Şu anda arşiv sayfalarında bulunmaktasınız. Konunun orjinali için tıklayınız:

Otizm


melodi1970
25-05-11, 14:05
DOKUNMA ALGISI
Dokunma algısı konusu, dokunsal ayırt etme ve dokunsal eşleştirme alt başlıkları altında toplanmaktadır.
Dokunsal ayırt etme, nesnelerin şekil, boyut, sertlik, yumuşaklık vb. özelliklerinin dokunarak ayırt edilmesidir.
Dokunsal eşleştirme, nesnelerin benzerliklerinin dokunarak fark edilmesi becerisidir. Eşleştirme nesneler...in şekil, boyut, sert-yumuşak, pürüzlü-pürüzsüz, tüylü-tüysüz olma vb. özelliklerine göre yapılır.

DOKUNSAL ALGI İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER
• İçi görünmeyen bir torbaya değişik nesneler yerleştirilebilir ve çocuklar elleriyle dokunarak torbanın içindeki nesnelerin ne olduğunu bulmaya çalışabilirler. Çocuk nesnenin adını söyleyebilir, ama konuşmuyorsa nesnenin resmini gösterebilir.
• Değişik dokunma hisleri veren nesne çiftleri hazırlanarak bunların birer tanesi bir torba içine konulur ve yetişkin dışarıda kalan nesnelerden birini çocuğa göstererek torbanın içinden aynısını eli ile dokunarak bulmasını isteyebilir.. Örneğin, bir çift metal kaşık, bir çift tahta küp, bir çift kalem, bir çift plastik tarak, bir çift tüylü bebek vb.
• Dışarıya geziye çıkıldığında çocukların değişik yüzeylere dokunmalarına fırsat verilebilir ve farklı dokunma hissi veren malzemeler toplanarak bir koleksiyon yapılabilir. Örneğin yapraklar, taşlar vb.
DOKUNSAL EŞLEŞTİRME İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER
• Zımpara kağıdı, karton, yağlı kağıt gibi farklı kağıtlar kullanılarak çocuklara kesme çalışmaları yaptırılabilir. Daha sonra çocukların kestikleri şekiller karıştırılarak aynı dokunma duyumu veren kağıtlar eşleştirilebilir.
• Değişik kumaşlar kullanılarak dokunma kartları hazırlanabilir. Çocuklardan kumaş kartlarını eşleştirmeleri istenebilir.
• Kil veya oyun hamuru ile değişik kalıplar kullanılarak şekiller çıkartılabilir ve daha sonra benzer olanlar eşleştirilebilir.
• Dokunma torbası veya kutusu, dokunsal eşleştirme için de kullanılabilir. Çocuklar birer tanesi torba içinde olan nesne çiftlerini torba içindekilere dokunarak bulup eşleştirebilirler.
• Bir kutu içine büyük ve küçük toplar konulur ve çocuktan bunlara dokunarak büyük veya küçük topları bulması istenebilir.ALINTI

melodi1970
25-05-11, 14:05
ALGI GELİŞİMİ
Algı bir olayı ya da bir nesnenin varlığını duyum yoluyla yalın bir biçimde bilinç alanına almak şeklinde tanımlanabilir. İnsan doğumundan itibaren bütün yaşamı boyunca, duyularını kullanarak çevresinde olan biteni anlamak, yorumlamak ve yeni durumlara ayak uydurmak için algıyı kullanır.
Algının insan yaşamınd...a en önemli olduğu ve duyuların en yoğun kullanıldığı dönem çocukluk yıllarıdır. Bu dönemde çocuklar görme, işitme, tatma, koklama ve dokunma duyularını kullanarak çevrelerini tanımaya ve etraflarında gelişen olaylara bir anlam vermeye çalışırlar. İyi bir algılama gücüne sahip olmak, çocukların dış dünya ile olan iletişimlerinde ve genel olarak öğrenmenin yanı sıra sanat, matematik ve Dil becerileri üzerinde de önemli rol oynamaktadır. Özellikle algı çalışmalarının, dil becerileri yetersiz olan çocukların dikkatlerini toplamalarına ve dili amacına uygun bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacaktır.
