PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 2010 KPSS Haberleri - Önemli Noktaların HatırlatmasıSayfa : 1 2 3 [4]

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:05
KİŞİNİN HAK VE ÖDEVLERİ
Anayasamızın 17 ile 40'ıncı maddeleri arası, kişinin hak ve ödevleri ile ilgili düzenlenmiştir.

1. Kişi Dokunulmazlığı
Yaşama hakkı her insanın sahip olduğu ilk haktır. Yaşama hakkının korunmadığı durumlarda diğer haklardan yararlanmak olanaksızdır. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir ceza verilemez. Anayasamızın 17 inci maddesi ile insanın vücut bütünlüğüne dokunulmayacağı güvence altına alınmıştır.

2. Zorla Çalıştırma Yasağı
Anayasamızın 18'inci maddesi bu konuda "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." der.

3. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği
Anayasamızın 19'uncu maddesi kişi hürriyetlerini ve güvenliğini korumaya yönelik hükümler içerir. Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Kimse kanunda gösterilen bir sebep olmadan hürriyetinden mahrum bırakılamaz.

4. Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması
a. Özel Hayatın Gizliliği: Kişinin ferdî ve aile hayatını kendi anladığı gibi düzenleyip yaşabilmesidir. Anayasamızın 20'inci maddesi bunu güvence altına alır. "Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz."

b. Konut Dokunulmazlığı: Konut özel hayatın büyük bölümünün yaşandığı yerdir. Herkes konut dokunulmazlığına sahiptir. Hiç kimsenin konutuna izni olmadan girilemez. Konut dokunulmazlığının kaldırılması ancak hakim kararıyla olacaktır. Konut dokunulmazlığı anayasanın 21'inci maddesinde düzenlenmiştir.

c. Haberleşme Hürriyeti: Bu hürriyet Anayasa madde 22'de düzenlenmiştir. Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir ve bunun gizliliği esastır.
Kimsenin mektubu, kolisi açılamaz, telefonu dinlenemez, kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de, kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz.

5. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
Anayasa madde 23'te düzenlenmiştir. Herkesin yerleşme ve seyahat etme hürriyeti vardır. Fertlerin bu hürriyetleri ancak kanunla belirtilen durumlarda kısıtlanabilir. Vatandaş sınırdışı edilemez ve yurda girme hakkından mahrum bırakılamaz.

6. Din ve Vicdan Hürriyeti
Anayasamızın 24'üncü maddesinde belirtilmiştir. Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14'üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî ayin ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.
Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma ve siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne surette olursa olsun, dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

7. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti
Anayasa madde 25, "Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.", der.
8. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
Anayasamızın 26'ıncı maddesi "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir."

9. Bilim ve Sanat Hürriyeti
Anayasa madde 27, "Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir."

10. Basın ve Yayımla İlgili Hükümler
Anayasamızın 28'inci maddesi Basın Hürriye-ti'ni, 29'uncu maddesi süreli ve süresiz yayın hakkını, 30'uncu maddesi basın araçlarının korunmasını, 31'inci maddesi Kamu Tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkını, 32'inci madde düzeltme ve cevap hakkını düzenlemektedir.

11. Toplantı Hak ve Hürriyetleri
Çok uzun yıllardır toplum hayatı içinde yaşayan insanlar, toplu olarak düşünmek, tartışmak, sorunlara görüşerek çözümler getirmek alışkanlığı edinmişlerdir. Bu sebeple, toplantı hak ve hürriyeti önemli temel hak ve hürriyetlerimizdendir. Toplantı hak ve hürriyetleri anayasamızda "Dernek kurma hürriyeti" (Anayasa madde 33) ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı" (Anayasa madde 34) olarak düzenlemiştir.

12. Mülkiyet Hakkı
Mülkiyet, bir şeye; mülke sahip olmak, malik ise, bir şeyin, mülkün sahibi olmak demektir. Mülkiyet hakkı ile ilgili olarak anayasamızda; "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacı ile kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." denilmektedir.

13. Hak Arama Hürriyeti
Anayasamızda hak arama hürriyeti 36'ıncı maddede düzenlenmiştir. "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri
önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçamaz."

14. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması
Anayasa madde 40'ta belirtildiği gibi temel hak ve hürriyetleri ihlâl olunan kişi, yetkili makama başvurma hakkına sahiptir. Bu ihlâlin resmi görevliler tarafından görevlilerin yerine getirilmesi sırasında yapılmış olması hâlinde meydana gelen zarar devletçe ödenir.

SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER
Anayasamızın 2'inci maddesinde Türkiye Cum-huriyeti'nin nitelikleri arasında sosyal bir hukuk devleti olduğu da belirtilmektedir. Sosyal devletin görevleri arasında, toplumun sosyal ve ekonomik sorunlarını çözüme ulaştırma, toplumda güçsüz ve muhtaç durumda olanlara sosyal ve ekonomik destek sağlama da yer almaktadır. Bu sebeple anayasamızda toplumumuzdaki fertleri sosyal ve ekonomik yönden korumayı amaçlayan pek çok hüküm bulunmaktadır.

SİYASÎ HAK VE ÖDEVLER
1. Türk Vatandaşlığı
Anayasamızda "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir." denilmektedir.
Siyasî haklardan yalnızca vatandaşlar faydalanabilir.

2. Seçme ve Seçilme Hakkı
Seçme ve seçilme, siyasî faaliyette bulunma hakları demokratikliğin göstergesi olduğundan önemli hak ve hürriyetlerdendir.
Anayasamızın 67. maddesinde "Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma haklarına sahiptir."
Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.

3. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı
Anayasa madde 70, "Her Türk, kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez." der.

4. Dilekçe Hakkı
Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve TBMM'ne başvurma hakkına sahiptir. Başvuru sonucu dilekçe sahiplerine yazı ile bildirilir. Bu hakkın kullanılma şekli kanunla düzenlenir.

Millî Güvenlik nedir?
Toplumların devletleşmesi ile birlikte, birbirlerine karşı kullanılmak üzere, çeşitli yapı ve özelliklerde tehditler de söz konusu olmuş ve tehdide karşı tedbir alma gereği ortaya çıkmıştır.
Millî güvenlik, devletin kendisini yıpratmak amacıyla yapılan veya yapılacak olan her türlü faaliyete karşı bir takım tedbirler alması gereğidir.

2. Millî Güvenliğin Tespitinden Sorumlu Organlar
a. Bakanlar Kurulu
Anayasamızda millî güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM'ne karşı Bakanlar Kurulu sorumlu tutulmuştur. Bakanlar Kurulu, millî güvenlik politikasının uygulanması ve bu politikaya karşı içeride ve dışarıda ortaya çıkan faaliyetlere karşı tedbirler almak görev ve yetkisine sahiptir.

Bakanlar Kurulunun Görevleri
Bakanlar Kurulu, genel siyasetin yürütülmesini sağlar
Bakanlar kurulu, siyasi niteliği bulunan görevleri yürütür
Bakanlar kurulu, tüzük, yönetmelikleri çıkarır, memurları atar

. Millî Güvenlik Kurulu
Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanları, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşur. Kurul ayda bir kez toplanır. Cumhurbaşkanınıın olmadığı durumlarda kurula Başbakan başkanlık eder. Kararlar oy çokluğuna göre alınır. MGK Genel Sekreteri toplantılara katılır fakat oy kullanamaz.

3. Millî Güvenlik Kurulunun Görevleri
Devletin, Millî Güvenlik Siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda görüş tespit eder. Millî hedeflerin, millî plan ve programların gerçekleştirilmesine ilişkin tedbirleri belirler. Millî güç unsurlarının millî hedefler yönünden güçlenmesini sağlayacak temel esasları tespit eder.
Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda tedbirleri tespit eder.
Anayasal düzeni koruyucu, millî birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, Türk milletini Atatürkçü düşünce doğrultusunda ve millî ülkü ve değerler etrafında birleştirerek millî hedeflere yönlendirici tedbirleri belirler. Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş hali için görüş tespit eder. Topyekûn savunma, millî seferberlik ve diğer konularda kamu - özel kurum ve kuluş-lara, vatandaşlara düşecek hizmet ve yükümlülükler ile bu hususlarda yapılacak plânlara temel teşkil edecek esasları tespit eder. Millî Güvenlik kapsamına giren konularda yapılan ve yapılacak milletlerarası antlaşmalar hakkında görüş tespit eder.

4. Millî Güvenlik Stratejimiz
a. Millî Strateji
Millî menfaatlerin tespit ve korunması amacıyla devletin takip ettiği politikaya millî strateji denir. Millî stratejinin kapsamı, millî menfaatlere ulaşmak için yapılması gerekenler ile bu yapılanların korunması çerçevesine dahildir.

b. Millî Strateji Unsurları
Millî Güç: Bir ulusun, ulusal hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamıdır. Bir devletin diğer devletler üzerinde baskı ve zor, etki oluşturma ve diğer devletlerin yapmaya çalışacağı bu gibi etkilere karşı koyma kapasitesidir.
Bir devletin millî hedeflerine erişmek, erişilenleri koruyup geliştirmek ve millî menfaat sağllamak amacıyla kullandığı siyasî kuvvetlerin toplam verimine siyasî güç denir. Siyasî gücün istenilen düzeyde olması, o devlette kanunların, mevzuatlla-rın, siyasal sistemin iyi işlediğinin ve devlet yönetiminin demokratik olduğunun bir göstergesidir. Siyasî güç millî gücün unsurlarındandır.
Millî gücün unsurlarından biri olan askeri güç, teşkilatlandırılmış askeri güç ile bu gücü destekleyebilecek potansiyel güçten oluşur. Askerî güç, ulusal politakanın uygulanmasında ve ulusal hedeflerin elde edilmesinde kullanılan fizikî güçtür. Yani bir devletin ve milletin savaş gücüdür.
Devletin var olabilmek ve varlığını koruyabilmek için ihtiyaç duyduğu millî gücü oluşturan öğelerden biri de ekonomik güçtür. Devlet, millete karşı görevlerini yerine getirebilmek için ekonomik güce sahip olmak zorundadır. Millî gücün diğer bir unsuru demografik güçtür. Bir ülkede yaşayan insanların sayısı, demografik gücün başlıca etkenidir ancak nüfusu gelişmişlikle paralel almak gerekir. Bir devletin coğrafyasına ait canlı ve cansız, doğal ve yapay, gerçek ve nispi tüm değerler onun millî gücünün coğrafi unsurunu oluşturur. Bilim ve teknolojide ilerlemiş olarak nitelediğimiz devletler, aynı zamanda dünyanın en gelişmiş ve güçlü devletleridir. Toplumların, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık olması ve bu konuda taassuba yer vermemesi, gelişmelerinin en başta gelen koşullarından birisidir. Millî gücün psiko - sosyal ve kültürel unsuru düşünce, inanç ve davranışlardır. Toplumun sahip olduğu ve tarihten gelen maddi ve manevi değerlerin topluma sağladığı güçtür.

Millî Hedef
Bir milletin millî menfaatlerinin gerçekleştirilmesinde ulaşılması gereken ve ulaşıldıktan sonra da korunup devam ettirilecek somut ve belirli amaçlardır. Millî menfaat, millî varlığın güven içinde bulundurulması ve mutlu yaşaması için yararına olduğuna inanılan ve sağlanması gereken genel değerlerdir. Millî menfaat, millî politikanın yalnız meşru değil, aynı zamanda esas sebebidir.
Vatandaşlarımız, anayasadan kaynaklanan ve çeşitli yasalarda yer alan hak ve hürriyetlerinin takipçisi olduğu ve aynı zamanda kendisinin devlete ve topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirdiği sürece, millî hedeflere erişmek kolay olacağı gibi millî menfaatleri gözetmede de başarılı olacaktır. Ayrıca millî birlik ve beraberlik içinde hareket etmekle milletimizin millî hedefler ile millî menfaatler konularında önemli problemler ile karşı karşıya kalmamaları gerçekleşecektir.

5. Millî Güvenlik Stratejimizde Türk Silahlı Kuvvetleri
Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Güvenlik Kurulunda tespit ve tayin edilen millî güvenlik stratejimizin uygulanmasından ve devamından sorumlu olan organların en önemlilerindendir. Millî güvenlik daha çok askerî gücün varlığı ile ilgilidir. Toprak bütünlüğü, bağımsızlığın korunması, tehditler karşısında caydırıcı olmak ve yapılan saldırılara karşı koymak, doğrudan Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev ve sorumluluğu içerisindedir. Bunun dışında yurt içerisinde millî güvenliğimize zararı dokunulabile-cek hareketlere karşı da Silahlı Kuvvetler görev ve sorumluluk sahibidir.

6. Devletler, Silahlı Kuvvetlere Neden İhtiyaç Duyarlar
İnsanlık tarihi sürekli savaşlarla karşı karşıyadır. Her an dünyanın bir köşesinde binlerce insanın ölebileceği savaşlar çıkabilir. Ulusların ve liderlerin hırsları, bazen de kaçınılmaz olan gerekçelerle çıkan ve çıkabilecek olan savaşların korkusu, devletleri askerî güçler bulundurmaya itmektedir. Bununla beraber her devlet, silahlı kuvvetleri iç güvenliği için de gerekli görmektedir. Bu nedenle her devletin askeri gücü vardır.

7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görevleri Koruma ve Kollama Görevi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin İç Hizmet Kanunu madde 35'te, "Silahlı kuvvetlerin vazifesi : Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır." denmektedir. Ayrıca anayasamızda Silahlı Kuvvetlerin yurt savunması ile yükümlü olduğu belirtilmektedir.

b. Huzur ve Güvenliği Sağlama Görevi
Türk Silahlı Kuvvetleri, yasaların kendisine verdiği görev ve sorumlulukların bir gereği olarak ülkenin huzur ve güvenliği ile yakından ilgili bir kuruluştur. Nitekim, Anayasa'nın 119, 120,121,122'inci maddeleri olağanüstü hâl, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine huzur ve güvenliği sağlama yükümlülüğünü ver miştir ve bu yükümlülükler ilgili kanunlar ile tespit ve tayin edilmiştir.

c. Meslek Kazandırma İşlevi
Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç duyduğu branş-lardaki personeli "er ve erbaş" lardan karşılamaktadır. Er ve erbaşlar eğitim birliklerinde gördükleri üç ayllık kurs sonrasında kıtalarda mesleklerine uygun görevler almaktadır. Silahlı kuvvetler, ihtiyaç duyduğu çeşitli branşlardaki personeli, er ve erbaşları kısa süreli eğitimden geçirerek temin etmektedir. Özellikle sıhhiye ve şöfor ihtiyacı bu şekilde temin edilmektedir. Ayrıca Konya'da bulunan personel okulunda verilen kursla çok sayıda Mehmetçik, daktilo ve bilgisayar öğrenmektedir. Tüm bu er ve erbaşlar sertifika ya da ehliyet alarak sivil hayatlarına meslek sahibi olarak dönmektedir.

d. Doğal Afetlerde Halka Yardım
Ülkemiz, doğal yapısı gereği olduğu kadar da ihmal ve dikkatsizlik sonucu çeşitli afetlerle karşılaşmaktadır. Her yıl yaşanan orman yangınları, sel baskınları ve depremler nedeniyle birçok can kaybının yanında trilyonlarca liralık maddi zarar da ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda Silahlı Kuvvetler halkın yardımına koşmaktadır.

e. Okuma Yazma Kursları
Çeşitli nedenlerle ilkokula gidemeyip okuma yazma öğrenemeyen gençlerimiz, Türk Silahları
Kuvvetlerine katıldıktan sonra görev yaptıkları birliklerde okuma yazma kurslarına tabî tutulmaktadır.

f. Sağlık Hizmetleri
Ülkemizin en önemli sorunlarından biri de sağlık hizmetlerinin halka sunulmasındaki yetersizliktir. TSK bu konuda gezici ve geçici sağlık ekipleri oluşturarak halkın sağlık sorunlarına çözüm bulmaktadır. Ayrıca askerî hastanelerden sivil vatandaşların da faydalanması sağlanmaktadır. Ayrıca TSK halkın kan ihtiyacını önemli ölçüde karşılamaktadır.

g. Ülkeyi Tanıma ve Tanıtma
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapanlar, farklı bölgelere giderek o bölgeleri tanırlar. Genelde askere alınan kişiler doğum yerlerinden farklı bölgelere gönderilmektedir.

h. Savunma Sanayii
TSK nin ihtiyaç duyduğu çeşitli silah, araç ve gereçlerin bir kısmı ülkemizde kurulu bulunan çeşitli fabrika ve tesislerden karşılanmaktadır. Bu fabrika ve tesisler daha çok haberleşme, elektrik -elektronik, ulaşım dallarındandır. Ayrıca, Silahlı Kuvvetlere ait dikimevleri, silah, araç bakım ve onarım tesisleri ile ilaç fabrikaları bulunmaktadır.

8. Türkiye'nin Jeopolitik ve Jeostratejik Konumu
a. Jeopolitik Konumu: Devletlerin, coğrafi özellikleriyle bölge veya dünya siyasetindeki konumuna jeopolitik konum denir. Türkiye'nin kurulu bulunduğu toprakların Orta Doğu, Avrupa ve Dünya siyasetindeki yeri, kültürel, turizm, iklim, yer altı ve yer üstü zenginlikleri jeopolitik konumla ilgilidir. Türkiye'nin; Asya ve Avrupa arasında yer alması, Orta Doğu'ya hakim bir konumda bulunması ve dolayısıyla güçlü bir Türkiye'nin bu bölgeler üzerinde etkili olabilecek konumda bulunması, üç tarafının denizlerle çevrili olması, Akdeniz ile Karadeniz arasında geçişi sağlayan ve okyanuslara çıkışı sağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip oluşu, tam anlamıyla kullanılabildiği takdirde, büyük zenginlik ifade eden turizm değerlerinin varlığı, binlerce yıllık kültür, ikliminin ve bitki örtüsünün zenginliği, yer altı ve yer üstü zenginlikleri jeopolitik açıdan çok az ülkede bulunan önemin ifadesidir. Türkiye, jeopolitik konumunun öneminden dolayı tüm dünyanın gözünü üzerinden eksik etmediği bir ülkedir. Jeopolitik zenginliğini yeteri kadar değerlendirdiği takdirde içinde bulunduğu sorunların birçoğunu kısa sürede aşacağı açıktır.

b. Jeostratejik Konum: Bİr coğrafyanın bölge ya da dünya üzerinde askerî açıdan taşıdığı öneme jeostratejik konum denir. Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında yer alması ve Orta Doğu'ya hakim bir konumda bulunması askeri açıdan büyük önem taşımaktadır. Savaş bölgesi de olsa geniş kapsamlı da olsa bu konum doğal bir üstünlük sağlamaktadır. Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin kullanabilme uygunluğu, doğu, güneydoğu ve kısmen de güneyinin saldırı karşısında savunmaya elverişli bir durumda oluşu da ayrı bir önem ifade etmektedir. Geniş ve kalabalık bir nüfusa sahip topraklarının işgal edilme zorluğu ve bunların yanında güçlü ve disiplinli bir Silahlı Kuvvetlere sahip oluşu, bahsettiğimiz önemi artırmaktadır

Türkiye'nin İştirak Ettiği Milletlerarası Organizasyonlar
1. Milletler Arası Organizasyonların Önemi
Ülkeler arasında meydana çıkacak anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözümlenmesi amacıyla, tüm ülkelerin, milletlerarası güvenlik konularında veya ülkelerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklar hususunda, konuları tartışabilecekleri, ortak çözüme ulaşabilecekleri milletlerarası platformlara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca cevap veren milletlerarası organizasyonlar, ülkeler arasındaki ikili sorunları azaltmış, sorunları daha büyük organizasyonlara çekerek "savaş" riskini azaltmıştır. İkinci dünya savaşından sonra çeşitli organizasyonların oluşması dünya barışına katkıda bulunmuştur.

2. Türkiye'nin Üye Olduğu İttifaklar
a. Birleşmiş Milletler
Dünyada barış ve güvenliği korumak, ülkeler arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek, ekonomik, sosyal, kültürel ve insanî sorunları azaltmak ve çözmek için milletlerarası iş birliğini sağlamak amacıyla 1945 te kurulmuştur. Teşkilâtın amaçları:
Üye ülkeler arasında çıkacak anlaşmazlıkların barış yolu ile çözülmesini sağlamak. Milletlerarasında samimi ilişkiler kurulmasını sağlamak, insan haklarını korumak. Milletlerarası ekonomik, kültürel ve sosyal konularda iş birliğini sağlamaktır.

b. Avrupa Birliği
Avrupa Birliği, ikinci dünya savaşının büyük oranda yıktığı Avrupa'nın, mümkün olan en geniş ve etkin iş birliği çerçevesinde birleşip bütünleşmesi ve Avrupa Birliğinin bu bütünleşme süreci içinde gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.
Avrupa Birliğinin başlıca organları Topluluk Komisyonu, Bakanlar Konseyi, Avrupa Parlâmentosu ve Adalet Divanı'dır. Avrupa Birliğinin resmen kuruluşu 1957 yılındadır. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1996 yılından itibaren "Gümrük Birliği" uygulaması başlatılmıştır.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olması, bu konuda atılacak en önemli adım olacaktır.

c. NATO
Kuruluş amacı, Birleşmiş Milletler Anlaşması çerçevesinde üyelerinin güvenliğini sağlamak ve istikrarın gelişmesine yardım etmektir. Kuzey Atlantik Anlaşması 4 Nisan 1949 da 12 devletin imzalaması ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye, batı ülkeleri ile daha sıkı iş birliğini sağlamak amacıyla 1952 yılında NATO'ya girdi.
Nato, saldırı amacı ile kurulmuş bir pakt olmayıp, bir savunma paktıdır. Üyelerden herhangi birine yapılacak bir saldırı, diğer üye ülkelere de yapılmış sayılacağından, üyelerin hep birlikte topye-kûn karşı koymaları söz konusudur. Bu durum savaşı önlemede etkili olmaktadır.

d. Batı Avrupa Birliği
Kuruluş gerekçesi Alman tehdidir. Ancak, ittifak daha sonra Sovyet yayılmacılığını önleme amacını ilke edinmiştir. Günümüzde ise, Avrupa Birli-ği'nin savunma yapısını oluşturarak, NATO'nun Avrupa ayağının güçlenmesini sağlayarak Avrupa'nın savunmasında Avrupa'nın rolünü artırmaktadır. Batı Avrupa Birliği Konsey ve Parlâmento olmak üzere iki ana organdan oluşmaktadır.

e. UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı)
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı 1946 yılında kurulmuştur. Önemli faaliyet alanları;
■ Bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında öğrenim görmüş aydınlar arasındaki iş birliğini desteklemek.
Dünyada barışı sağlamak için çaba göstermek.
İnsan haklarının uygulanması için gerekli çalışmalar yapmak.
Üyesi olan ülkelere yardım sağlamaktır.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:09
VATANDAŞLIK DERSİ
OSMANLI İMPARATORLUĞU VE ANAYASAL GELİŞMELER
1-Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk anayasal gelişme, 1808 tarihli “Sened-i İttifak”tır. 2. Mahmut döneminde, Alemdar Mustafa Paşa’nın önderliğinde merkezi hükümetle ayanlar arasında imzalanmıştır. Anayasal nitelikte olmayan bir belgedir.
2-Osmanlı döneminde anayasal gelişmelerin ikincisi, 1839 tarihli Tanzimat Fermanı’dır. Abdülmecit döneminde yapılmıştır.
3-Anayasal gelişmelerin 3.sü 1856 tarihli “Islahat Fermanı”dır. Abdülaziz döneminde yapılmıştır.
Bunlar hukuk devletine geçişin ilk adımlarıdır.
1876 ANAYASASI
1-Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk ve tek anayasasıdır.
2-İki meclisli bir anayasadır.
3-Heyeti Ayan üyelerini Padişah seçer.
4-Meclisi feshetme yetkisi Padişaha aittir.
5–1908 yılında 2.Meşrutiyet’in ilanıyla yeniden anayasa ilan edilmiştir. 1909’da da bu anayasa da değişikliğe uğramıştır.
1921 ANAYASASI (TEŞKİLAT-I ESASİYE)
1-Yasama, yürütme ve yargı güçleri TBMM’de toplanmıştır. (Güçler birliği)
2-Milli egemenlik ilkesinin kabul edildiği ilk anayasadır.
3-Türk tarihinin en kısa süreli anayasasıdır.
4-TBMM Başkanı aynı zamanda Devlet Başkanı’dır.
5-İlk ve tek yumuşak (kolay değiştirilebilir) anayasadır.
6-Kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir.
1923 DEĞİŞİKLİKLERİ
1-Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu açıkça belirtilmiştir.
2-Devletin dininin İslam, resmi dilinin Türkçe olduğu belirtilmiştir.
3-Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından ve Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından atanacaktır.
1924 ANAYASASI
1-Kısa, sabit, sağlam yapılı ve kendi içinde tutarlı bir anayasadır.
2-Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu belirtilmiştir.
3-Meclis üstünlüğü benimsenmiştir.
4-Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.
5-Meclis hükümeti sistemi ile parlamenter hükümeti sistemi arasında karma bir hükümet benimsenmiştir.
6-1928 de devletin dini İslam dır ibaresi kaldırılmıştır.
7-1937’de Atatürk ilkeleri anayasaya girmiş ve laiklik ilkesi benimsenmiştir.
1961 ANAYASASI
1-İki meclisli parlamento ( millet meclisi ve Cumhuriyet Senatosu) sistemini kabul etmiştir.
2-Hukuk devleti ilkesi benimsenmiştir.
3-Sosyal Devlet anlayışı benimsenmiştir.
4-Seçimlerin; serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy ilkelerine göre yapılacağı belirtilmiştir.
5-Çoğunlukçu demokrasi anlayışından çoğulcu demokrasi anlayışına geçildi.
6-Temel hak ve hürriyetlerle ilgili geniş düzenlemelere yer verilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin hangi hallerde sınırlandırılacağı belirtilmiştir.
7. Üniversitelere TRT’ye özerk statü tanındı.
8. Anayasa mahkemesi kuruldu
9. DPT Kuruldu
10. Milli Birlik komitesi kuruldu
1982 ANAYASASI
1982 Anayasasının nitelikleri:
1-Atatürk milliyetçiliği
2-Demokratik devlet
3-Laik devlet
4-Sosyal devlet
5-Hukuk devleti
6-İnsan haklarına saygılı
—Yürütme organı güçlendirildi
—Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsendi
—Ayrıntılı düzenleme var
—Mecliste karar almak kolay
—Katılımcı demokrasi var
—Diyanet işleri başkanlığı kuruldu
T. C. ANAYASASI
Kuvvetler Ayrımı: Devlet organları arasında üstünlük anlamına gelmeyip; devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olması ve bununla sınırlı medeni işbölümü-işbirliğinin bulunması; üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunmasıdır.
— 1982 Anayasasında 177 madde bulunmaktadır.
- 16 geçici madde vardır. Toplam 193 madde 7 kısımdan oluşmaktadır.
— Başlangıç kısmı anayasa metnine dâhildir.
1. KISIM
Genel Esaslar
M.1-Devletin Şekli:
Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
M.2-Cumhuriyetin Nitelikleri:
Türkiye Cumhuriyeti; Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
M.3-Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti:
Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Milli marşı, “İstiklal Marşı’dır.
Başkenti Ankara’dır.
1982 ANAYASASINDAKİ DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER
1-Milli marşı İstiklal Marşı’dır.
2-Başkenti Ankara’dır.
3-Bayrağı ay yıldızlı bayraktır.
4-Türkiye; devleti ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
5-Dili Türkçedir.
6-Türkiye devleti bir cumhuriyettir.
M.6.Egemenlik: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini yetkili organ eliyle kullanır.
M.7-Yasama:
Yasama yetkisi, Türk milleti adına TBMM’nindir. Bu yetki devredilemez.
M.8-Yürütme:
Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na aittir.
M.9-Yargı:
Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
M.11-Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü:
Anayasa hükümleri yasama yürütme yargı organlarını idari makamları ve diğer kuruluş ve kişileri bağlar. Kanunlar Anayasaya aykırı olamazlar.
Temel hak ve hürriyetlerin nitelikleri:
1.Dokunulmaz
2.Devredilmez
3.Vazgeçilmez
M.13-Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması:
—Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, mıllı güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, genel ahlak ve sağlığın korunması amacıyla anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak KANUNLA sınırlandırılabilir.
—Temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz öngörüldüğü amaç dışı kullanılamaz
— Suç ve ceza geçmişe yürütülemez suçluluğu mahkeme kararıyla saptanana dek kimse suçlu sayılmaz
—Yabancıların temel hak ve özgürlükleri milletlerarası hukuka uygun kanunla sınırlanabilir.
—Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması:
1-Savaş Bu durumlarda temel hak ve
2-Seferberlik hürriyetlerin kullanılması kısmen.
3-Sıkıyönetim veya tamamen durdurulabilir
4-Olağanüstü hal
Ancak bu dört durumda bile:
1-Kişinin yasam hakkına maddi ve manevi varlığının bütününe dokunulamaz.
2.- Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
KİŞİNİN HAK VE ÖDEVLERİ:
1-Kişinin maddi ve manevi varlığının dokunulmazlığı
2-Zorla çalıştırma yasağı
3-Kişi hürriyeti ve güvenliği
4-Özel hayatın gizliliği
5-Konut dokunulmazlığı
6-Haberleşme hürriyeti
7-Yerleşme ve seyahat hürriyeti
8-Din ve vicdan hürriyeti
9-Düşünce ve kanaat hürriyeti
10-Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
11-Bilim ve sanat hürriyeti
12-Basın hürriyeti, Süreli ve süresiz yayın hakkı, Basın araçlarının korunması, Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
13-Düzeltme ve cevap hakkı
14-Dernek kurma hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
15-Mülkiyet hakkı
16-Hak arama hürriyeti, Kanuni hâkim güvencesi, Suç ve cezalara ilişkin düzenleme, Ispat hakkı
17-Temel hak ve hürriyetlerin korunması
—Zorla çalıştırılma yasağında hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Ancak hükümlülük, tutukluluk ve olağanüstü hallerde vatandaşlık ödevinden kaynaklanan çalışmalar istisnadır.
—Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılır.
—Yakalanan ve tutuklanan kişi 48 saatte, toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün içerisinde hâkim karşısına çıkarılır.
—Tıbbı zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kısının vücut bütünlüğüne dokunulamaz rızası olmadan bilimsel tıbbı deneylere tabı tutulamaz.
—Özel hayatın gizliliği: konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, basın hürriyeti, süreli ve süresiz yayın hakkı, dernek kurma hürriyeti hakları milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle hâkim kararıyla sınırlandırılabilir
M.20.Hakım kararı olmadan kimsenin ustu özel kâğıdı, eşyası aranamaz.
M.23.Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti vatandaşlık ödevi, ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlandırılabilir.
M.26.Düşüncenin açıklanması ve yayınlanmasında kanunda yasaklanmış bir dil kullanılamaz
M.32.Düzeltme cevap verme yayını yapılmazsa hakım 7 gün içinde düzeltme yayınının gerekip gerekmediğine karar verir.
Dernekler kanunun öngördüğü hallerde hakım kararıyla kapatılır.
M.34 Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına sahiptir.
M.35.Mülkiyet hakkı ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılır.
SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR
1-Ailenin korunması
2-Eğitim ve öğrenim hakkı
3-Kıyılardan yararlanma hakkı
4-Kamulaştırma
5-Devletleştirme
6-Özelleştirme
7-Çalışma ve sözleşme hürriyeti
8-Çalışma hakkı ve ödevi
9-Dinlenme hakkı
10-Sendika kurma hakkı
11-Toplu iş sözleşmesi hakkı
12-Grev ve lokavt hakkı
13-Ücrette adaletin sağlanması
14-Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
15-Konut hakkı
16-Gençliğin korunması ve sporun geliştirilmesi
17-Sosyal güvenlik hakkı
18-Tarih kültür ve tabiat varlıklarının korunması
19-Sanatın ve sanatçının korunması
20-Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları
M.46 kamulaştırma: Devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararı nedeniyle karşılıklarını peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını kamulaştırabilir.
1.Tarım reformunda
2.Büyük enerji sulama projelerinde.
3.İskân projeleri
4.Yeni orman alanlarının açılması
5.Kıyıların korunması ve turizm de taksitle ödeme 5 yıl içinde yapılır en yüksek faizle ödenir.
Çiftçiye ait arazı kamulaştırması peşin ödenir
M.51-İşçi ve ıs verenler birden fazla sendikaya üye olamaz
—Isçı sendika ve üst kuruluşlarında yönetici olmak için işçi olarak 10 yıl bir fiil çalışmak gerekir.
—Grev ve lokavtta uyuşmazlık yüksek hakem kurulunca çözülür uyuşmazlığın her sefasında başvurulur, kararları kesindir, bozulamaz. Sıyası amaçlı grev ve lokavt yapılamaz
—Çalışanlar ve işverenler önceden izin almaksızın sendika kurabilir, üye olabilir, üyelikten çekilebilir. Sendika kurma hakkı milli güvenlik kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak nedenleriyle kanunla sınırlandırılabilir.
-M52 İşçiler ve iş verenler karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarda çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptir. Aynı iş yerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz
-M65 Devlet iktisadi ve sosyal ödevlerini mali kaynaklarını yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.
SOSYAL GUVENLIK BAKIMINDAN DEVLET TARAFINDAN KORUNMASI GEREKENLER
1.Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri
2.Malul ve gaziler
3.Sakatlar
4.Yaslılar
5.Korunmaya muhtaç çocuklar
SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER:
1-Türk vatandaşlığı
2-Seçme ve seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma
3-Siyasi parti kurma, partilere girme ve partiden ayrılma hakkı
4-Kamu hizmetine girme hakkı
5-Vatan hizmeti
6-Vergi ödeme
7-Dilekçe hakkı
Türk anadan veya Türk babadan doğan herkes Türktür.
Vatandaşlıktan çıkarılma kararına karşı yargı yolu kapatılamaz.
M.67.SECIMLERIN YAPILMA SEKLI
Seçimler ve halk oylaması:
1.Serbest.
2.Eşit.
3.Gizli.
4.Tek dereceli.
5.Genel oy
6.Acık sayım ve döküm esasına göre.
-.Yargı yönetim ve denetimindedir. İtirazlar YSK (YUKSEK SECIM KURULUNA )yapılır.
—18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
—Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılan seçimlerde uygulanmaz.
Oy kullanamayacak kişiler:
1-Silâhaltında bulunan erbaş ve erler
2-Askeri öğrenciler
3-Taksirli suçlar hariç olmak üzere hükümlüler oy kullanamaz.
Ancak tutuklular oy kullanabilir.
M.68-SIYASI PARTIYE UYELIK
Sıyası partiye üye olabilmek için 18 yasını doldurmuş olmak gerekir.Siyasi partiler önceden izin almaksızın kurulurlar.
SIYASI PARTIYE UYE OLAMAYACAK KISILER.
1.Hakım ve savcılar.
2 Sayıştay dahil olmak üzere yüksek yargı organları mensupları
3 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar
4 Isçı olmayan diğer kamu görevlileri
5.TSK mensupları
6 Yüksek öğretim öncesi öğrenciler.
M.69.SIYASI PARTILERIN UYACAKLARI ESASLAR.
1 Sıyası partiler ticari faaliyetlerde bulunamazlar.
2 Sıyası partilerin malı denetimini Anayasa mahkemesi yapar.
3.Sıyası partilerin kapatılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından kesin karara bağlanır.
—Siyasi partilerin tüzük ve programları devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine millet egemenliğine ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Aykırı olması hali temelli kapatma sebebidir. Anayasa mah. dava konusu fiillerin ağılığına göre siyasi partinin devlet yardımından tamamen veya kısmen yoksun bırakılmasına karar verebilir.
4.Temelli kapatılan bir parti bir başka adla acılamaz
5 Sıyası partinin kapatılmasına sebep olanlar 5 yıl sureyle bir baksa partinin kurucu üyesi olamazlar. Anayasa mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla sure başlar.
6Yabancı devlet kuruluşları, gerçek veya tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar.
NOT: Siyasi partinin kapatılmasında Anayasa mahkemesinin 3/5 oyu şart koşulmuştur.
—Mal Bildirimi: Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar bundan istisna edilemez.
—Vatan hizmeti her Türkün hakkı ve ödevidir
—Vergi ödevi:-Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.
—Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı gerekir
—Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
—Vergi, resim, harç veya benzeri yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirim oranlarında değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.
—Dilekçe Hakkı: Vatandaşlar ve karşılık esası gözetilmek kaydıyla yabancılar kendileriyle veya kamuyla ilgili şikâyetlerini yetkili makamlara veya TBMM ne bildirebilirler.
.
TBMM
Genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur
MILLET VEKILI SECILME YETERLILIKLERI:
1–30 yaşını doldurmuş olmak.
2 En az ilk okul mezunu olmak
3 Askerlik hizmetini yapmış olmak
4Kamu hizmetinden yasaklanmamış olmak
5 Taksirli suçlar hariç 1 yıldan fazla hapis yatmamış olmak
6Yuz kızartıcı suç islememek
7 Devlet sırrını açığa vurmamış olmak
8 İdeolojik ve anarşik suçlara katılmamak
9 Kısıtlı olmamak
M.77.SECIMLER
—Seçimler 5 yılda bir yapılır
—Meclis veya gerekli şartların oluşması halinde Cumhurbaşkanı bu süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verebilir
—Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri yeni meclisin seçilmesine kadar sürer.
—TBMM SEÇİMLERİNİN GERİYE BIRAKILMASI: Savas nedeniyle seçimler TBMM tarafından 1 yıl ertelenebilir.(GERİYE BIRAKILIR)
ARA SECIM:
—TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir.
—Her seçim döneminde 1 kez yapılabilir.
—Genel seçimler yapıldıktan sonra 30 ay geçmeden ara secime gidilemez
-Boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının % 5 ını bulduğunda ara seçime 3 ay içinde gidilir.
—Genel secime 1 yıl kala ara seçime gidilmez.
—Seçimlerin genel yönetim ve denetimi Yüksek Seçim Kuruluna aittir. YSK 7 asıl 4 yedek üyeden oluşur.6sı Yargıtay, 5 i Danıştay dan seçilir.
—Milletvekilleri bütün milleti temsil eder.
Üyelikle Bağdaşmayan İşler:
1.Devlet ve kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşların doğrudan veya dolaylı katıldığı teşebbüs ve ortaklıkların,
2.Kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım alan vakıfların kamu meslek kuruluşları,sendika ve bunların üst kuruluşları ve teşebbüslerinde yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar ,vekil olamazlar.
3.TBMM üyeleri yürütme organının teklif inha atama veya onamasına bağlı resmi veya özel bir işte görevlendirilemezler. Bir üyenin belli bir konuda 6 ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca geçici bir görevi kabul etmesi meclis kararına bağlıdır.
Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı:
Yasama sorumsuzluğu: TBMM üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden; o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açıklamaktan sorumlu tutulamazlar. Yasama sorumsuzluğu en kısa tanımıyla milletvekillerinin söz hürriyetini korur.
Hayat boyu sürecek olan sorumsuzluk milletvekilini cezai takibatlara karşı mutlak olarak korur.
Sorumsuzluğun meclis veya başka bir organ tarafından kaldırılması söz konusu değildir.
Yasama Dokunulmazlığı:
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclis kararı olmadıkça tutulamaz, tutuklanamaz, sorguya çekilemez ve yargılanamaz.
Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlamak kaydıyla anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır.
Seçimden önce veya sonra milletvekiline verilmiş bir ceza hükmünün uygulanması üyeliğin sona ermesine bırakılır.
Dokunulmazlığı kaldırılan üye tekrar seçilirse başka bir işleme gerek olmadan dokunulmazlığını elde eder.
TBMM siyasi parti guruplarından yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz.
Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin hangi fiilden yargılanacaksa onunla sınırlı olarak hakkında kovuşturma yapılabilir.
Sorumsuzluk mutlak, dokunulmazlık nispidir.
Sorumsuzluk devamlı dokunulmazlık geçicidir.
Milletvekilliğinin Sona ermesi:
1.Seçimlerin sona ermesi.
2.Ölüm.
3.Milletvekilinin cumhurbaşkanı seçilmesi
4.Milletvekilinin yerel yönetim organlarına seçilmesi.,
Milletvekilliliğinin Düşmesi:
1.Milletvekilinin istifa etmesi(TBMM Başkanlık Divanının tespiti ile Meclis Genel Kurulunca kararlaştırılır)
2. Kesin hüküm giyme veya kısıtlanma haline düşmesi. Kesin mahkeme kararının genel kurula bildirilmesi.
3. Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmek(Genel Kurulda gizli oyla karar verilir)
4.Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 bileşim günü katılmamak.Meclis Başkanlık Divanının tespiti üzerine Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.
5.Partisinin temelli kapatılmasına sebep olan, milletvekili Anayasa Mahkemesinin temelli kapatılmasına ilişkin kesin kararını resmi gazetede yayınlandıktan itibaren düşer.
Üyeliğin düşmesine kural olarak meclis genel kurulu gizli oyla karar verir.
—Milletvekilliği düşen vekil 7 gün içerisinde Anayasa mahkemesine başvurur. Anayasa mahkemesi 15 gün içinde karar verir.
Ödenek ve yolluklar:
Ödeneğin aylık tutarı en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktarın ;yollukta ödenek miktarının yarısını aşamaz.
Ödenek ve yollukların en çok 3 aylığı önceden ödenir.
M.87 TBMM NIN GOREVLERI
1 Kanun koymak değiştirmek ve kaldırmak.
2 Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek başbakan dahildir.
3 Bakanlar kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yatkısı vermek
4 Bütçe ve kasın hesap kanunlarını görüşüp karara bağlamak.
5 Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
6 Milletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.
7 Genel ve özel af ilanına karar vermek.(Üye tamsayısının 3/5 çoğunluğu ile karar verilir.)
8 Kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek
M.88.KANUN TEKLIFI VE GORUSULMESI:
Yasama işlemleri kanunlar ve parlamento kararları olmak üzere ikiye ayrılır.
Parlamento kararları kanun dışındaki bütün işlemleri kapsar ve yargı denetimi dışındadır.
Kanunları yapma yetkisi:
1.Bakanlar kurulu……………….kanun tasarısı
2.Milletvekilleri………………… kanun teklifi yaparlar.
TBMM DE ŞEKLİ KANUN NİTELİĞİNDEKİ İŞLEMLER:
1.Bütçe ve kesin hesap kanunlarını kabul etmek
2.Para basılmasına karar vermek.
3.Genel ve özel af ilan etmek
4.Ölüm cezalarının yerine getirilmesi.
5.Uluslararası anlaşmaları onamak.
TBMM DE PARLAMENTO KARARLARI NİTELİĞİNDEKİ İŞLEMLER:
1.İç tüzük yapma ve değiştirme.
2.Yasama dokunulmazlığının kabul edilmesi
3.Meclis üyeliğinin düşürülmesi.
4.Başkan ve başkanlık divanını seçmek.
5.Gensoru, güven oylaması ve meclis araştırmasını soruşturmak.
6.Savaş ilanına ve silahlı kuvvetlerin kullanılmasına karar vermek.
7.OHAL ve sıkıyönetimi onaylamak.
Kanunların hepsi cumhurbaşkanı tarafından onaylanırken parlamento kararlarında böyle bir imzaya gerek yoktur.
Cumhurbaşkanı TBMM ce kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayınlar yayınlamasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları TBMM ye geri gönderir.
TBMM geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse cumhurbaşkanınca yayınlanır.
Meclis geri gönderilen kanunda değişiklik yaparsa cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar meclise geri gönderebilir.
Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulmama durumunda TBMM sadece uygun bulmadığı maddeleri görüşebilir.
Milletlerarası anlaşmaları uygun bulma:
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir.
Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.
1961 ve 1982 Anayasaları milletlerarası anlaşmaları yapma yetkisini yürütme organına, onaylama yetkisini cumhurbaşkanına vermiştir.
Ancak cumhurbaşkanın onaylaması TBMM nin onaylamayı bir kanuna uygun bulması gerekir.
Milletlerarası bir anlaşmaya dayanan uygulama anlaşmaları ile kanunun verdiği bir yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik ve idari anlaşmaların TBMM tarafından uygun bulunması koşulu aranmamaktadır. ancak bu anlaşmalar yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.
Türk kanunlarında değişiklik getiren milletlerarası antlaşmaların mutlaka TBMM ce uygun bulunması gerekir. Ekonomik ticari ve teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi 1 yılı aşmayan antlaşmalar devlet maliyesine yük getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketteki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla yayınlanmayla yürürlüğe konar bu taktirde bu antlaşmalar TBMM ye sunulur.
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME CIKARMA YETKİSİ:
Yetki Bakımından:KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir.
Olağanüstü hal ve sıkıyönetim KHK lerinde yetki ise cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kuruluna aittir.
Yetki kanunu bakımından:
Bakanlar Kurulu kendiliğinden KHK çıkaramaz. TBMM nin bir yetki kanunu çıkarması gerekir. Ancak ohal ve sıkıyönetim dönemlerinde yetki kanununa gerek olmadan KHK çıkartılabilir.
Yetki Kanunun içeriği:
1.Konusu
2.Amacı
3.Kapsamı
4.İlkeleri
5.Süresi açıkça belirtilmelidir.
6.Birden fazla KHK çıkarılabilip çıkarılamayacağı belirtilmelidir.
KHK lerin çıkarma yetkisinin sona ermesi:
1.Yetki kanunun belirlediği sürenin dolması.
2.Yeni bir kanunla yetki kanununun yürürlükten kalkması
3.Yetki kanununda belirlenen sayıda KHK çıkarılması
Ancak Bakanlar kurulunun istifası, Bakanlar kurulunun Gensoru ile düşürülmesi, Yasama döneminin bitmesi durumlarında yetki sona ermez.
Konu bakımından:
KHK lerde temel haklar ,kişi hakları ve ödevleri ve siyasi hak ve ödevler düzenlenemez .KHK ile bakanlar kuruluna bütçe değişiklik yetkisi verilemez.
Ohal ve sıkıyönetim bunun istisnalarıdır.
Denetim bakımından:
KHK yargısal denetimi Anayasa mahkemesi tarafından yapılır.
Ohal ve sıkıyönetim KHK hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa mahkemesine dava açılamaz.
Şekil ve usul bakımından:
KHK resmi gazetede yayınlandıkları gün yürürlüğe girerler.
Ancak yürürlük tarihi daha sonraki bir tarihte gösterilebilir. Kararnameler RG de yayınlandıkları gün TBMM ye sunulurlar sunulmazsa aynı gün yürürlükten kalkarlar. TBMM tarafından reddedilen KHK ise ret kararının RG de yayınlandığı tarihte yayından kalkarlar.
Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvetlerin kullanılmasına izin verme:
M.92.Savaş hali ilanına ve TSK nın yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı devlet silahlı kuvvetlerinin Türkiye’de bulunmasına TBMM karar verir.
TBMM tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani silahlı saldırıya uğraması durumunda TSK nın kullanılmasına Cumhurbaşkanı da karar verir.
M.93.TOPLANMA VE TATIL
TBMM her yıl 1 EKIMDE toplanır
Ara verme veya tatil sırasında
1.Doğrudan doğruya cumhurbaşkanınca
2.Bakanlar kurulunun istemi üzerine Cumhurbaşkanınca
3.Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya Milletvekillerinin 1/5 istemi üzerine meclisi toplar.
M.94.BASKANLIK DIVANI
_Siyasi parti gurupları başkanlık için aday gösteremezler.
_Meclis başkanı başkan vekilleri katıp üyeler ve idare amirlerinden oluşur
_Başkanlık divanı için bir yasama döneminde 2 defa secim yapılır: ilki 2 yıl ikincisi 3 yıl grev yapar.
_TBMM meclis başkan adayları meclis üyeleri içerisinden seçilir ilk iki oylamada üye tam sayısının 2/3 ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır.Bu durum sağlanamazsa en çok oy alan iki aday için 4. oylama yapılır bu oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilir.
_Sıyası parti gurubu minimum 20 milletvekilinden oluşur.
Toplantı ve karar yeter sayısı:
_TBMM üye tam sayısının en az 1/3 ile toplanır toplantıya katılanlar salt çoğunlukla karar verir ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının ¼ nun 1 fazlasından az olamaz..
M.98. TBMM DE BILGI EDINME VE DENETLEME YOLLARI:
1.SORU. Bakanlar kurulu adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir.15 Gün sonra gündeme alınır.
2.MECLIS ARASTIRMASI. Bellı bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir 3 ay da sonuçlanır
3 GENEL GORUSME. Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM genel kurulunda görüşülmesidir. Hükümet, siyasi parti grupları en az 20 milletvekili tarafından bir önerge ile istenir.
4.GENSORU. Bir sıyası parti adına veya 20 milletvekilinin istemi üzerine açılır. Hükümetin veya bir bakanın siyasal sorumluluğu araştırılır.
Bakanlar kurulunun veya bakanlığın düşürülmesi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olur. Oylamada güvensizlik oyları sayılır.
5 MECLIS SORUSTURMASI.
_Başbakan veya bakanların görevleri ile ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlamaktır.
_Üye tamsayısının 1/10 nün vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir.
_Meclis bu istemi en geç bir ay içerisinde görüşür.Bu görüşme sonunda gerekli görülürse Başbakan veya bakanlar yüce divana sevk edilir.
_Yüce divana sevk kararı ancak üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile alınır .
_Bakan Yüce Divana sevk edilirse bakanlıktan düşer.
_Başbakan Yüce Divana sevk edilirse hükümet istifa etmiş sayılır

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:10
YÜRÜTME
M.101-Cumhurbaşkanı Seçilebilme Koşulları
1-40 yaşını doldurmuş olmak.
2-Yüksek öğrenim yapmış olmak
3-Türk vatandaşı olmak
4-Cumhurbaşkanı Meclisin kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından 7 yıl için seçilir.
5-Bir kimse iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.
6-Cumhurbaşkanlığı’na TBMM üyeleri dışında aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür.
Cumhurbaşkanı seçimi:
—Cumhurbaşkanının seçilmesi, TBMM üye tamsayısının 2/3 çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir.
__Cumhurbaşkanının görev süresi dolmadan 30 gün önce, dolduktan 10 gün sonra seçime başlanır. Seçim 1 ayda tamamlanır. Oylamalar 3’er gün arayla yapılır.
1.TUR + 2.TUR: Üye tamsayısının 2/3 çoğunluğuyla
3.TUR: Üye tamsayısının salt çoğunluğuyla. (276)
4.TUR: 3. turda en çok oyu olan iki aday bu tura kalır.
Salt çoğunlukla Cumhurbaşkanı seçilir. Seçilemezse, TBMM seçimleri yeniler.
M.104-CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:
a)Yasamayla ilgili Yetkileri
1-Yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapar.
2-TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırır.
3-Kanunları yayınlar.
4-Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne yollar.
5-Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerek gördüğünde halkoyuna sunar.
6-Kanunların, KHK, TBMM iç tüzüğünün iptali için Anayasa mahkemesi’ne iptal davası açar.
7-TBMM’de seçimlerin yenilenmesine karar vermek.
b)Yürütmeyle İlgili Yetkileri
1-Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
2-Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve istifalarını kabul etmek.
3-Gerek görürse Bakanlar kurulu’na başkanlık etmek.
4-Yabancı devletlere Türk temsilciliğini göndermek ve onlarınkini kabul etmek.
5-Milletlerarası analaşmaları onaylamak ve yayınlamak.
6-TBMM adına TSK Başkomutanlığı’nı temsil etmek.
7-TSK’nin kullanılmasına karar vermek.
8-MGK’yı toplantıya çağırmak.
9-Genelkurmay Başkanı’nı atamak.
10-Kararnameleri imzalamak.
11-Sürekli hasta sakat ve kocama sebebiyle cezaları kaldırmak.
12-Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak.
13-YÖK üyeleri ve rektörleri atamak.
c)Yargı ile ilgili Yetkileri
1-Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
2-Danıştay’ın üyelerinin ¼’ünü seçmek.
3-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek
4-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vekilini seçmek
5-Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
6-AYİM ve Askeri Yargıtay üyelerini seçmek.
M.105-CUMHURBAŞKANININ SORUMLULUK VE SORUMSUZLUK HALİ
Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne itiraz edilemez.
Cumhurbaşkanı, vatana hıyanetten dolayı TBMM üyelerinin 1/3’ünün teklifi üzerine üye tamsayısının 3/4’ünün vereceği kararla suçlandırılır.
M.106-CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKİLLİK ETME
Cumhurbaşkanının hastalık, yurt dışına çıkma, geçici olarak görevden alınma, ölüm, çekilme durumlarında TBMM Başkanı ona vekillik eder ve ona ait yetkileri kullanır.
CUMHURBAŞKANI TEŞKİLATI:
1.Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği: Kuruluşu,teşkilat ve çalışma esasları,personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.Bu kararname yargı denetimi dışındadır.
2.Devlet Denetleme Kurumu:
İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla kurulmuştur. Cumhurbaşkanının isteği üzerine:
1-Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sermayenin yarısından fazlasına sahip kuruluşlarda.
2-Kamu Kurumu niteliği olan meslek kuruluşlarında.
3-İşçi-işveren meslek kuruluşlarında
4-Kamuya yararlı dernek ve vakıflarda inceleme araştırma ve denetleme yapar.
Not: TSK ve yargı organları denetim dışıdır.
Üyeleri Cumhurbaşkanınızca seçilir.
M.109-BAKANLAR KURULU
Başbakan, Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır.
Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
Göreve başlama ve güvenoyu:
Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan 1 hafta içinde TBMM’de okunur ve güvenoyuna başlanır. Güvenoyu için görüşmeler programın okunmasından 2 tam gün geçtikten sonra başlar görüşmelerin bitiminden 1 tam gün sonra oylama yapılır.
Görev sırasında güvenoyu:
Başbakan gerekli görürse Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, TBMM den güven isteyebilir.
Güven istemi TBMM ne bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz.
Güven istemi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile reddedilebilir.
Görev ve siyasi sorumluluk:
Bakanlar kurulu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludurlar.Her bakan başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındaki işlerden sorumludur.
Bakanlıkların kurulması:
Bakanlıkların kurulması kaldırılması görev ve yetkileri kanunla düzenlenir bir bakan birden fazla bakana vekillik edemez .
Herhangi bir sebeple boşalan bir bakanlığa 15 gün içerisinde yeni bir bakan atanır.
M.114-SEÇİMLERDE GEÇİCİ BAKANLAR KURULU
TBMM genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları çekilir.
Seçimin başlangıç tarihinden 3 gün önce ve erken seçim halinde bu karardan itibaren 5 gün içinde, bu bakanlıklara TBMM içinden veya dışarıdan bağımsızlar Başbakanca atanır.
Seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilir Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere Başbakan atar.
Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz.
Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni meclis toplanıncaya kadar görevde kalır.

M.115-TÜZÜKLER
Bakanlar Kurulu, kanun uygulamasını göstermek, emrettiği işleri belirtmek üzere, kanuna aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılır.
Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayınlanır.
Tüzükler aksine bir hüküm bulunmadıkça resmi gazetede yayınlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girerler.
M.116-TBMM SEÇİMLERİNİN CUMHURBAŞKANINCA YENİLENMESİ
Bakanlar kurulunun:
1-Güvenoyu alamaması
2-Güvensizlik oyu ile düşürülmesi hallerinde 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı takdirde veya kurulduğu halde güvenoyu alamazsa Cumhurbaşkanı TBMM Meclis başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verir.
Başbakanın istifa etmesi üzerine 45 gün içinde veya yeni seçilen Meclis Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine 45 gün içinde Bakanlar Kurulu kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı Meclis başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verir.
M.117-BAŞKOMUTANLIK VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
TBMM’nin manevi varlığından ayrılamaz; Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.
Milli güvenliğin sağlanmasından, silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.
Genelkurmay Başkanı, silahlı kuvvetlerin komutanı olup, savaşta başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı adına yapar. Bakanlar Kurulu’nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır.
Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.
M.118-MİLLİ GÜVENLİK KURULU
1-Cumhurbaşkanı
2-Başbakan
3-Genelkurmay Başkanı
4-Milli Savunma Bakanı
5-İçişleri Bakanı
6-Dışişleri Bakanı
7-Adalet Bakanı
8-Kuvvet Komutanları (Kara,Deniz ,Hava ve Jandarma komutanları)
9-Başbakan Yardımcılarından oluşur.
Gündemi; Başbakan ya da Genelkurmay Başkanı’nın önerileriyle Cumhurbaşkanı belirler.
Cumhurbaşkanı olmadığı zaman Başbakan toplar.
M.119-OLAĞANÜSTÜ HALLER:
1.Tabii afet
2.Tehlikeli salgın hastalıklar
3.Ağır ekonomik bunalımlar
4.Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde ilan edilir.
İlk üç durumda Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu 6 ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebilir. Dördüncü durumda ise Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu MGK da görüşünü alarak 6 ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebilir
OHAL kararı verilmesi durumunda karar RG de yayınlanır TBMM onayına sunulur.
Bakanlar Kurulu’nun istemi üzerine Meclis 4 ay uzatabilir veya OHAL kaldırılabilir.
SIKIYÖNETİM, SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ:
1-Hür demokratik düzene veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik
2-Olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha ağır şiddet hareketlerinin yaygınlaşması
3-Savaş hali, ayaklanma olması
4-Vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli bir eylemin baş göstermesi
5-Ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, MGK nun da görüşünü alarak süresi altı ayı geçmemek üzere Sıkıyönetim ilan edebilir.
—Bu karar derhal RG de yayımlanır ve aynı gün TBMM onayına sunulur. TBMM gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, uzatabilir veya kaldırabilir.
—Sıkıyönetim TBMM kararı ile her defasında 4 ayı aşmamak üzere uzatılabilir. Savaş hallerinde bu süre aranmaz.
—Sıkıyönetim hallerinde;
1-Kolluk görev ve yetkileri askeri makamlara geçer
2-Temel hak ve hürriyetlerde kısıtlanma daha fazla olmakta
3-Bazı suçların yargılanması sıkıyönetim askeri mahkemesinde yapılabilmektedir.
—Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar.
İDARENİN ESASLARI:
İdare, kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzel kişiliği ancak kanunla veya kanunun açıkça dayandığı yetkiye dayanılarak kurulur.
İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Ancak Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile yüksek askeri şura kararları yargı denetimi dışındadır.
Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Yerindelik denetimi yapılamaz.
İdari işlemin uygulanması halinde
1.Telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve
2.İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.
Merkezi idare kuruluşu coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere illerde diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği esaslarına dayanır.
Mahalli idareler il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen kamu tüzel kişileridir.
Mahalli idarelerin seçimleri 5 yılda bir yapılır.
Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanmaları veya kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yoluyla olur ancak görevleri ile ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma olursa içişleri bakanı geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırabilir.
Görev ve sorumlulukları disiplin kavuşturmasında güvence:
Memurlar ve diğer kamu görevlileriyle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.
Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin kararları yargı denetimi dışına bırakılamaz
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları ancak idare aleyhine açılır. İdare ilgili kişiye daha sonra rücu eder.
M.124-YÖNETMELİKLER
Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların, tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılırlar.
Hangi yönetmeliklerin resmi gazetede yayınlanacağı kanunla belirtilir. Aksine hüküm yoksa yönetmelikler yayımlandığı gün yürürlüğe girerler.
M.130-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI:
Yükseköğretim kurumları devlet tarafından kanunla kurulur. Kazanç anlamına yönelik olmamak şartıyla vakıflar tarafından Yükseköğretim kurumları kurulabilir üniversiteler ve bunlara bağlı birimler devletim gözetime ve denetime altındadır.
Rektörler Cumhurbaşkanınca; dekanlar YÖK tarafından atanır.
TSK ve Emniyet teşkilatına bağlı Yükseköğretim kurumları özel yükümlere tabidir.
KAMU KURUM NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI:
Belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini sağlamak maksadıyla kanunla kurulan kamu tüzel kişileridir.
Kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Bu kuruluşlar üzerinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarına Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir.
Organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler
M.137.KANUNSUZ EMİR:
Kamu hizmetlerinde çalışan bir kimse üstünden aldığı bir emri yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak üstü emrinde ısrar ederse ve yazı ile yenilerse emri yerine getirir bu durumda emri yerine getiren sorumlu olmaz.
Konusu suç olan bir emir hiçbir suretle yerine getirmez. Yerine yetiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI:
—Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar.
—Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez.
—Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde görüşme yapılamaz.
—Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır.
M.140-HÂKİMLİK VE SAVCILIK TEMİNATI VE MESLEĞİ:
— Hâkimler ve savcılar azlolunamaz.
—Kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliliğe ayrılamaz
—Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması nedeniyle aylık ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamaz.
—Hâkimlik ve savcılık meslek içi eğitim ve diğer özlük işeri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.
—Hâkimler ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar.
Hâkimler ve savcılar istemedikçe 65 yaşına kadar emekli edilemezler.
—Mahkemelerin kuruluşu görev ve yetkileri işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.
—Hâkim ve savcıların denetimi Adalet Bakanlığı izni ile adalet müfettişleri tarafından yapılır.
M.145-ASKERİ YARGI
Asker kişilerin askeri suçlarıyla, bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde, askeri hizmet ve görevlerle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakarlar.
Savaş ve sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili oldukları kanunla düzenlenir.
YÜKSEK MAHKEMELER:
1.Anayasa mahkemesi.
2.Yargıtay.
3.Danıştay.
4.Askeri Yargıtay.
5.Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
6.Uyuşmazlık Mahkemesi.
ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU
11 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur.
1-Üyeleri Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, AYİM, Sayıştay Başkanı veya üyesi olmalıdır.
2–40 yaşını doldurmuş yükseköğretim görmüş ve kamu hizmetinde 15 yıl çalışmış olmalıdır.
a)Yüksek öğrenim kurumlarının; hukuk, iktisat, siyasal bilimler dallarında öğrenim görmeli
b)Rektör, dekan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, General, Amiral, Büyükelçi, Bölge Valisi veya Vali olmalıdır.
c)Mesleğinde avukat, olarak bilfiil çalışmalıdır.
Göreve seçilip de kabul etmeyenler 1 ayda tekrar seçilir.
65 Yaşını doldurunca emekliliğe ayrılırlar.
Başkan ve Başkan Vekilinin Seçimi
Asıl üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunlukla 4 yıl için seçilir.
Anayasa Mahkemesinin Görevleri
1-Kanunların, KHKlerin ve TBMM İçtüzüğünü şekil ve esas bakımından denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından denetler.
OHAL, Sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan KHK şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasaya dava açılamaz.
Şekil bakımından denetleme Cumhurbaşkanlığınca veya TBMM üyelerinin 1/5tarafından istenebilir. Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna bağlı iptal davası açılamaz.
2-Yüce Divan sıfatıyla yargılar.(Cumhurbaşkanı,BK üyeleri ,Anayasa mah.,Yargıtay Danıştay,Askeri Yargıtay,AYİM,HSYK Başkan ve üyelerini Başsavcılarını)yüce divan kararları kesindir.
3-Siyasi partilerin kapanmasına bakar.
4-Üst düzey devlet yöneticilerini ve yüksek yargı organı mensuplarını Yüce Divan’da yargılar.
5-Siyasi partilerin mali denetimini yapar.
İptal Davası Açmaya Yetkili Olanlar:
İptal davası kanunlar, KHK ve TBMM içtüzükleri hakkında açılır.
1-Cumhurbaşkanı
2-İktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları
3-TBMM üye tamsayısının 1/5’i
—TBMM’den kanunların şekil bozukluğu iddiasıyla dava açılamaz.
—Milletlerarası anlaşmaların aleyhine Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.
—Dava açma süresi kanunlar, KHK ve TBMM içtüzüğü RG de yayınlanmasından başlayarak 60 gündür.
—Anayasa Mahkemesi kararları kesindir.
—İptal davaları geriye yürümez.
Başkan ve Üyelerin Giremeyeceği Davalar
1-Kendilerine ait ya da kendilerini ilgilendiren davalar
2-Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin kan ve sıhriyet yönünden usul ve fürunun 4. dereceye kadar olanların davaları
3-Hâkim, savcı ve hakem sıfatıyla baktığı ve bilirkişilik ile tanıklık yaptığı davalar.
4-İstişare mütalaa ve kanaat beyan etmiş olduğu davalar
M.154-YARGITAY
Adliye mahkemeleri tarafından verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davaların ilk ve son derece mahkemesidir. Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli hâkim ve savcılar arasından Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulunca seçilirler.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili 5 aday arasından Cumhurbaşkanınca 4 yıl için seçilir.
M.155-DANIŞTAY
İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı kararlara karşı son inceleme merciidir.
Danıştay davaları görmek Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında 2 ay içinde düşüncelerini bildirmekle ve tüzük tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir.
Danıştay üyeleri Cumhurbaşkanınca seçilir.
M.156-ASKERİ YARGITAY
Askeri mahkemelerce verilen kararlara karşı son inceleme merciidir.
3 aday gösterilir. Cumhurbaşkanı üyelerini seçer.
M.157-ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ
Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile asker kişileri ilgilendiren, askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesidir.
Askeri hakim sınıfından olmayan üyelerin görev süreleri 4 yılı geçemez.
Askerlik yükümlülüklerinden doğan uyuşmazlılarda ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz.
M.158-UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözer.
Diğer mahkemeler ile Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır.
Bu mahkemenin başkanlığı Anayasa mahkemesince seçilir.
M.159-HAKİM VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yaparlar
Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır.
Kurulun kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır.
M.160-SAYIŞTAY
Genel ve katma bütçeli idarelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetler sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar ve kanunlarla verilen inceleme ve denetleme işlemlerini yapmakla görevlidir.
Sayıştay’ın kesin hükümlerine karşı ilgililer yazılı bildirimden itibaren 15 gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltme yoluna gidilebilir. Bu kararlara karşı idari yargı yoluna başvurulamaz.
Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde Danıştay ve Sayıştay uyuşamazsa, Danıştay’ın kararı esastır.
M.161-BÜTÇENİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
Devletin ve KİT dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamalarını yıllık bütçelerle yapılır.
Bütçe Kanununa bütçe dışı hükümler konamaz.
Bakanlar Kurulu genel ve katma bütçe tasarıları ile milli bütçe tahminlerini gösteren raporu , mali yıl başından 75 gün önce TBMM’ne sunar. Bütçe raporu Bütçe Komisyonunda (40 kişi) incelenir. Bütçe komisyonunca 55 içinde kabul edilip TBMM de görüşülür ve mali yıl başına kadar karar bağlanır.
TBMM üyeleri bütçe kanun tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında gider artırıcı ve gelir azaltıcı önerilerde bulunulamaz.
Bakanlar Kuruluna KHK ile bütçede değişiklik yapma yetkisi verilemez.
M.164-KESİN HESAP
Kesin hesap kanun tasarıları kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemişse, ilgili oldukları mali yılın sonundan başlayarak en geç 7 ay sonra Bakanlar Kurulunca TBMM’ne sunulur.
Sayıştay genel uygunluk bildirimini kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde TBMM ne sunar.
Genel Kurul kesin hesap kanun tasarısını yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karar bağlar
Sermayesinin yarıdan fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklarında denetim görevi TBMM ne aittir Sayıştay’ca yapılmaz.
ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Anayasanın değiştirilmesi TBMM üye tamsayısının en az 1/3 tarafından yazıyla teklif edilebilir.
Genel kurulda iki kez görüşülür. Kabulü TBMM üye tam sayısının 3/5 ‘ü yani 330 oyla kabul edilir.
Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM ne gönderebilir. Meclis geri gönderilen kanunu üye tam sayısının 2/3 ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bunu halkoyuna sunabilir.
Meclisçe üye tamsayısının 3/5 ile veya 2/3 az oyla kabul edilen anayasa değişiklikleri Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği zaman halkoyuna sunulmak üzere RG de yayımlanır.
Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine Meclis üye tamsayısının 2/3 ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Bunlar RG de yayımlanır.
Halkoyuna sunulan kanun değişikliklerin yürürlüğe girmesi için halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul olması gerekir.
SAVAŞ HALİ
Bakanlar Kurulu ister. TBMM karar verir, Cumhurbaşkanı onaylar.
DEMOKRASİNİN 4 TEMEL ŞARTI
1. Cumhuriyet
2. Serbest seçim
3. Vatandaşların temel haklarının tanınması
4. Serbest örgütlenme
Ülkemizde temsili demokrasi vardır.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:11
VATANDAŞLIK
1- 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini meclise geri gönderme yetkisine sahip değildir?
A) Ceza kanunu
B) Bütçe kanunu
C) Af kanunu
D) Anayasa değişikliğine ilişkin kanun
E) ış kanunu
2- Aşağıdakilerden hangisi tüzükleri çıkarma yetkisine haiz kurumdur?
A) TBMM
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Bakanlıklar
E) Kamu tüzel kişileri
3- Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nce kabul edilen kanunların Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanması için gereken azami süredir?
A) 10 gün
B) 15 gün
C) 30 gün
D) 45 gün
E) 60 gün
4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Güçler Ayrılığını” göstermektedir?Gücün askeri, yasama ve yürütme otoriteleri arasında dağıtılmasıdır.
A) Gücün, devlet ile sivil toplum otoriteleri arasında dağıtılmasıdır.
B) Gücün, yasama, yürütme ve yargı otoriteleri arasında dağıtılmasıdır.
C) Gücün, başbakan ve Cumhurbaşkanı otoriteleri arasında dağıtılmasıdır.
D) Gücün, başbakan ile Bakanlar kurulu otoriteleri arasında dağıtılmasıdır.
5- Aşağıdakilerden hangisi ilçelerin kurulmasının temeli olan işlemdir?
A) Başbakanın kararı
B) Bakanlar kurulu
C) Cumhurbaşkanını kararı
D) Yasa
E) Ortak kararname
6- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ıdari yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararı vermeye yetkili yüksek mahkemedir?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Yargıtay
C) Danıştay
D) Sayıştay
E) Askeri Yargıtay

7- Aşağıdakilerden hangisi “Özel Hukuku”nun bir alt dalı olan Medeni Hukukun düzenlemiş olduğu hukuk dallarından biri değildir?
A) Şahsın Hukuku
B) Ticaret Hukuku
C) Eşya Hukuku
D) Aile Hukuku
E) Miras Hukuku

8- Aşağıdakilerden hangisi hukukun maddi müeyyideleri içerinde “nisbi butlan”ın yer aldığı yaptırım türüdür?
A) Ceza
B) Tazminat
C) ıptal
D) Cebri ıcra
E) Hükümsüzlük
9- Aşağıdakilerden hangisi özel hakların kendi içerisinde yapılabilecek tasniflerinden biri olamaz?
A) Mutlak – Nisbi haklar
B) Devredilebilen – Devredilemeyen haklar
C) Mamelek – Şahsiyet Hakları
D) ınşai Haklar – Alelade haklar
E) Kişisel haklar – Sosyal ve ekonomik haklar

10- Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukukun dallarından biri olan Ticaret Hukukunun içerisinde düzenlenmiş alt hukuk kollarından biri değildir?
A) Ticari işletme hukuku
B) Şirketler hukuku
C) Kooperatifler hukuku
D) Kıymetli evrak hukuku
E) Sigorta hukuku

11- Kural olarak milletlerarası antlaşmalar TBMM’nin onayına sunulur. Ancak bazı andlaşmalar bu onaya sunulamayabileceği için bu tür sözleşmelerde karar yetkisi kime bırakılmıştır?
A) Cumhurbaşkanına
B) TBMM Başkanına
C) Başbakana
D) Bakanlar Kuruluna
E) ılgili Bakana
12- Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatının Organlarından biri değildir?
A) Genel Kurul
B) Siyasi Konsey
C) Ekonomik ve Sosyal Konsey
D) Milletlerarası Adalet Divanı
E) Güvenlik Konseyi


1. B - 2. C - 3. B - 4. C - 5. D - 6. C - 7. B - 8. E - 9. E - 10. C - 11. D -
12. B

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:11
DEVLET, DEMOKRASı, ANAYASA,
VATANDAŞLIK HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

A – KAVRAMLAR

Devlet : Bir vatan üzerinde yaşayan insan topluluğunun beraber ve bir düzen içerisinde yaşamak amacıyla kurduğu örgütlenmeye devlet denir.
Devleti Meydana Getiren Unsurlar: Vatan, millet ve egemen kuvvettir.
Demokrasi : Halkın kendisini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir.
Demokrasinin Temel ılkeleri: Milli egemenlik, hürriyet ve eşitlik, siyasi partilerdir.
Anayasa : Devletin yönetim şeklini kişilerin haklarını ve ödevlerini, devlet organlarını ve bu organlar arasındaki ilişkileri belirten en genel hukuk kurallarıdır.
Anayasalarımız : 1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1981 Anayasası.
Vatandaş : Aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilerdir.
Kamu : Bir ülkede yaşayan insanların tümüdür.
Kamuoyu : Her hangi bir konu üzerinde halkın benimsediği genel düşünce ve ortak kanaattir.
Sivil Toplum Örgütleri: Devletin müdahalesi dışında kalmış ve bireylerin kendi kendilerini yönlendirebildikleri demokratik bir yapıdır. Sendika, vakıf, dernek gibi.

B - TÜRKıYE CUMHURıYETı DEVLETı’NıN YÖNETıM YAPISI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısı üçe ayrılır:
1. MERKEZı YÖNETıM: Merkezî yönetimin başında Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu vardır. Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan meydana gelir.
a. Cumhurbaşkanı : Devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve milleti temsil eder. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için kırk yaşını doldurmuş olmak, yüksek öğrenim yapmış olmak, TBMM üyesi ya da milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip olmak gibi şartlar gereklidir. Cumhurbaşkanı, meclis tarafından üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun oylarıyla seçilir.
Görevleri: Yurt içinde ve dışında devleti temsil etmek, yasaları yayınlatmak, yüksek dereceli memurları atamak, uluslararası antlaşmaları onaylamak, yasaları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek.
b. Başbakan ve Bakanlar Kurulu: Başbakan,TBMM üyeleri arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bakanlar Kurulu üyeleri, başbakan tarafından seçilir ve cumhurbaşkanınca atanır. Meclis dışından da bakan seçilebilir.
Başbakan, bakanlıklar arasında iş birliğini sağlar. Hükümetin genel programının uygulanmasından o sorumludur.
Devletin önemli işleri, Bakanlar Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
c. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar:
Milli Güvenlik Kurulu: Milli Güvenlik Kurulu, hükümete yardımcı olan bir kuruluştur. Kararların uygulanmasından hükümet sorumludur. Asker ve sivillerden oluşur.
Devlet Planlama Teşkilatı: Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma konularının planlanmasında hükümete yardımcı olan, danışmanlık yapan, plan ve program hazırlayan başbakanlığa bağlı bir kuruluştur.
Danıştay : En yüksek idârî mahkeme, danışma ve inceleme organıdır. Bağımsız bir kuruluştur.
Sayıştay : Devletin gelir ve giderlerini, TBMM adına denetleyen, yargı yetkisi de bulunan kuruluştur.

2. ıL YÖNETıMı: ıl yönetimi ;merkezi yönetime bağlı illerle bu illere bağlı ilçeler,ilçelere bağlı bucak ve köylerden oluşur. Ayrıca ,nüfusu köyden fazla ,ilçeden az belediye yönetimi bulunan ve “Belde” adını alan yönetim birimleri bulunur.
-Her ilin başında hükümetin atadığı bir vali vardır.
-Her ilçenin başında hükümetin atadığı bir kaymakam vardır.
-Bucakların başında ise hükümetin atadığı bir bucak müdürü vardır.
-Köylerin başında köylülerin seçtiği ve kaymakama bağlı olan muhtar görev yapar.

* ıLDE VALıYE BAĞLI OLAN BıRıMLER ŞUNLARDIR:
-Özel Kalem Müdürlüğü
-ıl Milli Eğitim Müdürlüğü
-ıl Emniyet Müdürlüğü
-ıl Jandarma Komutanlığı
-ıl Sağlık Müdürlüğü
-ıl Nüfus Müdürlüğü
-ıl Kültür Müdürlüğü
-ıl Tarım Müdürlüğü
-ıl Turizm Müdürlüğü
-ıl Bayındırlık Müdürlüğü
-ıl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
-ıl Defterdarlığı
-ıl Veteriner Müdürlüğü
ılde mahkemeler ,savcılıklar ve askerlik şubeleri de bulunur fakat, bunlar valiliğe bağlı değildir. ıllerde il yönetim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim kurulu vardır. Bucaklarda bucak meclisi vardır.

3. YEREL YÖNETıMLER:
Üç tür yerel yönetim vardır.
a-ıl Özel Yönetimi
b-Belediye Yönetimi
c-Köy Yönetimi

a-ıL ÖZEL YÖNETıMıNıN BAŞLICA ORGANLARI
1. Vali 2. ıl Genel Meclisi 3. ıl Daimi Encümeni

b-BELEDıYE YÖNETıMıNıN BAŞLICA ORGANLARI
1. Belediye başkanı :5 yılda bir halk tarafından seçilirler.
2. Belediye meclisi :Belediyenin genel karar organıdır. Üyeleri o yörenin halkı tarafından seçilir. Üye sayısı yörenin büyüklüğüne göre çoğalır. Belediye meclisine, belediye başkanı başkanlık eder.
3. Belediye encümeni : Belediyenin ikinci karar organıdır. Yazı işleri, hesap işleri, sağlık işleri,fen işleri,veteriner,teftiş kurulu müdürleri gibi yöneticiler belediye başkanının başkanlığında toplanır.
Önemli kararları belediye meclisi alır. Bu kararlar doğrultusunda işleri belediye encümeni yürütür. Belediyelerin bütçeleri, vali ya da kaymakam tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
BELEDıYELERıN GÖREVLERı ŞUNLARDIR:
o Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilip üretilmediğini denetler.
o Ekonomik alanda denetleme ve fiyat tespiti yapar.
o ış ruhsatları ve bina yapım belgeleri verir.
o Su işleriyle ve ısınmayla ilgilenir.

c. KÖY YÖNETıMı
Köy kanununa göre , köyler oluşturulur. Köy kurma yetkisi iç işleri bakanlığına verilmiştir. Köyler 442 sayılı Köy kanunu ile yönetilir. Köy tüzel kişiliğinin organları; muhtar, köy ihtiyar heyeti ve köy derneğidir. Muhtar köyde hem yerel yönetimin hem de özel yönetimin başıdır. Köy ilköğretim okulu müdürü ve köy imamı köy ihtiyar heyetinin doğal üyeleridir. Diğer üyeler 5 yılda bir seçilen üyelerdir bunlara aza da denir. Köy yönetiminin geliri köylünün gelir durumuna göre alınan salma adındaki vergidir. Köy halkı bazı işleri ortaklaşa çalışarak yaparlar buna imece denir.

C – VATANDAŞLIK HAKLARI

Vatandaşlık Hakları : Kişilerin toplumla ilişkilerinden doğan haklara denir. Üç gruptur.
1. SOSYAL HAKLAR: Toplum yaşamında herkese insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi, sağlamayı amaçlayan haklardır. Sosyal haklardan başlıcaları; ailenin korunması, eğitim ve öğrenim hakkı, sağlık, çevre ve konut hakkı, gençliğin korunması ve sporun desteklenmesi, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması gibi haklardır .
Bir Ülkede Sosyal Haklar Eşitlikle Korunmadığında Şu Sorunlar Ortaya Çıkar:
1. Toplumda ekonomik açıdan güçsüz olanlar, güçlüler karşısında korunamaz ve adalet sağlanamaz.
2. ınsanın yaşam mücadelesi zorlaşır, insan onuruna uygun bir ortamda yaşam gerçekleşemez.
3. Yoksulluk ortadan kalkmaz, artar. Fakirler hiç bir haktan yararlanamaz.
4. Toplumda huzur ve güven kalmaz. Bunalımlar artar.
5. ınsan imkanlarını geliştiremez. Bilim sanat ve teknolojik alanlarda etkinlikler gerçekleştiremez.
Türk Kadınının Toplumdaki Yeri
Türk kadını bugünkü durumuna ,Atatürk ilke ve inkılâplarıyla gelmiştir. Bugün kadınlarımız erkeklerle eşit eğitim olanaklarından yararlanmakta ve hemen her iş kolunda çalışmaktadır. Bu şekilde kadınların erkeklerle eşit olarak toplumdaki yerlerini almaları bir uygarlık aşamasıdır. Ve Atatürk inkılâplarının en başarılı sonuçlarından biridir.

2. EKONOMıK HAKLAR: Devlet güçsüzleri, güçlüler karşısında korumak gerçek eşitliği ve toplumsal dengeyi sağlamak amacıyla vatandaşlara ekonomik haklar tanımıştır. Çalışma hakkı, tüketici hakları gibi haklar başlıca ekonomik haklardır.
* Bir Ülkede Ekonomik Haklar Eşitlikle Korunamadığında Şu Sorunlar Ortaya Çıkar:
1. ınsanın doğuştan sahip olduğu temel haklar korunamaz.
2. Çalışanlar emeğinin karşılığını alamaz.
3. Çalışanların sağlıklı bir ortamda çalışmalar mümkün olmaz.
4. ınsanların hak ve özgürlükleri korunamaz.
* Türk Kadınının Çalışma Hayatındaki Yeri:
Ülkemizde kadınlar sosyal yaşama öncelikle öğretmen olarak katılmıştır. Günümüzde kadınlarımız her alanda son derece başarılı hizmetlerde bulunmakta ve erkeklerle el ele toplumun kalkınması için çalışmaktadırlar.

3. SıYASAL HAKLAR: Vatandaşların ülke yönetimine katılmasını sağlayan haklara siyasal haklar denir. Seçme ve seçilme hakkı, vatandaş olma hakkı, kamu hizmetine girme hakkı, dilekçe hakkı başlıca siyasal haklardır.
* Bir ülkede siyasal haklar eşitlikle korunduğunda şu faydalar sağlanır:
1. ınsanların her türlü zorlamadan, devletin ve diğer insanların baskısından uzak kalmaları ve yaşamlarını kendi istedikleri gibi düzenlemeleri kolaylaşır.
2. Kişiye, başkalarının ve devletin karışamayacağı güvenli bir ortam yaratılabilir. ınsanlar bu ortamda hukukun izin verdiği ölçüde başkalarına zarar vermeden haklarını özgürce kullanabilirler.
3. Demokrasinin işlerlik kazanması ve sürekli korunması sağlanabilir.

Ç – VATANDAŞ OLMA SORUMLULUKLARI

Vatandaş Olma Bilinci : Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır. Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir.
* Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri:
1. Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak.
2. Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak.
3. Yasalara titizlikle uymak.
4. Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak, şiddetten yana değil, barıştan yana olmak.
5. Her türlü ayrımcılığa karşı olmak.
* Vatandaş Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları:
1. Seçme ve seçilme hakkı
2. Vergi vermek
3. Askerlik yapmak
4. Kanun ve kurallara saygılı olmak
* Bir ülkede vatandaşlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmezlerse şu sorunlar ortaya çıkar:
1. Yönetim dürüst, bilgili, çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz. Yöneticiler halkı temsil edemez.
2. Devlet, ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez. Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. ıçte düzeni, dışta bağımsızlığı koruyamaz.
3. Ülke bütünlüğü, bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer.
4. Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır. ınsan hakları korunamaz. Bazı kii ve gruplara ayrıcalık tanınır.

* Millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil, duygu, ülkü, tarih, kültür ve çıkar birliği olan insan topluluğudur.
* Vatan: Bir milletin üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır.

D – DAYANIŞMA

Dayanışma : ınsanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirine karşılıklı olarak bağlı duruma gelmesine dayanışma denir. Dayanışma, toplumda kişiler arasında sevgi, saygı ve işbirliğini geliştirir. Çünkü, dayanışma ahlâkî bir gerekliliktir.
Kurtuluş Savaşında verdiğimiz milli mücadele ve elde ettiğimiz zafer, milli birlik ve beraberliğin bir eseridir.
Birlik ve beraberliğin olmadığı bir toplumda kargaşa ve terör vardır.
* Dayanışmada Sevgi, Saygı ve Hoşgörünün Önemi:
Dayanışma, sevgi, saygı ve hoşgörü varsa gerçekleşebilir. Birbirini sevmeyen, hoşgörü sahibi olmayan, birbirinin haklarına saygı göstermeyen insanlar dayanışma içinde olamazlar.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:12
ıNSAN HAKLARININ KORUNMASI

A. ıNSAN HAKLARINI KORUMANIN ÖNEMı:

ınsan hakları, insanın sahip olduğu haklardır. ınsanın bazı özellikleri ve taşıdığı imkanlar onu diğer canlılardan ayırır. ınsan haklarının temelinde, hiçbir canlıda bulunmayan özellikleri nedeniyle ,insanın değerinin korunması gerekliliği yatar. ınsan hakları korunmazsa,insanın değeri yok sayılmış olur ve birçok sorun ortaya çıkar.

1. ınsan Haklarının Korunmaması Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar:
ınsan haklarının tanınması ve korunması uzun mücadeleler sonucunda mümkün olabilmiştir.
Eğer insan hakları korunmazsa şu olumsuz durumlar ortaya çıkar.
a)Toplumda huzur ve güven kalmaz.
b)Kimse başkalarının haklarına saygı göstermez.
c)ınsanların devlete olan güvenleri zayıflar.
d)Güçlü olanlar güçsüzleri ezerek, daha güçlü duruma gelirler.
e)Toplumdaki insanlar arasında eşitlik söz konusu olmaz.
f)Demokrasi, yerini baskıcı yönetime bırakır.
g)Toplum başka bir devletin egemenliğine girebilir.

* ınsan hakları korunduğu zaman bütün bu olumsuzluklar ortadan kalkar. ınsan haklarını korumak ve yaşatmak hepimizin en başta gelen görevidir.

2. ınsan Haklarını Korumanın Sonuçları:
ınsan haklarının korunması ,her zaman olumlu sonuçlara yol açar. Bu sonuçlar şöyle belirlenebilir.
a)Toplum huzur ve güven içinde olur. Adalet sağlanır.
b)Bireyler yeteneklerini geliştirebilir.
c)Demokratik siyasi yaşam gelişir.
d)ınsanların gelecek kaygısı azalır.
e)ınsanlar vatandaş olma bilincine sahip olurlar.
f)Herkes yasalara uyar.
g)Vatandaşlar birlik ve bütünlük içinde yaşarlar.
h)ınsanlar diğer ülkelerdeki insanların haklarının korunması içinde çaba gösterir , sonuçta yurtta ve dünyada barış sağlanır.
I)Sivil Toplum Örgütleri rahat çalışacakları için seslerini duyurarak kamuoyu oluşturur.
i)ınsanlar arasında dil,ırk,cinsiyet,siyasi düşünce ve mezhep ayrımı yapılmaz.

B-ıNSAN HAKLARININ KORUNMASI
ınsan hakları ulusal ve uluslar arası düzeyde olmak üzere iki şekilde korunabilir.
1. ıNSAN HAKLARININ ULUSAL DÜZEYDE KORUNMASI
ınsan hakları, anayasa ve yasalarla,insan haklarını korumakla yükümlü devlet organlarıyla,sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ve insan hakları danışma kurullarıyla korunur.
a) ınsan Haklarını Korumakla Yükümlü Devlet Organları
1-Anayasa mahkemesi 2-Danıştay 3-Sivil Toplum Örgütleri 4-Yargı Organları

b) ınsan Haklarının Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşları ve ışlevleri
ınsan haklarının korunması, devlet ve vatandaş olarak hepimizin görevidir. Tek tek vatandaş olarak yapabileceklerimiz sınırlıdır. Vatandaşların bir araya gelerek oluşturdukları örgütler,insan haklarının korunmasında daha etkili olurlar. Bu örgütler sivil toplum kuruluşlarıdır.
Ülkemizde ınsan Haklarıyla ılgili Olan Sivil Toplum Örgütleri Şunlardır.
1. ınsan Hakları Vakfı 2. Ankara Kadın Dayanışma Vakfı 3. Sokak Çocukları Derneği
4. Çevre Koruma Vakfı 5. Türkiye Erozyonla Mücadele ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) 6. Tüketici Haklarını Koruma Derneği ve Sendikalar
c) ınsan Hakları Danışma Kurulları ve ışlevi
Her ülkede ınsan Hakları Danışma Kurulları oluşturulmuştur. Danışma kurulları; hukukçulardan,düşünürlerden,sivil toplum kuruluşlarıyla,kamu kuruluşlarından gelen temsilcilerden ve uzmanlardan oluşur.
Bu kurulların amacı insan haklarıyla ilgili sorunların incelenip yetkili birimlere bildirilmesi ve önerilerde bulunulmasını sağlamak içindir.
ınsan Hakları Ulusal Düzeyde Korunmazsa Şu Durumlar Ortaya Çıkabilir:
1. Devlet, bireyin haklarını korumaz.
2. Hükümetin uygulamaları,yargı denetimine açık olmaz.
3. Devlet memurları vatandaşın işlerini, aksatır.
4. ınsan haklarını çiğneyenler cezalandırılmaz.
5. Sivil Toplum Örgütleri kamuoyu oluşturamaz.
6. Devletin gerçekleştirmesi gereken özgürlük,eşitlik ve güvenlik gerçekleşemez. Hukuk devleti ortadan kalkar.

2. ıNSAN HAKLARININ ULUSLAR ARASI DÜZEYDE KORUNMASI
Birleşmiş Milletlerin kuruluşunu izleyen dönemde bireyler,uluslar arası planda artık belli bir devletin vatandaşı olarak değil,tek tek insanlar olarak da korunmaya başlandı. Bu fikrin dünya çapında ilk önemli açıklaması, A. B. D başkanı Franklin ROOSVELT tarafından yapılmıştır. ROOSVELT 1941 yılında dört temel özgürlüğün bütün dünyada gerçekleşmesi gerektiğini söylemiştir. Bunlar;
a-Söz ve anlatım özgürlüğü
b-Vicdan özgürlüğü
c-Yoksulluktan kurtulma özgürlüğü
d-Korkudan kurtulma özgürlüğü

a) Uluslar Arası Kuruluşlar:
ınsan haklarının uluslar arası düzeyde örgütlü olarak korunabilmesi için Birleşmiş Milletler Örgütü 24 Ekim 1945’te kurulmuştur.
Birleşmiş Milletler Örgütüne bağlı olan komisyon ve komitelerin başlıcaları şunlardır:
1. Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
2. Apartheid’a Karşı Grup
3. ınsan Hakları Komitesi
4. Ekonomik-Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
5. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
6. ışkenceye Karşı Komite
7. Çocuk Hakları Komitesi
AVRUPA KONSEYıNE BAĞLI OLAN KOMıSYON VE KURULUŞLAR
a-ınsan Hakları Komisyonu b-ınsan Hakları Komisyonu c-Bakanlar Komitesi

b) Uluslar Arası Belgeler:
ınsan haklarının uluslar arası belgelerle de korunması gerekmiştir. Bu konudaki başlıca belgeler şunlardır:

1. ınsan Hakları Evrensel Bildirgesi
2. Kişisel ve Siyasi Haklara ılişkin Uluslar Arası Sözleşme
3. Ekonomik,Sosyal ve Kültürel Haklara ılişkin Uluslar Arası Sözleşme
4. ınsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme
5. Avrupa Sosyal Şartı
6. ışkence ve ınsani Olmayan Yada Küçültücü Ceza ve Muamelelerin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
7. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Önlenmesine Dair Uluslar Arası Sözleşme
8. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Hakkında Uluslar Arası Sözleşme
9. Çocuk Hakları Sözleşmesi

10. Paris Antlaşması
11. Güney Afrika’daki Sistemli Irk Ayrımcılığı Suçunun Cezalandırılması ve Kaldırılması Uluslar Arası Sözleşmesi
12. Helsinki Sonuç Belgesi

c) Uluslar Arası Gönüllü Kuruluşlar:
1. Uluslar Arası Kızılhaç Komitesi
2. // // Hukukçular Komisyonu
3. ınsan Hakları ıçin Uluslar Arası Birlik
4. Uluslar Arası Pen Kulübü
5. // // Af Örgütü

ç) ınsan Haklarınının Korunmasında ınsan Hakları Eğitiminin Önemi:
Halkı insan haklarına saygılı yetiştirmenin ön koşulu , onlara eğitim yoluyla insan haklarını tanıtmak ve bu haklardan nasıl yararlanacaklarını öğretmektir. Bunun için de okul yanında kitle iletişim araçlarından yararlanmak gerekir. Televizyon ,radyo ve yazılı basın insan hakları eğitiminde devlete ve topluma destek olmalıdır.
ınsan Hakları Eğitiminin Amaçları Nelerdir?
1. Haberdar etme 2. Bilgilendirme 3. Davranış geliştirme 4. Duyarlı Vatandaş Yetiştirme

d) ınsan Haklarıyla ılgili Özel Günler:
1. Birleşmiş Milletler Günü ( 24 Ekim)
2. ınsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Kabul Edilişinin Yıl Dönümü (10 Aralık)
3. Çocuk Hakları Günü ( 20 Kasım)
4. Dünya Çocuk Günü ( Ekim ayının ilk pazartesi günü)
5. Dünya Kadınlar Günü ( 8 Mart)
6. Sakatlar Haftası ( 10-16 Mayıs)
7. Çevre Koruma Haftası ( Haziran ayının ikinci Pazar günü)
8. Avrupa Konseyi Günü (5 Mayıs)
9. Dünya Barış Günü ( 1 Eylül)

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:12
MıLLı GÜVENLıK VE MıLLı GÜÇ UNSURLARI

1. Milli Güvenlik:Ülkemizin bütünlüğünü iç ve dış tehditlere karşı korunması ve kollanmasıdır. Milli Güvenlik konusunun ülkemizin en önemli sorunu olmasının nedenleri şunlardır;
a. Ülkemizin tarihten gelen sorunları
b. // coğrafi konumu
c. Bölgemizdeki çıkar çatışmaları
2. Milli Hedef:Bir milletin milli çıkarlarının gerçekleştirilmesinde ulaşılması gereken ve ulaşıldıktan sonra da devam ettirilecek belirli amaçlardır.
3. Milli Güvenlik Siyasetini Belirleyen Organlar:
a. Milli Güvenlik Kurulu b. Cumhurbaşkanı c. Başbakan d. Bakanlar Kurulu
4. Milli Güç: Bir ülkenin siyasi,coğrafi,askeri,ekonomik,bilimsel,teknolojik ,sosyal, kültürel ve nüfus güçlerinin toplamından oluşur.
5. Askeri Güç: Bir devletin ve milletin savaş gücüdür. Türkiye’de askeri güç , örgütlenmiş olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüdür.
a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin Önemi: Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için çok önemlidir. Çünkü;Türk Silahlı Kuvvetleri yurdun ve milletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korur.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komutanı Genel Kurmay başkanıdır.
Genel Kurmay Başkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar:
1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
2. Deniz // //
3. Hava // //
4. Jandarma Genel Komutanlığı
5. Harp Akademileri //

b. Askerlik Görevinin Kutsallığı: Askerlik Türklerde kutsal bir görevdir. Çünkü her Türk ülkesinin bağımsızlığını,birliğini ve bütünlüğünü korumak ister. Bunu gerçekleştirmek için askerliği en iyi şekilde yapmayı öğrenmeliyiz.
Askerliğin Temel Koşulları Şunlardır; bedenen sağlam,20 yaşını doldurmuş ve erkek olmaktır. Askerlik görevini bitirenler 41 yaşına kadar gerektiğinde tekrar askere çağrılabilirler.

6. TÜRKıYE’YE YÖNELıK ıÇ VE DIŞ TEHDıT

a. Anarşi ve Terör Kavramı:
Anarşi:Devlet denetiminin kalmaması durumu
Anarşist:Devletin siyasi ve idari kurumlarını çökertmeye kalkışan kişilere denir.
Terör: Yıldırma - korkutma demektir.
10
Terörist: Terör eylemlerine girişen kimselere denir.
Terörizm: Siyasi bir amaca ulaşmak için yasa dışı yollarla şiddet kullanılmasıdır.
Uluslar arası örgütlerin herhangi bir ülkeyi yıpratmak ve etkilemek için yaptıkları eylemlere uluslar arası terörizm adı verilir.

b. Terörün Yayılma Sebepleri:
1. Bilgi ve anlayış azlığı
2. Kamuoyunun terör konusunda eğitimsizliği
3. Bazı kişi ve kuruluşların bilerek veya bilmeyerek terörizme katkısı
4. Doğal afetlerde ortaya çıkan söylentiler.
5. Terörü destekleyen devletlerin mevcudiyeti
6. Bazı silah üreticilerin örgütlere silah satması
7. Ülkeler arası işbirliğinin sağlanamaması
8. Halkın yeteri kadar duyarlı olmaması.

7. Terörle Mücadelede Kişilere Düşen Görevler:
1. Milli hedefler doğrultusunda bilinçli olmak.
2. Eğitim ve öğretimi , milli birlik ve beraberliği sağlayıcı ve güçlendirici tarzda sürdürmek.
3. Yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı bilinçli olmak.
4. Yıkıcı ve bölücü faaliyetleri etkisiz kılacak düşünce yapısına sahip olmak.
5. Terörizme karşı duyarlı olmak.
6. Türkiye Cumhuriyetine Türk toplumuna ,Türk milli değer ve kültürüne bağlı olmak.
7. Cumhuriyet yönetimine inançla bağlı olmak.
8. Türk olmakla gurur duymak.
9. Vatan ve bayrak sevgisiyle dolu olmak.

8. Güncel Tehdit:
Tehdit, korkutma gözdağı vermedir. Bir devlete tehdit içten de dıştan da gelebilir ve devletin düzenini yıkmayı amaçlar. a) Ülkemizdeki ıç Tehdit Unsurlarının Başlıca Hedefleri Şunlardır:
1. Hedef ülkede anarşi ve terör ortamı meydana getirmek.
2. Devlet otoritesini sarsmak
3. Toplumu yönetilemez hale getirmek
4. Devletin ülkesiyle ve milletiyle olan bütünlüğünü parçalamak.
5. Çağdaş anlayışı yıkmak.
6. Ülkede rejimi değiştirerek kendi görüşlerinin etkin olduğu bir düzen kurmak.
b) Dış Tehdit Unsurlarının Hedefleri:
Dış tehdit unsurları da iç tehdit unsurları gibi laik,çağdaş,özgürlükçü ve demokratik Türkiye Cumhuriyetini parçalamak, yok etmek amacındadır.
c)Türkiye’nin Jeopolitik Öneminden Dolayı Yabancı Ülkelerin Ülkemiz Üzerindeki Emelleri:
Jeopolitik konum;bir ülkenin bölge veya dünya siyasetindeki konumu demektir.
Ülkemizin Dünya üzerindeki yeri çok önemlidir. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Avrupa’yı Asya’ya bağlayan boğazlara sahiptir. Ayrıca üç kıt’anın birbirine en yakın olduğu yerdedir. Ortadoğu,Kafkas ve Balkan ülkeleriyle komşudur. Bütün bunlar düşmanlarımızın sayısını artırmaktadır. Ülkemizin gelişmemesi ve uygar ülkeler seviyesinin üstüne çıkmaması için bazı ülkeler ülkemizde terör ve kargaşa ortamı olması için çaba sarf ederler. Ancak Türk milleti, Atatürk’ün gösterdiği bilim ve teknoloji yolunda ilerlemektedir. Gelecek her türlü saldırıya ülkemiz kendisini hazırlamıştır.
d. Kaçakçılık:
Yasal olmayan yollardan büyük kazançlar elde etmek amacıyla uyuşturucu madde, silah,tarihi eser ve altın gibi maddelerin alınıp satılmasına kaçakçılık denir.
Ülkemizde Jandarma Genel Komutanlığı,Emniyet Genel Müdürlüğü,Gümrük Genel Müdürlüğü gibi resmi kuruluşlar kaçakçılıkla mücadele etmektedirler.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:13
ıNSAN HAKLARININ KORUNMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
A. ıNSAN HAKLARININ KORUNMASINDA BELLı BAŞLI ENGELLER:

1. Kişilik özelliklerinden kaynaklanan engeller: Bazı kişilik özellikleri insan haklarının korunmasını kolaylaştırır. Örneğin; titiz bir insan çevrenin temiz tutulmasına özen göstererek, diğer insanların temiz bir çevrede yaşama hakkını korur. Bazı kişilik özellikleri insan haklarının korunmasını zorlaştırır. Örneğin; çabuk öfkelenen bir insan karşısındaki kişinin canına ve malına zarar verebilir.
2. Eğitimsizlikten kaynaklanan engeller: Eğitimsizlik insan haklarının korunmasında her zaman bir engel oluşturmuştur. Örneğin; çok zengin bir kültür mirası olan ıstanbul Boğazı içinde bulunan saray ve yalıların birçoğu günümüzde eğitimsizlikten yok edilmekte ve başka amaçlarda kullanılmaktadır.
3. Ekonomik nedenlerden kaynaklanan engeller.
4. Siyasal nedenlerden kaynaklanan engeller.
5. Kültürden kaynaklanan engeller.
6. ınsan olma bilincinin eksikliği
7. Hoşgörüsüzlük.
8. Toplumsal ilişkilerin düzenlenme bilinci.

