Şu anda arşiv sayfalarında bulunmaktasınız. Konunun orjinali için tıklayınız:

İktisada giriş çalışma soruları 2


evrim2008
2-04-09, 11:04
Devamı...

51. Eğer para nötr ise, para miktarındaki değişmeler aşağıdaki değişkenlerden hangisini etkiler?
A) Fiyatlar genel düzeyini B) Üretim miktarını
C) İşsizlik oranını D) Yatırım miktarını
E) Reel harcama miktarını

52.
I. İşgücü miktarı
II. Binalar
III. Hammadde miktarı
Yukarıdakilerden hangileri imalat yapan bir firma için kısa dönemde sabit bir girdidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

53. Harcamaların geliri aşan kısmına ne ad verilir?
A) Negatif tasarruf B) Reel tasarruf
C) Brüt tasarruf D) Pozitif tasarruf
E) Ortalama tasarruf

54. Mal, sermaye ve teknoloji ihracatına getirilen yasaklamalara ne ad verilir?
A) Tarife uygulaması B) Korumacılık
C) İthal ikamesi D) İhracat ambargosu
E) Fiyat ve miktar kontrolü

55. Aşağıdakilerden hangisi ödünç verilebilir fonlar içerisinde yer almaz?
A) Bireylerin tasarrufları B) Tüketici kredileri
C) Ticari krediler D) Yatırım kredileri
E) Devletin borçlanma talebi

56. Gayrisafi milli hasıla hesaplanırken sadece tamamlanmış mal ve hizmetlerin göz önüne alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çifte saymaya engel olmak
B) Piyasa fiyatlarının esas alınmasını sağlamak
C) Fiyat artışlarının etkisini gidermek
D) Nüfus artışlarının etkisini gidermek
E) Ürün kalitesindeki iyileşmeleri göz önüne almak

57. Bir ekonomide bütçe dengesi ve dış ticaret dengesi sağlanmış ise, denge koşulu aşağıdakilerden hangisine indirgenir?
A) Tasarruflar = Yatırımlar B) Reel faiz = Nominal faiz
C) Enflasyon = 0 D) GSMH = GSYİH
E) Milli Gelir = Kullanılabilir gelir


58. Marjinal ürün değeri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Marjinal ürünün satışı sonucu elde edilen geliri
B) Ortalama faktör verimliliğini
C) Marjinal faktör verimliliğini
D) Ölçeğe göre verimliliği
E) Firma maliyetlerinin düzeyini

59. Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcamaları içerisinde yer almaz?
A) Bireylerin günlük gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetlere yaptıkları harcamalar
B) Firmaların ve devletin yeni teçhizat ve tesisat alımı için yaptıkları harcamalar
C) Stoklardaki azalmalar
D) Bireylerin yeni ev yaptırmak için yaptıkları harcamalar
E) Firmaların ve devletin yeni bina yaptırmak için yaptıkları harcamalar

60. İthal edilen mallara konulan vergiye ne ad verilir?
A) Ambargo B) Kota C) Tarife
D) İthalat nomenklatürü E) Tarife dışı engel

61. Tam rekabetçi bir firma 1,000 birim malı toplam 30 bin YTL’ ye üreterek kârını maksimize ediyorsa ve malın birim satış fiyatı 40 YTL ise, toplam kâr kaç bin YTL’ dir?
A) 20 B) 5 C) 10 D) 2 E) 12


62. Fayda sağladığında yok olup, biten mallara ne ad verilir?
A) Lüks mallar B) Serbest mallar
C) Düşük mallar D) Dayanıksız mallar
E) Dayanıklı mallar

63. Aşağıdakilerden hangisi dışsallıkların özelliklerinden biri değildir?
A) Tam rekabet koşularının gerçekleşmesi sonucu oluşmaları
B) Pozitif veya negatif olabilmeleri
C) Hem üreticiler hem de tüketiciler tarafından meydana getirilebilmeleri
D) Kamusal malların dışsallıkların özel bir türü olması
E) Ekonomik yapı içerisinde dışsallıkların taraflarını belirlemenin mümkün olması

64. Talep esnekliğinin arz esnekliğinden daha küçük olması durumunda, uygulanan verginin büyük kısmını aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A) Üreticiler B) Tüketiciler C) Devlet
D) Kurumlar E) Talep edenler

65. Sadece satın alan için fayda sağlayan mallara ne ad verilir?
A) Özel mallar B) Kamusal mallar
C) Dışsal mallar D) Düşük mallar E) Lüks mallar

66. Bireylerin ve toplumların sahip oldukları sınırlı kaynakları sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıttıklarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyaset B) Hukuk C) İktisat
D) Sosyoloji E) Psikoloji

67. Kamu harcamaları çarpanının 3, vergi harcamaları çarpanının -2 olduğu bir ekonomide, kamu harcamalarının 250 bin YTL ve vergilerin 300 bin YTL arttırılması durumunda milli gelirde kaç bin YTL’ lik değişme meydana gelir?
A) Milli gelir 150 bin YTL artar.
B) Milli gelir 150 bin YTL azalır.
C) Milli gelir 750 bin YTL artar.
D) Milli gelir 600 bin YTL azalır.
E) Milli gelir 300 bin YTL artar.