Otizmli çocuklardaki öğrenme ve davranış problemlerinin çoğu algısal bozukluktan veya duyusal alanda bilgileri işleyememekten ileri gelmektedir. Bu problemler çocukların her birini duyusal yollardan işitsel, görsel dokunma, koku, tat ile davranış bileşiminde etkilemektedir. Otizmlilerde görülen en yaygın problem çevreleri hakkında doğru bir imaj elde etmek için gerekli duyusal bilgileri bir bütün haline getirmekteki zorluklardır.
Algısal problemler bir çocuktan diğerine değişmektedir. Bir çocuk kendisine çok yakın bir zil sesini ayırt edemezken, uzaktan gelen düzenli olmayan seslere tepkide bulunabilir. Bazı otizmli çocuklar bir duyuda hiper duyarlı, bir diğerinde çok ilgisiz olabilir. Adaptasyon zorluğunda bütün duyusal alanlardaki problemlerin etkisi vardır ama işitsel görsel alanlar kognitif fonksiyonlarla olan sıkı bağları yüzünden daha önemlidir.
ALGI, çocukların gelişimde farklı alanlar üzerinde etkilidir.Bunlar şöyle sıralanabilir:
• Algı, anlama ve kavramanın gelişiminde önemli bir , temel oluşturur.
• Algılama, çocuğun dikkatini yönlendirir, bir noktaya toplar ve süresini uzaltır.
• Algı ile ilgili etkinlikler, çocukların bütün duyularını daha etkin kullanmalarına yardımcı olur.
• Algı ile ilgili çalışmalar, çocuğun verilen etkinliği baştan sona belli bir düzen içinde yapabilmesine yardımcı olur.
• Bazı algısal etkinlikler sözel ifade gerektirmediğinden dil veya konuşma yetersizliği olan çocuklar içinde uygulanabilir.
• İşitsel algı dinleme becerisini artırır.
• Görsel algı, algılananların bellekte depolanmasına yardımcı olur.
• Dokunma algısı, çocuğun çevresindekileri dokunarak tanımasına ve diğer duyuların kullanımı sırasında onlara rehberlik etmesine yardımcı olur.
ALINTI

melodi1970
25-05-11, 14:05
İŞİTSEL ALGI
Çocuklar, evde, okulda, sokakta birçok farklı sesle karşılaşırlar. Bunun yanında değişik sesli oyuncaklara da sahip olabilirler. Eğitimciler ve anne-babalar çevrede duyulan tüm seslerden eğitimsel amaçlı olarak yararlanabilirler ve çocukları çevredeki sesleri keşfetmeleri için yönlendirebilirler.
İşitsel algı, işitsel ayırt... etme ses kaynağını bulma işitsel sıralama ve işitsel bellek gibi alt başlıklar halinde toplanmaktadır.
İşitsel ayırt etme, seslerdeki farklılıkları birbirinden ayırt etme becerisidir. İşitsel ayırt etme, seslerin ritim, ton ve frekans özelliklerine göre yapılır.
Sesin kaynağını bulma, önemli bir işitsel yetenektir. Ses ve ses kaynağı arasında bağlantı kurmak, çocuğun kendini çevreye uydurmasına ve olayları algılayıp doğru yorum yapabilmesine yardımcı olur. Ayrıca yön kavramını kazanmasında büyük etkendir.
İşitsel sıralama, görsel sıralamadan pek farklı değildir. Fakat işitmede, olayın algılanabilmesi için konuyla ilgili bilgilerin hatırlanması gerekmektedir. İşitsel sıralama bellekle iç içe bir konumdadır. Bu nedenle işitsel sıralama etkinlikleri birlikte ele alınmalıdır.