ınsan Haklarının Korunmasında ve ıhlallerinin Önlenmesinde Devletin Görevleriyle ılgili ılkeler Şunlardır:
1. ınsan haklarını anayasa ve yasalarla güvence altına almak.
2. Yasalara göre hakları çiğneyenlere engel olmak.
3. Suçluların yargılanarak cezalandırılmalarını sağlamak.

B-ıNSAN HAKLARINI KORUMANIN ıŞLEVLEŞTıRıLMESıNDE ıNSAN HAKLARI EĞıTıMıNıN ROLÜ:

ınsan haklarının bilinmesi için eğitim ve öğretim zorunludur. Özellikle okullardaki eğitici kol çalışmaları, demokratik yaşama kurallarının öğrenilmesini ve benimsenmesini sağlar.
1. ınsan olma bilinci: ınsanlar,insan olarak diğer canlılardan daha değerli olduklarını , çünkü doğuştan bazı olanakları bulunduğunu eğitimle öğrenirler.
2. Vatandaş olma bilincini eğitimle elde ederiz.
3. ınsan haklarına saygıyı eğitimle öğreniriz.
4. ınsan haklarını talep etme:
Elbette ki hak aramak için de eğitimli olmak gerekir. Ancak eğitimle dilekçe hakkımız olduğunu öğreniriz. Dilekçeyle yetkili makama ve T. B. M. M’ne ya da gerektiğinde uluslar arası bir kuruluşa başvurabiliriz. ıki ay içinde dilekçemize cevap alma hakkımız vardır. Eğer bu konu yargıyla ilgiliyse şikayetimizi mahkemeye yapar ve mahkeme önünde hakkımızı koruruz.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:14
Vatandaşlık Test 2
1. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
1. KHK (Kanun Hükmünde Kararname)
2. Tüzük
3. Yönetmelik
4. Cumhurbaşkanı kararnamesi
5. ıçtüzük
1. Yasama meclislerinin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
1. Yönetmelik
2. ıçtüzük
3. Parlamento kararı

4. Genelge
5. Sirküler
1. 1982 Anayasasının benimsediği Parlamenter sistem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
1. Yürütme organının, yasama organını fesih yetkisine yer verilmiştir
2. Bakanların, Başbakana karşı sorumlulukları öngörülmüş ve Başbakan kuralın aksine güçlendirilmiştir
3. Cumhurbaşkanı yetkisiz ve sorumsuz olmalıyken, yetkili ve sorumsuz olarak düzenlenmiştir.
4. Yasama organının, yürütme organını fesih yetkisine yer verilmiştir
5. Cumhurbaşkanı belli hallerin gerçekleşmesi halinde Başbakanı azil yetkisiyle donatılmıştır.
1. Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından kabul edilen kanunları ne kadar bir sürede yayımlar?
1. 7 gün
2. 1 ay
3. 60 gün
4. 8 gün
5. 15 gün
1. Milletvekillerince yapılan öneriye kanun tasarısı denir.
2. Cumhurbaşkanı kanunları, yalnız hukukilik denetimi yapar.
3. Meclis, geri gönderilen kanunda bir değişiklik yaparsa CB değiştirilen kanunu tekrar meclise gönderemez.
Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?
A) II B) I, III C) III D) I E) Hiçbiri
1. Eğer bir kanun ne zaman yürürlüğe gireceği metninde yer almamışsa söz konusu kanun ne zaman yürürlüğe girer?
1. RG de yayımlanmakla
2. RG de yayımlanmasından itibaren 45 gün sonra
3. TBMM’nin kabulü ile
4. CB onayı ile
5. ılk uygulama ile
1. Aşağıdakilerden hangisi Parlamento kararına bir örnek verilemez?
1. Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesi
2. TBMM’nin kendi iç tüzüğünü yapması

3. Cumhurbaşkanı seçimi
4. Bir kanunun yürürlükten kaldırılması

5. Kanunların görüşülmesi sırasında açık ya da gizli oylama yapma kararı

1. Kural olarak kanun yürürlüğe girmekle uygulanır. Yürürlükle birlikte uygulamanın istisnalarından olmayan aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?
1. Sıkıyönetim
2. Olağanüstü Hal Kanunu
3. Kanun Hükmünde Kararname
4. Milli Koruma Kanunu
1. III
2. IV
3. I, II
4. III, IV
5. I, II, IV
1. Uluslararası antlaşmalar onayama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
1. Cumhurbaşkanı

2. Bakanlar Kurulu
3. Başbakan
4. Dışişleri Bakanı

5. TBMM
1. Bir yasama dönemi içinde yasalaşmayan kanun tasarı ve teklifleri hakkında aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar?
1. Bir daha gündeme getirilebilir
2. Zamanaşımına uğrar
3. Sabil-i erkan olur
4. Kadük olur
5. Münahik olur
1. Anayasanın uluslar arası antlaşmaları düzenleyen 90. md. ılgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
1. Cumhurbaşkanı’nın uluslararası bir antlaşmayı onaylayabilmesi, meclisin onaylamayı, bir uygun bulmasına bağlıdır.
2. Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi 1 yılı aşmayan antlaşmalar uygun bulma yasası çıkarılmadan yalnız yayınlama yoluyla yürürlüğe girer.
3. Uluslararası bir antlaşmaya dayanan uygulama antlaşmalarıyla yasanın verdiği yetkiye dayanarak yapılan ekonomik, ticari veya yönetsel antlaşmalar uygun bulma yasasını çıkarılmadan yürürlüğe konamaz
4. Niteliği ne olursa olsun Türk yasalarında değişiklik yapan her türlü atlaşma meclisçe uygun bulma yasasının çıkarılmasından sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır.
5. Yürürlüğe giren antlaşmalar yasa hükmünde olup Anayasaya aykırılığı iddia olunamaz
1. Anayasa Mahkemesi’ne göre kanun hükmünde kararnameler, konu unsuru bakımından aşağıdaki niteliklerden hangisini tanımaz?
1. Önemli olmalı

2. Zorunlu olmalı

3. ıvedilik arz etmeli
4. Uzun süreli olmalı

5. Kısa süreli olmalı

1. Aşağıdaki halleden hangisi KHK ile düzenlenemez?
1. Çalışma hakkı ve ödevi
2. Sosyal güvenlik hakkı

3. Dinlenme ve adil ücret isteme hakkı

4. Konut hakkı

5. Mülkiyet hakkı


1. TBMM tarafından reddedilen kanun tasarısı ve teklifleri red den itibaren ne kadar süre geçmedikçe yeniden verilemezler?
1. 3 ay
2. 1 yıl
3. 5 yıl
4. 10 yıl
5. Hiçbir zaman verilemezler
15.”Meclisin görevlerinden biri de genel ve özel af ilan etmektir” Genel ve özel af ilanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
1. Genel af, hem cezayı hem suçu ortadan kaldırır; özel af, cezayı kaldırır, mahkûmiyetin neticeleri ortadan kalkmaz.
2. Meclisin özel af ilan etmesi ancak bu konuda çıkarılan bir yasa ile olur.
3. TBMM’nin genel ve özel af ilan edebilmesi Anayasada öngörülen ağırlatıcı karar nisabının gerçekleşen koşuluna bağlıdır.
4. Anayasanın 14. Md. de yer alan eylemlerden hüküm giyenler af yetkisinin kapsamına girmezler.
5. TBMM hem genel af hem de özel af çıkarma konusunda yetkili olduğu halde, Cumhurbaşkanı sadece özel af ilan edebilir.
1. Kanun Hükmünde Kararname ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
1. KHK’ler RG de yayınlandıkları gün yürürlüğe girer.
2. TBMM, KHK’nin reddine karar verirse KHK bu kararın Resmi Gazete de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlükten kalkar.
3. Değiştirilerek kabul edilen KHK’lerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
4. KHK’nin TBMM’ce reddi halinde bu KHK ile kaldırılmış olan hükümlerin yeniden ve kendiliğinden uygulanabilir hale gelmeleri gerekir.
5. Kanun hükmünde kararnamelerde yürürlük tarihi daha sonra ki bir tarihle gösterebilir.
1. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi hangi anayasa veya anayasa değişikliği ile hukukumuza girmiştir?
1. 1924 Anayasası ile
2. 1961 Anayasası ile
3. 1971 değişiklikleri
4. 1982 Anayasası ile
5. 1995 değişiklikleri
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına izin veren merci aşağıdakilerden hangisidir?
1. Meclis Başkanı

2. Milli Savunma Bakanı

3. TBMM
4. Cumhurbaşkanı

5. Genel Kurmay Başkanı

1. TBMM faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
1. Meclis her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır
2. Meclis bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilir
3. Meclis ara verme ve veya tatil sırasında doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Meclisi toplantıya çağırabilir.
4. Meclis Bakanı da doğrudan doğruya meclisini toplantıya çağırabilir
5. Ara verme ve tatil sırasında toplanan TBMM de öncelikle toplantıyı gerektiren kanun görüşülmesi şart değildir.
1. Meclis Başkanlık Divanı için bir yasama dönemi içinde kaç defa seçim yapılır?
1. 1 kez
2. 2 kez
3. 3 kez
4. 4 kez
5. Hiçbiri


1d 2b 3a 4e 5e
6b 7d 8b 9a 10d
11c 12d 13e 14b 15d
16d 17c 18d 19e 20b

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:14
Vatandaşlık Test 1
1. 1982 anayasasının düzenlenmesine göre bazı tüzel kişiler kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemez. Aşağıdakilerden hangisi bu sınırlamaya tabi değildir?
1. Siyasi partiler
2. Vakıflar
3. Dernekler
4. ışçi sendikaları

5. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

1. Aşağıda verilenlerin hangisi suç ve cezalara ilişkin anayasal ilkeler arasında sayılmaz?
1. Ceza sorumluluğun şahsi olması

2. Herkesin masumiyet karinesinden yararlanması

3. Baskı ve kötü muamele ile elde edilen delillerin ceza yargılanmasında kullanılmaması

4. Vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilmemesi
5. Genel müsadere cezası verilmeyecek olması

1. Aşağıdakilerden hangisi Milletvekili seçilebilmek için aranan koşullardan biri değildir?
1. TC vatandaşı olmak
2. 30 yaşını doldurmuş olmak
3. Yüz kızartıcı bir suçlardan birisi ile mahkûm olmamak
4. Kısıtlı olmamak
5. Yükseköğretim mezunu olmak
1. TBMM’nin seçim süresi dolmadan seçimlerin yenilenmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?
1. Meclis başkan
2. Bakanlar kurulu
3. TBMM
4. Cumhurbaşkanı

5. Hiçbiri
1. Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri ne zamana kadar devam eder?
1. Yenilenme kararı verilmesi ile sona erer
2. Yeni meclisin seçilip göreve başlaması ile son bulur
3. Yenilenmesine karar verilmesinden itibaren 15 gün geçtikten sonra biter
4. Yenilenmesine karar verilmesinden itibaren 30 gün geçtikten sonra biter
5. Yeni meclisin seçilmesiyle sona erer
1. Savaş sebebiyle TBMM seçimleri ne kadar süre için geriye bırakılır?
1. 4 ay
2. 6 ay
3. 1 yıl
4. 60 gün
5. 90 gün
1. Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk Pazar günü yapılan seçime ne denir?
1. Ara seçim
2. Erken seçim
3. Genel seçim
4. Tek dereceli seçim
5. Hiçbiri
1. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimlerin işleyişinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
1. TBMM
2. Anayasa mahkemesi
3. Danıştay
4. Yüksek seçim kurulu
5. Yargıtay
1. Yüksek seçim kurulu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
1. Yüksek seçim kurulu kararı kesindir.
2. Seçimlerin yargısal denetimini yapakla görevlidir.
3. Kararlarına karşı Danıştay’a başvurulabilir.
4. Seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikâyet ve itirazları inceleyip kesin karara bağlamakla görevlidir.
5. Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaların halkoyuna sunulmasının yönetim ve denetimini yapmakla görevlidir.
1. Aşağıda verilenlerden hangisi TBMM’nin oluşumuna ilişkin anayasal kurallar arasında sayılmaz?
1. TBMM’nin genel oyla seçilen 550 milletvekilinden kurulması

2. TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yapılması

3. TBMM genel seçimlerinin nispi temsil esasına göre yapılması

4. TBMM genel seçimlerine 1 yıl kala ara seçim yapılmaması

5. TBMM seçimlerinin 5 yıllık yaşama dönemi bitmeden de yapılabilmesi
1. Yasama sorumsuzluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
1. Yasama sorumsuzluğunun amacı milletvekillerinin meclisteki söz hürriyetlerini korumaktır.
2. Sorumsuzluk sürekli niteliktedir.
3. Sorumsuzluğun meclisçe kaldırılması söz konusu değildir.
4. Sorumsuzluk, cezai takibata karşı mutlak olarak korur.
5. Hakaret ve sövme suçları sorumsuzluk kapsamındadır.

1. Ara seçimlerle ilgili hangisi doğrudur?
1. Her seçim döneminde iki defa yapılır
2. Belli şartların varlığı halinde Cumhurbaşkanı ara seçim yapılmasına karar verir
3. Genel seçimlere 30 gün kala ara seçim yapılır
4. Genel seçimden 30 ay gecikmedikçe ara seçim yapılmaz
5. TBMM de boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının %10’nu bulursa ara seçimlere 30 ay içinde gidilir
6.
1. Aşağıda verilen kurallardan hangisi TBMM’nin çalışma düzenine ilişkin yanlış bir bilgidir?
1. Meclis her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.
2. Meclis Başkanı ve başkan vekilleri görevlerine bir yasama dönemi için seçilmesi
3. Meclis bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapar
4. Siyasi parti grubu oluşturmak için en az 20 milletvekili gerekir
5. Meclis bazı durumlarda iç tüzükteki usulü uygulayarak kapalı oturumlar yapabilir.
1. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin uyacakları esaslardan birisi değildir?
1. Siyasi partiler ticari faaliyette bulunamazlar
2. Siyasi partilerin gelir ve giderleri amaçlarına uygun olmalı

3. Yabancı devletlerden ve uluslar arası kuruluşlardan maddi yardım alamazlar
4. Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulabilir
5. Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır
1. Sorumsuzluk, milletvekilini yalnız cezai takibata karşı korur.
2. Sorumsuzluk Meclisçe kaldırılır.
3. Yasama dokunulmazlığı, milletvekili keyfi veya asılsız ceza kovuşturmalarından korur.
4. Suçüstü hali ve Anayasanın 14. maddesinde belirtilen suçlar, dokunulmazlık kapsamı dışında
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
1. I
2. II, III
3. I, IV
4. III, IV
5. Hiçbiri
1. Aşağıda belirtilenlerden hangisi üyeliğin düşmesini gerektiren sebeplerden biridir?
1. Ölüm
2. Seçimlerin yenilenmesi
3. Milletvekilinin Cumhurbaşkanı seçilmesi
4. Milletvekilinin Belediye Başkanı seçilmesi
5. Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görevle uğraşması

1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında 1995 yılında yapılan değişiklikle milletvekilliğinin düşme nedenlerinden biri olmaktan çıkarılmıştır?
1. Çekilme
2. Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görevi kabul etme
3. Milletvekilinin partisinden ayrılarak başka bir partiye girmesi
4. Milletvekilinin partisinin temelli kapatılmasına neden olması

5. Milletvekilinin seçilmeye engel bir suçtan hüküm giymesi
1. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevleri arasındadır?
1. Olağanüstü hal ilanına karar vermek
2. Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek
3. Savaş ilanına karar vermek
4. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek
5. Kanunları yayınlamak
1. Hükümet yasalaşmasını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini meclise sunar
1. Yönerge
2. Kanun teklifi
3. Kanun tasarısı

4. Tüzük
5. Yönetmelik
1a 2c 3e 4c 5e
6c 7a 8d 9c 10c
11e 12d 13b 14d 15d
16e 17c 18c 19c

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:15
Vatandaşlık Test 3
1. Aşağıdakilerden hangisi 1921 anayasasının özelliklerinden değildir?
1. Yasama, yürütme ve yargı yetkileri mecliste toplanır
2. Türk tarihinin en kısa anayasasıdır
3. ılk ve tek yumuşak anayasasıdır
4. Çok partili rejim uygulanıştır
5. Meclis çalışmalarına ara vermeyeceği kararı alınmıştır
1. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasası) ağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmıştır?
1. Kurucu meclis
2. Yürütme organı

3. ıkinci TBMM
4. Bakanlar kurulu
5. Hiçbiri
1. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasasının özelliklerinden değildir?
1. Yasama ve yürütme yetkileri TBMM’de toplanmıştır
2. Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi düzenlenmiştir
3. Başkentin Ankara olduğu hükmü getirilmiştir
4. Meclisin her zaman hükümeti denetleyeceği ve onu görevine son verebileceği düzenlenmiştir
5. Hükümetin meclisin görevine son verme yetkisinin olduğu düzenlenmiştir
1. Anayasanın üstünlüğü ilkesi doğrultusunda kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek maksadıyla 1961 anayasasında aşağıdaki kurumlardan hangisi kurulmuştur?
1. Devlet planlama teşkilatı

2. Üniversite
3. Anayasa mahkemesi
4. TRT
5. Hiçbiri
1. Aşağıdakilerden hangisi 1924 – 1961 anayasalarının farklarından değildir?
1. 1924 anayasası milliyetçi devlet kavramını benimsemiştir. 1961 anayasası Türk milliyetçiliği kavramını benimsemiştir
2. 1924 anayasası çoğunlukçu demokrasiyi benimsemiştir. 1961 anayasası çoğulcu demokrasiyi benimsemiştir.
3. 1924 anayasasında Anayasa Mahkemesi kurulmamıştır. 1961 anayasasında Anayasa Mahkemesi kurulmuştur
4. 1924 anayasası hukuk devleti ilkelerine yer vermemiştir. 1961 anayasası açıkça hukuk devleti ilkelerini belirtmiştir.
5. Her iki anayasada da devletin şekli Cumhuriyet olduğu belirtilmiştir.
6. Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yürütme organlarında birleşmesi hangi yönetim biçiminde görülür?
1. Başkanlık Sistemi
2. Monarşi ve diktatörlük
3. Parlamenter Rejim
4. Meclis Hükümeti
5. Hiçbiri
1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasaların aşırı düzenleyici veya kazuistik bir yöntemle hazırlanmasının sebep olduğu sakıncalardan değildir?
1. Aşırı düzenleyici bir anayasa daha kısa bir süre içinde sosyal gelişmenin gerisinde kalır
2. Değişen ihtiyaçlar sık sık anayasa değişikliğini gerekli kılabilir
3. Aşırı düzenleyici anayasalar, daha istikrarlı ve daha uzun ömürlü anayasalardır
4. Anayasanın katılılığı sebebiyle anayasal değişikliğin her zaman mümkün olmaması, toplumda sıkıntılar yaratabilir
5. Aşırı düzenleyici bir anayasa, amacı olan daha istikrarlı bir sosyal düzeni gerçekleştirecek yerde, istikrarsızlık bir siyasal ortama yol açabilir
1. 1961 anayasası için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
1. Çoğunlukçu demokrasi anlayışı benimsenmiştir
2. Kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir
3. Temel hak ve hürriyetlere yer vermemiştir
4. Hukuk devleti ilkelerini benimsemiştir
5. Sosyal devlet ilkelerini yer vermemiştir
1. Aşağıdakilerden hangisi kurucu meclisin görevlerinden değildir?
1. Yeni anayasayı ve anayasanın halkoyuna sunulan kanunu hazırlamak
2. Anayasanın ilkelerine uygun siyasi partiler kanunu hazırlamak
3. Seçim kanunu hazırlamak
4. Milli Güvenlik konseyince kabul edilerek yayınlanan bildiri ve karar hükümlerinin anayasaya uygunluğunu denetlemek
5. TBMM kurulup göreve başlayıncaya kadar kanun koyma, değiştirme ve kaldırma suretiyle yasama görevlerini yerine getirmek
1. Aşağıdakilerden hangisi 1961 ve 1982 anayasasının farklarından değildir?
1. 1961 temsilciler meclisi daha temsili bir nitelik taşır
2. 1982 sisteminde halkoyuna sunulan anayasa tasarısının kabul edilmemesi halinde ne yapılacağı açıkça belirtmiştir
3. 1961 halkoylamasının aksine, 1982 halkoylamasında anayasanın kabulü ile Cumhurbaşkanı seçimi belirtilmiştir
4. 1961haloylamsında siyasal partiler kamuoyu oluşturmakta aktif bir rol oynamışlardır
5. Hiçbiri
1. Aşağıdakilerden hangisi 1961 ve 1982 anayasalarının benzerliklerinden biri değildir?
1. Her iki anayasada askeri müdahaleler sonucu oluşmuştur
2. Her iki anayasanın da hazırlanmasında siyasi partilerin etkisi yoktur
3. Her iki anayasada sivil kanadın, Bakanlar kurulunun kurulması ve düşürülmesine ilişkin yetkileri yoktur
4. Her iki durumda da kurucu meclisçe hazırlanan anayasa, halkoyuna sunulmak suretiyle kesinleşmiştir
5. Hiçbiri
1. Bir devletin anayasasını yapma veya değiştirme, başka bir deyimle devletin siyasal yapısını belirleyen iktidara ne ad verilir?
1. Kurucu fonksiyonu
2. Halk iktidar
3. Yürütme fonksiyonu
4. Kurulmuş iktidar
5. Yasama fonksiyonu
1. Aşağıdakilerden hangisi devletin hukuki fonksiyonlarından değildir?
1. Yürütme fonksiyonu
2. Denetim fonksiyonu
3. Yasama fonksiyonu
4. Yargı fonksiyonu
5. Hiçbiri
1. 1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasiye için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
1. Meclis-i Umumi adını alan bir parlamento kurmuştur
2. Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan tarafından kabul edilen tasarılar, padişahın onayı olmadan yürürlüğe girmez
3. Padişah istediği zaman Heyet-i Mebusan-ı feshedebilir
4. 1876 anayasası batı örneklerine uygun bir meşruti monarşi kuramamıştır
5. Osmanlı imparatorluğunda anayasal ilk adımıdır
1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasının başlangıç bölümünde yer almamıştır?
1. 12 Eylül 1980 harekatının meşruluğu
2. Atatürk medeniyetçiliği
3. Milli egemenlik
4. Kuvvetler birliği
5. Anayasanın ve hukukun üstünlüğü

1. 1982 anayasası yürütme yetkisi ve görevini aşağıdakilerden hangilerine vermiştir?
1. Cumhurbaşkanı ve Başbakan
2. Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı

3. Başbakan ve Mili Güvenlik
4. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
5. Meclis Başkanı

1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet ve niteliklerinden değildir?
1. Cumhuriyetçilik
2. Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma
3. Halkçılık
4. Laik devlet olma
5. Sosyal devlet olma
1. Aşağıdakilerden hangisi egemenlik ilgili yanlış bir bilgilidir?
1. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
2. Türk milleti egemenliğini, yetkili organ eliyle kullanır
3. Egemenliğin kullanılması bir kişiye zümreye veya zümreye bırakılabilir
4. Egemenliğin kullanılması bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz
5. Hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz
1. Aşağıdakilerden hangisi 1924, 1961,1982 anayasalarının özelliklerinden biridir?
1. Parlamentonun çift meclisten oluşması

2. Meclis seçimlerinin 4 yılda bir yapılması

3. Yasaların anayasaya uygunluğunun anayasaya mahkemesince denetlenmesi
4. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin Bakanlar Kuruluna ait olması

5. Başbakanın TBMM üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanması

1d 2a 3e 4c 5e 6d 7c 8d 9d 10b
11b 12a 13b 14e 15a 16d 17c 18c 19e

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:16
TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ VE İNSAN HAKLARI
1) Sermayenin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara ne denir?
KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü)

2) ) Belediye yönetimi ile ilgili bilgiler?
a)Belediye başkanı belediye yönetiminin başıdır. b)Belediye meclisi ve belediye encümeni birer yerel yönetim birimleridir c)Belediye başkanı belediye meclisine başkanlık eder

3)Türkiye Cumhuriyetinin Anayasaları Nelerdir?
1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası

4) Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından hangisi en uzun süre yürürlükte kalmıştır?
1924 Anayasası

5) Cumhurbaşkanı olmadığı zaman yerine kim vekalet eder?
TBMM Başkanı

6) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?
Medeni Hukuk

7) Ülkemizde uygulanmakta olan Hükümet modeli hangisidir?
Kabine Sistemi

8)Toplum Hayatını düzenleyen yazısız kurallar Nelerdir?
a)Gelenekler b)Görenekler c)Ahlak Kuralları

9) Toplum Hayatı düzenleyen yazılı kurallar nelerdir?
a)Hukuk Kurulları b)Anayasa

10) Millet Vekili olan bir kimse bu görevi süresince TBMM’nin onayı olmadan sorgulanamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz, hakkında yargı işlemi yapılamaz, buna Yasama Dokunulmazlığı denir. Millet Vekillerine böyle bir hakkın tanınması neye yöneliktir? Yasama görevi sırasında her türlü etki ve baskı altında kalmalarını engellemeyi amaçlar.

11) Evlenme, Boşanma, miras, gibi konulardaki anlaşmazlıklar sonucu açılan davalara hangi mahkemeler bakar?
Adli Mahkemeler.

12) Adam öldürme, adam yaralama, hırsızlık vb. açılan davalara hangi mahkeme bakar?
Ceza Mahkemeleri.

13) Ülke ve toplum güvenliği açısından bazı özel durumlarda temel hak ve özgürlükler kısmen yada tamamen kısıtlanabilir. Kişi Hak ve Özgürlüklerinden hangisi hiçbir durumda kısıtlanamaz?
Yaşama Hakkı.

14) Kişi hak ve özgürlüklerinden hangileri savaş, olağan üstü hal ilan edilmesi gibi nedenlerle kısıtlanabilir?
a)Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma b)Siyasi faaliyette bulunma c)Yerleşme ve Seyahat özgürlüğü d) Haberleşme özgürlüğü15) Günümüzde sanatçıların yapmış oldukları kasetler internet ortamında sanatçıdan habersiz olarak çoğaltılıp dağıtılmaktadır. Bu hangi hakkın ihlal edildiğinin göstergesidir?
Telif Hakkı

16) Bir icadın, icadı yapan kişiden habersiz olarak kullanılması, çoğaltılması hangi hakkın ihlal edildiğini gösterir?
Patent hakkı

17) Devletin temel görevlerinden hangisi toplumda birlik ve dayanışmanın, ülkede çağdaş ve uygar bir görünüm kazanmasına katkı sağlar?
Halkın Eğitim ihtiyacını karşılamak ve modern eğitim kurumları açmaktır.

18) Anayasamızın Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir?
a)Atatürk İlkelerine bağlılık b)Milli Egemenlik c)Demokratik ve Laik Devlet d)Temel Hak ve Hürriyetlere dayanmak

19) Sermayesinin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara KİT (Kamu İktisadi Teşebbüs) denir.( Ziraat Bankası,Halk Bankası)

20) Türkiye 2001 yılı başlarında girdiği ekonomik krizden iki yıl sonra çıkmaya başlamıştır. Türkiye’nin ekonomik krizden çıkma yolunda ilerlediğini gösteren kanıtlar nelerdir?
a)Reel faizlerin düşmesi b)Türk Lirasının değer kazanması c)Uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırması d)Devlet Borçlanma faizlerinin azalması

1) Bilim ve Kültür alanlarında Milletlerarası işbirliğini geliştirerek Dünya barışana katkıda bulunmayı amaçlayan uluslar arası kuruluşun adı nedir?
UNESCO

22) Ülkemizde yasa çıkartma yetkisi kime aittir?
Halk Tarafından seçilen Millet Vekillerine (TBMM)’ye aittir.

23) TBMM Üyeleri kimlerden oluşur?
Başbakan, Devlet Bakanları, ve Milletvekillerinden oluşur.

24) Çalışan işçilerin haklarının korunması, işverenlerin yapacağı haksızlıkların önlenmesi ve işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları çözümü için sendikalar oluşturulmuştur.

25) İl’lerde en yetkili birim amiri kimdir?
Vali

26)İlçelerde en yetkili birim amiri kimdir?
Kaymakam

27) Köyü yöneten kimdir?
Köy Muhtarı

28) Hasta ziyaretinde bulunmak, büyüklere saygı göstermek, bayramlarda akraba ziyareti, toplumu düzenleyen hangi kurallardandır?
Görgü Kuralları

29) Devlet içerisinde yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesine ne denir?
Güçler Ayrılığı İlkesi denir.

30) Hangileri Federal devlettir?
Almanya, ABD, Rusya

31) Ulus Devlet’e örnek (Basit Devlettir)
Türkiye,Yunanistan,Suriye

32) Tek Kişinin hakimiyetine dayanan devlet şekline ne denir?
Monarşik Devlet

33) Din Kurallarına göre kurulup idare edilen devletler yönetim bakımından nasıl devletlerdir?
Teokratik Devletlerdir.

34)Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi herkesi bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?
Hukuk Kuralları

35) Belediye Başkanlığı Seçimi Kaç Yılda Bir Yapılır?
5 Yılda

36) Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir. Bu sisteme ne zaman geçilmiştir?
Cumhuriyetin ilanı ile geçilmiştir.

37) Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisine uyulmaması durumunda Devlet tarafından cezai yaptırımlar uygulanır?
Hukuk Kuralları

38) Hürriyetler Kamu hürriyeti ve siyasi hürriyetler olmak üzere iki kısma ayrılır. Siyasi hürriyetlere örnek veriniz?
a)Millet Vekili olmak için aday olmak b)Belediye seçimlerinde oy kullanmak c)Siyasi partilerden birine üye olmak d)Belediye Meclisi üyeliği için aday olmak.

39) Hakimiyet Hakkı doğrudan ulusa ait olan devlet şekli hangisidir?
Demokratik devlet.

40) Ülkemizde yapılan seçimler sonunda hangisinin gerçekleşmemesi koalisyon hükümeti kurulmasını gerektirir?
Hiçbir siyasi partinin Mecliste çoğunluğu sağlayamaması

41) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?
Medeni Hukuk

42) Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe; hiçbir şekilde ırk, cins, düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetilmeden oylarını kullanabilmeleri ve yönetime katılabilmeleri neyin gereğidir?
Genel Oy Prensibinin

43) İktidarı oluşturan partiler dışında en gazla Millet Vekiline sahip olan partiye ne ad verilir?
Ana muhalefet Partisi

44) Demokrasi yönetimlerinde birden fazla siyasi partinin bulunması hangisinin gerçekleşmesi açısından önemlidir?
Farklı görüş ve düşüncelerin yönetime katılması

45) Siyasi Partilerin kapatılmasında kesin kararı hangi mahkeme verir?
Anayasa Mahkemesi

46) Günlük Yaşamımızda uymaya çalıştığımız –Büyüklerin ellerini öpmek –Yemek yerken konuşmamak –Karşılaştığımız kişilere selam vermek gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi ile ilgilidir?
Gelenekler

47) Siyasi Partilerin Gelirleri Nelerdir?
a)Üye aidatları b)Parti rozetlerinin satışlarından elde edilen gelirler c) Hazine yardımı d)Partiye yapılan bağışlar

48)Ülkemizde demokrasi yönetimlerinden hangisi uygulanmaktadır?
Temsili Demokrasi

49) Bir Siyasi partinin mecliste grup kurabilmesi için en az kaç millet vekiline sahip olması gereklidir?
20 Millet Vekili

50) Meclis çalışmalarında sık sık gündeme gelen “Salt Çoğunluk” ne demektir?
Meclis Üye sayısının yarısından bir fazlası

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:17
51) 1839’da kabul edilen Tanzimat Fermanı’na göre mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktı. Tanzimat Fermanı’nın getirdiği bu yenilik hangi alanda şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir?
Adalet

52) 1982 Anayasasına göre anayasa maddelerinin değiştirilebilmesi için TBMM üyelerinden en az ne kadarının yazılı teklifi gereklidir?
Üçte birinin yazılı teklifi gereklidir.

53) Yüksek Seçim Kurulunun görevleri nelerdir)
a)ıllerden çıkarılacak Millet Vekili sayısının belirlenmesi b)ıl ve ılçe seçim kurullarının oluşturulması c)Oy sayım işlerinin takip edilmesi d)Seçim sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

54) ılk Demokrasi yönetimi hangi toplumda görülmüştür?
Yunanlılar

55) Anayasamıza göre seçimler sonunda en çok oyu alan siyasi parti, Mecliste çoğunluğu da sağlamışsa iktidara gelir. Bu durum demokrasi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
Çoğunluk Prensibi

56) Cumhur Başkanını kim seçer?
TBMM

57) Savaş ilanına kim karar verir?
TBMM


58) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları kim denetler?
TBMM

59) Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak kimin görevidir?
TBMM

60) Genel Kurmay Başkanını kim atar?
Cumhurbaşkanı

61) Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hali durumlarının kaldırılmasına veya devam ettirilmesine karar vermek hangisinin görevidir?
TBMM

62) Hangisinin gerçekleşmemesi durumunda Cumhurbaşkanı tarafından TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilir?
Kırk Beş Gün içinde hükümetin kurulamaması

63) Millet Vekili seçilme yaşı en az kaçtır?
30

64) Millet Vekili seçimlerinde aday olabilmek için Eğitim düzeyi en az ne olmalıdır?
ılkokul Mezunu

65) Cumhur Başkanı Seçilebilme yaşı en az kaçtır?
40

66) Başbakanın, TBMM tarafından “Yüce Divan’a” sevk edilmesi hangisinin gerçekleşmesine neden olur?
Hükümet istifa etmiş sayılır.

67) Anayasamıza göre Başbakan kime karşı sorumludur?
TBMM

68) TBMM Üyeleri üye sayısında çeşitli nedenlerden dolayı azalmalar olur. Bu durumda eksilen millet vekillikleri ile ilgili “ara seçimler” yapılır. Hangisinin gerçekleşmesi ara seçimlerin yapılmasını gerekli hale getirir?
Boşalan üye tam sayısının %5’ine ulaşması durumunda Ara Seçim yapılır.

69) Adli, idari ve askeri mahkemeler arasında görev ve karar anlaşmazlığının olması durumunda hangi yola başvurulur?
Uyuşmazlık Mahkemelerine başvurulur.

70) ıllerin çıkaracakları millet vekili sayısını hangisi belirler?
Yüksek Seçim Kurulu

71) Anayasalardan hangisi ile ilk kez “güçler ayrılığı” ilkesi kabul edilmiştir?
1961 Anayasası

72) Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa ınsan Hakları Mahkemesine başvurabilmektedir. Türkiye bu mahkemenin verdiği kararı uygulamaktadır. Bu durum Neyin göstergesidir?
Ülkemizde Uluslar arası Hukuk Kurallarının da geçerli olduğunun göstergesidir.


73) Anayasa Mahkemesi üyeleri kim tarafından seçilir?
Cumhurbaşkanı

74) Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir?
40 Yaşında

75) Anayasamıza göre TMBB üyesi olmayan bir kimsenin Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için hangisi gereklidir?
TBMM Üye sayısının en az Beşte Biri tarafından aday gösterilebilmesi gereklidir.

76) Anayasamıza göre Cumhurbaşkanının, varsa siyasi partilerle ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir. Bu durum Cumhurbaşkanının hangi özelliğindendir?
Bu durum Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile ilgilidir.

77) Adliye Mahkemeleri tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri neresidir?
Yargıtay

78) Yasaların anayasaya aykırı olup olmadığına hangisi karar verir?
Anayasa Mahkemesi

79) Siyasi Partilerin mali denetimini hangisi yapar ?
Anayasa Mahkemesi

80) Cumhurbaşkanı’nın yurt dışında olduğu durumlarda yerine kim vekalet eder.?
TBMM Başkanı

81) Meslek ilkelerine aykırı davranan hakim ve savcılar haklarında gerekli işlemleri yapmak ve cezai yaptırımlar uygulama görev ve yetkisi kime aittir?
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

82) Cumhurbaşkanı’nı görevi ile ilgili suçlardan dolayı yargılama görevi kime aittir?
Anayasa Mahkemesi

83) 1982 Anayasası’na göre “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında Mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” Anayasamızda yer alan bu hüküm neyi gerçekleştirmeye yöneliktir?
Yargı bağımsızlığını

84) 1982 Anayasasına göre doğrudan halkın oylarıyla seçilerek görev başına kimler gelir? TBMM üyeleri, Belediye Başkanı ve Muhtarlar.

85) 1982 Anayasasına göre hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir?
Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı, ıçişleri Bakanı

86) Ülkemizde yapılan seçimlerde sık sık kullanılan “Genel Oy” kavramı ne demektir?
Her Vatandaşın, millet vekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yaş ve sezginlik dışında başka bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olmasına Genel Oy denir.

87) Yargı Yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan ınsan Hakları Mahkemesi hangi uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır?
Avrupa Konseyi


88) 1982 Anayasasına göre bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenleri nelerdir?
a)Yabancı devletlerden veya uluslar arası kuruluşlardan maddi yardım alması b)Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması c)Tüzük ve Programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması d)Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi

89) Hangisi “Doğal Yargıç” güvencesinin bir sonucudur?
Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanmaması.

90) 2001 yılının Nisan ayında “5 Yılda 1 Milyar Çocuğa Eğitim” kampanyasını başlatan Sivil Toplum Örgütü hangisidir?
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

91) Birleşmiş Milletler Teşkilatı hangi olaydan sonra kurulmuştur?
II. Dünya Savaşından sonra

92) Türkiye’de yapılan yeniliklerden hangisi doğrudan halkın yönetime olan katılımını artırmıştır?
Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi

93) Hangisi Türk tarihinde Batılı anlamda ilk demokratikleşme hareketlerinin başlamasını sağlamıştır?
Tanzimat Fermanın ılan edilmesi

94) Anayasamızın 55. maddesine göre “Devlet, Çalışanları yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” Anayasamızda yer alan bu madde temel haklardan hangisi ile ilgilidir?
Ekonomik Haklar

95) Toplu ış sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu durumda işçilerin “Greve gitme” kanuni haklarındandır.

96) Anayasamıza göre ılköğretim herkes için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır. Bu durum “Eşitlik ılkesinin” bir gereğidir.

97) ınsan Hakları konusunda, “Magna Karta,Amerikan bağımsızlık Savaşı, Fransız ıhtilali, Birleşmiş Milletler” yenilikler getirmiştir.

98) Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkı, hem hak hem de görev niteliğindedir.

99) Anayasamızda yer alan Dernek Kurma hangi haklardandır?
Çalışma Hakkı

100) Az elemanla en iyi bir şekilde vergi toplamak “Vergide Tutumluluk Kuralı” nin gereğidir.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:17
101) Hangisi Kişi dokunulmazlığının gereğidir?
Hiç Kimse zorla çalıştırılamaz, angarya uygulanamaz.

102) “Askerlik yapmak”, Vatandaşların doğrudan ülke güvenliğine katılmalarını sağlamaya yöneliktir.


103) TBMM Üyeleri Kimleri Temsil eder?
Milleti

104) Bir kişinin milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?
18

105) Devlet Denetleme Kurulu hangisine bağlıdır?
Cumhurbaşkanlığı

106) Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından kabul edilen ve kendisine gönderilen kanunları kaç gün içinde yayımlaması veya bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi gerekir?
15 Günde

107) Bütçe ve Kesin hesap kanun tasarılarını hangisi kabul eder?
TBMM

108) Birleşmiş Milletlerin çocuklara eğitim ve sağlık yardımı sağlamak amacıyla çalışan kuruluşu hangisidir?
UNICEF

109) 1-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 2-Çağdaş Yaşamı Destekleme derneği 3-ılköğretim Okullarına Yardım Vakfı 4-Türk Eğitim Derneği bu sivil toplum kuruluşlarının temel amacı Ne ile ilgilidir?
Eğitim

110) 1-Önemli konularda halkoyuna başvurulmasını öngörme 2-ıki Meclisli yasama sistemini benimseme, hangi anayasamızın özelliklerindendir?
1961 Anayasası

111) Anayasamızın Değiştirilemeyecek Hükümleri Nelerdir?
1-Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir. 2-Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 3-Milli Marşı ıstiklal Marşı’dır. 4 Başkenti Ankara’dır.

112) TBMM genel oyla seçilen kaç millet vekilinden oluşur?
550

113) Hangisi Anayasa Mahkemesi’ne üye olmada aday gösterilemez?
Milli Güvenlik Kurulu

114) TBMM tarafından kabul edilen kanunları kim yayınlar?
Cumhurbaşkanı

115) Hangisi Milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı Kuvvetler’in yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı sorumludur?
Genel Kurmay Başkanı

116) Genel Seçimlerin Gerçekleştirilmesinde uyulan ilkeler nelerdir?
a)Oy kullanırken hiçbir başkanın söz konusu olmaması b) Herkesin, oyunu gizli kullanması c)Herkesin kullandığı oyun eşit ağırlıkta olması c) Oyların sayımının ve dökümanın açık olarak yapılması.

117) Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki tüm kız çocukların ilköğretime erişimini sağlamaya yönelik “Haydi Kızlar Okula” kampanyası Milli Eğitim Bakanlığı ile hangi kuruluşun işbirliği ile yürütülmektedir?
UNICEF

118) Türkiye’de eğitimi yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak üzere hükümetlerin en fazla dış mali kaynak sağladığı uluslar arası kuruluş hangisidir?
Dünya Bankası

119) Cumhur Başkanlığı Seçimleri Kaç Yılda bir Yapılır?
7 Yılda

120) Genel Seçimler Kaç Yılda bir yapılır?
5 Yılda

121) Osmanlı ımparatorluğunda ılk Anayasal Gelişme Hangisidir?
Sened-i ıttifak

122) ılk Osmanlı Anayasası (ılk Türk Anayasası) Hangisidir?
Kanun-u Esasi

123) Kanun-u Esasi Ne zaman kabul edilmiştir?
23 Aralık 1876 yılında bir ferman ile ilan edilmiştir.

124) 1876 Kanun-u Esasi (ılk Türk Anayasası) hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?
II. Abdülhamit

125) Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir?
1876

126) Hükümeti Kurma görevi verilmiş olan partiye ne ad verilir?
ıktidar Partisi

127) Basın Araçları Nelerdir?
1-Televizyon Kanalları, 2-Radyo 3-Dergi 4 Gazete

128) Yürürlükte olan Anayasamız Hangi yılda kabul edilmiştir?
1982

129) Ülkemizde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların bakımını hangi kuruluş üstlenmiştir ? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

130) Yangın söndürme birimi olarak çalışan itfaiye hangi birime bağlıdır?
Belediye

131) ınsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasında Uluslar arası belgeler nelerdir? a)ınsan hakları evrensel bildirisi b)Çocuk hakları sözleşmesi

132) Ülkemizde milli güvenliği sağlayan kuruluşlar
a)Türk Silâhlı Kuvvetleri b)Emniyet Örgütü c)Jandarma133) 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir?
TBMM

134) Türkiye Cumhuriyeti’nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek hangi kurumun görevidir?
Rekabet Kurumu

135) Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır?
Cumhurbaşkanı

136) Dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu birliğe Ne ad verilir?
G-8 Ülkeleri

137) Doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticiler Kimlerdir?
1-Muhtar, 2-Belediye Başkanı, 3-Belediye Meclis Üyeleri 4-ıl Özel ıdare Meclisi Üyeleri 5-ıl Genel Meclisi Üyeleri

138) 1982 Anayasasına göre TBMM’nin görev ve yetkileri nelerdir?
1-Bakanları denetlemek 2-Başbakanı denetlemek 3-Kanunları gerektiğinde değiştirmek 4-Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek

139) Anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi Anayasada yer almaya başlamıştır? 1924 Anayasasında, 1937’de yapılan değişiklikle,

140) Türkiye Cumhuriyeti’nde halk, yöneticilerini hangi yolla belirler?
Seçimle

141) Hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir?
Meşru müdafaa

142) Yönetimin Makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz? Cumhurbaşkanı

143) Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, cumhurbaşkanının onayına sunulan onaylar kaç gün içinde yayımlanmak zorundadır?
Cumhurbaşkanı 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlamak zorundadır.

144) Cumhurbaşkanının onayına sunulan yasa hangi gazetede yayımlanır?
Resmi Gazetede

145) Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu Hangi kuruma bağlıdır?
Özerk bir yapıdadır.

146) Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında her türlü inceleme araştırma ve denetleme yapabilir. Ancak bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Devlet Denetleme Kurulu hangisini denetleyemez?
Yargı Organlarını


147) Birleşmiş Milletler Örgütü’nün içinde yer alan eğitim, bilim ve kültür kuruluşunun adı nedir?
UNESCO

148) Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. ıl Özel ıdareleri hangi gruba girer?
Yerel Yönetim

149) Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş hangisidir?
IMF

150) Uluslar arası para fonunun kısaltması?
IMF

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:18
151) Kamu ıktisadi Teşebbüslerinin (KıT) Özelleştirilmesinin Yararları Nelerdir?
1-Devletin Yükünü azaltmak. 2-Mal ve Hizmetlerin niteliğini artırmak 3-Siyasilerin müdahalesini engellemek.

152)Temel Haklar Nelerdir?
Temel haklar:yaşama,yürütme,yargı organlarını,idare makamlarını diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Çeşitleri: yaşam, sağlık, eğitim, seçme seçilme hakkıdır.

153)Yaşam hakkı niçin gereklidir?Ölüm cezasıyla bağlantısını yazınız?
Yaşam hakkı insanın öldürülmemesini güvence altına alır.Herkes yaşama,maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.Ölüm cezası bir yasaya dayanarak yetkili mahkeme tarafından verilmiş olsa bile yaşam hakkının ihlalidir.Yaşam hakkının mahkemece ölüm cezasına çarptırılmasıdır.

154)Kişi dokunulmazlığı hakkı niçin gereklidir?
Kişi dokunulmazlığı,bireyi devlet görevlilerinden ve başka kişilerden gelen tehdit ve saldırılara karşı korur.yaşam hakkının korunması,can güvenliğinin sağlanması ve vücut bütünlüğüne dokunulmamasını güvence altına alır.

155)Sağlık hakkının güvence altına alınabilmesi için devlete düşen görevleri yazınız?
*Halka temiz ve ucuz içme suyu sağlamak*Çeşitli hastalıklara neden olan çevre kirliliğini önlemek*Ekonomik gücü yeterli olmayan vatandaşlara parasız sağlık hizmeti vermek*Aşı kampanyası gibi sağlık tarama hizmetlerini yaygınlaştırmak.

156)Eğitim hakkı nedir?Eğitim konusunda devletimize düşen görevler nelerdir?
Kişinin bir insan olarak sahip olduğu haklarının bilincine varması eğitimle mümkündür.Buda,eğitim hakkı sayesinde gerçekleşir.*Devlet maddi kaynaklarını öncelikle eğitime ayırmalıdır.*Devletin,eğitim dışında işsizliğin önlenmesi sağlık hakkının ve sosyal güvencenin sağlanması gibi görevleri vardır.

157)Özel yaşamın gizliliği neden gereklidir?
Kişinin özel yaşamı ve aile içindeki yaşamı,devletin,toplumun ve başkalarının karışamayacağı bir alandır.ışte bu yüzden özel yaşamın gizliliği önemlidir.

158)Oy verebilmenin koşullarından 5 tane yazınız?
*18 yaşını doldurmuş olmak*Askeri öğrenci olmamak*Hapishanelerde mahkum olarak bulunuyor olmamak.*Askerliğini er ve erbaş olarak yapmış olmak.

159) Köy Yönetimi Kimlerden Oluşur
Muhtar ve ıhtiyar Heyetinden oluşur.

160) Köy öğretmeni ihtiyar heyetinin doğal üyesidir.

161) Köy muhtarının, köylülerden, gelirlerine göre vergi alarak köy işlerinde kullanılmasına ne denir?
Salya

163) Köylülerin ortaklaşa cami, çeşme, okul yapmalarına nedir?
ıMECE

164) En küçük ve en büyük idari birim hangileridir?
En küçük idari birim köy, en büyük idari birim ise il’dir.

165) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri Nelerdir?
a)Milli egemenlik b) Eşitlik d) Siyasi partiler

166) TBMM’ deki Milletvekilleri hangi yöntemle meclise girerler?
Seçimle

167) Yönetim şekillerinden hangisinde dine dayalı kurallar egemendir?
Teokrasi

168) “Halk iradesine dayanan yönetim şeklidir” bu kavram hangi yönetim şeklinin özelliklerindendir?
Demokrasi

169) Demokrasilerde siyasi faaliyetler hangi organın etkinliği ile yürütülür?
Partiler

170) Ülkemizde kurulan ilk siyasi parti hangisidir?
Cumhuriyet'in ilk partisi, Mustafa Kemal'in 9 Eylül 1923'te kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası oldu.

171) Hangileri sivil toplum örgütüdür?
A)Sendikalar b)Vakıflar c)Dernekler

172) Demokrasiye uygun davranışlar Nelerdir?
a) Söz hakkının eşit olması b) ıfade özgürlüğü d) Herkesin Oy kullanma hakkının olması

173) Demokratik anlayışın yerleşmesinde ilk yer alan unsur?
Aile,

174) kamuoyunun oluşmasında televizyon, Basın, Gazete, Dergi en etkili kitle iletişim araçlarıdır.

175) Devletin temel amaçları Nelerdir?
a) Bağımsızlığı korumak c) Ülke bütünlüğünü sağlamak d) Halkın refah ve huzurunu sağlamak

176) Yürütme yetkisi kimlere aittir?
Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu

177) Vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükler Nelerdir?
a)Eğitim hakkı b)Konut Dokunulmazlığı c))Sağlık hakkı d) Seçme ve Seçilme hakkı.

178) Hangisi hem bir vatandaşlık hakkı hem de bir vatandaşın devlete karşı görevlerinden biridir?
Seçme ve Seçilme Hakkı

179) Vatandaşların devlete karşı görevleri Nelerdir?
a) Oy Kullanma b) Askerlik Yapma c)Vergi vermek

180) Ülkemizde belediye ve muhtarlık seçimlerine katılmak için en az kaç yaşında olmak gerekir?
30

181) Demokratik ülkelerde oy verme ve oy sayımı işlemi nasıl yapılır?
Oy verme gizli yapılır, oy sayımı ise açık yapılır.

182) Anayasamızın değiştirilemez maddeleri nelerdir?
ılk üç madde Anayasamızın değiştirilemez maddeleridir. Bunlar a) Yönetim şekli Cumhuriyettir
b) Laik, sosyal bir hukuk devletidir c) Resmi dili Türkçe, başkenti Ankara’ dır

183) Kimler seçimlerde oy kullanamaz?
a) Askeri öğrenciler b) Er ve erbaşlar c) Ceza evindeki hükümlüler

184) Milleti meydana getiren öğeler nelerdir?
a) Dil birliği b) Din birliği c) Tarih birliği

185) Atatürk’ün Temel ilkeleri Nelerdir?
a)Cumhuriyetçilik b) Halkçılık c)Laiklik d)Devletçilik e)ınkılapçılık f)Milliyetçilik

186) T.C. vatandaşı olan her erkek kaç yaşında askerlik yapmak zorundadır ?
20

187) ış verenin iş yerindeki faaliyeti durdurarak işçileri topluca iş yerinden uzaklaştırmasına ne ad verilir?
Lokavt

188) Demokrasinin tanımları?
a)Başkalarının haklarına saygılı kendi haklarına sahip çıkabilen insanların yaşama şeklidir. b)ıyi olgun, saygılı ve gönlü sevgi dolu insanların yaşama şeklidir.c)Halkın kendi kendini yönetmesidir.

189) Demokrasinin ilkeleri nelerdir?
a)Milli egemenlik c)Hürriyet ve eşitlik d)Siyasi partiler

190) ışçilerin beraberce işi bırakarak iş yerindeki faaliyeti durdurmasına ne ad verilir?
Grev

191) Devletin yargı görevini hangi kurum yerine getirir?
Mahkemeler


192) “Toplumu ilgilendiren bir sorun üzerinde halkın benimsediği ortak düşünce kanaattir. ” Bu tanım neyi anlatmaktadır?
Kamuoyu’nu

193) Cumhurbaşkanını kim seçer?
TBMM

194) Kamuoyu nedir?
Herhangi bir konu hakkında toplumun benimsediği genel düşüncedir.

195) Devleti meydana getiren öğeler nelerdir?
Vatan, ulus, egemenlik

196) Sosyal devlet nedir?
Vatandaşları arasında aşırı gelir farkını ortadan kaldıran devlete denir.

197) Temel haklar ve özgürlükler ilk kez nerede yer almıştır?
ınsan hakları Evrensel Beyannamesinde.

198) Temel haklar ve özgürlükler anayasamızda kaç grupta ve hangi isimlerde yer alırlar? a)Kişiye bağlı haklar, b)sosyal ekonomik haklar , c) siyasal haklar

199) Çocuk hakları beyannamesi ne zaman kabul edildi?
Birleşmiş Milletler tarafından 1959’da

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:18
200) Ulaştırma nedir?
ınsanların ,malların ,haberlerin bir yerden başka bir yere ulaştırılması etkiliğidir.

201) Atatürk; “Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, istediği dinin gereğini yapmak ya da yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.” Sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini belirtmiştir?
ınsan hak ve hürriyetlerinin

202) Askere gitmek için gerekli şartlar nelerdir?
a) Erkek olmak b) 20 Yaşını doldurmuş olmak C) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

203) 1982 yılında neden yeni bir anayasaya ihtiyaç hissedilmiştir?
Mevcut anayasanın günün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememesi

204) “Maddi yönden yardımlaşma” her türlü para ve mal yardımına denir.Hangileri Maddi yardımlaşmadır?
a-Depremzedelere çadır yardımı b-Fakirlere erzak yardımı c-Zekat

205) Dış ticaret yaptığımız ülkeler arasında ilk sırayı hangi ülke alır?
Almanya

206) Anayasa ile ilgili kavramlar nelerdir?
a-)Anayasa devletin temel kanunudur bYasama, yürütme,yargı ile ilgili düzenlemeler yer alır c-)Vatandaşların devlete ve birbirlerine karşı hak ve ödevlerini gösterir

207) Hangisi devletin mali kaynaklarının başında gelir?
Vergi

208) Yurdumuzu iç ve dış tehlikelere karşı savunma görevini hangi kuruluş üstlenmiştir?
Türk Silahlı Kuvvetleri

209) köy yönetimi kimlerdin oluşur?
a) Köy derneği b) Muhtar c) ıhtiyar heyeti

210) Cumhurbaşkanın yurt dışına v.b. nedenlerden dolayı geçici olarak görevinin başında bulunmaması durumunda yerine kim vekalet eder?
TBMM Başkanı

211) Cumhurbaşkanı en fazla kaç kez seçilebilir?
1 kez, Cumhurbaşkanı anayasamıza göre 2 kez secilemez.

212) T.C. Devleti hangi anayasaları kullanmıştır?
a) 1921 b)1924 c) 1961 d) 1982

213) Atatürk’ün “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” sözü demokrasinin hangi temel ilkesini açıklamaktadır?
Milli egemenlik

214) 7 Kasım 1982 Anayasa’sı Türk tarihindeki kaçıncı anayasadır?(Osmanlı dahil)
5. Anayasadır.

215) Belediyenin görevleri nelerdir?
a)Fiyat tespit eder b)Asayişi sağlar c)Denetlemeler yapar

216) Birleşmiş Milletler Genel sekreterliği New York ve Cenevre’dedir.
217) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığını Emniyet Genel Müdürü Yapar.
218) Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığını Personel ışlerinden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapar.
219) ıl Disiplin Kurulu Başkanlığını Emniyetten sorumlu Vali yapar.
220) Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığını ıçişleri Bakanlığı Müsteşarı yapar.
221) Meclis hükümeti ( Uygulaması 1921 anayasasında yer almıştır )
222) Devlet memurlarının idari yargıya başvurmasında zaman aşımı 60 gündür.
223) Mahalli idareler Genel ıdarenin taşra kurulusu değildir.
224) Bucaklar Merkezi idarenin taşra kuruluşu değildir.
225) Temel hak ve hürriyetler kanunla sınırlıdır .
226) Uluslararası antlaşmalar kanundur.
227) Kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi bakanlar kurulunundur.
228) Kamu davası açılıp açılmayacağı hakkında yapılan tahkikata “Hazırlık Tahkikatı” denir.
229) ılk tahkikat Sorgu Hakimi yapar. Son Tahkikatı ilgili mahkeme yapar.
230) Uluslararası Polis Teşkilatının merkezi Fransa’nı başkenti Paris’tir.
231) Personel işleri ile ilgili yönetmelikler Bakanlar Kurulunun kararı ile onaylanır.
232) Görevden uzaklaştırılan memur hakkında 10 iş gününde soruşturma açılır.
233) Belediye meclisinin dağıtılmasına Danıştay karar verir.
234) CUMHURıYETıN TEMEL ıLKELERı ;Atatürk milliyetçiliğine bağlılık. ınsan haklarına saygı. Demokratik devlet. Laik devlet. Sosyal devlet. Hukuk devleti.235) SÜREKLI BAYRAK ÇEKıLECEK YERLER;
T.B.M.M
Anıtkabir
Gümrük kapıları ve karakolları
Dış Temsilcilikler.

236) BAKANLAR KURULU KARARI ıLE SILAH TAŞIYANLAR;
Adli görevde bulunanlar.( Hakim, Savcılar ile bu sınıftan sayılanlar.
Vali, Vali Muavini, Kaymakam, ve Bucak Müdürleri.
Köy muhtarları her yerde silah taşıyabilir.
Açık denizlerde sefer yapan gemi kaptanları.

237)HERGÜN ÇEKıLECEK YERLER;
Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Konakları
Limanda demirli ve seyir halinde bulunan makineli büyük ve küçük her çesit deniz araçlarıyla devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları seyir halinde bulunan gemiler geceleri bayraklarını çekili tutarlar.

238) 18 AGUSTOS 1991’DE BAĞIMSIZ DEVLET HALıNE GELENLER,
KAZAKISTAN Almaata
AZERBEYCAN Bakü
KIRGIZISTAN Bişkek
TACIKISTAN Duşanbe
ÖZBEKISTAN Taşkent
TÜRKMENISTAN Aşkabat
GÜRCISTAN Tiflis
ERMENISTAN Erivan

239)AET ( AVRUPA EKONOMıK TOPLULUĞU ) 1957-58’ DE KURULDU
ÜYE ÜLKELER
Fransa, Belçika,Almanya ,Yunanistan ,ıngiltere, Portekiz,ıtalya ,Danimarka
ıspanya, ırlanda,Hollanda, Lüksemburg,
Türkiye tam üyelik için 14 nisan 1987 de başvurdu. Sadece gümrük birliğine üye olduk.01.01.1996

240) BM ( BıRLEŞMıŞ MıLLETLER )
24 Ekim 1945 de kuruldu. Türkiye bu tarihte üye oldu.
Genel sekreterlik Uluslararası adalet divanı
ABD ( New York) , ısviçre( Cenevre ) Hollanda (Lahey)

241) Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı
Avusturya ( Viyana ) ‘ da yapılır.

242) GÜVENLIK KONSEYININ 5 DAıMı ÜYESI
ıngiltere, Fransa, ABD, SSCB, Çin243) BıRLEŞMıŞ MıLLETLERE BAĞLI KURULUŞLAR
FAD : BM. Gıda ve Tarım Örgütü
UNESCO: BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ( Paris )
OICED : Avrupa Ekonomi ışbirliği
WHO : Dünya Sağlığı Örgütü
ILO : Uluslararası Çalışma Örgütü
IBRD : Dünya Bankası
IMF : Uluslararası Para Fonu
UNICEF : Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu

244) NATO ( KUZEY ATLANTIK ANLASMASI ÖRGÜTÜ )
Dünya savaşının bitmesiyle 1939-45 birlikte 12 ülke 4 nisan 1949’da Washington da bir antlaşma imzaladılar. Buna göre bu ülkeler birbirlerine yapılacak herhangi bir saldırıyı öteki ülkeye yapılmış sayacaklarını kabul ediyorlardı.
Bu 12 Ülke;
Belçika , ıtalya , ıngiltere , Kanada , Lüksenburg ABD., Danimarka , Hollanda , Fransa, Norveç , ızlanda, Portekiz
1952’de Yunanistan ve Türkiye 1955’te Almanya Federal Cumhuriyet Topluluğu kabul edildi.
Nato’nun Yönetim Merkezi Belçika’nın Başkenti Brüksel ‘dır.

245) VARŞOVA PAKTI
1955’te Doğu Avrupa da ki Sosyalist Devletler NATO’ya karşı denge oluşturmak için kurmuşlardır. Bu ittifaka katılan ülkeler;
SSCB. , Bulgaristan,Çekoslovakya ,Doğu Almanya ,Macaristan,Polonya,Romanya ve Arnavutluk (1968’de Pakt’an ayrıldı).

246) SINIR KAPILARI;

HAKKARı ESENDERE ıRAN
ŞIRNAK HABUR IRAK
MARDıN NUSAYBıN SURıYE
HATAY CıLVEGÖZÜ SURıYE
KıLıS ÖNCÜPINAR SURıYE
GAZıANTEP KARKAMIŞ SURıYE
ARDAHAN TÜRKÖZÜ GÜRCıSTAN
EDıRNE KAPIKULE BULGARıSTAN
EDıRNE ıPSALA YUNANıSTAN
ARTVıN SARP GÜRCıSTAN
AĞRI GÜRBULAK ıRAN
AKYAKA ERMENıSTAN
VAN KAPIKÖY ıRAN

247) 6 ay süresince AB üyesi her ülke, sırayla Konsey Başkanlığı'nı üstlenir. Resmi ve gayri resmi Konsey toplantılarını dönem başkanlığını yürüten üye ülke organize eder. Avrupa Konseyi toplantılarını da söz konusu üye ülkenin başkanı yönetir. Dönem Başkanlığı, yasama ve karar alma sürecinde son derece önemli bir rol oynar.
2002 yılında dönem başkanlığını sırasıyla ıspanya ve Danimarka yürüttü. 2003 yılında ise sırasıyla Yunanistan ve ıtalya üstlendi. ırlanda, 2004 yılının ilk yarısında dönem başkanlığını yürüttü ve 2004 Yılının ikinci yarısında, dönem başkanlığını Hollanda devraldı. 2005 yılında, dönem başkanlığını ilk altı ay için Lüksemburg üstlendi, ikinci altı ay için de ıngiltere.
2006 yılında sırasıyla Avusturya ve Finlandiya; 2007 Almanya ve Portekiz AB dönem başkanlığını yapacak.
248) 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun bir “karma sistem” kurduğu söylenmektedir. Bu sisteme de “kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı sistemi” ismi verilmektedir. Gerçekten de yukarıda görüldüğü gibi, yasama ve yürütme kuvvetleri teorik olarak birleşmiştir ve bunlar mecliste toplanmıştır (m.5). Ancak, Meclis sahip olduğu yürütme kuvvetini bizzat değil; Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu marifetiyle kullanabilmektedir. Yani yürütme görevi veya fonksiyonu meclise değil, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. Özetle, kuvvetler bir, ama görevler veya fonksiyonlar ayrıdır.

248-Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası'nın 118. maddesiyle kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eşgüdümün sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu'na bildirmekle görevlidir.
MGK, gerekli haller dışında iki ayda bir defa cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Kurulun üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, ıçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı ve Adalet Bakanı'dır. Millî Güvenlik Kurulu sekreteri de toplantılara katılmakta ama oy hakkı bulunmamaktadır.
249- III. Siyasî partilerle ilgili hükümler
A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma [3]
Madde 68 – <Değişik: 23/7/1995 - 4121/6. md.>
Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre par&#172;tilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş ol&#172;mak gerekir.
Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçil&#172;mez unsurlarıdır.
Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sür&#172;&#172;dürürler.
Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti il&#172;kelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cum&#172;huriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savun&#172;mayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.
Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görev&#172;lileri, Silahlı kuvvetler mensupları ile yüksek&#172;öğ&#172;retim ön&#172;cesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.
Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu ele&#172;manların, siyasi partilerin merkez organları dışında ka&#172;lan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi yük&#172;sek öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarında uyacakları esasları belirler.
Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere üye ola&#172;bilmelerine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.
Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, ala&#172;caklar&#172;ı üye aidatının ve bağışların tabi olduğu esas&#172;lar kanunla düzenlenir.
250- Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten aynı zamanda Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları 7 asil üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.
YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında yönetim ve denetim ile yargı denetimini sağlar.
YSK teşkilatlanması; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, ıdari ve Mali işler Daire Başkanlığı, ıl Seçim Kurulu, ılçe Seçim Kurulu Başkanlıkları ve Seçmen Kütüğü Büroları şeklindedir.
Yüksek Seçim Kurulu Ankara'da , her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur.
Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur.
Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.
Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.
Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:20
VATANDAŞLIK DERS NOTLARI

Devlet nedir?
- Vatan
- Millet
- İktidar

Güçler:
- Yasama (TBMM)
- Yürütme (Cumhurbaşkanı,Bakanlar Kurulu)
- Yargı (Bağımsız Mahkemeler)

Güçler ayrılığı prensibi demokratik bir anlayıştır.

Tarih: 23 Nisan 1920
1. TBMM’de Güçler birliği mevcut idi.
1. Meclis hükümeti sisteminin uygulanması (yasama+yürütme)
2. İstiklal mahkemeleri (yasama+yargı)

Tarih: 29 Ekim 1923
Güçler ayrılığına geçiş
1. Kabine hükümeti sistemine geçilir.(yasama×yürütme)
2. 1961 anayasasıyla yasama yargı birbirinden ayrılır.

1995’e kadar 450 olan milletvekili sayısı 1995’te 550’ye çıkarılmıştır.

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

Genel Seçim: - 5 yılda 1 yapılan rutin seçim
- Savaş halinde 1 yıl ertelenebilir.
Erken Seçim: - Hükümet güvenoyu alamadığında yapılır.
Ara Seçim: - Başbakanın istifa etmesi veya meclis kararıyla yapılır
- TBMM’de bir ilin temsilcisinin kalmaması
- TBMM milletvekillerinin %5 azalması
- Genel seçimlerin 30 ay sonrasına kadar ve genel seçime 1 yıl kalana kadar ara seçim yapılamaz.(İlk durum hariç)

Seçimlerin yapılmasında Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir.
 YSK, 1961 anayasasıyla kuruldu, tıpkı Anayasa mahkemesi gibi.
 YSK’nın 7 asil, 4 yedek üyesi vardır.(6 sı yargıtaydan, 5 i danıştaydan)
 Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur.

Yüksek Seçim Kurulunun kararları kesindir. Bu kararlar aleyhine başka bir mercie başvurulamaz (m.79).

Yüksek Seçim Kurulu, Anayasanın “yasama” bölümünde düzenlenmiş olsa da, gerek kuruluş, gerek çalışma tarzı bakımından bir yargı organı niteliğindedir.

MİLLETVEKİLİ OLMA ŞARTLARI:

• 30 yaşını doldurmuş olmak
• TC vatandaşı olmak
• Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak
• Taksirli suçlar hariç 1 yıldan fazla hüküm giymemiş olmak
• Askerliğini yapmış olmak
• Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak


KİMLER MİLLETVEKİLİ OLAMAZ?
• Askerler(TSK)
• Öğretim görevlileri (istifa ettikten 1 ay sonra görevlerine dönebilirler)


Barajlı Seçim Sistemi:
Meclise girecek olan partinin önce geçerli oyların %10’unu alması gerekir.(Bu antidemokratik bir uygulamadır)

► Alınan oya göre sandalye sayısının artmasına basit çoğunluk sistemi denir.
► Ülke barajı partiler için aranır , bağımsızlarda aranmaz

Milletvekilliğini Düşüren Durumlar:
1. 1 ayda mazeretsiz 5 birleşim gününe katılmamış olmak
2. 82. maddedeki üyelikle bağdaşmayan işler yapmak
3. İstifa etmesi durumunda( İstifa TBMM tarafından kabul edilirse)
4. Cumhurbaşkanı seçilirse
5. TC vatandaşlığından çıkarılması durumunda

► Şu Durumlarda TBMM Genel Kurulu toplanması gerekmez:
• Anaysa mahkemesinin parti kapatma kararında vekilin adı geçmesi
• Kesin hüküm giymesi durumunda (TBMM’nin tatil döneminde böyle bir olay olursa TBMM ön izin verir, oylama tatil sonunda yapılır, dokunulmazlık kaldırılır)

 Meclis en fazla 3 ay tatil yapabilir.(Meclisin 5 yıllık görev süresine “yasama dönemi”, 1 yıllık görev süresine “yasama yılı” denir.
 Tatil anında olağanüstü toplantı çağrısı Meclis Başkanı veya Cumhur başkanı tarafından yapılabilir.
 TBMM’nin yasama yılı 1 Ekim’de başlar.TBMM açılış konuşmasını ‘isterse’ Cumhurbaşkanı yapar.

TBMM’nin GÖREV ve YETKİLERİ:

 Verilmiş ölüm cezalarını kesinleştirme yetkisi vardı 2004’te kalktı.
 Genel veya özel af ilanına karar vermek(Orman yakana af yok!)
 Para basılmasına karar vermek
 Cumhurbaşkanını seçmek
 TSK kullanımına karar vermek(Meclis tatildeyse bu kararı Cumhurbaşkanı verir.)
 Hükümete kanun hükmünde kararname yetkisi vermek(1973’de başlamıştır)
 Uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, onayı ise cumhurbaşkanı verir.(Uluslararası anlaşmalar kanun niteliğindeler lakin Anayasa mahkemesine verilemez)
 Kanun yapmak, koymak, değiştirmek.
 Bütçeyi hazırlamak(Bütçe kanunu Cumhurbaşkanı veto yetkisi dışındadır)


Not: Cumhurbaşkanı meclisten gelen kararları onayladığı için bu kararların sonuçlarından sorunlu tutulamaz.(Karşı imza kuralı)
Bir kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlandıktan 15 gün sonra yürürlüğe geçmiş olur.

Kadük Olma: Yasama dönemi bitmeden sonucu bağlanamayan yasalara kadük oldu denir.

SİYASİ PARTİLER:

- İlk siyasi partiler 2. meşrutiyet le açıldı(1908)-İttihat ve Terakki-Ahrar-Hürriyet ve İtilaf
- Türkiye’nin ilk kurulan partisi CHP
- 1946’da çok partili sisteme geçiş (Demokrat Parti’nin kurulmasıyla )
İlk defa tek dereceli, çok partili sisteme geçiş
- Siyasi partiler en az 30 kişiden oluşur(parti kurmak için izin alınmaz)

SEÇİMLERİN ESASLARI

1. Tek dereceli seçim sisteminin uygulanması(Halkın temsilcilerini doğrudan kendisinin seçmesi) Halka seçimlere katılma hakkı ilk defa 1876’da 1. meşrutiyetle verilmiştir.Ancak bu hak iki dereceli seçim sistemine göre verilmiştir.Bu sistem 1946’ya kadar uygulanmıştır.1946’da bu sistemin yerine tek dereceli seçim sistemi getirilmiş ve böylece halkın temsilcilerini doğrudan doğruya seçmesi sağlanmıştır.
2. Gizli oy, açık sayım döküm esası(1950’den beri uygulanır)
3. Genel oy ilkesi: Yaş ve sezginlik dışında başka bir şart aranmadan ülkedeki herkesin oy verme hakkının olmasına denir.
* 1934 yılında kadınlara seçme- seçilme hakkının verilmesi genel oy ilkesine uygun bir adımdır.
* 1924’de vergi verenin oy vermesi şartının kaldırılması da aynı şekilde genel oy ilkesine uygundur.
4. Eşit oy ilkesi: Herkes bir oy hakkına sahiptir.
5. Seçimlerin yargısal denetimi: YSK yapar, kararları kesindir, değiştirilemez.

►►Kimler oy veremez?
- Askeri Öğrenciler
- Er ve erbaşlar
- Hükümlüler (taksirli(kazara) suçlu hariç 1 yıldan fazla hüküm giyenler oy veremez)
Not: Tutukluklar oy verebilir.

► 1931 yılında ilk bağımsız milletvekili kontenjanı açıldı(16 kişilik)
► Türkiye tarihinde yapılan ilk çok partili milletvekili seçimi 1946 yılında,çok partili ilk yerel seçim 1930 yılında yapıldı.

► Partiler kurulduktan sonra program ve iç tüzüğe sahip olmalı, bunları İç İşleri bakanlığına göndermeliler.Bundan sonra tüzel kişilik kazanırlar.

► Bir siyasi partinin programında, lâik cumhuriyetçi düzene aykırı maddeler; devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı, suça teşvik edici maddeler, zümre egemenliğine ilişkin maddeler olamaz.

► Hakimler ve Savcılar, Sayıştay dahil Yüksek Yargı Organları mensupları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile Yüksek Öğretim öncesi öğrencileri Siyasi Partilere üye olamazlar.

Yüksek Öğretim elemanları yasaklamanın dışındadır. Bunlar hakkında Yüksek Öğretim Kanunu uygulanır.
► Siyasi partilerin gelir kaynağı hazineden aldığı paradır.Bu parayı alabilmesi için;
- Seçimlerde %7’yi aşması
- En az 5 milletvekiline sahip olmalı

► Siyasi partiler üyelerden para toplar.
► Siyasi partiler yabancı kişilerden para alamaz, ticaret yapamaz.

SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASI
- Parti programında olmaması gereken şeyler varsa ve bunlara göre eylem yaparsa,ticaret yaparsa, yabancı kişi veya şirketlerden para alırsa kapatılır
- Önce ceza verilir, sonra kapatılır
- Parti programının uyması gereken kuralların ihlalinde hazineden alınan parayı geri ödemek ya da alamamakla cezalandırılabilir.

► Siyasi partinin kapatılma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa mahkemesine açar.Üç yolla gerçekleşir:
1. Re’sen
2. Bakanlar kurulu kararı, Adalet bakanı isteğiyle
3. TBMM milletvekillerinin 1/5’inin yazılı teklifiyle

► Anayasa mahkemesi 2/3 (nitelikli) çoğunlukla karar verir.

► 1961 anayasasıyla Anayasa mahkemesi kuruldu.

► Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa mahkemesi yapar, Sayıştay yardımcı olur.

► Siyasi Parti Kurma
Yasal engeli bulunmayan, 18 yaşını doldurmuş kadın ya da erkek her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı siyasi bir parti kurabilir ve siyasi bir partiye üye olabilir. Parti kurmak için önceden izin alınması gerekmez. Siyasi bir parti kurabilmek için milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip en az 30 kişinin bir araya gelmesi, kuruluş bildirgesi, tüzük-program gibi belgeleri hazırlaması gerekiyor. Bunlar İçişleri Bakanlığı'na teslim edildiğinde, parti kurulmuş oluyor.


CUMHURBAŞKANI
“Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından... seçilir”.

Buna göre, Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliğinin şartları şunlardır:
1. Türk Vatandaşlığı

2. Kırk Yaşını Doldurmuş Olmak

3. Yüksek Öğrenim Şartı

1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu böyle bir öğrenim şartı aramıyordu. Bu şart ilk defa 1961 Anayasası tarafından konulmuştur. Bu şartın konulmasındaki asıl neden, 1950-60 döneminde Cumhurbaşkanlığı yapan ve yüksek öğrenim görmemiş olan Celal Bayar’a duyulan tepkidir

4. Milletvekili Olmak veya Milletvekili Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmak

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan ama milletvekili seçilme yeterliliğine sahip birinin Cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmesi “Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür” (m.101/2).

5. Daha Önce Cumhurbaşkanlığı Yapmamış OlmakB. Seçme Yetkisi

Anayasamızın 101’inci maddesine göre Cumhurbaşkanı seçme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değil de, halk tarafından seçilmesi, doğrudan parlâmenter sistemin terk edilmesi sonucunu doğurur.

C. Seçim Usûlü


Seçim Süresi.- Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından 10 gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden otuz gün içinde sonuçlandırılır.Bu sürenin ilk 10 günü içinde adayların Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlanması gerekir (m.102/2). Cumhurbaşkanı görev süresinin sona ermesi veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır (m.102/1).

Oylama Usûlü.- Cumhurbaşkanı “gizli oyla” seçilir. Bu nedenle, siyasî parti gruplarının, milletvekillerinin oylarını etkilemesi mümkün değildir. Oylamanın gizli olması, Cumhurbaşkanı adayının siyasî partilerden bağımsız olmasına da hizmet eder.

Yeter Sayı.- Kural olarak Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilir. Burada üye tamsayısı dendiğine göre, bu sayı, 550’dir. Ölenler, istifa edenler, milletvekilliği düşenler bu sayıdan düşülmez. Buna göre üçte iki çoğunluk 366 oy etmektedir.

Turlar .- Anayasamız seçilmek için üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunu kural olarak kabul ettiyse de, bu çoğunluğa ulaşılamaması durumunda kilitlenmeyi önlemek için, ikinci, üçüncü ve dördüncü tur oylamalar yapılmasını öngörmüştür. Bu turlar arasında Anayasaya göre en az “üçer gün” olmalıdır (Anayasa, m.102/3).

Birinci ve İkinci Tur Oylama.- Birinci ve ikinci tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilmek için yeter sayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisidir (m.102/3).

Üçüncü Tur .- İlk iki tur oylamada çoğunluk sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir. Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu, yani 276 oy sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

Dördüncü Tur .- Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır. Bu turda da seçilmek için yeter sayı üye tamsayısının salt çoğunluğu, yani 276’dır.

Dördüncü tur oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir (m.102/3).

Bu hüküm 1961 Anayasası döneminde Cumhurbaşkanının seçilmesinde ortaya çıkan kilitlenmeden ders alınarak oluşturulmuştur. Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 Mart 1980 günü Cumhurbaşkanı seçimlerine başlamış; ama 12 Eylül 1980 tarihine gelindiğinde hâlâ Cumhurbaşkanı seçememişti.

1982 Anayasasının öngördüğü seçimlerin yenilenmesi yaptırımı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde “Demokles’in kılıcı” gibi sallandığından, Meclisin Cumhurbaşkanı seçememesi ihtimali çok azdır. Zira, milletvekilliklerinin sona ermesini istemeyen milletvekillerinin salt çoğunluğu şu ya da bu şekilde dördüncü tura katılan iki adaydan biri üzerinde toplanacaktır. Bu hüküm, 1982 Anayasasının öngördüğü kriz giderici hükümlerden biridir.

Görüldüğü gibi, 1982 Anayasası kriz giderici tedbirler almakla birlikte, Cumhurbaşkanının seçimi için “üye tamsayısının salt çoğunluğu” kuralından vazgeçmemiştir. Dördüncü turda, en çok oy alan adayın Cumhurbaşkanı seçilmesi görüşü kabul edilmemiştir. Anayasa, devleti temsil edecek kişinin hiç olmazsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu alması gerektiği fikrine sadık kalmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Cumhurbaşkanı seçme kararı bir parlâmento kararı niteliğindedir.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:22
Kamu Personeli KPSS'ye Girebilir mi?

Öncelikle şu hususu belirtmek gerekmektedir. Yönetmeliğin adı kamu görevlerine ilk defa atanacaklar içindir. Ancak yürütücü kuruluş Devlet Personel Başkanlığı, uygulamayı genişletmiştir. 2000'li yıllardan bu yana bu tür sınavlara memurlar da alınmaktadır. Bu konudaki açıklamalarımızı bir sonraki dosyamıza bırakarak, haber başlığında yer alan sorusunun cevabına geçiyoruz.
Kamu personeli bu sınava girebilir mi?
Evet, gerek memur olsun gerekse sözleşmeli personel olsun (KİT II sayılı cetvel, 657- 4/B, Teşkilat Kanunlarına göre sözleşmeli personel vs.) gerekse de gerekse de işçi, geçici işçi, geçiçi personel, 2914 sayılı Kanuna tabi öğretim elemanları bu sınava girebilmekte ve sınav sonrasında yapılacak yerleştirme işlemlerine katılabilmektedir.
Asil memur ile aday memurun, sınava girmesi açısından bir farklılık var mı?
657 sayılı Kanuna göre adaylık süresi içinde memurun başka bir kurumlara nakli yapılamaz. (Madde 54/ ikinci fıkra) Bu madde hükmü sadece başka kurumlara demektedir. Bu nedenle adaylık süresi içinde bir memurun aynı kurumun farklı illerdeki teşkilatları arasında nakil olması mümkündür. kanun buna cevaz vermektedir.
Ancak, Kanunun bu hükmü yine Devlet Personel Başkanlığı tarafından genişletilmiştir. Başkanlık, "aday memur olarak çalışanların memuriyete giriş sınavları sonucuna göre kurumlarının muvafakatıyla naklen atanması mümkün bulunduğu" şeklinde görüşler vermektedir.
Bir memur sınav sonrasında yapılacak işlemlerde yerleştirmeye hak kazanırsa ne olur?
Sınav sonrasında ÖSYM tarafından yayımlanacak kamu kurumlarının talepleri iki statüdedir. Birincisi 657 sayılı kanuna göre çalıştırmak üzere memur statüsü, diğer ise 399 sayılı KHK'ya göre çalıştırmak üzere sözleşmeli personel statüsü...
Memur olarak çalışanlar: Memur olan kişi ister müfettiş, uzman, denetmen yardımcılığı gibi kariyer görevler olsun isterse de normal memurluklar olsun 657'e tabi hiçbir memur kadrosuna istifa ederek geçemez. Zira 657'nin 94'üne göre istifa eden memur, istifa ediş şekline bağlı olarak 6 ay ile 1 yıl boyunca yeniden hiçbir memur kadrosuna atanamaz. Peki bu durumdaki kişi ne yapacaktır. Bu durumdaki kişi muvafakat alarak geçiş yapmaya çalışacaktır. Muvafakat verilmemesi halinde, bu işlem dava edilebilmekle birlikte, naklen geçiş yapılmayacaktır.

Memur dışındaki diğer kamu personeli: 657 sayılı Kanunun 94'üncü maddesinde yer alan istifa eden memurun istifa ediş şekline bağlı olarak 6 ay ile 1 yıl boyunca yeniden hiçbir memur kadrosuna atanamaması sadece memurlara ilişkin bir hükümdür. Bu nedenle, sözleşmeli personel olarak çalışan veya 657'e tabi olarak çalışmayan diğer kamu personeli, sınav sonrasında yapılacak işlemlerde bir kadroya yerleşirse, çalıştığı görevden ayrılarak yeni görevine başlayabilir. Ancak bu durumda ilginin aynı anda iki yerden birde çalışıyor görünmemesi daha sonra oluşmaması için önemlidir.
KPSS-A için sınava girmek şart mıdır?
Müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılığı ve kaymakam adaylığı gibi kariyer görevler KPSS-A olarak bilinmektedir. Bu kadrolara atanabilmek için KPSS'ye girmek zorunludur. Bu zorunluluk sadece memur adayları için değil memurlar için de geçerlidir. Diğer taraftan memurların KPSS-A kadrolarında aranan yaş şartını taşımaları gerekmektedir.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:27
KPSS-A nedir, KPSS-B nedir?

1- KPSS-A ne demektir?
KPSS-A Kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır. 2000'li yıllara kadar KPSS-A kadrolarına genel olarak ııBF, SBF ve Hukuk fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında bazı değişiklikler olabilmekteydi. Örneğin Başbakanlık Uzman yardımcılığına (A) bölümü mezunu, Maliye müfettişliğine de (B) mezunları başvuramayabilmekteydi. Ancak, KPSS'nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DıE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendisilerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak ııBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.
2- KPSS-B ne demektir?
Yukarıda belirtilen KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.
3- Bir mühendis hem KPSS-A'ya hem de KPSS-B'ye başvurabilir mi?
ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılmak için ilana çıkılan tüm kadrolar KPSS-B'dir. Buna göre KPSS'nın genel kültür ve genel yetenekten oluşan bölümüne giren her aday bu KPSS-B kadroları tercih işlemine katılabilecektir. Ancak, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarına başvurabilmek için ÖSYM'nin yapacağı KPSS sınavı sonrasında sınavı açan kamu kurumlarınca yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdan da başarılı olmak gerekmektedir. Bu, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları için açılan ilanda, hangi bölüm mezunlarının yazılı ve/veya sözlü sınava katılabileceği belirtilir. Bu ilanda mühendislik bölümüne de yer verilmiş ise aday ilana çıkılan müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilir. Burada şu hususu belirtmek gerekmektedir. Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilmek için Genel Kültür ve Genel yetenek sınavlarına ek olarak Pazar günü yapılan alan bilgisi sınavlarına (ıktisat, Muhasebe, Maliye vb) katılmak gerekmektedir. Bu sınava sadece lisans mezunları girebilmektedir.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:28
KPSS A Kadrolarına Kimler Başvurabilir

Bilindiği üzere 2005 Temmuzunda yapılacak olan sınav sadece KPSS-A ve KPSS-Öğretmenliğe yöneliktir. Bu sınavdan alınacak puanlar sadece öğretmen atamaları ile uzman, müfettiş, denetmen ve kontrolör yardımcılığı kadrolarına yapılacak atamalarda geçerlidir. Bir diğer deyişle bu sınavdan alınacak puanlar ÖSYM tarafından merkezi olarak ilan edilen memur alımlarına başvurularda kullanılmayacaktır.
KPSS-A Kadrolarının genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluştuğunu yukarıda belirtmiştik. Peki bu kadrolara kimler başvurabilmektedir?
2000'li yıllara kadar KPSS-A kadrolarına genel olarak ııBF, SBF ve Hukuk fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında bazı değişiklikler olabilmekteydi. Örneğin Başbakanlık Uzman yardımcılığına (A) bölümü mezunu, Maliye müfettişliğine de (B) mezunları başvuramayabilmekteydi.
Ancak, KPSS'nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DıE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendisilerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır.
Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak ııBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.
Diğer taraftan, 2005 ve 2006 yılında hangi kamu kurumlarının uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı alacağı KPSS kılavuzunda açıklanmıştır. Bu kılavuzda hangi kadrolara hangi bölüm mezunlarının başvurabileceği açık olarak yer almaktadır.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:29
Başbakanlık
KPSSP86
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Eleman alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, ıK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uı:0,1, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, ıktisat, ışletme, ıktisadi ve ıdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
KPSSP47
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Personel Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,2 ıK:0,2 MA:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: ıktisat (Ekonomi), Maliye, Hukuk, ıdare ve ışletme dallarından lisans düzeyinde mezun olmak
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
KPSSP4
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Planlama Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 22
Test Ağırlıkları: GY: 0,5 GK: 0,4 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından ilan metninde duyurulacaktır.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1971 ve sonraki tarihlerde doğanlar). Daha önce yapılan Planlama Uzman Yardımcılığı sınavlarında iki defa başarısız olmamak


Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
KPSSP81
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 18
Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 ıK:0,35 ıŞ:0,35 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: ıktisat, ışletme lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak veya Ziraat Mühendisi olmak

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Adaylar yabancı dil testini cevaplamak zorundadırlar. Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.


Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
KPSSP20
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticaret Uzman Yardımcısı(Hukuk)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Hukuk, ıktisat, ışletme kadroları toplamı 25
Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,65 ıK:0,15 YD: Diğer koşullara bakınız.
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk Fakültesi veya dengi bir programdan mezun olmak
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı dil testinden en az 70 puan almak. Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.


Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
KPSSP28
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticaret UzmanYardımcısı(ıktisat)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Hukuk, ıktisat, ışletme kadroları toplamı 25
Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,1 ıK:0,6 ıŞ:0,1 YD: Diğer koşullara bakınız.
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: ıktisat lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı dil testinden en az 70 puan almak.Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.


Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
KPSSP29
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticaret UzmanYardımcısı(ışletme)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Hukuk, ıktisat, ışletme kadroları toplamı 25
Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,1 ıK:0,1 ıŞ:0,6 YD: Diğer koşullara bakınız.
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: ışletme lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı dil testinden en az 70 puan almak.Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
KPSSP
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Gümrük Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,2 ıK:0,2 MA:0,15 MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, ıktisat, ışletme, ııBF Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
KPSSP44
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Gümrük Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 27
Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,2 ıK:0,2 MA:0,15 MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, ıktisat, ışletme, ııBF Fakülteleri veya Mühendislik Fakültelerinin lisans veya dengi programları ile Matematik ve ıstatistik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Almanca, Fransızca, ıngilizce dillerinden en az birini iyi bilmek.Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış ılişkiler Genel Müdürlüğü
KPSSP82
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 9
Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,2 ıK:0,2 MA:0,15 MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, ıktisat, ışletme, ııBF Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
KPSSP21
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(Hukuk)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5
Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,5 YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
KPSSP22
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(ıktisat)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 ıK:0,5 YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: ıktisat lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
KPSSP23
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(ışletme)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 8
Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 ıŞ:0,5 YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: ışletme lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
KPSSP25
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(ıstatistik)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 ıA:0,5 YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: ıstatistik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
KPSSP92
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(Matematik)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 EK:0,15 ıK:0,15 ıA:0,15 YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Matematik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
KPSSP24
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(Maliye)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 3
Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 MA:0,5 YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Maliye lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
KPSSP75
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 7
Test Ağırlıkları: GY: 0,4 GK: 0,1 ıA:0,4 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Matematik, ıstatistik, Ekonometri, Aktüerya veya mesleğin konusu ile ilgili lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre ayrıca ilave edilmek üzere sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce yapılan Sigorta Denetleme uzman yardımcılığı giriş sınavlarında iki kez başarı gösteremeyenler bir daha bu sınava giremezler.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
KPSSP76
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 13
Test Ağırlıkları: GY: 0,4 GK: 0,1 HU:0,1 ıK:0,1 ıŞ:0,1 KY:0,1 MA:0,1 MU:0,2 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: ıktisat, Maliye, Hukuk, ışletme, Muhasebe veya mesleğin konusu ile ilgili lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre ayrıca ilave edilmek üzere sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce yapılan Sigorta Denetleme uzman yardımcılığı giriş sınavlarında iki kez başarı gösteremeyenler bir daha bu sınava giremezler.


Bayındırlık ve ıskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
KPSSP70
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 15
Test Ağırlıkları: GY: 0,34 GK: 0,33 YD:0,33
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Mimarlık, Mühendislik programları veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak.


Sermaye Piyasası Kurulu
KPSSP6
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Hukukçu Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
Test Ağırlıkları: GY: 0,5 GK:0,1 YD:0,4
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk Fakültesi veya dengi fakültelerden birinden mezun olmak, avukatlık stajını tamamlamış veya staj bitim belgesini en geç sözlü sınav tarihinden bir hafta önce Kurula vermiş olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Kurulun giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına alınmayacaklardır.


Sermaye Piyasası Kurulu
KPSSP6
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 18
Test Ağırlıkları: GY: 0,5 GK:0,1 YD:0,4
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: ışletme Mühendisliği, Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ıktisadi ve ıdari Bilimler veya dengi fakültelerin ışletme, ıktisat, Ekonomi, Hukuk, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Uluslararası ılişkiler Uluslararası finans, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ılişkileri lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Kurulun giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına alınmayacaklardır.


Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
KPSSP45
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK:0,1 HU:0,25 ıK: 0,1 KY:0,2 MA: 0,1 MU:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, ıktisadi ve ıdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programlaın birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
KPSSP3
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
Test Ağırlıkları: GY: 0,5 GK:0,5
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği pogramları veya dengi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
KPSSP8
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
Test Ağırlıkları: GY: 0,4 GK:0,4 YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği pogramları veya dengi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
KPSSP74
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK:0,1 HU:0,25 ıK:0,1 KY:0,15 MA: 0,1 YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, ıktisadi ve ıdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programlaın birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
KPSSP87
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Bakanlık Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,2, ıK:0,15, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, ıktisadi ve ıdari Bilimler, Hukuk, ıktisat, ışletme Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ış Teftiş Kurulu Başkanlığı)
KPSSP46
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: ış Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,15, ÇE:0,2, HU:0,2, ıK:0,1, MU:0,15, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, ıktisat,Siyasal Bilgiler, ışletme, ıktisadi ve ıdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ış Teftiş Kurulu Başkanlığı)
KPSSP13
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: ış Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
Test Ağırlıkları: GY:0,45, GK:0,25, HU:0,1, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Tıp Doktoru, Mimar, Elektrik, Maden, Jeoloji, Metalurji, ınşaat, Elektronik, Makine, Kimya, Endüstri, Fizik, Bilgisayar,Tekstil, Petrol, Uçak, Gemi, Çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:30
Dışişleri Bakanlığı
KPSSP36
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Aday meslek memuru
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,05 ıK:0,05 Uı:0,1 YD:0,6
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal bilgiler, ıktisat, ııBF'nin Uluslararası ılişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, ıktisat, ışletme, Maliye, Ekonomi lisans programlarının veya dengi programlar ile Hukuk fakülteleri veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı gün itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.


Dışişleri Bakanlığı
KPSSP68
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Aday ıdari Memuru
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
Test Ağırlıkları: GY: 0,35 GK: 0,35 YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıl süreli yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak
Diğer Koşullar: Bakanlık tarafından yapılacak olan yazılı sınav tarihinden beş öncesine kadar KPDS'den (ıngilizce, Fransıza veya Almanca dillerinden) en az 70 puan almış olmak. Giriş Sınavının yapılacağı ilk gün itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak


Dışişleri Bakanlığı
KPSSP69
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Aday Haberleşme Teknik Personeli
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
Test Ağırlıkları: GY: 0,4 GK: 0,25 ıA:0,15 YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Fakültelerin Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar eğitimi veren bölümlerinden (Bakanlığın taktiri esastır) mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı gün itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
KPSSP91
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Enerji Uzman Yardımcısı (GıH)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 25
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ıK:0,1, ıŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,05, Uı:0,05, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ıktisadi ve ıdari Bilimler Fakülteleri lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Enerji Uzman Yardımcısı (THS)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 25
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,2, ıA:0,1, YD:0,3 KPSSP90
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Elektrik-Elektronik, Maden, Makine, Kimya, Metalurji Mühendislik Fakülteleri ile Mimarlık Fakültesi lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

ıçişleri Bakanlığı
KPSSP31
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: ıl Planlama Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 20
Test Ağırlıkları: GY: 0,2 GK: 0,2 ıK:0,2 ıA:0,1 KY:0,2 MA:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ııBF'i lisans programlarının veya dengi programları ile ıstatistik lisans programlarnın veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: ılk defa atanacaklar için giriş sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.


ıçişleri Bakanlığı
KPSSP37
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Maiyet Memuru (Kaymakam Adaylığı)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 56
Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK:0,1 HU:0,1 ıK:0,2 KY:0,4 MA:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ııBF'i lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının beşinci gününde 30 yaşını doldurmaış olmak. (Ancak fiili askerlik ödevine çağrılıp da, yukarıda belirtilen yaş sınırını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez.)


Maliye Bakanlığı Araştırma Planlama, Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
KPSSP71
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Maliye Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY: 0,2 GK: 0,1 EK:0,05 HU:0,1 ıK:0,15 ıA:0,05 MA:0,15 MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ııBF ile Fen ve Edebiyat Fakültelerinin ıstatistik, Ekonometri lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Maliye Bakanlığı
KPSSP56
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY: 0,2 GK: 0,1 HU:0,15 ıK:0,15 ıA:0,05 MA:0,15 MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ııBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Maliye Bakanlığı
KPSSP49
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 19
Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,2 ıK:0,2 MA:0,2 MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ııBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler.


Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
KPSSP49
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Gelir Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 500
Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,2 ıK:0,2 MA:0,2 MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ııBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler.


Maliye Bakanlığı
KPSSP49
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Vergi Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 400
Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,2 ıK:0,2 MA:0,2 MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ııBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler.


Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörlüğü Başkanlığı
KPSSP57
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Gelirler Kontrolörü
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 25
Test Ağırlıkları: GY: 0,2 GK: 0,1 HU:0,1 ıK:0,15 ıŞ:0,1 MA:0,15 MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ııBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Öngörülen ağırlıklarda 70 KPSS puanının üzerinde olmak kaydıyla başarı sırasında ilk 250 aday içinde olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak bir defa daha sonraki sınavlardan birine girebilir.


Maliye Bakanlığı
KPSSP54
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hesap Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 30
Test Ağırlıkları: GY: 0,3 GK: 0,1 HU:0,1 ıK:0,1 ıŞ:0,1 MA:0,1 MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ııBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Öngörülen ağırlıklarda 80 KPSS puanının üzerinde olmak kaydıyla başvuranlardan başarı sırasında ilk 120 aday içinde olmak.


Maliye Bakanlığı
KPSSP72
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY: 0,2 GK: 0,1 HU:0,18 ıK:0,18 MA:0,12 MU:0,12 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ııBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Adaylar giriş sınavlarına en fazla iki defa katılabilirler.


Maliye Bakanlığı
KPSSP42
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Malları Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 6
Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK:0,15 HU:0,3 ıK:0,1 MA:0,1 MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ııBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Maliye Bakanlığı
KPSSP42
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 20
Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,15 HU:0,3 ıK:0,1 MA:0,1 MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ııBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. .


Maliye Bakanlığı
KPSSP43
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Muhasebe Uzman Yardımcısı

<
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 100
Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,15 HU:0,1 ıK:0,15 MA:0,15 MU:0,2 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Maliye, ıktisat, Hukuk, ışletme, Kamu Yönetimi ve ış ıdaresi ile ilgili lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Maliye Bakanlığı
KPSSP43
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Muhasebe Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,2 ıK:0,2 MA:0,2 MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ııBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler.


Maliye Bakanlığı TASıS Genel Müdürlüğü
KPSSP73
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Tasfiye Kontrolörü
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,2 ıK:0,1 ıŞ:0,1 KY:0,15 MA:0,2 MU:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: ?
Diğer Koşullar: 28 Mart 1991 tarih ve 20828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Tafiye Kontrolörleri Yönetmeliğinin Kontrolörlüğe giriş başlıklı 14, 15 ve 16. maddelerinde aranan koşullar.


Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
KPSSP40
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Maliye Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 30 (En fazla)
Test Ağırlıkları: GY: 0,2 GK: 0,1 HU:0,15 ıK:0,15 MA:0,15 MU:0,15 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ııBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak. Maliye Teftiş Kurulu tarafından yapılacak yazılı sınava başvurabilmek için gerekli asgari KPSS puanı sınav ilanında yer alacaktır.


Merkez Bankası
KPSSP9
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Araştırmacı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
Test Ağırlıkları: GY: 0,4 GK:0,1 ıK:0,5 YD:Diğer koşullara bakınız
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Lisans öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarının ıktisat, ışletme, Maliye, Ekonometri, Bankacılık ve Finans ile Bankacılık programları veya dengi programların birinden mezun olmak veya lisans öğrenimlerine bakılmaksızın ıktisat ve ışletme dallarında lisans üstü eğitim(master-doktora) yapmış olmak.
Diğer Koşullar: 18 yaşını bitirmiş bulunmak ve 30 yaşından büyük olmamak. (Merkez Bankası giriş sınavı için son başvuru tarihi itibariyle) Almanca, Fransızca veya ıngilizce dillerinden birinden KPSS sonucundan en az 70 puan almak.