68. Mal, sermaye ve teknoloji ihracatına getirilen yasaklamalara ne ad verilir?
A) İhracat ambargosu B) Korumacılık
C) İthal ikamesi D) Tarife uygulaması
E) Fiyat ve miktar kontrolü


69. İşlem amaçlı para talebinde, elde tutulacak para miktarını belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harcamaların düzeyi B) Paraya duyulan güven
C) Gelecek kaygısı D) Banka mevduat hacmi
E) Yatırım hacmi

70. Tekelcinin talep eğrisi ile piyasa talep eğrisinin aynı eğriler olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakın ikâme mallarının varlığı
B) Fiyatın sabit kalması
C) Üretim miktarının sabit olması
D) Ekonomik kârın söz konusu olmaması
E) Piyasada tek firma olması

71. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın normal bir kârla çalışabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?
A) Fiyat = Toplam maliyet
B) Fiyat = Marjinal maliyet
C) Fiyat = Ortalama gelir
D) Fiyat = Marjinal gelir
E) Fiyat = Ortalama maliyet


72. Marjinal tüketim eğilimi 0.77 ve marjinal ithal eğilimi 0.10 ise, harcama çarpanı değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6 B) 4 C) 5 D) 3 E) 10


73. Hızlı nüfus artışı sonucu işçi başına düşen sermaye miktarının azalması aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A) Sermaye sığlaşması B) Yatırım sapması
C) Nüfus yoğunlaşması D) Aşırı istihdam
E) Verimlilik paradoksu

74. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından biridir?
A) Mallar homojendir
B) Çok sayıda alıcı, sınırlı sayıda satıcı vardır
C) Sınırlı sayıda alıcı, çok sayıda satıcı vardır
D) Piyasaya giriş serbest, çıkış kısıtlıdır
E) Piyasaya giriş kısıtlı, çıkış serbesttir


75. Ekonomide yüksek oranda işsizlik söz konusu ise devlet aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Vergileri arttırmalıdır.
B) Özel ve kamu kesimi harcamalarını arttırmalıdır.
C) Reeskont oranını düşürmelidir.
D) Yatırımlara uygulanan vergi indirimlerini kaldırmalıdır.
E) Faiz oranlarını arttırmalıdır.

76. Bir ekonomik olayla ilgili teori oluşturma ve bu teoriyi test etmede ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) İncelenecek ekonomik olayın seçilmesi
B) Ekonomik olayla ilgili önemli değişkenlerin belirlenmesi
C) Başlangıç varsayımlarının ve hipotezlerin belirlenmesi
D) Teorinin öngörülerinin gerçek yaşamdaki olaylarla karşılaştırılması
E) İktisat politikalarının oluşturulması

77. Arz ve talep eğrilerinin aynı miktarda sağa kayması söz konusu olduğunda, denge fiyatı ve miktarındaki değişme hangi yöndedir?
A) Denge fiyatı değişmez, denge miktarı azalır.
B) Denge fiyatı ve denge miktarı artar.
C) Denge fiyatı ve denge miktarı azalır.
D) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.
E) Denge fiyatı değişmez,denge miktarı artar.

78. Bir teoriyi test etmede kullanılan bilimsel süreçte, incelenecek ekonomik olayın belirlenmesinden sonra, aşağıdaki aşamalardan hangisine geçilir?
A) Modelin temel hipotezinin ortaya konması
B) Modelin varsayımlarının ifade edilmesi
C) Önemli olan değişkenlerin belirlenmesi
D) Teorinin öngörülerinin belirlenmesi
E) Teorinin öngörülerinin gerçek yaşamdaki olaylarla karşılaştırılması

79. Bir ekonomide sermaye stokuna yeteri kadar ilave yapılmaz ise aşağıdaki değişmelerden hangisi ortaya çıkar?
A) Sermaye stoku azalır ve toplam arz eğrisi sağa kayar.
B) Sermaye stoku azalır ve toplam arz eğrisi sola kayar.
C) Sermaye stoku artar ve toplam arz eğrisi sağa kayar.
D) Sermaye stoku artar ve toplam arz eğrisi sola kayar.
E) Sermaye stoku ve toplam arz eğrisi değişmez.