Bir olay sırasında duyulan seslerin bellekte depolanması işitsel belleği oluşturur. Bir süre sonra aynı sesle karşılaştırıldığında, bu bilgi yeni karşılaşılan durum için de kullanılır.
Çocukların, işitme algısı ile ilgili etkinlikleri yaparken eğitimciyi dikkatle dinlemeleri sağlanmalı ve etkinlikleri anladıklarından emin olunmalıdır. Sadece işitsel yeteneklerini kullanarak yapabilecekleri etkinliklerden önce işitsel ve görsel yeteneklerini birlikte kullanacakları etkinlikler seçilmelidir. Seslerin orijinal etkilerini değiştirmemeye, etkinliklere başlarken özellikle çocukların yakın çevrelerinde duydukları seslerin seçilmesine özen gösterilmelidir.
İŞİTSEL ALGI İLE İLGİLİ YAPILACAK ALIŞTIRMALAR.
• Masada çocukla karşılıklı oturun.
• Çocuğa ismini söyleyin
• Çocuğun dikkatini toplamasını sağlayın
• Parmaklarıyla masaya vurmasını sağlayın.
• Her iki kez vuruştan sonra bir süre bekleyin. Böylece vuruş sayısı daha belirgin olur.
• Daha sonra çocuğa ‘şimdi sen yap’ deyin ve elleri masaya masaya vuracak şekilde yönlendirin.
• Çocuğun masaya elini iki kez vurmasını teşvik edin.
• Çocuğun masaya elini ikiden fazla vurmasına izin vermeyin.
• Tepkileri ödüllendirin.
• Daha sonra 3 kez masaya vurma çalışın ve sonunda tek bir kez masaya vurun.
• Dördüncü kez yine iki kez masaya vurun ama çocuğun elinden tutmayın.
• Çocuk iki kereden az veya çok masaya vurursa hayır deyin ve iki kez masaya vurmasına yardım edin.
• Alıştırma çocuğun sizi doğru takip etmesin sağlanana kadar tekrarlanmalıdır.
• Çocuk alıştırmayı yapınca onun sadece yapması gereken vuruş sayısını duyması için masaya vurun.
• Eğer yapamazsa kulaklarınızı gösterin ve masaya vurun.
• Daha sonra çocuğun kulaklarına dokunun ve belli sayıda vuruşa geçin.
İŞİTSEL ALGIYI GELİŞTİREBİLMEK İÇİN YAPILABİLECEK DİĞER ETKİNLİKLER
• Çocuğa önce farklı sesler çıkaran oyuncakların sesleri tanıtılır ve hangi sesin hangi oyuncağa ait olduğu gösterilir. Daha sonra gözlerini kapatıp eğitimcinin bir oyuncaktan çıkardığı sesi gözlerini açtıktan sonra bulması istenebilir. Bu oyun için ses çıkaran lastik bebekler, siren çalan ambulans, vızlayan arı vb. sesli oyuncaklar kullanılabilir.
• Yukarıda etkinlik mutfak aletlerinin seslerini kullanarak da yapılabilir. Çay karıştırma, sürahiden bardağa su boşaltma vb. sesleri kullanmakta mümkündür. Bu etkinlik sesler arasındaki farklar azaltılarak, yani birbirine çok yakın sesler kullanılarak daha karmaşık hale getirilebilir.
• Çocukların benzer sesleri ayırt etmeleri için onlardan birbirine yakın ama farklı sesler çıkaran nesne çiftlerini kullanarak sesleri ayırt etmeleri istenebilir. Örneğin, kapı zili-telefon zili, kapı zili- çalar saat zili gibi. Bir sonraki aşamada ise aynı nesnelerin farklı sesleri kullanılabilir. Farklı sesler çıkaran telefonlar, farklı ses çıkaran çalar saat veya değişik sesli iki kuş vb.