TC Merkez Bankası A.Ş.
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Atama yapılacak kadro sayısı TC Merkez Bankası Yönetim Kurulunca daha sonra belirlenecektir.
Test Ağırlıkları: GY:0,7, GK:0,3, YD:Diğer Koşullara bakınız. KPSSP1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: ıktisat, ışletme, Siyasal Bilgiler, ıktisadi ve ıdari Bilimler, ıktisadi ve Ticari Bilimler Fakülteleri veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 18 yaşını bitirmiş bulunmak ve 30 yaşından büyük olmamak (Merkez Bankasının giriş sınavı için son başvuru tarihi itibarıyla). Bankanın Müfettiş Yardımcılığı Sınavına daha önce bir defadan fazla katılmamış olmak. ıngilizceden KPSS sonucundan en az 70 puan almak.

Merkez Bankası
KPSSP43
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
Test Ağırlıkları: GY: 0,7 GK:0,3 ıK:0,5 YD:Diğer koşullara bakınız
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Lisans öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarının Ekonomi, ışletme, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, ış ıdaresi, Sigortacılık, Hukuk, Muhasebe, ıstatistik, Uluslararası ılişkiler, Endüstri Mühendisliği veya Matematik, Bankacılık ve Finans ile Bankacılık programları veya dengi programların birinden mezun olmak ya da yüksek lisans yapmış olmak.
Diğer Koşullar: 18 yaşını bitirmiş bulunmak ve 30 yaşından büyük olmamak. (Merkez Bankası giriş sınavı için son başvuru tarihi itibariyle) Almanca, Fransızca veya ıngilizce dillerinden birinden KPSS sonucundan en az 70 puan almak.


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü
KPSSP51
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 15
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ıK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Yönetim Bilimleri, ıktisadi ve ıdari Bilimler, ıktisat, ışletme Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ıç Ticaret Genel Müdürlüğü
KPSSP83
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 12
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ıK:0,15, ıŞ:0,05, KY:0,1, MA:0,05, MU:0,1, YD:0,15
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, ıktisat, ışletme, ıktisadi ve ıdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
KPSSP84
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör (ıdari)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ıdari ve Mühendis kadroları toplamı 15
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ıK:0,2, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, ıktisat, ışletme, Siyasal Bilgiler, Yönetim Bilimleri, ıletişim ve Ev Ekonomisi lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
KPSSP4
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör (Mühendis)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ıdari ve Mühendis kadroları toplamı 15
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
Öğrenim Koşulu: Mühendislik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
KPSSP85
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (ıdari)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ıdari ve Mühendis kadroları toplamı 22
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,25, ıK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, ıktisat, ışletme, Siyasal Bilgiler Fakülteleri veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
KPSSP4
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ıdari ve Mühendis kadroları toplamı 22
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
Öğrenim Koşulu: Mühendislik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

Tarım ve Köy ışleri Bakanlığı
KPSSP89
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Kontrolör Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, ıK:0,1, ıŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: ıktisat, ışletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler, ıktisadi ve ıdari Bilimler, Ziraat, ınşaaat, Makine, Elektrik Mühendisliği lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir).

Tarım ve Köy ışleri Bakanlığı
KPSSP8
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,4, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Ziraat ve diğer Mühendislik Fakülteleri ile Veteriner, Hukuk, Siyasal Bilgiler, ıktisat, ışletme, ıktisadi ve ıdari Bilimler lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 32 yaşını aşmamış olmak.

Tarım ve Köy ışleri Bakanlığı
KPSSP88
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, ıK:0,1, Uı:0,1, YD:0,4
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Ziraat Mühendisliği, Veterinerlik, Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri ile Uluslararası ılişkiler, Ekonomi, ışletme, Hukuk, ıktisat lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 30 yaşından gün almamış olmak. Yeterli ıngilizce bilgisine sahip olmak (en az KPDS: C, TOEFL: 200).


Telekominikasyon Kurumu
KPSSP38
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Telekominikasyon Uzman Yardımcısı (GıH)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 6
Test Ağırlıkları: GY: 0,2 GK:0,15 ÇE:0,1 HU:0,1 ıK:0,1 ıŞ:0,1 KY:0,1 YD:0,15
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ııBF veya dengi Fakültelerin ıktisat, ışletme, Uluslararası ılişkiler, Hukuk, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ılişkileri ve ıletişim programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1.1.2002 tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

Telekominikasyon Kurumu
KPSSP
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Telekominikasyon Uzman Yardımcısı (TH)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 11
Test Ağırlıkları: GY: 0,4 GK:0,3 ıA:0,1 YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektornik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, ışletme Mühendisliği, Fizik veya ıstatistik programlarından veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: tarih itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:31
PUAN TÜRÜ KURUM PUAN ıÇERıĞı
KPSSP1
KPSSP2
KPSSP3 LıSANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTıRMELERıNDE (ÖSYM YERLEŞTıRMESı) KULLANDIĞI PUAN
KPSSP4 DPT TCMB Uzman Yardımcısı TCMB Denetçi Yardımcısı GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1
KPSSP5 Çal. ve Sos. Güv. Eğitim Uz. Yrd. (1 kişi) Kamu ihale Uzman Yrd. (5 kişi) Rekabet Uzman Yardımcısı (12+6 kişi) GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2
KPSSP6 Denizcilik Müs. Denizcilik Uz.Yrd. (11 kişi) SPK Uzman Hukukçu Yardımcısı (5 kişi) SPK Uzman Yardımcısı (20 kişi) EPDK Enerji Uzman Yrd (Mühendis) (10 kişi) GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4
KPSSP7
KPSSP8 Kül. ve Tur. Bk. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. (Mimar, Müh vs.) Kül. ve Tur. Bk. Yatırım ve ışletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. (Mimar, Müh vs.) Kül. ve Tur. Bk. Kültür ve Turizm Uz. Yrd. Tar ve Köy ış. Bak Müf. Yard. GY:0,4, GK:D,4, YD:0,2
KPSSP9
KPSSP11
KPSSP12 Sağlık Bak. Müfettiş Yardımcısı (Teknik) GY:0,45, GK:0,3, HU:0,15, YD:0,1
KPSSP13
KPSSP14
KPSSP15
KPSSP16
KPSSP17 AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Mühendis) Hazine Uzm.Yrd. (Mühendis) (7 kişi) GY:0,3, GK:0,2, ıK:0,2, YD:0,3
KPSSP18 Hazine Uzman Yardımcısı (Ulus. Tic.) (1 kişi) G Y.0,15, GK:0,1, ıK:0,45, YD:0,3
KPSSP19
KPSSP20
KPSSP21 AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Hukuk) Hazine Uz. Yrd. (Hukuk) (4 kişi) Bayındırlık ve ıskan B. Müf.Yrd. (Hukuk) (4) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3
KPSSP22 AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (ıktisat) Hazine Uzm.Yrd. (ıktisat) (7 kişi) GY:0,1, GK:0,1, ıK:0,5, YD:0,3
KPSSP23 AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (ışletme) Hazine Uzm.Yrd. (ışletme) (7 kişi) GY:0,1, GK:0,1, ıŞ:0,5, YD:0,3
KPSSP24 AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Maliye) Hazine Uzm.Yrd. (Maliye) (4 kişi) TBMM Uzman Yardımcısı (2 kişi) GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3
KPSSP25 Hazine Uzm.Yrd. (ıstatistik) (2 kişi) SSK Sigorta Uzman Yardımcısı (Aktüerya) (4 kişi) GY.0,1, GK:0,1, ıA:0,5, YD:0,3
KPSSP26
KPSSP27
KPSSP28
KPSSP29
KPSSP30 AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Kamu Yön) Hazine Uzm.Yrd. (Kamu Yön) (1 kişi) GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3
KPSSP31 ıçişleri APK Uzman Yardımcısı (5 kişi) ıçişleri ıl Planlama Uzman Yrd. (15 kişi) TBMM Uzman Yardımıcısı (2 kişi) GY:0,2, GK:0,2, IK:0,2, lA:0,1, KY:0,2, MA:0,1
KPSSP32
KPSSP33
KPSSP34 DıE Uz.Yrd. (Teknik) Hazine Uz. Yrd (Sigortacılık/Aktüerya) (1 kişi) TBMM Uzman Yardımıcısı (2 kişi) GY:0,15, GK:0,1, ıK:0,2, EK:0,15, ıA:0,3, YD:0,1
KPSSP35 Bağ-Kur Denetmen Yardımcısı (50 kişi) Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yard. (2 kişi) TBMM Uzman Yardımıcısı (1 kişi) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ıK:0,2, MA:0,2, MU:0,2
KPSSP36 AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Uluslar) Dışişleri Aday Meslek Memuru Sağlık Bk. AB Uzman Yard GY:0,1, GK:0,1, HU:0,05, ıK:0,05, Uı:0,1, YD:0,6
KPSSP37 Kaymakam Adayı (41 kişi) TBMM Uzman Yardımcısı (4 kişi) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, ıK:0,2, KY:0,4, MA:0,1
KPSSP38
KPSSP39
KPSSP40 Stajyer Hazine Kontrolörü (8 kişi) Maliye Müfettiş Yardımcısı (15 en fazla) GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, ıK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1
KPSSP41
KPSSP42 Devlet Malları Uzman Yardımcısı (12 kişi) Milli Emlak Denetmen Yardımcısı (50 kişi) Milli Emlak Uzman Yardımcısı (50 kişi) GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, ıK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSSP43 Muhasebat Muhasebe Uzman Yard. (75 kişi) Muhasebat Muhasebe Denetmen Yard. (10 kişi) Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı (30 kişi) GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1,ıK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
KPSSP44 Gümrük Müfettiş Yrd. (5 kişi) Gümrük Uz. Yrd. (8 kişi) Stajyer Gümrük Kontrolörü (4 kişi) GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, ıK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
KPSSP45
KPSSP46
KPSSP47 Devlet Personel Uz.Yrd. TBMM Uzman Yardımcısı (1 kişi) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ıK:0,2, KY:0,2, MA:0,1, YD:0,1
KPSSP48 TBMM Uzman Yardımcısı (3 kişi) GY.0,1, GK:0,1, ÇE:0,2, HU:0,2, ıK:0,1, KY:0,15, Uı:0,15
KPSSP49 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı (40 kişi) Gelir Uzman Yardımcısı (500) Vergi Denetmen Yardımcısı (400) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ıK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1
KPSSP50
KPSSP51 San ve Tic Bak. Müf. Yrd. (7 kişi) San ve Tic Bak. Teşk. Stajyer Kont. (15 kişi) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ıK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
KPSSP52
KPSSP53 Kül. ve Tur. Bk. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. Kül. ve Tur. Bk. Yatırım ve ışletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. Kül. ve Tur. Bk. Kültür ve Turizm Uz. Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, IK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,2
KPSSP54 Hesap Uzman Yardımcısı (45 kişi) GY:0,3, GK:0,1, HU:0,1, ıK:0,1, ıŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSSP55
KPSSP56 Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı (25 kişi) TBMM Uzman Yardımcısı (1 kişi) GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, ıK:0,15, ıA:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
KPSSP57 Stajyer Gelirler Kontrolörü (48 kişi) GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, ıK:0,15, ıŞ:0,1, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
KPSSP58 DıE Uz.Yrd. Hazine Uzm.Yrd. (ÇEEı) (1 kişi) GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, ıK:0,2, ıA:0,1, ıŞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1
KPSSP59
KPSSP60
KPSSP61
KPSSP62 Kamu ihale Uzman Yardımcısı (4 kişi) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,3, ıK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSSP63 SSK Sigorta Uz.Yrd. (Finansman Alanında) (6) GY:0,1, GK:0,1 HU:0,1, ıK:0,1, |Ş:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,3
KPSSP64 San. ve Tic. Bk. AB Uzm. Yard. (11 kişi) GY:0,2, GK:0,2, HU:0,05, ıK:0,05, !A:0,05, ıŞ:0,05, KY:0,05, Uı:0,05, YD:0,3
KPSSP65
KPSSP66
KPSSP67 Sağlık Bak. Müfettiş Yardımcısı (ıdari) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ıK:0,1, ıŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1 YD:0,1
KPSSP68 Dışişleri Aday idari Memur GY:0,35, GK:0,35, YD:0,3
KPSSP69 Dışişleri Haberleşme Teknik P. GY:0,4, GK:0,25, ıA:0,15, YD:0,2
KPSSP70 Bayındırlık ve ıskan B. Müf.Yrd. (Mühendis) (18) GY:0,4, GK:0,3, YD:0,3
KPSSP71
KPSSP72 MASAK Uzman Yardımcısı (10 kişi) GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2, ıK:0,2, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSSP73
KPSSP74
KPSSP75
KPSSP76 Hazine M. Sigorta Denetleme Uz. Yrd. (10 kişi) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, ıK:0,1, ıŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1
KPSSP77 Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GıH) GY:0,15, GK:0,15, HU:0,15, ıK:0,15, ıŞ:0,15, MU:0,1, YD:0,15
KPSSP78 Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS) GY:0,4, GK:0,35, lA:0,1, YD:0,15
KPSSP79
KPSSP80
KPSSP81
KPSSP82
KPSSP83
KPSSP84
KPSSP85
KPSSP86
KPSSP87
KPSSP88 Hazine Uzman Yardımcısı (Ulus. ıliş.) (2 kişi) Sağlık Bk. AB Uzman Yard GY.0,2, GK:0,1, HU:0,1, ıK:0,1, Uı:0,1, YD:0,4
KPSSP89 Çal. Sos. G.B. Müfettiş Yrd. (9 kişi) Tar ve Köy ış. Bak Kont. Yrd. GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, ıK:0,1, ıŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSSP90
KPSSP91
KPSSP92 Hazine Uzm.Yrd. (Matematik) (2 kişi) Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri) (1 kişi) APK Maliye Uzman Yardımcısı (9 kişi) GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, ıK:0,15, lA:0,15, YD:0,3
KPSSP93 ÖN LıSANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTıRMELERıNDE (ÖSYM YERLEŞTıRMESı) KULLANDIĞI PUAN
KPSSP94 ORTAÖĞRETıM MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTıRMELERıNDE (ÖSYM YERLEŞTıRMESı) KULLANDIĞI PUAN
KPSSP95 Başbakanlık Uz.Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, ıK:0,1, |Ş:0,1,KY:0,1, MA:0,1, Uı:0,1, YD:0,15
KPSSP96 DT Müs. Dış Ticarette Standardidasyon Denetmen Yrd. GY:0,35, GK:0,35, ıŞ:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSSP97 Başbakanlık Uz.Yrd. (Hukuk Ağırlıklı Puan) TBMM Uzman Yardımcısı (6 kişi) GY:0,15, GK:0,15, HU:0,5, ıK:0,1, KY:0,1
KPSSP98 TBMM Uzman Yardımcısı (2 kişi) GY:0,15, GK:0,15, ıK:0,5, ıŞ:0,1, MU:0,1
KPSSP99
KPSSP100 Stajyer Dış Tic. Kont. (Hukuk Ağırlıklı Puan) GY:0,1, GKfl.-if HU:0,5, ıK:0,1, KY:0,1,MU:0,1
KPSSP101
KPSSP102
KPSSP103 EPDK Enerji Uzman Yrd (Hukuk) (10 kişi) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,6, YD:0,2
KPSSP104 EPDK Enerji Uzman Yrd (10 kişi) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ıK:0,15, ıŞ:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSSP105
KPSSP106 Maliye Bk. AB Uzman Yard (8 kişi) GY:0,4, GK:0,1, YD:0,5
KPSSP107
KPSSP108 Dış Ticaret Uz.Yrd. GY:0,2, GK:0,2, YD:0,6
KPSSP109
KPSSP110
KPSSP111
KPSSP112 TBMM Uzman Yardımcısı (4 kişi) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ıK:0,2, ÇE:0,1, KY:0,1, Ui:0,2
KPSSP113
KPSSP114
KPSSP115 ÇSGB Çalışma Uz. Yrd. (5 kişi) GY:0,1, GK:0,1 ÇE:0,2, HU:0,1, ıK:0,1, ıA:0,1, MA:0,1, Uı:0,1, YD:0,1
KPSSP116 Çal. ve Sos. Güv. Eğitim Uz. Yrd. (1 kişi) GY:0,1,GK:0,1,HU:0,2,ıK:0,2, ıŞ:0,2, YD:0,2
KPSSP117 Tar. ve Köy ış. Bak. Müf. Yard. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, ıK:0,1, ıŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, Ui:0,1, YD:0,1
KPSSP118 Özelleştirme ıdaresi Bşk Uzman (10 kişi) SSK Sigorta Müfettiş Yardımcısı (20 kişi) GY:0,15, GK:0,1 HU:0.2, ıK:0,1, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
KPSSP119 TCMB Araştırmacı GY:0,6, GK:0,1, ıK:0,3
KPSSP120 San. ve Tic. Bak. ıç Ticaret Stajyer Kont. (10 kişi) GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, ıK:0,15, KY:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:31
Hangi kamu kurumları tercih edilmelidir?

Tercih kılavuzunda kamu kurumları arasında tercihte bulunurken maaş, çalışma ortamı ve nakil kolaylığı gibi hususlara dikkat edilmelidir.
Maaş: Kılavuzda ilana çıkan kurumlardan, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, SSK Başkanlığı, Türkiye ış Kurumu ve tüm KıT'ler, çalışan memurlarına diğer kurumlarda aynı unvanda çalışan memurlardan daha yüksek bir maaş vermektedir.
Nakil kolaylığı: Geniş bir taşra ağı olan kamu kurumları, çalışan personeline eş ve sağlık durumu özrü ile belirli bir hizmet yılından sonra da istek üzerine nakil kolaylığı sağlayabilmektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet ışleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, SSK Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye ış Kurumu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışan personeline nakil kolaylığı sağlayabilmektedir. Zira bu kurumların hemen hemen her il'de teşkilatı bulunmaktadır. Ancak, üniversite ve mahkeme başkanlıklarının sadece bulundukları yerde teşkilatı bulunmaktadır. Örneğin Mersin Üniversitesinin sadece Mersin'de teşkilatı bulunmaktadır. Bu nedenle bu kurumlarda çalışanlar, eş veya sağlık durumundan dolayı başka bir il'e geçmek istediklerinde mutlaka kendilerini almak isteyen başka bir kamu kurumu bulmaları gerekmektedir. Bu da nakil yapmak isteyenlerin karşılaştığı en büyük problemdir.
Çalışma ortamı: Memurlar.net sitesine gelen yorumlara göre askeri kurumlar ile üniversitelerde çalışan memurlar, bulundukları kurumdaki çalışma şartlarını beğenmemektedirler. Tercih kılavuzunda Sahil Güvenlik Komutanlığının ve çok sayıda üniversitenin kadro ilanı bulunmaktadır.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:32
Hangi kadroya kim başvurabilir?

Bir KPSS yerleştirmesini daha geride bıraktık. Taban puanların açıklanması ile birlikte bir kez daha yerleştirme sonuçlarına itirazlar geldi. Sekreter, Mühendis, Arkeolog gibi kadrolarda dile getirilen itirazlar hala devam etmektedir.

MEVZUAT DAYANAĞI
657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinin (G) bendinde "Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur." hükmü, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde ise "Aynı meslek bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü yer almaktadır.
Maddelerin incelenmesinden görüleceği üzere, öğrenimden sonra kullanılacak unvanları belirleme görevi YÖK'ündür. Ancak, YÖK'ün verdiği her unvanın karşılığı kamuda bulunamayabilmektedir. (Bu konuya ilişkin olarak YÖK'ün görüşlerinin bir kısmının daha önce sitemizde yayımlamıştık.)
KPSS tercih kılavuzunda yer alan boş kadrolara hangi bölüm mezunlarının atanabileceğine dair karar ilgili kamu kurumunca belirlenmekte, bu karar Devlet Personel başkanlığınca uygun görüldükten sonra, KPSS tercih kılavuzunda yer almaktadır.
ıTıRAZLAR
ÖSYM'nin gerek tercih kılavuzunu açıklarken gerekse de sonuçlar açıklandıktan sonra ortaya çıkan itirazların temelinde hangi kadrolara hangi bölüm mezunlarının başvurabileceğine dair yapılan belirlemedir. Örneğin, sekreterlik kadrolarına 4909 koduna bağlı olarak "Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programından mezun" olanların başvurabileceği belirtilmiştir. Sonuçlar açıklandıktan sonra Büro Yönetimi ve Sekreterliği öğretmenlik bölümü mezunları neden bu kadroya atanamadıklarını sormaktadır.
Aynı itiraz, ıstatistik ve Bilgisayar bilimleri bölümü mezunlarından gelmektedir. ıstatistik ve Bilgisayar bilimleri bölümü mezunları "Bilgisayar bilimleri" mezunlarının tercih edebildiği kadroları kendilerinin de tercih etmeleri gerektiğini belirtmektedirler.
Yine benzer bir itiraz arkeolok kadroları için gelmiştir. Klasik arkeoloji bölümü mezunları arkeoloji bölümü mezunlarının tercih edebildiği kadroların kendileri tarafından tercih edilebilir olması gerektiğini belirtmektedir.SORUN TESPıTı VE ÖNERı
Tüm bu itirazların çözüme kavuşabilmesi için, kamu kurumunun, ilana çıktığı boş kadroya başvurabilecek bölümler tespit edilirken, hangi kıstasa göre belirleme yapıldığı ve bu kıstasın hizmet gereği ve kamu yararına uygun olup olmadığının tespiti gerekmektedir.
Şuan yürürlükte olan mevzuata göre kamudaki unvanları hangi bölüm mezunlarının kullanabileceğini kamu kurumlarının kendisi tespit etmekte, bu tespit Devlet Personel Başkanlığınca uygun görüldükten sonra ÖSYM tarafından ilan edilmektedir. Bu nedenle, itirazda bulunan adayların öncelikle onay makamı olan Devlet Personel Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunmaları ve gelen cevaba göre hem cevap hem de tercih kılavuzunun ilgili bölümü hakkında Danışta'da yürürlüğü durdurma istemli dava açmaları gerekmektedir. Ancak her halükarda açılacak davanın, ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını açıkladığı tarihten itibaren, 60 günü geçmemesi gerekmektedir.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:33
Atamamı Dondurabilir miyim?

SORULAR: "Ben atandım ama ... üniversitesinde eğitimim devam ediyor. Eğitim yılı sonuna kadar atamamı dondurabilir miyim?"
"Ben atandım ama şuan askerdeyim, askerlik bitişine kadar atamamı dondurabilir miyim?"
CEVAPLAR
15 GÜN ıÇıNDE GÖREVE BAŞLANILMALIDIR
Bu sorulara yanıt, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63'üncü maddeleridir. Kanunun 62'inci maddesinde aynı yerdeki bir kamu görevine atananın ertesi gün işe başlaması, başka bir yerdeki göreve atananın ise 15 içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda olduğu belirtilmiştir. Örnek verecek olursak: Mersin'de ikamet eden ama Tekirdağ'a memur olarak atanan birisinin atama emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde gidip göreve başlaması gerekmektedir.
ÖSYM'NıN ıŞLEMı ATAMA ıŞLEMı DEĞıLDıR
Burada dikkat edilecek husus, ÖSYM'nin yaptığı işlemin bir atama değil yerleştirme işlemi olduğu, atama işleminin kuruma belgelerin verilmesi üzerine yerleştirmenin yapıldığı kurumca yapılan işlem olduğu hususudur. Örnek verecek olursak: ÖSYM'nin KPSS yerleştirmesi ile Muş'a, Tarım Bakanlığına yerleşen kişiye ÖSYM'nin yapacağı tebligat bir atama değildir. Aday ÖSYM'nin tebligatı üzerine tarım bakanlığına başvurur ve istenen belgeleri teslim eder. Bundan sonra Tarım Bakanlığının atamayı yapmasını bekler. Bu da tebligat ile olacaktır. Tarım Bakanlığından gelecek tebligat üzerine ilgili kişi yukarıdaki paragrafa göre hareket eder ve işe başlar. Mevzuatımıza göre atama işlemi yapıldıktan yani belgelerin verilip, ilgili kurumca atama yapıldıktan sonra gidip işe başlamayanlar "1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam" edilemezler.
15 GÜNLÜK SÜREYı UZATAN TEK HAL
657 sayılı Kanuna göre başka bir yere atama halinde 15 günlük süreyi uzatan tek bir hal bulunmaktadır. Madde metni şu şekildedir: "Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir."
Belge ile ispatlanacak hallerden dolayı göreve başlamama halinin içine sağlık sorunları ve askerlik durumu sokulabilir. Bu halde iki ay beklenmektedir. Ancak bunun dışında atamayı dondurmak gibi bir durum bulunmaktadır.
ıKı ıSTıSNA
Burada iki istisna bulunmaktadır.1- Askerlik durumu: Mahkemeler, atama yapıldığı esnada askerde olanların haklarının askerlik sonrasına kadar saklı tutulması gerektiğini belirten kararlar vermektedir. Ancak idareler, 657'nin ilgili maddesi değişmediği için uygulamada hala 2 aydan sonra, göreve son vermektedir. Ancak askerlikten dolayı göreve başlamayanlar, dava açarlarsa, davayı kazanmaktadır.
2- Milli Eğitim Bakanlığı: Bakanlık öğretmen aldıktan sonra atama yaparken, askerde olan öğretmenlerin haklarını mali yıl sonuna kadar saklı tutmaktadır. Bu uygulamayı sadece Milli Eğitim Bakanlığı yapmaktadır.
Yine Bakanlık, atandığı esnada, bir özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenin atama hakkını sözleşme süresi sonuna kadar saklı tutabilmektedir. Ancak, Bakanlık bunu her atama döneminde değil bazı atama dönemlerinde yapmaktadır. bu nedenle Bakanlığın atama dönemlerindeki kılavuza bakmak ve bu hakkın kılavuzda yer alıp almadığına bakmak gerekmektedir.

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:36
01.Test ANAYASA - Anayasa Hukuku

1- Aşağıdakilerden hangisi oy hakkına ilişkin ilkelerden biri değildir?

A-) Genel oy
B-) Ağırlıklı oy
C-) Eşit oy
D-) Bireysel oy
E-) Serbestlik ve gizlilik

2- Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasının değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir?
A-) TBMM üye sayısı
B-) Başkenti Ankaradır
C-) Resmi dili Türkçe’dir
D-) Milil marşi “İstiklal Marşı”dır
E-) Türkiye devleti bir “Cumhuriyet”tir

3- Siyasi parti guruplarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-) 1982 anayasası grup kurma sayısını 10 milletvekilinden 20 milletvekiline yükseltmiştir.
B-) siyasi parti grupları üye sayısı oranında Meclis Başkanlık Divanı’na katılırlar
C-) Siyasi parti gruplarına milletvekillerinden farklı ve öncelikli söz hakkı tanınmıştır
D-) Bütün siyasi parti grupları anayasa mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptir.
E-) Seçim için kurulan geçici Bakanlar Kurulu’na siyasi parti gruplarından güçlerine göre üye alınır.

4- Kanun teklif etme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisi yada hangilerine aittir?
A-) Başbakan
B-) Yalnız Bakanlar
C-) Cumhurbaşkanı
D-) Yalnız milletvekilleri
E-) Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri

5- Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin korunması ile ilgili olarak 1982 Anayasası’nda yer alan ilkelerden biri değildir?

A-) Dilekçe hakkı
B-) Kanuni hakim ilkesi
C-) Suç ve cezaların yasallığı ilkesi
D-) Kamu görevlilerinin kişilere haksız işlemler sonucu verdikleri zararın devlet tarafından karşılanacağı ilkesi
E-) Haksız olarak zarar gören şahısların,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağı ilkesi

6- Aşağıdaki şahıslardan hangisinin siyasi partilere üye olabilmesi için yasal bir engel bulunmamaktadır?

A-) Hakim ve Savcılar
B-) Sayıştay mensupları
C-) Yüksek öğretim öncesi öğrenciler
D-) İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri
E-) Yüksek öğretim elemanları ve öğrencileri

7- Milli Güvenlik Kurulu hangi tarihte Anayasal bir kurum haline gelmiştir?
A-) 1961
B-) 1971
C-) 1973
D-) 1980
E-) 1982

8- Anayasa’nın 67 nci maddesinde düzenlenen seçme,seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-) Seçmen yaşı 18’dir.
B-) Eşit oy ilkesi geçerlidir.
C-) Tutuklular oy kullanamaz.
D-) Askeri öğrenciler oy kullanamaz.
E-) Seçimler ve halkoylaması;serbest,eşit,gizli ve genel oy ilkelerine göre yapılır.

9- Mülkiyet hakkı, 1982 Anayasası’nın aşağıdaki bölümlerinin hangisinde düzenlenmiştir.

A-) sosyal hak ve ödevler
B-) siyasal hak ve ödevler
C-) Temel hak ve ödevler
D-) Genel esaslar
E-) kişi hak ve ödevleri

10- Atatürk ilkelerinin,Anayasa’ya girdiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A-) 1924
B-) 1927
C-) 1928
D-) 1930
E-) 1937

11- 1982 Anayasa’sına göre aşağıdakilerden hangisi oy kullanma hakkına sahiptir?

A-) Askeri öğrenciler
B-) Silah altında bulunan er ve erbaşlar
C-) Taksirli suçlardan hüküm giyen hükümlüler
D-) Kasten işlenen suçlardan hüküm giyen hükümlüler
E-) Hiçbiri

12- Sosyal devletin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Fırsat eşitliğini sağlamak
B-) Yargı bağımsızlığını sağlamak
C-) İdareyi yargısal denetime tabi tutmak
D-) Hukukun üstünlüğü ilkesini gerçekleştirmek
E-) Temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak

13- 1982 Anayasası’na göre yakalanan veya tutuklanan kişinin durumunun yakınlarına bildirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sınırlandırılabilir?

A-) Kamu düzeni
B-) Milli Güvenlik
C-) Genel ahlak
D-) Soruşturmanın kapsam ve konusunun açığa çıkmasının sakıncalarını önleme
E-) Hiçbiri

14- Sosyal güvenlik hakkı Anayasa’nın hangi bölümünde düzenlenmiştir?

A-) Genel hükümler
B-) Kişinin hakları ve ödevleri
C-) Temel haklar ve ödevler
D-) Siyasi haklar ve ödevler
E-) Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler

15- 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden biridir?

A-) Sendika kurma hakkı
B-) Kamu hizmetine girme hakkı
C-) Düzeltme ve cevap hakkı
D-) Grev hakkı
E-) Dernek kurma hakkı

16- 1982 Anayasası’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı aşağıdaki nedenlerden hangisi ile sınırlandırılamaz?

A-) Genel ahlak
B-) Kamu düzeni
C-) Genel sağlık
D-) Milli egemenlik
E-) Suç işlenmesinin önlenmesi

17- Siyasi partilerin kurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A-) Siyasi partiler sulh hakiminin izni ile kurulur.
B-) Siyasi partiler önceden izin almaksızın kurulur.
C-) Siyasi partiler İçişleri Balkanlığı’nın izni ile kurulur.
D-) Siyasi parti kurmak için en az 7 milletvekili gerekir
E-) Siyasi parti kurucusu olabilmek için 30 yaşını ikmal etmiş olmak gerekir.

18- Din ve vicdan hürriyetini ifade eden Anayasa’nin 24 ncü maddesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.

A-) Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretimde okutulan zorunlu dersler arasındadır.
B-) Din kültürü ve ahlak öğretimi dışında din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteklerine bağlıdır.
C-) Küçüklerin din eğitimine yasal temsilcinin müdahale etme hakkı yoktur.
D-) Din kültürü ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin denetimi ve gözetimi altında yapılır.
E-) İbadet,dini ayin ve törenler Anayasa’nın 14 ncü maddesini ihlal etmemek şartıyla serbesttir.

19- l 1876 Anayasa’sı

ll 1921 Anayasa’sı

lll 1924 Anayasa’sı

lV 1961 Anayasa’sı

V 1982 Anayasa’sı

Yukarıdaki Türk Anayasa’larından hangisi yada hangileri iki meclisli yasama sistemini benimsemiştir?

A-) Yalnız l
B-) Yalnız lV
C-) ll – lll
D-) l – lV
E-) l – lll – V

20- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın başlangıç hükümlerinde ve 2 nci maddesinde benimsenen ilkelerden biri değildir?

A-) Sosyal Devlet
B-) Temel hak ve hürriyetler
C-) İnsan haklarına dayalı devlet
D-) Laik devlet
E-) Hukuk devleti

21- Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir?

A-) Dilekçe hakkı
B-) Lokavt hakkı
C-) Çalışma hakkI
D-) Sosyal Güvenlik hakkı
E-) Toplu iş sözleşmesi hakkı

22- Laiklik kavramıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-) Din kurallarıyla yönetilmeme
B-) Devletin tek resmi dininin bulunması
C-) Din hizmetlerinin bir kamu hizmeti olarak görülmesi
D-) Devlet ve hukuk kurallarının din kurallarınan arındırılması
E-) Çoğunluğun benimsediği dinde olmayanlara saygı duyulması


23- 1982 Anayasası’na göre yetkili merciin yazılı emri ile sınırlandırılan haberleşme hürriyetine ilişkin kararın hakimin onayına sunulmasından itibaren ne kadar süre içerisinde açıklanmaması sınırlamayı kendiliğinden ortadan kaldırır?

A-) 24 saat
B-) 48 saat
C-) 3 gün
D-) 7 gün
E-) 10 gün

24- 1982 Anayasası’na göre haberleşme hürriyeti aşağıdaki nedenlerin hangisine dayanılarak sınırlandırılamaz?

A-) Kamu düzeni
B-) Genel sağlık
C-) Genel ahlak
D-) Genel seçimler
E-) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması

01.TEST - Doğru Cevaplar

1-B
2-A
3-D
4-E
5 E
6-E
7-E
8-C
9-A
10-E
11-C
12-A
13-D
14-E
15-B
16-D
17-B
18-C
19-D
20-B
21-A
22-B
23-B
24-D

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:36
02.Test ANAYASA – Vatandaşlık

1- T.B.M.M. tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvetlerin kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde T.C.Anayasası’na göre Silahlı Kuvvetlerin kullanılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A-) Cumhurbaşkanı
B-) Başbakan
C-) Milli Savunma Bakanı
D-) Genelkurmay Başkanı
E-) ıç işleri bakanı

2- T.C. Anayasası kaç maddeden oluşmaktadır (Geçici maddeler hariç)?

A-) 167
B-) 173
C-) 175
D-) 177
E-) 197

3- T.C. Anayasası’nın Genel Esaslar Kısmında yer alan 1 nci maddesi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

A-) Devletin Bütünlüğü
B-) Cumhuriyetin Nitelikleri
C-) Devletin Şekli
D-) Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü
E-) Devletin yönetim şekli.

4- T.C. Anayasası kaç kısımdan oluşur?

A-) 4
B-) 5
C-) 6
D-) 7
E-) 8

5- Anayasa'ya göre Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından; aşağıdaki kurallardan hangisine göre atanır?

A-) T.B.M.M. de salt çoğunluğu sağlayan parti içinden atanır,
B-) T.B.M.M. üyesi veya dışarıdan istikrarlı bir hükümet kurabilecek kişiler arasından atanır,
C-) T.B.M.M. içinde grup oluşturan siyasi partilerle görüşmelerden sonra atanır,
D-) T.B.M.M. üyeleri arasından atanır.
E-) T.B.M.M üyeleri dışından.

6- T.C. Anayasasının 1 nci maddesindeki DEVLETIN SEKLININ CUMHURIYET OLDUGU hakkındaki hüküm ile 2 nci maddesindeki CUMHURIYETIN NITELIKLERI ve 3 ncü maddesi hükümleri hakkındaki aşağıdakilerden hangisi DOGRUDUR?

A-) Cumhurbaşkanı’nın teklifi ve T.B.M.M. nin 2/3'ünün oy çoğunluğu ile değiştirilebilir,
B-) Değiştirilmez ve değiştirilmesi teklif edilemez,
C-) T.B.M.M. de görüşmeyi müteakip referandum ile değişebilir,
D-) Milli Güvenlik Kurulu ve T.B.M.M.nde görüşülmeden değiştirilemez.
E-) Sadece MGK belirler.

7- T.C. Anayasasına göre; Aşağıdaki ifadelerden hangisi " Temel Hak ve Hürriyetlerin kötüye kullanılması " kapsamında DEGILDIR?

A-) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesi,
B-) Türk Devletinde dil, irk, din ve mezhep ayırımı yapılması
C-) Grev yahut lokavt yapılması
D-) Anayasa hükümlerinin bir kanunla verilmiş hakların ihlali seklinde yorumlanması.
E-) Hiçbiri

8- Genelkurmay Başkanının atanması hakkında aşağıdaki cümlelerden hangisi DOĞRUDUR?

A-) Başbakan tarafından atanır, Cumhurbaşkanınca onaylanır,
B-) Bakanlar Kurulu'nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır,
C-) Bakanlar Kurulu tarafından atanır, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır,
D-) Milli Savunma Bakanı’nın teklifi ve üçlü kararname ile atanır.
E-) TBMM Başkanı atar.

9- Genelkurmay Başkanı; Savaşta BASKOMUTANLIK görevini aşağıdakilerin hangisi namına yerine getirir?

A-) T.B.M.M.
B-) Cumhurbaşkanı
C-) Milli Güvenlik Kurulu
D-) Bakanlar Kurulu
E-) Başbakan

10- Cumhurbaşkanının tek basına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Sura kararlarının denetimi hakkında aşağıdakilerden hangisi DOGRUDUR?

A-) Yargıtay’ın denetimi içindedir.
B-) Danıştay’ın denetimi içindedir
C-) Yargı denetimi dışındadır.
D-) Anayasa Mahkemesince denetlenir.
E-) AYıM denetler.

11- Cumhurbaşkanı tarafından aşağıdaki hangi tür kanun, ONAYLANMAYARAK yeniden görüşülmek üzere T.B.M.M. ne geri GÖNDERILMEZ?

A-) Milletlerarası anlaşmaları onaylayan kanunlar,
B-) Milli Güvenliği ilgilendiren kanunlar,
C-) Bütçe kanunları
D-) Yargıtay’a ilişkin kanunlar
E-) Danıştayı ilgilendiren kanunlar.

12- Gensoru önergesi, aşağıdaki şartlardan hangisi sağlandığında verilir?

A-) Muhalefet partileri milletvekillerinin imzasıyla
B-) T.B.M.M. salt çoğunluğunun imzasıyla
C-) Bir siyasi parti grubu adına veya en az 20 milletvekili imzasıyla
D-) Sadece bir millettekinin imzası
E-) 15 Milletvekili imzası.

13- BAKANLAR KURULU’NA kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini aşağıdakilerden hangisi verir?

A-) Anayasa Mahkemesi
B-) Cumhurbaşkanı
C-) Milli Güvenlik Kurulu
D-) T.B.M.M.
E-) MGK

14- Anayasaya göre kuvvetler ayırımı neyi ifade etmemektedir?

A-) Devlet organları arasındaki üstünlük sıralanışını
B-) Devlet yetkilerinin kullanılmasını
C-) ış bölümünü
D-) ışbirliğini
E-) Sıralaşmayı

15- Türk Milleti, egemenliğini ne yolla kullanır?

A-) Kendi eliyle
B-) Cumhurbaşkanı vasıtasıyla
C-) Yetkili organları eliyle
D-) Hükümet vasıtasıyla
E-) Başkanlık yöntemiyle.

16- Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin bir unsuru değildir?
A-) Bakanlar Kurulu
B-) T.B.M.M.
C-) Genelkurmay Başkanı
D-) Cumhurbaşkanı
E-) Adalet Bakanı

17- Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası gereği T.B.M.M.’ nin görev ve yetkileri içinde YER ALMAZ?

A-) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
B-) Bakanlar Kurulu’nu ve Bakanları denetlemek
C-) Bütçe kanun tasarılarını görüşmek, kabul etmek
D-) Milletler arası anlaşmaları onaylamak
E-) Para basılmasına karar vermek.
18- 1982 tarihli T.C. Anayasa’sının Geçici Hükümler kısmında kaç tane geçici madde yer almaktadır?

A-) 14
B-) 15
C-) 16
D-) 17
E-) 20

19- 1982 Anayasası’na göre yetkili merciin yazılı emri ile bir kimsenin konutuna girip arama yapılması ve eşyalarına el konulması durumunda yetkili merci kararının, ne kadar süre içerisinde hakimin onayına sunulması şarttır?

A-) Derhal
B-) 24 saat
C-) 48 saat
D-) 3 gün
E-) 4 gün

20- Aşağıdakilerden hangisi Sosyal ve ekonomik haklardan biridir?

A-) Dilekçe hakkı
B-) Mülkiyet hakkı
C-) Eğitim ve Öğrenim hakkı
D-) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
E-) Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı

02.Test Doğru Cevaplar

1-A 7-C 13-D 19-B
2-D 8-B 14-A 20-C
3-E 9-B 15-C
4-D 10-C 16-B
5-D 11-C 17-D
6-B 12-C 18-C


03.Test ANAYASA - Vatandaşlık

1- Aşağıdakilerden hangisi 03 10 2001 tarihli anayasa değişiklikleri ile Milli Güvenlik Kurulu üyeliği sıfatını iktisap eden bakanlardan biridir?

A-) ıçişleri Bakanı
B-) Sağlık Bakanı
C-) Adalet Bakanı
D-) Milli Eğitim Bakanı
E-) Milli Savunma Bakanı

2- Askeri Yüksek ıdare Mahkemesi üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

A-) Başbakan
B-) Cumhurbaşkanı
C-) Milli Savunma Bakanı
D-) Genel Kurmay Başkanı
E-) Askeri Yüksek ıdare Mahkemesi Genel Kurulu

3- Aşağıdakilerden hangisi sosyal devleti gerçekleştirme amacına yönelik bir araçtır?

A-) Fırsat eşitliği ilkesi
B-) Sosyal güvenlik hakkı
C-) Yasaların genelliği ilkesi
D-) Yönetimin hukukla bağlılığı
E-) Temel hakların güvenceye bağlanması
4- Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin özelliklerinden biri değildir?

A-) Siyasal çoğulculuk ilkesi geçerlidir
B-) Halk adına karar alma yetkisi genel ve eşit oyla seçilen temsilcilere aittir.
C-) Çoğunluk, yönetim hakkına sahip olup; azınlık, muhalefet özgürlüğüne sahiptir.
D-) Azınlık, çoğunluk kararına uymak zorunda olup herhangi bir hakkı haiz değildir.
E-) Özgürlük anlayışı bireysel olup insanların doğuştan haklara sahip oldukları kabul edilir.

5- Aşağıdakilerden hangisi Meclis komisyonlarından biri değildir?

A-) Anayasa Komisyonu
B-) Dilekçe Komisyonu
C-) Hukuk ışleri Komisyonu
D-) Adalet Komisyonu
E-) Çevre Komisyonu

6- 1982 Anayasası’na göre aşağıdaki oylamalardan hangisinin gizli oy ile yapılması zorunlu değildir?

A-) Güven oylaması
B-) TBMM Başkanı seçimi
C-) Cumhurbaşkanı seçimi
D-) Meclis soruşturma isteminin karara bağlanması
E-) Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden Milletvekilinin Milletvekilliğinin düşürülmesi.

7- ”Parlamenter Sistem; seçime dayalı ve temsil niteliği olan, parlamentoya karşı sorumlu bir hükümetin bulunduğu, yasama yürütme ilişkisinin esnek kuvvetler ayrımına dayandığı bir siyasal mekanizmadır”

Aşağıdakilerden hangisi bu sistemin bir özelliği olamaz?

A-) Hükümet, Meclis çoğunluğuna dayanır.
B-) Bakanlar Kurulu Meclis’e karşı sorumludur.
C-) Devlet Başkanının siyasal, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
D-) Yasama ile yürütme arasındaki ilişki işbirliği ve karşılıklı etkileme mekanizmasına dayanır.
E-) Yürütme iki başlı olup; sorumsuz kanadını Devlet başkanı, sorumlu kanadını Başbakan oluşturur.

8- Aşağıdakilerden hangisi Sıkıyönetim ilanını gerektiren nedenlerden biri değildir?

A-) Savaş
B-) Tabii afet
C-) Ayaklanma çıkması
D-) Şiddet harekelerinin yaygınlaşması
E-) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün tehlikeye girmesi

9- Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?

A-) Anayasa
B-) Kanun
C-) Tüzük
D-) Yönetmelik
E-) Genelge

10- Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nın da benimsemiş olduğu Meclis Hükümeti sisteminin özelliklerinden biri değildir?

A-) Bakanlar arasında işbirliği ve dayanışmayı Başbakan sağlar.
B-) Yürütme organının yasama organı üzerinde herhangi bir yetkisi yoktur.
C-) Devlet Başkanlığı görevi meclisin seçtiği biri tarafından yine Meclis adına ifa edilir, başkanın görevleri semboliktir.
D-) Yürütme görevini üstlenen kurul üyeleri Meclis tarafından seçilir, her Bakan meclise karşı yalnız kendi etkinliklerinden sorumludur.
E-) Meclisin üstünlüğü ilkesi vardır, yasama ve yürütme yetkisi Meclis tarafından kullanılır

11- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın Cumhurbaşkanının tarafsızlığını sağlamak amacıyla koyduğu kurallardan biri değildir?

A-) Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin 7 yıl olması
B-) Bir kişinin iki kez Cumhurbaşkanı seçilememesi
C-) Cumhurbaşkanının tek başına işlem yapabilmesi
D-) Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin partisiyle ilişiğinin kesilmesi
E-) Cumhurbaşkanının göreve başlarken tarafsız davranacağına dair ant içmesi

12- Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-) Suçüstü durumlarda dahi sorgulama yapılamaz.
B-) Yasama dokunulmazlığı salt bir nitelik taşımaz, her zaman kaldırılabilir.
C-) Siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığıyla ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
D-) Dokunulmazlık sadece kovuşturma bakımındandır, hukuk davaları ve icra takipleri bu korumanın dışındadır.
E-) Yasama dokunulmazlığı, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekilinin Meclisten karar alınmadıkça tutulmaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanamamasını ifade eder.

13- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?

A-) TBMM
B-) Cumhurbaşkanı
C-) Genelkurmay Başkanı
D-) Bakanlar Kurulu
E-) Milli Güvenlik Kurulu

14- Yasa tasarıları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-) Yasa önerileri Meclis Başkanlığı’na sunulur.
B-) Tasarıların 1 ay içinde yasalaşması zorunludur aksi halde ”Kadük” sayılır.
C-) Cumhurbaşkanı uygun bulmadığı yasayı gerekçeli olarak Meclise geri gönderebilir.
D-) Mecliste kabul edilen yasaların 15 gün içinde Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanmasıyla yasalaşma işlemi sona erer.
E-) Yasa önermeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir. Bakanlar Kurulu’nun önerisine “tasarı,” milletvekillerinin önerisine, “teklif” denir.

15- Anayasa Mahkemesi’nin çalışma düzeni ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.

A-) ıptal kararları geçmişe etkili olarak hüküm ve sonuç doğurur.
B-) Anayasa Mahkemesi kural olarak salt çoğunlukla karar verir.
C-) Anayasa mahkemesi, Yüce Divan olarak baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceleyerek karara bağlar.
D-) Anayasa Mahkemesi kararları kesin olup, tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcı etkiye sahiptir.
E-) Anayasa değişikliklerinde iptale ve siyasi parti davalarında kapatılmaya karar verebilmesi Anayasada öngörülen ağırlatıcı nisabının gerçekleşmesi şartına bağlıdır.

16- Anayasa Mahkemesi üyeleri aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından atanır?

A-) Yargıtay
B-) Bakanlar Kurulu
C-) Cumhurbaşkanı
D-) Danıştay
E-) Başbakan

03.Test Doğru Cevaplar

1-C 8-B 15-A
2-B 9-B 16-C
3-A 10-C
4-D 11-A
5-A 12-A
6-A 13-B
7-D 14-D


04.Test ANAYASA - Vatandaşlık

1- 03 10 2001 tarihli Anayasa değişiklikleriyle Meclis soruşturmasında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir değişiklik yapılmıştır?

A-) Soruşturmanın kimler hakkında istenebileceği konusunda
B-) Soruşturma istemi için gerekli olan Meclis üye tam sayısında
C-) Soruşturma isteminin mecliste görüşülme süresinde
D-) Soruşturma isteminin karara bağlanma usulünde
E-) Meclis soruşturma komisyonun teşekkül biçiminde

2- 1982 Anayasa’sına göre aşağıdakilerden hangisi oy kullanma hakkına sahiptir?

A-) Askeri öğrenciler
B-) Silah altında bulunan er ve erbaşlar
C-) Taksirli suçlardan hüküm giyen hükümlüler
D-) Kasten işlenen suçlardan hüküm giyen hükümlüler
E-) Hiçbiri

3-

l.Adalet Bakanı

ll. ıçişleri Bakanı

lll. Ulaştırma Bakanı

TBMM, seçimlerin yenilenmesine karar verirse yukarıdaki bakanlardan hangisi yada hangileri görevlerinden alınarak yerlerine bağımsız adaylar atanır?

A-) Yalnız l
B-) Yalnız ll
C-) Yalnız lll
D-) l - ll
E-) l - ll - lll

4- l. Anayasa mahkemesinin varlığı

ll. Yasama ve Yürütme organının düzenlenişi
lll. Seçmen yaşının belirtilmesi
lV. Ulus egemenliği ilkesi
V. TBMM’de seçimle gelmemiş üyelere yer verilmesi
Vl.Genel oy ilkesinin benimsenmesi

Yukarıdakilerden hangileri bakımından 1961 Anayasası ile 1982 Anayasa’sı arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır?

A-) ll – lll – Vl
B-) ll – lV – V
C-) lll – V – Vl
D-) l – lV – Vl
E-) l – lll – Vl

5- 1961 ve 1982 Anayasa’ları arasında kanun hükmünde kararnamenin düzenlenişi bakımından aşağıdakilerden hangisinde bir farklılık vardır?

A-) Kanun hükmünde kararnameler yetki yasasına dayanılarak çıkartılır ve yetki yasası; kanun hükmünde kararnamenin amacının, kapsamının, ilkelerini, yetkiyi kullanma süresini gösterir.
B-) Bakanlar Kurulu’nun çekilmesi, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi ile belli bir süre için verilmiş olan yetki sona ermez.
C-) Anayasa’nın ikinci kısmının, birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel hak ve özgürlükler ile dördüncü bölümde yer alan siyasi hak ve ödevler kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez.
D-) Kanun hükmünde kararnameler Resmi Gazete’de yayınlandıkları gün yürürlüğe girer ve aynı gün Meclise sunulur.
E-) Kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya uygunluğu, Anayasa Mahkemesi’nce denetlenir.

6- Aşağıdakilerden hangisi, isteme haklarından biridir?

A-) Özel hayatın gizliliği
B-) Haberleşme özgürlüğü
C-) Eğitim ve öğrenim hakkı
D-) Düşünce ve inanç özgürlüğü
E-) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

7- Atatürk milliyetçiliği aşağıdaki unsurlardan hangisini ihtiva etmez?

A-) ınsancıldır
B-) Irkçılığı reddeder
C-) Barışçıl ve birleştiricidir.
D-) Bütünleştiricidir.
E-) Azınlığa yaşam hakkı tanımaz

8- Cumhurbaşkanı, Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar verirse aşağıdakilerden hangisi istifa etmek zorundadır?

A-) Başbakan
B-) Adalet Bakanı
C-) Tüm Bakanlar Kurulu
D-) ıçişleri Bakanı
E-) Ulaştırma Bakanı

9- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerinden biri değildir?

A-) Savaş ilanına karar vermek
B-) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarmak
C-) Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
D-) Belli koşullar altında kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak
E-) Yabancı devletlere temsilci göndermek, yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek

10- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir?

A-) Genel Kurmay Başkanı’nı atamak
B-) YÖK üyelerini seçmek
C-) Devlet Denetleme Kurulu üyelerini azletmek
D-) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
E-) Gerekli gördüğünde Meclis’i toplantıya çağırmak ve yasama yılının ilk günü açılış konuşmasını yapmak

11- Tüzükler, aşağıdaki mercilerden hangisinin incelemesinde geçirilmek suretiyle çıkarılırlar?

A-) Sayıştay
B-) Anayasa Mahkemesi
C-) Uyuşmazlık Mahkemesi
D-) Danıştay
E-) Yargıtay

12- Din ve vicdan hürriyetini ifade eden Anayasa’nın 24’ncü maddesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.

A-) Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretimde okutulan zorunlu dersler arasındadır.
B-) Din kültürü ve ahlak öğretimi dışında din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteklerine bağlıdır.
C-) Küçüklerin din eğitimine yasal temsilcinin müdahale etme hakkı yoktur.
D-) Din kültürü ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin denetimi ve gözetimi altında yapılır.
E-) ıbadet, dini ayin ve törenler Anayasa’nın 14 ncü maddesini ihlal etmemek şartıyla serbesttir.

13- Anayasa’mıza göre Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından kabul edilen kanunları ne kadar süre içinde yayınlamak zorundadır?

A-) 10 gün
B-) 15 gün
C-) 20 gün
D-) 30 gün
E-) 1 ay

14- 1982 Anayasası’na göre yetkili merciin yazılı emri ile sınırlandırılan haberleşme hürriyetine ilişkin kararın hakimin onayına sunulmasından itibaren ne kadar süre içerisinde açıklanmaması sınırlamayı kendiliğinden ortadan kaldırır?

A-) 24 saat
B-) 48 saat
C-) 3 gün
D-) 7 gün
E-) 10 gün

15- Aşağıdakilerden hangisi Meclis soruşturması açılmasını isteme yetkisine sahiptir?

A-) Bakanlar Kurulu
B-) Cumhurbaşkanı
C-) TBMM üye tam sayısının 1/10’u
D-) Başbakan
E-) Siyasi parti grupları

16- 1982 Anayasası’na göre haberleşme hürriyeti aşağıdaki nedenlerin hangisine dayanılarak sınırlandırılamaz?

A-) Kamu düzeni
B-) Genel sağlık
C-) Genel ahlak
D-) Genel seçimler
E-) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması

17- Hükümet, yasalaşmasını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini meclise sunar?

A-) Yönerge
B-) Kanun teklifi
C-) Kanun tasarısı
D-) Tüzük
E-) Yönetmelik

18- 1924 Anayasası’na göre uluslar arası antlaşmaları onama yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?

A-) TBMM
B-) Başbakan
C-) Heyet-ı Vükela
D-) Cumhurbaşkanı
E-) Hariciye nazırı

04.Test Doğru Cevaplar

1-D
2-C
3-E
4-D
5-B
6-C
7-E
8-C
9-A
10-C
11-D
12-C
13-B
14-A
15-C
16-D
17-C
18-D

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:37
05.Test_ANAYASA – Vatandaşlık

1- Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini sona erdiren sebeplerden biri değildir?

A-) ıstifa
B-) Cumhurbaşkanı seçilme
C-) Dokunulmazlığın kaldırılması
D-) Seçim döneminin bitmesi veya seçimin yenilenmesi
E-) Beyan ve eylemleri ile partisinin kapatılmasına neden olmak

2- Aşağıdakilerden hangisi TBMM başkanının görev ve yetkilerinden biri değildir?

A-) Başbakan’a vekalet etmek
B-) Cumhurbaşkanı’na vekalet etmek
C-) TBMM’nin kolluk ve yönetim hizmetlerini yürütmek
D-) Cumhurbaşkanı’na seçimin yenilenmesi konusunda görüş bildirmek
E-) Geçici bakanlar kuruluna siyasi parti gruplarından alınacak bakan sayısını tespit etmek

3- Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak görev yapar?

A-) TBMM
B-) Sayıştay
C-) Cumhurbaşkanlığı
D-) Başbakanlık
E-) Bakanlar Kurulu

4- 1982 Anayasası’na göre temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamalar aşağıdakilerden hangisine aykırı olamaz?

A-) Ölçülülük ilkesine
B-) Demokratik toplum düzenine
C-) Laik cumhuriyetin gereklerine
D-) Anayasa’nın sözüne ve ruhuna
E-) Hepsi

5- Cumhurbaşkanının, Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi halinde seçimin yapılacağı tarih aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

A-) Karadan itibaren 7 gün içinde
B-) Kararı müteakip 45 nci günün sonundan itibaren ilk Pazar günü
C-) Kararı müteakip günden itibaren 10 uncu ayın ilk Pazar günü
D-) Yüksek Seçim Kurulu’nun ön gördüğü bir tarihte yapılır
E-) Yenileme kararını izleyen 90 günden sonraki ilk Pazar günü

6- Anayasa Mahkemesi, aşağıdaki görevlilerden hangisini Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz?

A-) Milletvekilleri
B-) Cumhurbaşkanı
C-) Bakanlar kurulu üyeleri
D-) Anayasa Mahkemesi başkanı
E-) Hakimler ve Savcılar yüksek kurulu üyeleri

7- Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?

A-) Kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir.
B-) Kuvvetler ayrılığı benimsenmiştir.
C-) Meclisin üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.
D-) Ulusal egemenlik ilkesi benimsenmiştir.
E-) Meclis seçimlerinin 4 yılda bir yapılacağı belirtilmiştir.

8- Aşağıda belirtilenlerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkına sahiptir?

A-) Başbakan
B-) Bakanlar Kurulu
C-) Siyasi parti grupları
D-) TBMM üye tam sayısının 1/3’ü.
E-) TBMM üye tam sayısının 1/5’i
9- Meclis toplanması ve tatili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanıştır.

A-) Olağan ilk toplantı her yıl ekim ayının ilk günü yapılır.
B-) Meclis bir yasama döneminde en çok 3 ay tatil yapabilir.
C-) Olağanüstü toplantıya çağırmada belli bir gündemin varlığı gerekmez.
D-) Meclisi olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı’na aittir.
E-) Olağanüstü toplantıya çağırma yetkisini Cumhurbaşkanı kendiliğinden veya Bakanlar Kurulu’nun istemi üzerine kullanır. Meclis Başkanı ise ya kendiliğinden ya da milletvekillerinin 1/5’inin istemi üzerine kullanır.

10- Sıkıyönetim ilan etme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?

A-) Cumhurbaşkanı
B-) Bakanlar Kurulu
C-) Genelkurmay Başkanı
D-) Başbakan
E-) TBMM

11- Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilmek için aranan koşullardan biri değildir?

A-) Askerliğini yapmış olmak
B-) 30 yaşını doldurmuş olmak.
C-) En az lise mezunu olmak
D-) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
E-) Yüz kızartıcı suçlardan biriyle mahkum olmamak

12- Meclisin Hükümeti denetleme yollarından iri olan ve belli bir konuda bilgi edinmek maksadıyla yapılan inceleme aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A-) Soru
B-) Genel görüşme
C-) Meclis araştırması
D-) Gensoru
E-) Meclis soruşturması

13- 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gereken kişiler grubunda yer almaz?

A-) Yaşlılar
B-) Kadınlar
C-) Malul ve gaziler
D-) Sakatlar
E-) Korunmaya muhtaç çocuklar

14- TBMM sandalye sayısının yüzde kaçının boşalması durumunda Anayasada öngörülen süre içinde ara seçimlerin yapılmasına karar verilmelidir?

A-) &#37; 5
B-) % 8
C-) % 10
D-) % 28
E-) % 30

15- Aşağıdakilerden hangisi Meclisin hükümeti denetleme yollarından biri değildir?

A-) Soru
B-) Meclis araştırması
C-) Genel araştırma
D-) Gensoru
E-) Meclis soruşturması

16- TBMM’nin, özel bir çoğunluğunun aranmadığı hallerde karar nisabının sağlanmış olabilmesi için en az kaç milletvekilinin olumlu oy kullanmış olması şarttır?

A-) 276 B-) 184 C-) 139 D-) 114 E-) 110

17- Cumhurbaşkanı’nın seçilme yöntemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-) Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk iki turda meclis üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu; diğer turlarda meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır.
B-) 4.turda da Cumhurbaşkanı seçilemezse seçime yeni baştan başlanır.
C-) Seçime Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin dolmasından 30 gün önce; Cumhurbaşkanı makamı boşalmışsa, bundan 10 gün sonra başlanır ve 30 gün içinde sonuçlandırılır.
D-) Cumhurbaşkanı 30 gün içinde seçilemezse meclis seçimleri yenilenir.
E-) Meclis seçimleri yenilenirse süresi biten Cumhurbaşkanı, yeni Cumhurbaşkanı seçilip göreve başlayıncaya kadar göreve devam eder.

18-
I.Cumhurbaşkanı

II. Başbakan

III. TBMM Başkanı

IV. Bakanlar

Meclis denetim yollarından biri olan “soru” yukarıdakilerden hangilerine sorulabilir?

A-) I-II
B-) II-III
C-) I-IV
D-) II-IV
E-) I-II-III-IV

19- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yasama ile ilgili görevlerinden biri değildir?

A-) Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan emek
B-) Kanunları yayınlamak, kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek
C-) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak.
D-) Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Meclis ıçtüzüğü’nün Anayasaya şekil ve esas bakımından aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açmak.
E-) Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.

05.Test Doğru Cevaplar

1-E
2-A
3-C
4-E
5-D
6-A
7-B
8-E
9-C
10-A
11-C
12-C
13-B
14-A
15-C
16-C
17-B
18-D
19-A
06.Test ANAYASA – Vatandaşlık

1- Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasının ilk maddesidir?

A-) Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
B-) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
C-) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
D-) Hayatta en hakiki mürşit itimdir.
E-) Adalet mülkün temelidir.

2- Aşağıdakilerden hangisi Anayasada yer almaz?

A-) Başlangıç.
B-) Madde numaraları.
C-) Geçici maddeler.
D-) Madde gerekçeleri.
E-) Madde metinleri

3- 1982 Anayasası toplam kaç maddeden oluşmaktadır?

A-) 145
B-) 193
C-) 188
D-) 183
E-) 190

4- Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın değiştirilemez maddelerinden biri değildir?

A-) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir.
B-) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
C-) Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
D-) Milli marşı "ıstiklal Marşı "dır.
E-) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.

5- 1982 Anayasasıyla ilgili olan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-) Halk oylamasına sunularak kabul edilmiştir.
B-) Günümüze kadar hiçbir maddesinde değişiklik yapılmamıştır.
C-) 177 madde ve 16 geçici maddeden oluşmaktadır.
D-) Değiştirilemeyecek hükümler içerir.
E-) Herkesin, dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep ve benzeri sebeple ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu garanti altına almıştır 177 madde ve 16 geçici maddeden oluşmaktadır.

6- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden değildir?

A-) Laik devlet olması,
B-) Monarşim devlet olması,
C-) ınsan haklarına saygılı devlet olması,
D-) Sosyal Devlet olması,
E-) Hukuk devleti

7- Aşağıdakilerden hangisi bireylerin, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklarından değildir?

A-) Haberleşme hürriyeti,
B-) Konut dokunulmazlığı,
C-) Düşünce ve kanaat hürriyeti.
D-) Temel hak ve hürriyetler,
E-) Din ve vicdan hürriyeti

8- Egemenlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-) Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
B-) Türk Milleti egemenliğini, yetkili organlar eliyle kullanır.
C-) Egemenliğin kullanılması, bir kişiye, zümreye veya sınıfa terk edilebilir.
D-) Egemenlik Anayasanın koyduğu esaslara göre kullanılır.
E-) Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz.
9- Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biri değildir?

A-) Herhangi bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanımak.
B-) Türk milletinin bağımsızlığı ve bütünlüğünü korumak.
C-) Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak.
D-) Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak.
E-) Kişinin temel hak ve hürriyetleri önündeki engelleri kaldırmak.

10- Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerle ilgili değildir?

A-) Dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklardır.
B-) Kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere sorumluluklar yükler.
C-) Ancak anayasada belirtilen sebeplerle kanunla sınırlanabilir.
D-) ınsan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılabilir.
E-) Kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz.

11- Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A-) Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.
B-) Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı yakınlarına hiçbir şekilde bildirilmez, gizli tutulur.
C-) Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
D-) Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
E-) Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

12- Grev hakkını tam olarak açıklayan aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin sahip olduğu haktır.

B-) Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işverenlerin sahip olduğu haktır.

C-) ışçi ve işverenlerin, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla sahip oldukları sözleşme yapma hakkıdır.

D-) Zorla çalıştırılamama hakkıdır.

E-) Herkesin, dilediği alanda çalışma ve sözleşme yapma hakkıdır

13- ışçi ve işverenlerin, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla sözleşme yapma hakkına ne denir?

A-) Sendika kurma hakkı,
B-) Toplu iş sözleşmesi hakkı,
C-) Çalışma hakkı,
D-) Grev
E-) Lokavt.

14- Aşağıdakilerden hangisinde “vatandaş”ın tanımı verilmiştir?

A-) Türkiye'de bulunan herkese vatandaş denir.
B-) Türkiye'de 5 yıldır yaşayan herkese vatandaş denir.
C-) Türkiye'de doğan herkes vatandaş denir.
D-) Anne-babası Türk olan herkese vatandaş denir.
E-) Türkiye'ye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese vatandaş denir.

15- Bireyler kaç yaşında siyasi parti üyesi olabilirler?

A-) 25 yaşını doldurduğunda,
B-) 20 yaşını doldurduğunda,
C-) 15 yaşını doldurduğunda,
D-) 18 yaşını doldurduğunda,
E-) 17 yaşını doldurduğunda.06.Test Doğru Cevaplar
1-C
2-D
3-B
4-E
5-B
6-B
7-D
8-C
9-A
10-D
11-B
12-A
13-B
14-E
15-D

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:37
07.Test ANAYASA - Vatandaşlık

1- Milletvekili seçilmeye engel olmayan esas aşağıda hangi maddede verilmiştir?

A-) 40 yaşını doldurmamış olmak,
B-) En az ilkokul mezunu olmamak,
C-) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olmak,
D-) Kamu hizmetinden yasaklı olmak,
E-) Hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler.

2- Seçim zamanı dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verilerek yapılan seçime ne ad verilir?

A-) Yerel seçim,
B-) Genel seçim,
C-) Araseçim,
D-) Erken seçim,
E-) Son seçim

3- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-) TBMM seçimleri beş yılda bir yapılır,
B-) Süresi biten milletvekili yeniden seçilemez.
C-) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar milletvekili seçilemezler.
D-) Milletvekili seçilme yaşı 25'dur.
E-) TBMM seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

4- Seçimin yenilenmesine karar verildiğinde, meclisin yetkileri nasıl kullanılır?

A-) Yeni meclis göreve başlayıncaya kadar meclis yetkileri askıdadır,
B-) Meclis faaliyetleri Cumhurbaşkanı tarafından vek&#226;leten yürütülür,
C-) ıl Genel Meclisi tarafından vek&#226;leten yürütülür,
D-) Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından vek&#226;leten yürütülür,
E-) Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

5- Aşağıdakilerden hangi durumda TBMM seçimlerinin geriye bırakılmasına karar verilebilir?

A-) Sıkıyönetim,
B-) Savaş hali,
C-) Olağanüstü hal,
D-) Doğal afet,
E-) Ekonomik kriz.

6- Seçimlerin ertelenmesi kararı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

A-) TBMM,
B-) Bakanlar Kurulu,
C-) Kabine,
D-) Senato,
E-) Cumhurbaşkanlığı.

7- Bir ilin veya seçim çevresinin, TBMM'de vekilinin kalmaması durumunda yapılan seçim aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Yerel seçim,
B-) Genel seçim,
C-) Ara seçim,
D-) Erken seçim,
E-) Son seçim.

8- Bir seçim döneminde an çok kaç defa ara seçime gidilebilir?

A-) 2 kez,
B-) 1 kez,
C-) 3 kez,
D-) 5 kez,
E-) Ara seçim yapılmaz.

9- Hangi durumda ara seçim yapılamaz?

A-) Sıkıyönetim halinde,
B-) Ekonomik kriz hallerinde,
C-) Genel seçimlere 1,5 yıl kala,
D-) Genel seçimlere 2 yıl kala,
E-) Genel seçimlere 1 yıl kala.

10- Milletvekili aşağıdaki kurumlardan hangisinin kararı ile görevlendirilebilir?

A-) TBMM,
B-) Yüksek Seçim Kurulu,
C-) Anayasa Mahkemesi,
D-) Seçim Mahkemesi,
E-) Danıştay

11- Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçimle ilgili şik&#226;yet ve itirazları inceleme görevi ile hangi kurum ilgilenir?

A-) Yargıtay,
B-) Yüksek Seçim Kurulu,
C-) Anayasa Mahkemesi,
D-) Seçim Mahkemesi,
E-) Danıştay.

12- Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine hangi mercie başvurulur?

A-) Yargıtay,
B-) Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz,
C-) Anayasa Mahkemesi,
D-) Seçim Mahkemesi,
E-) Danıştay.

13- Milletvekili kimi temsil eder?

A-) Seçildiği belgeyi,
B-) Kendisini seçenleri,
C-) Seçildiği ili,
D-) Seçildiği il ve komşu illeri,
E-) Bütün milleti.

14- Milletvekili seçilme süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A-) Adaylık-üyelik-seçim,
B-) Seçim-adaylık-meclise kayıt yaptırma ve mazbata alma-üyelik,
C-) Seçim-üyelik-adaylık-ant içme,
D-) Adaylık-seçim-meclise kayıt yaptırma ve mazbata alma-ant içme-üyelik,
E-) Seçim-ant içme-adaylık.

15- Ant içme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A-) TBMM üyeleri, göreve başlarken ant içerler,
B-) ıkinci kez seçilen milletvekili tekrar yemin etmez,
C-) Ant içme Cumhurbaşkanının önünde yapılır,
D-) Ant ıçme Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılır.
E-) Ant içme Anayasa Mahkemesinde yapılır.

16- Milletvekili nerede ant içer?

A-) TBMM,
B-) Yüksek Seçim Kurulu,
C-) Anayasa Mahkemesi,
D-) Seçim Mahkemesi,
E-) Danıştay.

17- Aşağıdakilerden hangisi milletvekili üyeliği ile bağdaşmaz?

A-) Milletvekilinin yasama çalışmalarına katılması,
B-) Milletvekilinin partisinin görüşleri dışında meclis kürsüsünde düşüncelerini açıklaması,
C-) Milletvekilinin Türk Telekomünikasyon Kurumu A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi bulunması,
D-) Milletvekilinin kanun teklifinde bulunması,
E-) Milletvekilinin meclis lojmanları dışarısında ev kiralayarak orada ikamet etmesi.

18- Aşağıdakilerden hangisi milletvekili üyeliği ile bağdaşır?

A-) Milletvekilinin TÜPRAŞ’ TA yönetim kurulu üyesi olması,
B-) Milletvekilinin ASELSAN'da denelim kurulu üyesi olması,
C-) Milletvekilinin oğlunun okulunda okul-aile birliği başkanı olması,
D-) Milletvekilinin Tarım-ış Sendikası'nda yönetim kurulu üye olması,
E-) Milletvekilinin Kızılay'ın vekilliğini üstlenmesi.

07.Test Doğru Cevaplar

1-B
2-D
3-B
4-E
5-B
6-A
7-C
8-B
9-E
10-A
11-B
12-B
13-E
14-D
15-A
16-A
17-C
18-c

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:38
Atatürk ılkeleri ınkılap Tarihi Test - 2

1-Ermeniler aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Doğu Anadolu’da bir devlet kurma hayallerine kesin olarak son vermek zorunda kalmışlardır?

A-) Sevr Antlaşmasıyla
B-) Mudanya Antlaşmasıyla
C-) Gümrü Antlaşmasıyla
D-) Moskova Antlaşmasıyla
E-) Ankara Antlaşmasıyla

2-Londra Konferansının yapılmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A-) TBMM’nin kurulması
B-) II. ınönü Savaşı
C-) I. inönü Savaşı
D-) Gümrü Barış Antlaşması
E-) Sakarya Savaşı

3-Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşının sonuçlarından biri değildir?

A-) Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır
B-) ıtalyanlar işgal ettikleri toprakları terk etmişlerdir
C-) Fransa ve ıtalya ıngitere’den kopmuştur
D-) ıngilizler yunanlılara desteklerini azaltmışlardır
E-) TBMM ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması yapılmıştır

4-Aşağıdakilerden hangisi ısmet ınönü'nün cumhurbaşkanlığı döneminde kurulan eğitim kurumlarından biridir?

A-) Millet Mektepleri
B-) ıstanbul Üniversitesi
C-) Ankara Hukuk Mektebi
D-) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
E-) Köy Enstitüleri

5-Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antan-tı'nın zayıflamasında etkili olmuştur?

A-) Türkiye'de tek parti yönetiminin bulunması
B-) ıtalya ve Almanya'nın güçlenmesi
C-) Romanya'nın giderek Alman siyasetini benimsemesi
D-) Türk - Yunan anlaşmazlığının devam etmesi
E-) Sovyet Rusya'nın yayılmacı politika izlemesi

6-1924 Anayasasına "Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır" şeklindeki madde hangi tarihte konulmuştur?

A-) 20 Nisan 1924
B-) 10 Nisan 1928
C-) 5 Aralık 1938
D-) 5 Şubat 1937
E-) 14 Mayıs 1950

7-Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasına göre Cumhuriyet Senatosuna üye seçilmek için aranan koşullardan biridir?

A-) 30 yaşını bitirmiş olmak
B-) Yüksek öğrenim görmüş olmak
C-) Emekli olmak
D-) Yüksek dereceli memur olmak
E-) Aynı yerde 5 yıl ikamet etmiş olmak

8-Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait Ayaklanmasının bastırılması amacıyla çıkarılmıştır?

A-) Tekalif-i Milliye Emirleri
B-) Takrir-i Sükun Kanunu
C-) Hıyanet-i Vataniye Kanunu
D-) Teşvik-i Sanayi Kanunu
E-) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

9-Aşağıdakilerden hangisi I. ınönü zaferi sonrasındaki gelişmelerdendir?

A-) Gümrü Barışı
B-) Düzenli Ordunun kurulması
C-) Londra Konferansı
D-) Sevr Antlaşması
E-) TBMM'nin açılması

10-Aşağıdakilerden hangisi ilk kez 1961 Anayasasında yer almıştır?

A-) Siyasal partilerin kurulması
B-) Hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
C-) Birden fazla siyasal partinin kurulmasına olanak tanınması
D-) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
E-) ışçiye grev ve toplu sözleşme hakkının tanınması

11-Aşağıdaki hangi iki ülkenin saldırgan tutumları Türkiye'nin boğazlarla ilgili kaygılarını artırmış ve Montreux Konferansının toplanmasına neden olmuştur?

A-) Fransa - ıngiltere
B-) ABD - Sovyet Rusya
C-) ıspanya - Portekiz
D-) Almanya - ıtalya
E-) Japonya - Çin

12-Demokrat Parti'nin iktidarında Nisan 1960'da kurulan Tahkikat Komisyonu aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A-) Muhalefeti susturmak
B-) Yeni eğitim kurumları açmak
C-) Yeni seçim sistemi oluşturmak
D-) ABD ile ilişkileri geliştirmek
E-) Atatürk ilkelerini yaygınlaştırmak

13-Lozan Barışında aşağıdaki sorunlardan hangisi çözümlenememiştir?

A-) Irak sınırı
B-) Kapitülasyonlar
C-) Osmanlı borçları
D-) Azınlıkların durumu
E-) Savaş tazminatları

14-Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinde yürürlüğe girmiş olan en özgürlükçü ve liberal anayasadır?

A-) 1921 Anayasası
B-) 1924 Anayasası
C-) 1876 Kanun-i Esasisi
D-) 1961 Anayasası
E-) 1982 Anayasası
15-"Ülkedeki üretici konumdaki erkekler askere alınmış. Bunun sonucunda tarım üretimi düşmüştür. Kısıtlı bütçenin çoğu asker masraflarına ayrılmış, yeni gelişen sanayi durmuş ülkede pahalılık ve yokluk başlamıştır."
Bu anlatılan olaylar hangi gelişme sonucu ortaya çıkmıştır?

A-) Menemen olayı
B-) I. Dünya savaşı
C-) Balkan savaşları
D-) Trablusgarp savaşı
E-) II. Dünya savaşı

16-Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A-) TPCF’nin Cumhuriyetçi olması
B-) TPCF’nin ulusal egemenliğe inanmaması
C-) TPCF’nin evrim yoluyla değişimin olabileceğine inanması
D-) TPCF’nin askerlerce kurulmuş olması
E-) CHP’nin çok partili rejimden yana olmaması

17-Aşağıdakilerden hangisi, M. Kemal’in ıstanbul’da toplanacak Mebuslar Meclisi’ne katılacak vekillerden istediği işlerden biri değildir?

A-) Felah-ı Vatan Grubunun kurulması
B-) Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulması
C-) M.Kemal’in Meclis başkanı seçilmesi
D-) ışgallerin kesinlikle kabul edilmemesi
E-) “Türklerin vatanı bir bütündür ve parçalanamaz.” ilkesinin kabul edilmesi

18-TBMM Hükümeti’nin Lozan’a gidecek olan temsilciler kuruluna verdiği yönerge ile kesinlikle ödün verilmemesini istediği iki konu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-) Azınlıklar-Devlet Borçları sorunu
B-) Ermeni yurdu - Kapitülasyonlar
C-) Batı sınırı - Savaş tazminatları
D-) Boğazlar - Suriye sınırı
E-) Kapitülasyonlar - Devlet borçları sorunu

19-Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin hükümlerinden biri değildir?

A-) Türkiye’nin bir savaş durumunda tarafsız olması halinde savaşanların savaş gemilerinin boğazlardan geçemeyecek olması
B-) Boğazların denetiminin Türklerin başkanlığı altında Uluslar Kurumu tarafından yapılacak olması
C-) Türkiye’nin bir savaşa girmesi durumunda Boğazları dilediğine açıp-kapamakta özgür olması
D-) Barışta ve savaşta Karadeniz’de kıyısı olmayan devletlerin Boğazlardan geçirecekleri savaş gemilerine sınırlandırma getirilmesi
E-) Ticaret gemilerinin Türk denetimi altında serbestçe geçebilecek olması

20-Aşağıdakilerden hangisi 16 Mart 1920’de ıstanbul’un işgalinin doğurduğu sonuçlardan biri değildir?

A-) Halkın Osmanlı Hükümetinden umudunu kesmesi
B-) Cumhuriyete geçiş için gerekli ortamın oluşması
C-) Mustafa Kemal Paşa’nın haklılığının anlaşılması
D-) ıstanbul’dan Ankara’ya aydın ve asker göçünün başlaması
E-) Ankara’da yeni bir meclisin toplanması için çalışmaların başlatılması


21-Aşağıdakilerden hangisi, Birinci ınönü Savaşı sonrası toplanan Londra Konferansı için söylenemez?

A-) ıngilizler dostlarını son kez bu toplantıda bir arada tutabilmiştir

B-) Anlaşma Devletleri konferansa TBMM ve Osmanlı Hükümeti temsilcilerini birlikte çağırarak Ankara ve ıstanbul’u uzlaştırmak istemişlerdir

C-) Tevfik Paşa, “Söz ulusun gerçek temsilcilerine aittir.” diyerek Türk ulusunu temsil edebilecek tek makamın TBMM olduğunu vurgulamıştır.

D-) Anlaşma Devletleri, konferansa Ankara temsilcilerini de çağırarak TBMM hükümetini tanıdığını ortaya koymuştur

E-) Anlaşma Devletlerinin küçük değişiklikler yaptıkları sevr projesini kabul ettirme girişimleri suya düşmüştür

22-1950-1960 dönemi iktidarlarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Dış politikada denge politikası izlemek
B-) Türk Devrimini bir bütün olarak benimsememek
C-) Askeri harcamaları kısmak
D-) Gereksiz fabrikalar açmak
E-) Hesapsız bir ithalat rejimi izlemek

23-Aşağıdaki ülkelerden hangisi Balkan Antantına katılmamıştır?

A-) Yunanistan
B-) Romanya
C-) Bulgaristan
D-) Türkiye
E-) Yugoslavya

24-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki olaylardan hangisi gerekçe gösterilerek kapatılmıştır?

A-) Mustafa Kemal'e suikast girişimi
B-) Menemen olayı
C-) 1929 Dünya Ekonomik krizi
D-) Şeyh Sait Ayaklanması
E-) 31 Mart Olayı

25- 27 Mayıs 1960 dan sonra anayasa taslağı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmıştır?

A-) Cumhuriyet Senatosu
B-) Milli Birlik Komitesi
C-) Temsilciler Meclisi
D-) Danışma Meclisi
E-) Millet Meclisi

26-Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasıyla ilk kez tanınan haklardan biri değildir?

A-) Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı
B-) Üniversitelerin özerkleşmesi
C-) Grev ve toplu sözleşme hakkı
D-) Anayasa mahkemesinin kurulması
E-) Yargının her bakımdan bağımsız hale getirilmesi

27-Aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükun Döneminde gerçekleşmemiştir?

A-) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır
B-) Belli başlı birçok devrim gerçekleştirilmiştir
C-) Şeyh Sait ayaklanması bastırılmıştır
D-) Çok partili yaşam kesintiye uğramıştır
E-) Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur

28-Çerkes Ethem aşağıdakilerden hangisine tepki göstererek ayaklanmıştır?

A-) TBMM'nin açılmasına
B-) Düzenli ordunun kurulmasına
C-) Heyet-i Temsiliye'nin kurulmasına
D-) Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasına
E-) ıstanbul'un işgal edilmesine

29-Aşağıdakilerden hangisi Tekalif-i Milliye emirleri içinde yer almaz?

A-) Binek ve taşıt hayvanlarının yüzde yirmisi orduya teslim edilecekti
B-) Halkın elinde ne kadar silah ve cephane varsa üç gün içinde orduya verilecekti.
C-) Öküz ve at arabalarının hepsi orduya verilecekti
D-) Teknik elemanların hepsi ordu emrine alınacaktı
E-) Her aile bir takım çamaşır ile birer çift çorap ve çarık hazırlayıp orduya verecekti.

30-Vahdettin'in yurt dışına çıkmasından sonra TBMM aşağıdaki şahıslardan hangisini halife seçmiştir?

A-) Ömer Faruk efendi
B-) Abdülmecit Efendi
C-) Orhan Efendi
D-) Mehmet Reşat
E-) Abdülhamit Efendi

KPSS Atatürk ilkeleri ve ınkılap Tarihi Testi - 2

1 C
2 C
3 E
4 E
5 C
6 D
7 B
8 B
9 C
10 E
11 D
12 A
13 A
14 D
15 E
16 C
17 A
18 B
19 B
20 B
21 B
22 B
23 C
24 D
25 C
26 A
27 E
28 B
29 C
30 B

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:39
Tarih (Atatürkçülük) Yaprak Testi - 13

1-Atatürkçülük'de Türk devletinin Iç ve Dis güvenliginin asagidaki hangi prensibe bagli kalinarak en iyi biçimde saglamlasacagina inanilmaktadir ?

A-) Milli egemenlik
B-) Yurtta sulh cihanda sulh
C-) Dış antlaşmalara taahhüt
D-) Ülke sinirlarinin tabii arazi arizalarina dayandirilmasi

2-ATATÜRKÇÜ düsüncede Türk devletinin dayandigi esaslardan biri asagidakilerden hangisidir ?

A-) Tam bağımsızlık
B-) Harf inkılabı
C-) Halifeliğin kaldırılması
D-) Kıyafet ınkılabı

3- ATATÜRK "Milletimi gerçek saadete ulastiracak irfan ordusudur"sözü ile asagidakilerden hangisinin önemini belirtmistir ?

A-) Ordunun önemini
B-) Eğitimin önemini
C-) Baris ve esenligin önemini
D-) Okur-yazarligin önemini

4-"Fikri hür,Irfani hür,vicdani hür nesiller yetistirmek" ATATÜRK'ün asagidaki ilkelerden hangisinin geregidir ?

A-) ınkılapçılık
B-) Halkçılık
C-) Laiklik
D-) Cumhuriyetçilik

5-ATATÜRK "Düsmanlara karsi en kuvvetli silahimiz ekonomide büyüme,saglamlik ve basarimiz olacaktir."derken asagidakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemistir ?

A-) Ekonomide bagimsizlik
B-) Ekonomide açik rejimlilik
C-) Ekonomide insancillik
D-) Ekonomide kalicilik

6- Türk Silahli Kuvvetleri,Türk Devletinin en önemli müesseselerinden biridir ve millet ile bir bütündür.Atatürk'ün bu kavrami belirten veciz ifadesi asagidakilerden hangisidir?

A-) Türk ordusu gücünü egitimden alir.
B-) Türk ordusu Genelkurmay'in emrindedir.
C-) Türk Silahli Kuvvetleri;Türk birliginin,Türk kudret ve kabiliyetinin,Türk vatanseverliginin çeliklesmis bir ifadesidir.
D-) Türk Silahli Kuvvetleri her bakimdan güçlüdür ve bunu tüm Dünya'ya ispatlamistir.

7- ATATÜRKÇÜ anlayisli Laik'lik kendi dinlerinden baska dinlere inananlara veya inanmayanlara karsi,inananlarda hosgörüyü gelistirir.Bu anlayisa göre Laiklik;

A-) Dini inançlarin zamanla azalmasina sebep olur,
B-) Dinde akilciligi yerlestirir,
C-) Dinin Devlet düzeni ile müsterek yürümesini saglar,
D-) Din ve mezhep kavgalarini önler.

8- ATATÜRK'ün "Yurtta sulh,Cihanda sulh"ilkesi asagidakilerden hangisini amaçlamaktadir.

A-) Her ne olursa olsun baris içinde yasamak,istedigini amaçlamaktadir,
B-) Ülkenin güvenligini amaçlayan bir baris istemektedir,
C-) Bazi milletler ile dost geçinmeyi amaçlamaktadir,
D-) Paktlara katilmak gerektigini ifade etmektedir.

9- ATATÜRK'e göre "Dinamik ideal Türk Devletinin gerçeklestirecegi bir hedefte"Dinamik ideale ulasma asagidakilerden hangisini güçlendirecektir.

A-) Özel sektörü
B-) Cumhuriyetçiliği
C-) Yatırımları
D-) Silahlı kuvvetleri

10- ATATÜRK asagidaki esaslardan hangisi için"Kayit ve sart yoktur"demistir.

A-) Çalışkanlık için
B-) Fedakarlık için
C-) ılim ve fen için
D-) Azim ve irade için

11- ATATÜRK "Bir millet ya hür,bagimsiz,canli,yüce bir sosyal topluluk halinde yasayan veya her milleti esaret ve sefalete terk eden egitimdir."ifadeleri ile egitimde asagidaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamak istemistir.

A-) Laiklik
B-) Milliyetçilik
C-) Cumhuriyetçilik
D-) Devletçilik

12- ATATÜRK'e göre "Dayanisma" asagidaki prensiplerden hangisini ifade eder?

A-) Herkes kendi için çalismali,
B-) Herkes kendi için çalismali
C-) Biri herkes için çalismali,
D-) Herkes herkes için çalismali

13- ATATÜRK "Para her türlü vasitanin üstünde bir var olus silahidir."sözü ile asagidakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemistir ?

A-) Sermaye ve piyasanin,
B-) Plan ve bütçenin
C-) Ekonomik çevrenin,
D-) Açik rejimciligin

14- Egemenligin kayitsiz sartsiz millette olmasi ilkesi,Türkiye Cumhuriyeti Devletinin asagidaki hangi niteligini yansitir

A-) Cumhuriyetçilik
B-) Milliyetçilik
C-) Devletçilik
D-) Halkçılık

15- ATATÜRKÇÜLÜK'te asagidakilerden hangisi milli dis politikanin bir unsurudur ?

A-) Milli sinirlarimizi muhafaza etmek,disaridaki TÜRK'lerle kültürel iliskilerde bulunmak
B-) Milli politikayi yürütürken her zaman iç teskilati dikkate almak,
C-) Içinde bulunulan ittifakin gücüne dayanmak,
D-) Her ne pahasina olursa olsun baris içinde yasamayi istemek,

16- Türkiye'yi DINAMK IDEAL'ine varmaktan EN FAZLA alikoyan kuvvet unsuru asagidakilerden hangisidir ?

A-) Dış düşmanlar
B-) ıçimizden çıkması muhtemel hainler
C-) Aşırı sağ ve sol ideolojiler
D-) Yetersiz tabii kaynaklar ve ekonomi

17- ATATÜRKÇÜLÜGÜN birlik ve beraberlik yaratma hususundaki ilk temel ilkesi asagidakilerden hangisidir ?

A-) Bagimsiz mahkemeler
B-) Inkilapçilik
C-) Harf Inkilabi
D-) Milliyetçilik

18- ATATÜRKÇÜLÜK'de devletin dinamik ideali asagidakilerden hangisidir ?

A-) Devletin aktif bir politika ile dis ülkeler nezdinde kendini kabul ettirmesidir.
B-) Din ile devlet islerini ayirmaktir.
C-) En medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varligini yükseltmektir.
D-) Seciyesi yüksek bir millet meydana getirmektir.

19- Asagidakilerden hangisi ATATÜRK ilkelerinin tümünü ifade eder ?

A-) Cumhuriyetçilik,Milliyetçilik,Halkçilik,Barissever lik,Laiklik
B-) Halkçilik,Milliyetçilik,Cumhuriyetçilik,Laiklik,De vletçilik
C-) Milliyetçilik,Halkçilik,Cumhuriyetçilik,Devrimcili k,Devletçilik
D-) Devletçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Cumhuriyetçilik, ınkılapçılık.

20- ATATÜRK?ün Devlet için söylediği ? Kendisine özgü bir kuvvete sahip ? tanımı ile belirtilmek istenen husus aşağıdakilerden hangisidir ?

A-) Milletin tarihi geçmişidir
B-) Egemenlik kavramıdır
C-) Devlet gücüdür
D-) Milliyetçilik

KPSS Yaprak Testi Tarih - 13 Sonuçları

1 B
2 A
3 B
4 D
5 A
6 C
7 D
8 B
9 B
10 C
11 B
12 D
13 A
14 A
15 B
16 B
17 D
18 C
19 D
20 B

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:39
Atatürk ılkeleri ınkılap Tarihi Test - 2

1-Ermeniler aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Doğu Anadolu’da bir devlet kurma hayallerine kesin olarak son vermek zorunda kalmışlardır?

A-) Sevr Antlaşmasıyla
B-) Mudanya Antlaşmasıyla
C-) Gümrü Antlaşmasıyla
D-) Moskova Antlaşmasıyla
E-) Ankara Antlaşmasıyla


2-Londra Konferansının yapılmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A-) TBMM’nin kurulması
B-) II. ınönü Savaşı
C-) I. inönü Savaşı
D-) Gümrü Barış Antlaşması
E-) Sakarya Savaşı

3-Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşının sonuçlarından biri değildir?

A-) Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır
B-) ıtalyanlar işgal ettikleri toprakları terk etmişlerdir
C-) Fransa ve ıtalya ıngitereden kopmuştur
D-) ıngilizler yunanlılara desteklerini azaltmışlardır
E-) TBMM ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması yapılmıştır

4-Aşağıdakilerden hangisi ısmet ınönü'nün cumhurbaşkanlığı döneminde kurulan eğitim kurumlarından biridir?

A-) Millet Mektepleri
B-) ıstanbul Üniversitesi
C-) Ankara Hukuk Mektebi
D-) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
E-) Köy Enstitüleri

5-Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antan-tı'nın zayıflamasında etkili olmuştur?

A-) Türkiye'de tek parti yönetiminin bulunması
B-) ıtalya ve Almanya'nın güçlenmesi
C-) Romanya'nın giderek Alman siyasetini benimsemesi
D-) Türk - Yunan anlaşmazlığının devam etmesi
E-) Sovyet Rusya'nın yayılmacı politika izlemesi

6-1924 Anayasasına "Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır" şeklindeki madde hangi tarihte konulmuştur?

A-) 20 Nisan 1924
B-) 10 Nisan 1928
C-) 5 Aralık 1938
D-) 5 Şubat 1937
E-) 14 Mayıs 1950


7-Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasına göre Cumhuriyet Senatosuna üye seçilmek için aranan koşullardan biridir?

A-) 30 yaşını bitirmiş olmak
B-) Yüksek öğrenim görmüş olmak
C-) Emekli olmak
D-) Yüksek dereceli memur olmak
E-) Aynı yerde 5 yıl ikamet etmiş olmak8-Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait Ayaklanmasının bastırılması amacıyla çıkarılmıştır?

A-) Tekalif-i Milliye Emirleri
B-) Takrir-i Sükun Kanunu
C-) Hıyanet-i Vataniye Kanunu
D-) Teşvik-i Sanayi Kanunu
E-) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

9-Aşağıdakilerden hangisi I. ınönü zaferi sonrasındaki gelişmelerdendir?

A-) Gümrü Barışı
B-) Düzenli Ordunun kurulması
C-) Londra Konferansı
D-) Sevr Antlaşması
E-) TBMM'nin açılması

10-Aşağıdakilerden hangisi ilk kez 1961 Anayasasında yer almıştır?

A-) Siyasal partilerin kurulması
B-) Hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
C-) Birden fazla siyasal partinin kurulmasına olanak tanınması
D-) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
E-) ışçiye grev ve toplu sözleşme hakkının tanınması

11-Aşağıdaki hangi iki ülkenin saldırgan tutumları Türkiye'nin boğazlarla ilgili kaygılarını artırmış ve Montreux Konferansının toplanmasına neden olmuştur?

A-) Fransa - ıngiltere
B-) ABD - Sovyet Rusya
C-) ıspanya - Portekiz
D-) Almanya - ıtalya
E-) Japonya - Çin

12-Demokrat Parti'nin iktidarında Nisan 1960'da kurulan Tahkikat Komisyonu aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A-) Muhalefeti susturmak
B-) Yeni eğitim kurumları açmak
C-) Yeni seçim sistemi oluşturmak
D-) ABD ile ilişkileri geliştirmek
E-) Atatürk ilkelerini yaygınlaştırmak

13-Lozan Barışında aşağıdaki sorunlardan hangisi çözümlenememiştir?

A-) Irak sınırı
B-) Kapitülasyonlar
C-) Osmanlı borçları
D-) Azınlıkların durumu
E-) Savaş tazminatları

14-Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinde yürürlüğe girmiş olan en özgürlükçü ve liberal anayasadır?

A-) 1921 Anayasası
B-) 1924 Anayasası
C-) 1876 Kanun-i Esasisi
D-) 1961 Anayasası
E-) 1982 Anayasası

15-"Ülkedeki üretici konumdaki erkekler askere alınmış. Bunun sonucunda tarım üretimi düşmüştür. Kısıtlı bütçenin çoğu asker masraflarına ayrılmış, yeni gelişen sanayi durmuş ülkede pahalılık ve yokluk başlamıştır."
Bu anlatılan olaylar hangi gelişme sonucu ortaya çıkmıştır?

A-) Menemen olayı B-) I. Dünya savaşı
C-) Balkan savaşları D-) Trablusgarp savaşı E-) II. Dünya savaşı
16-Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A-) TPCF’nin Cumhuriyetçi olması
B-) TPCF’nin ulusal egemenliğe inanmaması
C-) TPCF’nin evrim yoluyla değişimin olabileceğine inanması
D-) TPCF’nin askerlerce kurulmuş olması
E-) CHP’nin çok partili rejimden yana olmaması

17-Aşağıdakilerden hangisi, M. Kemal’in ıstanbul’da toplanacak Mebuslar Meclisi’ne katılacak vekillerden istediği işlerden biri değildir?

A-) Felah-ı Vatan Grubunun kurulması
B-) Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulması
C-) M.Kemal’in Meclis başkanı seçilmesi
D-) ışgallerin kesinlikle kabul edilmemesi
E-) “Türklerin vatanı bir bütündür ve parçalanamaz.” ilkesinin kabul edilmesi

18-TBMM Hükümeti’nin Lozan’a gidecek olan temsilciler kuruluna verdiği yönerge ile kesinlikle ödün verilmemesini istediği iki konu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-) Azınlıklar-Devlet Borçları sorunu
B-) Ermeni yurdu - Kapitülasyonlar
C-) Batı sınırı - Savaş tazminatları
D-) Boğazlar - Suriye sınırı
E-) Kapitülasyonlar - Devlet borçları sorunu

19-Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin hükümlerinden biri değildir?

A-) Türkiye’nin bir savaş durumunda tarafsız olması halinde savaşanların savaş gemilerinin boğazlardan geçemeyecek olması

B-) Boğazların denetiminin Türklerin başkanlığı altında Uluslar Kurumu tarafından yapılacak olması

C-) Türkiye’nin bir savaşa girmesi durumunda Boğazları dilediğine açıp-kapamakta özgür olması

D-) Barışta ve savaşta Karadeniz’de kıyısı olmayan devletlerin Boğazlardan geçirecekleri savaş gemilerine sınırlandırma getirilmesi

E-) Ticaret gemilerinin Türk denetimi altında serbestçe geçebilecek olması

20-Aşağıdakilerden hangisi 16 Mart 1920’de ıstanbul’un işgalinin doğurduğu sonuçlardan biri değildir?

A-) Halkın Osmanlı Hükümetinden umudunu kesmesi
B-) Cumhuriyete geçiş için gerekli ortamın oluşması
C-) Mustafa Kemal Paşa’nın haklılığının anlaşılması
D-) ıstanbul’dan Ankara’ya aydın ve asker göçünün başlaması
E-) Ankara’da yeni bir meclisin toplanması için çalışmaların başlatılması

21-Aşağıdakilerden hangisi, Birinci ınönü Savaşı sonrası toplanan Londra Konferansı için söylenemez?

A-) ıngilizler dostlarını son kez bu toplantıda bir arada tutabilmiştir

B-) Anlaşma Devletleri konferansa TBMM ve Osmanlı Hükümeti temsilcilerini birlikte çağırarak Ankara ve ıstanbul’u uzlaştırmak istemişlerdir

C-) Tevfik Paşa, “Söz ulusun gerçek temsilcilerine aittir.” diyerek Türk ulusunu temsil edebilecek tek makamın TBMM olduğunu vurgulamıştır.

D-) Anlaşma Devletleri, konferansa Ankara temsilcilerini de çağırarak TBMM hükümetini tanıdığını ortaya koymuştur

E-) Anlaşma Devletlerinin küçük değişiklikler yaptıkları sevr projesini kabul ettirme girişimleri suya düşmüştür
22-1950-1960 dönemi iktidarlarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Dış politikada denge politikası izlemek
B-) Türk Devrimini bir bütün olarak benimsememek
C-) Askeri harcamaları kısmak
D-) Gereksiz fabrikalar açmak
E-) Hesapsız bir ithalat rejimi izlemek

23-Aşağıdaki ülkelerden hangisi Balkan Antantına katılmamıştır?

A-) Yunanistan
B-) Romanya
C-) Bulgaristan
D-) Türkiye
E-) Yugoslavya

24-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki olaylardan hangisi gerekçe gösterilerek kapatılmıştır?

A-) Mustafa Kemal'e suikast girişimi
B-) Menemen olayı
C-) 1929 Dünya Ekonomik krizi
D-) Şeyh Sait Ayaklanması
E-) 31 Mart Olayı

25- 27 Mayıs 1960 dan sonra anayasa taslağı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmıştır?

A-) Cumhuriyet Senatosu
B-) Milli Birlik Komitesi
C-) Temsilciler Meclisi
D-) Danışma Meclisi
E-) Millet Meclisi

26-Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasıyla ilk kez tanınan haklardan biri değildir?

A-) Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı
B-) Üniversitelerin özerkleşmesi
C-) Grev ve toplu sözleşme hakkı
D-) Anayasa mahkemesinin kurulması
E-) Yargının her bakımdan bağımsız hale getirilmesi

27-Aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükun Döneminde gerçekleşmemiştir?

A-) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır
B-) Belli başlı birçok devrim gerçekleştirilmiştir
C-) Şeyh Sait ayaklanması bastırılmıştır
D-) Çok partili yaşam kesintiye uğramıştır
E-) Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur

28-Çerkes Ethem aşağıdakilerden hangisine tepki göstererek ayaklanmıştır?

A-) TBMM'nin açılmasına
B-) Düzenli ordunun kurulmasına
C-) Heyet-i Temsiliye'nin kurulmasına
D-) Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasına
E-) ıstanbul'un işgal edilmesine

29-Aşağıdakilerden hangisi Tekalif-i Milliye emirleri içinde yer almaz?

A-) Binek ve taşıt hayvanlarının yüzde yirmisi orduya teslim edilecekti
B-) Halkın elinde ne kadar silah ve cephane varsa üç gün içinde orduya verilecekti.
C-) Öküz ve at arabalarının hepsi orduya verilecekti
D-) Teknik elemanların hepsi ordu emrine alınacaktı
E-) Her aile bir takım çamaşır ile birer çift çorap ve çarık hazırlayıp orduya verecekti.