80. Harcama çarpanının değeri 3 iken, vergilerdeki 100 bin YTL’ lik bir artışın gelir üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 300 bin YTL artış B) 200 bin YTL azalış
C) 300 bin YTL azalış D) 200 bin YTL artış
E) 103 bin YTL artış


81. Aşağıdakilerden hangisi dışsallıkların özelliklerinden biridir?
A) Negatif olabilmeleri
B) Sadece üreticiler tarafından yaratılmaları
C) Sadece tüketiciler tarafından yaratılmaları
D) Her zaman pozitif olmaları
E) Sadece özel mallara özgü olmaları

82. Talep esnekliğinin arz esnekliğinden daha büyük olması durumunda, uygulanan verginin büyük kısmını aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A) Üreticiler B) Tüketiciler C) Devlet
D) Kurumlar E) Talep edenler

83. Paranın ihtiyat amacıyla talep edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marjinal tüketim eğiliminin 1'den küçük olması
B) Harcamaların sabit bir oranda artması
C) Gerçekleşen harcamaların planlanan harcamalara eşit olması
D) Para dışındaki diğer finansal varlıkların değeri konusunda belirsizlik olması
E) Beklenmeyen harcamaların karşılanması


84. Aşağıdakilerden hangisi GSMH hesaplanırken göz önüne alınacak harcama türlerinden biri değildir?
A) Marjinal sosyal maliyetler B) Yatırım harcamaları
C) Net ihracat D) Tüketim harcamaları
E) Kamu harcamaları


85. Aşağıdakilerden hangisi tekelci firmanın karşılaştığı talep eğrisi ile özdeştir?
A) Ortalama maliyet eğrisi B) Marjinal gelir eğrisi
C) Toplam gelir eğrisi D) Ortalama gelir eğrisi
E) Marjinal maliyet eğrisi


86. Ölçülebilen ve günlük yaşamda karşılaşılan faiz oranı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A) Nominal faiz oranı B) Reel faiz oranı
C) Efektif faiz oranı D) İtibari faiz oranı
E) Ticari faiz oranı


87. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?
A) Vergi oranlarının düşürülmesi
B) Kamu harcamalarının artması
C) Para arzının azalması
D) Faiz oranlarının düşmesi
E) Yatırımların artması


88. Vergi sisteminin, vergi oranlarının düşürülerek bireyin çalışma isteğini, tasarrufları ve yatırımları teşvik edecek şeklinde reforme edilmesini içeren politikalar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liberal politikalar
B) Dış ticaret politikaları
C) Para politikaları
D) İthal ikameci politikalar
E) Arz yönlü politikalar


89. Toplam harcamaların üretimin değerinden küçük olması halinde stoklar ve gayrisafi milli hasıla nasıl bir değişim gösterir?
A) Stoklar azalır, GSMH artar.
B) Hem stoklar, hem de GSMH azalır.
C) Hem stoklar, hem de GSMH artar.
D) Stoklar artar, GSMH azalır.
E) Hem stoklar, hem de GSMH değişmez.


90. Bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0.80 ve marjinal ithal eğilimi değeri 0.05 ise harcama ve vergi çarpanı değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Harcama çarpanı 4, vergi çarpanı -3
B) Harcama çarpanı 3, vergi çarpanı -4
C) Harcama çarpanı 4, vergi çarpanı -4
D) Harcama çarpanı 3, vergi çarpanı -3
E) Harcama çarpanı 1, vergi çarpanı 0

91. Aşağıdakilerden hangisi faktör talep esnekliğini etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) Malın talep esnekliği
B) Üretim miktarı
C) Marjinal ürün gelirinin azalma biçimi
D) Faktörler arası ikâme olanağı
E) Zaman

92. Aşağıdaki piyasalardan hangisinde üretici firmalar arasında karşılıklı bağımlılık gözlenir?
A) Monopol
B) Tekel
C) Tam rekabet
D) Oligopol
E) Monopson


93. Ortalama tüketim eğilimi ile ortalama tasarruf eğiliminin toplamı kaça eşittir?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 5 E) 10

94. Bir grup mal ve hizmetin 2000 yılı fiyatları ile ifade edilen değeri 100 bin lira, 2004 yılı fiyatları ile ifade edilen değeri 140 bin lira ise, bu mal ve hizmet grubunun fiyatları 2000-2004 döneminde yüzde kaç oranında artmıştır?
A)-40 B) 20 C) 0 D) -20 E) 40

95. Bir firmanın ürünlerinin satışından elde ettiği gelire ne ad verilir?
A) Toplam gelir
B) Marjinal gelir
C) Ortalama gelir
D) Optimal gelir
E) Minimum gelir

96. Sınırlı uzmanlaşma kavramının ardında yatan olgu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sermaye sığlaşması
B) Emek yoğun teknoloji
C) Artan maliyet
D) Nüfus yoğunlaşması
E) Kur aşınması

97. Ücretlerin azalma ve artma yönünde esnek olduğunu kabul ederek bir ekonomide uzun süreli işsizliğin ortaya çıkmayacağını öne süren iktisat yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyat yapışkanlığı modeli
B) Keynesyen model
C) Monetarist model
D) Klasik model
E) Post Keynesyen mode

98. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret haddinde bir iyileşmeye işaret eder?
A) İhracat fiyatlarının artması
B) İhracat fiyatlarının düşmesi
C) İthalat fiyatlarının artması
D) İthalat miktarının artması
E) İhracat miktarının azalması

Kolay gelsin...