• Yetişkinin çıkardığı öksürük, hapşırık, ıslık sesi, kuş sesi gibi sesleri çocuğun gözlerini kapatarak dinlemesi ve taklit etmesi istenebilir. Bu sesleri kullanırken çocuğun kolay çıkarabileceği seslerden başlanarak zora doğru bir sıra takip edilmelidir.
• Eğitimcinin çaldığı davulun ritmine uygun olarak yürüme ve koşma çalışmaları yapılabilir. Bu etkinlik bireysel olarak yapılabileceği gibi grup çalışması için de oldukça uygundur. Aynı çalışmaları çocuğun ritmi kendisinin çalıp yürüyebileceği şekilde de planlanabilir.
• Hayvan sesleri, ev aletlerinin sesleri, doğadaki sesler kaydedilerek çocuklara dinletilebilir ve onlardan duydukları seslerin neye ait olduğunu bulmaları istenebilir. Çocuk sesin neye ait olduğunu söyleyebilir, eğer konuşmuyor ise sesin ait olduğu şeyin resmini göstermesi istenebilir.
SES KAYNAĞINI BULMA İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER
• Ses çıkaran kurmalı bir oyuncak veya top yuvarlanarak çocukların bunu hem görsel hem de işitsel olarak izlemeleri sağlanabilir.
• İçinde bulunan odanın değişik yerlerinden çocuğa seslenilerek bakması sağlanabilir. Daha sonra yetişkin oda içinde değişik yerlere saklanarak çocuğa seslenip kendisini bulması isteyebilir. Bu oyun odadan sonra bütün evi kapsayacak şekilde oynanabilir.
• Sesli, çalışan bir saat veya müzik kutusu oda içinde bir yere saklanır ve çocuktan nesneyi bulması istenebilir. Bu etkinlik grup oyunu şeklinde de sınıf içinde oynanabilir.
İŞİTSE SIRALAMA VE İŞİTSEL BELLEK İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER
• Çocukla birlikteyken, ona odada olmayan iki nesne ismi söyleyerek bunları bulup getirmesi istenebilir. Daha sonra istenen nesnelerin sayısı artırılır ve çocuğun daha fazla nesneyi aklında tutabilmesi için bu oyun geliştirilebilir.
• Bir kutu içinde birçok nesne yerleştirilir ve çocuğa bir dizi nesne ismi söylenerek kutunun içinden bulması istenir. Bu oyunda da kolaydan zora doğru bir sıra izlenmelidir.. Daha sonraki aşamada ise çocuğun kutudaki nesneleri söylenen sırada bulması istenebilir. .Örneğin , kazak-tarak-bebek-kaşık vb.
• Bir kutu içine konan giysiler arasından yetişkinin söylediği uyarıya uygun olarak çocukların giyinmeleri istenebilir. Örneğin bere –çorap-etek vb.
• Değişik müzik aletleri kullanılarak basit ritimler oluşturulup aynı ritmi çocukların taklit etmesi istenebilir.Örneğin bir uzun-bir kısa veya iki uzun- iki kısa vb. Ritimler giderek zorlaştırılabilir.
• Yetişkin, el çırparak ellerini dizlerine veya ayaklarını yere vurarak çıkardığı sesleri çocukların taklit etmelerini isteyebilir. Örneğin, eller iki kez dize, bir kez birbirine vurulur vb.
ALINTI

melodi1970
25-05-11, 14:05
GÖRSEL ALGI
AYIRT ETME BECERİSİ
• 2-2,5 yaşındaki çocuklar, birbirinin aynı olan şekilleri eşleştirebilirler.
• 3-4 yaşlarında ise basit şekilleri birbirinden ayırt eder ve yardımla bunları birleştirerek bir şekil oluşturmayı öğrenebilirler.
EŞLEŞTİRME VE SINIFLANDIRMA
...• 2 yaşındaki çocuklar benzer iki nesneyi eşleştirebilir.