30-Vahdettin'in yurt dışına çıkmasından sonra TBMM aşağıdaki şahıslardan hangisini halife seçmiştir?

A-) Ömer Faruk efendi
B-) Abdülmecit Efendi
C-) Orhan Efendi
D-) Mehmet Reşat
E-) Abdülhamit Efendi

1 C
2 C
3 E
4 E
5 C
6 D
7 B
8 B
9 C
10 E
11 D
12 A
13 A
14 D
15 E
16 C
17 A
18 B
19 B
20 B
21 B
22 B
23 C
24 D
25 C
26 A
27 E
28 B
29 C
30 B

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:41
Genel Kültür Tarih Yaprak Testi - I

1-Türk adının millet olarak geçtiği, Türk Edebiyatı ve Tarihinin ilk yazılı örnekleri olan edebi metinlerin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Yenisey Kitabeleri
B-) Kutadgu Bilig
C-) Atabet-ül Hakayık
D-) Divan-ı Hikmet
E-) Orhun Anıtları

2-ıslamiyet öncesi Türklerde her türlü devlet işlerinin görüşülüp, karara bağlandığı kuruma ne ad verilir?

A-) Töre
B-) Toy
C-) Arz Divanı
D-) Kam
E-) Otağ

3-Aşağıda adları yazılı beyliklerden hangisi Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerinden birisi değildir?

A-) Artukoğulları
B-) Saltukoğulları
C-) Danişmentliler
D-) Germiyanoğulları
E-) Mengücekoğulları

4-Selçuklularda ve Osmanlılarda gelişemeyen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Mimari
B-) Çinicilik
C-) Minyatür
D-) Heykel
E-) Hat

5-Aşağıdaki şehirlerden hangileri Türkiye Selçuklu devletine başkentlik yapmıştır?

A-) Bursa-ıznik
B-) ıznik-Konya
C-) Kütahya –Konya
D-) Karaman Konya
E-) Bursa-Edirne

6-Osmanlı Devleti’nin ilk defa Avrupa’nın üstünlüğünü kabul edip yeniliklerde Avrupa’yı örnek aldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Genç Osman ( II. Osman) dönemi
B-) III. Selim dönemi
C-) II. Mahmut dönemi
D-) Lale devri
E-) Tanzimat Dönemi

7-Aşağıdaki 17.yy padişahları veya devlet adamlarından hangisi Islahat (yenilik) yapmamıştır?

A-) Genç Osman
B-) IV. Murat
C-) Kuyucu Murat Paşa
D-) Köprülüler Ailesi
E-) Sultan ıbrahim8-Osmanlı Devleti ilk defa 1854 yılında Avrupa’dan borç para aldı. Ancak, zamanla dış borçlarını ödeyemeyince Avrupalılar Osmanlı Devleti’nin gelir kaynaklarına el koymak için aşağıdaki kurumlardan hangisini oluşturdular?

A-) Kapitülasyonlar
B-) Duyun-u Umumiye
C-) Şirket-i Hayriye
D-) Osmanlı Bankası
E-) ıstanbul Bankası

9-Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın kendi yetkilerini kısıtlayıp, kanun kuvvetinin padişahın kuvvetinin üzerinde olduğunu kabul ettiği ve anayasacılık hareketinin temelini oluşturan dönem hangisidir?

A-) Islahat Fermanı
B-) Tanzimat Fermanı
C-) Sened-i ıttifak
D-) I. Meşrutiyet
E-) II. Meşrutiyet

10-Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşında aşağıdaki cephelerden hangisinde bulunmuştur?

A-) Kafkasya Cephesi
B-) Hicaz-Yemen Cephesi
C-) Süveyş (Kanal) Cephesi
D-) Irak Cephesi
E-) Galiçya Cephesi

11-Mustafa Kemal aynı zamanda bir fikir adamı olup, bir çok konuda çeşitli eserler yazmıştır. En önemli eseri ise NUTUK’tur.
Nutuk aşağıdaki tarihlerden hangi dönemi kapsar?

A-) 1914 – 1924
B-) 1919 – 1927
C-) 1927 – 1938
D-) 1920 – 1923
E-) 1923 – 1930

12-TBMM düzenli ordusu Sakarya Savaşında Yunanlıları yenince bir çok devlet TBMM gerçeğini anlayın TBMM ile ikili anlaşmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşından sonra TBMM’nin imzaladığı anlaşmalardan birisidir?

A-) Moskova Anlaşması
B-) Gümrü Anlaşması
C-) Kars Anlaşması
D-) Lozan Anlaşması
E-) Mudanya Ateşkes Anlaşması

13-Boğazlar ve Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan kazanılmasını sağlayan anlaşma hangisidir?

A-) Ankara Anlaşması
B-) Mudanya Ateşkes Anlaşması
C-) Lozan Anlaşması
D-) Gümrü Anlaşması
E-) Kars Anlaşması

14-Anadolu ve Trakya’da faaliyet gösteren milli varlığa faydalı cemiyetler hangi olaydan sonra birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti adı verilmiştir.

A-) Amasya Genelgesi
B-) TBMM’nin açılması
C-) Erzurum Kongresi
D-) Sivas Kongresi
E-) Amasya Görüşmeleri


15-Türk toplumuna egemenlik ilk defa kayıtsız, şartsız olarak ne zaman verilmiştir?

A-) TBMM’nin açılması
B-) Erzurum Kongresi
C-) Sivas Kongresi
D-) Amasya Genelgesi
E-) Temsil Kurulunun Anakara’ya gelmesi

16-Aşağıdaki meselelerden hangisi Lozan Anlaşması ile tam olarak çözüme kavuşmuştur?

A-) Boğazların egemenliğinin Türkiye’ye verilmesi
B-) Hatay’ın Anavatana katılması
C-) Irak sınırının belirlenmesi
D-) Yunanlılara nüfus mübadelesi
E-) Kapitülasyonların kaldırılması

17-Aşağıdaki kentlerimizden hangisinin işgali Türk Milli Mücadelesi’nin başlamasına ve hızlanmasına yol açmıştır?

A-) ızmir
B-) Aydın
C-) Gaziantep
D-) Antalya
E-) Adana

18-1 Kasım 1928’de Arap Alfabesi kaldırılarak Latin Alfabesine dayanan Yeni Türk Harfleri kabul edildi. Bu ınkılap hangi Atatürk ılkeleri ile doğrudan ilişkilidir?

A-) Devletçilik – Halkçılık
B-) Laiklik – Milliyetçilik
C-) Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik
D-) Cumhuriyetçilik – Halkçılık
E-) ınkılapçılık – Devletçilik

19-20 Haziran 1934’te Soyadı Kanunu’nun kabulü ile toplumsal ayrıcalık ifade eden her türlü unvan ve lakaplar kaldırıldı. Böylece kanun önünde eşitlik ilkesinde önemli bir adım atıldı. Soyadı Kanunu Atatürk’ün hangi ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?

A-) Milliyetçilik
B-) Laiklik
C-) Cumhuriyetçilik
D-) Halkçılık
E-) Devletçilik

20-Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Atatürk’ün siyasi alanda yaptığı inkılaplardan değildir?

A-) Cumhuriyetin ilanı
B-) Saltanatın Kaldırılması
C-) Halifeliğin Kaldırılması
D-) Ankara’nın başkent olması
E-) Medeni Kanun’un kabulü

21-Aşağıdaki yeniliklerden hangisi Halifeliğin kaldırılması ile kabul edilen yeniliklerden birisidir?

A-) Aşar Vergisi’nin kaldırılması
B-) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C-) Misak-ı ıktisadi
D-) Medeni Kanun’un kabulü
E-) Soyadı Kanunu

22-Boğazların egemenliği tam anlamı ile Türkiye’ye ne zaman geçti?

A-) Lozan Anlaşması
B-) Montrö Sözleşmesi
C-) Sadabat Paktı
D-) Balkan Antantı
E-) Mudanya Ateşkes Anlaşması
23-Aşağıdaki rejime yönelik ayaklanma ve olaylardan hangisi Türküye Cumhuriyeti dönemine ait değildir?

A-) Şeyh Sait isyanı
B-) Mustafa Kemal’e suikast girişimi
C-) Dersim ısyanı
D-) 31 Mart olayı
E-) Menemen olayı

24-Laiklik ilkesi ve diğer ilkeler, ilk defa anayasaya ne zaman girdi?

A-) 1937
B-) 1928
C-) 1924
D-) 1939
E-) 1921

25-Aşağıdaki Atatürk ılkeleri’nden hangileri cumhuriyetçiliğin doğal sonucu ve devamıdır?

A-) Halkçılık – Devletçilik
B-) Laiklik – ınkılapçılık
C-) Milliyetçilik – Halkçılık
D-) Laiklik – Milliyetçilik
E-) Halkçılık – Devletçilik

26-Yeni Türk Medeni Kanunu hangi ülkeden alınmıştır?

A-) Fransa
B-) Almanya
C-) ısviçre
D-) ıtalya
E-) Japonya

27-Türkiye Cumhuriyeti aşağıdaki alanlardan hangisinde Avrupa ülkelerinin bir çoğundan daha önce adım atmıştır?

A-) Kadın – erkek eşitliği
B-) Laiklik
C-) Kadınlara siyasal haklar verilmesi
D-) Kız çocuklarının yüksek öğrenime alınması
E-) Mirasta kadın-erkek eşitliği

28-Türkiye cumhuriyetinin ilk muhalefet partisi olup liberal ve muhafazakar fikirleri benimser. Bu partinin adı nedir?

A-) CHP
B-) Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
C-) ıttihat ve Terakki Partisi
D-) Demokrat Parti
E-) Serbest Cumhuriyet Fırkası

29-Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı aşağıdaki savaşlardan hangisinde olmuştur?

A-) Trablusgarp savaşı
B-) Balkan Savaşları
C-) Çanakkale Savaşları
D-) Sakarya Savaşı
E-) Büyük Taarruz

30-Kurtuluş Savaşımızın gerekçesini ve yöntemini belirleyen gelişmenin adı nedir?

A-) Kuvva-ı Milliye
B-) Sivas Kongresi
C-) Erzurum Kongresi
D-) Amasya Genelgesi
E-) Amasya Görüşmeleri
1 E
2 B
3 D
4 D
5 B
6 D
7 E
8 B
9 B
10 A
11 B
12 C
13 B
14 D
15 A
16 E
17 A
18 B
19 D
20 E
21 B
22 B
23 D
24 A
25 C
26 C
27 C
28 B
29 A
30 D
Tarih Yaprak Testi - 2

1-

I. Patrona Halil ısyanı
II. Kabakçı Mustafa ısyanı

Yukarıdaki gelişmelerle tahttan indirilen Osmanlı padişahları sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?

A-) I. Ahmet – III. Selim
B-) III. Ahmet – III. Selim
C-) III. Selim – I. Ahmet
D-) III. Selim – III. Ahmet
E-) I. Ahmet – III.Ahmet

2-

I. Avrupa’yı yakından tanımak amacı ile ilk kez Avrupa’ya elçi gönderilmesi
II. Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek amacı ile Avrupa’da daimi elçiliklerin kurulması

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki verilen padişahlardan hangilerinin döneminde meydana gelmiştir?

A-) III. Ahmet – III. Selim
B-) II. Mustafa – II. Mahmut
C-) I. Ahmet – I. Abdülhamit
D-) III. Mustafa – Abdülmecit
E-) III. Ahmet – IV. Murat

3-Aşağıdakilerden hangisi III. Selim dönemi yenileşme hareketlerinden değildir?

A-) Askeri harcamalar için hazine oluşturulmuştur.
B-) Nizam-ı Cedit Ordusu kurulmuştur.
C-) Kara ve Deniz Mühendishaneleri genişletildi.
D-) Avrupa’ya ilk kez elçi gönderilmiştir.
E-) Avrupa’da daimi elçilikler kurulmuştur.

4-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin zayıflamasının bir sonucu değildir?

A-) Azınlık haklarının genişletilmesi
B-) Duyun-u Umumiye’nin kurulması
C-) ıç isyanların başarılı olmaya başlaması
D-) Fransızlara kapitülasyonların verilmesi
E-) Toprak kayıplarının artması

5-Aşağıdakilerden hangisi Napolyon’un Mısır’ı işgaline neden olarak gösterilemez?

A-) Süveyş Kanalı’nı ele geçirme düşüncesi
B-) Akdeniz hakimiyetini ele geçirme düşüncesi
C-) ıngiltere’ye darbe vurma düşüncesi
D-) Sömürgeler ele geçirme arzusu
E-) Mısır’ın jeopolitik öneminden yararlanma düşüncesi

6-Fransız ıhtilali fikirleri ve Rusya’nın desteği ile Osmanlı Devleti’nden ayrıcalık alan ilk azınlık aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Yunanlar
B-) Sırplar
C-) Bulgarlar
D-) Arnavutlar
E-) Hırvatlar
7-Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını elde eden ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Yunanistan
B-) Sırbistan
C-) Bulgaristan
D-) Arnavutluk
E-) Yugoslavya

8-Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile ilk defa bir Balkan ulusu Osmanlı Devleti’nden kopmuştur?

A-) Bükreş Antlaşması
B-) Edirne Antlaşması
C-) Paris Antlaşması
D-) Ayestefanos Antlaşması
E-) Berlin Antlaşması

9-Osmanlı Devleti, Yükselme, Duraklama ve Gerileme dönemlerinde çeşitli isyanlarla karşılaşmışsa da XIX.yüzyılda meydana gelen isyanlar diğerlerine göre devleti daha çok sarsmıştır.

Bunda XIX. Yüzyıl isyanlarının hangi özelliğinin etkisi yoktur?

A-) Milliyetçi düşüncenin etkisiyle çıkmaları
B-) ısyanların devletin yıkılış dönemine rastlaması
C-) ısyanların dış güçler tarafından desteklenmesi
D-) ısyanların şahıs hareketi olmaktan ziyade kitle hareketi olması
E-) ısyanların devlet düzenini değiştirmeye yönelik olması

10-Osmanlı Devleti’nin dağılma dönemi hangi tarihler arasını içermektedir?

A-) 1856 – 1922
B-) 1877 – 1922
C-) 1908 – 1922
D-) 1792 – 1922
E-) 1699 – 1922

11-1798’de Mısır’ı işgal ederek sömürge haline getirmek isteyen Fransa amacına ulaşamamıştır.

Fransa aynı düşüncelerle bir müddet sonra hangi Osmanlı toprağını işgal etmiştir?

A-) Habeşistan
B-) Arabistan
C-) Trablusgarp
D-) Cezayir
E-) Suriye

12-Osmanlı Devleti’ne ait matbaada ilk basılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Koçi Bey Risalesi
B-) Van Kulu Lügatı
C-) Cihannüma
D-) Mecelle
E-) Darü’l – Tıbaatül – Amire

13-Türk Tarihinde anayasalı ve meclisli yönetime ilk kez ne zaman geçirilmiştir?

A-) Tanzimat
B-) I. Meşrutiyet
C-) Sened-i ıttifak
D-) Teşkilat-ı Esasiye
E-) Cumhuriyetin ilanı

14-Yeni Türk devletinin kurulması aşağıdaki olaylardan hangisi ile mümkün olmuştur?

A-) Sivas Kongresi B-) Amasya Genelgesi C-) TBMM’nin açılması
D-) Saltanatın Kaldırılması E-) 1924 anayasanın kabulü
15-Osmanlı medreselerinde özellikle Fatih döneminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulması XVII. Yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıldan sonra medreselerde bazı dersler okutulmamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıldan itibaren medreselerde okutulmayan derslerdendir?

A-) Coğrafya
B-) Hukuk (fıkıh)
C-) Icma
D-) Kıyas
E-) Kelam

16-

I. Mora ısyanı
II. Sırp ısyanı
III. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
IV. Mısır Sorunu
V. Boğazlar Sorunu

Yukarıdaki olaylardan hangileri bir Avrupa sorunu şekline getirilmemiştir?

A-) I ve II
B-) II ve III
C-) II, III ve IV
D-) I ve IV
E-) IV ve V

17-
I. Ayestefanos
II. Paris
III. Berlin
IV. Bükreş
V. Edirne

1877 – 1878 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında yukarıdaki antlaşmalardan hangileri imzalanmıştır?

A-) III ve IV
B-) I ve IV
C-) I ve III
D-) I ve V
E-) II ve V

18-

I. Mavri Mira
II. EOKA
III. Pontus Rum
IV. Filiki Eterya
V. Kilikyakılar

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Mora ısyanı’nın başarıya ulaşmasında etkili olmuştur?

A-) Yalnız V
B-) IV ve V
C-) III, IV ve V
D-) Yalnız IV
E-) I, II, III, IV ve V

19-Vakay-ı Hayriye ne demektir?

A-) Çınar Vakası
B-) Nizam-ı Cadit Ordusu’nun kurulması
C-) Vak vak Vakası
D-) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
E-) Kabakçı ısyanı’nın bastırılması

20- I. Duyun-u Umumiye’nin kurulması
II. Yunanistan’a bağımsızlık verilmesi
III. Boğazlarda uluslar arası komisyonun kurulması
IV. Möntrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
V. Kapitülasyonların tamamen kaldırılması

Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığı ile çelişen bir uygulama değildir?

A-) IV ve V
B-) I ve II
C-) Yalnız II
D-) II, IV ve V
E-) Yalnız I

21-II. Meşrutiyet ile birlikte görülen aşağıdaki yeniliklerden hangisi daha önceki dönemlerde görülmez?

A-) Azınlıklara haklar verilmesi
B-) Halkın yönetime katılması
C-) Haklar alanında yeni değerlerin getirilmesi
D-) Siyasal hayatta farklı partilerin kurulması
E-) ımparatorluğun bütünlüğünün sağlanmaya çalışılması

22-

I. Sevr Barış Antlaşması
II. Mc.Mahon Antlaşması
III. Sykıs Picot Antlaşması
IV. Paris Barış Konferansı
V. Mondros Ateşkes Antlaşması

Yukarıdakilerden hangileri I.Dünya Savaşı sona ermeden önce Osmanlı Devleti’ni paylaşmak amacıyla yapılmış antlaşmalardır?

A-) I ve IV
B-) I ve V
C-) II ve III
D-) I, IV ve V
E-) I, II, III, IV, V

23-Temsil Heyeti’nin görevi, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine kadar devam etmiştir?

A-) Amasya Genelgesi
B-) Erzurum Kongresi
C-) Sivas Kongresi
D-) TBMM’nin açılışı
E-) Amasya Görüşmeleri

24- I. Dünya Savaşı’nın sonucuyla ilgili olarak ABD’nin savaşa girişi aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

A-) Savaşın ıtilaf Devletleri lehine sonuçlanmasına
B-) ıngiltere’nin güçlenmesine
C-) Almanya ve müttefiklerinin yenilmesine
D-) Sovyet Rusya’nın savaştan çekilmesine
E-) Savaşın daha erken bitmesine

25-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik politikalardan değildir?

A-) Merkeziyetçilik
B-) Osmanlıcılık
C-) Ümmetçilik
D-) Türkçülük
E-) Batıcılık


26-Aşağıdakilerden hangisinin, I. Dünya Savaşı’na ortam hazırladığı ileri sürülemez?

A-) Fransa ile Almanya arasındaki çekişmeler
B-) Rusya’da Bolşevik ıhtilali’nin çıkması
C-) Fransız ıhtilali
D-) Sanayi Devrimi
E-) Devletler arasındaki ekonomik rekabet

27-Yeniçeri Ocağı aşağıdaki gelişmelerden hangisine karşı bir tepki göstermiş olamaz?

A-) Nizam-ı Cedit’e
B-) Eşkinci Ocağı’na
C-) Sekban-ı Cedit’e
D-) Batı tarzı eğitime
E-) Asakir-i Mansure-i Muhammediye’ye

28-Çok uluslu bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti içinde aşağıdaki milletlerden hangisi diğerlerine göre daha ayrıcalıklıdır?

A-) Bulgarlar
B-) Ermeniler
C-) Yahudiler
D-) Araplar
E-) Rumlar

29-ıtalyanların Trablusgarb’ı işgalinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A-) I. Dünya Savaşı
B-) Balkan Savaşları
C-) Fransız ıhtilali
D-) Sanayi ınkılabı
E-) Coğrafi Keşifler

30-ısl&#226;miyetten önceki Türk kültür ve uygarlığının temelini aşağıdakilerden hangisi atmıştır?

A-) Göktürkler
B-) Uygurlar
C-) Hunlar
D-) II. Göktürkler
E-) Karluklar

1 B 26 B
2 A 27 E
3 D 28 D
4 D 29 D
5 A 30 C
6 B
7 A
8 B
9 E
10 D
11 D
12 B
13 B
14 C
15 A
16 B
17 C
18 D
19 D
20 C
21 D
22 C
23 D
24 D
25 A

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:43
Tarih Yaprak Testi - 3

1-ısl&#226;miyet öncesi Türk tarihinin ve edebiyatının en önemli Türkçe kaynaklarından biri olan Orhun Yazıtları hangi Türk devleti dönemine aittir?

A-) Asya Hunları
B-) Avrupa Hunları
C-) Kutluk Devleti
D-) Göktürk Devleti
E-) Hazarlar

2-

I. Tanhu
II. ılteber
III. ıdikut
IV. Kağan
V. Melik

Türk devlet yöneticileri ısl&#226;miyet öncesi dönemde yukarıdaki ünvanlardan hangilerini kullanmamışlardır?

A-) II ve III
B-) Yalnız II
C-) III ve V
D-) Yalnız V
E-) Yalnız I

3-

I. Şu Destanı
II. Türeyiş Destanı
III. Göç Destanı
IV. Ergenekon Destanı

Yukarıdakilerden hangileri Uygurlara ait değildir?

A-) I ve II
B-) II ve III
C-) III ve IV
D-) I ve IV
E-) II ve IV

4-Aşağıdakilerden hangisi ıslami bilimlerden biri değildir?

A-) Tarşh
B-) Tefsir
C-) Hadis
D-) Fıkıh
E-) Kelam

5-Osmanlı Devleti ilk defa dış borcu kimin döneminde hangi devletten almıştır?

A-) Kanuni – Fransa
B-) II. Abdülhamit – Almanya
C-) Abdülmecit – ıngiltere
D-) Abdülaziz – ıngiltere
E-) I. Abdülhamit – Fransa

6-Osmanlı Devleti’nin I.Balkan Savaşı’ndan sonra aşağıdaki Balkan devletlerinden hangisiyle sınırı kalmıştır?

A-) Yunanistan B-) Sırbistan C-) Bulgaristan
D-) Romanya E-) Arnavutluk


7-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonucunda oluşan yeni devletlerden biri değildir?

A-) Çekoslovakya
B-) Macaristan
C-) Polonya
D-) Bulgaristan
E-) Yugoslavya

8-Aşağıdaki Osmanlı şehirlerinden hangisini, ıtilaf Devletleri birlikte işgal etmişlerdir?

A-) Musul
B-) Urfa
C-) ıstanbul
D-) Zonguldak
E-) ızmir

9-Osmanlı Devleti’nin son döneminde toprak kayıpları sonucunda genel nüfus azalırken, kaybedilen topraklardan gelen göçlerle Türk nüfusu artmıştır.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

A-) ıngilizlerin Mısır’ı işgal etmesi
B-) Trablusgarp Savaşı
C-) Balkan Savaşları
D-) Cezayir’in kaybedilmesi
E-) Çanakkale Savaşı

10-Sivas Kongresi’nde bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmişlerdir.
Bu cemiyetler adına karar verme yetkisi kime verilmiştir?

A-) Mustafa Kemal Paşa’ya
B-) TBMM’ye
C-) Temsil Kurulu’na
D-) Meclis-i Mebusan’a
E-) ıstanbul Hükümetine

11-Çok uluslu bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti içinde aşağıdaki milletlerden hangisi diğerlerine göre daha ayrıcalıklıdır?

A-) Bulgarlar
B-) Ermeniler
C-) Yahudiler
D-) Araplar
E-) Rumlar

12-

I. Tanzimat Fermanı
II. Kanun-i Esasi
III. Sened-i ıttifak

"Hukukun üstünlüğü prensibi” ilk defa hangisi ile kabul edilmiştir?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I ve II
E-) I ve III
13-

I. Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması
II. Islahat Fermanı’nın yayınlanması
III. Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi

XIX. yy’da gerçekleştirilen yukarıdaki yeniliklerin ortak amacı nedir?

A-) Azınlıkların yönetime katılmasını sağlamak
B-) Osmanlı Devleti’ni çöküntüden kurtarmak
C-) Osmanlıcılık düşüncesini uygulamak
D-) Avrupa’ya ayak uydurmak
E-) Balkanlardaki karışıklıkları önlemek

14-Ulusal egemenlik düşüncesi aşağıdakilerden hangisinde ilk kez belirtilmiştir?

A-) Erzurum Kongresi
B-) Amasya Genelgesi
C-) Sivas Kongresi
D-) Amasya Görüşmeleri
E-) TBMM’nin açılması

15-

I. Nevbet
II. Mehter
III. Çetr

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Türk ordu müziğinin örneklerinden biridir?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I ve II
E-) I, II ve III

16-El yazması kitaplarla, yazı levhalarının genellikle altın tozu ve boya ile doldurulan çiçek ve nakışlarla süslenmesi sanatına ne ad verilir?

A-) Hat
B-) Tezhip
C-) Çini
D-) Cilt sanatı
E-) Minyatür

17-Öğrenimin vakıflar sayesinde ücretsiz olarak sürdürülmesi ve ısl&#226;m dünyasına yayılması Türk ıslam tarihinin hangi döneminde gerçekleşmiştir?

A-) Karahanlılar
B-) Gazneliler
C-) Selçuklular
D-) Tolunoğulları
E-) Osmanlılar

18-Nizamülmülk, Alparslan’dan aldığı yetki ile hangi kurumun açılmasında Türk ısl&#226;m tarihinde ilk olmuştur?

A-) Nişabur Nizamiye Medresesi
B-) Merv Nizamiye Medresesi
C-) Belh Nizamiye Medresesi
D-) Bağdat Nizamiye Medresesi
E-) Rey Nizamiye Medresesi
19-Büyük düşünür Mevlana ; Allah ve insan sevgisi, kardeşlik, hoşgörü, ve insan olma konularını işlemiştir.Mevlana’nın öldüğü yıllarda bu fikirlerden halkın büyük ölçüde moral bulduğunu görmekteyiz.

Bu dönemde Anadolu’nun siyasi hakimiyeti hangi devletin elindedir?

A-) Türkiye Selçuklu Devleti
B-) Büyük Selçuklu Devleti
C-) ılhanlılar
D-) Abbasiler
E-) Bizans ımparatorluğu

20-
I. Mevlana
II. Kaşgarlı Mahmut
III. Karamanoğlu Mehmet Bey
IV. Sultan Veled
V. Yunus Emre

Yukarıdakilerin hangisinde yada hangilerinde ulusallık ön plandadır?

A-) I ve V
B-) II, III ve IV
C-) IV ve V
D-) II, III ve V
E-) I,II,III, IV ve V

1 C
2 D
3 D
4 A
5 C
6 C
7 D
8 C
9 C
10 C
11 D
12 A
13 B
14 B
15 D
16 B
17 C
18 D
19 C
20 DTarih Yaprak Testi - 4

1-Fransa’nın 1881’de Tunus’u; ıngiltere’nin 1882’ de Mısır’ı; ıtalya’nın 1911’de Trablusgarp’ı işgal etmesinin nedenlerini hangi olayın sonuçları arasında aramak gerekir?

A-) Rönesans ve Reform’un
B-) Coğrafi Keşifler’in
C-) Fransız ıhtilali’nin
D-) Sanayi Devrimi’nin
E-) Gizli anlaşmaların

2-Osmanlı Devleti’nin Rusya ile 1833 Hünkar ıskelesi Antlaşması’nı imzalaması, aşağıda-kilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

A-) Boğazlar Sorunu’nun
B-) Navarin Olayı’nın
C-) Mısır ısyanı’nın
D-) Islahat Fermanı’nın
E-) Patrona Halil ısyanı’nın

3-Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, XIX. Yüzyıl başlarında Fransız ihtilali’nden olumsuz yönde etkilenmesinde etkilenmesine etkili olmuştur?

A-) Teokratik olması
B-) Çok uluslu olması
C-) Merkeziyetçi olması
D-) Monarşik olması
E-) Hukuksal olması

4-Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti karşısında tarih içinde ortaya koydukları tutumlardan bazıları şunlardır :

I. Azınlıklara bazı haklar sağlama isteği
II. Halifenin dinsel nüfuzunu kullanma arzusu
III. Ekonomik çıkar sağlama düşüncesi
IV. Osmanlıları bir Avrupa devleti yapma planı
V. Ticari ayrıcalık elde etme çabası

Bunlardan hangileri, bu devletlerin XVIII. Yüzyıl sonlarında Osmanlı toprakları üzerinde rekabete girişmelerinin nedenlerinden biri değildir?

A-) II.V
B-) I.III
C-) II.IV
D-) IV.V
E-) III.IV

5-Osmanlı topraklarının sömürgeci devletler tarafından işgaliyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Devlet Bölge
A-) Fransa Cezayir
B-) Rusya Kırım
C-) ıngiltere Kıbrıs
D-) ıtalya Tunus
E-) ıngiltere Mısır6-XIX. yüzyılda Osmanlı devleti ile Rusya arasında yapılan,

I.Edirne
II. Hünkar ıskelesi
III. Paris
IV. Berlin
V. Ayastefanos

Antlaşmalarından hangileri “ikili antlaşma” niteliğindedir

A-) I.III
B-) I.II veIV
C-) II. Ve V
D-) I.II ve V
E-) II.IV ve V

7-Kongrelerle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-) ılk defa Temsil Heyeti'nin oluşturulması Erzurum Kongresi - Sivas Kongresi
B-) Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi
C-) Milli Mücadelenin amacının ve yönetiminin belirtilmesi - Amasya Genelgesi
D-) Manda ve himayenin tartışılması - Sivas Kongresi
E-) Hristiyan azınlığa verilen ayrıcalıkların reddedilmesi - Erzurum Kongresi

8-Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplanış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Vatanı işgalden kurtarmak
B-) Yunanlılara karşı strateji belirlemek
C-) ızmir'i Yunan işgalinden kurtarmak
D-) Milli Cemiyetleri birleştirmek
E-) Erzurum Kongresi'nin kararlarını görüşmek

9-Aşağıdakilerden hangisi tüm vatanı temsil eden bir kurulun yaptığı bir çalışmadır?

A-) Amasya Protokolü
B-) Amasya Genelgesi
C-) Balıkesir Kongresi
D-) Erzurum Kongresi
E-) Alaşehir Kongresi

10-Temsil Heyeti'nin Ankara'yı merkez yapmasında Ankara'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi yoktur?

A-) Batı cephesine yakın olması
B-) Haberleşme imkanının geniş olması
C-) Meclis -i Mebusan'ın çalışmalarını yakından izleme düşüncesi
D-) Ankara'nın eski bir yerleşim bölgesi olması
E-) Ulaşım yönünden elverişli olması

11-Sivas Kongresi'nin ardından Damat Ferit Hükümeti istifa ederken yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti kurulmuştur.

Milli Mücadele hareketine ılımlı bakan AH Rıza Paşa Hükümeti'nin görevden ayrılması aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucudur?

A-) Meclis-i Mebusan'ın toplanması
B-) Amasya Protokolü'nün imzalanması
C-) TBMM'nin açılması
D-) Misak-ı Milli'nin ilanı üzerine ıtilaf Devletlerinin baskısı
E-) Sultan Vahdeddin'in yurt dışına çıkması


12-Aşağıdakilerden hangisi Amasya Görüşmeleri'nin bir sonucudur?

A-) Temsil Kurulu'nun oluşturulması
B-) Misak-ı Milli'nin esaslarının belirlenmesi
C-) Meclis-i Mebusan'ın toplanması
D-) ışgallerin önlenmesi
E-) Manda ve himayenin reddedilmesi

13-ıstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal'in Amasya Gö-rüşmeleri'nde gündeme getirdiği aşağıdaki ta&#173;leplerinden hangisini reddetmiştir?

A-) ışgallere karşı mücadele edilmesi
B-) Meclis-i Mebusan'ın toplanması
C-) Temsil Heyeti'nin toplanması
D-) ıtilaf Devletleri ile barış görüşmelerinin Temsil Kurulu'nca yürütülmesi
E-) Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin tanınması

14-Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadeleciler ile ıstanbul Hükümeti arasındaki uzlaşmasının bir sonucudur?

A-) Sivas Kongresi'nin toplanması
B-) Temsil Kurulu'nun oluşturulması
C-) Meclis-i Mebusan'ın toplanması
D-) Damat Ferit Hükümeti'nin düşürülmesi
E-) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması

15-Aşağıdakilerden hangisi, güney bölgesinin iş&#173;galine karşı direniş için kurulmuş milli b&#238;r cemi&#173;yet özelliği taşır?

A-) Kürdistan Teali Cemiyeti
B-) Kilikyalılar Cemiyeti
C-) Redd-i ılhak Cemiyeti
D-) Milli Kongre Cemiyeti
E-) Trakya Paşaeli Cemiyeti

16-Anadolunun yer yer işgal edilmesi aşağıdakile-rin hangisinin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur?

A-) ıttihat ve Terakki'nin
B-) ıstikl&#226;l Mahkemelerinin
C-) Kuvay-i Milliye'nin
D-) Kuvay-i ınzibatiye'nin
E-) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin

17-Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı baş&#173;langıcında direniş cemiyetlerinin amacını yansıtmaktadır?

A-) ıngiltere'nin himayesini sağlamak
B-) Bölgesel kurtuluş yollarını gerçekleştirmek
C-) Yeni bir Türk devleti kurmak
D-) Amerikan mandasını gerçekleştirmek
E-) Yurdun bütününün bağımsızlığını sağlamak

18-Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Osmanlı Devleti'nden toprak kazanmak amacıyla kurulmamıştır?

A-) Mavri Mira Cemiyeti
B-) Hınçak ve Taşnak Cemiyeti
C-) Pontus Rum Cemiyeti
D-) ıngiliz Muhipleri Cemiyeti
E-) Kürt Teali Cemiyeti

19-Milli cemiyetlerin en önemli eksikliği aşağıdaki&#173;lerden hangisidir?

A-) Mustafa Kemal tarafından kurulmaması
B-) Bölgesel kurtuluşu çare olarak görmeleri
C-) Genellikle ıstanbul'da faaliyet göstermeleri
D-) Silahlı mücadeleye girişmemeleri
E-) Hiçbiri

20-Aşağıdaki illerimizden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında düşman işgalinden düzenli ordular ta&#173;rafından kurtarılmamıştır?

A-) Kars
B-) Maraş
C-) Balıkesir
D-) Bursa
E-) Uşak

21-Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Fatih Döne-mi'nde yıkılan Trabzon Rum ımparatorluğu'nu tekrar kurmak amacı ile faaliyet göstermiştir?

A-) . Mavr-i Mira Cemiyeti
B-) Taşnak Cemiyeti
C-) Pontus-Rum Cemiyeti
D-) Zaven Efendi Derneği
E-) Kilikyalılar Cemiyeti

22-Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi manda ve hi&#173;maye fikrini savunmuştur?

A-) Pontus - Rum Cemiyeti
B-) ıngiliz Muhipler Cemiyeti
C-) Milli Kongre Cemiyeti
D-) Mavr-i Mira Cemiyeti
E-) Redd-i ılhak Cemiyeti

23-Mustafa Kemal'in aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi ıstanbul Hükümeti tarafından görevin&#173;den alınmasına neden olmuştur?

A-) Havza Genelgesi'ni yayınlaması
B-) Amasya Genelgesi'ni yayınlaması
C-) Erzurum Kongresi'ni toplaması
D-) Sivas Kongresi'ni toplaması
E-) Temsil Heyeti'nin başkanı seçilmesi

24-

I. Temsil Heyeti oluşturma fikrinin ortaya çıkması -Amasya Genelgesi
II. ılk defa Temsil Heyeti oluşturulması-Erzurum Kongresi
III. Temsil Heyeti'nin ıstanbul Hükümeti tarafından tanınması-Amasya Görüşmeleri
IV. Temsil Heyeti'nin görevinin sona ermesi Cumhuriyetin ilanı
V. Temsil Heyeti'nin tüm vatanı temsil etmesi - Sivas Kongresi
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A-) I
B-) II
C-) III
D-) IV
E-) V

1 D
2 A
3 B
4 C
5 D
6 D
7 B
8 B
9 A
10 D
11 D
12 C
13 B
14 C
15 B
16 C
17 B
18 D
19 B
20 B
21 C
22 B
23 B
24 D


Tarih Yaprak Testi - 5

1-Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde kazanmıştır?

A-) Trablusgarp Savaşı
B-) I. Balkan Savaşı
C-) II. Balkan Savaşı
D-) Çanakkale Savaşı
E-) I. Dünya Savaşı

2-.

I. Balkan Savaşı
II. II. Balkan Savaşı
III.Trablusgarp Savaşı
IV. Kanal Cephesi

Osmanlı Devleti yukarıdaki savaşlardan hangisini ya da hangilerini kazanmıştır?

A-) I ve III
B-) II ve III
C-) Yalnız II
D-) Yalnız IV
E-) II ve IV


3-

I. Uşi Antlaşması ( 1912 )
II. Atina Antlaşması ( 1913 )
III. ıstanbul Antlaşması ( 1914 )

Yukarıdaki antlaşmalardan hangisinde ya da hangilerinde adalarla ile ilgili bir karar alınmıştır?

A-) Hiçbiri
B-) I ve II
C-) II ve III
D-) I ve III
E-) I, II, III

4- Uluslararası antlaşmaların parlamento da onaylanması zorunluluğu aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir?

A-) Tanzimat
B-) Islahat
C-) ıstibdat
D-) II. Meşrutiyet
E-) Kanun-i Esasi

5-Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde faaliyette bulunan siyasi partilerden değildir?

A-) Osmanlı Demokrat Fırkası
B-) Osmanlı Ahrar Fırkası
C-) Osmanlı Sosyalist Fırkası
D-) Hürriyet ve ıtilaf Fırkası
E-) Serbest Cumhuriyet Fırkası

6-II. Balkan Savaş sonucunda imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisi yanlıştır?

A-) Bulgaristan ile Balkan Devletleri arasında Bükreş Antlaşması ( 1913 )
B-) Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında Bükreş Antlaşması ( 1913 )
C-) Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında Atina Antlaşması ( 1913 )
D-) Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında ıstanbul Antlaşması ( 1914 )
E-) Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında ıstanbul Antlaşması ( 1913 )7-Aşağıdakilerden hangisi II.Balkan Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

A-) Edirne’nin Osmanlı Devleti tarafından geri alınması
B-) Bükreş Antlaşması’nın imzalanması
C-) Arnavutluk’un bağımsızlık kazanması
D-) Bulgaristan’ın diğer balkan devletleriyle arasının açılması
E-) Yunanistan’ın daha da güçlenmesi

8-Osmanlı Devleti’ne karşı I. Balkan Savaşı’nı başlatan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Arnavutluk
B-) Romanya
C-) Bulgaristan
D-) Sırbistan
E-) Karadağ

9-

I. Suriye
II. Mısır
III. Filistin
IV. Cezayir

Osmanlı Devleti yukarıdaki topraklardan hangisini ya da hangilerini I. Dünya Savaşı sırasında kaybetmemiştir?

A-) I ve II
B-) II ve III
C-) III ve IV
D-) I ve III
E-) II ve IV

10-

I. Bulgaristan’ı savaş dışı bırakma düşüncesi
II. Boğazların Rusların eline geçmesine engel olma
III. Osmanlı ile Almanya’nın irtibatını kesmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Çanakkale Cephesi’nin açılış nedenlerindendir?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I ve II
E-) II ve III

11-Osmanlı Devleti’nde ilk rejim değişikliği aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

A-) I. Meşrutiyet
B-) Tanzimat
C-) Islahat
D-) 31 Mart Olayı
E-) ıttihat ve Terakki Cemiyeti’nin faaliyetleri ile

12-Mustafa Kemal’in “ordunun siyasete girmemesi gerektiği” görüşünün doğruluğu en açık bir şekilde aşağıdakilerin hangisiyle ispatlanmıştır?

A-) Trablusgarp Savaşı
B-) I. Balkan Savaşı
C-) II. Balkan Savaşı
D-) Çanakkale Savaşı
E-) Kanal cephesi13-“ Ege adalarının durumu büyük devletlerinin kararına bırakılacak” kararı Türkler ile Yunanlılar arasında Ege Sorununu ortaya çıkarmıştır.

Bu sonuç hangi savaş ve antlaşma ile ilgilidir?

A-) I. Balkan Savaşı – Londra Antlaşması
B-) II. Balkan Savaşı – Londra Antlaşması
C-) I. Balkan Savaşı – ıstanbul Antlaşması
D-) II. Balkan Savaşı – Bükreş Antlaşması
E-) I. Balkan Savaşı – Bükreş Antlaşması

14-Aşağıdakilerden hangisi ıttihat ve Terakki’nin kurucularından değildir?

A-) ıbrahim Temo
B-) ıshak Suk&#251;ti
C-) Mehmet Reşit
D-) Abdullah Cevdet
E-) Enver Paşa

15-Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı başındaki tutumunu yansıtmaz?

A-) Tarafsızlığını ilan etti
B-) Savaşa Almanya ile beraber girdi
C-) Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdı
D-) Boğazları kapattı
E-) Seferberlik ilan etti

16-Osmanlı Devleti’nden ayrılıp bağımsızlığını kazanan en son Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Karadağ
B-) Arnavutluk
C-) Romanya
D-) Bulgaristan
E-) Yunanistan

17-

I. Ekonomik yayılma
II. Hanedan çekişmeleri
III. Dinsel ve kültürel yayılma
IV. Bloklaşma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri I. Dünya Savaşı’nın çıkışında en az etkili olmuştur?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I ve IV
E-) II, III, IV


18-Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne diğerlerinden daha önce savaş ilan etmiştir?

A-) ıngiltere
B-) Fransa
C-) Rusya
D-) Yunanistan
E-) ıtalya

19-Aşağıdakilerden hangisi ile Ortadoğu’da bağımsız bir Arap devletinin kurulması kararlaştırılmıştır?

A-) Londra Antlaşması B-) Petrograd Protokolü C-) Mc. Mahon Antlaşması
D-) Saint Jean De Maurienne Antlaşması E-) Boğazlar Antlaşması
20-Aşağıdakilerden hangisi Wilson ılkeleri kararlarından değildir?

A-) Gizli antlaşmaların iptal edileceği
B-) Savaştan sonra sınırların değişmeyeceği
C-) Mandater yönetimlerin kurulacağı
D-) Uluslar arası bir örgütün kurulacağı
E-) Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin Türklere ait olduğu

21-

I. Avrupa’nın sorunlarının ve sınırlarının yeniden görüşülmesi
II.ıtilaf devletlerinin Wilson ılkelerini nasıl aşacaklarını görüşmek istemesi

Yukarıdaki gündem maddeleri hangi tarihi gelişmeye aittir?

A-) Versay Antlaşması
B-) St.Germen Antlaşması
C-) Paris Barış Konferansı
D-) Nöyyi Antlaşması
E-) Petrograd Protokolü

22- I. Dünya Savaşı’ndan en kazançlı çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A-) ıngiltere
B-) Fransa
C-) ABD
D-) ıtalya
E-) Japonya

23- I. Dünya Savaşı’nın sona ermesine neden olan en etkili gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Almanya’nın çeşitli cephelerde savaşması
B-) ıtilaf devletlerinin ittifak devletlerine oranla daha güçlü olması
C-) Almanya’da ayaklanmaların çıkmaya başlaması
D-) ABD’nin itilaf devletlerinin yanında savaşa girmesi
E-) Almanya’nın denizlerde gücünün zayıf olması

24-

I. Çanakkale Cephesi
II. Filistin-Suriye Cephesi
III. Irak Cephesi
IV. Kanal Cephesi

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda çarpıştığı yukarıdaki cephelerden hangisinde M. Kemal görev almıştır?

A-) Yalnız I
B-) I ve II
C-) I, II, III
D-) I ve IV
E-) I, II, III, IV

25-I. Dünya Savaşı sonunda Almanya ile imzalanan Versay Antlaşması’na göre Almanya aşağıdaki devletlerden hangisine toprak vermemiştir?

A-) Fransa
B-) Belçika
C-) Litvanya
D-) Polonya
E-) Romanya

1 A
2 C
3 B
4 D
5 E
6 B
7 C
8 E
9 E
10 C
11 A
12 B
13 A
14 E
15 B
16 B
17 B
18 C
19 C
20 C
21 C
22 A
23 D
24 B
25 E


Tarih Yaprak Testi – 6

1-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrası yapılan antlaşmaların genel özellikleri arasında değildir?

A-) Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Litvanya gibi devletler kuruldu
B-) Bazı devletlerin sınırları değiştirildi
C-) Yenilen devletlere ekonomik yükümlülükler getirildi
D-) Antlaşmalar dünya barışını sağladı
E-) Yenilen devletlere askeri kısıtlamalar getirildi

2-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

A-) Barışı korumak amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu
B-) Yeni rejimler ortaya çıktı
C-) ABD’nin önemi azaldı
D-) Sivil Savunma Teşkilatı kuruldu
E-) Kadınların iş hayatındaki etkinliği azaldı

3-Mondros Ateşkes Antlaşması’nda Osmanlı Devleti’nin müzakere heyetinin başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

A-) Talat Paşa
B-) Rauf (Orbay) Bey
C-) Ahmet ızzet Paşa
D-) Damat Ferit Paşa
E-) Salih Paşa

4-Kuvayı Milliye adı verilen halk hareketi ilk olarak aşağıdakilerin hangisinde kurulmuştur?

A-) Güney Cephesinde
B-) Batı Cephesinde
C-) Musul’un işgalinde
D-) Doğu Cephesinde
E-) ıstanbul’un resmen işgalinde

5-Aşağıdakiler içerisinde Osmanlı Devleti’nin fiilen yok oluşuna zemin hazırlayan ilk gelişme hangisidir?

A-) Mondros Ateşkes Antlaşması
B-) Sevr Barış Antlaşması
C-) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D-) Londra Konferansı (1921)
E-) ıstanbul’un resmen işgali

6-Mondros Ateşkes Antlaşması’nda “ Tüm haberleşme istasyonları Anlaşma Devletleri’nce denetim altına alınacaktır “ kararı alınmıştır.

Bu karar ile ilgili en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Osmanlı Devleti’nin egemenlik hakları kısıtlanmıştır.
B-) Ekonomik olarak Osmanlı Devleti iflas etmiştir.
C-) Osmanlı Devleti’nin askeri gücünü kısıtlayan hükümlerdendir.
D-) Anadolu’da yeni devletler kurulacaktır..
E-) Gizli antlaşmaları harekete geçirmişlerdir.

7-“Vilayeti Sitte “ adı verilen altı doğu ili aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Erzurum – Erzincan – Elazığ – Diyarbakır – Van – Sivas
B-) Diyarbakır – Elazığ – Van – Bitlis – Erzurum – Sivas
C-) Diyarbakır – Van – Muş – Sivas – Erzurum – Elazığ
D-) Erzincan – Van – Bitlis – Sivas – Bingöl – Diyarbakır
E-) Erzurum – Van – Sivas – Bingöl – Elazığ – Diyarbakır8-Misak-ı Milli Kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A-) Amasya Genelgesi
B-) Amasya Görüşmeleri
C-) Son Osmanlı Meclisi
D-) Sivas Kongresi
E-) TBMM

9-

I. Osmanlı Devletinin fiilen son ermesi
II. Osmanlı Devletinin hukuken sona ermesi
III. Osmanlı Devletinin resmen sona ermesi

Yukarıdaki olayların aşağıdaki olaylarla ilişkisi sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

A-) Mondros Mütarekesi - Mudanya Mütarekesi - Saltanatın kaldırılması
B-) ıstanbul’un işgali - Sevr Antlaşması - Lozan Antlaşması
C-) Büyük Taarruzun kazanılması - Lozan antlaşması - Cumhuriyetin ılanı
D-) Saltanatın kaldırılması - Lozan antlaşması - Mudanya Mütarekesi
E-) Saltanatın kaldırılması - Lozan Antlaşması - Mudanya Mütarekesi

10-

I. Vatanın bütünlüğü, Milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II. ıstanbul Hükümeti görevini yapmamak-tadır.
III. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.
IV. Erzurum Kongresi toplanmalıdır

Yukarıdaki hükümlerden hangilerinden Amasya genelgesinde bahsedilmiştir?

A-) I. II. III.
B-) II. III. IV.
C-) I. II.
D-) III. IV.
E-) I. III. IV.

11-ışgallerin protesto edilmesi için mitingler düzenlenmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra olmuştur?

A-) Havza Genelgesi
B-) Amasya Genelgesi
C-) Sivas Kongresi
D-) Erzurum Kongresi
E-) Misak-ı Milli’nin kabulü

12-

I. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecek
II. Batı Anadolu Yunanistan’a verilecek
III. ıtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden yerleri işgal edecek.
IV. Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti kurulacak

Yukarıdakilerden hangileri Mondros Mütarekesi maddelerinden değildir?

A-) I. II. III.
B-) IV. III. I.
C-) I. II. IV.
D-) II. III. IV.
E-) I. IV.

13-Azınlıklara hak verilemeyeceğinin ilk kez gündeme gelmesi ve bu meselenin kesin olarak halledilmesi hangi
olaylarla mümkün olmuştur?

A-) Amasya Genelgesi-Misak-ı Milli
B-) Sivas Kongresi-Misak-ı Milli
C-) Sivas Kongresi-Lozan
D-) Erzurum Kongresi-Lozan
E-) Amasya Genelgesi-Lozan

14-Milli mücadelenin fiilen başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A-) 16 Mayıs 1919
B-) 19 Mayıs 1919
C-) 30 Ekim 1918
D-) 15 Mayıs 1919
E-) 13 Kasım 1918

15-

I. Musul
II. ıstanbul
III. ızmir

Yukarıdakilerden hangisi yada hangilerinin işgali, ıtilaf devletleri arasında anlaşmazlıkların artmasına yol açmıştır?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I ve II
E-) I, II, III

16-

I. Paris Konferansı
II. Amiral Bristol Raporu
III. Londra Konferansı
IV. General Harbord Raporu

Yukarıdakilerden hangilerinde Türklerin milli davalarındaki haklılığını gösteren ifadeler yer almıştır?

A-) I ve II
B-) III ve IV
C-) I ve IV
D-) II ve III
E-) II ve IV

17-Aşağıdaki devletlerden hangisi Mondros Mütarekesinde ıtilaf Devletlerini temsil etmiştir?

A-) ıngiltere
B-) Fransa
C-) ıtalya
D-) ABD
E-) Rusya


18-

I. Mebusan Meclisi’nin kapatılması
II. ıstanbul’un resmen işgali
III. Sivas’taki temsil heyetinin başkanı olması
IV. Amasya Görüşmelerinde Mebusan Meclisinin açılma kararı alınması

Yukarıdakilerden hangisi M. Kemal’e milli mücadeleyi padişah adına da yürüttüğünü söyleme imkanı vermiştir?

A-) I ve III
B-) Yalnız III
C-) III ve IV
D-) I ve II
E-) I, II, III, IV

19-Ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adım aşağıdakilerin hangisidir?

A-) Erzurum Kongresi
B-) Sivas Kongresi
C-) Amasya Tamimi
D-) TBMM’nin açılması
E-) Kuvay-i Milliye birliklerinin kurulması

20-“Doğu Anadolu’da Ermenilerin çoğunlukta olmadıklarını” bildiren rapor kim tarafından hazırlanmıştır?

A-) General Harbord
B-) Amiral Bristol
C-) General Towsend
D-) Yarbay Rawlinson
E-) Lord Curzon

1 D
2 E
3 B
4 B
5 A
6 A
7 B
8 C
9 A
10 C
11 A
12 C
13 D
14 B
15 C
16 E
17 A
18 D
19 C
20 A

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:44
Tarih Yaprak Testi – 7

1-LOZAN Baris Andlasmasi geregince TÜRKIYE'den ayrilan topraklardaki TÜRK vatandaslari, asagidaki statülerden hangisine tabi olacaklardir ?

A-) TÜRK vatandaslarinin tamami TÜRKIYE'ye göç edeceklerdir.

B-) TÜRK ve Müslüman olanlar TÜRKIYE'ye göç edecek,gayri müslim TÜRK vatandaslari ise bu topraklarin
geçtigi devletin vatandasi olacak,

C-) TÜRK ve Müslüman olanlar bu topraklarda,TÜRK vatandasliklarini muhafaza edeceklerdir,

D-) Tam olarak ve mahalli kanunlarca konulmus sartlar çerçevesinde bu topraklarin geçtigi devletin vatandasi olacaklardir.

2-LOZAN Andlasmasi ile KARAAGAÇ kesimi TÜRKIYE'ye asagidaki nedenlerden dolayi verilmistir ?

A-) Ingiltere ve Fransanin istegi üzerine
B-) Edirne'nin mahallesi olmasi nedeni ile
C-) TÜRKIYE'nin harp tazminatindan vazgeçilmesi karsiligi
D-) Bulgaristan'in EGE'de mahreç istemesine

3- LOZAN Andlasmasi ile TÜRKIYE'nin azinliklara tanidigi haklar asagidakilerden hangisidir ?

A-) Azinliklar,milletlerarasi adalet divaninin gözetimine birakilmistir.
B-) Milletlerarasi kurulacak bir azinliklar Komisyonunun gözetiminde birakilmistir.
C-) Azinliklar kendi soylarindan olan ülkelerin gözetimne birakilmistir.
D-) Azinliklar, Milletler Cemiyetinin güvencesine birakilmis ve YUNANISTAN da kalan TÜRK azinliga'da,Türkiye'nin tanidigi haklarin aynisi taninmistir.

4-ANADOLU'da kurulan Türk Devletinin diger devletlerce hukuken taninmasi 23 SUBAT 1921'de toplanan asagidaki hangi konferansla olmustur ?

A-) LONDRA Konferansi
B-) LOZAN Konferansi
C-) ATINA Konferansi
D-) PARIS Konferansi

5-Asagidakilerden hangisi Osmanli Imparatorlugunu paylasmak için yapilan GIZLI ANLASMA’lardan DEGILDIR ?

A-) 26 Nisan 1915 tarihli Londra Andlasmasi
B-) 3 Ocak 1916 tarihli Sykes-Picot (Ingiliz-Fransiz) Andlasmasi
C-) Mart 1916 Peyrograd Protokolü
D-) 1 Aralik 1918 Lukorno Andlasmasi

6- Osmanli Imparatorlugunda ILK Anayasa asagidaki tarihlerin hangisinde ilan edilmistir ?

A-) 1839
B-) 1876
C-) 1908
D-) 1911

7- Mustafa Kemal Pasa SAMSUN'a çikisini müteakip ILK durak olarak asagidaki yerlesim merkezlerinden hangisine gitmistir ?

A-) ınebolu
B-) Sivas
C-) Havza
D-) Amasya


8- Sakarya Meydan Muharebasinin kazanilmasindan sonra imzalanan ANKARA Itilafnamesi ile asagidaki devletlerden hangisi resmi düsmanimiz olmaktan ÇIKMISTIR ?

A-) Yunanistan
B-) ıngiltere
C-) ıtalya
D-) Fransa

9- TÜRKIYE-IRAK Sinirini belirlemek üzere TÜRKIYE-INGILTERE-IRAK arasinda yapilan anlasma asagidaki hükümlerden hangisini tasiyordu ?

A-) MUSUL,IRAK'a birakilacak,ancak bu bölgedeki yabanci halka muhtariyet verilecekti,

B-) Anlasmanin yürürlüge girmesinden itibaren IRAK,25 yil süreyle petrolden elde edecegi gelirin &#37; 10'unu TÜRKIYE'ye verecekti,

C-) TÜRKIYE,IRAK'in her yil petrolden elde ettigi gelirin % 20'sini TÜRKIYE'ye verecek,ancak TÜRKIYE arzu ettigi takdirde bu parayi sermayeye çevirebilecekti,

D-) TÜRKIYE-IRAK siniri,iki ülke temsilcilerinden olusan heyet tarafindan 6 ay içinde KESIN olarak belirlenecekti,

10- Balkan Antantuna asagidaki ülkelerden hangisi katilmamistir ?

A-) Yugoslavya
B-) Yunanistan
C-) Bulgaristan
D-) Romanya

11- 12 Ocak 1920 tarihinde ISTANBUL'da toplanan son Meclis-i Mebusan'in yaptigi son olumlu is asagidakilerden hangisidir ?

A-) Felah-i Vatan adli bir toplulugun olusmasini saglamak
B-) Müdafaa-i Hukuk Grubunun benimsenmesi
C-) Mustafa Kemal Pasa'nin faaliyetlerini desteklemek
D-) Misak-i Milli'yi dünyaya ilan etmek

12- Asagidakilerden hangisi Mondros Mütarekesine ait madde degildir ?

A-) Bogazlar açilacak ve Müttefikler tarafindan isgal edilecek
B-) Osmanli Imparatorlugu,Istanbul ve Anadolu'nun küçük bir parçasindan ibaret kalacak
C-) Türk limanlari,tersaneleri,telgraf ve posta merkezleri ile demiryollari müttefik denetimi altında kalacak
D-) Türk Hükümeti,bütün Alman ve Avusturya'lilari bir ay içinde sinir disi edecek

13- Asagidakilerden hangisi Birinci Dünya Savasi sonuçlari arasindadir ?

A-) Ingiltere savastan en karli çikan devlet olmus,ancak ekonomik sikintiya düsmüstür,
B-) Italya,kuzeye GENISLEYEMEMIS ancak Akdeniz ve çevresinde etkili olmustur,
C-) Almanya,Avusturya-Macaristan,Osmanli Imparatorlugu ile Japonya parçalanmistir
D-) Galip devletlerin hepsi savastan memnun olarak çikmislardir

14- M.Kemal ATATÜRK bugün yerin Savunma Konsepti diye yerlesen prensibi "Hatti Müdafaa yoktur,sathi
müdafaa vardir" sözleriyle ilk defa hangi savas esnasinda kullanmisti ?

A-) 1 nci Inönü
B-) 2 nci Inönü
C-) Sakarya muh.
D-) Büyük Taarruz

15- AMASYA TAMIMI'ne müteakip yapilan bir kongrenin ismi nedir ?

A-) Sivas Kongresi
B-) Erzurum kongresi
C-) KURTULUS Kon.
D-) HAVZA Kongresi
16- Hangi muharebeden sonra siyasal olarak büyük bir etkenlik basladi ve ilk kez Yunanlilar Türk Ordusunun Taarruza geçeceginden korkarak endiselenmistir ?

A-) ESKISEHIR Muh.
B-) 2 nci Inönü Muh
C-) SAKARYA Mey. Muh.
D-) Büyük Taarruz

17-Kisilerin,hak ve borçlari;Ailenin kurulusu,isleyisi ve sona ermesi;Miras iliskilerinin düzenlenmesi,kisilerin birbirleriyle münasebetlerinin dogmasi,sürmesi ve bitmesi,hukuk düzeninin temel tasi olan hukuk konularindan hangisidir ?

A-) Medeni Hukuk
B-) Mecelle
C-) Kıyas
D-) ıcma

18- Sakarya Muharebesi SAKARYA nehri etrafinda cereyan etmistir ve ne kadar sürmüstür ?

A-) Geceli gündüzlü 10 gün
B-) Geceli gündüzlü 15 gün
C-) Geceli gündüzlü 22 gün
D-) Geceli gündüzlü 5 gün

19- Toplumun bünyesini saramadan meydana gelen degismeye ne denir ?

A-) ınkılap
B-) Devrim
C-) ıhtilal
D-) Tekamül

20- Osmanli Devletinin çökmesinin iç sebepleri nelerdir ?

A-) Kapitülasyonlar
B-) 1789 Fransiz ihtilalinin ortaya saçtigi milliyetçilik akimlari
C-) Batidan alinan borçlar
D-) Ekonomik ve siyasi sistemin bozulmasi ile birlikte fetihlerin durmasi ve verimli bölgelerin elden çikmasi


1 D 11 D
2 C 12 B
3 D 13 C
4 A 14 C
5 D 15 B
6 B 16 C
7 C 17 A
8 D 18 C
9 B 19 A
10 C 20 D

Tarih Yaprak Testi - 8

1-Osmanli Devletinin son dönemlerinde anarsi unsuru durumuna gelmis olan yeniçerilik hangi padisah tarafindan kaldirilmistir ?

A-) 1 nci Mahmut
B-) 3 ncü Selim
C-) 4 ncü Mustafa
D-) 2 nci Mahmut

2-Osmanli Meclisinin dagitilmadan evvelki son karari olan ve milli mücadeleye ruh ve sekil veren kararin adi nedir ?

A-) Müdafa-i Hukuk
B-) Falah-i Vatan
C-) Misak-i Milli
D-) Hayat-i Temsiliyedir

3- 1 nci Dünya Harbi sirasinda Osmanli Imparatorlugunun yenilecegi gerekçesi ile;Asagidaki devletlerden hangileri,1916 yilinin ilk baharinda aldiklari bir kararla Osmanli Imparatorlugunu paylasmislardi.Bunlardan RUSYA bilahare her türlü hakkindan vazgeçti ?

A-) AVUSTURYA,FRANSA,INGILTERE,RUSYA
B-) RUSYA,INGILTERE
C-) FRANSA,INGILTERE,RUSYA,ITALYA
D-) ITALYA,INGILTERE,RUSYA

4-TBMM.nin yaptigi ilk anayasa ve kuvvetler birligi esasina göre devletin yönetilmesini esas olan anayasamiz hangi tarihte kabul edilmistir ?

A-) 1921
B-) 1922
C-) 1923
D-) 1924

5-Londra Konferansi 23 SUBAT 1921'de Ankara ve Istanbul temsilcilerinin de katilmasi ile yapilmisti.Milli zafer bu konferansin toplanmasina etkili olmustu ?

A-) Büyük Taarruz
B-) Sakarya Muharebesi
C-) Kütahya Muharebesi
D-) 1 nci Inönü Muharebesi

6- Istiklal savasindan sonra Türk Ordusu IZMIR'e ne zaman girdi ?

A-) 23 Nisan 1922
B-) 30 Agustos 1922
C-) 9 Eylül 1922
D-) 29 Ekim 1922

7- Padisah Vahdettin ülkeden kaçinca halife olarak kim seçildi ?
A-) Hoca Mustafa Efendi
B-) Abdülmecit Efendi
C-) Abdülhamit Efendi
D-) Sait Halim Pasa

8- Lozan'a giden Türk heyetine TBMM'nin verdigi direktife hiç bir taviz kabul edilmeyecek konulardan biri olarak belirtilen asagidakilerden hangisidir ?

A-) Musul sorunudur
B-) Kapütülasyonlarin kaldirilmasidir
C-) Hatay sorunudur
D-) Azinliklar sorunudur9- Ögretimi zorlastiran Arap alfabesi yerine Latin harfleri hangi tarihte kabul edilmistir ?

A-) 18 Eyllül 1924
B-) 9 Agustos 1925
C-) 17 Ocak 1926
D-) 1 Kasim 1928

10- 10 Agustos 1920 tarihinde Osmanli yöneticilerinin imza ettigi Sevr Anadlasmasinin en kabul edilmez maddelerinden birisi;

A-) Bütün Arabistan Yarimadasinin Ingilizlere birakilmasi
B-) Izmir'in Yunanlilara birakilmasi
C-) Bogazlara el konulmasi
D-) Doguda Ermenistan ve Kürdistan Devletlerinin kurulmasi

11- Rusya Lozan Andlasmasinin sadece bir bölümünü imzalamistir.Bu bölüm ;

A-) Ege Adalarinin stratejisi
B-) Dogu sinirlarimizin sekli
C-) Ermenilere verilecek azinlik haklari
D-) Kapütülasyonlar

12- Mudanya Mütarekesi ne zaman imzalandi ?

A-) 22 Ocak 1921
B-) 10 Eylül 1921
C-) 11 Ekim 1922
D-) 29 Ekim 1922

13- Türk hukuk düzeninin temel tasi asagidakilerden hangisidir ?

A-) Devletler Hukukudur
B-) Anayasa Hukukudur
C-) Medeni Hukuktur
D-) Idare Hukukudur

14- 1921 yilinda dis siyaset alaninda görülen gelismelerin temeli asagidaki muharebelerin hangisinden sonra atilimistir ?

A-) 1 nci Inönü
B-) 2 nci Inönü
C-) KÜTAHYA-ESKISEHIR
D-) SAKARYA

15- TBMM.nin açilisindan bir yil sonra olusan "Müdafaa-i Hukuk Grubu"nun diger ismi asagidakilerden hangisidir ?

A-) Tesanüt Grubu
B-) Birinci Grup
C-) Halk zümresi
D-) Yesil Ordu

16- Bugünkü ARNAVUTLUK Bölgesini kaybettigimiz savas asagidakilerden hangisidir ?

A-) Çanakkale harbi
B-) Kurtuluş savaşı
C-) 1 nci Dünya Harbi
D-) Balkan harbi

17- FRANSIZ makamlarinin destegi ile "ERMENI INTIKAM ALAYI" asagidaki sehirlerden hangisinde kurulmustur ?

A-) Adana
B-) Hatay
C-) Antalya
D-) Erzurum
18- 27 ARALIK 1920-24 OCAK 1921 tarihleri arasinda cereyan eden Çerkez Ethem ayaklanmasi asagidaki bölgelerden hangisinde meydana gelmistir ?

A-) DOGU ANADOLU BÖLGESI
B-) GÜNEY ANADOLU BÖLGESI
C-) IÇ ANADOLU BÖLGESI
D-) EGE BÖLGESI

19- FRANSA,20 EKIM 1921 tarihinde imzalanan asagidaki hangi itilafname ile düsmanimiz olmaktan olmaktan çıkmıştır ?

A-) LONDRA ıtilafnamesi
B-) ANKARA ıtilafnamesi
C-) BERLıN ıtilafnamesi
D-) PARıS ıtilafnamesi

20- Orduyu güçlendirmek için hazırlanan Tekalif-i Milliye (Milli Yükümlülük) emirleri aşağıdaki savaşların hangisinden önce yürürlüğe girmiştir ?

A-) 1 nci ıNÖNÜ
B-) Sakarya Meydan Muharebesi
C-) 2 nci ıNÖNÜ
D-) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri

1 D
2 C
3 C
4 D
5 D
6 C
7 B
8 B
9 D
10 D
11 D
12 C
13 C
14 A
15 B
16 D
17 A
18 D
19 B
20 B


29.Test TARıH - Türk Kültür ve Uygarlığı - Osmanlı Dönemi

1- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar'ın Avrupa'ya sattığı mallardan biri değildir?

A-) Pamuk
B-) Yün
C-) Yapağı
D-) Saat
E-) Tuz

2- Türkler, aşağıdaki dönemlerinden hangisinde denizcilikte en gelişmiş düzeye ulaşmışlardır?

A-) Osmanlılar
B-) Karahanlılar
C-) Büyük Selçuklular
D-) Gazneliler
E-) Anadolu Selçuklular

3- I. Anadolu Selçuklu Devleti

II. Karahanlı Devleti

III. Osmanlı Devleti

IV. Gazneli Devleti

V. Büyük Selçuklu Devleti

Yukarıdaki Müslüman - Türk devletlerinden hangisinin yaşam süresi diğerlerinden daha uzun olmuştur?

A-) I
B-) II
C-) III
D-) IV
E-) V

4- Osmanlı ımparatorluğunda, aşağıdaki vergilerden hangisi yalnız Müslüman olmayan reayadan alınırdı?

A-) Resm-i Çift
B-) Darbent Resmi
C-) Ağnam
D-) Avarız
E-) Cizye

5- Osmanlı Devleti’nde toprağı kullanma hakkı, devletin denetimi altında reayaya verilmişti. Devlet tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, toprağını bir yıl ekmeyenden ceza alındı.

Bu ceza, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Çift bozan
B-) Ispenç
C-) Ağnam
D-) Haraç
E-) Cizye

6- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde "Dirlik" sisteminin uygulanmasıyla ulaşılan amaçlardan biri değildir?

A-) Asker sayısının artırılması
B-) Tarımsal üretimin artırılması
C-) Kapıkulu ocaklarına devşirme yetiştirilmesi
D-) Ülke topraklarında düzenin sağlanması
E-) Hazine giderlerinin azaltılması

7- Osmanlı ımparatorluğumda, Divan üyeleriyle yüksek dereceli devlet memurlarına görevleri karşılığı gelirleri verilen toprak, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Tımar
B-) Zeamet
C-) Yurtluk
D-) Has
E-) Mukataa

8- Osmanlı Devletinde dirlik sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yapma hakkı yoktur?

A-) Araziyi ekip - biçme
B-) Asker besleme
C-) Devlet adına vergi toplama
D-) Araziyi varislerine bırakma
E-) Araziyi satma, devretme

9- Osmanlı Devleti, tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisini almıştır?

A-) Uç bölgelere Türkmenler yerleştirilmiştir.
B-) Müslüman olmayanlardan daha çok vergi alınmıştır.
C-) Toprağını ekmeyenlerden Çift Bozan Cezası alınmıştır.
D-) Tarım alanlarından özel mülkiyet kaldı&#173;rılmıştır.
E-) Devlet işlerinde başarılı olana toprak verilmiştir.

10- Osmanlı Devleti’nde, sınırların güvenliğini sağlamak amacıyla Türkmen aşiretlerine ayrılan toprak bölümü, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Mülk
B-) Yurtluk
C-) Vakıf
D-) Dirlik
E-) Mukataa

11- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti Kapıkulu askerleri için söylenemez?

A-) Devşirme yöntemiyle oluşurlar
B-) Maaşlı askerlerdir
C-) Yaya ve atlılardan oluşurlar
D-) Merkezi ordulardır
E-) Beylerbeyinin komutasında savaşırlar

12- I. Saliyane denilen maaş alırlar

II. Devşirmelerden oluşurlar

III. Tümü atlı askerlerdir

IV. Hükümdar değişikliklerinde cülus bahşişi alırlar

V. ıstanbul ve yakın çevresinde otururlar.

Yukarıda verilenlerden hangileri, kapıkulu askerleri ile ilgili yanlış bilgilerdir?

A-) I - II
B-) I - III
C-) II - IV
D-) III - IV
E-) IV – V

13- Yeniçeri Ocağı, aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi zamanında orta

A-) II. Mahmut B-) II. Selim C-) I. Abdülhamit
D-) I. Ahmet E-) III. Murat

14- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Bağlı Beylik Eyalet Sistemi içinde yönettiği eyaletlerinden biri değildir?

A-) Erdel
B-) Basra
C-) Eflak
D-) Kırım
E-) Boğdan

15- Osmanlı ülkesinde sancak merkezlerinin güvenlik işlerinden sorumlu olan görevli, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Kadılar
B-) Subaşılar
C-) Sancak beyleri
D-) Timar beyleri
E-) Yeniçeri ağası

16- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde ülke yönetim birimlerinden biri olan Merkeze Bağlı Eyaletlerin temel özelliklerinden biri değildir?

A-) Kl&#226;sik ısl&#226;m&#238; vergi sisteminin uygulanması
B-) Eyalet askerlerinin bu bölgelerden toplanması
C-) Eyaletlerin, sancaklara sancakların kazalara ayrılması
D-) Memurlara ve askerlere saliyane ödenmesi
E-) Toprak mülkiyetinin genel olarak dev&#173;lete ait olması

17- Osmanlı Devletinde Türk kökenli olup medrese eğitimi görmek zorunda olan divan üyeleri, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A-) Kazaskerler - Müftü
B-) Başvezir - Reis-ül Küttap
C-) Kaptan-ı Derya - Defterdarlar
D-) Nişancı - Başvezir
E-) Şeyhül ısl&#226;m - Kaptan-ı Derya

18- Osmanlı Devleti'nde, Aşağıdaki görevlilerden hangisinin divanda yeri yoktur?

A-) Kasazkerler
B-) Başvezir
C-) Kaptan-ı Derya
D-) Reis-ül Küttap
E-) Sancak Beyi

19- Osmanlı toplumunda çok önemli bir müessese olan Loncalar, esnaflarca oluşturulan bir birlikti.

Aşağıdakilerin hangisi Loncaların görevleri arasında yer almaz?

A-) Fiyatları denetlemek.
B-) Haksız rekabeti önlemek.
C-) Esnaf - Hükümet ilişkisini düzenlemek.
D-) Yoksullara yardım etmek
E-) Mahkemelerde son kararı vermek.

20- I. Kadı
II. Atabey
III. Sancak Beyi
IV. Tımar Beyi
V. Beylerbeyi
Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yönetimle ilgili bir uygulama değildir?

A-) I
B-) II
C-) III
D-) IV
E-) V
1 D
2 A
3 C
4 E
5 A
6 C
7 D
8 E
9 C
10 B
11 E
12 B
13 A
14 B
15 B
16 D
17 A
18 E
19 E
20 B


30.Test TARıH - Türk Kültür ve Uygarlığı - Osmanlı Dönemi

1- Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin önemli ticaret merkezlerinden biri değildir?

A-) Süveyş
B-) Kalküta
C-) ıskenderiye
D-) Kefe
E-) Azak

2- Osmanlı Devleti'nde, Acemi Oğlanlar Ocağı'ndan seçilen iyi huylu, akıllı ve yakışıklı devşirme çocuklarının devlet adamı olarak yetiştirildikleri saray okulu, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Medrese
B-) Sultani
C-) Enderun
D-) Rüştiye
E-) ıdadi

3- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devlet hazinesinin gelir kaynakları arasında yer almaz?

A-) Vakıf topraklarının gelirleri
B-) Gümrük vergileri
C-) ıltizam gelirleri
D-) Maden ve tuzla kiraları
E-) Cizye ve haraç

4- Osmanlı Devleti ülke yönetim birimlerinden "Özel Yönetimli Eyaletlerin (Saliyaneli) vergi gelirlerini açık artırma ile alarak kendi adına toplayan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Mültezim
B-) Tahsildar
C-) Defterdar
D-) ıltizam
E-) Kethüda

5- Osmanlı Devleti'nde toprak genel olarak devletinde. Fakat kullanım hakkı bazı koşullarla kişilere verilirdi.

Kale koruyucularına görevleri karşılığı verilen veya gelirleri tersane giderlerine ayrılan toprak, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Yurtluk Toprak
B-) Vakıf Toprak
C-) Mülk Toprak
D-) Ocaklık Toprak
E-) Mukataa Toprak

6- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda dirlik arazi uygulamasıyla ulaşılmak istenen amaçlardan biridir?

A-) Donanma giderlerini karşılamak
B-) ıltizam gelirlerini artırmak
C-) Tımarlı Sipahi yetiştirmek
D-) Kapıkulu giderlerini karşılamak
E-) Medreselerin yapılmasını sağlamak

7- Osmanlı Devleti'nde, geliri doğrudan hazineye ait olan toprağa ne ad verilirdi?

A-) Mukataa
B-) Ocaklık
C-) Yurtluk
D-) Zeamet
E-) Dirlik

8- Osmanlı Devleti'nde dirlik adı verilen toprakların gelirlerinin bir bölümüyle beslenen askerlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Yeniçeri
B-) Eyalet Askeri
C-) Müsellem
D-) Sipahi
E-) Kapıkulu Süvarisi

9- Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki toprak dağılım biçimlerinden hangisi iltizama verilirdi?

A-) Vakıf
B-) Yurtluk
C-) Mülk
D-) Ocaklık
E-) Mukataa

10- Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ve merkezi ordu birlikleri, aşağıdaki hüküm&#173;darlardan hangisinin devrinde oluşturulmuştur?

A-) I. Osman
B-) Orhan Bey
C-) I. Murat
D-) I. Bayezit
E-) I. Mehmet

11- Osmanlı Devleti'nde, aşağıdaki asker&#238; sınıflardan hangisi doğrudan merkeze bağlı değildir?

A-) Yeniçeri Ocağı
B-) Cebeci Ocağı
C-) Tımarlı Sipahiler
D-) L&#226;ğımcı Ocağı
E-) Kapıkulu Süvarileri

12- Osmanlılar ilk dönemlerinde, esir düşen&#173;lerden uygun koşullara sahip olanlara ısl&#226;m eğitimi vererek yeni bir sınıf asker oluşturmaya başladılar. Bu girişim Yeniçeri Ocağının başlangıcı olmuştur.

Osmanlı Devleti'ni böyle bir uygulamaya iten en önemli neden, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Esir askerlerin savaşçı özelliklerinden yararlanma
B-) Osmanlı ordusunun teknik geriliği
C-) Osmanlı askerinin itaatsizliği
D-) Toprakların genişlemesiyle daha çok savaşçıya ihtiyaç duyulması
E-) Katolik birliğini parçalama düşüncesi

13- Osmanlı Devleti'nde ülke üç yönetim birimine ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, devlete imparatorluk döneminde katılan, yöneticileri padişah tarafından atanan bağlı beyliklerden biridir?

A-) Habeş
B-) Sırbistan
C-) Tunus
D-) Yemen
E-) Mısır

14- Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'nde, aşağıdaki eyaletlerden hangisi iç işlerinde özgürdü ve buna karşılık olarak her yıl devlete vergi verir, savaşlarda asker gönderirdi?

A-) Anadolu
B-) Rumeli
C-) Mısır
D-) Eflak
E-) Basra

15-

I. Kazaskerler
II. Defterdarlar
III. Nişancı
IV. Müftü

Yukarıda belirtilen Osmanlı Devleti, Divan üyelerinden hangileri Türk medrese kökenli değildir?

A-) III - IV
B-) I - II
C-) II- III
D-) II - IV
E-) I - IV

16- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti merkez örgütü olan "Divan'da yer alan görevlilerden biri değildir?

A-) Müftü
B-) Nişancı
C-) Defterdar
D-) Beylerbeyi
E-) Reis’ül Küttap

17- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı padişahı II. Mehmet (Fatih) tarafından yayınlanan "Kanunname-i Ali Osman"ın özelliklerinden biri değildir?

A-) Şehzadelerin sancaklarda görevlendi&#173;rilmesinin sona erdirilmesi
B-) Osmanlı vezirlerinin, sayılarının artırılması
C-) Bağlı Beylik Eyalet Sisteminin oluşturulması
D-) Hükümdarın kardeşlerini öldürtmelerinin yasallaşması
E-) Divana başvezirlerin başkanlık etme&#173;lerinin sağlanması

18- Osmanlı Devlet yönetimi için, aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru değildir?

A-) Dinsel yasalar etkilidir.
B-) Halk yönetim de söz sahibidir.
C-) Tahıl alanlarının mülkiyeti devlete aittir.
D-) Merkezi bir yönetim vardır.
E-) Devlet işleri divanda görüşülür.

19- Aşağıdakilerden hangisi kapıkulu ocaklarının özellikleri arasında yer almaz?

A-) Genellikle devşirmelerden seçilir
B-) Masrafları devlet tarafından karşılanır
C-) ıstanbul'un güvenliğini sağlarlar
D-) Devletin teknik askeri gücünü oluştururlar
E-) Cebelü denilen askerler yetiştirilir

20- Yükseliş döneminden başlamak üzere Osmanlı Devleti'nde mülki ve idari sahada görev yapacak devlet adamları aşağıdaki kurumlardan hangisinde yetişmekte idi?

A-) Sübyan Mektebi
B-) Medrese
C-) Tekke
D-) Enderun
E-) Darü'ş-Şifa

1 B 9 E 17 A
2 C 10 B 18 B
3 A 11 C 19 E
4 A 12 D 20 D
5 D 13 B
6 C 14 D
7 A 15 C
8 E 16 D

02.Test_TARıH - Türk ınkılabını Hazırlayan Etkenler

1- I. Prusya

II. Piyomonte Krallığı – Prusya

III. Piyomonte Krallığı – Avusturya

IV. Prusya – Macaristan

V. Prusya - Lehistan

1853 - 1856 Kırım Savaşı’na katılmadığı halde Osmanlı Devleti’ni destekleyen ve Paris Antlaşması’nda bulunan devletler hangileridir?

A-) I
B-) II
C-) III
D-) IV
E-) V

2- I. Karadeniz tarafsız bir deniz olacak, bütün dünya savaş gemilerine açık olacaktı,

II. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin güvencesi altında olacaktır,

III. Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz’de askeri amaçlı tersane yapmayacak

1856 Paris Antlaşması’nın hangi maddesi Osmanlı Devleti’ni galip geldiği halde yenik duruma düşürmüştür?

A-) I ve II
B-) II ve III
C-) I ve III
D-) Yalnız II
E-) I,II ve III

3- Osmanlı Devleti’nin XIX.yy’da galip devlet olarak imzaladığı son antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Ayestefanos Antlaşması
B-) Berlin Antlaşması
C-) Paris Antlaşması
D-) El Ariş Antlaşması
E-) Kütahya Antlaşması

4- XIX. YY’ın son çeyreğinde Balkanlardaki azınlık isyanlarının nedenleri içerisinde en çok etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Osmanlıcılık düşüncesi
B-) Eşitlik düşüncesi
C-) Panslavizm düşüncesi
D-) Panislamizm düşüncesi
E-) Alman Milliyetçiliği

5- Yaptığı yurt dışı gezilerle ön plana çıkan; Yavuz’dan sonra Mısır’a giden ikinci padişah ünvanını alarak Avrupa’yı da ziyaret eden Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Abdülmecit
B-) II. Mahmut
C-) III.Selim
D-) Abdülaziz
E-) V. Murat6- I. Meşrutiyet hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?

A-) V.Murat
B-) Abdülaziz
C-) Abdülmecit
D-) II. Mahmut
E-) II. Abdülhamit

7- 1856 Paris Antlaşması bir süre Avrupa’da dengeyi sağladı. Yüzyılın son çeyreğine doğru yaşanan hangi gelişme Avrupa’da siyasi dengenin bozulmasına neden olmuştur?

A-) Rusya’daki yönetim değişikliği
B-) ıngiltere – Fransa rekabeti
C-) ıtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurmaları
D-) Osmanlının denge siyasetinin sona ermesi
E-) Fransız ihtilali

8- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik düşünce akımlarından değildir?

A-) Osmanlıcılık
B-) Ümmetçilik
C-) Türkçülük
D-) Panislamizm
E-) Yayılmacılık

9-

I. Sırbistan
II. Yunanistan
III. Arnavutluk
IV. Bulgaristan

Yukarıdaki devletlerden hangileri II. Abdülhamit döneminde kurulmamıştır?

A-) Yalnız II
B-) Yalnız III
C-) II ve III
D-) I ve IV
E-) II ve IV

10- I. Tunus
II. Trablusgarp
III. Kıbrıs
IV. Bosna-Hersek
V. Girit

Yukarıdaki bölgeler devletin dağılma döneminde sırası ile aşağıdaki hangi devletler tarafından ele geçirilmiştir?

A-) Fransa-ıtalya-ıngiltere-Rusya-Yunanistan
B-) Fransa-ıtalya-ıngiltere-Avusturya-Yunanistan
C-) Fransa-ıtalya-ıngiltere-Almanya-Bulgaristan
D-) ıngiltere-ıtalya-Fransa-Rusya-Yunanistan
E-) Rusya-ıtalya-ıngiltere-Fransa-Almanya

11- “Kanuni Esasi’yi kimin başkanlığındaki bir kurul hazırlamıştır?

A-) Padişah II. Abdülhamit
B-) Mithat Paşa
C-) Fuat Paşa
D-) Namık Kemal
E-) Enver Paşa

12- I. Duyun-u Umumiye

II. Sanayi-i Nefise Mektebi

III. Sırbistan’ın bağımsız oluşu

Yukarıdaki gelişmeler hangi dönemde olmuştur?

A-) II. Mahmut
B-) Abdülmecit
C-) II. Abdülhamit
D-) Abdülaziz
E-) V. Mehmet Reşat

13- “Tehcir” kanunu hangi yıl çıkmıştır?

A-) 1915
B-) 1914
C-) 1916
D-) 1917
E-) 1918

14- ıttihat ve Terakki Cemiyeti özellikle kimler arasında taraftar bulmuştur?

A-) Aydınlar
B-) Gazeteciler
C-) Politikacılar
D-) Köylüler
E-) Harp Okulu ve Tıbbiye öğrencileri

15- Askerlik hizmetinin vatan hizmeti olarak kabulü hangi dönemde olmuştur?

A-) II. Mahmut
B-) I. Abülhamit
C-) II. Abdülhamit
D-) Tanzimat Fermanı
E-) Islahat Fermanı

16- 31 Mart Ayaklanması’ndan sonra Kanun-i Esasi’nin bazı maddeleri değiştirildi.Yapılan değişikliklerle ülkede güç ve iktidar kimin eline geçmiştir?

A-) Padişaha
B-) Yeni Osmanlılara
C-) ıttihat ve Terakki Partisi’ne
D-) Ayanlara
E-) Hürriyet ve ıtilaf Partisi’ne
17-

I. Süveyş Kanalı’nın açılması

II. Osmanlı Devleti’nin en ağır dış borçlanması

III. Çırağan Sarayı’nın inşa edilmesi

Yukarıdaki gelişmeler hangi padişah dönemine aittir?

A-) III. Selim
B-) II. Abdülhamit
C-) Abdülaziz
D-) Abdülmecit
E-) V. Murat
18- 1882 ‘de ıngiltere’nin Mısır’ı işgal etmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A-) 1869 ‘dan sonra Mısır’ın siyasal ve ekonomik değerinin artması
B-) Mısır’ın ıngiltere’den aldığı borcu ödeyememesi
C-) 1882 ıstanbul Konferansı’nın aldığı kararlar
D-) Mısır Valisi’nin Fransız yanlısı politikası
E-) ıngiltere’nin kendi haklarını koruma bahanesi

19- Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Antlaşması’nın maddelerinden değildir?

A-) Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu
B-) Bulgaristan üç bölgeye ayrıldı,
C-) Bosna-Hersek’in yönetimi Avusturya’ya bırakıldı,
D-) Kars,Ardahan ve Batum Osmanlıya, Doğu Beyazıt Rusya’ya bırakıldı,
E-) Girit adası ve Ermenilerin oturduğu Anadolu vilayetlerinde ıslahat yapılması kabul edildi.

20- Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir hareketlerinden “Turancılık” hareketinin zayıflamasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Liderlerinin otoriter tavırları
B-) Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’nda yenilmesi
C-) Dünya Türklüğünden karşılık görülmemesi
D-) Partinin ileri gelenleri tarafından yeterince destek görememesi
E-) Alman desteğinden dolayı tepki görmesi
1 A
2 C
3 C
4 C
5 D
6 E
7 C
8 E
9 C
10 B
11 B
12 C
13 A
14 E
15 D
16 C
17 C
18 C
19 D
20 B

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:45
01.Test TARıH - Türk ınkılabını Hazırlayan Etkenler

1- Osmanlı Devleti’nin dağılma döneminde, dağılmayı önlemek için içerde “her alanda ıslahat” yapılırken dışarıda hangi politika takip edilmiştir?

A-) Osmanlıcılık
B-) Türkçülük
C-) Denge politikası
D-) Yayılmacı
E-) ıstibdat politikası

2- Osmanlı Devleti’nin dağılma dönemi hangi tarihler arasını içermektedir?

A-) 1856 – 1922
B-) 1877 – 1922
C-) 1908 – 1922
D-) 1792 – 1922
E-) 1699 – 1922

3- Osmanlı Devleti’nde, Fransız ıhtilali’nin getirdiği Milliyetçilik, bağımsızlık ve özgürlük düşüncesi ilk olarak hangi topluluğun özerklik elde etmesini sağlamıştır?

A-) Yunanlılar
B-) Bulgarlar
C-) Arnavutlar
D-) Ermeniler
E-) Sırplar

4- Dağılma döneminde Avrupa devletlerinin Yunanistan’a destek vermelerinin nedeni nedir?

A-) Fransız ihtilalinin yarattığı adalet düşüncesi
B-) Yunanlıların eski Yunan uygarlığının mirasçısı olduğu inancı
C-) Etnik-i Eterya Cemiyeti’nin halkı Osmanlıya karşı kışkırtması
D-) Osmanlı Devleti’nin Yunanlılara baskı yapması
E-) Osmanlı Devleti’nin parlemento anlayışını kabul etmemesi.

5- I. Yunanistan’a kültürel destek vermişlerdir,

II. Osmanlının gücünü kabullenmişlerdir,

III. Osmanlı ile barış yapmışlardır,

IV. Navarin’de bulunan Osmanlı donanmasını yakmışlardır.

V. Osmanlı Devleti’ne tazminat vermeyi kabul etmişlerdir.

“Yunan ısyanı”nın Mısır’dan gelen güçlerle bastırılması üzerine Avrupalı devletler ilk iş olarak nasıl bir yol izlemişlerdir?

A-) Yalnız I
B-) I ve II
C-) II, III ve V
D-) Yalnız IV
E-) I ve IV

6- 1798’de Mısır’ı işgal ederek sömürge haline getirmek isteyen Fransa amacına ulaşamamıştır.

Fransa aynı düşüncelerle bir müddet sonra hangi Osmanlı toprağını işgal etmiştir?

A-) Habeşistan
B-) Arabistan
C-) Trablusgarp
D-) Cezayir
E-) Suriye


7- I. Kara Yorgi ısyanı

II. Patrona Halil ısyanı

III. Mehmet Ali Paşa ısyanı

IV. Mora ısyanı

V. Ermeni ısyanı

Yukarıdaki isyanların hangilerini Rusya desteklememiştir?

A-) I – II
B-) II – III
C-) IV – V
D-) I – V
E-) II – IV


8- I. Sırp ısyanı

II. Sened –i ıttifak

III. Yunan ısyanı

IV. Navarin Olayı

V. Edirne Antlaşması

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır?

A-) I,II,III,IV ve V
B-) II,I,III,IV ve V
C-) I,III,II,V ve IV
D-) I,II,IV,III ve V
E-) II,I,III,V ve IV

9-
I. Cezayir’in Fransa tarafından işgali

II. Mısır’ın Fransa tarafından işgali

III. ıngiltere’nin Mısır’ ışgali

IV. Mora isyanı

V. Kırım Savaşı

Yukarıdaki gelişmelerin hangisinde Nizam-ı Cedid ordusunun ilk askeri başarısı gerçekleşmiştir?

A-) I
B-) II
C-) III
D-) IV
E-) V10- I. Rusya’nın Karadeniz’de güvenliği artmıştır

II. II. Mahmut kendisini güvenceye almıştır

III. Boğazlar meselesi ortaya çıkmıştır

IV. Mehmet Ali Paşa’ya Mısır valiliğinin yanında Suriye valiliği verilmiştir

V. Mısır Meselesi geçici olarak çözümlenmiştir.

Yukarıdaki gelişmeler hangi tarihi vesikaların sonucunda ortaya çıkmıştır?

A-) Edirne Antlaşması – Kütahya Antlaşması
B-) Mora ısyanı – Kütahya Antlaşması
C-) Hünkar ıskelesi Antlaşması – Balta Limanı Antlaşması
D-) Kütahya Antlaşması – Hünkar ıskelesi Antlaşması
E-) Balta Limanı Antlaşması – Kütahya Antlaşması


11- I. Tanzimat Fermanı

II. Islahat Fermanı

III. ılk kağıt paranın basılması

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki padişahların hangisi döneminde olmuştur?

A-) Abdülaziz
B-) Abdülmecit
C-) V. Murat
D-) II. Abdülhamit
E-) II. Mahmut


12- I. Bulgarlar

II. Rumlar

III. Sırplar

IV. Boşnaklar

Navarin Olayı hangi azınlığın bağımsızlığını hızlandırmıştır?

A-) Yalnız I
B-) I ve II
C-) Yalnız II
D-) II ve III
E-) Yalnız III

13- Lozan ve Möntrö antlaşmalarında hakimiyetin sınırlandırılıp kaldırılmasına yönelik benzer ilişki aşağıdaki hangi iki antlaşma arasında kurulabilir?

A-) Sevr – Lozan
B-) Sevr – Mondros
C-) Hünkar ıskelesi – Londra Sözleşmesi ( 1841 )
D-) Hünkar ıskelesi – Kütahya Antlaşması
E-) Hünkar ıskelesi – Londra Antlaşması ( 1840 )

14- Rusya Hünkar ıskelesi Antlaşması ile boğazlar üzerinde avantaj elde etmiştir.Buna karşılık ıngiltere ekonomik çıkarlarına yönelik Osmanlı Devleti ile hangi antlaşmayı yapmıştır?

A-) Kütahya B-) Paris C-) Balta Limanı
D-) Yaş E-) Berlin15- I. Londra Sözleşmesi

II. Londra Antlaşması

III. Paris Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmalar daha çok aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangisinin çıkarlarına göre hazırlanmıştır?

A-) Rusya
B-) ıngiltere
C-) Fransa
D-) Almanya
E-) Avusturya

16- I. Rusya’nın boğazları kontrol etmek istemesi

II. Osmanlı Devleti’ndeki Ortodokslara yönelik tehcir

III. Rusya’nın Panslavizm politikası

IV. Mençikof’un kutsal yerler sorununa yönelik istekleri

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Kırım Savaşı’nın nedenleri arasında gösterilemez?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) Yalnız IV
E-) II ve IV

17- Osmanlı Devleti’ne XIX yy’da “ Hasta Adam “ yakıştırmasını hangi devlet adamı yapmıştır?

A-) Napolyon
B-) Mençikof
C-) Çar I. Nikola
D-) Kraliçe Viktorya
E-) Leopold

18- “ Şark Meselesi “ deyimi ilk defa nerede hangi devlet adamı tarafından kullanılmıştır?

A-) 1815 Viyana Kongresi’nde Rus Çarı I. Aleksandr
B-) 1878 Berlin Kongresi’nde Rus Çarı I. Nikola
C-) Paris Barış Konferansı’nda ıngiliz Çörçil
D-) Pars Barış Konferansı’nda ABD Başkanı Wilson
E-) 1815 Viyana Kongresi’nde Fransız III.Napolyon

19- Aşağıdaki olaylardan hangisi bir Avrupa sorunu şekline getirilmemiştir?

A-) Arnavutluğun bağımsız oluşu
B-) Boğazlar Sorunu
C-) Mısır Sorunu
D-) Ayestefanos Antlaşması
E-) Mora ısyanı

1 C 11 D
2 D 12 C
3 E 13 C
4 B 14 C
5 D 15 B
6 D 16 B
7 E 17 C
8 A 18 A
9 B 19 A
10 D

03.Test TARıH - Türk ınkılabını Hazırlayan Etkenler

1- I. Sened-i ıttifak

II. Tanzimat Fermanı

III. Vaka-i Hayriye

Yukarıdakilerden hangilerinde padişahın mutlak otoritesi sınırlandırılmıştır?

A-) I ve II
B-) I ve III
C-) II ve III
D-) Yalnız III
E-) I,II ve III

2- I. Mekteb-i Harbiye
II. Vaka-i Hayriye
III. Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye

Yukarıdakilerden hangileri askeri alanla ilgili değildir?

A-) I ve II
B-) I ve III
C-) II ve III
D-) Yalnız III
E-) Yalnız I

3- Bayraktar Mustafa Paşa hangi ocağın kuruluşunda etkili olmuştur?

A-) Yeniçeri Ocağı
B-) Nizam-ı Cedit
C-) Sekban-ı Cedit
D-) Eşkinci Ocağı
E-) Mekteb-i Harbiye

4- Osmanlı tarihinde 1839 – 1876 yılları arasındaki döneme ne ad verilir?

A-) II. Mahmut Dönemi
B-) Abdülmecit Dönemi
C-) Abdülaziz Dönemi
D-) Tanzimat Dönemi
E-) Meşrutiyet Dönemi

5-

I. Takvim-i Vakayi gazetesinin çıkarılması

II. Muhtarlıkların kurulması

III. Ayanlıkların kaldırılması

IV. Mekteb-i Harbiye’nin açılması

V. Müslüman olmayanlara mülk edinme hakkı verilmesi

Yukarıdaki uygulamalardan hangileri II. Mahmut dönemi uygulamalarından değildir?

A-) Yalnız III
B-) III ve IV
C-) I,II ve IV
D-) Yalnız I
E-) Yalnız V


6- I. Yeşilköy Antlaşması

II. Edirne Antlaşması

III. Paris Antlaşması ( 1856 )

IV. Berlin Antlaşması

V. Hünkar ıskelesi Antlaşması

Yukarıdakilerin hangilerinde Ermenilerle ilgili karar alınmıştır?

A-) I ve II
B-) II ve III
C-) III ve IV
D-) IV ve V
E-) I ve IV

7- Osmanlı Devleti ile Rusya hangi antlaşmada işbirliği yapmıştır?

A-) Paris
B-) Berlin
C-) Edirne
D-) Ayestefanos
E-) Hünkar ıskelesi

8- Aşağıdaki hangi önemli gelişme, Osmanlı Devleti’nde yeniliklerin gerçekleştirilmesine ortam hazırlamıştır?

A-) Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması
B-) Ekber ve erşed sisteminin uygulanması
C-) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
D-) Divan-ı Hümayun’un kaldırılması
E-) Ayanlara maaş bağlanması

9- I. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

II. Müsadere uygulamasının kaldırılması

III. Sekban-ı Cedit Ocağının kurulması

IV. Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi

Yukarıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde özel mülkiyete geçiş aşamalarından biridir?

A-) Yalnız III
B-) II ve III
C-) II ve IV
D-) I ve III
E-) II,III ve IV

10- I.Mahmut dönemindeki aşağıdaki gelişmelerin hangisinde ilişkilendirme yanlıştır?

A-) Vaka-i Hayriye–Bektaşi tarikatının yasaklanması
B-) Müsaderenin kaldırılması-Özel mülkiyetin gelişmesi
C-) Kanunları hazırlamak için danışma meclisi niteliğinde Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye’nin açılması
D-) Vergi kaynaklarını belirlemek için mülk yazımı yapılması
E-) Tanzimat Fermanı’nın ilanı ilk batılılaşma yaşanmıştır

11- Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat Dönemi padişahları bir arada verilmiştir?

A-) II. Mahmut – Abdülmecit – Abdülaziz
B-) Abdülmecit – Abdülaziz – II. Abdülhamit
C-) Abdülaziz – II. Abdülhamit – V. Mehmet
D-) Abdülmecit – Abdülaziz - V.Murat
E-) Abdülmecit – Abdülaziz – V. Mehmet
12- Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın özelliği değildir?

A-) Anayasacılığın ilk aşamasıdır,
B-) ılk anayasamız değildir,
C-) Hazırlanışında dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa etkili olmuştur,
D-) Temel amaç Osmanlı Devleti’nin çöküşünü önlemektir,
E-) Bedelli askerlik uygulamasını getirmiştir.

13- Osmanlıda I. Meşrutiyet döneminin kısa sürmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A-) Yasa yapmada son sözün padişaha ait olması
B-) Ayan meclisi üyelerinin padişah tarafından seçilmesi
C-) Savaş ve barış yetkilerinin padişahta olması
D-) Meclisi açma ve kapama yetkisinin padişahta olması
E-) Toplumun demokrasiyi benimseyememesi14- Osmanlı Devleti’nin toplumsal yapısının çeşitli etnik gruplardan oluşması aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini daha çok engellemiştir?

A-) Millet olgusunun
B-) Merkeziyetçiliğin
C-) Ulusal ticaretin
D-) Kültürel çeşitliliğin
E-) Hoşgörünün

15- Osmanlı Devleti’nde kız öğrencilerin eğitimi ilk kez hangi devirde devletin görevleri arasına girmiştir?

A-) L&#226;le Devri
B-) Fetret Devri
C-) Tanzimat Devri
D-) Yükselme Devri
E-) Duraklama Devri

16- Osmanlı Devleti’nde Sekban-ı Cedit ve Eşkinci adı verilen düzenlemelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Eyaletlerin yönetimine yeni bir düzen getirmek
B-) Eğitim ve öğretimde yenilik yapmak
C-) Devşirme sistemini sürdürmek
D-) Avrupa hukukundan yararlanmak
E-) Avrupa usulünde bir ordu kurmak

17- II. Mahmut döneminde Osmanlı tüccarlarına gümrük kolaylıkları getirilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Kapitülasyonları kaldırmak
B-) Yeniliklere taraftar kazanmak
C-) Bol ve ucuz Avrupa malı getirebilmek
D-) Avrupa tüccarlarıyla rekabeti kolaylaştırmak
E-) Yerli malı kullanmayı yaygınlaştırmak

18- Kanun-i Esasi’ye göre, aşağıdaki kurumlardan hangisinin üyelerini seçme hakkı padişaha aittir?

A-) Ayan Meclisi’nin
B-) Meb’usan Meclisi’nin
C-) Mahkemelerin
D-) ıl genel meclislerinin
E-) Siyasal partilerin
19- Osmanlı Devleti’nde Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı ile Avrupa usulünde ordunun kurulması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A-) Tanzimat-ı Hayriye
B-) Sened-i ıttifak
C-) 31 Mart Vakası
D-) Vaka-i Hayriye
E-) Vaka-i Vakvakiye

20- Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın özelliklerinden değildir?

A-) Yapılacak ıslahatları içerme
B-) II. Mahmut kendi isteği ile hazırlamıştır
C-) Batılılaşma hareketi olması
D-) Halka açıklanmış ve okunmuş olması
E-) Padişahın üstünde bir güç olduğunu vurgulama

1 A
2 D
3 C
4 D
5 E
6 E
7 E
8 C
9 C
10 E
11 D
12 E
13 D
14 A
15 C
16 E
17 C
18 A
19 D
20 B

32.Test TARıH - Türk Kültür ve Uygarlığı - Osmanlı Dönemi

1- Kuruluş ve Yükseliş dönemlerinde Osmanlı ekonomisinin dayandığı temel kaynaklar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A-) Ticaret - Tarım
B-) Hayvancılık-El sanatları
C-) Tarım - Savaş gelirleri
D-) Ticaret - Hayvancılık
E-) Sanayi – Ticaret

2- Yunanca, Bulgarca, Sırpça, Macarca ve Arnavutça gibi Avrupa dillerinde, çok sayıda Osmanlıca - Türkçe sözcüğün bulunması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A-) Uzun süren Osmanlı egemenliğiyle
B-) Türkçenin Ural - Altay dil ailesinden olmasıyla
C-) Avrupa dillerinin yetersizliğiyle
D-) Avrupa'nın feodal - derebey yapısıyla
E-) Osmanlı edebiyatının gelişmiş olmasıyla

3- Osmanlı Devlet'inde vergiler ikiye ayrılırdı. Bunlardan bir bölümü gereksinmeler sonucu (örf&#238;) bir bölümü de ısl&#226;m hukuku&#173;nun gereği (şeri) olarak alınırdı.

Aşağıdakilerden hangisi gereksinme&#173;ler sonucu alınan örf&#238; vergilerden biri değildir?

A-) Avarız
B-) Darbent
C-) Cizye
D-) Baç
E-) Yem Hakkı

4- "Osmanlılarda yıllık geliri 100.000 akçeden fazla olan topraklara Has denirdi."

Aşağıdakilerden hangi görevliye Has verilmezdi?

A-) Vezir
B-) Nişancı
C-) Kazasker
D-) Beylerbeyi
E-) Kadı

5- Osmanlı Devleti toprak dağılım biçimleri arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A-) Mülk
B-) Kaza
C-) Mukataa
D-) Vakıf
E-) Ocaklık

6- Osmanlı Devleti'nde devlet giderlerini ve asker&#238; harcamaları karşılamak amacıyla uygulanan toprak sistemi, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Dirlik
B-) Eyalet
C-) Devşirme
D-) Vakıf
E-) Divan

7- Osmanlı Toprak yönetimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-) Toprak genel olarak devletin malıdır.
B-) Toprağın işletilmesi hakkı reayanındır.
C-) Reaya toprağı kiraya verebilir.
D-) Toprağı işleyen kira ve vergi ödemek&#173;le yükümlüdür.
E-) Toprak gereksinmelere göre bölümlendirilmiştir.

8- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde tarım üretiminin sürekliliğini sağlamak için alınan önlemlerden biridir?

A-) Üç yıl işlemeyenin toprağını elinden al&#173;mak
B-) Köylüden (reaya) alınan vergiyi azalt&#173;mak
C-) ıltizam uygulanmasını yaygınlaştırmak
D-) Toprakta özel mülkiyeti yaygınlaştır&#173;mak
E-) Toprağı ihtiyaca göre ektirmek

9- Osmanlı Devleti'nde yıllık vergi gelirleri eğitim, dinsel ve toplumsal alanlarda hizmet veren kurumlara ayrılan toprak, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Dirlik
B-) Ocaklık
C-) Yurtluk
D-) Mukataa
E-) Vakıf

10- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Ordusu'nun en önemli ocaklarından biri olan Yeniçeri Ocağı'nın personel (asker) gereksinmesini karşılamakla görevlidir?

A-) Acemi Oğlanlar Ocağı
B-) L&#226;ğımcı Ocağı
C-) Cebeci Ocağı
D-) Humbaracı Ocağı
E-) Saka Ocağı

11- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti ordusundaki asker&#238; ocaklardan biri değildir?

A-) Humbaracı
B-) Saka
C-) Cebeci
D-) Acemi Oğlanlar
E-) Mültezim

12- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda Özel Yönetimli Eyaletler içerisinde sayılamaz?

A-) Trablusgarb
B-) Tunus
C-) Eflak
D-) Mısır
E-) Yemen

13- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde Özel Yönetimli (Saliyaneli) Eyaletlerin özelliklerinden biridir?

A-) Toprakları dirliklere verilir.
B-) Halkı Ortodoks inanışındadır.
C-) Sancak beyleri tarafından yönetilirler.
D-) Toprakları iltizama ayrılmıştır.
E-) Yöneticilerini kendileri seçer

14- Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi ülke yönetim birimlerinden biridir?

A-) Yurtluk
B-) Sancak
C-) Tımar
D-) Zeamet
E-) Ocaklık

15- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde Divan üyeleri arasında asaleten yer almaz?

A-) Vezir B-) Kazasker C-) Nişancı
D-) Defterdar E-) Müftü

16- Osmanlı Devleti’nde, başkent ıstanbul’da adalet işlerini yürüten ve Osmanlı padişahlarınca atanan görevli, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Başvezir
B-) Reis’ül Küttap
C-) Kazasker
D-) Taht kadısı
E-) Şehremini

17- Türk tarihinde veraset yasası, ilk kez Osmanlı hükümdarı I. Ahmet tarafından hazırlanmıştır. Bu yasaya göre, Osmanlı Ailesi erkekleri içinden ekber ve erşed (en büyük ve en akıllı) olanlar hükümdar olacaktır.

Osmanlı ailesi içinde bu özellikte olanların seçimini aşağıdaki güçlerden hangisi yapmıştır?

A-) Türk halkı
B-) Eyalet Askerleri
C-) Kapıkulu
D-) Beylerbeyi
E-) Kazaskerler

18- Osmanlı Devleti'nde, XV. yüzyıla kadar Divana hükümdar başbakanlık ederdi.

Bu geleneği bozan ve bu görevi oluşturduğu başvezirliğe devreden Osmanlı hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) I. Mehmet (Çelebi)
B-) II. Mehmet (Fatih)
C-) I.Bayezit (Yıldırım)
D-) I. Murat (Hüdavendig&#226;r)
E-) I. Selim (Yavuz)

19- Osmanlı ülkesinde Müslüman ve Müslüman olmayan ayrımının en açık olarak görüldüğü alanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Ticaret-Tarım
B-) Askerlik-Memurluk
C-) Sanat-Ticaret
D-) Askerlik-Sanat
E-) Memurluk-Ticaret

20- Aşağıdakilerden hangisi yalnızca gayrimüslimlerden alınan vergilerdendir?

A-) Resmi ıspence
B-) Çift bozan
C-) Avarız
D-) Ağnam
E-) Öşür

1 C 18 B
2 A 19 B
3 C 20 A
4 E
5 B
6 A
7 C
8 A
9 E
10 A
11 E
12 C
13 D
14 B
15 E
16 D
17 C

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:46
31.Test TARıH - Türk Kültür ve Uygarlığı - Osmanlı Dönemi

1- Osmanlı Devletinde temel eğitim kurumu, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Medrese
B-) Külliye
C-) Enderun
D-) ıltizam
E-) Sancak

2- Osmanlı Devleti'nde tahta geçmeyi amaçlayan şehzadeler, bu amaçlarına ulaşabilmek için, özellikle aşağıdaki güçlerden hangisinin desteğini kazanmaya çalışırlardı?

A-) Türkmen aşiretlerinin
B-) Kapıkulu unsurlarının
C-) Bağlı beylik yöneticilerinin
D-) Eyalet Askerlerinin
E-) Komşu devletlerin

3- Osmanlı Devleti'nde halktan alınan vergiler ikiye ayrılırdı.

Aşağıdakilerden hangisi ısl&#226;m hukukundan kaynaklanarak alınan (şer'&#238;) vergilerden biri değildir?

A-) Aşar
B-) Zek&#226;t
C-) Haraç
D-) Cizye
E-) Avarız

4- Osmanlı Devleti dirlikleri dağıtırken toprakların aşağıdaki özelliklerinden hangisini göz önünde bulundurmuştur?

A-) Kişilerin gereksinmelerini
B-) Toprakların genişliğini
C-) Toprakların gelirlerini
D-) Kişilerin idar&#238; mevkilerini
E-) Toprakların coğraf&#238; konumunu

5- Osmanlı Devleti'nde toprak çeşitli yönetim biçimlerine ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A-) Vakıf
B-) Has
C-) Sancak
D-) Tımar
E-) Zeamet

6- Osmanlı ımparatorluğu’nda Ocaklık arazi gelirleri, aşağıdaki alanlardan hangisine ayrılmıştır?

A-) Sosyal kurumlara
B-) Kapıkulu askerlerine
C-) Türkmen aşiretlerine
D-) Kale ve tersanelere
E-) Saray giderlerine

7- Osmanlı Devleti'nde fethedilerek Merkeze Bağlı Eyalet Sistemi içine alınan toprak, kullanım amacına göre beşe ayrılırdı.

Aşağıdakilerden hangisi bu topraklardan biri değildir?

A-) ıltizam
B-) Dirlik
C-) Mukataa
D-) Ocaklık
E-) Yurtluk
8- Osmanlı Devleti’nde topraklar devletin mülkiyetindeydi. Devlet, reayaya sadece toprağın işletme hakkını verirdi. Ancak üç yıl üst üste işlenmeyen toprak kişinin elinden alınırdı.

Devletin toprak üzerine böyle bir denetim getirmesinin ekonomik nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Merkez&#238; otoriteyi güçlendirmek
B-) Vergi gelirlerini artırmak
C-) Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak
D-) Derebeyliğin oluşmasına izin vermemek
E-) Egemenlik alanlarını genişletmek

9-Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda dirlik arazi uygulamasıyla ulaşılmak istenen amaçlardan biridir?

A-) Donanma giderlerini karşılamak
B-) ıltizam gelirlerini artırmak
C-) Medreselerin yapılmasını sağlamak
D-) Dinsel ve toplumsal hizmetleri görmek
E-) Tımarlı Sipahi yetiştirmek

10- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusunun, merkez gücünün temelini oluşturan Kapıkulu ocaklarından biri değildir?

A-) Cebeci
B-) Sil&#226;htar
C-) L&#226;ğımcı
D-) Sipah
E-) Müsellem

11- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti, ordusundaki Kapıkulu ocaklarından bir asker&#238; birlik değildir?

A-) Ulufeci
B-) L&#226;ğımcı
C-) Humbaracı
D-) Cebelü
E-) Sil&#226;htar

12- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunun öncü kuvvetlerinden biri değildir?

A-) Sol Ul&#251;feciler
B-) Akıncılar
C-) Deliler
D-) Beşliler
E-) Azaplar


13- II. Mehmet (Fatih), Kanunname-i Ali Osman'ı yayınlayarak Bağlı Beylik Eyalet Sistemi'ni oluşturmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu eyalet sistemi içinde yer alan topraklardan biridir?

A-) Trablus
B-) Kırım
C-) Mısır
D-) Yemen
E-) Tunus

14- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti, ülke yönetim birimlerinden biri olan "Özel Yönetimli Eyaletlerden biri değildir?

A-) Cezayir
B-) Basra
C-) Fas
D-) Bağdat
E-) Hicaz

15- I. Kazaskerler

II. Nişancı

III. Defterdarlar

IV. Müftü

Osmanlı Devleti merkez örgütü divanın asıl üyesi olan bu görevlilerden hangileri Türk medrese kökenlidir?

A-) I - II
B-) I - III
C-) I - IV
D-) II - IV
E-) III - IV

16- Osmanlı Devleti'nin Kl&#226;sik Dönemi'nde padişah adına "yürütme" yetkisini kullanan danışma kurulu, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Enderun
B-) Divan
C-) Medrese
D-) Kapıkulu
E-) Bab-ı Ali

17- Osmanlı Devletinde devlet adamı yetiştiren Enderun mektebi aşağıdaki hangi padişah tarafından kurulmuştur?

A-) Fatih Sultan Mehmet
B-) Kanuni Sultan Süleyman
C-) Yavuz Sultan Selim
D-) I. Murat
E-) II. Murat

18- Osmanlı Devleti'nde, şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi uygulamasının kaldırılarak, hanedanın en yaşlı ve en akıllı (ekber - erşed) üyesinin saltanatın başına geçmesi, aşağıdaki padişahlardan hangisinin yayınladığı fermanla gerçekleşmiştir?

A-) II. Mehmet (Fatih)
B-) I. Ahmet
C-) I. Süleyman (Kanun&#238;)
D-) I. Murat
E-) I.Bayezit (Yıldırım)

19- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A-) Kazasker - Büyük davalar
B-) Defterdar - Mali işler
C-) Nişancı - Arazi ve tımar işleri
D-) Kaptan-ı Derya - Donanma işleri
E-) Reisü'lküttap - Devletin içişleri

20- Osmanlı ımparatorluğunda Şer'i Hukuk aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

A-) Gelenekler
B-) Islahat Fermanı
C-) Dinsel Kurallar
D-) Mecelle
E-) Adalet Fermanlar


1 A
2 B
3 E
4 D
5 C
6 D
7 A
8 C
9 E
10 E
11 D
12 A
13 B
14 E
15 C
16 B
17 E
18 B
19 E
20 C


34.Test TARıH - Yakın Dönem Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler

1- ınsan hakları mahkemesi aşağıdaki örgütlerden hangisine bağlıdır?

A-) Birleşmiş Milletler
B-) Avrupa Konseyi
C-) Milletler Cemiyeti
D-) TBMM
E-) Bağımsız devletler topluluğu

2- Kıbrıs’ın birleştirilmesi için halk oylaması yapılması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A-) Avrupa Birliği
B-) ABD
C-) Birleşmiş Milletler
D-) Kıbrıs Parlamentosu
E-) Avrupa Konseyi

3- Ülkemizde ilk T.V. yayınlarının başlaması hangi yıl gerçekleşmiştir?

A-) 1961
B-) 1965
C-) 1968
D-) 1970
E-) 1971

4- Günümüzde Türk Tarih Kurumu Başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?

A-) Reşat Genç
B-) Hikmet Özdemir
C-) Yusuf Halaçoğlu
D-) ılber Ortaylı
E-) Refik Turan

5- 12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen askeri müdahelede dönemin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Süleyman Demirel
B-) Bülent Ecevit
C-) Bülent Ulusu
D-) Necmettin Erbakan
E-) Alparslan Türkeş

6- 12 Eylül askeri rejimi hükümeti kurma görevini aşağıdakilerden hangisine vermiştir?

A-) Emekli Oramiral Bülent Ulusu
B-) Turhan Feyzioğlu
C-) Kara Kuvvetleri Komutanı Necdet Ersin
D-) Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya
E-) Sadi Irmak

7- I. 1946’da Missouri zırhlısının ıstanbul’u ziyareti
II. Türkiye’nin 1950 yılında Kore Savaşı’na katılma kararı
III. IMF, Dünya Bankası’na 1947 yılında üye oluşumuz
IV. 1952’de NATO’ya üye oluşumuz

Yukarıdaki gelişmeler Türkiye’nin daha çok hangi devletle ilişkilerini yakınlaştırmıştır?

A-) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
B-) Amerika Birleşik Devletleri
C-) Kuzey Kore
D-) Çin
E-) Japonya


8- I. Cumhuriyet tarihinin ilk büyük devalüasyonu

II. Türkiye Kalkınma Planı

Yukarıdaki gelişmeler hangi dönemde gerçekleşmiştir?

A-) 1946 – 1947 CHP
B-) 1950 – 1951 Demokrat Parti
C-) 1923 – 1930 CHP
D-) 1930 – 1938 CHP
E-) 1951 – 1960 Demokrat Parti

9- I. ılkokullara seçimli din derslerinin konulması

II. Ankara ılahiyat Fakültesi’nin kurulması

III. Milli Kütüphane’nin kurulması

IV. Demokrat Parti’nin kurulması

V. Çiftçiyi topraklandırma kanunu

Yukarıdaki gelişmeler hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir?

A-) 1945 – 1950
B-) 1930 – 1945
C-) 1940 – 1945
D-) 1950 – 1960
E-) 1950 – 1955

10- Kıbrıs’ı bağımsız bir devlete dönüştüren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A-) 1959 Londra Antlaşması
B-) 1945 Yalta Konferansı
C-) 1947 Paris Antlaşması
D-) 1923 Lozan Antlaşması
E-) 1963 Ankara Antlaşması

11- 1950 seçimlerinden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanı ve cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-) Celal Bayar – ısmet ınönü
B-) Adnan Menderes – Celal Bayar
C-) Celal Bayar – Cemal Gürsel
D-) Adnan Menderes – Cemal Gürsel
E-) Adnan Menderes – ısmet ınönü

12- Atatürk döneminin en uzun süre görevde kalmış başbakanı ile aynı dönemin son başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) ısmet ınönü – Celal Bayar
B-) ısmet ınönü – Şükrü Kaya
C-) ısmet ınönü – Kazım Karabekir
D-) ısmet ınönü – Tevfik Rüştü Aras
E-) ısmet ınönü – Fevzi Çakmak

13- Yakın tarihimizde Varlık Vergisi olarak bilinen uygulama 1942 yılının Kasım ayında kabul edilmiştir.

II. Dünya Savaşı’nın yaşandığı bu yıllarda yukarıda bahsedilen uygulama hangi başbakan döneminde kabul edilmiştir?

A-) ısmet ınönü B-) Celal Bayar C-) Şükrü Saraçoğlu
D-) Refik Saydam E-) Şükrü Kaya


14- Günümüzdeki Cumhuriyet hükümeti kaçıncı dönem hükümetidir?

A-) 55. dönem
B-) 56. dönem
C-) 57. dönem
D-) 58. dönem
E-) 59. dönem

15- 11 Türk subayının ABD’lilerce tutuklanması Irak’ın hangi bölgesinde olmuştur?

A-) Musul
B-) Erbil
C-) Süleymaniye
D-) Bağdat
E-) Tikrit

16- I. Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesi
II. Gölcük depremi
III. Ahmet Taner Kışlalı’nın öldürülmesi
IV. AB’nin Helsinki zirvesinde Türkiye’yi adaylığa kabulü

Yukarıdaki gelişmeler hangi yıl gerçekleşmiştir?

A-) 1996
B-) 1997
C-) 1998
D-) 1999
E-) 2000

17- 18 Haziran 1987 tarihinde Özal’a suikast teşebbüsünde bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Kartal Demirağ
B-) Mehmet Ali Ağca
C-) Kartal Demir
D-) Hüseyin Kocadağ
E-) Alaeddin Çakıcı

18- ısmail Cem Önderliğinde 22 Temmuz 2002 tarihinde kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Sosyal Demokrat Halkçı Parti
B-) Demokratik Sol Parti
C-) Yeni Türkiye Partisi
D-) Yurt Partisi
E-) Demokratik Türkiye Partisi

19- 28 Şubat 1997 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda Başbakan ve Genelkurmay Başkanı aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A-) Necmettin Erbakan – ısmail Hakkı Karadayı
B-) Tansu Çiller – ısmail Hakkı Karadayı
C-) Mesut Yılmaz – Hilmi Özkök
D-) Necmettin Erbakan – Hilmi Özkök
E-) Tansu Çiller – Hilmi Özkök

20- 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra genel başkanlıktan istifa eden liderler aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Erbakan – Bülent Ecevit
B-) Tansu Çiller – Mesut Yılmaz
C-) Tansu Çiller – Mesut Yılmaz – Devlet Bahçeli
D-) Bülent Ecevit – Devlet Bahçeli
E-) Tansu Çiller – Devlet Bahçeli1 B
2 C
3 C
4 C
5 A
6 A
7 B
8 A
9 A
10 A
11 B
12 A
13 C
14 D
15 C
16 D
17 A
18 C
19 A
20 B

33.Test TARıH - Türk Kültür ve Uygarlığı - Osmanlı Dönemi

1- Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayan halk, aşağıdaki mesleklerden hangisiyle hiç uğraşamazdı?

A-) Askerlik
B-) El sanatları
C-) Ticaret
D-) Tarım
E-) Hayvancılık

2- "Osmanlı Devleti’nde saray dilinin Osmanlıca olmasına karşın, Anadolu halkı Türkçe konuşmaktaydı."

Bu duruma bakarak, Osmanlı ımparatorluğu için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A-) Devletin teokratik özellikte olduğunu
B-) Merkezi otoritenin güçlü olmadığını
C-) Yöneticilerin Türk halkına yabancılaştığını
D-) Halk edebiyatının gelişmediğini
E-) Osmanlıca'nın kendiliğinden oluştuğunu

3- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'nde maliye üzerinde olumsuz etki yapmıştır?

A-) Mısır'ın alınması
B-) ıstanbul'un Fethi
C-) Kırım'ın Osmanlılar'a bağlanması
D-) Efl&#226;k ve Boğdan'ın bağlanması
E-) Macaristan Seferleri

4- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin gelir kaynakları arasında yer almaz?

A-) Bağlı Beylik vergileri
B-) Gümrük gelirleri
C-) Savaş ganimetleri
D-) Cülus bahşişleri
E-) ıltizam gelirleri

5- Osmanlı Devleti'nde toprak, kullanım amacı ve ekonomik yararları bakımından bölümlere ayrılmıştır.

Aşağıdaki toprak çeşitlerinden hangisi, Osmanlı Devlet Hazinesi'ne doğrudan katkı sağlayan gelirlerdendir?

A-) Dirlik
B-) Mukataa
C-) Vakıf
D-) Yurtluk
E-) Ocaklık

6- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'ndeki Tımarlı Sipahileri Avrupa'daki derebeylerden ayıran temel özelliktir?

A-) Vergi toplamaları
B-) Güvenliği sağlamaları
C-) Komutan olmaları
D-) Yönetici olmaları
E-) Toprağın sahibi olmamaları

7- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde yıllık vergi gelirleri stratejik noktaları savunmakla görev&#173;lendirilen askerlere ayrılan topraktır?

A-) Yurtluk B-) Mukataa C-) Ocaklık
D-) Vakıf E-) Dirlik

8- Osmanlılarda, tarımla uğraşan reaya belirli bir yerde oturmak, toprağı terk etmemek ve toprağı sürekli işletmek zorundaydı.

Bu yolla ulaşılmak istenilen amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Asker sayısını çoğaltmak
B-) Güvenliği sağlamak
C-) Ülkeyi bayındırlaştırmak
D-) Tarımsal üretimin sürekliliğini sağla&#173;mak
E-) Vergi gelirlerini arttırmak

9- Aşağıdakilerden hangisi, Vakıf topraklarının gelirleriyle işlevini yerine getiren kurumlardan biri değildir?

A-) Medreseler
B-) Şifahaneler
C-) Kervansaraylar
D-) ımarethaneler
E-) Enderun

10- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusunun temelini oluşturan Kapıkulu Ocaklarının yaya (piyade) sınıfından bir asker&#238; birlik değildir?

A-) Cebeci
B-) Sil&#226;htar
C-) Humbaracı
D-) L&#226;ğımcı
E-) Arabacı

11- Osmanlı ordusunda yaya askerlerin sil&#226;hlarını onarıp koruyan ve cephanelerini hazırlayan Kapıkulu Ocağı, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Cebeci Ocağı
B-) Topçu Ocağı
C-) Humbaracı Ocağı
D-) Arabacı Ocağı
E-) L&#226;ğımcı Ocağı

12- Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisi, Osmanlılara yönetim merkezliği yapmamıştır?

A-) Edirne
B-) Konya
C-) Bursa
D-) ıznik
E-) ıstanbul

13- Osmanlı ımparatorluğu'nda, sancakların yönetim ve adalet işlerinden sorumlu görevliler, aşağıdakilerden hangisinde eşleştirilmiştir?

A-) Beylerbeyi - Kadı
B-) Sancakbeyi - Kazasker
C-) Subaşı - Kazasker
D-) Sancakbeyi - Kadı
E-) Beylerbeyi – Şehremini

14- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha sonra, divan üyesi olmuştur?

A-) Nişancı
B-) Defterdar
C-) Kazasker
D-) Kaptan-ı Derya
E-) Başvezir15- Osmanlı Devleti'nde yönetim birimi Eyaletler olup, bunlardan Merkeze Bağlı Eyaletler sancaklara, sancaklar da kazalara ayrılmıştı.

Aşağıdakilerden hangisi bu yönetim birimlerindeki görevlilerden biri değildir?

A-) Nişancı
B-) Kadı
C-) Beylerbeyi
D-) Şehremini
E-) Subaşı

16- Aşağıdakilerden hangisi, Merkeze Bağlı Eyaletlerden Rumeli Beylerbeyliği'nin, Anadolu Beylerbeyliğine göre daha önemli olmasının nedenlerinden biri değildir?

A-) Müslümanlaştırılacak nüfusun çoğunlukta olması
B-) Devşirme sisteminin en çok burada uygulanması
C-) Toplanan vergilerin daha çok olması
D-) Osmanlıların ilerleyiş yönünde bulunması
E-) Halkının Anadolu'ya göre daha kültürlü olması

17- Osmanlı devlet yönetimi, aşağıdakilerden hangisine dayanamaz?

A-) Merkez&#238; ve tek bir otoriteye
B-) Dinsel yasaların yönlendirmesine
C-) Halkın destek ve eleştirisine
D-) Toprakta, devlet mülkiyetine
E-) Kl&#226;sik ısl&#226;m kültürüne

18- Türk tarihinde ilk kez bir veraset yasası yayımlayarak şehzade sorunlarının tümüyle sona ermesini sağlayan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

A-) I. Ahmet
B-) I. Süleyman (Kanuni)
C-) II. Mehmet (Fatih)
D-) I.Bayezit (Yıldırım)
E-) III. Ahmet


19- Osmanlı toplum yapısı, temel olarak Müslüman -Gayrimüslim şeklinde oluşturulan sosyal bir tasnife dayandırılmıştır.

Buna göre, Osmanlılarda toplumsal yapının şekillendirilmesinde,

I. Milliyetçilik

II. Eşitlik

III. Ümmetçilik

IV. Demokrasi

gibi kavramlardan hangilerinin etkisinden bahsedilebilir?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) III ve IV
E-) I, II ve IV

20- Divan örgütünü kuran ve kaldıran hükümdarlardan hangileri birlikte verilmiştir?

A-) Osman Bey -1. Abdülhamit
B-) I. Murat - III. Selim
C-) Orhan Bey - II. Mahmut
D-) II. Mehmet-II. Mahmut
E-) II. Mahmut -1. Selim

1 A
2 C
3 E
4 D
5 B
6 E
7 C
8 D
9 E
10 B
11 A
12 B
13 D
14 D
15 A
16 E
17 C
18 A
19 C
20 C

ay_yuzlum
02-04-2010, 15:47
35.Test TARıH - Yakın Dönem Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler

1- Birleşmiş Milletlerin genel merkezi nerededir?

A-) Londra
B-) New York
C-) Cenevre
D-) Paris
E-) Washington

2- Mümtaz Soysal Önderliğinde 2002 yılında kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Demokrat Türkiye Partisi
B-) Bağımsız Cumhuriyet Partisi
C-) Yeni Türkiye Partisi
D-) Halkın Demokrasi Partisi
E-) Demokratik Sol Parti

3- ılk olarak M - 8 adı ile planlanan, başlıca Müslüman ülkelerin yer aldığı örgüt, hangi ülkenin itirazı üzerine D – 8’e dönüştürülmüştür?

A-) Nijerya
B-) ABD
C-) Mısır
D-) Malezya
E-) Türkiye

4- Aşağıdakilerden hangisi D – 8 örgütünde yer almamıştır?

A-) Mısır
B-) Türkiye
C-) ıran
D-) Irak
E-) Bangladeş

5- Susurluk’ta olayı olarak bilinen trafik kazası hangi yıl olmuştur?

A-) 1994
B-) 1995
C-) 1996
D-) 1997
E-) 1998

6- Irak’ın Kuveyt’i işgali üzerine düzenlenen operasyonun kod adı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Körfez Harekatı
B-) Çekiç Harekatı
C-) Çevik Harekatı
D-) Çöl Fırtınası
E-) Kurtuluş Harekatı

7-
I. Berlin duvarının yıkılması

II. Humeyni’nin ölümü

III. Çin’de Tienanmen Meydanı olayları

Yukarıdaki gelişmeler hangi yılda olmuştur?

A-) 1985
B-) 1986
C-) 1989
D-) 1990
E-) 1991

8- “ Sürekli ışık için bir dakika karanlık” adlı 1997 yılında düzenlenen kampanya neye karşı yapılmıştır?

A-) Teröre
B-) Yolsuzluklara
C-) Kapkaç olaylarına
D-) Sporda Şiddete
E-) Bölücülüğe

9- 1993’te Uğur Mumcu, 1999’da Ahmet Taner Kışlalı, 2002’de Necip Hablemitoğlu suikaste uğradılar.

Cinayetleri işleyen kimi tetikçilerin yakalanıp hüküm giymelerine yönelik düzenlenen operasyonun kod adı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Çember Operasyonu
B-) Çevik Operasyonu
C-) Şahin Operasyonu
D-) Umut Operasyonu
E-) Uğur Operasyonu

10- Türkiye’de kayıt dışı istihdam edilen işçi sayısı aşağıdakilerden hangisinde en fazladır?

A-) Otomotiv
B-) Enerji
C-) Gıda
D-) Tekstil
E-) Bankacılık

11- Bankacılık sistemine saydamlık sağlamak, sisteme giriş ve çıkışları karara bağlamak amacıyla çalışan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu
B-) Bankalar Birliği
C-) Sermaye Piyasası Kurulu
D-) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
E-) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

12- Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğine yönelik adaylığının tanındığı zirve hangi kentte yapılmıştır?

A-) Lahey
B-) Paris
C-) Zürih
D-) Davos
E-) Helsinki

13- Aşağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden biri değildir?

A-) Fransa
B-) Rusya
C-) Çin
D-) ABD
E-) Kanada

14- 2008 Olimpiyatları hangi ülkede yapılacaktır?

A-) Japonya
B-) Almanya
C-) Çin
D-) Avustralya
E-) Rusya
15- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun üyelerini kim seçer?

A-) Başbakan
B-) Cumhurbaşkanı
C-) TBMM
D-) Maliye Bakanı
E-) Bakanlar Kurulu

16- Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden değildir?

A-) Fransızca
B-) Rusça
C-) Arapça
D-) ıtalyanca
E-) Çince

17- Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler üyesi değildir?

A-) Çin
B-) Rusya
C-) Fransa
D-) ıngiltere
E-) Japonya

18- Filistin’de yaşanan “ intifada” ne demektir?

A-) Direniş
B-) Zor kullanma
C-) Silahlı saldırı
D-) Taşlı saldırı
E-) Canlı bomba

19- Aşağıdakilerden hangisinin yönetmelik çıkarma yetkisi yoktur?

A-) ıstanbul Büyükşehir Belediyesi
B-) Karayolları Genel Müdürlüğü
C-) Devlet Su ışleri Genel Müdürlüğü
D-) Erzurum Büyükşehir Belediyesi
E-) Diyanet ışleri Başkanlığı

20- Bu yıl II. Dünya Savaşı’nın sona erişinin kaçıncı yılıdır?

A-) 50.
B-) 55.
C-) 60.
D-) 56.
E-) 66.

1 C
2 B
3 C
4 D
5 C
6 D
7 C
8 B
9 D
10 D
11 D
12 E
13 E
14 C
15 E
16 D
17 E
18 D
19 E
20 C
Temel Yurttaşlık Bilgileri Yaprak Testi- I

1-ılk Laik Türk Anayasası hangisidir?

A-) 1908
B-) 1921
C-) 1961
D-) 1982
E-) 1924

2-Aşağıdakilerden hangileri Cumhurbaşka’nının Anayasada belirtilen görev ve yetkileri arasında yer almaz?

A-) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayınlamak
B-) Kanunları yayınlamak
C-) Yüksek Öğretim Kurulu Üyelerini seçmek
D-) Radyo Televizyon Üst Kurul’u Üyelerini seçmek ve oturmak
E-) Üniversite sektörlerini seçmek

3-Aşağıdakilerden hangileri yönetmelik çıkaramaz?

A-) Başbakanlık
B-) Bakanlıklar
C-) Kamu Tüzel Kişileri
D-) Bakanlar Kurumu
E-) Bakanlığa bağlı kuruluşlar

4-Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkeme değildir?

A-) Anayasa Mahkemesi
B-) Yargıtay
C-) Askeri Yargıtay
D-) Uyuşmazlık Mahkemesi
E-) ıdare Mahkemesi

5-Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının değiştirilmeyecek hükümleri arasında yoktur?

A-) Başkenti belirten hüküm
B-) Milli Marşı belirten hüküm
C-) Devletin şeklini belirten hüküm
D-) Hükümet şeklini belirten hüküm
E-) Resmi dili belirten hüküm

6-Türkiye’de oy vermek ne zaman anayasal zorunluluk haline geldi?

A-) 1961
B-) 1982
C-) 1987
D-) 1991
E-) 2000

7-Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini “Yüce Divan” sıfatı ile yargılayamaz?

A-) Başbakan
B-) Cumhurbaşkanı
C-) Bakanlar
D-) YÖK üyeleri
E-) Kendi başkan ve üyeleri

8-Türkiye Avrupa ınsan Hakları Komisyonuna bireysel başvuru ve Avrupa ınsan Hakları Divanının zorunlu yargı yetkisini ne zaman kabul etti?

A-) 1987-1989 B-) 2000-2001 C-) 1990-1991
D-) 2002-2003 E-) 1995-1996


9-Olağanüstü hal ve sıkı yönetim ne kadar süre için ilan edilir?

A-) 2 Ay
B-) 4 Ay
C-) 6 Ay
D-) 12 Ay
E-) 9 Ay

10-Vali aşağıdaki kurumlardan hangisini doğrudan yönetim ve denetim içine alamaz?

A-) Eğitim
B-) Askeri örgüt
C-) Belediye
D-) ıl özel idaresi
E-) Bucak Yönetimi

11-Bakanlar kurulu genel ve katma bütçe tasarısını ve milli bütçe tahminlerini gösteren raporu mali yılbaşından kaç gün önce T.B.M.M ‘ ne sunar?

A-) 40
B-) 30
C-) 75
D-) 100
E-) 20

12-Köy kurulmasına hangi kurum karar verir?

A-) ıçişleri Bakanlığı
B-) Bakanlar Kurulu
C-) ıl Özel ıdaresi
D-) Bucak Yönetimi
E-) ılçe özel idaresi

1 C
2 D
3 A
4 E
5 D
6 C
7 D
8 A
9 C
10 B
11 C
12 A

fatmauysal
02-04-2010, 16:05
testler için sğl hangi kaynaktan bu testler yazbilir misin teşekkürler

ay_yuzlum
02-04-2010, 16:21
karma..

hatun91
03-04-2010, 06:21
bunlar ne bunlarn hepsimni ezberliyomuusnuz??

hatun91
03-04-2010, 06:21
integral türev daha kolay ya.. bu ne..

biozard
03-04-2010, 12:46
anayasa konularıda bittimi?ona göre artık hepsinin çıktısını alıp çalışıcam.

biozard
07-04-2010, 17:34
nerelerdesin ay_yuzlum?yine kayboldun.

ay_yuzlum
08-04-2010, 08:02
ofiste tekim. mesai arkadaşım evlilik izninde pek fırsatım olmuyo.. vize haftasındayız bayağı yoğunuz..

azul
08-04-2010, 10:42
Hay ALLAH razı olsun senden AyYüzlüm,

Ne kadar iyisin,

Valla herkese ilaç gibi geldi yazdıkların,

Yalnız ben bi şey merak ediyorum,

Şimdi Anayasa değişikliği olacak ya,kesin ondan soru gelir diye düşünüyorum,

Onun için anayasa hukuk çalışmayı ben sona bıraktım,

Yoksa iyice kafamız karışacak,

Neyse ALLAH yardımcımız olsun,

Ben İngilizceciyim,Matematiği es geçicem mecburen,

Aslında seviyorum matematiği ama birinin oturup göstermesi lazım bana,

Kurallar denklemler falan illa biri anlatıcak kitaptan okumakla olmuyor ki,

Matematiği üç dört soruyla yapıp geçiştiriyodum,geçen sene ne kadar zordu sorular

sadece bir tane yapabildim yani,

Ne diyeyim ALLAH sabır kolaylık versin cümlemize...

biozard
08-04-2010, 15:50
ofiste tekim. mesai arkadaşım evlilik izninde pek fırsatım olmuyo.. vize haftasındayız bayağı yoğunuz..

anladım canım kolay gelsin sana.müsait olduğunda yine dersleri bekliyoruz :) anayasa derside bitmek üzeredir herhalde.

ay_yuzlum
09-04-2010, 08:58
Hay ALLAH razı olsun senden AyYüzlüm,

Ne kadar iyisin,

Valla herkese ilaç gibi geldi yazdıkların,

Yalnız ben bi şey merak ediyorum,

Şimdi Anayasa değişikliği olacak ya,kesin ondan soru gelir diye düşünüyorum,

Onun için anayasa hukuk çalışmayı ben sona bıraktım,

Yoksa iyice kafamız karışacak,

Neyse ALLAH yardımcımız olsun,

Ben İngilizceciyim,Matematiği es geçicem mecburen,

Aslında seviyorum matematiği ama birinin oturup göstermesi lazım bana,

Kurallar denklemler falan illa biri anlatıcak kitaptan okumakla olmuyor ki,

Matematiği üç dört soruyla yapıp geçiştiriyodum,geçen sene ne kadar zordu sorular

sadece bir tane yapabildim yani,

Ne diyeyim ALLAH sabır kolaylık versin cümlemize...


güzel bir noktaya değindin canım, anayasa değişiklikleri soru olarak gelmiycek çünkü yürürlüğe girmesi biraz zaman alır, ucuz atlatıcaz yani kaydirigubbakcemile3
yalnız şu referandum olayı soru olabilir 120 günden 60 a düştü... hatta kesin çıkabilir bu.

ay_yuzlum
09-04-2010, 09:03
ıman iki eşit parçadır: Yarısı sabır, yarısı şükürdür.

ay_yuzlum
12-04-2010, 08:38
Kızlaaar ben geldim kimse yokmuuuuuuu..........

LiLiquM
12-04-2010, 11:41
Hoş geldin ay yüzlüm a.s. ben varımm :icecream:

ay_yuzlum
12-04-2010, 12:58
Hoş geldin ay yüzlüm a.s. ben varımm :icecream:

sende hoşgeldin şeker, kimse ilgilenmiyor sanırım burayla..

_laylaylom_
12-04-2010, 13:00
ay_yüzlüm testler için teşekkürler...zamanım oldukça burayı takip ederim.
herkese kolay gelsin çalışmalarda.

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:08
BAKANLAR KURULU
1. Bakanlar Kurulu: Başbakan ve bakanlardan oluşur. Milli güvenliğin sağlanmasından sorumludur.
2. Başbakan: Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır.
3. Bakan: TBMM üyeleri veya Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir. Meclis dışındanda seçilebilir.
Dip notlar:
 Cumhurbaşkanın, bakanları Başbakanın önerisi üzerine görevlerine son vermesi hükmü ilk kez 1982 Anayasasında yer almıştır.
 Bakanlar kurulunun başkanı Başbakandır. Olağanüstü dönemlerde Cumhurbaşkanıdır.
 Başbakan bakanların hiyerarşik amiri değildir.
 Boşalan bir bakanlığa 15 gün içersinde atama yapılması gerekir. Bir bakan birden fazla bakanlığa vekillik edemez.
 TBMM genel seçimlerinden önce, Adalet, ıçişleri ve Ulaştırma bakanları görevlerinden çekilir.
 Bakanların kurulması ve kaldırılması, görevleri KANUNLA düzenlenir.
 Bakan, Bakanlığın emrine verilen paraları harcama yetkisine sahiptir.
 Bakan, tüzel kişiliğe bağlı kuruluşları üzerinde vesayet yetkisine sahiptir.
YASAMA ORGANIN YAPISI
Yasama yetkisi Türk halkı adına TBMM kullanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 550 milletvekilinden oluşur.
Milletvekili seçilebilme şartları:
 Türk vatandaşı olmak.
 30 yaşını doldurmuş olmak.
 En az ilkokul mezunu olmak.
 Askerlik hizmetini yapmış olmak.
 Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.
 Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak.
 Taksirli suçlar hariç toplam 1 yıldan daha fazla ağır hapis cezası almamak.
Seçimler:
 TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılır.
 TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
 Cumhurbaşkanı seçilmediği takdirde meclis feshedilir ve 3 ay içersinde yeni seçimler yapılır.
 Savaş durumunda TBMM seçimleri 1 yıl ertelenebilir.
 TBMM üyelerinin &#37;5’i boşalırsa ara seçime gidilir. Ara seçim her seçim döneminde bir kez yapılır. Genel seçimden 30 ay geçmedikçe ve genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz.
 Üye tamsayısının %5’i boşalırsa ara seçimlerin yapılmasına 3 ay içersinde karar verilir.
 Seçimler, yargı organlarının denetimi altında yapılır. Bu yargı organı Yüksek Seçim Kuruludur. Kararları kesindir, itiraz edilemez.
 Hakim ve savcılar ile yüksek yargı mensupları, öğretim elemanları, YÖK üyeleri, memur ve işçi olmayan diğer kamu görevlileri, ordu mensupları görevlerinden ayrılmadıkça aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.
 Milletvekili, meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içersinde toplam 5 birleşim günü katılmadığı durumda milletvekilliği düşer.
 Yasama dokunulmazlığı kaldırılan veya üyeliği düşen milletvekili, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine başvurulur. Anayasa Mahkemesi de bu kararı 15 gün içersinde kesin karara bağlar.
 TBMM 550 milletvekilinden oluşur ve milletvekilleri, her biri birer seçim çevresi olan illerden seçilir. Ancak, bir siyasal partinin bir ilden milletvekili çıkarabilmesi için, hem Türkiye genelindeki, hem de o ildeki geçerli oyların en az %10’nu kazanması gerekir.
Yüksek Seçim Kurulu
 TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur.
 Seçimler, yargı organlarının denetimi altında yapılır. Bu yargı organı Yüksek Seçim Kuruludur. Kararları kesindir, itiraz edilemez.
 1982 Anayasasına göre Yüksek Seçim Kurulu üyelerini; Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları seçer.
TBMM’nin Görev ve Yetkileri
 Kanun koymak, değiştirmek.
 Bakanlar kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermek.
 Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.
 Bakanlar Kurulunu denetlemek.
 Ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.
 Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasına karar vermek.
 Para basılmasına karar vermek.
 Savaş ilanına karar vermek.
 Genel ve özel af ilanına karar vermek.
 Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına karar vermek.
Dip Notlar:
 TBMM bir yasama yılında en fazla 3 ay tatil yapar.
 TBMM, Ekim ayının ilk günü Cumhurbaşkanın açılış konuşmasıyla çalışmalarına başlar.
 TBMM bütçe komisyonu 40 kişiden oluşur. 25 iktidar, 15 muhalefet üyelerinden oluşur.
 Unutulmamalıdır ki Cumhurbaşkanın tek veto edemediği kanun bütçe kanunudur.
 Milletlerarası anlaşmalar. KANUN niteliğindedir itiraz edilemez.
 Toplantı yeter sayısı demek; üye tamsayısının en az 1/3’ü demek yani 184 milletvekili.
 Karar yeter sayısı ise; toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının 1/4 ‘nün bir fazlasından az olamaz.
 Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.
 TBMM tarafından kabul edilen kanunları Cumhurbaşkanı 15 gün içersinde yayımlar. Cumhurbaşkanı, yayımlanması uygun bulmadığı kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderir.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
1971 yılında yapılan değişiklerle Anayasamıza girmiştir.
 Olağan dönemlerde; Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.
 Olağanüstü dönemlerde; Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.
 KHK çıkarmak için TBMM tarafından Bakanlar Kuruluna yetki kanunu ile izin verilmesi gerekir. Olağanüstü dönemde çıkartılan KHK’ de yetki kanuna ihtiyaç yoktur.
 KHK kişi hakları ve ödevleri ile ilgili haklar ve ödevler düzenlenemez.
 KHK başka bir tarih belirlenmemişse Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer ve aynı gün TBMM’ye sunulur. TBMM’ye sunulmayan kararnameler bu tarihte yürürlükten kalkar.
Tüzük: Kanunların uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirlemek amacıyla çıkarılır. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır ve Danıştayın incelemesinden geçirilir. Tüzüğün şekli şartı Danıştayın incelenmesinde geçmektedir.
Yönetmelikler: Başbakan, Bakanlıklar ve Kamu Kurum ve Kuruluşların kendi iç yapılarına ve çalışma sistemlerini belirlemek amacıyla çıkarılır.
TBMM’NıN BıLGı EDıNME VE DENETıM YOLLARI
 Soru: Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya Bakanlardan bilgi istenilmesidir.
 Genel Görüşme: Toplumu ilgilendiren belli bir kanunun TBMM genel kurulunda görüşülmesidir.
 Meclis Soruşturması: Başbakan veya Bakanların cezai sorumlulukların araştırılmasıdır. TBMM üye tamsayısının en az onda biri tarafından verilir.
 Meclis Araştırması: Belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemedir.
 Gensoru: Hükümetin veya bir Bakanın siyasal sorumluluğuna yol açabilir. Gensoru en az 20 milletvekili tarafından verilir.
Dip not: Başbakanın Yüce Divan’a sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır.
OLAĞANÜSTÜ YÖNETıM USULLERı
1982 Anayasasına göre olağanüstü hal ilan yetkisi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir. 1982 Anayasasına göre üç türlü olağanüstü hal rejimine yer verişmiştir. ıki durumda olağanüstü hal ilan edilmekte diğer durumda ise sıkı yönetim ilan edilmektedir. Olağanüstü hal ilanın birinci nedeni, tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım halleridir. ıkinci nedeni; şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzenin ciddi şekilde bozulmasıdır. Üçüncü nedeni; sıkı yönetimdir. Savaş hali durumunda ilan edilir.
Olağanüstü Hal ılan Şekilleri
1. Olağanüstü hal ilan şekli; Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilir. 2. ve 3. Olağanüstü hal ilan şekli; Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Milli Güvenlik Kurulunun görüşünü alarak sıkı yönetim ilan edilir.
Dip Notlar:
 Her üç durumda da olağanüstü hal veya sıkı yönetim ilan edildikten sonra Resmi Gazetede yayımlanır ve TBMM’ye sunulur.
 Olağanüstü hal 6 ay için ilan edilir. Gerekli şartlar oluştuğunda 4 ay uzatabilir.
 Sıkı yönetim ilan edildikten sonra;
 Kolluk görev ve yetkileri askeri makamlara geçer.
 Temel hak ve hürriyetler sınırlanabilir veya durdurulur.
 Bazı suçlar Askeri Mahkemelerde görülür.

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:08
YARGI ORGANIN YAPISI
Hakimlik Teminatı: Hakimlik teminatının en önemli sorunu azlolunma ilkesidir. 1982 Anayasası bu teminatın içersine savcıları da almıştır. ılgili maddeye göre hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz, bir mahkemenin veya kanunun kaldırılmasıyla sebebiyle olsa, aylık ödenek ve diğer özlük haklardan yoksun kılınamazlar.
YÜKSEK MAHKEMELER
1. Anayasa Mahkemesi:
 11 asıl ve 4 yedekten oluşur.
 Üyelerini Cumhurbaşkanı seçer.
 Salt çoğunlukla karar verir.
Görevleri:
 Kanunları, KHK’leri ve TBMM iç tüzüğünü Anayasa uygunluk şekilde denetler.
 Cumhurbaşkanı, Bakanları, Yüksek Mahkeme başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcısı vekilini, hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla denetler.
 Yasama dokunulmazlıklarının iptaline karşı davalara bakar.
 Siyasi partilerin mali denetimini yapar.
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını kendi üyeleri arasından seçer.
 Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davalara bakar.
2. Yargıtay: Adliye Mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Yargıtay üyeleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerince seçilir.
3. Danıştay: ıdare ve Vergi Mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Üyelerinin dörtte üçü Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, dörtte biride Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Tüzüğün yargısal denetimini yapar. Bakanlar Kurulu tarafından gönderilen kanun tasarıları hakkında görüş bildirmekle yükümlüdür.
4. Askeri Yargıtay: Askeri mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
5. Askeri Yüksek ıdare Mahkemesi: Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapar.
6. Uyuşmazlık Mahkemesi: Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.
7. Sayıştay*: Genel ve Katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderlerini inceleyen yüksek hesap mahkemesidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkına ilgililer yazılı bildirimler tarihinden itibaren 15 gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve mallarını TBMM adına denetler.
8. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu*: Adli ve ıdari hakim ve savcıları mesleğe kabul etme, atama, nakletme ve terfi işlemlerini yapar. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Cumhurbaşkanı Hakimler ve Savcılar Kurulundan Anayasa Mahkemesine üye seçmez. Hakimler ve Savcılar Kurulunun kararlarına karşı yargıya başvurulamaz.
* Yüksek Mahkemeler arasında yer almaz, fakat Yüksek Mahkeme statüsünde sayılmışlardır.
TÜRKıYENıN ıDARı YÖNETıMı
A) MERKEZı YÖNETıM
Merkezi ıdarenin Başkent Teşkilatı
1. Cumhurbaşkanı
2. Bakan
3. Bakanlar Kurulu
4. Başbakan
Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar
1. Danıştay; 12 daireden oluşur.
2. Sayıştay; Vize ve tescil işlemi yapar. Genel uygunluk bildirimi 75 gün içinde TBMM’ye sunar.
3. Milli Güvenlik Kurulu
Görevleri:
 Milli güvenlik siyaseti doğrultusunda belirlenecek hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin hangi tedbirler alınacağı.
 Devletin mili güvenlik politikasını belirlenmesi ve uygulaması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması.
 Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hali için görüş bildirmek.
 Devletin bütünlüğü için tedbirlerin alınacağını belirlemek.
MGK’nın oluşumu:
 Cumhurbaşkanı
 Başbakan
 Genel Kurmay Başkanı
 Milli Savunma Bakanı
 ıçişleri ve Dışişleri Bakanı
 Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
 Jandarma Genel Komutanlığı
 Adalet Bakanlığı
 Başbakan Yardımcıları
4. Devlet Planlama Teşkilatı
B. YEREL YÖNETıM
1. ıl özel idareleri
 ıl Genel Meclisi
 ıl Daimi Encümeni
 Vali
2. Belediyeler
3. Köyler

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:09
ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR
AVRUPA BıRLıĞı
Brüksel’de 18 Nisan 1951 yılında 6 Avrupa ülkesi (Belçika, Almanya, Fransa, ıtalya, Hollanda, Lüksemburg) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kurmuştur. ılk somut adım.
1957’de Roma’da imzalanan anlaşma ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AB) kurulmuştur. 1958 yürürlüğe irmiştir.
1973’te ıngiltere, ırlanda, Danimarka
1981’de Yunanistan
1986’da ıspanya, Portekiz
1995’te Avusturya, ısveç, Finlandiya
2004’te Polonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi üye olmuştur.
Avrupa Birliği Organları
 Avrupa Zirvesi
 Avrupa Parlamentosu (Birliğin tek demokratik organı)
 Avrupa Komisyonu
 Bakanlar Konseyi
 Adalet Divanı
Avrupa Birliğinin Finansman Kuruluşları
 Avrupa Yatırım Bankası
 Ab Bütçesi
 Avrupa Parasal ışbirliği Fonu
 Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu
 Avrupa Sosyal fonu
 Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
 Avrupa Kalkınma Fonu
* 1 Ocak 1993’te tek pazara geçmiştir.
** 1999’da Avrupa Birliği’nde Tek Para (Euro) uygulamasına geçildi. Fiili olarak dolaşıma 2002 yılında girdi.
TÜRKıYE-AB ıLıŞKıLLERı
1959 Türkiye, AET’ye ortaklık için başvurdu.
1963 Türkiye ile AET’yi Gümrük Birliğine götürecek ve tam üyeliği sağlayacak olan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı.
1964 Türkiye-AET Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi.
1982 Avrupa Topluluğu, Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı almıştır.
1987 Türkiye, AT’ye, tam üye olmak üzere müracaat etti.
1996 Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği oluşturuldu.
1999 Türkiye'ye adaylık statüsü tanındı.
2001 AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesini kabul etti.
2004 Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılması kararlaştırıldı.
BıRLEŞMıŞ MıLLETLER
BM, uluslararası barış ve güvenliği korumak, ülkeler arası işbirliğini sağlamak amacıyla 51 ülke tarafından 24 Kasım 1945 yılında kurulmuştur. Merkezi New York’tadır. Şu an 191 üyesi bulunmaktadır.
Birleşmiş Milletlerin Amaçları:
1. Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek.
2. Ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek.
3. Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğini sağlamak.
4. ınsanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde birlikte çalışmalar yapmak
Birleşmiş Milletlerin temel organları
Genel Kurul:
Üye devletlerden oluşur. Her üyenin bir oy hakkı vardır.
Güvenlik Konseyi:
Siyasal alanda bir yürütme organıdır. Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi vardır. Bunlardan beşi (ABD, Çin, Fransa, ıngiltere ve Rusya) daimi üyedir. Diğer 10 üye ülke Genel Kurul tarafından iki yıllık dönem için seçilir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey:
Genel kurulca seçilen 27 üyeden oluşur. Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütür.
Uluslararası Adalet Divanı: Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Merkezi Lahey'dir.
Genel Sekreterlik:
Ortaya konan program ve politikaları uygular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi'ne sunar.

BıRLEŞMıŞ MıLLETLERE BAĞLI UZMANLIK KURULUŞLAR
UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Örgütü
FAO: Gıda ve Tarım Örgütü
UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
IMF: Uluslar arası Para Fonu
ILO: Uluslar arası Çalışma Örgütü
WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı

IMF (Uluslar arası Para Fonu)
 1945 yılında kurulmuştur. Merkezi Washington’dur.
 IMF’nin en yetkili organı Guvernörler Kuruludur.
 IMF’nin para birimi SDR
 Türkiye IMF’ye 1947 yılında üye olmuştur.
DÜNYA BANKASI
 1945 yılında kurulmuştur. Türkiye 1947 yılında üye olmuştur.
 Temel amacı; gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere mali imkanları yönlendirerek, gelişmekte olan ülkelerin yaşam standartlarının yükseltilmesini sağlamak.
NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)
 4 Nisan 1949’da Washington’da 12 devletin imzalamış oldukları ittifak anlaşmasıdır.
 Kurucuları: Hollanda, Belçika, Portekiz, ABD, Fransa, ıngiltere, ızlanda, ıtalya, Lüksembourg, Norveç, Kanada, Danimarka
 Türkiye 1952 yılında üye olmuştur.
G-8 ÜLKELERı
Dünyanın en gelişmiş 8 ülkesi tarafından kurulmuştur. G-8 Ülkeleri; ABD, Almanya, Fransa, ıngiltere, ıtalya, Japonya, Kanada ve Rusya’dır.

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:12
1. Aşağıdakilerden hangisi merkezden
yönetimin yararlarından biri değildir?
A) Devlet yönetimini güçlendirir.
B) Hizmetler yeknesak yürür.
C) Demokratik ilkelere uygundur.
D) Daha az harcama ile hizmetler yürütülür.
E) Adam kayırma en az seviyeye ulaşır.
2. Yürütmenin durdurulmasıyla ilgili karara
karşı itiraz süresi ne kadardır?
A) 1 hafta B) 10 gün C) 15 gün
D) 30 gün E) 60 gün
3. Türkiye’de herhangi bir bölgeye kurulacak
olan aşağıdaki enerji kaynaklarından
hangisinin özellikle işletme aşamasında
bölgede daha az istihdam yaratması
beklenir?
A) Nükleer enerji
B) Rüzgar enerjisi
C) Güneş enerjisi
D) Termik enerji
E) Jeotermal enerji
4. Bakanlar kurulunun almış olduğu bir
karara karşı itiraz hangi makama yapılır?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Sulh Mahkemesi
C) Danıştay
D) Bölge ıdare Mahkemesi
E) Yargıtay

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:13
5. Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk
makamı içerisinde yer almaz?
A) Belediye Başkanı
B) Başbakan
C) Vali
D) ıçişleri Bakanı
E) Kaymakam
6. 1876 Anayasasının ilk şekli aşağıdakilerden
hangisini benimsememiştir?
A) Üniter devlet modelini
B) Mahkemelerin bağımsızlığını
C) Yasaların dine aykırı olamayacağını
D) Siyasi parti kurma hakkını
E) Devlet memurlarının Türkçe bilme şartını
7. Türk Hukukundaki sınıflandırmaya göre
aşağıdakilerden hangisi özel hukuka dahil
edilmiştir?
A) Yargılama Hukuku
B) Mali Hukuk
C) ışletme Hukuku
D) Ceza Hukuku
E) Devletler Genel Hukuku
8. Aşağıdakilerden hangisi Devletler
Hukukunun başlıca kaynaklarından biri
değildir?
A) Milletlerarası anlaşmalar
B) Milletlerarası adet kuralları
C) Mahkeme kararları
D) Kamusal kararlar
E) Genel hukuk ilkeleri

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:21
9. Aşağıdakilerden hangisi devletler hukukunun uygulanmasından sorumlu olan daha otoriter bir güçtür?
A) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
B) Avrupa İnsan Hakları Komisyonu
C) Birleşmiş Milletler
D) Uluslararası Af Örgütü
E) NATO

10. Aşağıdakilerden hangisi konsoloslukların görevidir?
A) Sosyal ilişkilerde devleti temsil etmek
B) Ticari işlerde devlet adına görev yapmak
C) Spor müsabakalarında devleti temsil etmek
D) İdari işlerde devleti temsil etmek
E) Yargısal işlerde devleti temsil etmek

11. Toplumun varlığını, hayat şartlarını ya da fertlerin menfaatlerini ağır biçimde sarsan suçlar “çözüm niteliğindeki suç” olarak kabul edildiğine göre, aşağıdakilerden hangisi böyle bir suçtur?
A) Hayvanlara zarar vermek
B) Göreve geç gelmek
C) Trafik kurallarını ihlal etmek
D) Alkol kullanmak
E) Hırsızlık yapmak

12. 2004 yılında yürürlüğe giren bir kanunla “Ceza sorumluluğu” hangi yaşla başlamaktadır?
A) 9 B) 12 C) 15
D) 16 E) 18

13. İdare kurulları tarafından verilen disiplin cezalarının hangisi yargı denetimine tabi değildir?
A) Kınama cezası
B) Kademe ilerlemesinin durdurulması
C) Devlet memurluğundan çıkarma
D) Aylıktan kesme
E) Hapis cezası

14. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkisine dayanır?
A) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
B) Yasa
C) Tüzük
D) Yönetmelik
E) Kanun Hükmünde Kararname

15. Aşağıdakilerden hangisi haczedilemez?
A) İşçi ücreti
B) Emekli sandığınca bağlanan aylıklar
C) Çıraklık ücreti
D) Yasal olarak belgelenmiş nafaka alacağı
E) Memur ücreti

16. Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş malların kapsamına girmez?
A) Kişisel çalışmanın karşılığı olan edimler
B) Sosyal güvenlik kurumlarının yaptığı ödemeler
C) Çalışma gücü kaybı nedeniyle ödenen tazminat
D) Bir eşe sonradan mirasla kalan mal varlığı geliri
E) Kişisel malların gelirleri
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.

17. Yargıcın kanun kuralı koyması (hukuk yaratması) ile ilgili aşağıdaki hangi bilgi yanlıştır?
A) Hakimin hukuk kuralı koyabilmesi o konuda
yasa hükmü, örf ve adet kuralı olmaması
kuralına bağlıdır.
B) Hakim hukuk kuralı koyarken kıyas
yönteminden yararlanabilir.
C) Yargıç yargısal kararlara uymak zorunda
değildir.
D) Hakimin hukuk yaratabilmesi için o konuda
bir örf ve adet kuralının olup olmaması
önem taşımaz.
E) Yasada menfi (olumsuz) boşluk doldurma
şart koşulmuş ise hakim kural yaratamaz.

18. Ülkemizde “Anayasa Hukuku” karşılığı olarak kullanılan ilk terim Aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ferman hukuku
B) Teşkilat – ı esasiye
C) Hukuku esasiye
D) Kurucu hukuk
E) Ana hukuk

19. Aşağıdakilerden hangisi devletin dış egemenliğinin bir sonucudur?
A) Devletin egemen eşitliği ilkesi
B) Devlet ülkesinin bütünlüğü ilkesi
C) Milliyetler prensibi
D) Self – Determinasyon ilkesi
E) Devletin devamlılığı ilkesi

20. Aşağıdakilerden hangisi devletin iktidar unsurunun ifadesi olan egemenlik kavramı için doğru değildir?
A) Devletin egemenliği dış egemenlik ve iç
egemenlik olarak iki değişik anlamda
kullanılmıştır.
B) Dış egemenlik diğer ülkelerle uluslararası
ilişkilerde bulunabilmek olarak tarif edilebilir.
C) İçişlerine karışılmama ilkesi devletin
bağımsızlığı ilkesinin sonucudur.
D) Dış egemenlik ile kastedilen en temel kavram
bağımsızlıktır.
E) Devletlerin egemen eşitliği ilkesi, devletlerin
bağımsızlığı ilkesinin bir sonucudur.

21. Devletin dışında başka kamu tüzel kişiliğin olmadığı ve bütün devlet faaliyetlerinin merkezden yürütüldüğü devlet şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konfederasyon
B) Ademi merkezi devlet
C) Federasyon
D) Merkezi devlet
E) Üniter devlet

22. Aşağıdaki devlet çeşitlerinden hangisi başka devletlerle ilişkiler kuramaz?
A) Şahsî birlikteki üye devlet
B) Hakikî birlikteki üye devlet
C) Konfederasyondaki üye devlet
D) Federal devlet
E) Üniter devlet


23. Aşağıdakilerden hangisi meclis hükümeti sisteminin yürütmeye ilişkin olarak gösterdiği özelliklerinden değildir?
A) Meclis hükümeti sistemlerinde, hükümetin
(icra gücünün) meclise karşı
kullanabileceği hiçbir müeyyide yoktur.
B) Meclis hükümeti sistemlerinde, icra vekilleri
heyeti arasında kolektif sorumluluk ve
bakanlık dayanışması esasları geçerlidir.
C) İcra vekilleri heyetinin üyeleri meclis
içinden seçilir ve meclis tarafından
serbestçe görevden alınırlar.
D) İcra vekilleri heyeti üyeleri meclise karşı
bireysel olarak sorumludurlar. Bu
sorumluluk mutlaktır.
E) Meclis hükümeti sistemlerinde, meclis icra
vekillerine yürütme işini nasıl yapacakları
konusunda emir ve talimat verebilirler.

24. Meclis hükümeti sistemi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Meclis hükümeti sistemlerinde yasama
organı her halükârda tek meclislidir.
B) Meclis hükümeti sistemlerinde meclisin
sürekliliği ilkesi geçerlidir.
C) Meclis hükümeti sisteminde, bir devlet
başkanlığı makamı yoktur.
D) Meclis hükümeti sisteminde, meclis icra
vekillerine emir ve talimat verebilir.
E) Meclis hükümeti sisteminde, icra vekilleri
heyeti, meclisi feshedebilir.

25. Aşağıdakilerden hangisi başbakanlık sisteminin ayırıcı özelliklerinden biri değildir?
A) Başbakan yürütme organı içerisinde yer alır.
B) Başbakan halk tarafından seçilmez.
C) Başbakan yasamanın güvenine da.......
D) Başbakan yasama organını görevden alabilir.
E) Aynı kişi hem yasama organında hem de
yürütme organında görev alamaz.

26. “Doğrudan Demokrasi” için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Halkın egemenliğini doğrudan doğruya ve
bizzat kullandığı demokrasi tipidir.
B) Bu tip demokrasiye, Antik Çağda Yunan
sitelerinde rastlanır.
C) Bu tip demokrasi şekli bugün için Dünya
üzerinde mevcut değildir.
D) Teorik olarak halk egemenliği sistemine
dayanmaktadır.
E) Pratik olarak uygulanması imkansızdır.

27. “Temsili Demokrasi” hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Temsili hükümet sistemi de denir.
B) Teoride milli egemenlik esasına dayanır.
C) Temsili demokrasi halkın egemenliğini kendi
seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanıldığı
demokrasi tipidir.
D) Bu sistemde millet ile temsilci arasındaki
ilişkinin hukuki niteliği, atama – tayin ve
amir – memur ilişkisidir.
E) Temsilcilerin işlemlerinin halkın onayına
ihtiyacı yoktur ve bu işlemler başka makam
tarafından denetlenmez.
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.

28. Aşağıdakilerden hangisi “yarı doğrudan demokrasi” sisteminin araçlarından değildir?
A) Referandum
B) Halk vetosu
C) Devlet başkanı vetosu
D) Halk teşebbüsü
E) Temsilcilerin azli

29. Referandum neticesinin, yasama meclisini hukuken bağlamadığı referandum çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstişarî referandum
B) İhtiyarî referandum
C) Kurucu referandum
D) Tasdikî referandum
E) Mecburî referandum

30. Oy hakkına sahip olmak için,
I. Seçmen listesine yazılı olmak,
II. Belirli suçlardan mahkûm olmamak,
III. Fiil ehliyetinden yoksun olmamak
durumlarından hangileri gereklidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

31. Seçmenlerin “Oy hakkı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Oy verme hakkı bir siyasal hak olduğu halde,
bu hak kural olarak ülke sınırları içinde
yaşayan herkese ait bir hak değildir.
B) Oy hakkına sahip olmak için belirli bir yaşı
doldurmuş olmak gerekir. Yaş koşuluna
seçim rüştü veya siyasî rüşt de denmektedir.
C) Oy hakkının diğer şartlarını taşımakla birlikte,
listede kayıtlı olmayan kişiler seçimlerde
veya halkoylamalarında oy kullanamazlar.
D) Akıl hastalığı veya yaşlılığı sebebiyle hacir
altına alınmış bir reşit kişinin medenî hakları
kullanma ehliyeti olmadığı gibi oy kullanma
ehliyeti de yoktur.
E) Günümüzde genel seçimlerde oy
kullanabilmek için yirmi bir yaşını doldurmak
gereklidir.

32. Aşağıdakilerden hangisi oy hakkına seçeneksiz olarak hâkim olan bir ilke değildir?
A) Mecburi oy ilkesi
B) Gizli oy ilkesi
C) Serbest oy ilkesi
D) Açık sayım ve döküm ilkesi
E) Kişisel oy ilkesi

33. Seçmenlerin bizzat ve doğrudan doğruya temsilcilerini seçmesi ilkesine ne denir?
A) Bireysel oy ilkesi
B) Kişisel oy ilkesi
C) Doğrudan oy ilkesi
D) Eşit oy ilkesi
E) Serbest oy ilkesi
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.

34. Oy verme hakkına sahip olan kişinin bizzat sandık başına giderek oy pusulasını kendi
eliyle sandığa atması anlamına gelen ilkeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireysel oy ilkesi
B) Serbest oy ilkesi
C) Kişisel oy ilkesi
D) Genel oy ilkesi
E) Eşit oy ilkesi

35. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bireylerin Mahkemeye başvurabilmeleri için
iç hukuk yollarını tüketmiş olmaları gerekir.
B) Mahkemenin ön koşullardan verdiği ret
kararı kesindir.
C) Mahkeme dostane çözümler önerebilir.
D) Mahkeme devleti tazminat ödemeye
mahkûm edebilir.
E) Mahkeme devletin sözleşmeye aykırı
işlemler yaptığını tespit ederse bu işlemleri
iptal edebilir.

36. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından doğru değildir?
A) Sözleşme, insan haklarını uluslararası
düzeyde koruma altına almak ve güvencelere
başlamak için imzalanmıştır.
B) Sözleşme, Avrupa Konseyine üye devletler
arasında Roma’da 3 Kasım 1950 tarihinde
imzalanmış ve yürürlüğe konmuştur.
C) Avrupa Konseyi’nin insan Hakları ve
özgürlüklerine ilişkin Anayasası niteliğinde
temel bir belge olduğu söylenebilir.
D) Avrupa insan Hakları Sözleşmesi’ni insan
haklarına ilişkin diğer belgelerden farklı kılan
temel öğe, sadece temel hak ve özgürlükleri
sıralamakla yetinmeyip, uluslararası ölçekte
bir koruma ve güvence sistemi getirmesidir.
E) Türkiye Sözleşmeyi 3 Kasım 1963’te
onaylamış ve taraf olmuştur.

37. Aşağıdakilerden hangisi Türk Anayasal gelişmeleri içinde hem maddi hem de şekli anlamında ilk belgedir?
A) Kanun-u Esasi
B) Tanzimat Fermanı
C) Islahat Fermanı
D) Sened-i ittifak
E) Teşkilatı Esasi

38. “Siyasi İktidar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaptırım gücü olan ve başkasından emir
almadan emredebilme yeteneğidir.
B) Çıkarların bir arada tutulmasını sağlayan
yetkileri bünyesinde bulundurur.
C) Siyasi erk olmazsa anarşi hüküm sürer ve
sosyokültürel düzen bozulur.
D) Siyasi erk gücünü toplumdan milletten alır,
millet yönetilme yetkisini siyasi erke verir.
E) Siyasi erk her zaman toplumun onayından
geçmek zorunda değildir.

39. Türk parasından altı sıfır hangi tarihte atılmıştır?
A) 2003 B) 2004 C) 2005
D) 2006 E) 2007

40. “Afrika Birliği Merkezi” olan “Addis Ababa” şehri aşağıdaki ülkelerin hangisinin sınırları içerisindedir?
A) Nijer
B) Güney Afrika
C) Etiyopya
D) Katar
E) Birleşik Arap Emirliği

41. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin taşra teşkilatı içerisinde yer almaz?
A) Bucak B) İlçe C) Köy
D) Bölge E) İl

42. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk makamıdır?
A) Valilik
B) Bakanlar Kurulu
C) Orman Müdürlüğü
D) Kaymakam
E) Dışişleri Bakanlığı

43. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşlarının özellikleri arasında değildir?
A) Görevlerinin bir yasayla belirlenmesi
B) İçişleri Bakanı’nın geçici bir önlem olarak yerel
yönetim organlarını görevden alabilmesi
C) Özerk bir statüye sahip olmaları
D) Tüzel kişiliklerinin olması
E) Herhangi bir izne tabi olmadan yerel yönetim
organlarının aralarında birlik oluşturabilmesi

44. Köy muhtarı ağıdaki organların hangisi tarafından görevden uzaklaştırılabilir?
A) Belediye Başkanı
B) İdare Mahkemesi
C) İlçe idare kurulu
D) Danıştay
E) İçişleri Bakanı

45. Avrupa Birliği,
I. İngiltere,
II. Danimarka,
III. İrlanda
ülkelerinden hangilerini birinci genişleme
dalgasıyla örgüte kabul etmişlerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

46. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının
kanun yapma yetkisinin konu bakımından
sınırlandırılmamış olmasını ifade eder?
A) Yasama yetkisinin genelliği ilkesi
B) Yasamanın objektiflik ilkesi
C) Yasama yetkisinin asliliği ilkesi
D) Yasamanın sübjektiflik ilkesi
E) Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi

47. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık bağlı
kuruluşu değildir?
A) Vakıflar Genel Müdürlüğü
B) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Dış Ticaret Müsteşarlığı
E) Denizcilik Müsteşarlığı

48. TBMM’nin aşağıdaki işlemlerinden hangisi
devlet işlemlerinin tasnifi uyarınca bir şart
işlem niteliği taşır?
A) Genel görüşme talebini reddetmek
B) Anayasa değişikliği teklifini kabul etmek
C) TBMM içtüzüğünde değişiklik yapmak
D) Ceza kanununda değişiklik yapmak
E) Cumhurbaşkanını seçmek

49. Bir kamu hizmetinin devlet tüzel kişiliği
dışındaki kamu tüzel kişilerince yerine
getirilmesi yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İdarenin taşra örgütlenmesi
B) Yerinden yönetim
C) Hiyerarşik denetim
D) Yetki genişliği
E) İdarenin bütünlüğü

50. Aşağıdakilerin hangileri arasında idari
vesayet ilişkisi vardır?
A) İçişleri Bakanlığı – Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Enerji Bakanlığı – DSİ
C) Başbakanlık – DPT
D) İl idaresi – İlçe idaresi
E) Cumhurbaşkanı - Bakan

51. Aşağıdakilerden hangisinin genel idari
kolluk alanında düzenleyici işlemler yapma
yetkisi yoktur?
A) Belediye Başkanı
B) Başbakan
C) Vali
D) İçişleri Bakanı
E) Kaymakam

52. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda genel
görevli mahkemedir?
A) Bölge İdare mahkemesi
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) Yargıtay
E) İdare mahkemesi

53. Bir kamu hizmetinin bir özel kişi tarafından
kurulmasını ve işletilmesini öngören ve en
yaygın sözleşme tipi olan kavram
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Mali iltizam sözleşmeleri
B) İstikraz sözleşmeleri
C) İdari hizmet sözleşmeleri
D) Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri
E) Kamu hizmeti tüzel sözleşmeleri

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:22
54. Halkın devlet yönetimine katılması esasını
temel alan anayasa ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Demokratik devlet
B) Laik Devlet
C) Hukuk Devleti
D) Sosyal Devlet
E) Milliyetçi Devlet
55. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına
alınması hangi anayasal ilkenin gereğidir?
A) Anayasal Devlet
B) Hukuk Devleti
C) Üniter Devlet
D) Laik Devlet
E) Demokratik Devlet
56. “Mevcut ve bilinen olgulardan bilinmeyen bir
olgunun mevcudiyeti sonucunu çıkarmak”
ifadesine karşılık gelen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karine
B) İhtisab
C) Fonksiyon
D) Hukuk yaratma
E) Kanun yaratma
57. Türk Medeni Kanunu’na göre iktisadi amaç
gütmeyen hükmi şahıslara örnek olarak,
I. Vakıf,
II. Dernek,
III. Şirket
kavramlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
58. Türk Medeni Kanunu’na göre derneklerin ve
vakıfların feshine karar verecek olan
mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Danıştay
C) Asliye Hukuk Mahkemesi
D) Sulh Mahkemesi
E) İdare Mahkemesi
59. “Yaratıcı hukuk kaynağı ve yürürlük
kaynağı” olarak aşağıdaki verilen
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) TBMM - İçtihat
B) Halk - Töre
C) Kamu tüzel kişileri - Genelge
D) Kabine - Tüzük
E) Bakanlar Kurulu - Yönetmelik
60. Hem devletin üstünlüğünün kabul edildiği,
hem de eşit şartlılık ilkesinin geçerli olduğu
hukuk türüne ne ad verilir?
A) Kişiler Hukuku
B) Devlet Hukuku
C) Medeni Hukuk
D) Karma Hukuk
E) Teamül Hukuk
61. Türk Medeni Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi “yerleşim yeri”
(ikametgah) için geçerli olan ilkelerden biri
değildir?
A) Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi
B) Yerleşim yerinin tekliği ilkesi
C) Yerleşim yerinin değişkenliği ilkesi
D) Yerleşim yerinin sürekliliği ilkesi
E) Yerleşim yerinin gerçekliği ilkesi
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
11
62. Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının
özelliklerinden değildir?
A) Kişilik hakları mutlak haklardandır.
B) Bu haklar herkese karşı ileri sürülemez.
C) Sadece hak sahibinin kullanacağı haklardır.
D) Kişilik hakları başkalarına devredilemez.
E) Parayla ölçülemeyen haklar grubuna girer.
63. Türk Medeni Kanunu’na göre “Basın
Özgürlüğü” aşağıdaki durumların
hangisinde “Kişilik Haklarının” önüne
geçemez?
A) Verilen haber doğruysa
B) Haber toplumun dikkatini çekiyorsa
C) Haberin verilmesinde kamu yararı varsa
D) Verilen haber güncelse
E) Verilen haber kişiselse
64. Hukuk kurallarını tarafından
sınırlandırılmadan yeni bir anayasa yapma
olgusuna ne ad verilir?
A) Monarşik iktidar
B) Otokratik iktidar
C) Kurucu iktidar
D) Asli Kurucu iktidar
E) Tali Kurucu iktidar
65. Aşağıdakilerden hangisinin varlığına
konulan sınırlama “genel oy” ilkesini
zedelemez?
A) Cinsiyet B) Yaş C) Servet
D) Vergi E) Eğitim
66. Türkiye’de seçimlerde yargı denetimi ve
gözetimini kabul eden ilk anayasa
hangisidir?
A) 1921 B) 1924 C) 1961
D) 1971 E) 1982
67. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları
Komisyonu’na bireysel başvuru hakkını
hangi tarihte elde etmiştir?
A) 1949 B) 1973 C) 1982
D) 1987 E) 2001
68. 1982 Anayasası’nın özellikleri arasında,
I. Siyasetten uzaklaşmayı hedefleme,
II. Katılımsal demokrasi modelini benimseme,
III. Kurucu referandum modelini öngörme
durumlarından hangilerinin olduğu
söylenemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
69. Laik devlet anlayışının gereğinde,
I. Sınırsız inanç hürriyeti,
II. İbadet özgürlüğü,
III. Hukukun din kurallarından ayrı olmaması
durumlarından hangileri bulunur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
12
70. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
yasalarını hangi tarihte onaylamıştır?
A) 1946 B) 1954 C) 1963
D) 1987 E) 1989
71. Aşağıdakilerin hangisinde “Hiyerarşik Amir”
statüsü yoktur?
A) Merkezi idarenin Başkent teşkilatı – Bakan
B) İl Özel İdaresi – Vali
C) Belediye İdaresi – Belediye Başkanı
D) Köy İdaresi – Muhtar
E) Bakanlar Kurulu - Başbakan
72. Devler Memurları kanununa göre
aşağıdakilerden hangisi “özel hukuk”
hükümlerine tabidir?
A) Memurlar
B) Sözleşmeli personel
C) Geçici personel
D) İşçiler
E) Dar anlamdaki kamu görevlileri
73. Devlet ile toplum arasındaki ilişkileri
düzenleyen hukuk kurallarının gelişmediği
devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polis Devlet
B) Sosyalist Devlet
C) Monarşik Devlet
D) Jandarma Devlet
E) Totaliter Devlet
74. Kamu refahı için her türlü önlemi alan ve bu
amaçla temel hak ve özgürlüklere
alabildiğine müdahale eden ancak bunları
yaparken idari hukuka bağlı olmayan devlet
anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyalist Devlet
B) Monarşik Devlet
C) Jandarma Devlet
D) Totaliter Devlet
E) Polis Devlet
75. Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği mal
topluluğu olarak düzenlenmemiştir?
A) Vakıflar
B) Üniversiteler
C) Belediyeler
D) TRT
E) Devlet Hava Meydanları İşletmesi
76. Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği kişi
topluluğu olarak düzenlenmemiştir?
A) Belediyeler
B) Vakıflar
C) İl Özel İdareleri
D) Devlet (merkezi idare)
E) Köyler
77. Özel hukuk tüzel kişileri arasında yer alan,
I. Dernekler,
II. Şirketler,
III. Vakıflar
durumlarından hangileri mal topluluğu
olarak düzenlenmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
13
78. Tek bir tüzel kişi içerisinde birimler
arasındaki bütünlüğü sağlayan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetki Göçerimi
B) Tahkim
C) Hiyerarşi
D) Desantralizasyon
E) İdari Vesayet
79. Bir devletin, başka bir devlet sınırları
içerisinde daha çok ticari ilişkilerin
yürütülmesi amacıyla kurmuş olduğu
makamlara ne ad verilir?
A) Konsolosluk
B) Büyükelçilik
C) Patrikhane
D) Dış müsteşarlık
E) Sefaret
80. TC Devlet protokolünde aşağıdakilerden
hangisi daha önde gelir?
A) Anayasa Mahkemesi Başkanı
B) Başbakan
C) Genel Kurmay Başkanı
D) Eski Cumhurbaşkanı
E) Meclis Başkanı
81. Tüzel kişiliği olmadığı halde yönetmelik
çıkarabilen makamlara,
I. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,
II. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,
III. TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği
hangileri örnek gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
82. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Ankara
Anlaşması’nın imzalanması ve yürürlüğe
giriş tarihi olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) 1960 – 1963
B) 1963 - 1964
C) 1987 - 1989
D) 1970 – 1973
E) 2004 - 2005
83. Avrupa Birliğine üye olmadan gümrük
birliğini gerçekleştiren ilk ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye B) Rusya C) ABD
D) Almanya E) İngiltere
84. Türkiye’de “İhracatı Teşvik Politikası” ne
zaman başlamıştır?
A) 1923 B) 1946 C) 1980
D) 1987 E) 1995
85. Türkiye’de planlama faaliyetleri,
I. Devlet Planlama Teşkilatı,
II. Milli Güvenlik Kurulu,
III. TC Merkez Bankası
kurumlarından hangileri tarafından
yürütülmektedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
14
86. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar
Kurulu’na özgü bir kavram değildir?
A) Oy çokluğu
B) Tüzük (Nizamname)
C) Elden imza
D) Kanun Hükmünde Kararname
E) Oy birliği (Mutlak Çoğunluk)
87. TBMM aşağıdaki kanunlardan hangisini
çıkaramaz?
A) İnkılap Kanunlarının Anayasadan çıkarılması
öngören kanunu
B) Renkleri ve ay yıldızı hariç bayrakta değişiklik
yapılmasını öngören kanunu
C) Devlet Güvenlik Mahkemelerinin tekrar
kurulmasını öngören kanunu
D) Bakanlar Kurulu’nun Kanun Hükmünde
Kararname çıkarma yetkisini kaldıran kanunu
E) Başkentin daha uygun bir yere taşınmasını
öngören kanunu
88. I. Evlilik akdi yapma
II. Babalık
III. Boşanma
Yukarıdakilerden hangisi yenilik doğuran
(inşai) davalara örnek olarak
gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
89. Türk Ceza Kanunu’na göre bir suçun toplu
suç sayılabilmesi için en az kaç kişi
tarafından işlenmiş olması gerekir?
A) 2 B) 3 C) 5
D) 7 E) 9
90. 1982 Anayasasına göre,
I. Kesin Hesap Kanununu hazırlama,
II. Tüzük çıkarma,
III. Bütçe Kanununu hazırlama,
görevlerinden hangisi Bakanlar Kurulu’na
aittir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
91. İçişleri Bakanlığına bağlı olan kolluk
türlerine örnek olarak,
I. Adli Kolluk,
II. Siyasi Kolluk,
III. İdari Kolluk,
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
92. Parlamento kararlarına örnek olarak,
I. Genel Kurul kararları,
II. TBMM Başkanlığı kararları,
III. Komisyon kararları,
IV. TBMM Başkanlık Divanı kararları
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) III ve IV C) II ve III
D) I ve IV E) I, III ve IV
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
15
93. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ilan
edilen “Dünya Mirası Alanları” içerisinde
yer almaz?
A) İstanbul’un tarihi alanları
B) İzmir’in tarihi alanları
C) Divriği Camii
D) Mardin evleri
E) Safranbolu evleri
94. Dünya tarihinde sömürgeciliğe karşı ilk
savaş kimler tarafından verilmiştir?
A) ABD Kolonileri
B) Hunlar
C) Kuzey Afrikalılar
D) Göktürkler
E) Huğ Kavimleri
95. Bir işlemin iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne “Dilekçe” vermeye hakkı
bulunan makamlar arasında,
I. Muhalefet partilileri,
II. TBMM Başkanı,
III. Yargıtay
hangileri bulunmaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
96. Milli Eğitim Bakanlığı’nın,
I. Taşra,
II. Merkez,
III. Yurtdışı
örgütlenme biçimlerinden hangilerinde
faaliyet gösterdiği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
97. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre (ILO)
Dünyada çalışma yaşının en az kaç olması
gerekmektedir?
A) 10 B) 12 C) 15
D) 18 E) 20
98. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi,
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi
II. Sayıştay,
III. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
gibi otoritelerin hangileri tarafından
yapılmaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
99. Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kurul, kararlarını oy birliği ile alır.
B) Kurulun toplantı kararları tutanağa geçer.
C) Kurul, Tüzük çıkarma yetkisine sahiptir.
D) Kurul toplantıları genellikle gizlidir.
E) Kurul vergi oranlarını düzenleyebilir.
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
16
100. “Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi
başkalarına yapmamak” atasözü aşağıdaki
kuralların hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Gelenek Kuralları
B) Din Kuralları
C) Ahlak Kuralları
D) Görgü Kuralları
E) Medeni Hukuk Kuralları
101. “Devletin vergiyi en az elemanla en verimli
şekilde toplama ilkesi” aşağıdakilerden
hangisinin bir gereğidir?
A) Vergide Tutumluluk Kuralı
B) Vergide Belirlilik Kuralı
C) Vergide Kolaylık Kuralı
D) Vergide İndirim Kuralı
E) Vergide Objektiflik Kuralı
102. Türkiye’nin IMF ilişkilerinde “Muhafaza
Kurumu” olarak görev yapan birim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkez Bankası
B) Bankalar Birliği
C) Maliye Bakanlığı
D) Hazine Müsteşarlığı
E) Başbakanlık
103. Türkiye’de günümüzde kaçıncı kalkınma
planı uygulanmaktadır?
A) 13 B) 11 C) 9
D) 7 E) 5
104. Dünyada en fazla sınır aşan büyük
akarsuyun bulunduğu kıta hangisidir?
A) Afrika B) Asya C) Avrasya
D) Avrupa E) Amerika
105. Türkiye’yi IMF ilişkilerinde “Mali Ajan”
olarak temsil eden birim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Maliye Bakanlığı
B) Hazine Müsteşarlığı
C) Dış İşleri Bakanlığı
D) Merkez Bankası
E) Başbakanlık Müsteşarı
106. Bir kamu hizmetinin idarenin özel bir kişi
ile yapacağı sözleşme uyarınca, masraflar
özel kişiye ait olmak üzere, özel kişiler
tarafından kurulması ve işletilmesi
usulüne ne ad verilir?
A) Müşterek usulü
B) İmtiyaz usulü
C) İltizam usulü
D) Ruhsat usulü
E) Emanet usulü
107. İdarenin aşağıdaki faaliyetlerinden
hangisi ülke kaynaklarının daha rasyonel
kullanılmasını sağlayan görevidir?
A) Kolluk B) Destekleme C) İç düzen
D) Planlama E) Üretim

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:24
108. ıdare ile özel kişi arasında bir sözleşme
yapılmaksızın, bütün masraflar idareye
ait olmak üzere, idarenin özel kişiye
vereceği “tek yanlı bir izinle” belirli bir
konudaki kamu hizmetinin özel kişilere
gördürülmesi usulüne ne ad verilir?
A) Müşterek usulü
B) ımtiyaz usulü
C) ıltizam usulü
D) Ruhsat usulü
E) Emanet usulü
109. ıdarece kurulmuş bulunan bir hizmetin
önceden kararlaştırılan götürü veya
orantılı bir “bedel veya teçhizat”
karşılığında özel bir kişi tarafından
yürütülmesi usulüne ne ad verilir?
A) Müşterek usulü
B) ımtiyaz usulü
C) ıltizam usulü
D) Ruhsat usulü
E) Emanet usulü
110. Bir kamu hizmetinin bir miktar “prim”
ödeyerek özel kişiye gördürülme
usulüne ne ad verilir?
A) Müşterek emanet usulü
B) ımtiyaz usulü
C) ıltizam usulü
D) Ruhsat usulü
E) Emanet usulü
111. Aşağıdakilerden hangisinde idarenin
kolluk kuvvetlerinin yaptırım gücü daha
azdır?
A) ışyeri B) Okul C) Mesken
D) Tiyatro E) Piknik alanı
112. Kamu hizmetlerinin kaldırılmasında asli
yetki aşağıdaki organlardan hangisine
aittir?
A) Bakanlar Kurulu
B) ıdare Mahkemesi
C) Danıştay
D) Yasama
E) Cumhurbaşkanı
113. Bir kamu hizmetinin sözleşme
yapılmaksızın “idare veya kamu tüzel kişisi
tarafından bizzat yürütülmesi” usulüne ne ad
verilir?
A) Müşterek usulü
B) ımtiyaz usulü
C) ıltizam usulü
D) Ruhsat usulü
E) Emanet usulü
114. “ıdari bir karar” aynı zamanda
aşağıdakilerden hangisi kapsamındadır?
A) Re’sen B) ıcrai C) Takdiri
D) Teklifsiz E) ıleriye Dönük
115. ıdarenin kanunla yetki verilmeden
kendiliğinden harekete geçerek temel hak
ve özgürlüklere müdahale etmesi
aşağıdakilerden hangisini teşkil eder?
A) Fonksiyon gaspı
B) Yetki aşımı
C) Fonksiyon özerkliği
D) Yetki gaspı
E) Yetki saptırması
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
18
116. Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine
örnek olarak,
I. Vakıflar,
II. Sendikalar,
III. Dernekler
topluluklardan hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
117. Aşağıdaki uluslararası organların dört
tanesinin merkezlerini ikişerli ikişerli
gruplandırmak mümkündür.
Buna göre aşağıdaki uluslararası
organların merkezleri ikişer ikişer
gruplandırılırsa hangisi herhangi bir
ikişerli grupta yer almaz?
A) Uluslararası Para Fonu
B) Birleşmiş Milletler
C) Uluslararası ımar ve Kalkınma Bankası
D) NATO
E) Avrupa Birliği
118. Yasama ve yürütmenin, yürütme
organında birleşmesi aşağıdaki
sistemlerin hangisinde görülür?
A) Meclis Hükümeti
B) Diktatörlük
C) Parlamenter Sistem
D) Meşruti Monarşi
E) Başkanlık Sistemi
119. 1982 Anayasasına göre Kanun
Hükmündeki Kararnameler Resmi
Gazete’de yayımlandıkları gün Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne sunulmazsa
aşağıdaki sonuçlardan hangisi oluşur?
A) Cumhurbaşkanının veto hakkı doğar.
B) Bu tarihten itibaren yürürlükten kalkar.
C) Anayasa Mahkemesine iptal davası açılır.
D) 45 gün içerisinde yürürlükten kalkar.
E) Yürürlülüğe giriş tarihi değişir.
120. Türkiye’de “çoğulcu toplum yapısının
geliştirilmesi” için atılan adımlar arasında,
I. Siyasi partilerin güvenceli bir hukuki yapıya
kavuşturulması,
II. Sendikalar hakkında toplum yararına
düzenlemeler yapılması,
III. ış hukukunun geliştirilmesi
durumlarından hangileri yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
121. Aşağıdakilerden hangisi 1982
Anayasasının “Siyasi tıkanıkları ve zorlukları
giderici” hükümleri ortaya koyduğuna bir
kanıt oluşturmaz?
A) Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet
Meclisi seçimlerini yenileme yetkisinin daha
kolay şartlara bağlanması
B) Cumhurbaşkanının son turda seçilememesi
durumunda TBMM’nin herhangi bir karar
almadan seçimlerin yenilenmesi
C) TBMM’nin toplantı ve karar yeter sayılarının
özel şartlara bağlanması
D) Yasama organının Anayasa Mahkemesi’ne
üye seçmesi usulüne son verilmesi
E) Siyasi parti gruplarının en az 20 kişi olması
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
19
122. Türkiye’de,
I. Olağanüstü dönemlerde çıkarılan Kanun
Hükmünde Kararnameler,
II. Olağanüstü dönemlerde çıkarılan
yönetmelikler,
III. Olağanüstü dönemlerde çıkarılan
nizamnameler
durumlarından hangileri yargı denetimi
dışında bırakılmamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
123. Bakanlar Kurulu’nun,
I. Kuruluş aşamasında,
II. Göreve başlarken,
III. Görev sırasında
durumlarından hangilerinde “güven istemi”
zorunlu kılınmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
124. Bir yönetmelik,
I. Doğrudan Bakanlar Kurulu tarafından
çıkarılmışsa,
II. Herhangi bir makam tarafından çıkarılmış
ancak ülkeyi ilgilendiren konular içeriyorsa,
III. Köy idaresi tarafından çıkarılmış ancak
iskan projelerini kapsıyorsa
durumlarından hangilerinde “Danıştay”
incelemesi söz konusudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
125. Aşağıdaki mahkemelerden hangisinin
somut norm denetimi (itiraz yolu) için
Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda
bulunma hakkı yoktur?
A) Sayıştay
B) Tapu ve kadastro Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Disiplin Mahkemesi
E) Sulh Hukuk Mahkemesi
126. Uluslararası Expo fuarları,
I. ıngiltere’deki Kristal Sarayı,
II. Fransa’daki Eyfel Kulesi,
III. Hindistan’daki Tac Mahal
durumlardan hangilerinin yapılmasına katkı
sağlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
127. Anayasa Mahkemesine göre,
I. Yetki Kanunu,
II. Anayasa değişikliği Kanunu,
III. Kanun Hükmünde Kararname
durumlardan hangilerinin Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde ivedilikle görüşülmesi
işlemin iptal sebebidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
20
128. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
herhangi bir konu hakkında “Genel
görüşme” yapılmasına kim karar verir?
A) ılgili komisyon
B) Başbakan
C) TBMM Genel Kurulu
D) Bakanlar Kurulu
E) Başkanlık divanı
129. “Siyasi partilerin önceden izin almaksızın
kurulabilmesi” aşağıdaki ilkelerin
hangisinin öncelikli bir gereğidir?
A) Sosyal Devlet
B) Demokratik Devlet
C) Laik Devlet
D) Üniter Devlet
E) Hukuk Devleti
130. Kanunların denetlenmesi için Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ndeki gerekli oran
en az kaçtır?
A) 1/3 B) 1/5 C) 2/3
D) 3/5 E) 1/10
131. Türkiye’de, çalışmalarını kendi yaptığı
düzenleyici işlemlerle belirleyen
merciiler arasında,
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi,
II. Merkezi ıdare,
III. Anayasa Mahkemesi
durumlarından hangilerinin olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
132. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuk
dallarından biri değildir?
A) Ceza Hukuku
B) Medeni Hukuk
C) ıdare Hukuku
D) Anayasa Hukuku
E) Vergi Hukuku
133. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza
Hukuku'na hakim olan ilkelerinden biridir?
A) ıyi niyet ilkesi
B) Kusursuz sorumluluk ilkesi
C) Evrensellik ilkesi
D) ılliyet (nedensellik) ilkesi
E) Nispilik(görecelilik) ilkesi
134. Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat
cezasıdır?
A) Kişiliğin sona ermesi
B) ışyerinin geçici olarak kapatılması
C) Ağır hapis cezası
D) Vatandaşlıktan çıkarma
E) Ağır para cezası
135. Suçun maddi unsuruna ne ad verilir?
A) Kusur B) Şaibe C) Hareket
D) Netice E) Zarar
136. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukuku’na
egemen olan ilkelerinden biri değildir?
A) Nispilik B) Eşitlik C) Genellik
D) Adalet E) Kanunilik
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
21
137. Aşağıdakilerden hangisi servet
üzerinden alınan vergilerden değildir?
A) Veraset ve intikal vergisi
B) Emlak vergisi
C) Taşıt - alım vergisi
D) Motorlu taşıtlar vergisi
E) Kurumlar vergisi
138. Hukuk neden gereklidir?
A) Devleti diğer devletlerden koruduğu için
B) Kişilerin geleceğini güven altına aldığı için
C) Toplumda refahı sağlamak için
D) Kişileri otorite altında tutmak için
E) Sosyal hayatı düzenlediği için
139. Kişilerin kendi nefislerine karşı davranış
biçimlerini hangi kurallar belirler?
A) Sübjektif ahlak kuralları
B) Hukuk kuralları
C) Değişken ahlak kuralları
D) Görgü kuralları
E) Objektif ahlak kuralları
140. Evlilik akdi yapan bir çifte düğün
hediyesi götürmeyi gerektiren kural
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dini hoşgörü
B) Görgü kuralı
C) Hukuk kuralı
D) Ahlak kuralı
E) Medeni kurallar
141. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) Din kurallarına aykırı davranmanın
müeyyidesi manevidir.
B) Maddi müeyyide, kuralın kamu kudreti ile
desteklenmiş olmasıdır.
C) Din, ahlak ve görgü kurallarının maddi
müeyyidesi yoktur.
D) Ahlak kuralları her zaman her yerde aynı
şekilde etkisini gösterir.
E) Hukuk kuralları, maddi müeyyidelidir.
142. Aşağıdakilerden hangisi sadece hukuk
kurallarının bir özelliğidir?
A) Kamu gücü ile desteklenmiş olması
B) Uygulanması gereken kurallar içermesi
C) Bir müeyyideye sahip olması
D) Kişi ilişkilerini düzenlemesi
E) Yasaklar içermesi
143. “Verilmiş bir söze sadık kalmak” aşağıdaki
ahlak kurallarından hangisinin bir
gereğidir?
A) Mutlak B) Sübjektif C) Objektif
D) Özel E) Yüksek
144. Aşağıdakilerden hangisi hukuk
kurallarının müeyyidelerinden biri
değildir?
A) Ceza B) Butlan C) ıptal
D) Tazminat E) Boşluk
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
22
145. Aşağıdakilerden hangisi ceza
çeşitlerinden biri değildir?
A) Hafif hapis cezası verilmesi
B) Müebbet hapsin istenmesi
C) Sürgüne gönderilme cezası
D) Kamu hizmetlerinden mahrumiyet
E) Hukuka aykırı fiil ile zararın karşılanması
146. “Butlan” aşağıdaki yaptırım türlerinden
hangisi içinde yer alır?
A) Ceza B) Yokluk C) ıptal
D) Hükümsüzlük E) Cebri icra
147. Evlendirme akdinin resmi evlendirme
memuru önünde yapılmamasının
müeyyidesi nedir?
A) Mutlak Butlan B) Yokluk C) ıptal
D) Hükümsüzlük E) Nispi Butlan
148. 12 yaşındaki mümeyyiz kudretine sahip
olan bir çocuk anne ve babasının iznini
almadan bir sözleşme yaparsa bu
işlemin müeyyidesi ne olur?
A) ıptal
B) Yokluk
C) Ceza
D) Hükümsüzlük
E) Tek taraflı bağlamazlık
149. Yokluk ve tek taraflı bağlamazlık şeklinde
ortaya çıkan hukuki yaptırım türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cebri icra
B) Ceza
C) ıptal
D) Hükümsüzlük
E) Tazminat
150. Bir öğrencinin hukuka aykırı biçimde
sınavlara girmesine engel olunursa,
öğrenci bu işlemi nasıl ortadan
kaldırabilir?
A) Ceza B) Yokluk C) ıptal
D) Boşluk E) Cebri icra
151. Bir A şahsı ile bir B şahsı arasındaki
ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ne
ad verilir?
A) Objektif hukuk
B) Sübjektif hukuk
C) Sosyal hukuk
D) Özel hukuk
E) Kamu hukuku
152. Bakanlar Kurulu’na Anayasa değişikliği
teklif etme hakkı ilk ve son kez aşağıdaki
gelişmelerin hangisinde tanınmıştır?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1971 Ara Rejimi