• 3-4 yaşındakiler renk ve şekil benzerliği gösteren iki nesneyi bu özellikler yardımıyla eşleştirebilmektedir.
• 5-6 yaşlarında ise daha çok özelliği göz önünde bulundurarak eşleştirmeler yapabilirler.
• Nesneler arasında eşleştirme yapmayı başaran çocuk sınıflandırma konusunda belirli bir düzeye gelmiş demektir.
ALGI GELİŞİMİ İÇİN YAPILABİLECEK ALIŞTIRMALAR-
GÖRSEL ALGI ÇALIŞMALARI(3-4 YAŞ)
Program prosedürü:
1.Küplerle yapılan şekilleri taklit etme.
Malzeme: Çocuğun tutabileceği boyutlarda küpler.
• Çocukla masaya karşılıklı oturun.
• 5 küp çocuğa, 5 küp kendinize ayırın.
• Çocuğa ‘…………buraya bak’ diyerek küplerle açıkça görülecek bir şekil yapın.
• Çocuğun dikkatini toplayın.
• Çocuğun bu şeklin nasıl yapıldığını gözlemesini sağlayın.
• Şekil bitince, çocuğun biten şekle bakmasını sağlayın.
• Sonra çocuğa ‘Şimdi sıra sende’ deyin.
• İlk başta çocuğun ellerini şekli doğru yapması için yönlendirin.
• Tepkileri ödüllendirin
• Her çalışmada üç farklı şekli tekrar edin.
2. Şekilleri ayırt etme
Malzeme: üçgen, daire, kare şekilleri( Her birinin aynı büyüklükte ve aynı renkte olması gereklidir.)
• Çocukla masaya karşılıklı oturun.
• Her bir şekli çocuğun önüne koyun.
• Çocuğa tek tek şekiller verin.
• Çocuğun dikkatini toplamasını sağlayın.
• Ve aynısının üstüne koymasını isteyin.
• ‘’Üçgeni al, aynısının üstüne koy,’’ deyin.
• Çocuğun elindeki şeklin aynısının üstüne koymasını sağlayın.
• Üçgeni üçgenin üstüne koyması için onu teşvik edin.
• Tepkileri ödüllendirin.

Çocuk 5 kez üst üste doğru yaptığında, sıra diğer şekiller ile aynı işlemi tekrar etmeye gelir.
‘’Kareyi al, aynısın üstüne koy‘’ gibi.
Başlangıçta çocuk isimleri anlamayacaktır ama zamanla isimlerin arasındaki farklılığı duymaya alışacaktır.

Not: Çocuğu teşvik ederken; öncelikle eline verilen şekle dikkatli bakması ve aynısı masanın üstünde görebilmesi sağlanmalıdır.Ayrıca şeklin aynısının üstüne koyabilmesi için çocuğa fiziksel yardımda bulunulmalı ve de model olunmalıdır.
GÖRSEL AYIRT ETME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
• Çocukların önüne farklı renkte iki fincan konur. Birinin altına şeker veya bir oyuncak saklanır, fincanların yeri değiştirilip çocuklardan saklananı bulmaları istenebilir. Çocukların bu konuda yeterli hale gelmesinden sonra daha çok fincan kullanılarak ve nesne çocuklar görmeden saklanarak ta oynanabilir.
• Biri farklı ikisi aynı olan üç nesnelik bir set kullanılarak, çocuktan aynı olanları bir araya getirmesi i diğerini ayırması istenebilir. Örneğin , iki oyuncak koltuk, bir masa gibi.Bu etkinlik için bebekler, arabalar evcilik oyuncakları ya da gerçek nesnelerden yararlanılabilir.
• Üçlü gruplar halinde, üzerinde basit şekiller olan kartlar kullanılarak, çocuklardan farklı olanı bulmaları istenebilir.