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:25
153. Türk Medeni Kanunu’na göre define
bulan bir kimse, değerinin ne kadarını
aşmamak üzere uygun bir ödül
isteyebilir?
A) 1/2 B) 1/5 C) 1/10
D) 1/20 E) 1/50
154. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki
denetim araçlarından biri olan “Genel
Görüşme” ‘nin diğer bir denetim aracı
olan “Soru” ‘ya göre daha etkili bir
mekanizma olmasında,
I. Genel Görüşme önergesinin sahibi olan
milletvekilleri dışındaki vekillerin de
görüşmelere katılabilmesi,
II. Genel görüşmenin sonunda oylama
yapılması,
III. Görüşmeler sonrasında herhangi bir
kararın alınmaması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
155. Kanunların koymuş olduğu soyut
kuralları somutlaştıran unsurlara ne ad
verilir?
A) Anayasa
B) Toplum kuralı
C) Tüzük
D) Sirküler
E) Kanun Hükmünde Kararname
156. sosyal hayatı düzenleyen aşağıdaki
kuralların hangisinde toplumun
“oto kontrolü” bulunmamaktadır?
A) Örfler
B) Din Kuralları
C) Hukuk Kuralları
D) Görgü Kuralları
E) Ahlak Kuralları
157. Bir bölgenin birtakım unsurlar sebebiyle
güvenli, geçici güvenli veya güvenli
olmayan bölge ilan edilmesi kararını
almaya yetkili olan makam
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parlamento
B) Bakanlar Kurulu
C) Genel Kurmay Başkanlığı
D) Başbakanlık
E) Cumhurbaşkanlığı
158. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ilk
özel televizyon kanalıdır?
A) Show Tv
B) Star
C) TRT
D) Türkmen Tv
E) Cumhuriyet tv
159. Türkiye’de günümüze kadar kaç kez
referanduma gidilmiştir?
A) 3 B) 5 C) 7
D) 9 E) 11
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
24
160. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel
kurulunun teklifi kabul edip etmeme
durumu hariç, bir oylamanın gizli
yapılabilmesi için en az kaç üyenin
teklifte bulunması gerekir?
A) 10 B) 20 C) 50
D) 55 E) 184
161. Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan
davalar aşağıdaki mahkemelerden
hangisinde görülür?
A) ıdare Mahkemesi
B) Anayasa Mahkemesi
C) Danıştay
D) Bölge ıdare Mahkemesi
E) Yargıtay
162. Yalnızca bir sosyal sınıfın çıkarları
gözeten siyasi partilere ne ad verilir?
A) Dikey nitelikli partiler
B) Yatay nitelikli partiler
C) Azınlık partileri
D) Karma nitelikli partiler
E) Muhalefet partisi
163. Aşağıdakilerden hangisi idare
hukukunun genel özellikleri arasında yer
almaz?
A) Kanunlaştırılmış bir hukuk dalı olması
B) ıçtihatlara dayanması
C) Statü hukuku olması
D) Bağımsız ve müstakil bir hukuk dalı olması
E) Yeni bir dal olduğu için derlenmemiş olması
164. Türkiye aşağıda verilen uluslararası
kuruluşların hangisine karşısında verilen
tarihte üye olmamıştır?
A) Avrupa Konseyi - 1954
B) NATO - 1952
C) Birleşmiş Milletler - 1945
D) Uluslararası para fonu - 1947
E) Dünya Bankası - 1947
165. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi özellikle
Avrupa toplumunu biçimlendirmek ve
insani değerlerin ön planda olduğu bir
Avrupa yaratmak amacıyla kurulmuştur?
A) Avrupa Birliği
B) Avrupa Konseyi
C) Avrupa Güvenlik ve ışbirliği Teşkilatı
D) Ekonomik ve Sosyal Konsey
E) Uluslararası Af Örgütü
166. Aşağıdakilerden hangisini ekonominin ana
unsurlarından değildir?
A) Üretim B) Esneklik C) Bölüşüm
D) Tüketim E) Değişim
167. Enflasyon seviyesinin yüksek olduğu bir
ülkede aşağıdaki durumlardan hangisi
görülmez?
A) Halkın ihtiyaçlarının karşılanamaması
B) Talep fazla olduğu için fiyatların yükselmesi
C) Paranın alım gücünün düşmesi
D) ıthalatın azalması
E) ıhracatın azalması
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
25
168. Bankaların geri alma taahhüdü ile
menkul kıymet satışına ne ad verilir?
A) Damping
B) Devlet tahvili
C) Repo
D) Hazine Bonosu
E) Emisyon
169. Bütçenin “yönetsel” denetimi aşağıdaki
mercilerin hangisi tarafından yapılır?
A) Maliye Bakanlığı
B) Sayıştay
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
D) Yüksek Denetleme Kurumu
E) Anayasa Mahkemesi
170. Milli Gelirin üretim faktörleri arasında
dağıtılması aşağıdakilerden hangisi ile
ifade edilir?
A) Dağıtım B) Bölüşüm C)
Tüketim
D) Damping E) Değişim
171. Türkiye’de,
I. Okur – yazar oranı,
II. Toplumsal hareketlilik,
III. Meslek çeşitleri
durumlarından hangilerinin artması
kalkınmanın bir ölçütüdür?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
172. Aşağıdakilerden hangisi anayasal bir
kurum olarak düzenlenmemiştir?
A) Türk Dil Kurumu
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Atatürk Araştırma Merkezi
D) Dil ve Tarih yüksek Kurumu
E) Milli Güvenlik Kurulu
173. Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili
olarak,
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
onaylandıktan sonra idari bir işlem halini
alması,
II. Yetki Kanunu iptal edildiğinde kendiliğinden
ortadan kalkması,
III. Olağan dönemlerde sadece sosyal hakların
düzenlenememesi
durumlarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
174. Aşağıdakilerden hangisi 1982
Anayasası’nın benimsemiş olduğu seçim
sistemidir?
A) Barajlı D’hont usulü
B) Dar bölge usulü
C) Mutlak çoğunluk usulü
D) D’hont usulü
E) Barajlı çoğunluk usulü
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
26
175. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı ile ilgili
olarak,
I. Emredici vekaleti kabul etmiştir.
II. Milletvekillerinin gerekli görüldüğü
hallerde azledilebileceğini kabul etmiştir.
III. Temsili vekalet ilkesini kabul etmiştir.
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
176. I. Olağanüstü Hal Kanunu
II. Bütçe Kanunu
III. Milli Korunma Kanunu
Yukarıdakilerden kanunlardan
hangilerinin uygulanabilmesi için
doğrudan yürürlüğe girmesi şart değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
177. Topluma sunulacak bazı hizmetlerin
merkezi idare içerisinde doğrudan
bulunmayan kamu tüzel kişileri
tarafından yürütülmesi ilkesi ne ile ifade
edilir?
A) Tevsi Mezuniyet
B) Vesayet
C) Adem-i Merkeziyet
D) Yetki genişliği
E) Merkezi yönetim
178. Hiyerarşik denetimin kapsamında,
I. Yerindelik,
II. Hukukilik,
III. Maslahata uygunluk
durumlarından hangileri bulunur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
179. “Kişilerle kişiler” ve “kişilerle idare” arasında
meydana gelen uyuşmazlıkların aynı yargı
organında çözülmesi hangi sitemde
mümkündür?
A) ıdari rejim
B) Adli idari sistem
C) Karma rejim
D) Sübjektif sistem
E) Objektif sistem
180. ıdarenin kamu düzenini sağlamak veya
korumak için giriştiği bütün faaliyetlere ne
ad verilir?
A) Kamu hizmetleri
B) Kolluk faaliyetleri
C) Esenlik faaliyetleri
D) Vesayet
E) ıstimval
181. Aşağıdaki kamu hizmetine egemen olan
ilkelerin hangisi üzerinde idarenin takdir
yetkisi mevcuttur?
A) Uyarlama
B) Nesnellik
C) Değişkenlik
D) Eşitlik
E) Meccanilik
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
27
182. Bir kamu hizmetinin idare veya kamu
tüzel kişisinin kendi imkanları ile kendisi
tarafından bizzat yürütülmesi usulüne
ne ad verilir?
A) Müşterek Emanet usulü
B) Emanet usulü
C) ımtiyaz usulü
D) ıltizam usulü
E) Ruhsat usulü
183. Özel durumlarda temel hak ve
özgürlüklerin kısmen veya bütünüyle
durdurulması kararını almaya yetkili
makam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parlamento
B) Cumhurbaşkanlığı
C) Bakanlar Kurulu
D) Anayasa Mahkemesi
E) Genel Kurmay Başkanlığı
184. Köyün belediyeye dönüşebilmesi için
aşağıdakilerden hangisi öncelikle göz
önünde bulundurulur?
A) Ekonomik durumu
B) Stratejik konumu
C) Demografik yapısı
D) Zirai kalkınmışlığı
E) Arazi büyüklüğü
185. Aşağıdakilerden hangisi idari kamu
kurumudur?
A) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
B) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
C) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
D) Makine ve Kimya Endüstrisi
E) Devlet Malzeme Ofisi
186. I. Memurlar
II. ışçiler
III. Geçici personel
IV. Sözleşmeli personel
Devlet “asli ve sürekli” görevlerini
yukarıdakilerden hangileri vasıtasıyla
yürütür?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV
D) III ve IV E) I, II, III ve IV
187. 1982 Anayasasında aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
A) Devlet Planlama Teşkilatı
B) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) Yüksek Hakem Kurulu
E) Diyanet ışleri Başkanlığı
188. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü yasa
yoludur?
A) ıtiraz
B) Temyiz
C) Yargılamanın iadesi
D) Karar düzeltmesi
E) Yargılamanın kabulü
189. Aynı fonksiyon içinde farklı araçlar
birbirlerinin işlevini yaptığında aşağıdaki
durumlardan hangisi ortaya çıkar?
A) Konu yönünden yetkisizlik
B) Yetki gaspı
C) Yetki göçerimi
D) Yer yönünden yetkisizlik
E) Konu aşımı
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
28
190. Hizmet kusuru,
I. Hizmetin kötü işlemesi,
II. Hizmetin hiç işlememesi,
III. Hizmetin geç işlemesi
durumlarından hangilerinde ortaya çıkar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
191. Türkiye’de kuruluşların yatırım
ödeneklerini hangi organ inceler ve
değerlendirir?
A) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
B) Maliye Bakanlığı
C) Sayıştay
D) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
E) Parlamento
192. ıdari vesayet ilkesi aşağıdakilerden
hangisinin bir sonucudur?
A) Yetki genişliğinin
B) Yerindelik yönetiminin
C) Kısmi özerkliğin korunmasının
D) Merkezden yönetimin
E) ıdarenin bütünlüğün
193. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda
içtihadı birleştirme kararı vermeye
yetkili yüksek mahkemedir?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Yargıtay
C) Danıştay
D) Sayıştay
E) Askeri Yargıtay
194. Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun bir
alt dalı olan Medeni Hukukun düzenlemiş
olduğu hukuk dallarından biri değildir?
A) Şahsın Hukuku
B) Ticaret Hukuku
C) Eşya Hukuku
D) Aile Hukuku
E) Miras Hukuku
195. Aşağıdakilerden hangisi hukukun maddi
müeyyideleri içerinde nispi butlanın yer
aldığı yaptırım türüdür?
A) Ceza
B) Tazminat
C) ıptal
D) Cebri ıcra
E) Hükümsüzlük
196. Aşağıdakilerden hangisi özel hakların
kendi içinde yapılabilecek bir tasnif
olamaz?
A) Mutlak Haklar – Nispi Haklar
B) Devredilebilen Haklar – Devredilemeyen Haklar
C) Mamelek Hakları – Şahsiyet Hakları
D) ınşai Haklar – Alelade Haklar
E) Kişisel Haklar – Sosyal ve ekonomik Haklar
197. Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukukun
dallarından biri olan Ticaret Hukukunun
içerisinde düzenlenmiş alt hukuk
kollarından biri değildir?
A) Ticari işletme hukuku
B) Şirketler hukuku
C) Kooperatifler hukuku
D) Kıymetli evrak hukuku
E) Sigorta hukuku
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
29
198. Kural olarak milletlerarası antlaşmalar
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayına
sunulur.
Parlamento onayına sunulmayan
anlaşmaları veya sözleşmeleri imzalama
yetkisi aşağıdaki mercilerin hangisine
aittir?
A) Bakanlar Kuruluna
B) Cumhurbaşkanına
C) TBMM Başkanına
D) Başbakana
E) Dışişleri Bakanlığına
199. 1982 Anayasasının hazırlanması
sürecinde kurulan Danışma Meclisinin
kaç üyesi vardır?
A) 120 B) 150 C) 160
D) 180 E) 200
200. 1961 Anayasası ile birlikte kurulan
Cumhuriyet Senatosunun kaç üyesi
vardır?
A) 100 B) 150 C) 200
D) 250 E) 450
201. Anayasa değişikliklerinde zorunlu ya da
ihtiyari halkoylaması değişikliğin Resmi
Gazetede yayımlanmasından ne kadar
süre sonra yapılır?
A) 30 B) 60 C) 90
D) 120 E) 150
202. Aşağıdaki anayasalardan hangisi
döneminde somut norm denetiminde,
Anayasa Mahkemesine “olayla sınırlı ve
yalnız tarafları bağlayıcı” karar verme yetkisi
tanınmıştır?
A) 1924 B) 1946 C) 1961
D) 1982 E) 2001
203. Anayasaya uygunluğu denetlenen bir
normun,
I. Anayasanın başlangıç kısmı,
II. Hukuk ilkeleri,
III. Kurucu iktidarın gerekçeleri
durumlarından hangilerine uygun olması
zorunludur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
204. Anayasa Mahkemesine göre, bir
düzenleyici işlemin anayasanın öngördüğü
anlamda bir olağanüstü hal Kanun
Hükmünde Kararnamesi olabilmesi için
aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması
gerekir?
A) Danıştay incelemesinden geçirilme
B) Hürriyetleri hiçbir şekilde sınırlamama
C) Ülkenin tümünde geçerli olma
D) Olağanüstü hal süresince yürürlükte kalma
E) Parlamento tarafından yapılma

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:26
205. Aşağıdakilerden hangisi haberleşme
hürriyetini sınırlayan sebeplerden birisi
değildir?
A) Kamu düzeni
B) Genel sağlık
C) Suçu önlemek
D) Milli güvenlik
E) Genel seçim
206. Aşağıdaki devlet çeşitlerinden hangisi
başka devletlerle ilişkiler kuramaz?
A) Şahs&#238; birlikteki üye devlet
B) Hakik&#238; birlikteki üye devlet
C) Konfederasyondaki üye devlet
D) Federal devlet
E) Üniter devlet
207. Meclis hükümeti sistemi ile ilgili olarak,
I. Meclis hükümeti sistemlerinde yasama
organı her halük&#226;rda tek meclislidir.
II. Meclis hükümeti sistemlerinde, meclis
kendi kendini toplantıya çağırır.
III. Meclis hükümeti sisteminde meclisin
sürekliliği ilkesi geçerlidir.
durumlarından doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
208. Aşağıdakilerden hangisi meclis hükümeti
sisteminin yürütmeye ilişkin olarak
gösterdiği özelliklerinden değildir?
A) Meclis hükümeti sistemlerinde, hükümetin
meclise karşı kullanabileceği hiçbir silahı
bulunmaz.
B) ıcra vekilleri heyetinin üyeleri meclis içinden
seçilir ve meclis tarafından serbestçe
görevden alınırlar.
C) ıcra vekilleri heyeti üyeleri meclise karşı
mutlak ve bireysel olarak sorumludurlar.
D) Meclis hükümeti sistemlerinde, meclis icra
vekillerine yürütme nasıl koordine edecekleri
konusunda doğrudan talimat verebilirler.
E) Meclis hükümeti sistemlerinde, icra vekilleri
heyeti arasında kolektif sorumluluk ve
dayanışması esasları geçerlidir.
209. Referandum neticesinin yasama organını
hukuken bağlamadığı referandum çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ıstişar&#238; referandum
B) ıhtiyar&#238; referandum
C) Kurucu referandum
D) Tasdik&#238; referandum
E) Mecbur&#238; referandum
210. Seçmenlerin oy hakkına ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hacir altına alınmış bir reşit kişinin meden&#238;
hakları kullanma ehliyeti olmadığı gibi oy
kullanma ehliyeti de yoktur.
B) Oy kullanma sade bir hak olmadığı gibi aynı
zamanda ödevdir.
C) Oy hakkına sahip olmak için gereken siyas&#238;
rüşt yaşı ile meden&#238; rüşt yaşı ile aynıdır.
D) Seçmen listesinde kayıtlı olmayanlar
halkoylamalarında oy kullanamazlar.
E) Oy verme hakkı ülke sınırları içinde yaşayan
herkese ait bir haktır.
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
31
211. Aşağıdakilerden hangisi oy hakkına
ilişkin kesinlikle olması gereken bir ilke
değildir?
A) Mecburi oy ilkesi
B) Gizli oy ilkesi
C) Serbest oy ilkesi
D) Açık sayım ilkesi
E) Kişisel oy ilkesi
212. Toplantı hakkı 1982 anayasasının
aşağıdaki bölümlerinin hangisinde
düzenlenmiştir?
A) Sosyal hak ve ödevler
B) Kişi hak ve ödevleri
C) Siyasal hak ve ödevler
D) Ekonomik hak ve ödevler
E) Başlangıç kısmındaki ödevler
213. 1982 anayasasına göre sendika kurma
hakkı aşağıdaki nedenlerden hangisi
sebebiyle sınırlandırılamaz?
A) Genel sağlığın korunması
B) Milli egemenliğin sağlanması
C) Genel ahlakın korunması
D) Milli güvenliğin sağlanması
E) Kamu düzeninin korunması
214. 1982 anayasasında düzenlenen mülkiyet
hakkı aşağıdakilerden hangisi nedeniyle
sınırlandırılabilir?
A) Kamu düzeni
B) Milli güvenlik
C) Genel ahlak
D) Kamu yararı
E) Suç işlenmesini önlemek
215. Avrupa ınsan Hakları Mahkemesine ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bireylerin Mahkemeye başvurabilmeleri için
iç hukuk yollarını tüketmiş olmaları gerekir.
B) Mahkemenin ön koşullardan verdiği ret kararı
kesindir.
C) Mahkeme taraflara herhangi bir makamdan
emir almadan dostane çözümler önerebilir.
D) Mahkeme devleti tazminat ödemeye mahk&#251;m
edebilir.
E) Mahkeme devletin aykırı işlemler yaptığını
tespit ederse bu işlemleri iptal edebilir.
216. ıdare aşağıdaki organlardan hangisinin
içinde yer alır?
A) Yasama organı
B) Denetim organları
C) Yürütme organı
D) Bağımsız organlar
E) Yargı organı
217. ıdare ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Yasama organı ile idare arasındaki ilişki
hükümet tarafından sağlanır.
B) ıdare, yasama organının çıkardığı kanunları
uygulamakla yükümlüdür.
C) ıdare, tüzük çıkarma yetkisine sahiptir.
D) ıdare, yasama organının direktiflerine uygun
olarak çalışır.
E) ıdare tamamıyla bağımsız değildir.
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
32
218. ıdare ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) ıdari yargı, adli yargı dışında ayrı bir
yargı düzenidir.
B) ıdarenin icrai kararları yasama organının
aldığı karardır.
C) ıdari usuller, idari yargı yerlerinde
davaların görülmesi esnasında izlenen
yargılama usulleridir.
D) Re’sen icra yetkisi idarenin Danıştay
kararlarını uygulamasıdır.
E) ıdare her zaman idari sözleşmeleri tek
taraflı olarak feshetme yetkisine sahip
değildir.
219. Sözleşmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Özel hukuk sözleşmelerinde taraflar
arasında eşitlik yoktur.
B) Özel hukuk sözleşmelerinden doğan
uyuşmazlıklar Danıştay’da çözülür.
C) ıdari sözleşmelerde taraflardan birinin
idare olması şart değildir.
D) ıdari sözleşmelerde taraflardan biri olan
idareye bazı üstünlükler tanınmıştır.
E) ıdare, sözleşme yaparken kamu gücü
vasfını her şekilde kullanamaz.
220. “Kanuna denk metinler” tabiri,
I. Yönetmelikler,
II. Uluslararası anlaşmalar,
III. Meclis içtüzüğü
durumlarından hangileri için
kullanıldığında doğru bir ifade olur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
221. Aşağıdakilerden hangisi Belediye
başkanlığının düşme sebeplerinden
değildir?
A) Seçilme yeterliliğini kaybetme
B) Görevini kötüye kullanmaktan tutuklanma
C) Hakkında yetersizlik kararı vermesi
D) Herhangi bir suçtan 6 ay hüküm giyme
E) Çekilme
222. Devlet Memurları Kanunu’na göre
istihdam şekli sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Memur - yardımcı hizmetli - geçici işçi
sözleşmeli personel
B) Memur - geçici personel - işçi - sözleşmeli
personel
C) Memur - yardımcı hizmetli - sözleşmeli
personel - işçi
D) Memur - sözleşmeli personel - geçici
personel - işçi
E) Memur - işçi - sözleşmeli personel - geçici
personel
223. Devlet Memurları Kanunu’na göre hizmet
sınıfları içerisinde,
I. Emniyet Hizmetleri Sınıfı,
II. Milli Savunma Hizmetleri Sınıfı,
III. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
durumlarından hangileri bulunmaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
33
224. Devlet memurlarının sahip olduğu haklar
arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Sözleşme hakkı
B) Güvenlik hakkı
C) Emeklilik hakkı
D) Müracaat hakkı
E) Şikayet hakkı
225. Devlet Memurluğundan çıkarma cezasını
gerektiren fiiller arasında,
I. Siyasi partiye girme,
II. Yetki almadan gizli belgeleri açıklama,
III. Usulsüz müracaatlarda bulunma
durumlarından hangileri yer almaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
226. Gerekli görülen hallerde ihtiyati bir
tedbir alınması gerektiğinde görevden
uzaklaştırmaya aşağıdaki makamlardan
hangisi yetkili değildir?
A) Atamaya yetkili amir
B) Genel müdürlük müfettişi
C) Yüksek disiplin kurulu
D) Vali
E) Kaymakam
227. Aşağıdakilerden hangisi memurun
yargılama işleminin yapılabilmesi için
gerekli bir durum değildir?
A) Kişinin memur olması
B) Mağdurun memur olması
C) Memurun suç işlemesi
D) Suçun görevden doğması
E) Suçun ciddi bulunması
228. Memurun görevleri arasında,
I. Liyakatli olma,
II. Tarafsız olma,
III. Objektif olma
durumlarından hangileri yer almaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
229. Devlet memurları için,
I. Birlikte çekilme,
II. Grev,
III. Ticaret yapma
durumlarından hangileri yasaklanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
34
230. Bir idari makamın yaptığı işlem veya
eylemi geri alması, işlemin içerini
değiştirmesi veya yürütmeyi durdurması
için yapılan müracaata ne denir?
A) Hiyerarşik müracaat
B) Doğrudan doğruya müracaat
C) ıdari vesayet makamına müracaat
D) Kanuni müracaat
E) Dolaylı müracaat
231. Personel ile ilgili yönetmelikler hangi
makamın onayı ile yürürlüğe girer?
A) Cumhurbaşkanlığı
B) Bakanlar Kurulu
C) Parlamento
D) ıç işleri Bakanlığı
E) Başbakanlık
232. Emekli aylığının hesaplanmasında
aşağıdakilerden hangisi göz önünde
tutulmaz?
A) Katsayı B) Hizmet C) Yaş
D) Gösterge E) Kıdem
233. Aşağıdakilerden hangisi yürütme
organının “hükümet işlevi” ile ilgilidir?
A) Ceza evlerinin bakımı ve ıslahı
B) Kamu düzenini sağlamaya adli kolluğun
yetkilerinin arttırılması
C) Milli Güvenliğin sağlanması konusunda
gerekli politikaların saptanması
D) Demiryolu taşımacılığına ilişkin olarak ücret
tespiti yapılması
E) Sözleşmelerden doğan suçlara ilişkin
verilecek cezaların saptanması
234. Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunda
oluşan bir boşluğu doldurma
yöntemlerinden biri değildir?
A) Hukukun genel ilkelerinden faydalanma
B) Kıyas yapma
C) Yeni kural koyma
D) Doktrinlere başvurma
E) Yürürlükten kaldırılmış bir yasayı yeniden
yorumlayıp uygulama
235. ıdari kararlar hangi yolla ortadan
kalkmaz?
A) Yargı yoluyla
B) Belli bir sürenin geçmesiyle
C) ışlemi yapan makamın geri alma iradesiyle
D) ılgilinin istemiyle
E) Hükümsüzlük durumuyla
236. Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının
özelliklerinden biri değildir?
A) Kamu malları kamulaştırılamaz.
B) Kamu mallarına zaman aşımıyla sahip olunamaz.
C) Kamu mallarının hepsinin belirlilik ilkesi
gereği tapu kütüğüne yazılması gerekir.
D) Kamu malları vergiden muaf tutulmuşlardır.
E) Kamu malları özel bir statüye sahiptir.
237. Aşağıdakilerden hangisi yönetim
hukukunun özelliklerinden biri değildir?
A) Dağınık bir hukuk dalıdır.
B) Bir içtihat hukukudur.
C) Eski bir hukuk dalıdır.
D) Taraflar arasında eşitsizlik vardır.
E) Müstakil bir hukuk dalıdır.
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
35
238. Aşağıdakilerden hangisi devlet
memurluğu sınıflarından biri değildir?
A) Yardımcı Hizmetliler Sınıfı
B) Mülki idare Amirliği Sınıfı
C) Milli ıstihbarat Hizmetleri Sınıfı
D) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
E) Hakimlik Hizmetleri Sınıfı
239. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Kurumu
niteliğindeki kuruluşlardan değildir?
A) Barolar
B) Emekli Sandığı
C) Ticaret ve Sanayi Odaları
D) Sanatkarlar Derneği
E) Ticaret Borsası
240. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Planlama
Teşkilatının görevi değildir?
A) Devletin iktisadi politikasında hükümete
yardımcı olmak
B) Kalkınma ilkelerini saptamak
C) Ulusal güvenlik politikasını saptamak
D) Beş yıllık kalkınma planı hazırlamak
E) Devletin sosyal politikasında hükümete
yardımcı olmak
241. Başkalarının malına göz dikmemeyi
emreden ahlak kuralı nasıl ifade edilir?
A) Objektif Ahlak Kuralı
B) Sübjektif Ahlak Kuralı
C) Din Ahlakı Kuralı
D) Yenilik Doğuran Kurallar
E) Nispi Ahlak Kuralı
242. Görgü Kurallarının müeyyidesi nedir?
A) Alay edilme
B) Ayıplama
C) Kınama
D) Ceza verme
E) Azarlama
243. Mümeyyiz bir küçüğün yapmış olduğu
borçlandırıcı bir hukuki muamele, kanuni
temsilcisi tarafından onaylanmazsa
işlemin sonucu ne olur?
A) Tek taraflı bağlamazlık
B) ıptal
C) Nispi Butlan
D) Mutlak Butlan
E) Yokluk
244. Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış
olan idari işlemler yargı organlarınca
hangi müeyyideye tabi tutulur?
A) Cebri ıcra
B) Yokluk
C) Hükümsüzlük
D) ıptal
E) Bağlamazlık
245. I. Uyarma
II. Kusur bildirme
III. Meslekten men
IV. Kınama
Yukarıdakilerden hangileri disiplin cezaları
arasında yer alır?
A) I, II ve III B) I, II ve IV C) II, III ve IV
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
36
246. Servet üzerinden alınan vergilere
aşağıdakilerden hangisi örnek olamaz?
A) Emlak vergisi
B) Veraset ve intikal vergisi
C) Muamele vergisi
D) Taşıt - alım vergisi
E) Motorlu taşıtlar vergisi
247. Aşağıdakilerden hangisi “Kıymetli Evrak”
olarak nitelendirilemez?
A) Bono B) Döviz C) Senet
D) Çek E) Poliçe
248. Yabancı kişi ile bir Türk vatandaşının
evlenmesine ilişkin sorunlar aşağıdaki
hukuk dallarından hangisiyle ilgilidir?
A) Fikri Mülkiyet Hukuku
B) Devletler Genel Hukuku
C) Kanunların ıhtilafı Hukuku
D) Usul Hukuku
E) Şahıs Hukuku
249. Hukuka uygun süre geçtikten sonra
hakkında gaiplik kararı kesinleşmiş
kişinin mirasa konu olan hak ve
borçlarının toplamına miras hukukunda
ne ad verilir?
A) Takanak B) Tereke C) Medyun
D) Mal varlığı E) ıstihkak
250. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa’dan alınan
aşağıdaki kanunlardan hangisini
diğerlerinden daha sonra uygulamıştır?
A) Borçlar Kanunu
B) Medeni Kanun
C) Ceza Kanunu
D) ıcra ve ıflas Kanunu
E) Ticaret Kanunu
251. Bir uyuşmazlığın kanunlar ihtilafı
hukukunun konusu içerisine girebilmesi
için hangi unsurun olması gerekir?
A) Yabancılık unsuru
B) Malvarlığı unsuru
C) Şahsi unsurlar
D) Dolaysız unsurlar
E) Dolaylı unsurlar
252. Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda
içtihadı birleştirme kararı vermeye yetkili
yüksek mahkemedir?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Yargıtay
C) Danıştay
D) Sayıştay
E) Yüksek ıdare Mahkemesi
253. Hakimin, bir uyuşmazlığın çözümünde
mevzuatta uygulanması mümkün olan bir
hukuk kuralının bulunmaması üzerine örf
ve adet hukukuna başvurması bu
hukukunun hangi özelliğini gösterir?
A) Asli kaynak olması
B) Tali kaynak olması
C) Yetkili makamlarca konulmaması
D) Yazılı kurallar içermesi
E) ıdare hukukunun kaynağı olması
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
37
254. Hukuk düzeni tarafından şahıslara
tanınmış olan yetkiye ne denir?
A) Özgürlük B) Hak C) Ehliyet
D) Hürriyet E) Erkinlik
255. Aşağıdakilerden hangisi kamusal haklar
içerisindeki kişisel haklardan değildir?
A) Din ve vicdan hürriyeti hakkı
B) Mülkiyet hakkı
C) Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
D) Özel hayatın gizliliği hakkı
E) Grev hakkı
256. Sahibine hem mallar hem de kişiler
üzerinde geniş yetkiler veren ve herkese
karsı ileri sürülebilen haklara ne ad
verilir?
A) Nispi Haklar
B) Kişilik Hakları
C) Kurucu yenilik doğuran haklar
D) Bozucu yenilik doğuran haklar
E) Mutlak Haklar
257. Aşağıdakilerden hangisi oy hakkına
ilişkin ilkelerden biri değildir?
A) Genel oy
B) Ağırlıklı oy
C) Eşit oy
D) Bireysel oy
E) Serbest oy
258. Siyasi parti guruplarıyla ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1982 anayasası grup kurma sayısını 10
üyeden 20 üyeye yükseltmiştir.
B) Siyasi parti grupları üye sayısı oranında
Meclis Başkanlık Divanı’na katılırlar.
C) Siyasi parti gruplarına milletvekillerinden
farklı ve öncelikli söz hakkı tanınmıştır.
D) Siyasi parti gruplarının hepsi Anayasa
Mahkemesine iptal davası açabilir.
E) Geçici Bakanlar Kurulu’na siyasi parti
gruplarından güçleri oranında üye alınır.
259. Sosyal devletin amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Temel hakların güvence altına alınması
B) Yargı bağımsızlığını gerçekleştirilmesi
C) ıdarenin yargı denetimine tutulması
D) Hukukun üstünlüğünün gerçekleştirilmesi
E) Fırsat eşitliğini sağlanması
260. 1982 Anayasası’na göre yakalanan veya
tutuklanan kişinin durumunun yakınlarına
bildirilmesi aşağıdakilerden hangisi
nedeniyle sınırlandırılabilir?
A) Kamu düzenini gerçekleştirme
B) Milli Güvenliği koruma
C) Genel ahlakı koruma
D) Soruşturma sakıncalarını önleme
E) Genel düzenin kontrol altında tutulması
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
38
261. 1982 Anayasası’na göre gösteri
yürüyüşü düzenleme hakkı aşağıdaki
nedenlerden hangisi nedeniyle
sınırlandırılamaz?
A) Genel ahlak
B) Kamu düzeni
C) Milli egemenlik
D) Suç işlenmesinin önlenmesi
E) Genel sağlık
262. Din ve vicdan hürriyetini ifade eden
Anayasa’nın 24. maddesi ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta
öğretimde okutulan zorunlu derslerdendir.
B) Din kültürü ve ahlak öğretimi dışında din
eğitim ve öğretimi kişinin isteğine bağlıdır.
C) Küçüklerin din eğitimine yasal temsilcinin
müdahale etme hakkı yoktur.
D) Din kültürü ve ahlak eğitim ve öğretimi
devletin denetimi ve gözetimi altında
yapılır.
E) ıbadet dini ayin ve törenler Anayasa’nın
14. maddesini ihlal etmemek şartıyla
serbesttir
263. 1982 Anayasası’na göre yetkili merciin
yazılı emri ile sınırlandırılan haberleşme
hürriyetine ilişkin kararın, hakimin
onayına sunulmasından itibaren ne
kadar süre içerisinde açıklanmaması
sınırlamayı kendiliğinden ortadan
kaldırır?
A) 24 saat B) 48 saat C) 96 saat
D) 1 hafta E) 1 ay
264. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası geçici
maddeler hariç toplam kaç maddeden
oluşmaktadır?
A) 167 B) 172 C) 175
D) 177 E) 197
265. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın genel
esaslar kısmında yer alan ilk maddesi
aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?
A) Devletin bütünlüğü
B) Cumhuriyetin nitelikleri
C) Devletin şekli
D) Anayasanın üstünlüğü
E) Devletin yönetim şekli
266. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kaç
kısımdan oluşmaktadır?
A) 3 B) 5 C) 7
D) 9 E) 11
267. Anayasaya göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi "Temel Hak ve Hürriyetlerin kötüye
kullanılması" kapsamında değildir?
A) Devletin zümre tarafından yönetilmesi
B) Türk Devletinde dil ayırımın yapılması
C) Grev ve lokavt yapılması
D) Mezhep özgürlüğünün kısıtlanması
E) Anayasa hükümlerinin bir kanunla verilmiş
hakların ihlali seklinde yorumlanması

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:27
268. 1982 Anayasası’na göre yetkili merciin
yazılı emri ile bir kimsenin konutuna
girip arama yapılması ve eşyalarına el
konulması durumunda yetkili merci
kararının ne kadar süre içerisinde
hakimin onayına sunulması şarttır?
A) 24 saat B) 48 saat C) 96 saat
D) 1 hafta E) Derhal
269. Aşağıdakilerden hangisi 2001 tarihli
anayasa değişikliği ile Milli Güvenlik
Kurulu üyeliği sıfatını iktisap eden
bakanlardan biridir?
A) ıçişleri Bakanı
B) Sağlık Bakanı
C) Adalet Bakanı
D) Milli Eğitim Bakanı
E) Milli Savunma Bakanı
270. 1982 Anayasası’na göre yetkili merciin
yazılı emri ile bir kimsenin eşyalarına el
konulması durumunda, yetkili merci
kararının yirmidört saat içerisinde
hakimin onayına sunulmasıyla beraber,
h&#226;kim kararını el koymadan itibaren ne
kadar süre içinde açıklamazsa durum
kendiliğinden ortadan kalkar?
A) 24 saat B) 48 saat C) 96 saat
D) 1 hafta E) 15 gün
271. Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu
demokrasilerde görülen durumlardan biri
değildir?
A) Genellikle siyasal çoğulculuk ilkesinin geçerli
olması
B) Halk adına karar alma yetkisinin genel ve eşit
oyla seçilen temsilcilere ait olması
C) Çoğunluğun yönetim hakkına, azınlığın
muhalefet özgürlüğüne sahip olması
D) Özgürlük anlayışının bireysel olup insanların
doğuştan bu haklara sahip olduklarının kabul
edilmesi
E) Azınlığın çoğunluğun kararına uymak
zorunda olması ve herhangi bir hakkının
bulunmaması
272. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin komisyonlarından biri
değildir?
A) Dilekçe Komisyonu
B) Hukuki ışler Komisyonu
C) Adalet Komisyonu
D) Anayasa Komisyonu
E) Çevre Komisyonu
273. Aşağıdakilerden hangisi 1982
Anayasası’nın Cumhurbaşkanının
tarafsızlığını sağlamak amacıyla koyduğu
kurallardan biri değildir?
A) Siyasal açıdan bağımsız olması
B) Tek başına işlem yapabilmesi
C) Siyasi partilerle ilişiğinin kesilmesi
D) Göreve başlarken tarafsızlık andı içmesi
E) Görev süresinin 5 yıl olması
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
40
274. Yasama dokunulmazlığı ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dokunulmazlık salt bir nitelik taşımaz.
B) Siyasi parti gruplarınca, yasama
dokunulmazlığıyla ilgili karar alınamaz.
C) Hukuk davaları ve icra takipleri
dokunulmazlık kapsamı dışındadır.
D) Dokunulmazlık nispidir.
E) Suçüstü durumlarında dokunulmazlık devre
dışı kalmaz.
275. Anayasa Mahkemesi’nin çalışma düzeni
ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Anayasa Mahkemesi kural olarak salt
çoğunlukla karar verir.
B) Anayasa mahkemesi, Yüce Divan olarak
baktığı davalar dışında kalan işleri dosya
üzerinde inceleyerek karara bağlar.
C) Anayasa Mahkemesi kararları kesin olup,
tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcı
etkiye sahiptir.
D) ıptal kararları özel durumlarda geçmişe
etkili olarak hüküm ve sonuç doğurur.
E) Siyasi parti davalarında kapatılmaya
karar verebilmesi, kanunen öngörülen
ağırlatıcı nisabının gerçekleşmesi şartına
bağlıdır.
276. 1982 Anayasası’na göre temel hak ve
hürriyetlere ilişkin sınırlamalar
aşağıdakilerden hangisine aykırı
olabilir?
A) Ölçülülük ilkesine
B) Demokratik toplum düzenine
C) Laik cumhuriyetin gereklerine
D) Anayasa’nın sözüne ve ruhuna
E) Genel sınırlama sebeplerine
277. Parlamentoda özel bir durumun veya
çoğunluğun aranmadığı hallerde karar
nisabının sağlanmış olabilmesi için en az
kaç milletvekilinin olumlu oy kullanmış
olması gerekir?
A) 330 B) 276 C) 184
D) 139 E) 110
278. Meclisin denetim mekanizmalarından biri
olan “soru”,
I. Başbakan,
II. Meclis Başkanı,
III. Bakan
durumlarından hangilerine sorulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
279. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasında yer
almamaktadır?
A) Başlangıç metinleri
B) Madde numaraları
C) Geçici maddeler
D) Madde gerekçeleri
E) Madde metinleri
280. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin
kişiliğine bağlı haklarından değildir?
A) Temel hak ve hürriyetler
B) Haberleşme hürriyeti
C) Konut dokunulmazlığı
D) Düşünce ve kanaat hürriyeti
E) Din ve vicdan hürriyeti
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
41
281. Aşağıdakilerden hangisinde “vatandaş”
kavramının tanımı verilmiştir?
A) Türkiye'de bulunan herkese vatandaş
denir.
B) Türkiye'de çok uzun süredir yaşayan
herkese vatandaş denir.
C) Türkiye'de doğan herkese vatandaş
denir.
D) Anne - babası Türk olan herkese
vatandaş denir.
E) Türkiye'ye vatandaşlık bağı ile bağlı olan
herkese vatandaş denir.
282. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili
üyeliği ile bağdaşır?
A) Milletvekilinin Tüpraş’ta yönetim kurulu
üyesi olması
B) Çocuğunun okulunda okul - aile birliği
başkanı olması
C) Tarım - ış Sendikası'nda yönetim kurulu
üye olması
D) Kızılay'ın vekilliğini üstlenmesi
E) Aselsan'da denetim kurulu üyesi olması
283. Birleşmiş Milletlerin genel merkezi
nerededir?
A) Londra
B) New York
C) Cenevre
D) Paris
E) Washington
284. ılk olarak M-8 adı ile kurulması planlanan
başlıca Müslüman ülkelerin yer aldığı
örgüt hangi ülkenin itirazı üzerine D-8
haline dönüştürülmüştür?
A) Mısır B) ıngiltere C) Türkiye
D) Nijerya E) ABD
285. “Susurluk Olayı” olarak bilinen trafik kazası
hangi yıl meydana gelmiştir?
A) 1991 B) 1994 C) 1996
D) 1998 E) 2000
286. “Sürekli ışık için bir dakika karanlık” adlı 1997
yılında düzenlenen kampanya
aşağıdakilerden hangisine karşı
yapılmıştır?
A) Teröre
B) Bölücülüğe
C) Yolsuzluklara
D) Kapkaç olaylarına
E) Sporda Şiddete
287. Bankacılık sistemine saydamlık sağlamak
ve sisteme giriş ve çıkışları karara
bağlamak amacıyla çalışan kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu
B) Türkiye Bankalar Birliği
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
E) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
42
288. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğine
yönelik adaylık statüsünün resmen
tanındığı zirve hangi kentte yapılmıştır?
A) Roma B) Helsinki C) Brüksel
D) Kopenhag E) Paris
289. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine
yönelik katılım müzakerelerine
başlanmasına karar verilen kent
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kopenhag B) Helsinki C) Brüksel
D) Roma E) Paris
290. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’nun üyeleri aşağıdakilerden
hangisi tarafından seçilmektedir?
A) Başbakan
B) Cumhurbaşkanı
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
D) Maliye Bakanı
E) Bakanlar Kurulu
291. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş
Milletlerin resmi dillerinden biridir?
A) ıtalyanca B) ıbranice C) Rusça
D) Almanca E) Türkçe
292. Filistin’de yaşanan “intifada” kavramı ne
anlama gelir?
A) Taşlı saldırı (direniş)
B) Tehlikeli bölge
C) Suikast yöntemi
D) Silahlı saldırı
E) Canlı bomba
293. Türkiye’de oy verme aşağıdaki tarihlerin
hangisinde anayasal zorunluluk haline
gelmiştir?
A) 1961 B) 1982 C) 1987
D) 1995 E) 2001
294. Anayasa Mahkemesi “Yüce Divan” sıfatı ile,
I. Kendi üyelerini,
II. Genel Kurmay Başkanını,
III. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini
hangilerini yargılayabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
295. Türkiye Avrupa ınsan Hakları
Mahkemesi’nin zorunlu yargısını aşağıdaki
tarihlerin hangisinde kabul etmiştir?
A) 1985 B) 1987 C) 1989
D) 1996 E) 1997
296. I. ıngiltere
II. ABD
III. Türkiye
Yukarıdaki devletlerin hangilerinin
anayasası geleneksel değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
43
297. I. Almanya
II. ıtalya
III. Türkiye
Yukarıdaki devletlerin hangilerinde
parlamenter hükümet sistemi
uygulanmaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
298. I. Başkanın kongre tarafından seçilmesi
II. Başkanın yasaları veto edebilmesi
III. Başkanın yasama organını feshedebilmesi
Yukarıdakilerden hangileri “Başkanlık
Sistemi” içerisinde görülen durumlardan
değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
299. Birleşmiş Milletler teşkilatı içerisinde
ortaya konan programları uygulayan
organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel Kurul
B) Genel Sekreterlik
C) Adalet Divanı
D) Güvenlik Konseyi
E) Vesayet Konseyi
300. Herhangi bir sebepten dolayı mahkeme
kararlarının yerine getirilememesi
durumunda uygulanması gereken
kuralların yer aldığı hukuka ne ad verilir?
A) Özel Hukuk
B) Medeni Hukuk
C) Yargılama Hukuku
D) ış Hukuku
E) ıcra ve ıflas Hukuku
301. Milletvekili adayı olabilmek için getirilen
25 yaş şartı anayasada hangi yıl yapılan
değişiklikle yerini almıştır?
A) 2001 B) 2004 C) 2005
D) 2006 E) 2007
302. Öğretmeni Ali’den pencereyi açmasını rica
eder. Ön sırada oturan Mehmet de sırf
centilmenlik olsun diye Ali’nin pencereyi
açmasına fırsat vermeden kalkar ve koşarak
pencereyi açar. Pencerenin önünde bulunan
saksıya dikkat etmez ve pencereyi açması
esnasında saksı aşağıdaki bahçıvanın kafasına
düşer. Bahçıvan orada beyin kanaması
geçirerek ölür.
Yukarıdaki duruma göre hakimin
Mehmet’in bu suçunu hangi kapsamda
değerlendirmesi beklenir?
A) ırtikap suçu
B) Yüz kızartıcı suç
C) Taksirli suç
D) Sosyal suç
E) Bozucu suç
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
44
303. Bir milletvekili,
I. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması,
II. Milletvekilliğinin düşürülmesi,
III. Yasama sorumsuzluğun kaldırılması
durumlarından hangileri nedeniyle kendisi
veya başka bir milletvekili aracılığı ile yedi
gün içerisinde Anayasa Mahkemesi’ne
iptal davası açabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
304. Mahkemelerdeki duruşmaların bir kısmı
veya tamamı,
I. Genel ahlakın sağlanması,
II. Kamu güvenliği,
III. Suçun önlenmesi
gerekçelerinden hangileri nedeniyle kapalı
yapılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
305. Aşağıdakilerden hangisi idari kararların
özelliklerinden biri değildir?
A) Sınırsız bağlamazlık
B) Tek yanlılık
C) ıcrailik
D) Hukuka uygunluk karinesi
E) Yargısal denetim
306. Birleşmiş Milletler teşkilatı içerisinde
bütün üye ülkelerin temsil edildiği organ
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel Kurul
B) Genel Sekreterlik
C) Adalet Divanı
D) Güvenlik Konseyi
E) Vesayet Konseyi
307. Birleşmiş Milletlerin teşkilatı içerisinde
bulunan Vesayet Konseyi’nin aşağıdaki
kıtaların hangisindeki çalışmalarının daha
yoğun olması beklenir?
A) Güney Amerika
B) Afrika
C) Asya
D) Avrupa
E) Okyanusya
308. Türkiye ile IMF arasındaki ilk Stand - by
anlaşması ne zaman imzalanmıştır?
A) 1954 B) 1959 C) 1961
D) 1963 E) 1971
309. Aşağıdakilerden hangisinde devleti
oluşturan temel unsurlar beraber
verilmiştir?
A) Yasa – Toprak – Hakimiyet
B) Anayasa – Vatandaş – Egemenlik
C) Hukuk – Teşkilat – Halk
D) Ülke – Anayasa – Cumhuriyet
E) Toprak – Halk – Egemenlik
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
45
310. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının genel
esaslar bölümünde,
I. Egemenliğin kaynağı,
II. Temel haklar,
III. Devletin temel amaçları
durumlarından hangileri yer almaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
311. Çalışanlara Grev Hakkı,
I. Toplu iş sözleşmeleri sırasında
uyuşmazlık çıkması halinde,
II. Maaşların asgari ücretten ödenmesi
durumunda,
III. Ülke genelinde ekonomik krizlerin
yaşanması durumunda
durumlarından hangilerinde doğar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
312. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu
tarafından kanun niteliğindeki bir
işlemle düzenlenebilir?
A) Basın hürriyeti
B) Milletvekili olma
C) Devletin nitelikleri
D) Seçme hakkı
E) Sanatın korunması
313. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre,
I. Olağan dönem hükümet kararları,
II. Milli Güvenlik Kurulu kararları,
III. ıdare Mahkemelerinin kararları
durumlarından hangileri yargı denetimi
dışında bırakılmamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
314. Adalet Bakanlığı bir mahkemenin yargı
çevresinin değiştirilmesini isterse bu
yöndeki teklifini aşağıdaki makamların
hangisine sunmalıdır?
A) Bakanlar Kurulu’na
B) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
D) Yargıtay’a
E) Anayasa Mahkemesi’ne
315. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ıçişleri
Bakanlığına bağlı değildir?
A) Savcı
B) Kaymakam
C) Vali
D) Muhtar
E) Belediye Başkanı
316. ıl Genel Meclisinin toplantı yeri ve zamanı
dışında alınan kararlarının müeyyidesi
nedir?
A) Yokluk B) Butlan C) ıptal
D) Ceza E) Tazminat
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
46
317. Mazeret izni zorunlu hallerde kaç gün
uzatılabilir?
A) 1 B) 5 C) 10
D) 15 E) 20
318. Bir kamu kuruluşunun başka bir kamu
kuruluşu tarafından denetlenmesine ne
ad verilir?
A) ıç denetim
B) Dış denetim
C) Hiyerarşik denetim
D) Zorunluluk denetimi
E) Olağanüstü denetim
319. Cumhurbaşkanının gönderdiği işlerle
ilgili olarak görüş bildirme yetkisine
sahip olan mahkeme aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Yargıtay
C) Sayıştay
D) Danıştay
E) Uyuşmazlık Mahkemesi
320. 1961 Anayasasına göre,
I. Hükümet, Cumhuriyet Senatosuna karşı
değil, Millet Meclisine karşı sorumludur.
II. Anayasanın değiştirilme usulünde senato
ve meclis eşit yetkilere sahiptir.
III. Millet Meclisinin 450, Cumhuriyet
Senatosu’nun 150 üyesi vardır.
durumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
321. Türkiye Büyük Millet Meclisi ıçtüzüğü ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Meclis ıçtüzüğü “yöntemsel bağımsızlık”
ilkesinin bir göstergesidir.
B) Meclis çalışmaları ile ilgili olmayan bir konu
ıçtüzük ile düzenlenemez.
C) ıçtüzük bir kanun değil, parlamento kararı
niteliğindedir.
D) ıçtüzük ile vatandaşlar için bağlayıcı nitelikte
hukuk kuralları konamaz.
E) ıçtüzük Anayasa Mahkemesinin sadece esas
denetimine tabidir.
322. Milletlerarası anlaşmalarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Milletlerarası anlaşma yapma yetkisi
Bakanlar Kurulu’na aittir.
B) Bütün milletlerarası anlaşmaların
onaylanmadan önce parlamento tarafından
bir kanunla uygun bulunması gerekir.
C) Milletlerarası anlaşmaları onaylama yetkisi
Devlet başkanına aittir.
D) Usulüne göre yürürlüğe giren Milletlerarası
anlaşmalar Türk iç hukukunda kural olarak
kanunlardan önce gelir.
E) Usulüne göre yürürlüğe giren Milletlerarası
anlaşmalar Anayasa mahkemesi tarafından
hiçbir şekilde denetlenemez.
323. Olağan dönem Kanun Hükmünde
Kararname ile aşağıdakilerden hangisinin
içeriği ile ilgili bir düzenleme yapılamaz?
A) Siyasi partiler
B) Valilikler
C) YÖK
D) Bakanlıklar
E) Ormanlar
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
47
324. Anayasa Mahkemesi denetimi dışında
bırakılmayan durumlar arasında,
I. 1982 Anayasasından önce çıkarılan kanunlar,
II. Uluslararası anlaşmalar,
III. Meclis içtüzüğü
hangilerinin olduğu söylenemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
325. 1924 Anayasası,
I. Parlamenter sistem,
II. Kabine sistemi,
III. Karma hükümet sistemi
durumlarından hangilerini benimsemiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
326. Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılında
Anayasada yapılan değişikliklerle temel
hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına
ilişkin ilk kez anayasaya alınmış bir
durumu ifade eder?
A) Sınırlamanın demokrasiye uygun olması
B) Sınırlamanın Laikliğe aykırı olamayacağı
C) Sınırlamanın kanunla yapılabilmesi
D) Sınırlamanın çekirdek alana dokunmaması
E) Sınırlamanın Anayasaya uygun olması
327. Aşağıdakilerden hangisi bir kanunun
Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa
Mahkemesine dava açamaz?
A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) Tapu ve Kadastro Mahkemesi
E) Disiplin Mahkemesi
328. Bir milletvekili,
I. Kısıtlanma,
II. Devamsızlık,
III. ıstifa
durumlarından hangileri nedeniyle meclis
üyeliğini kaybetmişse Anayasa
Mahkemesine itiraz davası açabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
329. Bir milletvekili,
I. Başka bir milletvekili,
II. Bakanlardan biri,
III. Başbakan
durumlarından hangilerine vekalet edemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
48
330. Cumhurbaşkanının,
I. Meclis dışından da seçilebilmesi,
II. Yargı dışında bırakılmış işlemlerinin
olması,
III. Cumhurbaşkanı andını içmesi
durumlarından hangileri tarafsızlığını
sağlamaya yönelik değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
331. Milli Güvenlik Kurulunun alınmasını
zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar
aşağıdaki makamların hangisi tarafından
değerlendirilir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) Genel Kurmay Başkanlığı
E) Türkiye büyük Millet Meclisi
332. Hakimler idari görevleri yönünden
aşağıdaki mercilerden hangisine
bağlıdırlar?
A) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
B) Adalet Bakanlığı
C) Yargıtay
D) Bakanlar Kurulu
E) ıçişleri Bakanlığı
333. Aşağıdakilerden hangisi Başbakan olmak
için gereken şartlardan değildir?
A) Meclis üyesi olmalı
B) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamalı
C) Türk vatandaşı olmalı
D) Yüksek öğrenim görmüş olmalı
E) Cumhurbaşkanı tarafından atanmalı
334. Genel Kurmay Başkanlığının Yüksek
öğretimdeki temsilciliği ne zaman sona
ermiştir?
A) 1995 B) 1987 C) 2001
D) 2004 E) 2006
335. Yetki genişliği ilkesi ilgili olarak,
I. Merkezden yönetimin sakıncalarını kısmen
de olsa ortadan kaldırır.
II. Yetkiyi kullananlar merkezi idarenin
hiyerarşisinden ayrılır.
III. Yetki kullanılırken elde edilen gelir ya da
yapılan masraflar merkeze aittir.
durumlarından hangileri doğru bir
ifadedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
49
336. Yönetmelik çıkarma yetkisine haiz
kurumlar arasında,
I. Genel Kurmay Başkanlığı,
II. Emniyet Genel Müdürlüğü,
III. Anayasa Mahkemesi
durumlarından hangileri bulunmaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
337. Yönetmeliklerin sebep unsurunu,
I. Resmi Gazete,
II. Kanun,
III. Tüzük
durumlarından hangileri oluşturur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
338. Başkent teşkilatı içerisinde,
I. Parlamento,
II. Cumhurbaşkanı,
III. Milli Güvenlik Kurulu
durumlarından hangileri bulunur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
339. Aşağıdakilerden hangisi idari bir kamu
kurumu değildir?
A) Devlet Su ışleri
B) Çocuk Esirgeme Kurumu
C) Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü
D) Karayolları Genel Müdürlüğü
E) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
340. Aşağıdaki müdürlüklerden hangisi il idare
kurulu içerisinde yer almaz?
A) Nüfus B) Bayındırlık C) Tarım
D) Hukuk işleri E) Sağlık
341. Toplumdaki gündelik düzenin korunması
için idarenin giriştiği faaliyetlerin tümüne
ne ad verilir?
A) Güvenlik faaliyetleri
B) Kamusal faaliyetler
C) Siyasal faaliyetler
D) Objektif faaliyetler
E) Kolluk faaliyetleri
342. Aşağıdakilerden hangisinin idarenin iç
düzen faaliyetlerinden biri olduğu
söylenemez?
A) ıdare teşkilatına yön verme
B) Özel plan yapma
C) Personel yerleştirme
D) Kar amaçlı işletmeleri destekleme
E) Personel istihdam etme
343. Aşağıdakilerden hangisi tüzüğün asli
sebep unsurudur?
A) Kararname B) Kanun C) Yönetmelik
D) Danıştay E) Bakanlar Kurulu
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
50
344. Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşme
türlerinden biri değildir?
A) Mali ıltizam sözleşmeleri
B) Özel Hukuk sözleşmeleri
C) Yerüstü servetlerine ilişkin sözleşmeler
D) Orman işletme sözleşmeleri
E) Kamu borçlanma sözleşmeleri
345. Bir kamu hizmetinin özel bir kişi
tarafından kurulmasını ve belli bir süre
işletilmesini öngören sözleşme türüne
ne ad verilir?
A) Kamu ihale sözleşmeleri
B) Devlet ihale sözleşmeleri
C) Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri
D) Kamu borçlanma sözleşmeleri
E) Mali ıltizam sözleşmeleri
346. Kamu ihalelerine egemen olan ilkeler
arasında,
I. Kanuni idare ilkesi,
II. Saydamlık (açıklık) ilkesi,
III. Kamuoyu denetimi ilkesi
durumlarından hangileri bulunur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
347. Aşağıdakilerden hangisinin idari kamu
kurumu olduğu söylenemez?
A) Vakıflar Genel Müdürlüğü
B) Orman Genel Müdürlüğü
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
E) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
348. Kesin hesap tasarılarını Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne aşağıdaki makamlardan
hangisi sunar?
A) Hazine Müsteşarlığı
B) Maliye Bakanlığı
C) Bakanlar Kurulu
D) Sayıştay
E) Başbakanlık
349. “Bayındırlık” kamu hizmeti ne tür bir kamu
hizmetidir?
A) Sosyal B) ıktisadi C) ıdari
D) Teknik E) Bilimsel
350. Aşağıdaki kamu hizmetlerinden hangisi
idari bir kamu hizmeti olarak
nitelendirilemez?
A) Güvenlik B) Posta C) Eğitim
D) Tapu E) Sağlık
351. Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay denetimi
dışında bırakılmıştır?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Ankara Üniversitesi
C) Sağlık Bakanlığı
D) Diyanet ışleri Başkanlığı
E) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
352. Türkiye’deki kredi siteminin etkin bir
şekilde çalışmasını sağlamakla görevli
kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) BDDK B) TMSF C) TBB
D) TOBB E) SPK

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:29
[sıze="2"]anayasa cevaplar


1. C
2. A
3. A
4. C
5. A
6. D
7. C
8. D
9. C
10. B
11. E
12. B
13. A
14. A
15. D
16. D
17. D
18. C
19. A
20. B
21. D
22. B
23. B
24. E
25. D
26. C
27. D
28. C
29. A
30. E
31. E
32. E
33. C
34. C
35. E
36. E
37. A
38. E
39. C
40. C
41. C
42. C
43. E
44. C
45. E
46. A
47. B
48. E
49. B
50. D
51. A
52. E
53. D
54. A
55. B
56. A
57. C
58. C
59. A
60. D
61. C
62. B
63. E
64. D
65. B
66. C
67. D
68. B
69. D
70. B
71. E
72. D
73. A
74. E
75. C
76. B
77. C
78. C
79. A
80. E
81. E
82. B
83. A
84. C
85. C
86. A
87. E
88. E
89. B
90. E
91. D
92. A
93. B
94. A
95. E
96. E
97. C
98. D
99. B
100. C
101. A
102. A
103. C
104. E
105. B
106. B
107. D
108. D
109. C
110. A
111. C
112. D
113. E
114. B
115. A
116. E
117. B
118. D
119. B
120. E
121. C
122. D
123. B
124. D
125. A
126. D
127. B
128. C
129. B
130. B
131. E
132. B
133. C
134. B
135. C
136. A
137. E
138. E
139. A
140. B
141. D
142. A
143. C
144. E
145. E
146. D
147. B
148. E
149. D
150. C
151. D
152. A
153. A
154. A
155. C
156. C
157. C
158. B
159. B
160. B
161. C
162. B
163. A
164. A
165. B
166. B
167. D
168. C
169. A
170. B
171. E
172. B
173. E
174. A
175. C
176. D
177. C
178. D
179. B
180. B
181. C
182. B
183. A
184. C
185. B
186. A
187. B
188. C
189. B
190. D
191. D
192. E
193. C
194. B
195. E
196. E
197. C
198. A
199. C
200. B
201. D
202. C
203. D
204. D
205. E
206. B
207. E
208. E
209. A
210. E
211. A
212. B
213. B
214. D
215. E
216. C
217. D
218. A
219. D
220. D
221. B
222. D
223. B
224. A
225. C
226. C
227. B
228. A
229. E
230. B
231. B
232. C
233. C
234. E
235. D
236. C
237. C
238. E
239. B
240. C
241. A
242. A
243. A
244. D
245. E
246. C
247. B
248. C
249. B
250. D
251. A
252. B
253. B
254. B
255. E
256. E
257. B
258. D
259. E
260. D
261. C
262. C
263. B
264. D
265. E
266. C
267. C
268. A
269. C
270. B
271. E
272. B
273. E
274. E
275. D
276. E
277. D
278. D
279. D
280. A
281. E
282. B
283. B
284. A
285. C
286. C
287. D
288. B
289. C
290. E
291. C
292. A
293. C
294. D
295. C
296. D
297. E
298. D
299. B
300. E
301. D
302. C
303. D
304. D
305. A
306. A
307. B
308. C
309. E
310. B
311. A
312. E
313. E
314. B
315. A
316. A
317. C
318. B
319. D
320. E
321. E
322. B
323. A
324. D
325. D
326. D
327. C
328. D
329. E
330. B
331. C
332. B
333. D
334. D
335. D
336. D
337. E
338. D
339. E
340. A
341. E
342. D
343. B
344. B
345. C
346. D
347. E
348. C
349. C
350. B
351. E
352. A[/sıze]

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:32
353. Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın en
gelişmiş ve zengin ülkeleri grubuna
sonuncu olarak katılmıştır?
A) ıtalya B) Rusya C) Kanada
D) Almanya E) Japonya
354. Türkiye, Avrupa Birliği entegrasyonunda
1973’te Katma Protokol’ün yürürlüğe
girmesiyle başlayan geçiş dönemini
aşağıdaki tarihlerin hangisinde
tamamlamıştır?
A) 1978 B) 1987 C) 1996
D) 1999 E) 2005
355. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi Dünya
ticaretinin yaklaşık olarak &#37;75’ine
sahiptir?
A) Petrol ıhraç Eden ülkeler Birliği
B) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi
C) Ekonomik ışbirliği ve Kalkınma Örgütü
D) Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
E) Dünya Ticaret Bölgeleri Entegrasyonu
356. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi
bünyesinde bulunan Avrupa ınsan
Hakları Mahkemesi’nin aldığı
kararlarının uygulanmasını sağlayan
kuruluştur?
A) Genel Kurul
B) Guvenörler Kurulu
C) Bakanlar Komitesi (Konseyi)
D) Uluslar arası Adalet Divanı
E) Vesayet Konseyi
357. Ekonomik ışbirliği ve Kalkınma Örgütü
bütçesinin yarısını oluşturan ülke çifti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD – Rusya
B) ıngiltere – Almanya
C) Fransa – Almanya
D) Japonya – ABD
E) ABD – ıngiltere
358. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin ekonomi
birliğine katılabilmeleri için zorunlu
şartlar aşağıdaki kriterlerin hangisi
içerisinde yer alır?
A) Helsinki Nihai Senedi
B) Kopenhang Kriterleri
C) Maastricht Kriterleri
D) Karma Belge
E) Brüksel Bildirisi
359. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
hazırlanan dokuzuncu kalkınma planın
hangi yıllar arasında uygulanmaktadır?
A) 2005 – 2011
B) 2007 – 2011
C) 2009 – 2014
D) 2007 – 2013
E) 2009 – 2013
360. Bir kamu tüzel kişisi ile başka bir kamu
tüzel kişisi arasındaki taşınmaza ilişkin
anlaşmazlıkların çözümü için aşağıdaki
mercilerden hangisine başvurulabilir?
A) ıdare mahkemesine
B) Asliye hukuk mahkemesine
C) Danıştay’a
D) Bakanlar Kurulu’na
E) Uyuşmazlık mahkemesine
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
52
361. ıdare içindeki kurulların aldığı kararlar
ne tür idari işlemlerdir?
A) Karma işlem
B) Düzenleyici işlem
C) Zincir işlem
D) Kolektif işlem
E) Çok yanlı işlem
362. ıdari işlemlerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) ıdarece geri alınan işlem yapıldığı andan
itibaren hükümsüz kalır.
B) Hiyerarşik üstün de, astın işlemlerini geri
almaya yetkisi vardır.
C) Bir idari işlemin geri alınabilmesi için,
ilgilinin idareye başvurması gerekmez.
D) ıdari işlemlere karşı yargı yolu açıktır.
E) ıdare hem hukuka uygun hem de uygun
olmayan işlemlerini geri alabilir.
363. Aşağıdakilerden hangisi Kamu ıktisadi
Teşebbüslerinin özelliklerinden değildir?
A) Kamu ıhale Kanunu’na tabi olmama
B) Muhasebe Kanunu’na tabi olmama
C) Sayıştay denetimine tabi olmama
D) Devlet ıhale Kanunu’na tabi olmama
E) Bakanlar Kurulu kararıyla kurulma
364. Aşağıdakilerden hangisi idarenin
herhangi bir tahsis işlemine gerek
olmaksızın kamu malı niteliğindedir?
A) Bahçe B) Orman C) Okul
D) Çeşme E) Yol
365. Türkiye’de iktisadi alandaki kalkınma
planı ilk kez hangi tarihte uygulanmıştır?
A) 1923 B) 1934 C) 1947
D) 1980 E) 1987
366. Türkiye’de sanayi alandaki ilk plan
aşağıdaki tarihlerin hangisinde
uygulanmıştır?
A) 1923 B) 1934 C) 1947
D) 1980 E) 1987
367. Aşağıdakilerden hangisi olağan dönem
kanun hükmünde kararname konusu
olabilir?
A) Seçmen haklarının düzenlenmesi
B) Haberleşme özgürlüğüne dair sınırlama
C) Bütçe kanununda değişiklik
D) Kıyılardan yararlanmanın düzenlenmesi
E) Konut dokunulmazlığının kaldırılması
368. Aşağıdakilerden hangisi, 1982
Anayasası’nın “Başlangıç” kısmında açıkça
ifadesini bulan unsurlardan biri değildir?
A) Kuvvetler ayrımı ilkesi
B) Atatürk milliyetçiliği anlayışı
C) 12 Eylül müdahalesinin meşruluğu
D) Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş medeniyet
düzeyine ulaşma azmi
E) Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya milletleri
ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi
olması
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
53
369. Türkiye’de halkoylamaları,
I. Anayasa değişiklikleri,
II. Siyasal yasaklar,
III. Yerel seçimler
durumlarından hangileri nedeniyle
yapılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
370. Türkiye’de aşağıdaki tarihlerin
hangisinde herhangi bir amaçla
halkoylaması yapılmamıştır?
A) 1961 B) 1982 C) 1987
D) 1988 E) 1995
371. Aşağıdakilerden hangisi ıl Özel ıdaresi
Kanunu’na göre, il özel idarelerinin
özelliklerinden biri değildir?
A) Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel
kişiliğinin temsilcisidir.
B) ıl özel idaresinin bütçesi ıçişleri
Bakanının onamasına tabidir.
C) ıl genel meclisi 5 yıl için seçilen
üyelerden oluşur.
D) ıl genel meclisi üyeleri, il özel idaresine
ait işlerle ilgili konuların meclis
gündemine alınmasını önerebilirler.
E) ıl encümenine vali başkanlık eder.
372. Belediyelerle ilgili mevzuata göre
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Belediye meclisine ve belediye encümenine
belediye başkanı başkanlık eder.
B) Belediye meclisinin kararları, valinin
onayıyla kesinleşir.
C) Belediye başkanı, belediye meclisinin
kesinleşen kararları aleyhine idari yargıya
başvurabilir.
D) Belediye başkanının başkanlıktan düşmesi
konusunda nihai kararı Danıştay verir.
E) Belediye meclisi, belediye başkanı
hakkında yetersizlik kararı verebilir.
373. ıstanbul Büyükşehir Belediyesi, ıstanbul
Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim
duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek
suretiyle bu taşınmaz malın kendisine
devredilmesini talep etmiş, ancak bu talebi
reddedilmiştir.
Bu durumda, A Belediyesi aşağıdakilerden
hangisine başvurarak adı geçen taşınmaz
malın kendisine devredilmesine karar
verilmesini isteyebilir?
A) Danıştay’a
B) Yerel idare mahkemesine
C) Yerel asliye hukuk mahkemesine
D) Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne
E) Emlak Genel Müdürlüğüne
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
54
374. Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma
bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare
adına tescili istemiyle açılacak davadan
önce diğerlerine göre en son
yapılmalıdır?
A) Kamu yararı kararının alınması
B) Satın alma usulünün denenmesi
C) Yeterli ödeneğin temin edilmesi
D) Kamulaştırılacak taşınmaz malın
zilyedinin belirlenmesi
E) Kamulaştırılacak taşınmaz malın cinsini
gösterir planların yapılması
375. ıl Özel ıdaresi Kanunu’na göre, il genel
meclisi tarafından alınan kararların tam
metni en geç kaç gün içinde valiye
gönderilir?
A) 5 B) 7 C) 10
D) 15 E) 20
376. Devletin özel mallarına ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu malların haczi mümkün değildir.
B) Devlet kamu hukuku işlemleriyle de özel
mal edinebilir.
C) Devlet özel mallarını istediği gibi
satabilir.
D) Bu mallar dolayısıyla ortaya çıkan
uyuşmazlıklar genellikle anayasal yargıda
çözümlenir.
E) Bu mallar, kamu yararından çok gelir
getirme amacını taşır.
377. Aşağıdakilerden hangisi idari kolluğun
görevlerinden biri değildir?
A) Bireylerin toz, gürültü, duman, pislik gibi
düzensizliklerden uzak tutulması
B) Her türlü yiyecek ve içecek maddelerinin
denetimi
C) Binaların yanma ve yıkılmasına karşı
önlemlerin alınması
D) Her bir bireyin hastalıklardan arındırılması
ve kurtarılması
E) Konut dokunulmazlığının sağlanması
378. ıdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre,
idari yargılama usulünün özellikleriyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) ıdari yargıda yazılı yargılama usulü
uygulanır.
B) H&#226;kim tarafların getirdiği kanıtlarla
bağlıdır.
C) ıdari davalarda davalı kural olarak idaredir.
D) H&#226;kim gerekli gördüğünde keşif
yapılmasına karar verebilir.
E) Davadan feragate ilişkin Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu hükümleri idari
yargıda da uygulanır.
379. ıdarenin aşağıdaki yetkilerinden hangisi
istisnai bir yetki olup, kanunda açıkça
öngörülmedikçe idare tarafından
kullanılamaz?
A) Hiyerarşi
B) Düzenleme
C) Vesayet
D) ıcrai karar alma
E) ıdari işlemi geri alma
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
55
380. Aşağıdakilerden hangisi genel idari
yargının görev alanı içindedir?
A) Seçimlerle ilgili uyuşmazlıklar
B) Askeri hizmete ilişkin ve asker kişileri
ilgilendiren idari uyuşmazlıklar
C) Jandarma Genel Komutanlığının kolluk
alanındaki faaliyetine ilişkin uyuşmazlıklar
D) ıdarede yer alan sayman hesaplarının
yargılanmasından doğan uyuşmazlıklar
E) ıdari ve askeri yargı yerleri arasında
çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıkları
381. Aşağıdaki işlemlerden hangisinden
doğacak uyuşmazlık, Danıştay’ın ilk
derece mahkemesi olarak bakacağı
davalardan biri değildir?
A) Denizcilik Müsteşarının görevden
alınmasına ilişkin müşterek kararname
B) Milli Eğitim Bakanlığının, ilköğretim
kurumlarındaki ders saatlerine ilişkin
yayınladığı yönetmelik
C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin,
üyelik esaslarına ilişkin yayınladığı
yönetmelik
D) Bakanlar Kurulunun işçi sağlığına ilişkin
olarak aldığı karar
E) Yükseköğretim Kurulunun bir rektör
hakkında verdiği disiplin kararı
382. Kamulaştırma bedelinin tespiti ve
taşınmaz malın idare adına tescili
istemiyle yerel asliye hukuk mahkemesine
başvurulmadan önce aşağıdakilerden
hangisi diğerlerine göre en son
yapılmalıdır?
A) Kamulaştırma kararının alınması
B) Kamu yararı kararının alınması
C) Kamulaştırılacak taşınmazın belirlenmesi
D) Satın alma usulünün uygulanmasının
denenmesi
E) Kamulaştırma bedeli için yeterli ödeneğin
temin edilmesi
383. Görevden uzaklaştırma ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Görevden uzaklaştırma, hakkında hem
disiplin soruşturması hem de ceza
kovuşturması açılan memur için
uygulanabilir.
B) Görevden uzaklaştırılan memurun kadrosu
ile ilişiği kesilmez.
C) Görevden uzaklaştırmaya bakanlık veya
genel müdürlük müfettişleri de yetkilidir.
D) Görevden uzaklaştırma kararının
kaldırılması üzerine, memurun hem
kademe ilerlemesi hem
de derece yükselmesi yapılır.
E) Görevden uzaklaştırılan memura aylığı
ödenmez.
384. Aşağıdakilerden hangisinin Kamu tüzel
kişiliği vardır?
A) Diyanet ışleri Başkanlığı
B) Ticaret ve sanayi odaları
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) ıl genel idareleri
E) Bakanlıklar
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
56
385. Dilekçe hakkının kullanılmasıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Karşılıklılık ilkesi gözetilmişse, Türkiye’de
ikametleri olmasa dahi yabancılar da bu
haktan yararlanır.
B) Anayasa’da tüzel kişilerin de bu haktan
yararlanması açıkça öngörülmemiştir.
C) Vatandaşlar, kendileriyle ilgili olmayıp
geneli ilgilendiren hususlardaki şik&#226;yetler
için dilekçe hakkını kullanamazlar.
D) Anayasa’nın dilekçe hakkını düzenleyen
hükmünde sadece TBMM önünde bu
hakkın kullanımı düzenlenmiştir.
E) Bu hakkın kullanımı kapsamındaki
başvuruya mutlaka yanıt verme
zorunluluğu bulunmamaktadır.
386. Adalet Bakanlığı’nın Türkiye Barolar
Birliği üzerindeki denetimi ne tür bir
denetimdir?
A) Vesayet Denetimi
B) Genel Denetim
C) Tüzel Denetim
D) Hiyerarşik Denetim
E) Mutlak Denetim
387. Aşağıdakilerden hangisi devlet tüzel
kişiliği içerisinde yer almaz?
A) Devlet Demiryolları ışletmesi Müdürlüğü
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Kamu Görevlileri Etik Kurulu
D) Emniyet Genel Müdürlüğü
E) Dış Ticaret Müsteşarlığı
388. Disiplin cezalarıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 1982 Anayasası’na göre, öğrencilere
verilen uyarma ve kınama cezaları yargı
denetimine tabi değildir.
B) Disiplin cezalarının yargısal denetimi ceza
mahkemelerinde değil, idari yargı
yerlerinde yapılır.
C) Cezaya konu eylemin o kamu görevlisi
tarafından işlendiğinin çok açık olması
h&#226;linde savunma alınması zorunlu değildir.
D) 1982 Anayasası’na göre, kamu
görevlilerine verilen uyarma ve kınama
cezalarının yargı denetimine tabi kılınması
mümkün değildir.
E) Bir fiil hakkında aynı zamanda hem ceza
mahkemesinde dava ve hem de disiplin
soruşturması açılmışsa ceza davası
sonuçlanmadan hiçbir şekilde disiplin
cezası verilemez.
389. Danıştay dava dairelerinin işlerinde
birbirine göre nispetsizlik görüldüğü
takdirde, bir dairenin görevine giren
işlerden bir bölümünün diğer dava
dairelerine verilebilmesi hususunda yetkili
olan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Danıştay Genel Kurulu
C) Danıştay Başkanlık Kurulu
D) Danıştay ıdari ışler Kurulu
E) Danıştay Dava Daireleri Kurulu
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
57
390. Aşağıdakilerden hangisi ilk derece
mahkemesi olarak Danıştayın görev
alanı içerisindedir?
A) Bakanlık genel müdürleri ile ilgili
müşterek kararnamelere karşı açılan
davalar
B) Bakanlık müsteşar yardımcıları ile ilgili
müşterek kararnamelere karşı açılan
davalar
C) Başbakanca alınan kararlara karşı açılan
davalar
D) Birden çok idare veya vergi
mahkemesinin yetki alanına giren
davalar
E) Yabancı ülkelerde görevli Türk makamları
tarafından alınan kararlara karşı açılan
davalar
391. Aşağıdakilerden hangisine karşı Anayasa
ile doğrudan doğruya yargı yolu
kapatılmamıştır?
A) Yüksek Asker&#238; Şura kararlarına
B) Sıkıyönetim komutanlarının işlemlerine
C) H&#226;kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
kararlarına
D) Sayıştay’ın, sorumluların hesap ve
işlemlerini kesin hükme bağlayan
kararlarına
E) Olağanüstü h&#226;l kanun hükmünde
kararnamelerine
392. Aşağıdakilerin hangisinde ortaya çıkan
anlaşmazlıkların çözümü Uyuşmazlık
Mahkemesinin görev alanı içerisine
girmez?
A) Asker&#238; Yüksek ıdare Mahkemesi ile
Danıştay arasındaki uyuşmazlık
B) Asker&#238; Yüksek ıdare Mahkemesi ile idare
mahkemesi arasındaki uyuşmazlık
C) Asker&#238; Yüksek ıdare Mahkemesi ile asliye
hukuk mahkemesi arasındaki uyuşmazlık
D) ıdare mahkemesi ile vergi mahkemesi
arasındaki uyuşmazlık
E) ıdare mahkemesi ile asliye hukuk
mahkemesi arasındaki uyuşmazlık
393. Aşağıdakilerden hangisi ıdari Yargılama
Usulü Kanunu’nda belirtilmiş olan
ilkelerden biri değildir?
A) Yazılı yargılama usulü
B) ıncelemenin evrak üzerinden yapılması
C) ıdari yargı yerinin bakmakta oldukları
davaya ait her çeşit incelemeyi yapması
D) Duruşmalı işlerde kararın duruşmadan
sonra en geç 15 gün içinde verilmesi
E) ıdari yargılamanın masrafsız olması
394. ıdari yargı yerleri, dava dilekçesi üzerinde
yapacakları ilk incelemede aşağıdakilerden
hangisini diğerlerine göre daha önce
değerlendirmeye alır?
A) Ehliyet
B) Süre aşımı
C) Görev ve yetki
D) ıdari merci tecavüzü
E) Bilirkişi raporu
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
58
395. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın idari
görevlerinden biri değildir?
A) Tüzük tasarılarını incelemek
B) Başbakanlık tarafından gönderilen kanun
teklifleri hakkında görüş bildirmek
C) Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen
işler hakkında görüş bildirmek
D) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz
şartlaşma ve sözleşme tasarıları
hakkında görüş bildirmek
E) Belediyeler başkanının düşürülmesine
ilişkin istemleri karara bağlamak
396. Aşağıdakilerden hangisi il idare
kurulunun sürekli üyelerinden biri
değildir?
A) Hukuk işleri müdürü
B) ıl defterdarı
C) ıl emniyet müdürü
D) ıl mill&#238; eğitim müdürü
E) ıl tarım müdürü
397. Sayıştay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Belediyelerin gelirleri Sayıştay denetimi
dışında bırakılmıştır.
B) Sayıştay üyelerinin tamamını Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu seçer.
C) Anayasa’da yüksek mahkemeler arasında
sayılmıştır.
D) Kamu iktisadi teşebbüslerinin mali
denetiminin Sayıştay tarafından
yapılması öngörülmüştür.
E) Vergi mahkemelerinin nihai kararlarına
karşı Sayıştay’a itirazda bulunmak
mümkündür.
398. H&#226;kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Anayasa’nın Yürütme bölümünde değil,
Yargı bölümünde düzenlenmiştir.
B) Kararları yargısal değil, idari niteliktedir.
C) Asil üyelerinden 3’ü Yargıtay, 2’si Danıştay
tarafından belirlenen adaylar arasından
seçilir.
D) Adalet Bakanı, geçici yetki ile dahi
H&#226;kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararı
bulunmadan bir h&#226;kimi çalışmakta olduğu
mahkeme dışında başka bir mahkemede
görevlendiremez.
E) ıdare ve vergi mahkemeleri h&#226;kimlerinin
atanmaları ve disiplin işleri H&#226;kimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından karara
bağlanır.
399. ıl genel meclisi çalışamaz duruma
geldiğinde veya çalışma için yeterli
çoğunluğu kaybettiğinde, çalışabilir
duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi
yapılıncaya kadar il genel meclisi görevi
aşağıdakilerden hangisi tarafından
yürütülür?
A) ıçişleri Bakanlığınca atanan heyet
B) Bakanlar Kurulunca atanan heyet
C) ıl encümeninin memur üyeleri
D) ıl idare kurulu
E) Vali
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
59
400. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden
hangisi yürütmenin özelliklerinden
biridir?
A) Bir görev olmakla beraber yetki değildir.
B) Anayasa’da yürütme, önceki anayasalara
göre daha dar bir düzenleme yetkisine
sahip kılınmıştır.
C) Yürütme faaliyeti Bakanlar Kurulu
tarafından tek başına yerine getirilir.
D) Yürütmenin düzenleyici işlemleri Anayasa
Mahkemesi tarafından Anayasa’ya
uygunluk açısından denetlenir.
E) Bakanlar Kurulunun olağanüstü h&#226;l ilan
edebilmesi için Cumhurbaşkanının
başkanlığında toplanması gerekir.
401. Anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterliğinin kuruluşu, örgütü,
çalışma esasları ve personel atama
işlemlerine ilişkin kabul edilen
düzenleme, aşağıdaki ilkelerden
hangisine bir istisna sayılabilir?
A) Yetki devri
B) Merkeziyetçilik
C) ıdarenin bütünlüğü
D) Kanuni idare
E) Tevsi Mezuniyet
402. Aşağıdakilerden hangisi bazı kamu
hizmetlerinin devlet tüzel kişiliği
dışındaki kamu tüzel kişilerince yerine
getirilmesi yöntemini ifade eder?
A) Taşra örgütlenmesi
B) Yerinden yönetim
C) Hiyerarşi
D) Yetki genişliği
E) ıdarenin bütünlüğü
403. 1982 Anayasası’na göre kamu
görevlileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Kamu iktisadi teşebbüslerinde memur
statüsünde personel çalıştırılabilir.
B) Tüm disiplin cezaları yargı denetimi dışında
bırakılabilir.
C) Kamu görevlilerine, görevlerine ilişkin
olarak verdikleri zararlardan dolayı
doğrudan tazminat davası açılamaz.
D) Görevi kötüye kullanma suçundan dolayı
memurlar yetkili idari merciin izni olmadan
ceza kovuşturmasına tabi tutulamaz.
E) Memurların görevlerine ilişkin olarak bazı
suçlardan dolayı yetkili idari merciin izni
olmadan doğrudan ceza kovuşturmasına
tabi tutulabilmesine yönelik yasal istisnalar
getirilebilir.
404. Yetki gaspı aşağıdakilerin hangisinde
vardır?
A) Kişi yönünden yetkisizlik
B) Konu yönünden yetkisizlik
C) Zaman yönünden yetkisizlik
D) Yer yönünden yetkisizlik
E) Amaç yönünden yetkisizlik
405. Rekabet Kurulu tarafından herhangi bir
şirkete para cezası verilmesine ilişkin
işlem ne tür bir idari işlemdir?
A) Kolektif işlem
B) Karma işlem
C) Basit işlem
D) Zincir işlem
E) Müşterek işlem
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
60
406. Aşağıdakilerden hangisi idarenin bir
yetkisinin belli bir yönde kullanılmasının
yasada açık ve emredici bir biçimde
düzenlenmiş olmasını ifade eder?
A) Takdir yetkisi
B) Yetki devri
C) Bağlı yetki
D) ımza devri
E) Yetkide paralellik
407. Bir memurun amiri tarafından verilen
yönetmeliğe aykırı emir hakkında
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Askeri hizmetlerin görülmesi hallerinde
konusu suç olan emrin yerine
getirilmesine ilişkin kanunla istisnalar
getirilebilir.
B) Amir emrinde ısrar ederek yazılı olarak
yinelerse memur o emri yerine getirmek
zorundadır.
C) Emirde yazılı olarak ısrar edilmesi
durumunda emri yerine getiren memur
değil, ısrar eden amir
sorumlu olur.
D) Kanuna aykırılık söz konusu
olmadığından, yazılı olarak ısrara gerek
kalmaksızın memur o emri yerine
getirebilir.
E) Konusu suç olan bir emir amir tarafından
yazılı olarak ısrar edilse dahi yerine
getirilemez.
408. Aşağıdakilerden hangisi iptal davasına
konu edilemez?
A) Memuriyetten çıkarılmaya ilişkin disiplin
cezası
B) Başka bir memuriyete atanmaya ilişkin
karar
C) Memuriyete girme isteminin reddine ilişkin
karar
D) Disiplin soruşturması açılması gerektiği
yönünde teftiş heyeti raporu
E) Memurun görev yerinin değiştirilmesine
ilişkin karar
409. ıdari davaya konu olabilecek bir işlem
yapılması istemiyle idareye
başvurulduğunda herhangi bir yanıt
alınamazsa aşağıdakilerden hangisi
yapılabilir?
A) 45 gün sonunda yanıt alamamışsa istem
tekrarlanır.
B) 30 gün içinde yanıt alamazsa dava açma
hakkı doğar.
C) 60 gün içinde yanıt alamamışsa dava açma
hakkı doğar.
D) 15 gün içinde yanıt alamazsa zımni kabul
ortaya çıkar.
E) Herhangi bir sonuç doğmaz.
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
61
410. ıdare mahkemeleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kurul halinde verdikleri kararların temyiz
mercii Danıştaydır.
B) ıdari yargı alanında ilk derece
mahkemeleridir.
C) Hem iptal hem de tam yargı davalarına
bakma yetkileri mevcuttur.
D) Olağan çalışma yöntemi, kurul olarak
toplanıp karar verme şeklindedir.
E) Tek yargıçla verdiği kararlara karşı itiraz
için Danıştay’a başvurulabilir.
411. Aşağıdakilerden hangisi idari yargının
görevidir?
A) Tapu siciliyle ilgili davalar
B) Nüfus siciliyle ilgili davalar
C) ış Kanunundan doğan davalar
D) Kamulaştırma işleminin hukuka aykırı
olduğu iddiasıyla açılacak davalar
E) ıdarenin taşıt araçlarının yaptığı trafik
kazalarından doğan davalar
412. ıptal davasıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Menfaati olanların dava ehliyeti vardır.
B) Kişisel hakkı ihlal edilmiş olanların dava
ehliyeti yoktur.
C) Genel dava açma süresi 60 gündür.
D) Sadece etkili idari işlemlere karşı
açılabilir.
E) ıptal davalarında yerindelik denetimi
yapılamaz.
413. Aşağıdakilerden hangisi iptal davalarına
konu edilebilir?
A) Sadece sarih (açık) işlemler
B) Sadece bireysel işlemler
C) Sadece sübjektif işlemler
D) Sadece şart işlemler
E) Sadece icrai işlemler
414. Aşağıdakilerden hangisi hizmet yerinden
yönetim kuruluşlarının özelliklerinden biri
değildir?
A) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları
B) Üzerlerinde genel idarenin vesayet
denetiminin bulunması
C) Yasal izin olmadan resen icra yetkisine
sahip olmamaları
D) Kurulmalarının ancak kanunla mümkün
olması
E) Kendi iradeleriyle icrai idari işlemler
yapabilmeleri
415. Kamu tüzel kişiliğiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kanunla dahi olsa birden fazla radyo ve
televizyon kuruluşuna kamu tüzel kişiliği
verilemez.
B) Diyanet ışleri Başkanlığına kanunla veya
kanunun verdiği açık yetkiyle kamu tüzel
kişiliği verilebilir.
C) ıl özel idarelerinin kamu tüzel kişiliği
kanunla dahi ortadan kaldırılamaz.
D) Bağımsız idari otoritelerin kamu tüzel
kişiliğine sahip olması anayasal bir
zorunluluk değildir.
E) Vakıf üniversiteleri aynı zamanda birer
kamu tüzel kişisi kabul edilir.
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
62
416. Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi
kuruluşlarının özelliklerinden biri
değildir?
A) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları
B) Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmaları
C) Tekel niteliğinde kamu hizmeti
yürütmeleri
D) Sermayelerinin en az % 51’inin Devlete
ait olması
E) Dışa yönelik faaliyetlerine özel hukuk
kurallarının uygulanması
417. ıl özel idaresinin bir organı olan il genel
meclisi aşağıdaki usullerden hangisiyle
feshedilir?
A) Valinin bildirisi üzerine ıçişleri Bakanlığı
tarafından
B) ıl genel meclisi başkanının bildirisi
üzerine Danıştay tarafından
C) Resen Danıştay tarafından
D) Valinin bildirisi üzerine Danıştay
tarafından
E) ıçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine
Danıştay tarafından
418. ıl özel idaresi hizmetlerinin ağır biçimde
aksadığını ve bu durumun halkın
gündelik yaşantısını ağır ve olumsuz
biçimde etkilediğini tespit etme yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Sulh hukuk mahkemesi
B) ıdare mahkemesi
C) ıçişleri Bakanı
D) Danıştay
E) Vali
419. Aşağıdakilerden hangisi kural olarak idari
vesayet yetkisinin kapsamı içinde
değildir?
A) Yerinden yönetim kuruluşunun işleminin
yürürlüğe girmesini engellemek
B) Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini
hukuka uygunluk yönünden denetlemek
C) Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini
değiştirmek
D) Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini
iptal etmek
E) Yerinden yönetim kuruluşunun işleminin
uygulanmasını ertelemek
420. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi devlet
teşekküllerinin özelliklerinden biri
değildir?
A) Devlet ıhale Kanunu’na tabi olma
B) Dışa yönelik faaliyetlerinde özel hukuk
hükümlerine tabi olma
C) Sayıştay denetimine tabi olmama
D) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun
denetimine tabi olma
E) K&#226;rlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda
çalışma
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
63
421. Aşağıdakilerden hangisi, valinin Devletin
ve hük&#251;metin temsilcisi olması ile ilgili
yetkilerinden biri değildir?
A) ılde tek tek her bir bakanlığı temsil etme
B) Merkeze danışmadan merkez adına işlem
yapma
C) ıl özel idaresi personeli hakkında disiplin
işlemleri yapma
D) Merkez&#238; idarenin ildeki Devlet memurları
üzerinde hiyerarşi gücünü kullanarak
disiplin ve tedbir işlemleri yapma
E) ıldeki yerinden yönetim kuruluşları
üzerinde kanunlarda öngörülen idari
vesayet yetkisini kullanma
422. ıdari işlemin geri alınması ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hiyerarşik üst astın yaptığı hukuka aykırı
işlemleri geri alabilir.
B) ıdare sadece hukuka aykırı işlemlerini
geri alabilir.
C) Bir idari işlemi yapmaya yetkili kılınmış
olan makam, kanunda aksi
öngörülmedikçe ve yasal koşulları
oluşmuşsa o işlemi geri almaya da
yetkilidir.
D) Geri alınan idari işlem geri alındığı
tarihten itibaren ortadan kalkar.
E) Kanunda aksi öngörülmedikçe, bir idari
işlemin yapılmasında uyulan şekil ve usul
kurallarına o işlemin geri alınmasında da
uyulur.
423. Müşterek kararname, aşağıdaki idari işlem
türlerinden hangisinin içinde yer alır?
A) Belirleyici işlem
B) Karma işlem
C) Basit işlem
D) Zincir işlem
E) Kolektif işlem
424. Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi
bütçe tasarısını hazırlamakla görevlidir?
A) ıl encümeni
B) Plan ve bütçe komisyonu
C) ıl genel meclisi
D) ıl idare kurulu
E) Vali
425. Aşağıdakilerden hangisi belediye
encümeninin görevlerinden biri değildir?
A) ılgili kamulaştırma kararlarını almak ve
uygulamak
B) Parklara ve sokaklara ad vermek
C) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek
D) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış
saatlerini belirlemek
E) Bütçe ve kesin hesabı incelemek
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
64
426. Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçeleri
üzerinde idari yargı yeri tarafından
yapılacak ilk incelemede diğerlerinden
daha önce incelenir?
A) Husumet
B) Süre
C) ıdari merci tecavüzü
D) ıdari davaya konu olabilecek yürütülmesi
gereken bir işlem olup olmadığı
E) Dava dilekçesinin ıdari kanunlara uygun
olup olmadığı
427. Aşağıdaki idari başvurulardan hangisi
işlemeye başlamış olan idari dava açma
süresini durdurur?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe
Komisyonuna yapılan başvuru
B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine
yapılan başvuru
C) ıdari vesayet makamına yapılan başvuru
D) Yeni bir idari işlem yapılması istemiyle
yapılan başvuru
E) ışlemin gerekçesinin bildirilmesi istemiyle
yapılan başvuru
428. 1982 Anayasası’nda idareye ilişkin
aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrudan
belirtilmemiştir?
A) Düzenli idare ilkesi
B) ıdarenin bütünlüğü ilkesi
C) Yetki genişliği ilkesi
D) Merkezden yönetim ilkesi
E) Kanuni idare ilkesi
429. Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık
Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
A) Adli ve idari yargı mercileri arasında ortaya
çıkacak görev uyuşmazlıklarını kesin karara
bağlamak
B) Askeri Yüksek ıdare Mahkemesi ile
Danıştay ya da idare mahkemeleri arasında
ortaya çıkacak görev uyuşmazlıklarını kesin
karara bağlamak
C) Adli ve idari yargı mercileri arasında ortaya
çıkacak hüküm uyuşmazlıklarını kesin
karara bağlamak
D) Askeri Yüksek ıdare Mahkemesi ile
Danıştay ya da idare mahkemeleri arasında
ortaya çıkacak hüküm uyuşmazlıklarını
kesin karara bağlamak
E) Adli yargı kolları ile Anayasa Mahkemesi
arasında ortaya çıkacak görev
uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak
430. Vergi mahkemelerinde genel dava açma
süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 hafta B) 15 gün C) 30 gün
D) 60 gün E) 1 yıl
431. Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyona
dahildir?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının,
parlamentoyu olağanüstü toplantıya
çağırma istemini ret kararı
B) Cumhurbaşkanının bir milletvekilini
hükümeti kurmakla görevlendirme kararı
C) H&#226;kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bir
h&#226;kimi Yargıtay üyesi seçme kararı
D) Danıştay ıçtihatları Birleştirme Kurulunun
verdiği içtihatları birleştirme kararı
E) Adalet Bakanının bir davaya ilişkin kanun
yararına bozma isteminde bulunmasına
dair kararı
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
65
432. ıl Özel ıdaresi Kanunu’na göre, valinin
yetkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) ıl genel meclisinin başkanlığı vali
tarafından yerine getirilir.
B) Vali, il genel meclisinin gündeminin
belirlenmesinde konu önerme yetkisine
sahiptir.
C) Vali, hukuka aykırı gördüğü il genel
meclisi kararlarını, gerekçesini de
belirterek yeniden görüşülmek üzere
meclise iade edebilir.
D) Vali, kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiş il
genel meclisi kararlarının iptali istemiyle
idari yargıya başvurabilir.
E) Vali, il encümenine başkanlık yapar.

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:34
433. Belediye Kanunu’na göre, belediye
meclisi kararlarının yürürlüğe girme
koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dava açma süresinin geçmesi
B) Mahallin en büyük mülki amirinin
onaması
C) Kararın İçişleri Bakanlığına gönderilmesi
D) Belediye başkanının onaması
E) Kararın mahallin en büyük mülki amirine
gönderilmesi
434. Aşağıdaki davalardan hangisi Askerî
Yüksek İdare Mahkemesinde görülmez?
A) Askerlik işlemleriyle ilgili olarak sivil kişinin
açtığı iptal davası
B) Askerlik şubesinde çalışan sivil memurun,
aldığı disiplin cezasıyla ilgili olarak açtığı
iptal davası
C) Askerî tatbikat sırasında yaralanan asker
kişinin açtığı tam yargı davası
D) Askerî tatbikat sırasında yaralanan sivil
kişinin açtığı tam yargı davası
E) Askerlik hizmeti sırasında ateşli silah
yaralanması sonucu ölen asker kişinin
babasının açtığı tam yargı davası
435. Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı
bireysel idari işlemlere karşı açılan iptal
davalarında ilk derece mahkemesi olarak
Danıştay görevlidir?
A) Kamu İhale Kurulu
B) Rekabet Kurulu
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) Üniversitelerarası Kurul
E) Yabancı ülkelerde görevli idari makamlar
436. Bir iptal davası dilekçesinde davalı hiç
gösterilmemiş ise idare mahkemesi,
aşağıdaki kararlardan hangisini verir?
A) Dava dilekçesinin reddine
B) Davanın reddine
C) Davanın açılmamış sayılmasına
D) Dava dosyasının işlemden kaldırılmasına
E) Dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek
hasma tebliğine
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
66
437. Aşağıdaki başvuruların hangisi, işlemin
yazılı bildirimiyle işlemeye başlamış olan
dava açma süresini durdurur?
A) İşlemin gerekçesinin bildirilmesi istemiyle
yapılan başvuru
B) İşlemi tesis eden makamın vesayet
makamına yapılan başvuru
C) TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan
başvuru
D) Yeni bir işlem yapılması istemiyle yapılan
başvuru
E) Cumhurbaşkanlığına yapılan başvuru
438. İdari yargıda kararın düzeltilmesiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Kararın düzeltilmesi bir defaya mahsus
olarak istenebilir.
B) Kararın düzeltilmesi, kararın tebliğini
izleyen 30 gün içerisinde istenebilir.
C) Kararın düzeltilmesi sebeplerinden biri de
kararın usul ve kanuna aykırı olmasıdır.
D) Bölge idare mahkemelerinin, idare
mahkemelerinin tek hâkimle verdikleri
kararlara karşı yapılan itiraz üzerinde
verdikleri kararlar hakkında da kararın
düzeltilmesi istenebilir.
E) Kararın düzeltilmesi istemlerinde
duruşma yapılması mümkündür.
439. Aşağıdakilerden hangisi, Danıştayın
dava dairelerinden biri değildir?
A) Danıştay 1. Dairesi
B) Danıştay 2. Dairesi
C) Danıştay 7. Dairesi
D) Danıştay 9. Dairesi
E) Danıştay 12. Dairesi
440. İdari yargı yerleri tarafından verilen iptal
kararları iptal edilen işlemi hangi tarihten
itibaren hükümsüz hale getirir?
A) İptal davasının açıldığı tarihten itibaren
B) İptal edilen işlemin tesis edildiği tarihten
itibaren
C) İptal kararının verildiği tarihten itibaren
D) İptal kararının davacıya tebliği tarihinden
itibaren
E) İptal kararının davalı idareye tebliği
tarihinden itibaren
441. Aşağıdaki davalardan hangisi idari
yargının görev alanına girer?
A) İdare taşıtlarının yaptığı kazalar sonucu
verilen zararların tazmini istemiyle açılan
davalar
B) Kamu İhale Kanunu uyarınca alınan ihale
kararının hukuka aykırılığı iddiasıyla açılan
davalar
C) Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan
kişiler tarafından bu nedenle uğradıkları
zararların tazmini istemiyle idare aleyhine
açılan davalar
D) Tapu sicillerinin yanlış tutulmasından
doğan zararların tazmini istemiyle açılan
davalar
E) Kamu hizmetinden yararlanmayı sağlayan
abonman sözleşmelerinden doğan
uyuşmazlıklara ilişkin davalar
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
67
442. Aşağıdakilerden hangisi idari kolluğun
görevlerinden biri değildir?
A) Bireylerin gürültüden uzak tutulması
B) Her türlü yiyecek ve içecek maddelerinin
denetimi
C) Trafik önlemlerinin alınması
D) Binaların yanma ve yıkılmasına karşı
önlemlerin alınması
E) Bireylerin teker teker hastalıklardan
arındırılması
443. Görevden uzaklaştırmayla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hakkında disiplin soruşturması açılmış bir
memur görevden uzaklaştırılabileceği gibi
hakkında ceza kovuşturması açılan bir
memur da görevden uzaklaştırılabilir.
B) Görevden uzaklaştırmaya bakanlık veya
genel müdürlük müfettişleri de yetkilidir.
C) Görevden uzaklaştırılan memurun
kadrosu ile ilişiği kesilmez.
D) Görevden uzaklaştırma kararının
kaldırılması üzerine memurun hem
kademe ilerlemesi hem de derece
yükselmesi yapılır.
E) Görevden uzaklaştırılan memura
görevden uzaklaştırıldığı dönemde hiç
maaş ödenmez.
444. Devletin özel mallarıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu mallar dolayısıyla ortaya çıkan
uyuşmazlıklar genellikle adli yargı yerinde
çözümlenir.
B) Devlet kamu hukuku işlemleri ile de özel
mal edinebilir.
C) Bu malların haczedilmeleri mümkün
değildir.
D) Bu malların edinilmesindeki temel amaç
idarenin gelir elde etmesidir.
E) Devlet özel mallarını istediği koşullarla
istediğine kiralayamaz.
445. Bir kamu hizmetinin, idarenin özel bir kişi
ile yapacağı sözleşme uyarınca,
masrafları, kâr ve zararı özel kişiye ait
olmak üzere, özel bir kişice kurulması ve
işletilmesi veya sadece işletilmesi usulü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İltizam usulü
B) Ruhsat usulü
C) İmtiyaz usulü
D) Emanet usulü
E) Müşterek emanet usulü
446. Hazine bonosu satmak hangi tür
sözleşmeyi kurar?
A) Mali iltizam sözleşmesi
B) Genel nitelikte idari işlem
C) İdarenin özel hukuk sözleşmesi
D) Banka kredisi işlemi
E) Kamu istikraz sözleşmesi
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
68
447. Aşağıdakilerden hangisi karma idari
işlemlerden biridir?
A) Öğrenci disiplin yönetmelikleri
B) Bakanlık müsteşarı ataması
C) Muhtar işlemleri
D) Müfettiş raporları
E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
atamaları
448. Cumhurbaşkanının “karşı imza” kuralına
tabi olan işlemleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar
vermek
B) Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar
Kurulunu toplantıya çağırmak
C) Devlet Denetleme Kurulunun Başkan ve
üyelerini atamak
D) Genelkurmay Başkanını atamak
E) Kanunlar hakkında Anayasa
Mahkemesine iptal davası açmak
449. Aşağıdakilerden hangisi bölge idare
mahkemelerinin görevlerinden biri
değildir?
A) İdare ve vergi mahkemelerinde reddedilen
başkan ve üye sayısının birden çok olması
halinde red istemlerini karara bağlamak
B) İdare ve vergi mahkemelerinin yürütmenin
durdurulmasına ilişkin istemler hakkında
verdikleri kararlara karşı yapılan itirazları
karara bağlamak
C) idare ve vergi mahkemelerinin tek ha
kimle ya da kuru! halinde verdikleri,
kanunda sayılan kararlara karşı yapılan
itirazları kesin karara bağlamak
D) Yargı çevresi içindeki idare ve vergi
mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki
uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak
E) Bazı iptal ve tam yargı davalarını ilk derece
mahkemesi olarak karara bağlamak
450. Aşağıdakilerden hangisi Belediye
Encümeninin görevlerinden biridir?
A) Belediye tarafından verilebilecek cezaları
kanunlara göre takdir etmek
B) Kanunlarla, tahsili belediyelere verilmiş
vergi ve resimlere ilişkin tarifeleri kabul
etmek
C) Belediye tarafından verilecek hizmetler
karşılığında alınacak ücretlere ilişkin
tarifeleri kafa etmek
D) Beldenin imar planını Kabul etmek
E) Kamu hizmeti imtiyazı vermek
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
69
451. Aşağıdakilerden hangisi hukuka
uygunluk nedenidir?
A) Maddi cebir
B) Fiili hata
C) Mağdurun rızası
D) Hukuki hata
E) Mücbir sebep
452. Aşağıdakilerden hangisinde dürüstlük
kurallarının etkisi yoktur?
A) Sözleşmelerin uyarlanmasında
B) Sözleşmelerin yorumlanmasında
C) Sözleşmelerin kurulmasında
D) Sözleşmelerin şekle tabi kılınmasında
E) Sözleşmelerin tamamlanmasında
453. Aşağıdakilerden hangisi, yürütme
organının başka bir işleme gerek
kalmaksızın doğrudan anayasadan aldığı
asli yetkisine dayanır?
A) Kanun
B) Yönetmelik
C) Kanun Hükmünde Kararname
D) Tüzük
E) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
454. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleşmesi devletin mali
kaynaklarının yeterliliği ölçüsüne bağlı
değildir?
A) Sendika kurma hakkı
B) Sosyal güvenlik hakkı
C) Eğitim ve öğretim hakkı
D) Sağlık hakkı
E) Konut hakkı
455. Aşağıdakilerden hangisi kendi konu ve
amaçları dışında toplantı ve gösteri
yürüyüşü düzenleyebilirler?
A) Cumhuriyet Halk Partisi
B) Atatürkçü Düşünce Derneği
C) Kimsesizler Vakfı
D) Çelik-iş Sendikası
E) Türk Ticaret Odası
456. Aşağıdakilerden hangisinin sendikalara
üye olabilir?
A) Sağlık hizmetinde görevliler
B) Mülki idare amirleri
C) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında çalışan
sivil memurlar
D) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde
çalışan kamu görevlileri
E) Milli, Savunma Başkanlığı kadrolarında
çalışan sivil memurlar.
457. Kural olarak aşağıdakilerden hangisi idari
vesayet kapsamı içine girmez?
A) Yerinden yönetim kuruluşunun işleminin
uygulanmasını denetlemek
B) Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini
değiştirmek
C) Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini
iptal etmek
D) Yerinden yönetim kuruluşunun işleminin
yürürlüğe girmesini engellemek
E) Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini
onamamak
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
70
458. Aşağıdakilerden hangisi özellikle
Danıştay içtihatları ile terör gibi
anayasal düzeni yıkmaya çalışanların
eylemleri sırasında olaydan zarar
görenlerin zararının temin edilmesini
sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir
ilkedir?
A) Kusurlu sorumluluk ilkesi
B) Tehlikeli risk ilkesi
C) Sosyal risk ilkesi
D) Eşitlik ilkesi
E) Militan demokrasi ilkesi
459. Bir memurun amiri tarafından verilen
yönetmeliğe aykırı emir hakkında
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Askeri hizmetlerin görülmesi hallerinde
konusu suç olan emrin yerine
getirilmesine ilişkin kanunla istisnalar
getirilebilir.
B) Amir emrinde ısrar ederek yazılı olarak
yinelerse memur o emri yerine getirmek
zorundadır.
C) Emirde yazılı olarak ısrar edilmesi
durumunda emri yerine getiren memur
değil, ısrar eden amir
sorumlu olur.
D) Kanuna aykırılık söz konusu
olmadığından, yazılı olarak ısrara gerek
kalmaksızın memur o emri yerine
getirebilir.
E) Konusu suç olan bir emir amir tarafından
yazılı olarak ısrar edilse dahi yerine
getirilemez.
460. Aşağıdakilerden hangisi idari kolluğun
görevlerinden biri değildir?
A) Bireylerin toz, gürültü, duman, pislik gibi
düzensizliklerden uzak tutulması
B) Her türlü yiyecek ve içecek maddelerinin
denetimi
C) Binaların yanma ve yıkılmasına karşı
önlemlerin alınması
D) Her bir bireyin hastalıklardan arındırılması
ve kurtarılması
E) Konut dokunulmazlığının sağlanması
461. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre,
idari yargılama usulünün özellikleriyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) İdari yargıda yazılı yargılama usulü
uygulanır.
B) Hâkim tarafların getirdiği kanıtlarla
bağlıdır.
C) İdari davalarda davalı kural olarak idaredir.
D) Hâkim gerekli gördüğünde keşif
yapılmasına karar verebilir.
E) Davadan feragate ilişkin Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu hükümleri idari
yargıda da uygulanır.
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
71
462. İdare ile özel kişi arasında bir sözleşme
yapılmaksızın, bütün masraflar idareye
ait olmak üzere, idarenin özel kişiye
vereceği “tek yanlı bir izinle” belirli bir
konudaki kamu hizmetinin özel kişilere
gördürülmesi usulüne ne ad verilir?
A) Müşterek usulü
B) İmtiyaz usulü
C) İltizam usulü
D) Ruhsat usulü
E) Emanet usulü
463. İdarece kurulmuş bulunan bir hizmetin
önceden kararlaştırılan götürü veya
orantılı bir “bedel veya teçhizat”
karşılığında özel bir kişi tarafından
yürütülmesi usulüne ne ad verilir?
A) Müşterek usulü
B) İmtiyaz usulü
C) İltizam usulü
D) Ruhsat usulü
E) Emanet usulü
464. Bir kamu hizmetinin bir miktar “prim”
ödeyerek özel kişiye gördürülme
usulüne ne ad verilir?
A) Müşterek emanet usulü
B) İmtiyaz usulü
C) İltizam usulü
D) Ruhsat usulü
E) Emanet usulü
465. Aşağıdakilerden hangisinde idarenin
kolluk kuvvetlerinin yaptırım gücü daha
azdır?
A) İşyeri B) Okul C) Mesken
D) Tiyatro E) Piknik alanı
466. Kamu hizmetlerinin kaldırılmasında asli
yetki aşağıdaki organlardan hangisine
aittir?
A) Bakanlar Kurulu
B) İdare Mahkemesi
C) Danıştay
D) Yasama
E) Cumhurbaşkanı
467. Bir kamu hizmetinin sözleşme
yapılmaksızın “idare veya kamu tüzel kişisi
tarafından bizzat yürütülmesi” usulüne ne ad
verilir?
A) Müşterek usulü
B) İmtiyaz usulü
C) İltizam usulü
D) Ruhsat usulü
E) Emanet usulü
468. “İdari bir karar” aynı zamanda
aşağıdakilerden hangisi kapsamındadır?
A) Re’sen B) İcrai C) Takdiri
D) Teklifsiz E) İleriye Dönük
469. İdarenin kanunla yetki verilmeden
kendiliğinden harekete geçerek temel hak
ve özgürlüklere müdahale etmesi
aşağıdakilerden hangisini teşkil eder?
A) Fonksiyon gaspı
B) Yetki aşımı
C) Fonksiyon özerkliği
D) Yetki gaspı
E) Yetki saptırması
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
72
470. Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine
örnek olarak,
I. Vakıflar,
II. Sendikalar,
III. Dernekler
topluluklardan hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
471. Aşağıdaki uluslararası organların dört
tanesinin merkezlerini ikişerli ikişerli
gruplandırmak mümkündür.
Buna göre aşağıdaki uluslararası
organların merkezleri ikişer ikişer
gruplandırılırsa hangisi herhangi bir
ikişerli grupta yer almaz?
A) Uluslararası Para Fonu
B) Birleşmiş Milletler
C) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
D) NATO
E) Avrupa Birliği
472. Yasama ve yürütmenin, yürütme
organında birleşmesi aşağıdaki
sistemlerin hangisinde görülür?
A) Meclis Hükümeti
B) Otokratik sistem
C) Parlamenter Sistem
D) Meşruti Monarşi
E) Başkanlık Sistemi
473. 1982 Anayasasına göre Kanun
Hükmündeki Kararnameler Resmi
Gazete’de yayımlandıkları gün Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne sunulmazsa
aşağıdaki sonuçlardan hangisi oluşur?
A) Cumhurbaşkanının veto hakkı doğar.
B) Bu tarihten itibaren yürürlükten kalkar.
C) Anayasa Mahkemesine iptal davası açılır.
D) 45 gün içerisinde yürürlükten kalkar.
E) Yürürlülüğe giriş tarihi değişir.
474. Türkiye’de “çoğulcu toplum yapısının
geliştirilmesi” için atılan adımlar arasında,
I. Siyasi partilerin güvenceli bir hukuki yapıya
kavuşturulması,
II. Sendikalar hakkında toplum yararına
düzenlemeler yapılması,
III. İş hukukunun geliştirilmesi
durumlarından hangileri yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
475. Aşağıdakilerden hangisi 1982
Anayasasının “Siyasi tıkanıkları ve zorlukları
giderici” hükümleri ortaya koyduğuna bir
kanıt oluşturmaz?
A) Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet
Meclisi seçimlerini yenileme yetkisinin daha
kolay şartlara bağlanması
B) Cumhurbaşkanının son turda seçilememesi
durumunda TBMM’nin herhangi bir karar
almadan seçimlerin yenilenmesi
C) TBMM’nin toplantı ve karar yeter sayılarının
özel şartlara bağlanması
D) Yasama organının Anayasa Mahkemesi’ne
üye seçmesi usulüne son verilmesi
E) Siyasi parti gruplarının en az 20 kişi olması
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
73
476. Aşağıdakilerden hangisi servet
üzerinden alınan vergilerden değildir?
A) Veraset ve intikal vergisi
B) Emlak vergisi
C) Taşıt - alım vergisi
D) Motorlu taşıtlar vergisi
E) Kurumlar vergisi
477. Hukuk neden gereklidir?
A) Devleti diğer devletlerden koruduğu için
B) Kişilerin geleceğini güven altına aldığı için
C) Toplumda refahı sağlamak için
D) Kişileri otorite altında tutmak için
E) Sosyal hayatı düzenlediği için
478. Kişilerin kendi nefislerine karşı davranış
biçimlerini hangi kurallar belirler?
A) Sübjektif ahlak kuralları
B) Hukuk kuralları
C) Değişken ahlak kuralları
D) Görgü kuralları
E) Objektif ahlak kuralları
479. Evlilik akdi yapan bir çifte düğün
hediyesi götürmeyi gerektiren kural
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dini hoşgörü
B) Görgü kuralı
C) Hukuk kuralı
D) Ahlak kuralı
E) Medeni kurallar
480. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) Din kurallarına aykırı davranmanın
müeyyidesi manevidir.
B) Maddi müeyyide, kuralın kamu kudreti ile
desteklenmiş olmasıdır.
C) Din, ahlak ve görgü kurallarının maddi
müeyyidesi yoktur.
D) Ahlak kuralları her zaman her yerde aynı
şekilde etkisini gösterir.
E) Hukuk kuralları, maddi müeyyidelidir.
481. Aşağıdakilerden hangisi sadece hukuk
kurallarının bir özelliğidir?
A) Kamu gücü ile desteklenmiş olması
B) Uygulanması gereken kurallar içermesi
C) Bir müeyyideye sahip olması
D) Kişi ilişkilerini düzenlemesi
E) Yasaklar içermesi
482. “Verilmiş bir söze sadık kalmak” aşağıdaki
ahlak kurallarından hangisinin bir
gereğidir?
A) Mutlak B) Sübjektif C) Objektif
D) Özel E) Yüksek
483. Aşağıdakilerden hangisi hukuk
kurallarının müeyyidelerinden biri
değildir?
A) Ceza B) Butlan C) İptal
D) Tazminat E) Boşluk
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
74
484. Aşağıdakilerden hangisi ceza
çeşitlerinden biri değildir?
A) Hafif hapis cezası verilmesi
B) Müebbet hapsin istenmesi
C) Sürgüne gönderilme cezası
D) Kamu hizmetlerinden mahrumiyet
E) Hukuka aykırı fiil ile zararın karşılanması
485. “Butlan” aşağıdaki yaptırım türlerinden
hangisi içinde yer alır?
A) Ceza B) Yokluk C) İptal
D) Hükümsüzlük E) Cebri icra
486. Evlendirme akdinin resmi evlendirme
memuru önünde yapılmamasının
müeyyidesi nedir?
A) Mutlak Butlan B) Yokluk C) İptal
D) Hükümsüzlük E) Nispi Butlan
487. 12 yaşındaki mümeyyiz kudretine sahip
olan bir çocuk anne ve babasının iznini
almadan bir sözleşme yaparsa bu
işlemin müeyyidesi ne olur?
A) İptal
B) Yokluk
C) Ceza
D) Hükümsüzlük
E) Tek taraflı bağlamazlık
488. Yokluk ve tek taraflı bağlamazlık şeklinde
ortaya çıkan hukuki yaptırım türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cebri icra
B) Ceza
C) İptal
D) Hükümsüzlük
E) Tazminat
489. Bir öğrencinin hukuka aykırı biçimde
sınavlara girmesine engel olunursa,
öğrenci bu işlemi nasıl ortadan
kaldırabilir?
A) Ceza B) Yokluk C) İptal
D) Boşluk E) Cebri icra
490. Bir A şahsı ile bir B şahsı arasındaki
ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ne
ad verilir?
A) Objektif hukuk
B) Sübjektif hukuk
C) Sosyal hukuk
D) Özel hukuk
E) Kamu hukuku
491. Bakanlar Kurulu’na Anayasa değişikliği
teklif etme hakkı ilk ve son kez aşağıdaki
gelişmelerin hangisinde tanınmıştır?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1971 Ara Rejimi
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
75
492. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı ile ilgili
olarak,
I. Emredici vekaleti kabul etmiştir.
II. Milletvekillerinin gerekli görüldüğü
hallerde azledilebileceğini kabul etmiştir.
III. Temsili vekalet ilkesini kabul etmiştir.
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
493. I. Olağanüstü Hal Kanunu
II. Bütçe Kanunu
III. Milli Korunma Kanunu
Yukarıdakilerden kanunlardan
hangilerinin uygulanabilmesi için
doğrudan yürürlüğe girmesi şart değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
494. Topluma sunulacak bazı hizmetlerin
merkezi idare içerisinde doğrudan
bulunmayan kamu tüzel kişileri
tarafından yürütülmesi ilkesi ne ile ifade
edilir?
A) Tevsi Mezuniyet
B) Vesayet
C) Adem-i Merkeziyet
D) Yetki genişliği
E) Merkezi yönetim
495. Hiyerarşik denetimin kapsamında,
I. Yerindelik,
II. Hukukilik,
III. Maslahata uygunluk
durumlarından hangileri bulunur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
496. “Kişilerle kişiler” ve “kişilerle idare” arasında
meydana gelen uyuşmazlıkların aynı yargı
organında çözülmesi hangi sitemde
mümkündür?
A) İdari rejim
B) Adli idari sistem
C) Karma rejim
D) Sübjektif sistem
E) Objektif sistem
497. İdarenin kamu düzenini sağlamak veya
korumak için giriştiği bütün faaliyetlere ne
ad verilir?
A) Kamu hizmetleri
B) Kolluk faaliyetleri
C) Esenlik faaliyetleri
D) Vesayet
E) İstimval
498. Aşağıdaki kamu hizmetine egemen olan
ilkelerin hangisi üzerinde idarenin takdir
yetkisi mevcuttur?
A) Uyarlama
B) Nesnellik
C) Değişkenlik
D) Eşitlik
E) Meccanilik
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
76
499. Bir kamu hizmetinin idare veya kamu
tüzel kişisinin kendi imkanları ile kendisi
tarafından bizzat yürütülmesi usulüne
ne ad verilir?
A) Müşterek Emanet usulü
B) Emanet usulü
C) İmtiyaz usulü
D) İltizam usulü
E) Ruhsat usulü
500. Özel durumlarda temel hak ve
özgürlüklerin kısmen veya bütünüyle
durdurulması kararını almaya yetkili
makam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parlamento
B) Cumhurbaşkanlığı
C) Bakanlar Kurulu
D) Anayasa Mahkemesi
E) Genel Kurmay Başkanlığı
501. Köyün belediyeye dönüşebilmesi için
aşağıdakilerden hangisi öncelikle göz
önünde bulundurulur?
A) Ekonomik durumu
B) Stratejik konumu
C) Demografik yapısı
D) Zirai kalkınmışlığı
E) Arazi büyüklüğü
502. Aşağıdakilerden hangisi idari kamu
kurumudur?
A) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
B) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
C) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
D) Makine ve Kimya Endüstrisi
E) Devlet Malzeme Ofisi
503. I. Memurlar
II. İşçiler
III. Geçici personel
IV. Sözleşmeli personel
Devlet “asli ve sürekli” görevlerini
yukarıdakilerden hangileri vasıtasıyla
yürütür?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV
D) III ve IV E) I, II, III ve IV
504. 1982 Anayasasında aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
A) Devlet Planlama Teşkilatı
B) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) Yüksek Hakem Kurulu
E) Diyanet İşleri Başkanlığı
505. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü yasa
yoludur?
A) İtiraz
B) Temyiz
C) Yargılamanın iadesi
D) Karar düzeltmesi
E) Yargılamanın kabulü
506. Aynı fonksiyon içinde farklı araçlar
birbirlerinin işlevini yaptığında aşağıdaki
durumlardan hangisi ortaya çıkar?
A) Konu yönünden yetkisizlik
B) Yetki gaspı
C) Yetki göçerimi
D) Yer yönünden yetkisizlik
E) Konu aşımı

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:35
507. Dilekçe hakkının kullanılmasıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Karşılıklılık ilkesi gözetilmişse, Türkiye’de
ikametleri olmasa dahi yabancılar da bu
haktan yararlanır.
B) Anayasa’da tüzel kişilerin de bu haktan
yararlanması açıkça öngörülmemiştir.
C) Vatandaşlar, kendileriyle ilgili olmayıp
geneli ilgilendiren hususlardaki şikâyetler
için dilekçe hakkını kullanamazlar.
D) Anayasa’nın dilekçe hakkını düzenleyen
hükmünde sadece TBMM önünde bu
hakkın kullanımı düzenlenmiştir.
E) Bu hakkın kullanımı kapsamındaki
başvuruya mutlaka yanıt verme
zorunluluğu bulunmamaktadır.
508. Adalet Bakanlığı’nın Türkiye Barolar
Birliği üzerindeki denetimi ne tür bir
denetimdir?
A) Vesayet Denetimi
B) Genel Denetim
C) Tüzel Denetim
D) Hiyerarşik Denetim
E) Mutlak Denetim
509. Aşağıdakilerden hangisi devlet tüzel
kişiliği içerisinde yer almaz?
A) Devlet Demiryolları İşletmesi Müdürlüğü
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Kamu Görevlileri Etik Kurulu
D) Emniyet Genel Müdürlüğü
E) Dış Ticaret Müsteşarlığı
510. Disiplin cezalarıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 1982 Anayasası’na göre, öğrencilere
verilen uyarma ve kınama cezaları yargı
denetimine tabi değildir.
B) Disiplin cezalarının yargısal denetimi ceza
mahkemelerinde değil, idari yargı
yerlerinde yapılır.
C) Cezaya konu eylemin o kamu görevlisi
tarafından işlendiğinin çok açık olması
hâlinde savunma alınması zorunlu değildir.
D) 1982 Anayasası’na göre, kamu
görevlilerine verilen uyarma ve kınama
cezalarının yargı denetimine tabi kılınması
mümkün değildir.
E) Bir fiil hakkında aynı zamanda hem ceza
mahkemesinde dava ve hem de disiplin
soruşturması açılmışsa ceza davası
sonuçlanmadan hiçbir şekilde disiplin
cezası verilemez.
511. Danıştay dava dairelerinin işlerinde
birbirine göre nispetsizlik görüldüğü
takdirde, bir dairenin görevine giren
işlerden bir bölümünün diğer dava
dairelerine verilebilmesi hususunda yetkili
olan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Danıştay Genel Kurulu
C) Danıştay Başkanlık Kurulu
D) Danıştay İdari İşler Kurulu
E) Danıştay Dava Daireleri Kurulu
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
78
512. Aşağıdakilerden hangisi ilk derece
mahkemesi olarak Danıştay’ın görev
alanı içerisindedir?
A) Bakanlık genel müdürleri ile ilgili
müşterek kararnamelere karşı açılan
davalar
B) Bakanlık müsteşar yardımcıları ile ilgili
müşterek kararnamelere karşı açılan
davalar
C) Başbakanca alınan kararlara karşı açılan
davalar
D) Birden çok idare veya vergi
mahkemesinin yetki alanına giren
davalar
E) Yabancı ülkelerde görevli Türk makamları
tarafından alınan kararlara karşı açılan
davalar
513. Aşağıdakilerden hangisine karşı Anayasa
ile doğrudan doğruya yargı yolu
kapatılmamıştır?
A) Yüksek Askerî Şura kararlarına
B) Sıkıyönetim komutanlarının işlemlerine
C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
kararlarına
D) Sayıştay’ın, sorumluların hesap ve
işlemlerini kesin hükme bağlayan
kararlarına
E) Olağanüstü hâl kanun hükmünde
kararnamelerine
514. Aşağıdakilerin hangisinde ortaya çıkan
anlaşmazlıkların çözümü Uyuşmazlık
Mahkemesinin görev alanı içerisine
girmez?
A) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ile
Danıştay arasındaki uyuşmazlık
B) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ile idare
mahkemesi arasındaki uyuşmazlık
C) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ile asliye
hukuk mahkemesi arasındaki uyuşmazlık
D) İdare mahkemesi ile vergi mahkemesi
arasındaki uyuşmazlık
E) İdare mahkemesi ile asliye hukuk
mahkemesi arasındaki uyuşmazlık
515. Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama
Usulü Kanunu’nda belirtilmiş olan
ilkelerden biri değildir?
A) Yazılı yargılama usulü
B) İncelemenin evrak üzerinden yapılması
C) İdari yargı yerinin bakmakta oldukları
davaya ait her çeşit incelemeyi yapması
D) Duruşmalı işlerde kararın duruşmadan
sonra en geç 15 gün içinde verilmesi
E) İdari yargılamanın masrafsız olması
516. İdari yargı yerleri, dava dilekçesi üzerinde
yapacakları ilk incelemede aşağıdakilerden
hangisini diğerlerine göre daha önce
değerlendirmeye alır?
A) Ehliyet
B) Süre aşımı
C) Görev ve yetki
D) İdari merci tecavüzü
E) Bilirkişi raporu
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
79
517. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın idari
görevlerinden biri değildir?
A) Tüzük tasarılarını incelemek
B) Başbakanlık tarafından gönderilen kanun
teklifleri hakkında görüş bildirmek
C) Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen
işler hakkında görüş bildirmek
D) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz
şartlaşma ve sözleşme tasarıları
hakkında görüş bildirmek
E) Belediyeler başkanının düşürülmesine
ilişkin istemleri karara bağlamak
518. Aşağıdakilerden hangisi il idare
kurulunun sürekli üyelerinden biri
değildir?
A) Hukuk işleri müdürü
B) İl defterdarı
C) İl emniyet müdürü
D) İl millî eğitim müdürü
E) İl tarım müdürü
519. Sayıştay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Belediyelerin gelirleri Sayıştay denetimi
dışında bırakılmıştır.
B) Sayıştay üyelerinin tamamını Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu seçer.
C) Anayasa’da yüksek mahkemeler arasında
sayılmıştır.
D) Kamu iktisadi teşebbüslerinin mali
denetiminin Sayıştay tarafından
yapılması öngörülmüştür.
E) Vergi mahkemelerinin nihai kararlarına
karşı Sayıştay’a itirazda bulunmak
mümkündür.
520. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Anayasa’nın Yürütme bölümünde değil,
Yargı bölümünde düzenlenmiştir.
B) Kararları yargısal değil, idari niteliktedir.
C) Asil üyelerinden 3’ü Yargıtay, 2’si Danıştay
tarafından belirlenen adaylar arasından
seçilir.
D) Adalet Bakanı, geçici yetki ile dahi
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararı
bulunmadan bir hâkimi çalışmakta olduğu
mahkeme dışında başka bir mahkemede
görevlendiremez.
E) İdare ve vergi mahkemeleri hâkimlerinin
atanmaları ve disiplin işleri Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından karara
bağlanır.
521. İl genel meclisi çalışamaz duruma
geldiğinde veya çalışma için yeterli
çoğunluğu kaybettiğinde, çalışabilir
duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi
yapılıncaya kadar il genel meclisi görevi
aşağıdakilerden hangisi tarafından
yürütülür?
A) İçişleri Bakanlığınca atanan heyet
B) Bakanlar Kurulunca atanan heyet
C) İl encümeninin memur üyeleri
D) İl idare kurulu
E) Vali
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
80
522. Yönetmelik çıkarma yetkisine haiz
kurumlar arasında,
I. Genel Kurmay Başkanlığı,
II. Emniyet Genel Müdürlüğü,
III. Anayasa Mahkemesi
durumlarından hangileri bulunmaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
523. Yönetmeliklerin sebep unsurunu,
I. Resmi Gazete,
II. Kanun,
III. Tüzük
durumlarından hangileri oluşturur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
524. Başkent teşkilatı içerisinde,
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi,
II. Cumhurbaşkanı,
III. Milli Güvenlik Kurulu
durumlarından hangileri bulunur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
525. Aşağıdakilerden hangisi idari bir kamu
kurumu değildir?
A) Devlet Su İşleri
B) Çocuk Esirgeme Kurumu
C) Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü
D) Karayolları Genel Müdürlüğü
E) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
526. Aşağıdaki müdürlüklerden hangisi il idare
kurulu içerisinde yer almaz?
A) Nüfus B) Bayındırlık C) Tarım
D) Hukuk işleri E) Sağlık
527. Toplumdaki gündelik düzenin korunması
için idarenin giriştiği faaliyetlerin tümüne
ne ad verilir?
A) Güvenlik faaliyetleri
B) Kamusal faaliyetler
C) Siyasal faaliyetler
D) Objektif faaliyetler
E) Kolluk faaliyetleri
528. Aşağıdakilerden hangisinin idarenin iç
düzen faaliyetlerinden biri olduğu
söylenemez?
A) İdare teşkilatına yön verme
B) Özel plan yapma
C) Personel yerleştirme
D) Kar amaçlı işletmeleri destekleme
E) Personel istihdam etme
529. Aşağıdakilerden hangisi tüzüğün asli
sebep unsurudur?
A) Kararname B) Kanun C) Yönetmelik
D) Danıştay E) Bakanlar Kurulu
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
81
530. Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşme
türlerinden biri değildir?
A) Mali İltizam sözleşmeleri
B) Özel Hukuk sözleşmeleri
C) Yerüstü servetlerine ilişkin sözleşmeler
D) Orman işletme sözleşmeleri
E) Kamu borçlanma sözleşmeleri
531. Bir kamu hizmetinin özel bir kişi
tarafından kurulmasını ve belli bir süre
işletilmesini öngören sözleşme türüne
ne ad verilir?
A) Kamu ihale sözleşmeleri
B) Devlet ihale sözleşmeleri
C) Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri
D) Kamu borçlanma sözleşmeleri
E) Mali İltizam sözleşmeleri
532. Kamu ihalelerine egemen olan ilkeler
arasında,
I. Kanuni idare ilkesi,
II. Saydamlık (açıklık) ilkesi,
III. Kamuoyu denetimi ilkesi
durumlarından hangileri bulunur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
533. Aşağıdakilerden hangisinin idari kamu
kurumu olduğu söylenemez?
A) Vakıflar Genel Müdürlüğü
B) Orman Genel Müdürlüğü
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
E) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
534. Kesin hesap tasarılarını Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne aşağıdaki makamlardan
hangisi sunar?
A) Hazine Müsteşarlığı
B) Maliye Bakanlığı
C) Bakanlar Kurulu
D) Sayıştay
E) Başbakanlık
535. “Bayındırlık” kamu hizmeti ne tür bir kamu
hizmetidir?
A) Sosyal B) İktisadi C) İdari
D) Teknik E) Bilimsel
536. Aşağıdaki kamu hizmetlerinden hangisi
idari bir kamu hizmeti olarak
nitelendirilemez?
A) Güvenlik B) Posta C) Eğitim
D) Tapu E) Sağlık
537. Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay denetimi
dışında bırakılmıştır?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Ankara Üniversitesi
C) Sağlık Bakanlığı
D) Diyanet İşleri Başkanlığı
E) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
538. Türkiye’deki kredi siteminin etkin bir
şekilde çalışmasını sağlamakla görevli
kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) BDDK B) TMSF C) TBB
D) TOBB E) SPK
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
82
539. Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın en
gelişmiş ve zengin ülkeleri grubuna
sonuncu olarak katılmıştır?
A) İtalya B) Rusya C) Kanada
D) Almanya E) Japonya
540. Türkiye, Avrupa Birliği entegrasyonunda
1973’te Katma Protokol’ün yürürlüğe
girmesiyle başlayan geçiş dönemini
aşağıdaki tarihlerin hangisinde
tamamlamıştır?
A) 1978 B) 1987 C) 1996
D) 1999 E) 2005
541. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi Dünya
ticaretinin yaklaşık olarak %75’ine
sahiptir?
A) Petrol İhraç Eden ülkeler Birliği
B) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi
C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
D) Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
E) Dünya Ticaret Bölgeleri Entegrasyonu
542. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi
bünyesinde bulunan Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin aldığı
kararlarının uygulanmasını sağlayan
kuruluştur?
A) Genel Kurul
B) Guvenörler Kurulu
C) Bakanlar Komitesi (Konseyi)
D) Uluslar arası Adalet Divanı
E) Vesayet Konseyi
543. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
bütçesinin yarısını oluşturan ülke çifti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD – Rusya
B) İngiltere – Almanya
C) Fransa – Almanya
D) Japonya – ABD
E) ABD – İngiltere
544. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin ekonomi
birliğine katılabilmeleri için zorunlu
şartlar aşağıdaki kriterlerin hangisi
içerisinde yer alır?
A) Helsinki Nihai Senedi
B) Kopenhang Kriterleri
C) Maastricht Kriterleri
D) Karma Belge
E) Brüksel Bildirisi
545. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
hazırlanan dokuzuncu kalkınma planın
hangi yıllar arasında uygulanmaktadır?
A) 2005 – 2011
B) 2007 – 2011
C) 2009 – 2014
D) 2007 – 2013
E) 2009 – 2013
546. Bir kamu tüzel kişisi ile başka bir kamu
tüzel kişisi arasındaki taşınmaza ilişkin
anlaşmazlıkların çözümü için aşağıdaki
mercilerden hangisine başvurulabilir?
A) İdare mahkemesine
B) Asliye hukuk mahkemesine
C) Danıştay’a
D) Bakanlar Kurulu’na
E) Uyuşmazlık mahkemesine
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
83
547. Yasama dokunulmazlığı ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dokunulmazlık salt bir nitelik taşımaz.
B) Siyasi parti gruplarınca, yasama
dokunulmazlığıyla ilgili karar alınamaz.
C) Hukuk davaları ve icra takipleri
dokunulmazlık kapsamı dışındadır.
D) Dokunulmazlık nispidir.
E) Suçüstü durumlarında dokunulmazlık devre
dışı kalmaz.
548. Anayasa Mahkemesi’nin çalışma düzeni
ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Anayasa Mahkemesi kural olarak salt
çoğunlukla karar verir.
B) Anayasa mahkemesi, Yüce Divan olarak
baktığı davalar dışında kalan işleri dosya
üzerinde inceleyerek karara bağlar.
C) Anayasa Mahkemesi kararları kesin olup,
tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcı
etkiye sahiptir.
D) İptal kararları özel durumlarda geçmişe
etkili olarak hüküm ve sonuç doğurur.
E) Siyasi parti davalarında kapatılmaya
karar verebilmesi, kanunen öngörülen
ağırlatıcı nisabının gerçekleşmesi şartına
bağlıdır.
549. 1982 Anayasası’na göre temel hak ve
hürriyetlere ilişkin sınırlamalar
aşağıdakilerden hangisine aykırı
olabilir?
A) Ölçülülük ilkesine
B) Demokratik toplum düzenine
C) Laik cumhuriyetin gereklerine
D) Anayasa’nın sözüne ve ruhuna
E) Genel sınırlama sebeplerine
550. Parlamentoda özel bir durumun veya
çoğunluğun aranmadığı hallerde karar
nisabının sağlanmış olabilmesi için en az
kaç milletvekilinin olumlu oy kullanmış
olması gerekir?
A) 330 B) 276 C) 184
D) 139 E) 110
551. Meclisin denetim mekanizmalarından biri
olan “soru”,
I. Başbakan,
II. Meclis Başkanı,
III. Bakan
durumlarından hangilerine sorulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
552. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasında yer
almamaktadır?
A) Başlangıç metinleri
B) Madde numaraları
C) Geçici maddeler
D) Madde gerekçeleri
E) Madde metinleri
553. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin
kişiliğine bağlı haklarından değildir?
A) Temel hak ve hürriyetler
B) Haberleşme hürriyeti
C) Konut dokunulmazlığı
D) Düşünce ve kanaat hürriyeti
E) Din ve vicdan hürriyeti
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
84
554. Aşağıdakilerden hangisinde “vatandaş”
kavramının tanımı verilmiştir?
A) Türkiye'de bulunan herkese vatandaş
denir.
B) Türkiye'de çok uzun süredir yaşayan
herkese vatandaş denir.
C) Türkiye'de doğan herkese vatandaş
denir.
D) Anne - babası Türk olan herkese
vatandaş denir.
E) Türkiye'ye vatandaşlık bağı ile bağlı olan
herkese vatandaş denir.
555. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili
üyeliği ile bağdaşır?
A) Milletvekilinin Tüpraş’ta yönetim kurulu
üyesi olması
B) Çocuğunun okulunda okul - aile birliği
başkanı olması
C) Tarım - İş Sendikası'nda yönetim kurulu
üye olması
D) Kızılay'ın vekilliğini üstlenmesi
E) Aselsan'da denetim kurulu üyesi olması
556. Birleşmiş Milletlerin genel merkezi
nerededir?
A) Londra
B) New York
C) Cenevre
D) Paris
E) Washington
557. İlk olarak M-8 adı ile kurulması planlanan
başlıca Müslüman ülkelerin yer aldığı
örgüt hangi ülkenin itirazı üzerine D-8
haline dönüştürülmüştür?
A) Mısır B) İngiltere C) Türkiye
D) Nijerya E) ABD
558. “Susurluk Olayı” olarak bilinen trafik kazası
hangi yıl meydana gelmiştir?
A) 1991 B) 1994 C) 1996
D) 1998 E) 2000
559. “Sürekli ışık için bir dakika karanlık” adlı 1997
yılında düzenlenen kampanya
aşağıdakilerden hangisine karşı
yapılmıştır?
A) Teröre
B) Bölücülüğe
C) Yolsuzluklara
D) Kapkaç olaylarına
E) Sporda Şiddete
560. Bankacılık sistemine saydamlık sağlamak
ve sisteme giriş ve çıkışları karara
bağlamak amacıyla çalışan kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu
B) Türkiye Bankalar Birliği
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
E) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
85
561. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğine
yönelik adaylık statüsünün resmen
tanındığı zirve hangi kentte yapılmıştır?
A) Roma B) Helsinki C) Brüksel
D) Kopenhag E) Paris
562. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine
yönelik katılım müzakerelerine
başlanmasına karar verilen kent
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kopenhag B) Helsinki C) Brüksel
D) Roma E) Paris
563. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’nun üyeleri aşağıdakilerden
hangisi tarafından seçilmektedir?
A) Başbakan
B) Cumhurbaşkanı
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
D) Maliye Bakanı
E) Bakanlar Kurulu
564. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş
Milletlerin resmi dillerinden biridir?
A) İtalyanca B) İbranice C) Rusça
D) Almanca E) Türkçe
565. Filistin’de yaşanan “intifada” kavramı ne
anlama gelir?
A) Taşlı saldırı (direniş)
B) Tehlikeli bölge
C) Suikast yöntemi
D) Silahlı saldırı
E) Canlı bomba
566. Türkiye’de oy verme aşağıdaki tarihlerin
hangisinde anayasal zorunluluk haline
gelmiştir?
A) 1961 B) 1982 C) 1987
D) 1995 E) 2001
567. Anayasa Mahkemesi “Yüce Divan” sıfatı ile,
I. Kendi üyelerini,
II. Genel Kurmay Başkanını,
III. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini
hangilerini yargılayabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
568. Türkiye Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin zorunlu yargısını aşağıdaki
tarihlerin hangisinde kabul etmiştir?
A) 1985 B) 1987 C) 1989
D) 1996 E) 1997
569. I. İngiltere
II. ABD
III. Türkiye
Yukarıdaki devletlerin hangilerinin
anayasası geleneksel değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
86
570. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel
kurulunun teklifi kabul edip etmeme
durumu hariç, bir oylamanın gizli
yapılabilmesi için en az kaç üyenin
teklifte bulunması gerekir?
A) 10 B) 20 C) 50
D) 55 E) 184
571. Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan
davalar aşağıdaki mahkemelerden
hangisinde görülür?
A) İdare Mahkemesi
B) Anayasa Mahkemesi
C) Danıştay
D) Bölge İdare Mahkemesi
E) Yargıtay
572. Yalnızca bir sosyal sınıfın çıkarları
gözeten siyasi partilere ne ad verilir?
A) Dikey nitelikli partiler
B) Yatay nitelikli partiler
C) Azınlık partileri
D) Karma nitelikli partiler
E) Muhalefet partisi
573. Aşağıdakilerden hangisi idare
hukukunun genel özellikleri arasında yer
almaz?
A) Kanunlaştırılmış bir hukuk dalı olması
B) İçtihatlara dayanması
C) Statü hukuku olması
D) Bağımsız ve müstakil bir hukuk dalı olması
E) Yeni bir dal olduğu için derlenmemiş olması
574. Türkiye aşağıda verilen uluslararası
kuruluşların hangisine karşısında verilen
tarihte üye olmamıştır?
A) Avrupa Konseyi - 1954
B) NATO - 1952
C) Birleşmiş Milletler - 1945
D) Uluslararası para fonu - 1947
E) Dünya Bankası - 1947
575. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi özellikle
Avrupa toplumunu biçimlendirmek ve
insani değerlerin ön planda olduğu bir
Avrupa yaratmak amacıyla kurulmuştur?
A) Avrupa Birliği
B) Avrupa Konseyi
C) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
D) Ekonomik ve Sosyal Konsey
E) Uluslararası Af Örgütü
576. Aşağıdakilerden hangisini ekonominin ana
unsurlarından değildir?
A) Üretim B) Esneklik C) Bölüşüm
D) Tüketim E) Değişim
577. Enflasyon seviyesinin yüksek olduğu bir
ülkede aşağıdaki durumlardan hangisi
görülmez?
A) Halkın ihtiyaçlarının karşılanamaması
B) Talep fazla olduğu için fiyatların yükselmesi
C) Paranın alım gücünün düşmesi
D) İthalatın azalması
E) İhracatın azalması
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
87
578. Bankaların geri alma taahhüdü ile
menkul kıymet satışına ne ad verilir?
A) Damping
B) Devlet tahvili
C) Repo
D) Hazine Bonosu
E) Emisyon
579. Bütçenin “yönetsel” denetimi aşağıdaki
mercilerin hangisi tarafından yapılır?
A) Maliye Bakanlığı
B) Sayıştay
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
D) Yüksek Denetleme Kurumu
E) Anayasa Mahkemesi
580. Milli Gelirin üretim faktörleri arasında
dağıtılması aşağıdakilerden hangisi ile
ifade edilir?
A) Dağıtım B) Bölüşüm C)
Tüketim
D) Damping E) Değişim
581. Türkiye’de,
I. Okur - yazar oranı,
II. Toplumsal hareketlilik,
III. Meslek çeşitleri
durumlarından hangilerinin artması
kalkınmanın bir ölçütüdür?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
582. Aşağıdakilerden hangisi anayasal bir
kurum olarak düzenlenmemiştir?
A) Türk Dil Kurumu
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Atatürk Araştırma Merkezi
D) Dil ve Tarih yüksek Kurumu
E) Milli Güvenlik Kurulu
583. Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili
olarak,
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
onaylandıktan sonra idari bir işlem halini
alması,
II. Yetki Kanunu iptal edildiğinde kendiliğinden
ortadan kalkması,
III. Olağan dönemlerde sadece sosyal hakların
düzenlenememesi
durumlarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
584. Aşağıdakilerden hangisi 1982
Anayasası’nın benimsemiş olduğu seçim
sistemidir?
A) Barajlı D’hont usulü
B) Dar bölge usulü
C) Mutlak çoğunluk usulü
D) D’hont usulü
E) Barajlı çoğunluk usulü
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
88
585. Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine
örnek olarak,
I. Vakıflar,
II. Sendikalar,
III. Dernekler
topluluklardan hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
586. Aşağıdaki uluslararası organların dört
tanesinin merkezlerini ikişerli ikişerli
gruplandırmak mümkündür.
Buna göre aşağıdaki uluslararası
organların merkezleri ikişer ikişer
gruplandırılırsa hangisi herhangi bir
ikişerli grupta yer almaz?
A) Uluslararası Para Fonu
B) Birleşmiş Milletler
C) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
D) NATO
E) Avrupa Birliği
587. Yasama ve yürütmenin, yürütme
organında birleşmesi aşağıdaki
sistemlerin hangisinde görülür?
A) Meclis Hükümeti
B) Otokratik sistem
C) Parlamenter Sistem
D) Meşruti Monarşi
E) Başkanlık Sistemi
588. 1982 Anayasasına göre Kanun
Hükmündeki Kararnameler Resmi
Gazete’de yayımlandıkları gün Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne sunulmazsa
aşağıdaki sonuçlardan hangisi oluşur?
A) Cumhurbaşkanının veto hakkı doğar.
B) Bu tarihten itibaren yürürlükten kalkar.
C) Anayasa Mahkemesine iptal davası açılır.
D) 45 gün içerisinde yürürlükten kalkar.
E) Yürürlülüğe giriş tarihi değişir.
589. Türkiye’de “çoğulcu toplum yapısının
geliştirilmesi” için atılan adımlar arasında,
I. Siyasi partilerin güvenceli bir hukuki yapıya
kavuşturulması,
II. Sendikalar hakkında toplum yararına
düzenlemeler yapılması,
III. İş hukukunun geliştirilmesi
durumlarından hangileri yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
590. Aşağıdakilerden hangisi 1982
Anayasasının “Siyasi tıkanıkları ve zorlukları
giderici” hükümleri ortaya koyduğuna bir
kanıt oluşturmaz?
A) Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet
Meclisi seçimlerini yenileme yetkisinin daha
kolay şartlara bağlanması
B) Cumhurbaşkanının son turda seçilememesi
durumunda TBMM’nin herhangi bir karar
almadan seçimlerin yenilenmesi
C) TBMM’nin toplantı ve karar yeter sayılarının
özel şartlara bağlanması
D) Yasama organının Anayasa Mahkemesi’ne
üye seçmesi usulüne son verilmesi
E) Siyasi parti gruplarının en az 20 kişi olması

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:36
591. Aşağıdakilerden hangisi servet
üzerinden alınan vergilerden değildir?
A) Veraset ve intikal vergisi
B) Emlak vergisi
C) Taşıt - alım vergisi
D) Motorlu taşıtlar vergisi
E) Kurumlar vergisi
592. Hukuk neden gereklidir?
A) Devleti diğer devletlerden koruduğu için
B) Kişilerin geleceğini güven altına aldığı için
C) Toplumda refahı sağlamak için
D) Kişileri otorite altında tutmak için
E) Sosyal hayatı düzenlediği için
593. Kişilerin kendi nefislerine karşı davranış
biçimlerini hangi kurallar belirler?
A) Sübjektif ahlak kuralları
B) Hukuk kuralları
C) Değişken ahlak kuralları
D) Görgü kuralları
E) Objektif ahlak kuralları
594. Evlilik akdi yapan bir çifte düğün
hediyesi götürmeyi gerektiren kural
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dini hoşgörü
B) Görgü kuralı
C) Hukuk kuralı
D) Ahlak kuralı
E) Medeni kurallar
595. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) Din kurallarına aykırı davranmanın
müeyyidesi manevidir.
B) Maddi müeyyide, kuralın kamu kudreti ile
desteklenmiş olmasıdır.
C) Din, ahlak ve görgü kurallarının maddi
müeyyidesi yoktur.
D) Ahlak kuralları her zaman her yerde aynı
şekilde etkisini gösterir.
E) Hukuk kuralları, maddi müeyyidelidir.
596. Aşağıdakilerden hangisi sadece hukuk
kurallarının bir özelliğidir?
A) Kamu gücü ile desteklenmiş olması
B) Uygulanması gereken kurallar içermesi
C) Bir müeyyideye sahip olması
D) Kişi ilişkilerini düzenlemesi
E) Yasaklar içermesi
597. “Verilmiş bir söze sadık kalmak” aşağıdaki
ahlak kurallarından hangisinin bir
gereğidir?
A) Mutlak B) Sübjektif C) Objektif
D) Özel E) Yüksek
598. Aşağıdakilerden hangisi hukuk
kurallarının müeyyidelerinden biri
değildir?
A) Ceza B) Butlan C) ıptal
D) Tazminat E) Boşluk
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
90
599. Aşağıdakilerden hangisi ceza
çeşitlerinden biri değildir?
A) Hafif hapis cezası verilmesi
B) Müebbet hapsin istenmesi
C) Sürgüne gönderilme cezası
D) Kamu hizmetlerinden mahrumiyet
E) Hukuka aykırı fiil ile zararın karşılanması
600. “Butlan” aşağıdaki yaptırım türlerinden
hangisi içinde yer alır?
A) Ceza B) Yokluk C) ıptal
D) Hükümsüzlük E) Cebri icra
601. Evlendirme akdinin resmi evlendirme
memuru önünde yapılmamasının
müeyyidesi nedir?
A) Mutlak Butlan B) Yokluk C) ıptal
D) Hükümsüzlük E) Nispi Butlan
602. 12 yaşındaki mümeyyiz kudretine sahip
olan bir çocuk anne ve babasının iznini
almadan bir sözleşme yaparsa bu
işlemin müeyyidesi ne olur?
A) ıptal
B) Yokluk
C) Ceza
D) Hükümsüzlük
E) Tek taraflı bağlamazlık
603. Yokluk ve tek taraflı bağlamazlık şeklinde
ortaya çıkan hukuki yaptırım türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cebri icra
B) Ceza
C) ıptal
D) Hükümsüzlük
E) Tazminat
604. Bir öğrencinin hukuka aykırı biçimde
sınavlara girmesine engel olunursa,
öğrenci bu işlemi nasıl ortadan
kaldırabilir?
A) Ceza B) Yokluk C) ıptal
D) Boşluk E) Cebri icra
605. Bir A şahsı ile bir B şahsı arasındaki
ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ne
ad verilir?
A) Objektif hukuk
B) Sübjektif hukuk
C) Sosyal hukuk
D) Özel hukuk
E) Kamu hukuku
606. Bakanlar Kurulu’na Anayasa değişikliği
teklif etme hakkı ilk ve son kez aşağıdaki
gelişmelerin hangisinde tanınmıştır?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1971 Ara Rejimi
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
91
607. Aşağıdakilerden hangisi merkezden
yönetimin yararlarından biri değildir?
A) Devlet yönetimini güçlendirir.
B) Hizmetler yeknesak yürür.
C) Demokratik ilkelere uygundur.
D) Daha az harcama ile hizmetler yürütülür.
E) Adam kayırma en az seviyeye ulaşır.
608. Yürütmenin durdurulmasıyla ilgili karara
karşı itiraz süresi ne kadardır?
A) 1 hafta B) 10 gün C) 15 gün
D) 30 gün E) 60 gün
609. Türkiye’de herhangi bir bölgeye
kurulacak olan aşağıdaki enerji
kaynaklarından hangisinin özellikle
işletme aşamasında bölgede daha az
istihdam yaratması beklenir?
A) Nükleer enerji
B) Rüzgar enerjisi
C) Güneş enerjisi
D) Termik enerji
E) Jeotermal enerji
610. Bakanlar kurulunun almış olduğu bir
karara karşı itiraz hangi makama
yapılır?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Sulh Mahkemesi
C) Danıştay
D) Bölge ıdare Mahkemesi
E) Yargıtay
611. Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk
makamı içerisinde yer almaz?
A) Belediye Başkanı
B) Başbakan
C) Vali
D) ıçişleri Bakanı
E) Kaymakam
612. 1876 Anayasasının ilk şekli aşağıdakilerden
hangisini benimsememiştir?
A) Üniter devlet modelini
B) Mahkemelerin bağımsızlığını
C) Yasaların dine aykırı olamayacağını
D) Siyasi parti kurma hakkını
E) Devlet memurlarının Türkçe bilme şartını
613. Türk Hukukundaki sınıflandırmaya göre
aşağıdakilerden hangisi özel hukuka dahil
edilmiştir?
A) Yargılama Hukuku
B) Mali Hukuk
C) ışletme Hukuku
D) Ceza Hukuku
E) Devletler Genel Hukuku
614. Aşağıdakilerden hangisi Devletler
Hukukunun başlıca kaynaklarından biri
olarak nitelendirilemez?
A) Milletlerarası anlaşmalar
B) Milletlerarası adet kuralları
C) Mahkeme kararları
D) Kamusal kararlar
E) Genel hukuk ilkeleri
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
92
615. Aşağıdakilerden hangisi devletler
hukukunun uygulanmasından sorumlu
olan daha otoriter bir güçtür?
A) Avrupa ınsan Hakları Mahkemesi
B) Avrupa ınsan Hakları Komisyonu
C) Birleşmiş Milletler
D) Uluslararası Af Örgütü
E) NATO
616. Aşağıdakilerden hangisi konsoloslukların
görevidir?
A) Sosyal ilişkilerde devleti temsil etmek
B) Ticari işlerde devlet adına görev yapmak
C) Spor müsabakalarında devleti temsil etmek
D) ıdari işlerde devleti temsil etmek
E) Yargısal işlerde devleti temsil etmek
617. Toplumun varlığını, hayat şartlarını ya
da fertlerin menfaatlerini ağır biçimde
sarsan suçlar “çözüm niteliğindeki suç”
olarak kabul edildiğine göre,
aşağıdakilerden hangisi böyle bir
suçtur?
A) Hayvanlara zarar vermek
B) Göreve geç gelmek
C) Trafik kurallarını ihlal etmek
D) Alkol kullanmak
E) Hırsızlık yapmak
618. 2004 yılında yürürlüğe giren bir kanunla
“Ceza sorumluluğu” hangi yaşla
başlamaktadır?
A) 9 B) 12 C) 15
D) 16 E) 18
619. ıdare kurulları tarafından verilen disiplin
cezalarının hangisi yargı denetimine tabi
değildir?
A) Kınama cezası
B) Kademe ilerlemesinin durdurulması
C) Devlet memurluğundan çıkarma
D) Aylıktan kesme
E) Hapis cezası
620. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli
düzenleme yetkisine dayanır?
A) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
B) Yasa
C) Tüzük
D) Yönetmelik
E) Kanun Hükmünde Kararname
621. Aşağıdakilerden hangisi haczedilemez?
A) ışçi ücreti
B) Emekli sandığınca bağlanan aylıklar
C) Çıraklık ücreti
D) Yasal olarak belgelenmiş nafaka alacağı
E) Memur ücreti
622. Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş malların
kapsamına girmez?
A) Kişisel çalışmanın karşılığı olan edimler
B) Sosyal güvenlik kurumlarının yaptığı ödemeler
C) Çalışma gücü kaybı nedeniyle ödenen tazminat
D) Bir eşe sonradan mirasla kalan mal varlığı geliri
E) Kişisel malların gelirleri
Uygarlığın ilerlemesi için gerekli yegane koşul bilgi birikimidir.
93
623. Disiplin cezalarıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 1982 Anayasası’na göre, öğrencilere
verilen uyarma ve kınama cezaları yargı
denetimine tabi değildir.
B) Disiplin cezalarının yargısal denetimi ceza
mahkemelerinde değil, idari yargı
yerlerinde yapılır.
C) Cezaya konu eylemin o kamu görevlisi
tarafından işlendiğinin çok açık olması
h&#226;linde savunma alınması zorunlu
değildir.
D) 1982 Anayasası’na göre, kamu
görevlilerine verilen uyarma ve kınama
cezalarının yargı denetimine tabi
kılınması mümkün değildir.
E) Bir fiil hakkında aynı zamanda hem ceza
mahkemesinde dava ve hem de disiplin
soruşturması açılmışsa ceza davası
sonuçlanmadan hiçbir şekilde disiplin
cezası verilemez.
624. Aşağıdakilerden hangisi meclis
hükümeti sisteminin yürütmeye ilişkin
olarak gösterdiği özelliklerinden
değildir?
A) Meclis hükümeti sistemlerinde, hükümetin
(icra gücünün) meclise karşı
kullanabileceği hiçbir müeyyide yoktur.
B) Meclis hükümeti sistemlerinde, icra vekilleri
heyeti arasında kolektif sorumluluk ve
bakanlık dayanışması esasları geçerlidir.
C) ıcra vekilleri heyetinin üyeleri meclis
içinden seçilir ve meclis tarafından
serbestçe görevden alınırlar.
D) ıcra vekilleri heyeti üyeleri meclise karşı
bireysel olarak sorumludurlar. Bu
sorumluluk mutlaktır.
E) Meclis hükümeti sistemlerinde, meclis icra
vekillerine yürütme işini nasıl yapacakları
konusunda emir ve talimat verebilirler.
625. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa ınsan
Hakları Sözleşmesi açısından doğru
değildir?
A) Sözleşme, insan haklarını uluslararası
düzeyde koruma altına almak ve
güvencelere başlamak için imzalanmıştır.
B) Sözleşme, Avrupa Konseyine üye devletler
arasında Roma’da 3 Kasım 1950 tarihinde
imzalanmış ve yürürlüğe konmuştur.
C) Avrupa Konseyi’nin insan Hakları ve
özgürlüklerine ilişkin Anayasası niteliğinde
temel bir belge olduğu söylenebilir.
D) Avrupa insan Hakları Sözleşmesi’ni insan
haklarına ilişkin diğer belgelerden farklı
kılan temel öğe, sadece temel hak ve
özgürlükleri sıralamakla yetinmeyip,
uluslararası ölçekte bir koruma ve güvence
sistemi getirmesidir.
E) Türkiye Sözleşmeyi 3 Kasım 1963 tarihinde
onaylamış ve taraf olmuştur.

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:37
353. B
354. C
355. C
356. C
357. D
358. C
359. D
360. C
361. D
362. E
363. A
364. B
365. C
366. B
367. D
368. C
369. E
370. E
371. B
372. B
373. A
374. B
375. A
376. D
377. D
378. B
379. C
380. C
381. E
382. D
383. E
384. B
385. B
386. A
387. A
388. B
389. C
390. D
391. B
392. D
393. E
394. C
395. E
396. C
397. B
398. D
399. C
400. E
401. D
402. B
403. B
404. A
405. A
406. C
407. D
408. D
409. C
410. E
411. D
412. B
413. E
414. D
415. B
416. D
417. E
418. A
419. C
420. A
421. C
422. D
423. B
424. E
425. B
426. C
427. D
428. A
429. E
430. C
431. C
432. A
433. E
434. D
435. B
436. E
437. D
438. B
439. A
440. B
441. B
442. E
443. E
444. E
445. C
446. E
447. B
448. D
449. E
450. A
451. C
452. D
453. E
454. A
455. A
456. A
457. B
458. C
459. D
460. D
461. B
462. D
463. C
464. A
465. C
466. D
467. E
468. B
469. A
470. E
471. B
472. D
473. B
474. E
475. C
476. E
477. E
478. A
479. B
480. D
481. A
482. C
483. E
484. E
485. D
486. B
487. E
488. D
489. C
490. D
491. A
492. C
493. D
494. C
495. D
496. B
497. B
498. C
499. B
500. A
501. C
502. B
503. A
504. B
505. C
506. B
507. B
508. A
509. A
510. B
511. C
512. D
513. B
514. D
515. E
516. C
517. E
518. C
519. B
520. D
521. C
522. D
523. E
524. D
525. E
526. A
527. E
528. D
529. B
530. B
531. C
532. D
533. E
534. C
535. C
536. B
537. E
538. A
539. B
540. C
541. C
542. C
543. D
544. C
545. D
546. C
547. E
548. D
549. E
550. D
551. D
552. D
553. A
554. E
555. B
556. B
557. A
558. C
559. C
560. D
561. B
562. C
563. E
564. C
565. A
566. C
567. D
568. C
569. D
570. B
571. C
572. B
573. A
574. A
575. B
576. B
577. D
578. C
579. A
580. B
581. E
582. B
583. E
584. A
585. E
586. B
587. D
588. B
589. E
590. C
591. E
592. E
593. A
594. B
595. D
596. A
597. C
598. E
599. E
600. D
601. B
602. E
603. D
604. C
605. D
606. A
607. C
608. A
609. A
610. C
611. A
612. D
613. C
614. D
615. C
616. B
617. E
618. B
619. A
620. A
621. D
622. D
623. B
624. B
625. E

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:40
ANAYASA VE GÜNCEL SORULAR
AÇIKLAMA : Sorular, ÖSYM’nin son yıllarda yapmış olduğu bütün sınavlarından derlenmiştir.

1
Türk Medeni Kanunu’na göre ;
I. Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve
yargı kararlarından yararlanması,
II. Kanunun sözüyle ve özüyle değindiği bütün
konularda uygulanamaması,
III. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim,
örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi
kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak
idiyse ona göre karar vermesi
durumlarından hangileri söylenebilir ?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
2
Belediye idaresi aşağıdakilerden hangisi ile kurulur ?
A) Kanunla
B) Bakanlar Kurulu kararı ile
C) Müşterek kararname ile
D) Danıştay idari dairesinin kararı ile
E) Doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu kararı ile
3
Aşağıdaki mahkûmiyetlerden hangisi Devlet memuru
olmaya engel değildir ?
A) Hırsızlık suçundan dolayı 3 ay hapis cezasıyla
mahkûmiyet
B) Taksirli suçlardan dolayı 10 ay hapis cezasıyla
mahkûmiyet
C) Herhangi bir suçtan dolayı 7 ay hapis cezasıyla
mahkûmiyet
D) Resmî ihalelere fesat karıştırma suçundan dolayı
tecil edilmiş mahkûmiyet
E) Zimmet suçundan affa uğramış mahkûmiyet
4
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde para
politikasını belirleme yetkisine sahiptir ?
A) Maliye Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) Hazine Müsteşarlığı
E) T.C. Merkez Bankası
5
1982 Anayasası’na göre, aşağıda verilenlerden
hangisi devletin yürütme organı içerisinde
yer almamaktadır ?
A) Cumhurbaşkanlığı
B) Devlet Denetleme Kurulu
C) Danıştay
D) Millî Güvenlik Kurulu
E) Bakanlar Kurulu
6
Yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun
şekilde yürütülmesi ve toplum yararının korunması
gibi amaçlarla merkezi yönetimin, yerel yönetim
kuruluşları üzerinde kurduğu denetime ne ad verilir?
A) Merkezi denetim B) Genel denetim
C) Yerinden denetim D) Vesayet denetimi
E) İdari denetim
7
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkileri
arasında yer almaz?
A) Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek
B) Başbakanı atamak
C) Savaş ilanına karar vermek
D) Genel ve özel af ilanına karar vermek
E) Bakanlar Kurulu’na belli konularda kanun hükmünde
kararname çıkarma yetkisi vermek
8
Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşlarının
özellikleri arasında yer almaz?
A) Görevlerinin yasayla belirtilmesi
B) İçişleri Bakanı’nın geçici bir önlem olmak üzere,
yerel yönetim organlarını görevden uzaklaştırabilmesi
C) Özerk statüye sahip olması
D) Tüzel kişiliklerinin olması
E) Herhangi bir izne tabi olmadan yerel yönetim
kuruluşlarının kendi aralarında birlik oluşturabilmesi
9
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu’nun görevleri
arasında yer almaz?
A) TBMM’ye sunulacak olan kanun tasarılarına son
şeklini vermek
B) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
C) Üst düzey kamu yöneticilerini atamak
D) Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanına karar vermek
E) Kamu yönetiminin işleyişini üst düzeyde yönlendirmek
ve gözetmek
10
Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimi değildir?
A) Bucak B) İl özel idaresi
C) Belediye D) Köy
E) Büyükşehir belediyesi
11
Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin merkezdeki
yardımcı kuruluşları arasında yer almaz?
A) Devlet Planlama Teşkilatı
B) Milli Güvenlik Kurulu
C) Bakanlıklar
D) Danıştay
E) Sayıştay
12
Aşağıdakilerden hangisi istisnai bir memuriyettir?
A) Muhtar B) Vali C) Öğretmen
D) Kaymakam E) Defterdar
13
Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeli kuruluşlar
arasında yer almaz?
A) Cumhurbaşkanlığı
B) Vakıflar Genel Müdürlüğü
C) TBMM
D) Sayıştay Başkanlığı
E) Emniyet Genel Müdürlüğü
14
I. Devlet sırrına ilişkin bilgi ve belgeler
II. Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi ve belgeler
III. Adli soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler
IV. İdari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler
Yukarıdakilerden hangileri Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu ile belirlenmiş bilgi edinme hakkının kapsamı
dışındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
15
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme
Kurulu’nun denetimine tabi değildir?
A) İşçi meslek kuruluşları
B) Yargı organları
C) İşveren meslek kuruluşları
D) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar
E) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
16
1930’lu yıllarda benimsenen Devletçilik uygulamaları
sırasında olağanüstü koşullarda Devletin ekonomiye
doğrudan müdahale etmesini sağlayan yasa
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli Korunma Yasası
B) Merkez Bankası Yasası
C) Varlık Vergisi Yasası
D) Sanayi Teşvik Yasası
E) KİT Yasası
17
İngiltere, İrlanda ve Danimarka AB’nin kaçıncı
genişleme dalgasında örgüte katılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
18
Aşağıdakilerden hangisi bir AB kurumu değildir?
A) Avrupa Parlamentosu
B) Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
D) Avrupa Komisyonu
E) Avrupa Sayıştayı
19
Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisi Birleşmiş
Milletler’e bağlı değildir?
A) Uluslararası Para Fonu
B) Uluslararası Adalet Divanı
C) Dünya Sağlık Örgütü
D) Afrika Birliği Örgütü
E) Gıda ve Tarım Örgütü
20
T.C. Merkez Bankası Başkanı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yüksek öğrenim görmüş olması şarttır.
B) 5 yıllık bir dönem için atanır.
C) Görev süresi bittikten sonra ikinci kez atanamaz.
D) Merkez Bankası’nın en yüksek icra amiridir.
E) Merkez Bankası Genel Kurulu’na başkanlık eder.
21
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye ile Avrupa Birliği
arasında eğitim ve kültür alanındaki tarama
müzakerelerine siyasi kriter eklenmesini isteyen
ülkelerden biri değildir?
A) Fransa B) Danimarka C) Yunanistan
D) Kıbrıs Rum Kesimi E) İspanya
22
Üyeleri arasında eğitim, bilim ve kültür aracılığıyla
işbirliğini teşvik etmek amacıyla, 1946 yılında
Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan örgüt
aşağıdakilerden hangisidir?
A) UNICEF B) UNESCO C) OECD
D) WHO E) ILO
23
I. Bakanlar Komitesi
II. Parlamenterler Meclisi
III. Genel Sekreterlik
IV. Uluslararası Adalet Divanı
Yukarıdakilerden hangileri Avrupa Konseyi’nin
organlarından biri değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV
D) I ve III E) II ve III
24
Kurtuluş Savaşı’yla ilgili “Şu Çılgın Türkler” adlı yapıtın
yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarık Buğra B) Vüsat O. Bener
C) Turgut Özakman D) Haldun Taner
E) Attilâ İlhan
25
Bosna Hersek’te bulunan aşağıdaki Osmanlı mimari
yapıtlarından hangisi, UNESCO tarafından Dünya Mirası
Listesi’ne alınmıştır?
A) Gazi Hüsrev Bey Cami
B) Mostar Köprüsü
C) Ali Paşa Cami
D) Bursa Bedesteni
E) Hünkâr Köprüsü
26
2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Balkan ülkesi
aşağıdakilerden hangisi?
A) Sırbistan B) Makedonya C) Kosova
D) Hırvatistan E) Bosna-Hersek
27
2008 Yaz Olimpiyatları aşağıdaki şehirlerden
hangisinde yapılmıştır?
A) Pekin B) Atina C) Atlanta
D) Barcelona E) Sydney
28
Türkiye’de 2008 yılında Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişikliklere
göre, emeklilik yaşı kademeli olarak artarak 2048
yılından itibaren kaç olacaktır?
A) 58 B) 60 C) 61 D) 65 E) 67
29
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biridir?
A) Uyuşmazlık Mahkemesinin başkanını seçmek
B) Yüksek Seçim Kuruluna üye seçmek
C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye seçmek
D) Vatandaşların, Anayasa şikâyeti yoluyla yaptıkları
başvuruları inceleyip karara bağlamak
E) Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun
tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek
30
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa’da açıkça düzenlenmiştir.
B) Kurulun başkanı, Adalet Bakanlığı müsteşarıdır.
C) Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe
kabul etme, Kurulun yetkilerindendir.
D) Kurul, seçimle gelen asıl üyeleri arasından bir
başkan vekili seçer.
E) Üyeler 4 yıl için seçilirler ve süresi biten üye yeniden
seçilebilir.
31
1982 Anayasası’na göre, uygulanmakta olan
olağanüstü hâlin, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine
her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar
vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Millî Güvenlik Kurulu
C) Genelkurmay Başkanı
D) İçişleri Bakanı
E) TBMM
32
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM
üyeliğinin sona erme nedenlerinden biridir?
A) Bakanlar Kurulunda bakan olarak görev almak
B) TBMM Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanına vekillik
etmek
C) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay
içinde toplam 5 birleşim günü katılmamak
D) TBMM komisyonlarında görev almak
E) Cumhurbaşkanınca Başbakan olarak atanmak
33
I. Tutuklular
II. Askerî öğrenciler
III. Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları
IV. Silah altında bulunan er ve erbaşlar
V. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz
kurumlarında bulunan hükümlüler
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri
seçimlerde oy kullanamaz?
A) I, II ve V B) I, IV ve V C) II, III ve IV
D) II, IV ve V E) III, IV ve V
34
Hakların kullanılması ve borçların yerine
getirilmesinde geçerli olan ana ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Genellik
B) Eşitlik
C) Özerklik
D) Sübjektif iyi niyet
E) Dürüstlük (Objektif iyi niyet)
35
Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı
olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna
ne ad verilir?
A) Hukuk boşluğu B) Kural içi boşluk
C) Örtülü boşluk D) Kanun boşluğu
E) Açık boşluk
36
1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalarla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri
ancak kanunla konulabilir.
B) Vatandaş hiçbir durumda suç sebebiyle yabancı
bir ülkeye verilemez.
C) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kimse
suçlu sayılamaz.
D) Ceza sorumluluğu şahsidir.
E) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil
olarak kabul edilemez.
37
Bir ülkede, yetkili bir makam tarafından konulan
ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallarının
tümüne ne ad verilir?
A) Pozitif hukuk B) Tabii hukuk
C) İdeal hukuk D) Mevzu hukuk
E) Objektif hukuk
38
1982 Anayasası’na göre, TBMM aşağıdakilerden
hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir?
A) Genel ve özel af ilanına karar vermek
B) Bir kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek
kabulüne karar vermek
C) Bir bakan veya Başbakanın Yüce Divana sevkine
karar vermek
D) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak
E) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisi vermek
39
1982 Anayasası’na göre “ara seçim” ne demektir?
A) TBMM’nin, dönemin bitmesini beklemeden yapılmasına
karar verdiği erken seçim
B) Cumhurbaşkanının, TBMM’nin seçimlerinin
yenilenmesine karar vermesi üzerine yapılan seçim
C) TBMM’nin, komisyonları oluşturmak üzere yapılmasına
karar verdiği seçim
D) Yerel yönetimler için 5 yılda bir yapılması gereken seçim
E) TBMM’de herhangi bir nedenle boşalan milletvekillikleri
için yapılan seçim
40
1982 Anayasası’na göre, sıkıyönetim ve olağanüstü
haller saklı kalmak üzere aşağıdaki temel hak ve
hürriyetlerin hangisi bir kanun hükmünde kararname ile
düzenlenebilir?
A) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
B) Düzeltme ve cevap hakkı
C) Bilim ve sanat hürriyeti
D) İspat hakkı
E) Dilekçe hakkı
41
Anayasa Mahkemesi, aşağıdakilerden hangisine
ancak beşte üç oy çokluğuyla karar verebilir?
A) Siyasi partilerin kapatılmasına
B) Kanunların şekil bozukluğu nedeniyle iptaline
C) Bütçe kanunlarının iptaline
D) Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalarda sanıklar
hakkında mahkûmiyete
E) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının
kaldırılmasına veya üyeliklerinin düştüğüne ilişkin
TBMM kararlarının iptaline
42
Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda
yönetmelik çıkarma yetkisi açıkça tanınmış
birimlerden biridir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Kamu tüzel kişileri
C) Milli Güvenlik Kurulu
D) Devlet Planlama Teşkilatı
E) Genelkurmay Başkanlığı
43
Müşterek kararname, aşağıdaki idari işlem
türlerinden hangisinin içinde yer alır?
A) Belirleyici işlem
B) Karma işlem
C) Basit işlem
D) Zincir işlem
E) Kolektif işlem
44
Türk Medeni Kanunu’na göre gaiplik kararının
istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az
ne kadar süre geçmiş olması gerekir?
A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay
D) 1 yıl E) 10 yıl
45
1982 Anayasası’na göre, henüz “And içmemiş” bir
milletvekili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) And içmemiş bir milletvekili kanun teklifinde bulunabilir.
B) And içmemiş bir milletvekili Meclis komisyonlarında
görev alabilir.
C) And içmemiş bir milletvekili TBMM Genel Kurulunda
yapılacak oylamalarda oy kullanabilir.
D) And içmemiş bir milletvekili yasama dokunulmazlığı
ayrıcalığından faydalanabilir.
E) And içmemiş bir milletvekili için TBMM’nin çalışma
ve faaliyetlerine katılma açısından herhangi
bir kısıtlama yoktur.
46
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
TBMM’nin yetkileri arasında yer almaz?
A) Kalkınma planını onaylamak
B) Kamu iktisadi teşebbüslerini denetlemek
C) Genel ve özel af ilanına karar vermek
D) Savaş ilanına karar vermek
E) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun göstereceği
üç aday arasından TRT Genel Müdürünü seçmek
47
I. Yeni kurulmuş Bakanlar Kuruluna güvenoyu vermek
II. Genel ve özel af ilanına karar vermek
III. Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki teklifleri kabul
etmek
IV. Bir bakanın veya Başbakanın Yüce Divana sevkine
karar vermek
V. Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına
karar vermek
VI. Olağanüstü hâl ilanının onaylanmasına karar vermek
1982 Anayasası’na göre, TBMM Genel Kurulunun
yukarıdaki kararlardan hangilerini alabilmesi için
basit değil, nitelikli bir karar yeter sayısı gerekir?
A) Yalnız III B) I, II ve V C) II, III ve IV
D) II, V ve VI E) IV, V ve VI
48
1982 Anayasası’na göre, TBMM seçimlerinin
Cumhurbaşkanınca yenilenmesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cumhurbaşkanı, TBMM seçimlerinin yenilenmesine
ancak Başbakanın talebi üzerine karar verebilir.
B) Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçimlerine 1 yıl
kala TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar veremez.
C) Bir bakanın TBMM’ce güvensizlik oyuyla
düşürülmesinden sonra, 45 gün içinde yeni bakan
atanamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, TBMM’nin
seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir.
D) Başbakanın kişisel nedenlerden ötürü istifası üzerine
45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamazsa
Cumhurbaşkanının TBMM’nin seçimlerinin yenilenmesine
karar vermesi zorunludur.
E) Başbakanın TBMM’den görev sırasında istediği güveni
alamaması nedeniyle istifası üzerine 45 gün içinde yeni
Bakanlar Kurulu kurulamaz veya kurulduğu hâlde
güvenoyu alamazsa Cumhurbaşkanı, TBMM’nin
seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir.
49
1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin her yıl yeni
yasama yılı çalışmalarına başlaması ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) TBMM, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden
toplanır ve yeni yasama yılı çalışmalarına başlar.
B) TBMM, her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden
yeni yasama yılı çalışmalarına başlar.
C) TBMM, her yıl Ekim ayının ikinci Pazartesi günü
kendiliğinden yeni yasama yılı çalışmalarına başlar.
D) TBMM, her yıl Kasım ayının ilk günü Meclis Başkanı
davet ettiği takdirde toplanır ve yeni yasama yılı
çalışmalarına başlar
E) TBMM, her yıl Ekim ayı içinde Başkanlık Divanının
belirleyeceği bir tarihte yeni yasama yılı çalışmalarına
başlar.
50
I. İçtüzükte değişiklik yapmak
II. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak
III. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisi vermek
IV. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere
gönderilmesine izin vermek
V. TBMM üyelerinin ödeneklerini belirlemek
1982 Anayasası’na göre, TBMM yukarıdaki
yetkilerinden hangilerini bir kanunla değil bir
parlamento kararıyla yerine getirir?
A) Yalnız IV B) I ve III C) I ve IV
D) I ve V E) II ve IV
51
Yasama yetkisinin asliliği ne demektir?
A) Yasama organının herhangi bir konuyu en ince
ayrıntısına kadar kanunla düzenleyebilmesi
B) Yasama organının bir konuyu en genel hatlarıyla
belirleyip, ayrıntılarının düzenlenmesini yürütme organına
bırakması
C) Yasama organının sadece, Anayasa’da açıkça kanunla
düzenleneceği belirtilen hususlarda yasal düzenleme
yapabilmesi
D) Yasama organının kaynağını doğrudan Anayasa’dan
aldığı yetkiye dayanarak araya başka bir yetkilendirme
işleminin girmesine gerek kalmadan herhangi bir konuyu
kanunla düzenleyebilmesi
E) Yasama organının belirli kişilere yönelik kanun
çıkaramaması, bir diğer deyişle çıkarılan kanunların ülkede
yaşayan herkes için uygulanabilmesi
52
1982 Anayasası’na göre, Başbakan ve bakanlarla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bakan olarak atanan kişinin varsa milletvekilliği
sona erer.
B) TBMM üyeleri dışında, milletvekili seçilme yeterliliğine
sahip olanlar arasından da bakan atanabilir.
C) Her bakan, Başbakana karşı sorumludur.
D) Dışarıdan atanan bakanlar da TBMM önünde
and içerler.
E) TBMM kararı ile Yüce Divana gönderilen bir bakan
bakanlıktan düşer.
53
1982 Anayasası’na göre, Başbakan veya bir bakan
hakkında meclis soruşturması açılmasını
aşağıdakilerden hangisi isteyebilir?
A) TBMM Başkanı
B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
C) TBMM’de grubu olan herhangi bir siyasi parti
D) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarında
milletvekili
E) TBMM üye tam sayısının en az onda biri tutarında
Milletvekili
54
TBMM Genel Kurulunda TBMM Başkanı tarafından
yönetilen bir oturumda görüşülmekte olan bir kanun
teklifiyle ilgili oylamada, aşağıdakilerden hangisi oy
kullanamaz?
A) TBMM Başkan vekilleri
B) Görüşülen kanun teklifini yapmış olan milletvekilleri
C) Bakanlar Kurulunun milletvekili olmayan üyeleri
D) TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılmış
olan milletvekilleri
E) Görüşülen kanun teklifini daha önce inceleyip
görüşmüş olan TBMM komisyonlarının başkan
ve üyeleri
55
1982 Anayasası’na göre, bir kimse aşağıdaki
görevlerden hangisine en fazla iki defa seçilebilir veya
atanabilir?
A) Başbakanlığa
B) Cumhurbaşkanlığına
C) Adalet Bakanlığına
D) TBMM Başkanlığına
E) Anayasa Mahkemesi Başkanlığına
56
1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının
Anayasa’da gösterilen hâllerde TBMM seçimlerinin
yenilenmesine karar verebilmesi için aşağıdakilerden
hangisine danışması şarttır?
A) Başbakana
B) TBMM Başkanına
C) Yüksek Seçim Kurulu Başkanına
D) TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel
başkanlarına
E) İktidar ve ana muhalefet partilerinin Meclis gruplarının
başkanlarına
57
1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı genel af
ilanına ilişkin bir kanunu bir daha görüşülmek üzere
TBMM’ye geri gönderdiği takdirde TBMM bu kanunu
hangi çoğunlukla aynen kabul edebilir?
A) Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun
kararı ile
B) Meclisin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun
kararı ile
C) Meclisin üye tam sayısının salt çoğunluğunun
kararı ile
D) Meclisin üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğunun
kararı ile
E) Toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kararı İle
58
1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin olağanüstü
toplantıya çağrılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) TBMM, tatil sırasında Cumhurbaşkanı tarafından,
doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi
üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır.
B) TBMM, tatil sırasında herhangi bir siyasi parti genel
başkanının talebi üzerine Meclis Başkanı tarafından
olağanüstü toplantıya çağrılır.
C) TBMM, tatil sırasında Başbakan tarafından olağanüstü
toplantıya çağrılır.
D) TBMM, tatil sırasında üye tam sayısının en az üçte biri
tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
E) TBMM, tatil sırasında Cumhurbaşkanının veya
Başbakanın istemi üzerine sadece Meclis Başkanı
tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
59
TBMM tatildeyken, ülkenin ani bir silahlı saldırıya
uğraması ve bu nedenle silahlı kuvvet kullanılmasına
derhâl karar verilmesinin kaçınılmaz olması hâlinde
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına
aşağıdakilerden hangisi karar verebilir?
A) Başbakan
B) Cumhurbaşkanı
C) Genelkurmay Başkanı
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Milli Savunma Bakanı
60
1982 Anayasası’na göre, seçimlerin geriye
bırakılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) TBMM, seçimlerin geriye bırakılması kararını üye tam
sayısının üçte iki çoğunluğu ile alabilir.
B) Seçimlerin geriye bırakılmasına TBMM, yalnızca savaş
sebebiyle karar verebilir.
C) Seçimlerin geriye bırakılması söz konusu olduğunda, ne
kadar süreyle seçimlerin geriye bırakılacağı TBMM
tarafından kararlaştırılır.
D) Seçimleri geriye bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa,
yeniden TBMM tarafından bir karar alınması gerekmez,
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
geri bırakma süresini uzatabilir.
E) Seçimler hiçbir şekilde geriye bırakılamaz.
61
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi hem
olağanüstü hâl hem de sıkıyönetim ilanı için öngörülen
ortak bir nedendir?
A) Yaygın şiddet hareketleri
B) Tehlikeli salgın hastalık
C) Ağır ekonomik bunalım
D) Savaş hâli
E) Tabii afet
62
1982 Anayasası’na göre, ara seçim ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) TBMM Genel Kurulu, ara seçim yapılmasına üye tam
sayısının en az salt çoğunluğu ile karar verebilir.
B) TBMM Genel Kurulunun, gerektiğinde ara seçim
yapılmasına bir parlamento kararı ile değil, mutlaka bir
kanunla karar vermesi gerekir.
C) TBMM üyeliklerinde boşalma olduğunda TBMM Genel
Kurulu, uygun gördüğü her zaman bu boşlukların
doldurulması için ara seçim kararı alabilir.
D) TBMM Genel Kurulu, genel seçimlere 90 gün kalana
kadar uygun göreceği herhangi bir tarihte ara seçim
yapılmasına karar verebilir.
E) Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de üyesinin
kalmaması durumunda boşalmayı takip eden 90 günden
sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır.
63
I. Üniversite öğretim üyeleri
II. Üst kademe yöneticileri
III. Anayasa Mahkemesi üyeleri
IV. Adli ve idari yargı hâkim ve savcıları
V. Askerî hâkimler
VI. Dışişleri Bakanlığı meslek memurları
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden
hangilerinin doğrudan Anayasa’da yer alan bir
düzenleme ile 65 yaşını bitirinceye kadar hizmetlerini
sürdürebilecekleri öngörülmüş ve böylece bu
görevdekilere bir Anayasal güvence sağlanmıştır?
A) Yalnız III B) I ve III C) II ve VI
D) III ve IV E) IV ve V
64
Milletvekili genel seçimlerinde, birden çok çevreye
ayrılacak olan illerdeki seçim çevrelerinin sınırlarını
belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Yüksek Seçim Kurulu
B) Anayasa Mahkemesi
C) İçişleri Bakanlığı
D) TBMM Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına danışarak
TBMM Başkanlık Divanı
E) Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar
kurulu
65
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisinin
Anayasa Mahkemesine üye seçiminde
Cumhurbaşkanına aday gösterme yetkisi yoktur?
A) Yargıtay
B) Sayıştay
C) Yükseköğretim Kurulu
D) Uyuşmazlık Mahkemesi
E) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
66
1982 Anayasası’na göre, bir siyasi partinin Anayasa
Mahkemesince temelli kapatılmasına sebep olan
üyelerinin bir başka siyasi partinin kurucusu, üyesi,
yöneticisi ve denetçisi olması hangi süre ile
yasaklanmıştır?
A) 4 yıl B) 5 yıl C) 10 yıl
D) 15 yıl E) Bir yasama dönemi boyunca
67
Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede katı anayasanın
varlığının bir sonucu olarak görülebilir?
A) Anayasa yargısı sistemi
B) Çift meclis sistemi
C) Yargı bağımsızlığı ilkesi
D) Başkanlık sistemi
E) Yetki genişliği ilkesi
68
1982 Anayasası’nda aşağıdaki temel hak ve
hürriyetlerden hangisi için herhangi bir sınırlama
sebebi öngörülmemiştir?
A) Basın hürriyeti
B) Dernek kurma hürriyeti
C) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
D) Din ve vicdan hürriyeti
E) Haberleşme hürriyeti
69
Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda seçme,
seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını
öngören düzenlemede yer almaz?
A) Serbest oy
B) Eşit oy
C) Gizli oy
D) İki dereceli seçim
E) Açık sayım ve döküm
70
Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği vardır?
A) Diyanet İşleri Başkanlığı
B) Ticaret ve sanayi odaları
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) İl genel idareleri
E) Bakanlıklar
71
Genelkurmay Başkanı nasıl ve kim tarafından atanır?
A) Doğrudan Bakanlar Kurulunca
B) Doğrudan Cumhurbaşkanınca
C) Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca
D) Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca
E) Milli Güvenlik Kurulunun teklifi üzerine
Cumhurbaşkanınca
72
Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hâl ilanını
gerektiren nedenler arasında yer almaz?
A) Tabii afet
B) Ağır ekonomik bunalım
C) Tehlikeli salgın hastalıklar
D) Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi
E) Şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi
şekilde bozulması
73
Yetki genişliği ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Yetki genişliği il özel idaresi ve belediyelerin
yönetiminde uygulanan bir ilkedir.
B) Yetki genişliği ile yerinden yönetim birimlerinin özerk
karar alma yetkisi bir ölçüde genişletilmektedir.
C) Yetki genişliğinde yetkiyi kullanan idari birim, merkezî
yönetimin idari vesayet denetimine tabidir.
D) Yetki genişliği ilkesinde yetki devrinden farklı olarak
ilgili idari birim kendisine devredilen yetkileri belirli bir
süre ile sınırlı olarak kullanabilir.
E) Yetki genişliğinde, yetki merkez adına ve millî bir kamu
hizmetinin yürütülmesi için kullanılmaktadır
74
I. Üniversite – Fakülte
II. Adalet Bakanlığı – Türkiye Barolar Birliği
III. Başbakanlık – Diyanet İşleri Başkanlığı
IV. İçişleri Bakanlığı – Belediye
Yukarıdakilerden hangileri aralarındaki idari denetim
ilişkisi hiyerarşi ilişkisi niteliğinde olamaz?
A) Yalnıza IV B) I ve III C) I ve IV
D) II ve IV E) II, III ve IV
75
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri
aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Cumhurbaşkanı
C) Danıştay
D) Başbakan
E) TBMM
76
Aşağıdakilerden hangisi devlet tüzel kişiliği içerisinde
yer almaz?
A) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Kamu Görevlileri Etik Kurulu
D) Emniyet Genel Müdürlüğü
E) Dış Ticaret Müsteşarlığı
77
Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun
kaynaklarından biri değildir?
A) Tüzük
B) Örf ve adet
C) İdari teamül
D) Uluslararası antlaşma
E) Kanun hükmünde kararname
78
Hürriyete karşı suçlar arasında ayrımcılığı da bir suç
olarak düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nda aşağıdaki
ayrımcılık türlerinden hangisi yer almamaktadır?
A) Dil
B) Irk
C) Din ya da mezhep
D) Siyasi düşünce ya da felsefi inanç
E) Ulusal ya da toplumsal köken
79
Türkiye’nin ihracatı ülke gruplarına göre
değerlendirildiğinde en yüksek paya sahip ülke grubu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) OECD ülkeleri
B) Bağımsız Devletler Topluluğu
C) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
D) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
E) Türk Cumhuriyetleri
80
Türkiye, Uluslararası Para Fonuna (IMF) hangi yılda
üye olmuştur?
A) 1944 B) 1946 C) 1947
D) 1952 E) 1973

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:42
81
1982 Anayasası’na göre, Anayasa değişikliğine ilişkin
kanunlar hakkında Anayasa Mahkemesinde iptal
davası açma süresi Resmî Gazete’de
yayımlanmasından itibaren kaç gündür?
A) 10 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90
82
Gensoru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Gensoru, TBMM’nin hükümeti denetleme yollarından
biridir.
B) Gensoru önergesi en az 20 milletvekili veya TBMM
siyasi parti grupları tarafından verilebilir.
C) Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı
TBMM Genel Kurulunca karara bağlanır.
D) Gündeme alma kararından itibaren 2 tam gün
geçmedikçe gensoru görüşmeleri yapılamaz.
E) Gensoru görüşmeleri tamamlandıktan sonra
TBMM Genel Kurulunda yapılacak oylamayla bir bakan
Yüce Divana sevk edilebilir.
83
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir
kanunun şekil bakımından Anayasa’ya aykırılığı
iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya
iptal davası açabilir?
A) TBMM Başkanı
B) TBMM’deki siyasi parti grupları
C) İktidar partisi ve ana muhalefet partisi Meclis grupları
D) TBMM’nin üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki
üyeleri
E) TBMM’nin üye tam sayısının en az onda biri tutarındaki
üyeleri
84
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisinde
yapılan değişiklikler, değişikliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren 1 yıl içinde uygulanamaz?
A) Ceza kanunlarında yapılan cezaları ağırlaştırıcı
değişiklikler
B) Suç ve cezalar ile ceza yerine geçen güvenlik
tedbirlerini düzenleyen kanunlarda yapılan değişiklikler
C) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler
D) Siyasi partilere ilişkin kanun hükümlerinde yapılan
değişiklikler
E) Vergi kanunlarının muaflık, istisnalar ve oranlarına
ilişkin hükümlerinde yapılan vergi yükünü artırıcı
değişiklikler
85
1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu üyelerini
kim seçer?
A) Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı
B) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları
C) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının gösterecekleri
adaylar arasından Cumhurbaşkanı
D) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının gösterecekleri
adaylar arasından Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu
E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun göstereceği
adaylar arasından TBMM Genel Kurulu
86
Aşağıdakilerden hangisini seçmek
Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biri
değildir?
A) Yargıtay üyeleri
B) Askerî Yargıtay üyeleri
C) Danıştay üyelerinin dörtte biri
D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Adalet
Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındaki üyeleri
87
Aşağıdakilerden hangisi, siyasi partilere üye olmaları
Anayasa tarafından yasaklanan kişiler arasında yer
almaz?
A) Silahlı Kuvvetler mensupları
B) Yükseköğretim öğrencileri
C) Yüksek yargı organı mensupları
D) Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki
görevlileri
E) Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan
kamu görevlileri
88
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisinin
milletvekili olması şarttır?
A) Başbakan
B) İçişleri Bakanı
C) Devlet bakanları
D) Cumhurbaşkanı adayı
E) Başbakan yardımcısı olarak görevlendirilen bakanlar
89
1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi ile diğer
mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlıklarında
aşağıdakilerden hangisinin kararı esas alınır?
A) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
B) Yargıtay veya Danıştay Genel Kurulu
C) Uyuşmazlık Mahkemesi
D) Yargıtay Başsavcılığı
E) Anayasa Mahkemesi
90
1982 Anayasası’na göre, bir siyasi partinin TBMM’de
siyasi parti grubu oluşturabilmesi için sahip olması
gereken sandalye sayısı en az kaçtır?
A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 40
91
1982 Anayasası’na göre, Başbakanın Yüce Divan’a sevk
edilmesi durumunda aşağıdaki sonuçlardan hangisi
ortaya çıkar?
A) Hükûmet istifa etmiş sayılır.
B) Başbakan TBMM’den güven ister.
C) Milletvekili genel seçimleri yenilenir.
D) Cumhurbaşkanı Başbakana geçici olarak vekâlet eder.
E) Başbakan göreve devam eder, Yüce Divan tarafından
mahkûm edilirse görevi sona erer.
92
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir
kanunun şekil yönünden Anayasa’ya aykırılığı iddiası
ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir?
A) Ana Muhalefet Partisi Meclis Grubu
B) İktidar Partisi Meclis Grubu
C) TBMM Başkanı
D) Cumhurbaşkanı
E) Başbakan
93
1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu
Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
A) Yüksek Seçim Kurulunun üyeleri
B) Yargıtay Genel Kurulu
C) Anayasa Mahkemesi
D) Cumhurbaşkanı
E) TBMM
94
1982 Anayasası’na göre, TBMM Başkanlık Divanı için
bir yasama döneminde kaç kez seçim yapılır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
95
1982 Anayasası’na göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
Başkomutanlığını aşağıdakilerden hangisi temsil
eder?
A) Millî Savunma Bakanı
B) Cumhurbaşkanı
C) İç İşleri Bakanı
D) TBMM Başkanı
E) Başbakan
96
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
TBMM genel seçimlerinden önce görevinden çekilir?
A) Maliye Bakanı
B) Sağlık Bakanı
C) Adalet Bakanı
D) Millî Eğitim Bakanı
E) Millî Savunma Bakanı
97
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir
kimsenin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için mutlaka
taşıması gereken niteliklerden biri değildir?
A) Türk vatandaşı olmak
B) 40 yaşını doldurmuş olmak
C) Yükseköğrenim mezunu olmak
D) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak
E) Cumhurbaşkanlığı seçimine katıldığı sırada bir
siyasal partiye üye olmamak
98
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan 1982 Anayasası’nda
düzenlenmemiştir?
A) Başkentin Ankara olması
B) Millî marşın İstiklâl Marşı olması
C) Bayrağın ay yıldızlı al bayrak olması
D) Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün
olması
E) Bir siyasal partinin milletvekilliği kazanabilmesi için ülke
genelinde geçerli oyların en az yüzde onunu almak zorunda
olması
99
Aşağıdakilerden hangisi, görevleriyle ilgili suçlardan
ötürü Yüce Divanda değil, olağan yargı organlarında
yargılanır?
A) Vatana ihanet durumunda Cumhurbaşkanı
B) Yargıtay Başkanı ve üyeleri
C) Milletvekilleri
D) Başbakan
E) Bakanlar
100
1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin görev süresiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 1982 Anayasası, en başından beri TBMM’nin 4 yıllık
bir süre için seçileceğini öngörmüştür ve bu konuda
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
B) 1982 Anayasası’nın ilk şeklinde TBMM’nin 6 yıllık bir
süre için seçileceği öngörülmekteydi; fakat 2001 yılında
yapılan bir değişiklikle, bu süre 4 yıla indirilmiştir.
C) 1982 Anayasası, en başından beri TBMM’nin 5 yıllık
bir süre için seçileceğini öngörmüştür ve bu konuda
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
D) Anayasa, TBMM’nin görev süresi hakkında herhangi
bir hüküm içermemektedir. Bu husus 5 yıl olarak
Milletvekili Seçimi Kanunu’nda düzenlenmiş
bulunmaktadır.
E) 1982 Anayasası, 2007 yılına gelinceye kadar
TBMM’nin 5 yıllık bir süre için seçileceğini
öngörmekteydi; fakat bu süre 2007 yılında yapılan bir
değişiklikle 4 yıla indirilmiştir
101
1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının hastalık
veya yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak
görevinden ayrılması hâllerinde, görevine dönünceye
kadar, Cumhurbaşkanlığına aşağıdakilerden hangisi
vekâlet eder?
A) TBMM Başkanı
B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
C) Cumhurbaşkanının belirleyeceği en az 40 yaşında
olan ve yüksek öğrenim yapmış bir milletvekili
D) Anayasa Mahkemesi Başkanı
E) Başbakan
102
1982 Anayasası’na göre, milletlerarası hukukun meşru
saydığı hâllerde savaş hâli ilanına aşağıdakilerden
hangisi karar verebilir?
A) Millî Savunma Bakanının önerisi üzerine
Cumhurbaşkanı
B) İçişleri Bakanının önerisi üzerine Başbakan
C) Doğrudan Başbakan
D) Millî Güvenlik Kurulu
E) TBMM
103
Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin zorunlu
koşulu değildir?
A) Yasal idare ilkesi
B) Yargı birliği
C) İdarenin mali sorumluluğu
D) Yargı bağımsızlığı
E) Yasaya saygı ilkesi
104
Yargıtay üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?
A) Cumhurbaşkanı
B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C) Yargıtay Genel Kurulu
D) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu
E) Adalet Bakanı
105
Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynaklarından
biri değildir?
A) Örf ve Adet B) Kanun C) Tüzük
D) Yönetmelik E) Anayasa
106
Merkezî idarenin başkent dışındaki teşkilatına ne ad
verilir?
A) Belediye B) İl özel idaresi
C) Taşra teşkilatı D) Mahallî idare teşkilatı
E) Hizmet yerinden yönetimi
107
Dürüstlük kuralı aşağıdakilerin hangisinde
uygulanmaz?
A) Sözleşmelerin yorumlanmasında
B) Sözleşmelerdeki boşlukların doldurulmasında
C) Sözleşmelerde yan yükümlülüklerin yerine
getirilmesinde
D) Sözleşme öncesi müzakerelerde
E) Sözleşmede öngörülen bir hakkın kazanılmasında
108
Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunun
üyelerinden biri değildir?
A) Cumhurbaşkanı B) Başbakan
C) Genelkurmay Başkanı D) TBMM Başkanı
E) Hava Kuvvetleri Komutanı
109
Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizdir?
A) Evli kişi
B) Kendisine yasal danışman atanan kişi
C) Mahkeme kararıyla ergin kılınmış olup ayırt etme
gücüne sahip kişi
D) Akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanmış, ayırt etme
gücüne sahip kişi
E) Velayet altında bulunan 3 yaşındaki çocuk
110
Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine
üye değildir?
A) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)
B) Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
C) Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO)
D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
E) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
111
2006 yılından itibaren T.C. Merkez Bankası Başkanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Ertürk B) Tevfik Bilgin
C) Mehmet Şimşek D) Durmuş Yılmaz
E) Süreyya Serdengeçti
112
61. Cannes Film Festivali’nde “Üç Maymun” isimli filmi
ile en iyi yönetmen ödülünü alan Türk yönetmen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatih Akın B) Çağan Irmak
C) Ali Özgentürk D) Mustafa Altıoklar
E) Nuri Bilge Ceylan
113
G-8 zirvesi, 2008 yılında hangi ülkede yapılmıştır?
A) ABD B) Rusya C) Japonya
D) Almanya E) Fransa
114
G-8 zirvesi, 2009 yılında hangi ülkede yapılacaktır?
A) ABD B) Rusya C) İtalya
D) Almanya E) Fransa
115
2009 yılı NATO zirvesinin yapıldığı ülkeler aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir ?
A) Almanya - Fransa
B) Almanya - İtalya
C) Fransa - İtalya
D) Türkiye - Almanya
E) Türkiye - Fransa
116
2009 Dünya Atletizm Şampiyonası nerede
düzenlenecektir ?
A) Stockholm (İsveç)
B) Berlin (Almanya)
C) İstanbul (Türkiye)
D) Köstence (Romanya)
E) Budapeşte (Macaristan)
117
Aşağıdakilerden hangisi, kanun hükmündeki
kararnamelerin Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle
iptal davası açamaz?
A) Cumhurbaşkanı
B) İktidar partisi meclis grubu
C) Ana muhalefet partisi meclis grubu
D) TBMM üye tam sayısının 1/5’i
E) Bakanlar Kurulu
118
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Millî
Güvenlik Kurulu üyeleri arasında yer almaz?
A) Yargıtay Başkanı
B) Başbakan
C) Genelkurmay Başkanı
D) Jandarma Genel Komutanı
E) Cumhurbaşkanı
119
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
sosyal ve ekonomik haklar arasında yer alır?
A) Süreli ve süresiz yayın hakkı
B) Sosyal güvenlik hakkı
C) Haberleşme hürriyeti
D) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
E) Konut dokunulmazlığı
120
Aşağıdakilerden hangisi Türk vatandaşlarına tanınan
siyasal haklardan biridir?
A) Çalışma hakkı
B) Mülkiyet hakkı
C) Bilim ve sanat hürriyeti
D) Din ve vicdan özgürlüğü
E) Kamu hizmetlerine girme hakkı
121
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
TBMM’nin yetkileri arasında yer almaz?
A) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek
B) Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek
C) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak
D) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
E) Savaş ilanına karar vermek
122
Aşağıdakilerden hangisi yasama organıdır?
A) TBMM
B) Bakanlar Kurulu
C) Cumhurbaşkanlığı
D) Bağımsız mahkemeler
E) Başbakanlık
123
Bütçe kanun tasarısını görüşmek ve kabul etmek
görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Sayıştay
B) Anayasa Komisyonu
C) TBMM
D) Devlet Denetleme Kurulu
E) Devlet Planlama Teşkilatı
124
TBMM adına Başkomutanlık aşağıdakilerden hangisi
tarafından temsil edilir?
A) Başbakan
B) Cumhurbaşkanı
C) Millî Savunma Bakanı
D) TBMM Başkanı
E) Genelkurmay Başkanı
125
Başbakanı atama yetkisi kime aittir?
A) TBMM Başkanına
B) Yüksek Seçim Kuruluna
C) Bakanlar Kuruluna
D) Cumhurbaşkanına
E) Anayasa Mahkemesine
126
Bakanları görevleriyle ilgili suçlardan dolayı
aşağıdakilerden hangisi yargılar?
A) Yüce Divan sıfatıyla Danıştay
B) Yüce Divan sıfatıyla Yargıtay
C) Yüce Divan sıfatıyla Sayıştay
D) Yüce Divan sıfatıyla ağır ceza mahkemesi
E) Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi
127
1982 Anayasası’na göre, bir kişinin Cumhurbaşkanı
olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) Milletvekili olma
B) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip bulunma
C) Daha önce Cumhurbaşkanlığı yapmamış olma
D) 40 yaşını doldurmuş olma
E) Yükseköğrenim yapmış olma
128
Bakanlar, aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
A) TBMM Başkanı
B) Başbakan
C) TBMM üyelerinin salt çoğunluğu
D) Görevi sona erecek olan Bakanlar Kurulu
E) İktidar partisi meclis grubu
129
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
devletin yürütme organı içinde yer almaz?
A) Cumhurbaşkanlığı
B) Devlet Denetleme Kurulu
C) Danıştay
D) Millî Güvenlik Kurulu
E) Bakanlar Kurulu
129
Aşağıdakilerden hangisi yalnızca TBMM üyeleri
arasından seçilebilir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Devlet Planlama Teşkilatı Başkanı
C) Başbakan
D) Bakanlar
E) Millî Güvenlik Kurulu üyeleri
130
1982 Anayasası’na göre, kanun hükmünde kararname
çıkarılması için gereken yetki kanununda
aşağıdakilerden hangisinin yer alması zorunlu
değildir?
A) Kanun hükmünde kararnamenin amacı
B) Kanun hükmünde kararnamenin ilkeleri
C) Yetkiyi kullanma süresi
D) Kanun hükmünde kararnamenin yürürlükten
kaldıracağı kanunlar
E) Süresi içinde birden çok kararname çıkarılıp
çıkarılamayacağı
131
1982 Anayasası’na göre, bir siyasal partinin
kapatılmasına aşağıdakilerden hangisi karar
verebilir?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Anayasa Mahkemesi
C) Uyuşmazlık Mahkemesi
D) Danıştay
E) Yargıtay
132
1982 Anayasası’nın değiştirilmesi için gereken teklif ve
kabul yeter sayısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) TBMM üye tam sayısının en az beşte birinin teklifi ve
toplanmış olan üyelerin en az üçte ikisinin kabulü gerekir.
B) TBMM üye tam sayısının en az onda birinin teklifi ve
TBMM üye tam sayısının en az üçte ikisinin kabulü gerekir.
C) 20 milletvekili veya bir siyasi parti grubunun teklifi ve
TBMM üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun kabulü
gerekir.
D) TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin veya
Bakanlar Kurulunun teklifi ve TBMM üye tam sayısının en
az üçte ikisinin kabulü gerekir.
E) TBMM üye tam sayının en az üçte birinin teklifi ve TBMM
üye tam sayısının en az beşte üçünün kabulü gerekir.
133
Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın 4.
maddesi uyarınca, değiştirilmesi ve değiştirilmesinin
teklif edilmesi yasaklanmış olan 3. maddesinde yer
almamıştır?
A) Başkentin Ankara olduğu
B) Bayrağın şeklinin kanunda belirtilen beyaz ay
yıldızlı al bayrak olduğu
C) İstiklâl Marşı’nın millî marş olduğu
D) Devletin dilinin Türkçe olduğu
E) Latin harflerinden oluşturulan Türk alfabesinin
Kullanılacağı
134
1982 Anayasası’na göre, milletvekili seçimlerinin
yönetim ve denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) TBMM Anayasa Komisyonu
B) Anayasa Mahkemesi
C) Yüksek Seçim Kurulu
D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
E) Uyuşmazlık Mahkemesi
135
Yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A) Milletvekillerine
B) Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kuruluna
C) Yargıtay Başkanına ve Danıştay Başkanına
D) Hâkimlere ve savcılara
E) Genelkurmay Başkanına
136
Aşağıdakilerden hangisi il genel idaresinin
organlarından biridir?
A) İl genel meclisi B) İl daimi encümeni
C) Belediye meclisi D) Belediye encümeni
E) İl idare kurulu
137
Belediyenin asli karar organı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Belediye meclisi B) Belediye encümeni
C) İl genel meclisi D) Belediye başkanı
E) Vali
138
Aşağıdakilerden hangisi merkezî idarenin taşra
teşkilatından biri değildir?
A) İl genel idaresi B) Belediye idaresi
C) İlçe idaresi D) Bucak idaresi
E) Bölge idareleri
139
Normlar arasındaki hiyerarşik sıralamaya göre en üstün
norm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanun hükmünde kararname B) Yönetmelik
C) Anayasa D) Kanun
E) Tüzük
140
Bir kişiyi devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa
ne ad verilir?
A) Uyrukluk (Tabiiyet) B) Üyelik
C) Katılma D) Sığınma
E) Karşılıklılık
141
Hukuk kurallarının hangi özelliği onu diğer sosyal
düzen kurallarından ayırır?
A) Sosyal yaşamı düzenlemesi
B) Kişilere bazı ödevler yüklemesi
C) Herkese uygulanabilir olması
D) Devlet gücüne dayanması
E) Bazı emir ve yasakları içermesi
142
Hazine Müsteşarlığı aşağıdakilerden hangisine
bağlıdır?
A) TBMM B) Maliye Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı D) Başbakanlık
E) T.C. Merkez Bankası
143
Türkiye’de önümüzdeki yerel seçimler hangi yılda
yapılacaktır?
A) 2011 B) 2013 C) 2014
D) 2015 E) 2016
144
Türkiye’de ve başka bazı ülkelerde kene aracılığıyla
bulaşarak ölümlere yol açan hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Malarya
B) Karasu ateşi
C) Tatarcık humması
D) Kayalık dağlar ateşi
E) Kırım-Kongo kanamalı ateşi
145
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kazanan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya B) İtalya C) İspanya
D) Hollanda E) Portekiz
146
Birleşmiş Milletler tarafından çocuk haklarının
korunması ve çocukların temel gereksinimlerinin
karşılanmasına yardımcı olunması için oluşturulmuş
uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) UNESCO B) UNICEF C) WHO
D) ILO E) FAO
147
2008 Olimpiyat Oyunları aşağıdaki ülkelerden
hangisinde yapılmıştır?
A) Almanya B) Fransa C) İtalya
D) Çin E) Japonya
148
Dünyada en yüksek petrol rezervine sahip ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD B) Kanada C) Venezuela
D) Kazakistan E) Suudi Arabistan
149
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın
sonuçlarından biri değildir?
A) Kutuplardaki buzulların erimesi
B) Deniz seviyelerinin alçalması
C) İklimlerin özelliklerinin değişmesi
D) Dünyanın bazı bölgelerinde seller yaşanırken
bazı bölgelerinde kuraklığın etkili olması
E) Bitki ve hayvan türlerinin azalması ya da
tamamen yok olması
150
Son yıllarda Türkiye’de ve başka ülkelerde ölümlere
neden olan böcek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamam böceği B) Karafatma
C) Örümcek D) Süne
E) Kene
151
Aşağıdakilerden hangisi kamusal sermayeli mevduat
bankasıdır?
A) Denizbank
B) Finans Bank
C) T.C. Ziraat Bankası
D) Türkiye Garanti Bankası
E) Yapı ve Kredi Bankası
152
Türkiye’de para politikası uygulama yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Maliye Bakanlığı B) İçişleri Bakanlığı
C) Hazine Müsteşarlığı D) T.C. Merkez Bankası
E) TBMM
153
I. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA)
II. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEC)
III. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)
Türkiye yukarıdakilerden hangilerine üyedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
154
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda
TBMM’nin görevlerinden biri olarak sayılmamıştır?
A) Genel ve özel af ilanına karar vermek
B) Para basılmasına karar vermek
C) Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek
D) Kesin hesap kanun tasarısını görüşmek ve kabul
etmek
E) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
155
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda sayılan
yüksek mahkemeler arasında yer almaz?
A) Danıştay
B) Askerî Yargıtay
C) Anayasa Mahkemesi
D) Ağır ceza mahkemeleri
E) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
156
1982 Anayasası’na göre, merkezî yönetim bütçesi
kapsamındaki kamu idarelerinin bütün gelir ve
giderlerini TBMM adına denetlemek yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Sayıştay
B) Danıştay
C) TBMM Başkanı
D) Anayasa Mahkemesi
E) Uyuşmazlık Mahkemesi
157
1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının TBMM’ce
kabul edilen kanunları en çok kaç gün içinde
yayımlaması veya bir kez daha görüşülmesi için
TBMM’ye geri göndermesi gerekir?
A) 7 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30
158
1982 Anayasası’na göre, TBMM tatilde veya ara
vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması
ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhâl karar
verilmesinin kaçınılmaz olması hâlinde aşağıdakilerden
hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar
verebilir?
A) TBMM Başkanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Dışişleri Bakanı
D) Millî Savunma Bakanı
E) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
159
I. Silah altında bulunan er ve erbaşlar
II. Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri
III. Sandık Kurulları Başkan ve üyeleri
IV. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz
kurumlarında bulunan hükümlüler
V. 18 yaşını doldurmuş olsalar dahi, askerî öğrenciler
Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’nda
düzenlenen seçme hakkından yararlanamaz?
A) I, II ve III B) I, IV ve V C) II, III ve IV
D) II, III ve V E) II, IV ve V
160
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
milletvekili seçilebilir?
A) 18 yaşını doldurmuş okur-yazar, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı bir kişi
B) 25 yaşını doldurmuş, yükümlü olduğu askerlik
hizmetini henüz yapmamış, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı bir kişi
C) 25 yaşını doldurmuş, 2 yıldan beri Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olan bir kişi
D) 18 yaşını doldurmuş, kısıtlı, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı bir kişi
E) 25 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığından 1 yıl önce çıkmış olan bir kişi
161
1982 Anayasası’na göre, TBMM kaç milletvekilinden
oluşur?
A) 350 B) 400 C) 450
D) 500 E) 550
162
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden
olan Hukuk Devletinin vazgeçilmez koşullarından biri
değildir?
A) Yasalar önünde eşitliğin sağlanması
B) Yargı bağımsızlığının sağlanması
C) Anayasa ve yasalara uygunluğun sağlanması
D) Temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması
E) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi
163
1982 Anayasası’na göre, din ve vicdan özgürlüğüyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Herkes vicdan, dinî inanç ve kanaat özgürlüğüne
sahiptir.
B) İbadet, dinî ayin ve törenler hiçbir şekilde sınırlanamaz.
C) Kimse dinî inanç veya dinî duyguları kötüye kullanamaz.
D) Kimse dinî inanç veya kanaatlerinden dolayı kınanamaz.
E) Kimse dinî inanç veya kanaatlerini açıklamaya
zorlanamaz.
164
1982 Anayasası’nın göre, suç ve cezalara ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ölüm cezası verilemez.
B) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse
suçlu sayılamaz.
C) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil
olarak kabul edilemez.
D) Ağır cezayı gerektiren suçlarda genel müsadere
cezası verilebilir.
E) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun
suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:44
165
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın
değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir?
A) Mill&#238; marşın “ıstiklal Marşı” olması
B) Bayrağın, şeklinin kanunda belirtilen beyaz ay
yıldızlı al bayrak olması
C) Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olması
D) Yürütme görevinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar
Kurulu tarafından yerine getirilmesi
E) Devletin şeklinin Cumhuriyet olması
166
1982 Anayasası’na göre savaş, seferberlik,
sıkıyönetim veya olağanüstü h&#226;llerde dahi aşağıdaki
temel hak ve özgürlüklerden hangisine
dokunulamaz?
A) Basın özgürlüğü
B) Haberleşme özgürlüğü
C) Konut dokunulmazlığı
D) Özel hayatın gizliliği
E) Düşünce ve kanaatlerini açıklamama özgürlüğü
167
1982 Anayasası’na göre, Başbakan ve bakanların
konumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Başbakan, Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından
veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar
arasından atanır.
B) Herhangi bir bakan, görev sırasında kendi yetkisi içindeki
uygulamalarından ötürü TBMM’den güven isteyebilir.
TBMM, bu istemi en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
reddedebilir.
C) Başbakan, gerek gördüğünde Bakanlar Kuruluna da
danışarak bir bakanın görevine son verebilir.
D) Yeni Bakanlar Kurulunun listesi, Cumhurbaşkanı
tarafından TBMM’ye sunulur ve TBMM tarafından
onandıktan sonra Bakanlar Kurulu göreve başlayabilir.
E) Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak sadece
bakanlıklar arasında işbirliğini sağlayıp, hükümetin
siyasetinin yürütülmesini gözetmekle yetinemez. Başbakan,
ayrıca bakanların görevlerinin Anayasa’ya ve kanunlara
uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici
önlemleri almakla da yükümlüdür.
168
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerin hangisinde Milli
Güvenlik Kurulunun da görüşünün alınması
zorunludur?
A) Şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi
şekilde bozulması sebebiyle olağanüstü h&#226;l ilanı
B) TBMM seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi
C) Siyasi partiler hakkında kapatma davası açılması
D) Milletlerarası antlaşmaların TBMM tarafından uygun
bulunması
E) Tehlikeli salgın hastalık nedeniyle olağanüstü h&#226;l ilanı
169
1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı tarafından
TBMM seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun göreve
başlarken güvenoyu alamamasından itibaren 45 gün
içerisinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması h&#226;linde
seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
B) Cumhurbaşkanı, bütçe kanunu tasarısının TBMM’de
reddedilmesi h&#226;linde seçimlerin yenilenmesine karar
verir.
C) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun görev sırasında
güvenoyu isteminin reddedilerek düşürülmesinden
itibaren 45 gün içerisinde yeni Bakanlar Kurulunun
kurulamaması h&#226;linde seçimlerin yenilenmesine karar
verebilir.
D) Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar
verirken TBMM Başkanına danışır.
E) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun gensoru
önergesiyle düşürülmesinden sonra 45 gün içerisinde
yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması üzerine
seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
170
1982 Anayasası’nın değiştirilmesi yöntemiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifleri
TBMM Genel Kurulunda iki kez görüşülür.
B) Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki kanun tekliflerini
TBMM üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki
milletvekili yapabilir.
C) Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları
bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebilir.
D) TBMM tarafından beşte üç veya daha fazla, ancak üçte
ikiden az oyla kabul edilmiş Anayasa değişiklikleri
hakkındaki kanunların Cumhurbaşkanınca TBMM’ye geri
gönderilmediği takdirde halk oyuna sunulması zorunludur.
E) Anayasa değişiklikleri hakkındaki kanunların halk oyuna
sunulması h&#226;linde, Anayasa’nın değiştirilen hükümlerinden
hangilerinin birlikte, hangilerinin ayrı ayrı oylanacağına
sadece Cumhurbaşkanı karar verebilir.
171
Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay denetimine tabi
değildir?
A) Rekabet Kurumu
B) Ankara Üniversitesi
C) Sosyal Güvenlik Kurumu
D) Türkiye Kömür ışletmeleri Genel Müdürlüğü
E) Ankara Büyükşehir Belediyesi
172
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın metnine
dahil değildir?
A) Başlangıç kısmı
B) Geçici maddeler
C) Madde kenar başlıkları
D) Anayasa değişikliğine ilişkin hüküm
E) ınkılap kanunlarının korunmasına ilişkin madde
173
Aşağıdakilerden hangisi TC Anayasa’nda öngörülen,
temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında esas
alınacak ölçütlerden biri değildir?
A) Öze dokunma yasağı
B) Kanunla sınırlama
C) Anayasa’nın sözü ve ruhu
D) Ölçülülük ilkesi
E) Kuvvetler ayrılığı ilkesi
174
Aşağıdakilerden hangisi seçimler ve halk
oylamasında oy kullanma hakkına sahiptir?
A) Asker&#238; öğrenciler
B) Silah altında bulunan erler
C) Silah altında bulunan erbaşlar
D) Taksirli suçlardan hüküm giymiş hükümlüler
E) On yedi yaşını doldurup, on sekiz yaşına girmiş
Türk vatandaşları
175
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi
partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna
uygunluğunu denetlemekle görevlidir?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Yargıtay
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) Yüksek Seçim Kurulu
E) Maliye Bakanlığı
176
Yakalanan veya tutuklanan kişinin, Anayasa’da
belirtilen süreler içinde h&#226;kim önüne çıkarılması ve bu
süreler geçtikten sonra h&#226;kim kararı olmaksızın
hürriyetinden yoksun bırakılmaması, 1982
Anayasası’nda yer alan aşağıdaki hak ve hürriyetlerden
hangisinin bir gereğidir?
A) Haberleşme hürriyetinin
B) Hak arama hürriyetinin
C) ıspat hakkının
D) Kişi hürriyeti ve güvenliğinin
E) Özel yaşamın gizliliğinin
177
1982 Anayasası’nda aşağıdakilerden hangisi sosyal
haklar bölümünde düzenlenmiştir?
A) Mülkiyet hakkı
B) Çevre hakkı
C) Düzeltme ve cevap hakkı
D) Süreli ve süresiz yayın hakkı
E) Konut dokunulmazlığı
178
1982 Anayasası’na göre, kesin hesap kanunu
tasarısını TBMM’ye aşağıdakilerden hangisi sunar?
A) Sayıştay B) Danıştay
C) Maliye Bakanı D) Başbakan
E) Bakanlar Kurulu
179
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’ne
başvurma hakkına sahip değildir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Meclis Başkanı
C) Bir davaya bakmakta olan mahkeme
D) ıktidar Partisi Meclis Grubu
E) TBMM üye tam sayısının beşte biri oranında
milletvekili
180
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ve iklim
değişikliklerine karşı mücadeleyi amaçlayan Kyoto
Protokolü’nde yer alan önlemlerden biri değildir?
A) Atmosfere salınan sera gazı miktarının azaltılması
B) Alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesi
C) Fosil yakıtların kullanılmasına ağırlık verilmesi
D) Endüstriye, daha az enerji tüketen sistemlerin
yerleştirilmesi
E) Termik santrallerde, daha az karbon çıkaran
sistemlerin devreye sokulması
181
1982 Anayasası’na göre, Genelkurmay Başkanı görev
ve yetkilerinden dolayı aşağıdakilerden hangisine karşı
sorumludur?
A) Mill&#238; Savunma Bakanı
B) Mill&#238; Güvenlik Kurulu
C) Bakanlar Kurulu
D) TBMM
E) Başbakan
182
1982 Anayasası’na göre, seçimler ve halk oylamalarıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Seçimler ve halk oylaması genel ve eşit oy esasına
göre yapılır.
B) Seçimler ve halk oylaması yargı organlarının yönetim
ve denetimi altında yapılır.
C) Seçimler ve halk oylaması açık sayım ve döküm
esaslarına göre yapılır.
D) 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve
halk oylamalarına katılma hakkına sahiptir.
E) Tutuklu ve hükümlüler seçimlerde ve halk oylamalarında
oy kullanamaz.
183
Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini
görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla
yargılayamaz?
A) Bakanlar Kurulu üyeleri
B) Yargıtay Başkanı ve üyeleri
C) Danıştay Başkanı ve üyeleri
D) Sayıştay üyeleri
E) Milletvekilleri
184
TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
185
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin
görevleri arasında yer alır?
A) Anayasa’ya aykırı uluslararası antlaşmaları iptal etmek
B) Dernek ve vakıfları tescil etmek
C) Siyasi partilerin mali denetimini yapmak
D) Vatandaşların kanunlara karşı açacakları iptal
davalarını karara bağlamak
E) Kanunları onaylamak
186
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının
Anayasa’da sayılan görev ve yetkileri içinde yer
almaz?
A) Kanunları yayımlamak
B) Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak
C) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
D) Gerekli gördüğü hallerde herhangi bir kanunu
halkoyuna sunmak
E) Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık
etmek
187
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
TBMM’nin yetkileri arasında yer almaz?
A) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek
B) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek
C) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak
D) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
E) Savaş ilanına karar vermek
188
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi ınkılap
Kanunları arasında yer almaz?
A) Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
B) Diyanet ışleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun
C) Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun
D) Uluslararası Rakamların Kabulü Hakkında Kanun
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
189
Aşağıdakilerden hangisi çalışmayla ilgili olarak 1982
Anayasası’nda yer alan hükümlerden biri değildir?
A) Çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olması
B) Dinlenmenin çalışanların hakkı olması
C) Devletin çalışma hayatını geliştirmek için gerekli
tedbirleri alması
D) Küçüklerin ve kadınların çalışma şartları bakı-mından
özel olarak korunması
E) Devletin kendi işletmelerinde çalışma hayatını
geliştirmesi için devletleştirmeye gitmesi
190
1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı aşağıdaki
kanunlardan hangisini bir kez daha görüşülmek üzere
TBMM’ye geri gönderemez?
A) Bütçe kanunlarını
B) Özel af ilanına ilişkin kanunları
C) Kesin hesap kanunlarını
D) Genel af ilanına ilişkin kanunları
E) Olağanüstü h&#226;l ve sıkıyönetim kanunlarında değişiklik
öngören kanunları
191
Türkiye’de menkul kıymetlerin ödünç alma ve ödünç
verme, açığa satış ve repo işlemlerini düzenleme
görevi hangi kuruluşa aittir?
A) Rekabet Kurulu
B) Sermaye Piyasası Kurulu
C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
D) T.C. Merkez Bankası
E) Hazine Müsteşarlığı
192
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin (BM)
organlarından biri değildir?
A) Genel Kurul
B) Güvenlik Konseyi
C) Genel Sekreterlik
D) Dünya Bankası
E) Ekonomik ve Sosyal Konsey
193
Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin dönem başkanlığı
süreleri ne kadardır?
A) 4 ay B) 6 ay C) 1 yıl
D) 2 yıl E) 3 yıl
194
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Bakanlar Kurulunun yetkileri arasında yer alır?
A) Milletlerarası antlaşmaları yayımlamak
B) Tüzük çıkarmak
C) Anayasa Mahkemesine üye seçmek
D) H&#226;kimleri görevden almak
E) Bir bakanı Yüce Divana göndermek
195
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
göreviyle ilgili suçlardan ötürü Yüce Divan sıfatıyla
Anayasa Mahkemesinde yargılanabilecek kişilerden biri
değildir?
A) Anayasa Mahkemesi Başkanı
B) H&#226;kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı
C) Askeri Yüksek ıdare Mahkemesi Başkanı
D) Sayıştay Başkanı
E) TBMM Başkanı
196
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemlerden biri
değildir?
A) Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunmak
B) Genelkurmay Başkanını seçmek
C) Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak
D) Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak
E) Kanunları ve Anayasa değişikliklerini yayımlamak
197
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
olağanüstü dönemlerde bile dokunulamayacak
haklardan biridir?
A) Suçsuzluk karinesi
B) ıfade özgürlüğü
C) Dernek kurma özgürlüğü
D) Toplantı yapma özgürlüğü
E) Seyahat ve yerleşme özgürlüğü
198
1982 Anayasası’na göre, TBMM’yle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılır.
B) TBMM olağan seçim süresi dolmadan seçimlerin
yenilenmesine karar verebilir.
C) TBMM üye tam sayısının &#37; 5’inin boşalması
durumunda,
3 ay içinde genel seçimlere gidilir.
D) Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri yeni
meclisin seçilmesine kadar sürer.
E) TBMM genel oyla seçilen 550 milletvekilinden
oluşur.
199
H&#226;kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun başkanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başbakan
B) TBMM Başkanı
C) Cumhurbaşkanı
D) Yargıtay Başkanı
E) Adalet Bakanı
200
Aşağıdakilerden hangisi bir yüksek mahkemedir?
A) Cumhuriyet Başsavcılığı
B) Asliye hukuk mahkemesi
C) Uyuşmazlık Mahkemesi
D) Bölge idare mahkemesi
E) Ağır ceza mahkemesi
201
Kural olarak yıllık hazırlanan ve devletin harcamalarını
düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi Usul Kanunu
B) Bütçe Kanunu
C) Harcırah Kanunu
D) Sayıştay Kanunu
E) Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
202
Aşağıdakilerden hangisi milletlerarası antlaşmaları
onaylar ve yayımlar?
A) Başbakan
B) TBMM Başkanı
C) Cumhurbaşkanı
D) Dışişleri Bakanı
E) TBMM Dışişleri Komisyonu
203
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri
ve teşkilatı aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?
A) Kanun
B) Danıştay kararı
C) Başbakanın kararı
D) Bakanlar Kurulu kararı
E) Cumhurbaşkanının kararı
204
Bakanlar, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı
aşağıdakilerin hangisinde yargılanırlar?
A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Sayıştay
D) Yüce Divan
E) Uyuşmazlık Mahkemesi
205
Aşağıdakilerden hangisi başbakan olmak için
karşılanması gereken koşullardan biridir?
A) TBMM üye tamsayısının en az beşte biri tarafından
önerilmek
B) Bir siyasal partinin genel başkanı olmak
C) Yükseköğrenim yapmış olmak
D) Milletvekili olmak
E) En az 40 yaşında olmak
206
TBMM Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde
kaç kez seçim yapılır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
207
Başkomutanlığı aşağıdakilerden hangisi temsil eder?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) TBMM Başkanı
D) Milli Savunma Bakanı
E) ıçişleri Bakanı
208
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve
yetkilerinden biri değildir?
A) Para basılmasına karar vermek
B) Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde
kararname çıkarma yetkisi vermek
C) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak
D) Savaş ilanına karar vermek
E) Başbakanı atamak ve Başbakanın istifasını kabul
etmek
209
Aşağıdakilerden hangisi aynı görev için üst üste iki kez
seçilemez?
A) TBMM Başkanı
B) Anayasa Mahkemesi Başkanı
C) Dışişleri Bakanı
D) ıçişleri Bakanı
E) Başbakan
210
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının katılamadığı
zamanlar aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında
toplanır?
A) Başbakan
B) ıçişleri Bakanı
C) Dışişleri Bakanı
D) TBMM Başkanı
E) Genelkurmay Başkanı
211
I. Başlangıç metni
II. 1. maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğunu
öngören hüküm
III. 2. maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri hakkındaki
hükümler
IV. 3. maddesindeki hükümler
1982 Anayasası’nın yukarıdaki hükümlerinden
hangilerinin değiştirilmesi yasaktır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
212
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin iç ticaret
hacminin büyümesinde etkili değildir?
A) Tarım ürünlerinin çeşitlenmesi
B) Endüstri ürünlerinin artması
C) Dış alımların gittikçe artması
D) Pazarlama koşullarının iyileşmesi
E) Ulaştırma olanaklarının artması
213
I. Cumhurbaşkanı
II. TBMM Başkanı
III. Başbakan
IV. Bakanlar Kurulu
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri
tatil veya ara verme sırasında TBMM’yi doğrudan
doğruya toplantıya çağırabilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
214
I. Anayasa Mahkemesi Başkanı
II. TBMM Başkanı
III. Başbakan
IV. Cumhurbaşkanı
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangilerini
doğrudan TBMM seçer?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve IV E) III ve IV
215 (2006 KPSS)
1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalarla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.
B) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu
sayılamaz.
C) Ceza sorumluluğu şahsidir.
D) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun
suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.
E) Bir kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü
yerine getirememekten dolayı da özgürlüğünden
alıkonulabilir.
216 (2008 KPSS)
1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalarla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri
ancak kanunla konulabilir.
B) Vatandaş hiçbir durumda suç sebebiyle yabancı
bir ülkeye verilemez.
C) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kimse
suçlu sayılamaz.
D) Ceza sorumluluğu şahsidir.
E) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil
olarak kabul edilemez
217
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi tüzük
çıkarabilir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Sayıştay
C) Bakanlıklar
D) Cumhurbaşkanı
E) Kamu tüzel kişileri
218
1982 Anayasası’na göre, Devlet Denetleme Kurulu
Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?
A) TBMM Başkanı
B) Başbakan
C) Cumhurbaşkanı
D) H&#226;kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
E) Anayasa Mahkemesi Başkanı
219
Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetimler içinde yer
almaz?
A) ıl özel idaresi
B) ılçe idaresi
C) Belediye idaresi
D) Büyükşehir belediyesi
E) Köy idaresi
220
Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk
kurallarından sadece yazılı olanlara ne ad verilir?
A) Kamusal hukuk B) Tarihi hukuk
C) Dogmatik hukuk D) Tabii hukuk
E) Mevzu hukuk
221
1982 Anayasası’na göre, Türk vatandaşlığıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes
Türk’tür.
B) Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür.
C) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir
eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.
D) Vatandaşlıktan çıkarmayla ilgili karar ve işlemlere
karşı yargı yolu kapalıdır.
E) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve
ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir
222
Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin şartlarından
biri değildir?
A) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması
B) Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi
C) Devlet başkanının halk tarafından seçilmesi
D) ıdarenin yargısal denetiminin yapılması
E) Yargı bağımsızlığı
223
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’den beyin göçünü
önlemek için alınması gereken önlemlerden
biri değildir?
A) Bilimsel araştırmalara daha fazla önem verilmesi
B) Ücretlerin artırılması
C) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
D) Üniversitelerin geliştirilmesi
E) Yabancı ülkelerden bilim adamları getirilmesi
224
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’e bağlı
kuruluşlardan biri değildir?
A) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
B) Ekonomik ışbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
C) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
D) Kalkınma Programı (UNDP)
E) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
225
Avrupa Birliği (AB) üyesi olan aşağıdaki ülkelerden
hangisi, AB’nin ortak para birimi olan Avro’yu kabul
etmeyerek kendi ulusal para birimini kullanmaya devam
etmektedir?
A) Almanya B) Yunanistan C) ıngiltere
D) ıtalya E) Belçika
226
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) 10
Eylül 2008 tarihinde başlattığı deneyin amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kansere çare bulmak
B) Dünyadaki kuraklık sorununu çözmek
C) Evrenin oluşumundaki sırları ortaya çıkarmak
D) Yenilenebilir yakıtlar geliştirmek
E) Depremleri önceden haber verecek sistemler
Geliştirmek
227
Dünya Su Forumu 2009 yılının Mart ayında aşağıdaki
şehirlerden hangisinde yapılmıştır?
A) Berlin B) Paris C) Madrid
D) Tokyo E) ıstanbul
228
Dünya Su Forumunun 2009 yılının Mart ayında
kaçıncısı yapılmıştır ?
A) 1 B)3 C) 5 D)9 E)11
229
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın çalışma
şartları ve dinlenme hakkını düzenleyen maddesinde,
özel olarak korunması gerekenler arasında
sayılmamıştır?
A) Küçükler
B) Kadınlar
C) Ruhi yetersizliği olanlar
D) Bedensel yetersizliği olanlar
E) 65 yaşını doldurmuş olan yaşlılar
230
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda tanınmış
hak ve özgürlüklerden biri değildir?
A) Sendika hakkı
B) Seyahat özgürlüğü
C) Kanun teklifinde bulunma hakkı
D) Din ve vicdan özgürlüğü
E) Sosyal güvenlik hakkı
231
1982 Anayasası’na göre, dilekçe hakkıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye’de ikamet eden yabancılar başka bir koşul
aranmaksızın dilekçe hakkından yararlanabilir.
B) Her Türk vatandaşı dilekçe hakkına sahiptir.
C) Dilekçe kişilerin kamu ile ilgili şik&#226;yetlerini içerebilir.
D) Dilekçe kişinin kendisiyle ilgili bir dileğini içerebilir.
E) Dilekçe ile yetkili makamlara ve TBMM’ye başvurulabilir
232
Aşağıdakilerden hangisi, siyasi iktidarın
sınırlandırılmasını sağlayan hukuki araçlardan biri
değildir?
A) Katı anayasa
B) Yargı denetimi
C) Çift meclis sistemi
D) Devlet başkanının vetosu
E) Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname
çıkarabilme yetkisine sahip olması
233
1982 Anayasası’na göre, kamulaştırmayla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kamulaştırmayı devlet ve diğer kamu tüzel kişileri
yapabilir.
B) Kamulaştırma kamu yararının gerektirdiği h&#226;llerde
yapılabilir.
C) Turizm amacıyla kamulaştırma yapılabilir.
D) Kamulaştırma bedeli hiçbir koşulda takside
bağlanamaz, bu bedelin mutlaka peşin olarak ödenmesi
gerekir.
E) Yeni ormanların yetiştirilmesi amacıyla kamulaştırma
yapılabilir.
234
Türkiye’nin dış ticaret açığı vermesinde
aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Dış alım ve dış satımda taşımacılığın çoğunlukla
yabancı gemiler tarafından yapılması
B) Dış pazarlarla rekabet güçlüklerinin yaşanması
C) Dış alımın büyük bir kısmını endüstri ürünleri,
petrol ve doğal gazın oluşturması
D) Tarımsal üretimin bir kısmının iç pazarda tüketilmesi
E) Dış ticaret ürünlerinde beklenen uluslararası
standartlara ulaşılamaması
235
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi için
TBMM üye tamsayısının en az beşte biri kadar
milletvekilinin imzası şarttır?
A) Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri dışından
aday gösterilmesi
B) Meclis soruşturması açılmasının istenmesi
C) Başbakan hakkında gensoru önergesi verilmesi
D) Bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine ilişkin
TBMM Genel Kurulu kararının iptali için Anayasa
Mahkemesine başvurulması
E) Özel af için kanun teklifinde bulunulması
236
1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin Bakanlar Kuruluna
belli bir konuda kanun hükmünde kararname çıkarma
yetkisi verdiği yetki kanununda, aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin
amacı
B) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin kapsamı
C) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin ilkeleri
D) Yetki kanununun süresi ve bu süre içinde birden
fazla kanun hükmünde kararnamenin çıkarılıp
çıkarılamayacağı
E) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin
yürürlükten kaldırabileceği kanun hükümleri
237
1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulunun
oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi üyeleri
arasından seçtikleri üyelerden oluşur.
B) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi üyeleri
arasından her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden oluşur.
C) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi üyeleri
arasından her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden
H&#226;kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca seçilen üyelerden
oluşur.
D) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi üyeleri
arasından her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden
TBMM Genel Kurulunca seçilen üyelerden oluşur.
E) Anayasa Mahkemesinin kendi üyeleri arasından
görevlendirdiği bir üyenin Başkanlığında, Yargıtay ve
Danıştay Genel Kurullarının kendi üyeleri arasından
seçtikleri üyelerden oluşur.
238
Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Başbakanlık yönetmelik çıkarabilir.
B) Bakanlar Kurulu yönetmelik çıkarabilir.
C) Kanunda belirtilen yönetmeliklerin Resmi Gazete’de
yayımlanması zorunludur.
D) Tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla da
yönetmelikler çıkarılabilir.
E) Tüm yönetmeliklerin yargısal denetimi ilk derece
mahkemesi olarak Danıştay’da yapılır.
239
1982 Anayasası’na göre, siyasal partilerin kapatılması
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Anayasa Mahkemesi, resen sürdüreceği inceleme
sonunda, herhangi bir parti üyesinin eylemlerinden ötürü,
bir siyasal partinin temelli kapatılmasına karar verebilir.
B) Anayasa Mahkemesi, bir siyasal partinin
kapatılmasına, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar
verebilir.
C) Anayasa Mahkemesi, bir siyasal parti hakkında
sadece temelli kapatma kararı verebilir.
D) Anayasa Mahkemesi, bir siyasal partiyi temelli
kapatmak yerine, o partinin bir süre seçimlere
katılmasının yasaklanmasına da karar verebilir.
E) Anayasa Mahkemesi, bir siyasal partinin tüzüğünün
veya programının Anayasa’nın yasakladığı hususlara
aykırı olması halinde, o partinin temelli kapatılmasına
karar verebilir.
240
1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi vermiş
olduğu bir iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi,
kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden
itibaren en çok ne kadar süre için erteleyebilir?
A) 3 ay B) 5 ay C) 6 ay
D) 1 yıl E) 2 yıl
241
Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma kararının
alınmasından önce diğerlerine göre ilk olarak
yapılmalıdır?
A) Kamu yararı kararının alınması
B) Kamulaştırılacak taşınmaz malın sınırlarını ve
cinsini gösterir ölçekli plan ve krokisinin yaptırılması
C) Satın alma usulünün denenmesi
D) Kamulaştırma bedeli için yeterli ödeneğin temin
edilmesi
E) Kamulaştırılacak taşınmaz malın maliki ya da zilyedinin
belirlenmesi
242
Belediye idaresi aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?
A) Kanunla
B) Kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar
Kurulu kararı ile
C) Müşterek kararname ile
D) Danıştay idari dairesinin kararı ile
E) Doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu kararı ile
243
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Başkanı’nın görev süresi kaç yıldır?
A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 10
244
Uluslararası Adalet Divanı, aşağıdaki uluslararası
kuruluşlardan hangisinin adli organıdır?
A) Avrupa Birliği (AB)
B) Avrupa Konseyi
C) Kuzey Atlantik ıttifakı (NATO)
D) Avrupa Güvenlik ve ışbirliği Teşkilatı (AGıT)
E) Birleşmiş Milletler (BM)
245
Kısa adı “OPEC” olan uluslararası teşkilat
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Petrol üreten ülkeler teşkilatı
B) Petrol ithal eden ülkeler teşkilatı
C) Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı
D) Petrol ürünleri işverenleri teşkilatı
E) Petrol ürünleri fiyat karteli
246
TBMM bir yasama yılında en çok ne kadar süreyle
tatil yapabilir?
A) 45 gün B) 75 gün C) 2 ay
D) 3 ay E) 4 ay
247
Aşağıdakilerden hangisi halen ülkemizde milletvekili
seçimlerinde uygulanmamaktadır?
A) Seçim çevresi barajı
B) Ülke barajı (genel baraj)
C) d’Hondt sistemi
D) Geniş çevre (geniş bölge) sistemi
E) Liste usulü
248
I. Danıştay daire başkanları
II. Yargıtay Başsavcısı
III. Danıştay üyelerinin dörtte biri
IV. Anayasa Mahkemesi Üyeleri
V. Yargıtay Başkanı
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri
Cumhurbaşkanı tarafından seçilir?
A) I, II, III B) I, IV, V C) II, III, IV
D) II, IV, V E) III, IV, V
249
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi hem
Türk vatandaşlarına hem de karşılıklılık esası
gözetilmek şartıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılara
tanınmış bir haktır?
A) Seçme hakkı
B) Milletvekili seçilme hakkı
C) Yerel yönetimlere seçilme hakkı
D) Siyasi parti kurma hakkı
E) Dilekçe hakkı
250
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın
sonuçlarından biri değildir?
A) Kutuplardaki buzulların erimesi
B) Kıyı kesimlerde toprak kayıplarının artması
C) ıklimlerin başlangıç dönemlerinin ve özelliklerinin
değişmesi
D) Bitki ve hayvan türlerinin azalması ya da tamamen
yok olması
E) Sera gazlarının atmosferdeki oranının artması
251
Aşağıdakilerden hangisi dünyada önemli bir sorun
haline gelen gıda fiyatlarının artışının nedenlerinden
biri değildir?
A) Gıda tüketiminin artması
B) Yanlış tarım politikaları
C) Biyo-yakıt üretiminin artması
D) Petrol fiyatlarının düşmesi
E) Küresel iklim değişiklikleri sonucu ortaya çıkan
kuraklık ya da seller

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:45
252
Yönetmenliğini Mahzun Kırmızıgül’ün yaptığı Beyaz
Melek filmi Nisan 2008’de “En İyi Uluslar arası Yabancı
Film” ödülünü aşağıdaki festivallerin hangisinde
almıştır?
A) Cannes Film Festivali
B) Berlin Film Festivali
C) Houston Film Festivali
D) Akdeniz Film Festivali
E) Palm Springs Film Festivali
253
Ankara’da bulunan, Türk Sanatı’nın Selçuklu
Devri’nden günümüze ulaşan örneklerinin
sergilendiği, sanat tarihiyle ilgili eserleri içeren bir
ihtisas kütüphanesine de sahip olan müze
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anıtkabir Müzesi
B) Etnografya Müzesi
C) Cumhuriyet Müzesi
D) Anadolu Medeniyetleri Müzesi
E) Devlet Resim ve Heykel Müzesi
254
On yılda 10 Türk dünya markası çıkarmayı hedefleyen
marka destek projesi Turquality, öncelikle hangi
sektördeki markaları desteklemeyi hedeflemiştir?
A) Otomotiv
B) Hazır giyim
C) Endüstriyel makine
D) Kuyum/Mücevher
E) Mobilya
255
Üyelerinin güvenliğini sağlamak ve istikrarın
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, 4 Nisan 1949
tarihinde kurulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kuzey Atlantik Örgütü (NATO)
B) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
D) Avrupa Birliği (AB)
E) Uluslararası Para Fonu (IMF)
256
Sabit kur sistemlerinde, hükümet tarafından alınan bir
kararla, ülkenin ulusal parasının dış değerinin
düşürülmesine ne ad verilir?
A) Enflasyon B) Devalüasyon C) Repo
D) Sübvansiyon E) Leasing
257
Türkiye’nin dış borç yönetiminden sorumlu kamu
kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) T.C. Merkez Bankası
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Maliye Bakanlığı
E) Dış Ticaret Müsteşarlığı
258
Bir nüfus sayımında kişilere, nüfusta kayıtlı bilgilerinin
yanı sıra bir işte çalışıp çalışmadıkları, çalışıyorlarsa
yaptıkları işin türü ve yaptıkları işin eğitim aldıkları alanla
ilgili olup olmadığı, aldıkları ücret de sorulmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisi için bu nüfus
sayımı sonuçlarından yararlanılmaz?
A) Askerlik çağındakilerin belirlenmesi
B) Kişi başına düşen gelir miktarının belirlenmesi
C) Eğitim kurumlarının planlanması
D) Nüfusun iş kollarına göre dağılımının belirlenmesi
E) Yapılacak enerji santrallerinin yerlerinin belirlenmesi
259
İlçe yönetiminin başında aşağıdakilerden hangisi
bulunur?
A) Vali
B) Kaymakam
C) Muhtar
D) İlçe başkanı
E) Bölge müdürü
260
“Adil yargılanma” aşağıdaki anayasal ilkelerden
hangisinin gereğidir?
A) Hukuk devleti
B) Üniter devlet
C) Laik devlet
D) Sosyal devlet
E) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
261
Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk düzenindeki
yaptırım türlerinden biri değildir?
A) Cebri icra B) Ceza C) Kısas
D) Tazminat E) İptal
262
Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilen yabancı temsilcileri
kabul etmek görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) TBMM Başkanı
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) Devlet bakanı
E) Cumhurbaşkanı
263
TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını aşağıdakilerden
hangisi kabul eder?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) TBMM
D) Yüksek Seçim Kurulu
E) Danıştay
264
Aşağıdakilerden hangisi kanun teklif etmeye yetkilidir?
A) Anayasa Mahkemesi Başkanı
B) Danıştay Başkanı
C) Yargıtay Başkanı
D) Milletvekilleri
E) Hâkimler
265
Siyasi parti üyesi olabilmek için en az kaç yaşını
doldurmuş olmak gerekir?
A) 15 B) 18 C) 20 D) 21 E) 25
266
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan yüksek
mahkemelerden biri değildir?
A) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) Ağır ceza mahkemesi
C) Yargıtay
D) Askeri Yargıtay
E) Danıştay
267
Milli Güvenlik Kurulunun gündemini aşağıdakilerden
hangisi düzenler?
A) TBMM Başkanı
B) Adalet Bakanı
C) Cumhurbaşkanı
D) İçişleri Bakanı
E) Milli Savunma Bakanı
268
Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’nın 2. maddesinde
sayılan cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almaz?
A) İnsan haklarına saygılı
B) Demokratik
C) Laik
D) Sosyal
E) Halkçı
269
TBMM kararıyla, 1 Ocak 2005 tarihinde Türk
lirasından (TL) kaç sıfır atılmıştır?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3
270
İnsan haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) İnsan hakları sadece sivil toplum örgütleri
tarafından güvence altına alınır.
B) İnsan hakları bireyi topluma ve devlete karşı korur.
C) İnsan en üstün değer olarak kabul edilmelidir.
D) İnsan hakları tüm insanlar bakımından geçerli olmalıdır.
E) İnsan hakları bakımından ırk, din, cins farkı gözetilemez.
271
Kanunların şekil bakımından Anayasa’ya uygun olup
olmadığını aşağıdakilerden hangisi denetler?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Danıştay
E) Uyuşmazlık Mahkemesi
272
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve
yetkilerinden biri değildir?
A) Para basılmasına karar vermek
B) Kanun koymak
C) Savaş ilanına karar vermek
D) Bakanlar Kurulunu denetlemek
E) Üniversite rektörlerini seçmek
273
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin denetleme
biçimlerinden biri değildir?
A) Soru
B) Genel görüşme
C) Gensoru
D) Meclis araştırması
E) Ara seçim
274
Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilmek için
aranan şartlardan biri değildir?
A) En az lise mezunu olmak
B) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak
C) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
E) Kısıtlı olmamak
275
1982 Anayasası’na göre, olağan kanun hükmünde
kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Yetki kanununda çıkarılacak kanun hükmünde
kararnamenin kapsamının ve kullanma süresinin
gösterilmesi gerekir.
B) Kanun hükmünde kararnameler Resmî Gazete’de
yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulur.
C) Bakanlar Kurulunun istifası ya da düşürülmesi belli bir
süre için verilmiş yetkinin sona ermesine sebep olmaz.
D) Yasama döneminin bitmesi, belli bir süre için verilmiş
de olsa kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin
sona ermesine yol açar.
E) Yetki yasaları ve bunlara dayanan kanun hükmünde
kararnameler, TBMM’de öncelik ve ivedilikle görüşülür.
276
1982 Anayasası’na göre, TBMM seçimleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) TBMM savaş nedeniyle seçimlerin 1 yıl geriye
bırakılmasına karar verebilir.
B) Ara seçim yapılmasının gerektiği her durumda, seçimin
ne zaman yapılacağını Yüksek Seçim Kurulu belirler.
C) Boşalan milletvekilliklerinin sayısı, üye tam sayı-sının
yüzde beşini bulması durumunda 3 ay için-de ara seçim
yapılmasına karar verilir.
D) Ara seçim her seçim döneminde kural olarak 1 defa
yapılır.
E) TBMM Genel Kurulu yasama dönemi sona ermeden
seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
277
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Anayasa’nın “Başlangıç” kısmında sayılan hususlardan
biri değildir?
A) Millet iradesinin mutlak üstünlüğü
B) Anayasa’nın üstünlüğü
C) Eşitlik ve sosyal adalet gerekleri
D) Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları
E) Parlamenter hükûmet sisteminin benimsenmiş olması
278
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir
milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine veya
Meclis kararıyla düşürülmesine neden olan hallerden
biri değildir?
A) Bir milletvekilinin milletvekili seçilmeye engel bir
suçtan kesin hüküm giymesi
B) Bir milletvekilinin, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir
görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmesi
C) Bir milletvekilinin partisinden istifa ederek başka bir
partiye girmesi veya seçim hükümleri hariç Bakanlar
Kurulunda görev alması
D) Bir milletvekilinin kesin bir mahkeme kararıyla
kısıtlanması
E) Bir milletvekilinin Meclis çalışmalarına özürsüz veya
izinsiz olarak 1 ay içerisinde toplam 5 bir-leşim günü
katılmaması
279
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
mahalli idarelerin özelliklerinden biri değildir?
A) Görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun
olarak kanunla düzenlenmeleri
B) Yürütme organlarının seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulmaları
C) Merkezî idarenin vesayet denetimine tabi olmaları
D) Seçimlerin 5 yılda bir yapılması
E) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları
280
Jandarma Genel Komutanlığı aşağıdakilerden
hangisinin bağlı kuruluşudur?
A) Genelkurmay Başkanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Başbakanlık
D) Cumhurbaşkanlığı
E) Milli Savunma Bakanlığı
281
Aşağıdaki olayların hangisinde İngiltere, Osmanlı
Devleti’nin yanında yer almıştır?
A) 1821-1829 Yunan Ayaklanması
B) 1827 Navarin Savaşı
C) 1831-1833 Mehmet Ali Paşa Ayaklanması
D) 1876 Bulgar Ayaklanması
E) 1912-1913 Balkan Savaşları
282
Türkiye’de yapılacak olan 2011 Dünya
Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları aşağıdaki kayak
merkezlerinin hangisinde düzenlenecektir?
A) Uludağ B) Ilgaz C) Kartepe
D) Kartalkaya E) Palandöken
283
Tüzüklerin iptaline ilişkin davalara aşağıdakilerden
hangisi bakar?
A) Yargıtay
B) Danıştay
C) İdare mahkemesi
D) Bölge idare mahkemesi
E) Anayasa Mahkemesi
284
Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-si
yanlıştır?
A) Anayasa’nın yönetmelik çıkarılabileceğine açıkça izin
vermediği konularda yönetmelik çıkarılamaz.
B) Yönetmelikle düzenlenen bir konunun mutlaka yasal
dayanağının bulunması gerekir.
C) Yönetmelikle suç ve ceza konulamaz.
D) Bakanlıklar yönetmelik çıkarabilirler.
E) Normlar hiyerarşisinde genelge, yönetmeliğin altındadır.
285
Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin gelir
kaynaklarından biri değildir?
A) Parti üyelerinden alınan giriş ve üyelik aidatları
B) Parti milletvekillerinden alınan milletvekili aidatı
C) Devletçe yapılan yardımlar
D) Ticari faaliyet kazançları
E) Partinin mal varlığından elde edilen gelirler
286
1982 Anayasası’na göre, TBMM bir yasama yılın-da
en çok kaç ay tatil yapabilir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
287
1982 Anayasası’na göre, kanunları yayımlamak
görevi kime aittir?
A) TBMM Başkanı
B) Başbakan
C) Cumhurbaşkanı
D) İçişleri Bakanı
E) Adalet Bakanı
288
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet’in
niteliklerinden olan sosyal devletin amaçlarından biri
değildir?
A) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
B) Devlet mülkiyetinin genişletilmesi
C) Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması
D) İstihdamın geliştirilmesi
E) Fırsat eşitliğinin sağlanması
289
Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin
gereklerinden biri değildir?
A) Yasal idare
B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği
C) İdarenin mali sorumluluğu
D) Yargı bağımsızlığı
E) İki kanatlı yürütme organı
290
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
yüksek mahkemeler arasında yer alır?
A) Bölge idare mahkemeleri
B) İl seçim kurulu
C) Ağır ceza mahkemeleri
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
E) Yargıtay
291
Türk Medeni Kanunu’na göre, kişilik nasıl başlar?
A) Sağ ve tam doğumla
B) Ayırt etme gücünün kazanılmasıyla
C) Yedi yaşına girmekle
D) Reşit olmakla
E) Evlenmekle
292
1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalarla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hiç kimse, kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını
suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil
göstermeye zorlanamaz.
B) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir
yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı
özgürlüğünden alıkonulamaz.
C) İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran
bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni
bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
D) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak
kabul edilemez.
E) Savaş hâli ve terör suçları dışında ölüm cezası
verilemez.
293
1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetlerin
sınırlandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlamalar,
düzenledikleri temel hak ve hürriyetin özüne dokunamaz.
B) Temel hak ve hürriyetler Anayasa’da gösterilen genel
nedenlerle ve ayrıca Anayasa’nın ilgili maddelerinde
öngörülen özel sebeplerle sınırlanabilir.
C) Temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz.
D) Temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlamalar
ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
E) Temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlamalar,
Anayasa’nın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz.
294
1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin gelir ve
giderleri ile bunların Anayasa’ya uygunluğunun
denetimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Siyasi partiler amaçlarına uygun olmak şartıyla
ticari faaliyette bulunabilirler.
B) Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin Anayasa’ya
uygunluğu konusundaki temel ilke bunların siyasi partilerin
amaçlarına uygun olmasıdır.
C) Siyasi partilerin gelir ve giderleriyle ilgili denetim görevi
ve yetkisi esas itibarıyla Anayasa Mahkemesine ait olup, bu
görevin yerine getirilmesi sırasında Sayıştay’dan yardım
sağlanacağı bizzat Anayasa tarafından hüküm altına
alınmıştır.
D) Anayasa’da, siyasi partilerin mal edinimleri ile
gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti,
bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık hâlinde
uygulanacak yaptırımların bir kanunla düzenlenmesi
emredilmiştir.
E) Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası
kuruluşlardan ve Türk uyruğunda olmayan
gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar
295
1982 Anayasası’na göre, olağanüstü hâllerde
çıkarılabilecek olan kanun hükmünde kararnamelerle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu kararnameler Cumhurbaşkanının başkanlığında
toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.
B) Bu kararnamelerin çıkarılabilmesi için TBMM’nin daha
önceden kabul edeceği bir yetki kanununa gerek yoktur.
C) Bu kararnamelerle, olağanüstü hâlin gerekli kıldığı
durumlarda temel haklar ve hürriyetler de düzenlenebilir.
D) Bu kararnamelerin de yayımlandıkları gün TBMM’ye
sunulmaları gerekir.
E) Bu kararnameler Resmî Gazete’de yayımlanmak
zorunda olmayıp, yalnızca olağanüstü hâlin geçerli olduğu
bölgede ilan edilmek suretiyle de yürürlüğe sokulabilir.
296
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
TBMM seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi
koşullarından biri değildir?
A) Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa
etmesi üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulunun
kurulamaması
B) Yeni seçilen TBMM’de Başkanlık Divanının
oluşturulmasından sonra 45 gün içinde Bakanlar
Kurulunun kurulamaması
C) TBMM Başkanının, TBMM’nin toplandığı günden
itibaren 5 gün içinde seçilememesi
D) Yeni kurulan Bakanlar Kurulunun göreve başlama
sırasında istediği güvenoyunu alamaması hâlinde 45 gün
içinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması veya
kurulduğu hâlde güvenoyu alamaması
E) Bakanlar Kurulunun TBMM tarafından güvensizlik
oyuyla düşürülmesinden itibaren 45 gün içinde yeni
Bakanlar Kurulunun kurulamaması veya kurulduğu hâlde
güvenoyu alamaması
297
I. TBMM üyelerinin yasama dokunulmazlıklarının
kaldırılmasına ilişkin TBMM kararlarına karşı yapılacak
başvuruların karara bağlanması
II. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunların halkoyuna
sunulması işlemlerinin genel yönetimi ve denetimi
III. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi
işlemlerinin genel yönetimi ve denetimi
IV. TBMM Başkanının seçilmesi işlemlerinin yönetimi ve
denetimi
V. TBMM üyelerinin seçim tutanaklarının ve
Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarının kabul edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’na göre,
Yüksek Seçim Kurulunun görevleri arasında yer alır?
A) I, II ve IV B) I, III ve V C) I, IV ve V
D) II, III ve IV E) II, III ve V
298
1982 Anayasası’na göre, yasama dokunulmazlığı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suç işlediği ileri sürülen milletvekili, Meclisin kararı
olmadan sorguya çekilemez ve tutuklanamaz.
B) Yasama dokunulmazlığının TBMM tarafından
kaldırılması o milletvekilinin milletvekilliği sıfatını sona
erdirmez.
C) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli yasama
dokunulmazlığı kapsamı dışındadır.
D) Yasama dokunulmazlığı milletvekilliğinin devamı
boyunca geçerlidir.
E) Milletvekili sahip olduğu yasama dokunulmazlığından
dilediği zaman vazgeçebilir.
299
I. Olağanüstü hâl ilan edilmesine karar verilirken
II. Bir özel teşebbüsün devletleştirilmesine karar verilirken
III. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin
çıkarılmasında
IV. Başbakanın görev sırasında güvenoyu isteminde
bulunmasına yönelik düşüncesinin görüşülmesinde
V. Sıkıyönetim ilan edilmesine karar verilirken
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerin hangilerinde
Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanının başkanlığında
toplanması gerekir?
A) I, III ve V B) I, IV ve V C) II, III ve IV
D) II, III ve V E) III, IV ve V
300
1982 Anayasası’na göre, temel hak ve özgürlüklerin
kullanımının kısmen ya da tamamen durdurulması ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Temel hak ve özgürlüklerin kullanımı yalnızca savaş,
seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü hâllerde
durdurulabilir.
B) Bir temel hak ve özgürlüğün kullanımı durdurulurken
Türkiye’nin milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükleri
ihlal edilemez.
C) Bir temel hak ve özgürlüğün kullanımının durdurulması
ölçülülük ilkesi çerçevesinde mümkündür.
D) Bir hak ve özgürlüğün kullanımının durdurulması
geçici bir nitelik taşır.
E) Bir temel hak ve özgürlüğün kullanımının
durdurulmasına ilişkin olarak yapılan bütün işlemler
Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir
301
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Başbakanın yetkilerinden biri değildir?
A) Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek
B) Bir kanuna karşı Anayasa Mahkemesinde iptal
davası açmak
C) Bakanlıklar arasında iş birliğini sağlamak
D) Bakanları seçmek ve bakanların görevden alınmasını
Cumhurbaşkanına önermek
E) Millî Güvenlik Kuruluna katılmak
302
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin
görev ve yetkileri arasında yer almaz?
A) Bazı kişileri Yüce Divan sıfatıyla yargılamak
B) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararlarını
denetlemek
C) Uyuşmazlık Mahkemesinin üyelerini seçmek
D) Siyasal partilerin mali denetimini yapmak
E) Kanun, kanun hükmünde kararname ve TBMM
İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek
303
Aşağıdaki kural ve işlemlerden hangisi 1982 Anayasası
ile yargı denetimi dışında tutulmamıştır?
A) Milletlerarası antlaşmalar
B) Yüksek Askerî Şûra kararları
C) İnkılap Kanunları’nın Anayasa’nın halkoyu ile kabul
edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümleri
D) Yükseköğretim Kurulu kararları
E) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
304
I. Başbakanın yasama organı üyeleri içinden belirlenmesi
II. Bakanlar Kurulunun yasama organı önünde siyasal
açıdan sorumlu olması
III. Doğrudan doğruya halk tarafından seçilen bir
Devlet Başkanının varlığı
IV. Devlet Başkanının çoğunlukla sembolik ve törensel
yetkilerle donatılmış olması
V. Kanunların Anayasa’ya uygunluğunun merkezileşmiş
bir yargı organı tarafından denetlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri klasik parlamenter sistemin
özellikleri arasındadır?
A) I, II ve III B) I, II ve IV
C) I, II ve V D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
305
Laik devlette,
I. ticaret,
II. hukuk,
III. eğitim
alanlarının hangilerinde laikliğin söz konusu olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:47
306
1982 Anayasası’na göre, ölüm cezasıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Anayasa’da sadece savaş suçları için ölüm cezasının
verilebileceği öngörülmektedir.
B) Anayasa’da sadece terör suçları için ölüm cezasının
verilebileceği öngörülmektedir.
C) Anayasa’da terör ve savaş suçları için ölüm cezasının
verilebileceği öngörülmektedir.
D) Anayasa’da sadece ülkenin tümünde sıkıyönetim veya
olağanüstü h&#226;l varken, ölüm cezasının verilebileceği
öngörülmektedir.
E) Anayasa’da 2004 yılında yapılan değişikliklerde ölüm
cezasının verilemeyeceği öngörülmüş ve bu ceza hukuk
sisteminden tümüyle çıkarılmıştır.
307
Aşağıdaki Anayasa hükümlerinden hangisi
“mücadeleci demokrasi” anlayışının bir sonucudur?
A) Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya
faaliyetleriyle sebep olan üyeleri, Anayasa Mahkemesinin
temelli kapatmaya ilişkin kararının Resm&#238; Gazete’de
gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl
süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yönetici ve
denetçisi olamazlar.
B) Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez
unsurlarıdır.
C) Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve
siyasi partilere Devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali
yardım yapar.
D) TBMM’deki siyasi parti grupları Meclis başkanlığı için
aday gösteremezler.
E) TBMM’deki siyasi parti gruplarında, Meclis
soruşturmasıyla ilgili görüşme yapılamaz ve karar
alınamaz.
308
1982 Anayasası’na göre, “yerleşme hürriyeti” aşağıdaki
sebeplerden hangisine bağlı olarak sınırlanamaz?
A) Genel ahlakı korumak
B) Suç işlenmesini önlemek
C) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
D) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
E) Kamu mallarını korumak
309
1982 Anayasası, aşağıdakilerden hangisinin izin
sistemine bağlanmasını yasaklamamıştır?
A) Radyo, televizyon ve sinema yayımlarının
B) Süreli yayınların
C) Süresiz yayınların
D) Dernek kurmanın
E) Gösteri yürüyüşü düzenlemenin
310
1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
olağan ve olağanüstü kanun hükmünde kararnamelerin
her ikisi için de geçerlidir?
A) Her iki kanun hükmünde kararnamenin çıkarılabilmesi
için de TBMM’nin bir kanunla Bakanlar Kuruluna yetki
vermesi gerekir.
B) Her iki kanun hükmünde kararnameyle de Anayasa’nın
2. kısmının birinci, ikinci ve dördüncü bölümlerinde yer alan
temel hak ve hürriyetler düzenlenemez.
C) Her iki kanun hükmünde kararname de Bakanlar
Kurulunca yapılır ve daha sonra Cumhurbaşkanının
onayına sunulur.
D) Her iki kanun hükmünde kararnamenin de TBMM’ce
görüşülme ve karara bağlanma süresi Anayasa’da
öngörülmüştür. Bu sürede karara bağlanmayan kanun
hükmünde kararnameler kendiliğinden yürürlükten kalkar.
E) Her iki kanun hükmünde kararnamenin de Resm&#238;
Gazete’de yayımlanması ve yayımlandıkları gün TBMM’ye
sunulması gerekir.
311
1982 Anayasası’na göre, seçimden önce veya sonra bir
suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı
olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz
ve yargılanamaz.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu hükmün
istisnasıdır?
A) Ağır ceza mahkemesinde yargılanması gereken suç
B) Seçimden önce soruşturmasına başlanması koşuluyla
yüz kızartıcı suçlar
C) Milletvekili seçildikten sonra işlenmesi koşuluyla,
Anayasa’da yasaklanan eylemler içine giren suçlar
D) Her türlü suçüstü h&#226;li
E) Seçimden önce soruşturmasına başlanması koşuluyla
Anayasa’da yasaklanan eylemler içine giren suçlar
312
H&#226;kimin kanunda bir boşluk olup olmadığını
belirleyebilmek için yapması gerekenle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Takdir hakkını kullanmalıdır.
B) Örf ve &#226;det hukukunu araştırmalıdır.
C) Kanun hükümlerini yorumlamalıdır.
D) Doktrin ve mahkeme içtihatlarını incelemelidir.
E) Dürüstlük kuralına başvurmalıdır.
313
1982 Anayasası’na göre, bütçe kanunuyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bütçe Komisyonu 40 üyeden oluşur.
B) Merkez&#238; yönetim bütçe tasarısı, mali yılın başından en
az 75 gün önce Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye
sunulur.
C) Bütçe Komisyonunda iktidar grubu ya da grupları en
az 25 üye ile temsil edilir.
D) Bakanlar Kurulu bütçe kanununda kanun hükmünde
kararnameyle değişiklik yapamaz.
E) Cumhurbaşkanı bütçe kanununu tekrar görüşülmek
üzere 15 gün içerisinde Meclis’e geri gönderebilir.
314
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisinin
Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanması şart
değildir?
A) Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi
nedeniyle sıkıyönetim ilan ederken Bakanlar Kurulunun
B) Milli Güvenlik Kurulunun
C) Ağır ekonomik bunalım nedeniyle olağanüstü h&#226;l ilan
ederken Bakanlar Kurulunun
D) Tabii afet sebebiyle ilan edilmiş olağanüstü h&#226;l
süresince, olağanüstü kanun hükmünde kararname
çıkarırken Bakanlar Kurulunun
E) Şiddet olaylarının yaygınlaşması sebebiyle ilan edilmiş
olağanüstü h&#226;l süresince, olağanüstü kanun hükmünde
kararname çıkarırken Bakanlar Kurulunun
315
Aşağıdakilerden hangisi kısıtlama nedenlerinden biri
değildir?
A) Akıl zayıflığı
B) Yaş küçüklüğü
C) Savurganlık
D) Kötü yaşama tarzı
E) Mal varlığını kötü yönetme
316
Aşağıdaki bakanlardan hangisi Mill&#238; Güvenlik Kurulu
üyelerinden biri değildir?
A) Dışişleri Bakanı B) ıçişleri Bakanı
C) Adalet Bakanı D) Mill&#238; Savunma Bakanı
E) Maliye Bakanı
317
Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda ilk kez
ve doğrudan yer almış kuruluşlardan biridir?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Asker&#238; Yüksek ıdare Mahkemesi
C) Diyanet ışleri Başkanlığı
D) Devlet Denetleme Kurulu
E) Mill&#238; Güvenlik Kurulu
318
Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisini
denetleyemez?
A) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
B) Kamuya yararlı dernekler
C) Kamuya yararlı vakıflar
D) ışçi ve işveren meslek kuruluşları
E) Silahlı Kuvvetler
319
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevleri arasında
yer almaz?
A) Kanun çıkarmak
B) Parti değiştiren milletvekilinin üyeliğinin düşmesine
karar vermek
C) Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak
D) Bütçe kanununu görüşmek ve kabul etmek
E) Savaş h&#226;li ilanına karar vermek
320
1982 Anayasası’na göre, bir siyasi partinin
kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava
açma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına
B) Yargıtay Genel Kuruluna
C) Danıştay Başsavcısına
D) Ankara Cumhuriyet Başsavcısına
E) ıçişleri Bakanına
321
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın
sistematiğinde “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlığı
altında düzenlenmemiştir?
A) ıspat hakkı
B) Zorla çalıştırma yasağı
C) Bilim ve sanat hürriyeti
D) Sosyal Güvenlik Hakkı
E) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
322
Mill&#238; egemenlik ilkesinin Anayasa’da açıkça ilk kez yer
almasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 1921 Anayasası’nda yer almıştır.
B) 1876 Anayasası’nda 1909 yılında yapılan Anayasa
değişikliğiyle kabul edilmiştir.
C) 1921 Anayasası’nda 29 Ekim 1923 tarihinde yapılan ve
aynı zamanda Cumhuriyeti ilan eden Anayasa değişikliğiyle
kabul edilmiştir.
D) 1924 Anayasası’nda yer almıştır.
E) 1924 Anayasası’nda 1928 yılında yapılan Anayasa
değişikliğiyle kabul edilmiştir.
323
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir?
A) Çalışma B) Haberleşme hürriyeti
C) Sosyal güvenlik D) Toplu iş sözleşmesi
E) Sendika kurma
324
Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin
unsurlarından biri değildir?
A) Yönetimin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine
tabi olması
B) Yasaların Anayasa’ya uygunluğunun sağlanması
C) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi
D) Suç ve cezaların yasayla düzenlenmesi
E) Yasa önünde eşitlik ilkesinin benimsenmesi
325
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkileri
arasında yer almaz?
A) Kanun yapmak
B) Güvensizlik oyuyla Bakanlar Kurulunu düşürmek
C) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere
gönderilmesine karar vermek
D) Başbakana veya bakanlara belli bir konu hakkında
soru sormak
E) Anayasa Mahkemesine üye seçmek
326
Sayıştay’ın görev ve yetkileriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Genel ve katma bütçeli kuruluşların gelir ve giderlerini
TBMM adına denetler.
B) Hukuk davalarının temyiz merciidir.
C) Yasaların Anayasa’ya uygunluğunu denetler.
D) ıdari eylem ve işlemlerden kaynaklanan
uyuşmazlıklara bakar.
E) H&#226;kim ve savcıların disiplin işlerine bakar.
327
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev
ve yetkileri arasında yer almaz?
A) Yasaları bir kez daha görüşülmek üzere
TBMM’ye geri göndermek
B) Mill&#238; Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek
C) Bakanlar Kurulu kararnamelerini imzalamak
D) Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulunun görevine
son vermek
E) Başbakanı atamak
328
1982 Anayasası’na göre, sıkıyönetim h&#226;linde
sıkıyönetim komutanları aşağıdakilerden hangisine
bağlı olarak görev yapar?
A) Genelkurmay Başkanlığı
B) Emniyet Genel Müdürlüğü
C) Mill&#238; Savunma Bakanlığı
D) ıç ışleri Bakanlığı
E) Mill&#238; Güvenlik Kurulu
329
Aşağıdaki mahkemelerden hangisi Bakanlar Kurulu
üyelerini görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı
Yüce Divan sıfatıyla yargılar?
A) Yargıtay B) Danıştay
C) Anayasa Mahkemesi D) Uyuşmazlık Mahkemesi
E) Sayıştay
330
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin hükümeti denetleme
araçlarından biri değildir?
A) Bakanlara soru sormak
B) Belli bir konuda bilgi edinmek amacıyla özel bir
komisyon kurup inceleme yapmak
C) Bakanlar Kurulu üyelerini görevleriyle ilgili olarak
işledikleri bir suçtan dolayı Yüce Divana yollamak
D) Toplumu ya da Devlet faaliyetlerini ilgilendiren bir
konuyu Genel Kurulda görüşmek
E) Cumhurbaşkanını güvensizlik oyuyla düşürmek
331
1982 Anayasası’na göre, illerin idaresi aşağıdaki
esaslardan hangisine dayanır?
A) Yerellik B) Yetki genişliği
C) Vesayet yetkisi D) Yetki devri
E) Yerindenlik
332
Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyonun
özelliklerinden biridir?
A) Amacının kamu yararını gerçekleştirmek olması
B) Konusunu sivil toplum kuruluşlarının oluşturması
C) Kamu gücü kullanımını kapsamaması
D) Süreksiz olması
E) Bireylerle doğrudan ilgili olması
333
I. ıl merkezleri
II. ılçe merkezleri
III. Merkez köyler
IV. Nahiyeler
Yukarıdakilerin hangilerinde belediye kurulması
zorunludur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV
334
Sicil sistemine göre, kaç yıl üst üste olumsuz sicil
alan memur başka bir amirin emrine atanır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
335
Köy muhtarını ve ihtiyar meclisi azalarını seçmeye
hakkı olan kadın ve erkek köylülerin toplanmasına ne
ad verilir?
A) Köy topluluğu B) Köy derneği
C) Köy seçmenleri D) Köy heyeti
E) Köylüler grubu
336
Kamu hizmetlerine girişin, hizmet içinde ilerleme
ve yükselişin ve her türlü görevlendirme ve
ödüllendirmenin yalnızca yeterlik ve başarı ölçütüne
dayandığı sisteme ne ad verilir?
A) Yağma sistemi B) Başarı sistemi
C) Kamu hizmeti sistemi D) Liyakat sistemi
E) Ölçüt sistemi
337
Devlet Memurları Kanunu’na göre, memur kadrolarında
kaç adet derece bulunur?
A) 7 B) 9 C) 11 D) 13 E) 15
338
Türkiye’de en fazla sivil personele sahip bakanlık
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Maliye Bakanlığı
C) Milli Eğitim Bakanlığı
D) Tarım ve Köy işleri Bakanlığı
E) Adalet Bakanlığı
339
ıklim değişikliklerine yol açan sera gazı emisyonlarının
azaltılmasına yönelik yükümlülükler içeren Kyoto
Protokolü hangi yılda düzenlenmiştir?
A) 1983 B) 1990 C) 1997
D) 2000 E) 2002
340
Uluslararası Sergiler Bürosu, EXPO 2015 Fuarının
nerede yapılmasına karar vermiştir?
A) Milano B) Nice C) Atina
D) ızmir E) Madrid
341
1982 Anayasası’nda yapılan değişiklikle daha önce 30
olan milletvekili seçilebilme yaşı indirilmiştir.
Buna göre, 1982 Anayasası’nda yapılan değişiklikten
sonra belirlenen milletvekili seçilebilme yaşı en az
kaçtır?
A) 18 B) 20 C) 22
D) 25 E) 28
342
1982 Anayasası’na göre, Başkomutanlık ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Başkomutanlık Mill&#238; Savunma Bakanı tarafından temsil
olunur.
B) Başkomutanlık Mill&#238; Güvenlik Kurulunun manevi
varlığından ayrılamaz ve Başbakan tarafından temsil
olunur.
C) Başkomutanlık TBMM’nin manevi varlığından
ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.
D) Başkomutanlık Türk milletinin manevi varlığından
ayrılamaz ve TBMM Başkanı tarafından temsil olunur.
E) Başkomutanlık Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi
varlığından ayrılamaz ve en kıdemli orgeneral tarafından
temsil olunur.
343
1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının hastalık
veya yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak
görevinden ayrılması h&#226;llerinde, Cumhurbaşkanlığına
aşağıdakilerden hangisi vek&#226;let eder?
A) Başbakan
B) TBMM Başkanı
C) Genelkurmay Başkanı
D) Anayasa Mahkemesi Başkanı
E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
344
1982 Anayasası’na göre, savaş h&#226;li ilanı yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) TBMM
B) Başbakan
C) Cumhurbaşkanı
D) Mill&#238; Savunma Bakanı
E) Genelkurmay Başkanı
345
1982 Anayasası’nda 2007 yılında yapılan değişiklikten
sonra, Cumhurbaşkanının seçimi ve görev süresiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere 7 yıllık
bir süre için TBMM tarafından seçilir.
B) Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıllık
bir süre için TBMM tarafından seçilir.
C) Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere 7 yıllık
bir süre için halk tarafından seçilir.
D) Cumhurbaşkanı 7 yıllık bir süre için TBMM tarafından
seçilir. Aynı kişi, en çok 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
E) Cumhurbaşkanı 5 yıllık bir süre için halk tarafından
seçilir. Aynı kişi, en çok 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
346
1982 Anayasası’nda 2007 yılında yapılan
değişikliklerden sonra, TBMM’nin üye tam sayısı ve
görev süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) TBMM, 4 yıllığına seçilen 450 milletvekilinden oluşur.
B) TBMM, 5 yıllığına seçilen 550 milletvekilinden oluşur.
C) TBMM, 4 yıllığına seçilen 550 milletvekilinden oluşur.
D) TBMM, 5 yıllığına seçilen 500 milletvekilinden oluşur.
E) TBMM, 4 yıllığına seçilen 500 milletvekilinden oluşur.
347
1982 Anayasası’na göre, Genelkurmay Başkanının
atanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Bakanlar Kurulunun önerisi üzerine
Cumhurbaşkanınca atanır.
B) TBMM Başkanının önerisi üzerine TBMM Mill&#238;
Savunma Komisyonunca atanır.
C) TBMM Mill&#238; Savunma Komisyonunun önerisi üzerine,
TBMM Genel Kurulunca atanır.
D) Mill&#238; Güvenlik Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar
Kurulunca atanır.
E) Mill&#238; Savunma Bakanının önerisi üzerine Başbakanca
atanır.
348
1982 Anayasası’nın 3. maddesine göre,
aşağıdakilerden hangisi değiştirilemeyecek ve
değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek hükümlerden
biri değildir?
A) Bayrağın şekli B) Mill&#238; Marş
C) Başkent D) Devletin dili
E) Vatan hizmeti
349
Türkiye Cumhuriyeti’nde Anayasa Mahkemesinin
Anayasa’da düzenlenişiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Anayasa Mahkemesi ilk kez 1924 Anayasası’nda
yer almıştır.
B) Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası’nda
yer almıştır.
C) Anayasa Mahkemesi ilk kez 1982 Anayasası’nda
yer almıştır.
D) Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası’nda
1971 yılında yapılan değişikliklerden sonra Anayasa’da
yer almıştır.
E) Anayasa Mahkemesi ilk kez 1921 Anayasası’nda
1923 yılında yapılan değişikliklerden sonra Anayasa’da
yer almıştır
350
Türkiye Cumhuriyeti’nde, kadınların yasama organı
seçimlerinde oy kullanabilmeleri ve yasama organı
üyesi olabilmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1921
Anayasası’nın kabulüyle birlikte verilmiştir.
B) Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1924
Anayasası’nın kabulüyle birlikte verilmiştir.
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1961
Anayasası’nın kabulüyle birlikte verilmiştir.
D) Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1924
Anayasası’nda 1934 yılında yapılan değişiklikle birlikte
verilmiştir.
E) Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1924
Anayasası’nda 1946 yılında yapılan değişiklikle birlikte
verilmiştir
351
1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin kuruluşuyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Siyasi partiler, Yüksek Seçim Kurulundan izin alınarak
kurulabilir.
B) Siyasi partiler, Anayasa Mahkemesinden izin alınarak
kurulabilir.
C) Siyasi partiler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından
izin alınarak kurulabilir.
D) Siyasi partilerin kurulabilmesi için önceden herhangi
bir yerden izin almaya gerek yoktur.
E) Siyasi partiler, ıçişleri Bakanlığından izin alınarak
kurulabilir.
352
1982 Anayasası’na göre, TBMM seçimleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Vatandaşların oy kullanabilmeleri için 18 yaşını
doldurmaları gerekir.
B) Seçimler tek derecelidir.
C) Seçimler sonunda oyların değerlendirilmesine yönelik
şik&#226;yetler TBMM’ce karara bağlanır.
D) Her seçmen eşit oy hakkına sahiptir.
E) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yapılacak
seçimlerde uygulanmaz.
353
1982 Anayasası’na göre, tüzüklerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tüzükler, Başbakanlıkça çıkarılabilir ve
Cumhurbaşkanınca imzalanarak kanunlar gibi yayımlanır.
B) Tüzükler, herhangi bir bakanlıkça çıkarılabilir ve
Cumhurbaşkanınca imzalanarak kanunlar gibi yayımlanır.
C) Tüzükler, yerel yönetimlerce çıkarılabilir ve ıçişleri
Bakanlığınca onaylanarak kanunlar gibi yayımlanır.
D) Tüzüklerin kanunlara aykırı olduğu iddiaları Anayasa
Mahkemesince çözümlenir.
E) Tüzükler, Danıştayın incelemesinden geçirilerek
Bakanlar Kurulunca çıkarılabilir ve Cumhurbaşkanınca
imzalanarak kanunlar gibi yayımlanır.
354
1982 Anayasası’na göre, Uyuşmazlık Mahkemesinin
yetkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Uyuşmazlık Mahkemesi adli, idari ve asker&#238; yargı yerleri
arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarına bakar.
B) Uyuşmazlık Mahkemesi, milletlerarası antlaşmalarla
kanunlar arasındaki uyuşmazlıklara bakar.
C) Uyuşmazlık Mahkemesi, H&#226;kimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunun işlemlerine karşı açılan davalara bakar.
D) Uyuşmazlık Mahkemesi, bütçe kanununun
uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara bakar.
E) Uyuşmazlık Mahkemesi, yürütme organının işlemlerine
karşı açılan davalara bakar.
355
Aşağıdakilerden hangisi kanunların esas bakımından
Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa
Mahkemesinde iptal davası açma hakkına sahip
değildir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) ıktidar Partisi Meclis Grubu
D) Ana Muhalefet Partisi Meclis Grubu
E) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki
Milletvekilleri
356
Bir meselenin çözümü hakkında mahkemelerce
verilen kararları veya hukuk bilginlerince belirtilen
düşünceleri ifade eden kavram ne ile ifade edilir ?
A) ıçtihat
B) Öğreti
C) Doktrin
D) Kanun
E) ıcma
357
1982 Anayasası’na göre, merkez&#238; yönetim bütçesi
kapsamındaki kamu idarelerinin bütün gelir ve
giderlerini TBMM adına denetlemek yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Sayıştay
B) Danıştay
C) TBMM Başkanı
D) Anayasa Mahkemesi
E) Uyuşmazlık Mahkemesi
358
Türk Hükümeti ve Dünya Su Konseyi tarafından,
16 - 22 Mart 2009 tarihinde ıstanbul’da Dünya Su
Forumu’nun kaçıncısı düzenlenmiştir ?
A) 9 B) 7 C) 5 D) 3 E) 1
359
2009 Eurovision Şarkı Yarışmasının yapıldığı yer ve
Türkiye'nin yarışma sonunda sıralamadaki yeri
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Rusya - Türkiye yarışmayı 6. sırada tamamlamıştır.
B) Norveç - Türkiye yarışmayı 4. sırada tamamlamıştır.
C) Moldova - Türkiye yarışmayı 4. sırada tamamlamıştır.
D) Rusya - Türkiye yarışmayı 5. sırada tamamlamıştır.
E) Rusya - Türkiye yarışmayı 4. sırada tamamlamıştır.
360
1982 Anayasası’na göre, TBMM aşağıdakilerden
hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir?
A) Genel ve özel af ilanına karar vermek
B) Bir kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek
kabulüne karar vermek
C) Bir bakan veya Başbakanın Yüce Divana sevkine
karar vermek
D) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak
E) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisi vermek
361
G-8 zirvesi, 2009 yılında hangi ülkede yapılacaktır?
A) ıtalya
B) Rusya
C) Kanada
D) Almanya
E) Fransa
362
2009 yılı NATO zirvesinin yapıldığı ülkeler aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir ?
A) Almanya - Fransa
B) Almanya - ıtalya
C) Fransa - ıtalya
D) Türkiye - Almanya
E) Türkiye - Fransa
363
2009 Dünya Atletizm Şampiyonası nerede
düzenlenecektir ?
A) Stockholm (ısveç)
B) Berlin (Almanya)
C) ıstanbul (Türkiye)
D) Köstence (Romanya)
E) Budapeşte (Macaristan
364
Aşağıdakilerden hangisi maddi bir yaptırım türüdür?
A) Geçersiz sayma
B) Kınama
C) Ayıplama
D) Günahkar sayma
E) Dışlama
365
2009 yılında G-20 Liderleri Zirvesi hangi merkezde
yapılmıştır?
A) Paris
B) Atina
C) Londra
D) ıstanbul
E) Berlin
366
2009 yılı itibariyle Avrupa Birliği üye sayısı kaçtır?
A) 15
B) 18
C) 25
D) 27
E) 32
367
Aşağıdakilerden hangisi il genel idaresinin
organlarından biridir?
A) ıl genel meclisi B) ıl daimi encümeni
C) Belediye meclisi D) Belediye encümeni
E) ıl idare kurulu
368
1. Karadeniz Oyunları, 2 - 8 Temmuz 2007 tarihleri
arasında merkezi Trabzon olmak üzere Rize ve Giresun'da
düzenlenen Karadeniz'e kıyısı olan ve Karadeniz Ekonomik
ışbirliği (KEı) üyesi olan ülkelerin katıldığı Karadeniz
Olimpiyat Oyunları'dır.
2. Karadeniz Oyunları nerede yapılacaktır ?
A) Romanya
B) Moldova
C) Ukrayna
D) Gürcistan
E) Türkiye
369
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi son yıllarda
Dünya’daki “ Yeni Büyük Oyun ” kavramını tanımlamak
için kullanılmaktadır ?
A) Orta Asya’da ıngiltere ile Rusya arasında 19. yüzyılda
yaşanan güç mücadelesinin farklı aktörlerle günümüzde
tekrar ortaya çıkışı
B) Soğuk Savaş sonrasında ABD ile Rusya arasında eski
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO üyeliğine alınması
konusunda çıkan anlaşmazlık
C) ABD’nin Irak üzerinden Orta Doğu petrollerini kontrol
etme girişimine Almanya’nın gösterdiği tepki
D) Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasında 2000’li yıllarda
yaşanan güç mücadelesi
E) Orta Doğu üzerinde ABD, Rusya, Almanya gibi
ülkelerin giriştikleri 19. yüzyıla benzer bir güç
mücadelesinin yeniden yaşanması
370
Türk Medeni Kanunu’na göre ;
I. H&#226;kim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve
yargı kararlarından yararlanması,
II. Kanunun sözüyle ve özüyle değindiği bütün
konularda uygulanamaması,
III. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, h&#226;kim,
örf ve &#226;det hukukuna göre, bu da yoksa kendisi
kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak
idiyse ona göre karar vermesi
durumlarından hangileri söylenebilir ?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
371
Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvelerinde aşağıdaki
devletlerden hangisi yer almaz ?
A) Kırgızistan
B) Tacikistan
C) Kazakistan
D) Özbekistan
E) Azerbaycan
372
2010 Eurovision Şarkı Yarışması aşağıdaki ülkelerden
hangisinde yapılacaktır ?
A) Rusya
B) Ukrayna
C) ızlanda
D) Norveç
E) Yunanistan
373
Aşağıdaki hangisi Türkiye’nin başkentinde bulunan
müzelerden biri değildir ?
A) Sakarya Şehitleri Müzesi
B) Gordion Müzesi
C) Anadolu Medeniyetleri Müzesi
D) Etnografya Müzesi
E) Türk ve ıslam Eserleri Müzesi
374
1982 Anayasası’nın göre, suç ve cezalara ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ölüm cezası verilemez.
B) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse
suçlu sayılamaz.
C) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil
olarak kabul edilemez.
D) Ağır cezayı gerektiren suçlarda genel müsadere
cezası verilebilir.
E) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun
suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz
375
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’e bağlı
kuruluşlardan biri değildir?
A) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
B) Ekonomik ışbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
C) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
D) Kalkınma Programı (UNDP)
E) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

ay_yuzlum
12-04-2010, 13:48
cevaplar
1. D
2. C
3. B
4. E
5. C
6. D
7. B
8. E
9. B
10. A
11. C
12. B
13. B
14. E
15. B
16. A
17. A
18. C
19. D
20. C
21. E
22. B
23. C
24. C
25. B
26. C
27. A
28. D
29. A
30. B
31. E
32. C
33. D
34. E
35. A
36. B
37. D
38. C
39. E
40. A
41. A
42. B
43. B
44. D
45. D
46. E
47. C
48. E
49. A
50. C
51. D
52. A
53. E
54. C
55. B
56. B
57. A
58. A
59. B
60. B
61. A
62. E
63. D
64. A
65. D
66. B
67. A
68. C
69. D
70. B
71. D
72. D
73. E
74. D
75. E
76. A
77. B
78. E
79. A
80. C
81. A
82. E
83. D
84. C
85. B
86. A
87. B
88. A
89. E
90. C
91. A
92. D
93. A
94. B
95. B
96. C
97. E
98. E
99. C
100. E
101. A
102. E
103. B
104. B
105. A
106. C
107. E
108. D
109. D
110. B
111. D
112. E
113. C
114. C
115. A
116. B
117. E
118. A
119. B
120. E
121. D
122. A
123. C
124. B
125. D
126. E
127. A
128. B
129. C
130. D
131. B
132. E
133. E
134. C
135. B
136. E
137. A
138. B
139. C
140. A
141. D
142. D
143. C
144. E
145. C
146. B
147. D
148. E
149. B
150. E
151. C
152. D
153. B
154. E
155. D
156. A
157. C
158. B
159. B
160. C
161. E
162. E
163. B
164. D
165. D
166. E
167. E
168. A
169. B
170. E
171. D
172. C
173. E
174. D
175. A
176. D
177. B
178. E
179. B
180. C
181. E
182. E
183. E
184. B
185. C
186. D
187. D
188. B
189. E
190. A
191. B
192. D
193. B
194. B
195. E
196. B
197. A
198. C
199. E
200. C
201. B
202. C
203. A
204. D
205. D
206. B
207. A
208. E
209. B
210. A
211. D
212. C
213. A
214. A
215. E
216. B
217. A
218. C
219. B
220. E
221. D
222. C
223. E
224. B
225. C
226. C
227. E
228. C
229. E
230. C
231. A
232. E
233. D
234. D
235. A
236. E
237. A
238. E
239. E
240. D
241. D
242. C
243. B
244. E
245. C
246. D
247. A
248. C
249. E
250. E
251. D
252. C
253. B
254. B
255. A
256. B
257. C
258. E
259. B
260. A
261. C
262. E
263. D
264. D
265. B
266. B
267. C
268. E
269. B
270. A
271. A
272. E
273. E
274. A
275. D
276. B
277. E
278. C
279. B
280. B
281. C
282. E
283. B
284. A
285. D
286. C
287. C
288. B
289. E
290. E
291. A
292. E
293. B
294. A
295. E
296. C
297. E
298. E
299. A
300. E
301. B
302. C
303. D
304. B
305. E
306. E
307. A
308. A
309. A
310. E
311. E
312. C
313. E
314. B
315. B
316. E
317. D
318. E
319. B
320. A
321. D
322. A
323. B
324. C
325. E
326. A
327. D
328. A
329. C
330. E
331. B
332. A
333. C
334. B
335. B
336. D
337. E
338. C
339. C
340. A
341. D
342. C
343. B
344. A
345. E
346. C
347. A
348. E
349. B
350. D
351. D
352. C
353. E
354. A
355. B
356. A
357. A
358. C
359. E
360. C
361. A
362. A
363. B
364. A
365. C
366. D
367. E
368. A
369. A
370. D
371. B
372. D
373. E
374. D
375. B

nisannur
12-04-2010, 16:21
kızlar ben lie mezunuyum ama bu sene aöf 2.sınıf okuyorum inş bitirecegim kpss ye önlisans olarak gırecegım sizden yardım istıyorum burayı yenı kesfettım ve takıpcisi olacagımm.....

ay_yuzlum
13-04-2010, 06:27
kızlar ben lie mezunuyum ama bu sene aöf 2.sınıf okuyorum inş bitirecegim kpss ye önlisans olarak gırecegım sizden yardım istıyorum burayı yenı kesfettım ve takıpcisi olacagımm.....

önlisans olarak başvurabilirsinn kuzum.. önemli olan sınava girdiğinde değil, kazanıp atandığında okulu bitirmiş olman gerek yani atandığın kurum senden diploma ister... daha da gerçekçi bir örnek son sınıflar giriyo ya sınava onun gibi...

ay_yuzlum
14-04-2010, 08:15
http://img89.imageshack.us/img89/3761/uzulmeb.jpgUnuttuk...

Unuttuk..
Ne çabuk unuttuk ne çok unuttuk...
Dünya kalınası değildi
yeryüzünde karar kılamazdık ki.
Geldik ve nihayet dönecek değil miydik?
Şimdi hatırladığımız bu..
Ve hiç unutmayacağımız...

Ne çok unuttuk ne çabuk unuttuk
Bizden önce gelenleri ve bizden önce gidenleri
Güzel atlara binip giden güzel insanları
Sırf ölümünü güzel eylemek için yaşayanları
Ölümünü 'düğün gecesi' gören güzel bakışlıları

Ne çok uyuduk göklerden habersiz.
Ne çok unuttuk semaya yüz dönmeyi
Ayağımızı yere sabit belledik
Elimizdekileri sahiplendik
Değil elimizdekilerin
elimizin bile elimizde olmadığını hatırlamak zamanı şimdi.
Çok hatırlamak ve çabuk hatırlamak zamanı.

Unuttuk;
dünya bir gölgelikti oysa
Yolcu olduğumuzu unuttuk
yolumuzun buradan geçtiğini sadece
Sadece uğradığımızı şu dünyaya
Yükümüzü yeğni tutmayı bilemedik.
Biriktirdik çoğalttık artırdık ve saydık
Geriye ne kaldı?
Şimdi hatırladık
Sermayemiz yokluktu servetimiz acizlikti
Şimdi hesapladık.

Unuttuk
Yüzümüzde Rahmanın nakşı vardı
Gözümüzde Cemalin bakışı vardı
Gönlümüzde Bekanın aşkı vardı
Şimdi yüzümüz yerde kaldı
Gözümüz yaşta kaldı
Gönlümüz darda kaldı
Hatırladık ve anladık ki
Bu dünyanın ötesi vardı

Gelin burada kalmayalım.
Yüzümüzü Rahmanın vechine döndürelim
Gözümüzü Gufranın tecellisine çevirelim
Gönlümüze 'neylerse güzel eyleyen' Mevlamızın tesellisini devşirelim.

Hatırlayalım hatırlayalım ki
'Hatırlamaya değer bir şey bile değil'ken
Yüze geldik varlığa vardık dile geldik ışığa vardık
Kimsenin bizi bilmediği kendimizi de bilmediğimiz
Derin bir unutuştan alındık
Hatırlandık hatırı sayılır olduk.

Fakat ne çok unuttuk ve ne çabuk unuttuk
Unutuşun çocuğu olduğumuzu
Varlığın uçarı kuşu olduğumuzu
Kanatlarımız olduğunu
yerde kalanlardan ve arza bağlananlardan uzakta
Kaderimiz olduğunu
Gelip gitmenin konup göçmenin
Ondan gelip Ona gitmenin
Ne güzel olduğunu
Hatırlayalım hatırlayalım ki
Unutuştan alınmış
ve çokça unutmuştuk

Unutmayalım ki
Hep hatırlandık hep hatıra kaldık
ışte o zaman enkaz altından çıkarabiliriz ruhumuzu

Ve o zaman yüreğimizdeki yangın yeri
ıbrahimvari bir gülşene döner

Ve biliriz ki
Mazlumlar mahzun olmazlar
Masumlara hüzün erişmez asla
Ve korku yoktur şehidlere...

SENAı DEMıRCı

ezgim_ez
14-04-2010, 10:15
ay yuzlum paylasımın ıcın Allah razı olsun ısıme yarar ınsallah bu sorular bende leptopuma kaydettım bu sorularıı hakkını helal et...

ay_yuzlum
16-04-2010, 08:29
ay yuzlum paylasımın ıcın Allah razı olsun ısıme yarar ınsallah bu sorular bende leptopuma kaydettım bu sorularıı hakkını helal et...

Helal Olsun Kuzumbenim... Duanda beni de unutma..

ezgim_ez
18-04-2010, 15:22
Helal Olsun Kuzumbenim... Duanda beni de unutma..

Allah razı olsun ay_yuzlum dua edıcıem senın ıcın de bu ders notları kendıne mı aıt acaba. kpps ye mı gıreceksın sende benım gıbı ben tıbbı sekreterım ınsallah bu sene kazanırım sen hangı bolumsunn...

ay_yuzlum
19-04-2010, 06:40
yok kuzum, işletme fakültesi mezunuyum, öğrenci işleri ofisinde çalışıyorum.. sözleşmeliyim kpss ye hazırlanmaya çalışıyorum ama ne kadar yeterli orasından şüpheliyim hayırlısı ile Rabbim emeklerimizi zayi etmesin inşallah...

ay_yuzlum
11-05-2010, 13:24
başvurular başladı Lisanslar için...

Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans)
2010-KPSS Lisans 10.07.2010
11.07.2010 10.05.2010
21.05.2010 ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri,
Ortaöğretim Kurumları,
www.osym.gov.tr (*) 1 Otr: 35 TL
2 Otr: 55 TL
3 Otr: 75 TL
4 Otr: 95 TL
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2010/2010KPSS/2010_KPSS_Lisans_KLVZ.pdf

ay_yuzlum
11-05-2010, 13:29
Gençlik Ales ve ygs sorularının Türkçe - Matematik sorularını mutlaka çözün...

http://www.osym.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFD4AF1EF75F7A79683 F8D52AF93E16DFA

ironicc
07-06-2010, 16:43
ayyüzlüm merhaba,bayadır girmemişsin buraya ama umarım sorumu görüp yanıtlarsın..

ben önlisans dış ticaret mezunuyum fakat henüz diplomam elime geçmedi temmuzun sonunu bulur.fakat 26 eylüldeki kpss ye girmek istiyorum.osym.gov.tr ye girdim başvuru için aday bilgi formu,banka dekontu ve diploma gerekiyor diyor ben bu durumda ne yapacağım okul bitti ama diplomam başvuru tarihinden çok sonra elime geçecek..

bi yardımcı ol lütfen :((

tourmaline
07-06-2010, 18:30
arkadaşlar kimya mühendisleri sadece ilk oturuma mı katılabilir ? ikinci oturuma katılmalarının yararı var mı? öğretmenlik yapabiliyorlar mı formasyonsuz kpss ile ?

patiska
10-06-2010, 23:38
merhaba kızlar. topiğinizi yeni gördüm de bu sorular nerden diye merak ettim. hangi yayın ?

ay_yuzlum
25-06-2010, 07:45
ayyüzlüm merhaba,bayadır girmemişsin buraya ama umarım sorumu görüp yanıtlarsın..

ben önlisans dış ticaret mezunuyum fakat henüz diplomam elime geçmedi temmuzun sonunu bulur.fakat 26 eylüldeki kpss ye girmek istiyorum.osym.gov.tr ye girdim başvuru için aday bilgi formu,banka dekontu ve diploma gerekiyor diyor ben bu durumda ne yapacağım okul bitti ama diplomam başvuru tarihinden çok sonra elime geçecek..

bi yardımcı ol lütfen :((

kpss için mezun olmak şartı yok canım.. önemli olan başvurduğunda değil, yerleştiğinde çalışacağın kurum ister senden diplomayı... mezunsan mezuniyet tarihin yeterli... değilsende son sınıf olarak başvurursun...

ay_yuzlum
25-06-2010, 07:48
arkadaşlar kimya mühendisleri sadece ilk oturuma mı katılabilir ? ikinci oturuma katılmalarının yararı var mı? öğretmenlik yapabiliyorlar mı formasyonsuz kpss ile ?

diğer oturumlar b grubu kadrolarda da avantaj sağlar.. kurumların özel şartları oluyo bazen o şartlara denk gelirde şansından sende uyarsan diğerlerinden avantajlı oluyosun... ama öğretmenlik için formasyon şart... kaydirigubbakcemile3 eğitim şart der gibi oldu..

ay_yuzlum
25-06-2010, 07:50
merhaba kızlar. topiğinizi yeni gördüm de bu sorular nerden diye merak ettim. hangi yayın ?

karışık şeker...

silent.scream...
01-07-2010, 11:29
lise mezunları için kpss bu yıl son şans deniyor. önümüzdeki senelerde artık lise mezunları alınmıcakmış sınava.. duyanınız bileniniz varmı?? doğru muu?? akannehir

ay_yuzlum
01-07-2010, 11:50
öyle bir söylenti halk arasında dolaşıyorda.. resmi bir kaynaktan duymadım görmedim de... ama kamu personeli iş güvencesi diye bişey kalmıycak.. kpss ye de girmek mantık işi olmaz sanırım bu durumda..

ay_yuzlum
11-08-2010, 12:17
Lisanstan sınava giren arkadaşlar sınav açıklandı puanlarınız nasıl...

Slogan
11-08-2010, 13:57
puanini ögrenebilen varmi sistem cökmüs

ay_yuzlum
11-08-2010, 14:04
site açıldı çökmemiş.. Hata veriyo yoğunluktan.. Işlem kodu felan var hep...

ay_yuzlum
11-08-2010, 14:07
kızlar öğrenebilirseniz yazın.. Kaç beklediğinizi de yazında bakalım...

ay_yuzlum
11-08-2010, 14:08
öğrenenler çok kötü diyo.. 85 nete 79.. Alanlar varmış anlamadım ben...

mehabbet
11-08-2010, 16:11
öğrenenler çok kötü diyo.. 85 nete 79.. Alanlar varmış anlamadım ben...

ben hiççalışmadan 62 aldım beklentim olmadığı için eh işte diyorum kpss3 puanım 72 ama o ne işe yarar onu dahi bilmiyorumki:bilmiyorumkismile