• Çocuklara değişik nesnelere ve bunların resimleri verilebilir. Önlerinde duran nesnelerin aynılarını resimlerden bulmaları ve fazla olan resmi veya nesneyi ayırmaları istenebilir.
• Çocukların parçalara bölünmüş bir insan ya da hayvan resmini birleştirip eksik kalan parçasının neresi olduğunu bulmaları istenebilir.
GÖRSEL EŞLEŞTİRME İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER
• Çocuklardan aynı renkte olan blokları yan yana koyarak bir tren yapmaları istenebilir.
• Aynı büyüklükteki blokları eşleştirmeleri istenebilir.
• Renk ve boyut sabit kalmak şartı ile kartondan kesilmiş geometrik şekilleri ayırt eşleştirmeleri istenebilir.
• Minyatür hayvan oyuncaklarla oynarlarken, çocuklardan hayvan çiftlerini eşleştirmeleri istenebilir ya da hayvanlarla yavruları eşleştirebilir. Bu oyun, üzerine hayvan resimleri çizilmiş eşleştirme kartlarıyla da oynanabilir. Bu kartlar, renkler, şekiller, sayılar kullanılarak ta çeşitlendirilebilir.
• Üzerine değişik resimler çizilerek hazırlanmış tombala kartları çocuklara dağıtılır ve torbadan çekilen küçük resimlerle kartların üzerindeki resimler eşleştirilir.
• Sepete top atma oyunu oynanabilir. Bu oyun topları kendi rengine uygun sepete atma şeklinde oynanabileceği gibi, bir ipin ucuna asılmış renkli plakaları toplarla vurmaya çalışma şeklinde de oynanabilir. Çok farklı renklerde toplar bulunamazsa renkli yünlerden hazırlanmış ponponlar da kullanılabilir.
• Üzerine hayvan resimleri ve gölgeleri çizilmiş kart çiftleri hazırlanabilir. Çocuklardan, hayvanlarla gölgelerini eşleştirmeleri istenebilir. Bu kartlar eşya resimleri kullanılarak ta yapılabilir.
• Eşleştirme etkinlikleri için evde ve okuldaki artık malzemelerden de yararlanılabilir..Farklı renk, şekil büyüklükteki düğmeler, deniz kabukları , boncuklar kullanarak eşleştirme yapılabilir.
• Eşleştirme için üzerine geometrik şekiller yerleştirilebilen tahta bul-yaplar da kullanılabilir.
GÖRSEL SINIFLANDIRMA İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER
• Çocuğun sınıfta veya odasında oyuncak bebekleri bir kutuya, Legoları başka bir kutuya, boncukları kavanoza makasları kutusuna koyacak şekilde bir sınıflama yapması sağlanabilir.
• Değişi,k renkteki boncukları renklerine göre sınıflandırıp her renk grubuyla kolyeler oluşturmaları istenebilir.
• Çocuklardan meyveleri renk veya şekil özelliklerine göre sınıflandırmaları istenebilir. Bu etkinlik resimli kartlarla da uygulanabilir.
• Çocuklar, oyuncakların nesnelerin bir özelliğini dikkate alarak sınıflandırma yapmaları için yönlendirilebilir. Örneğin kırmızı renkteki oyuncakları kırmızı renkteki oyuncakları bir sepete , yuvarlak oyuncakları başka bir sepete koyma gibi.
• Sınıflandırma çalışmalarında artık materyallerden de yararlanılabilir. Makaraları çam kozalaklarını , üzerinde değişik sayıda delik bulunan düğmeleri, gazoz kapaklarını, kartpostalları kullanarak sınıflandırma için değişik etkinlikler düzenlenebilir.
ŞEKİL –ZEMİN AYIRIMI İLE ETKİNLİKLER
• Çift olarak hazırlanmış nesnelerin birer taneleri evin için değişik yerlere yetişkin tarafından yerleştirilir. Sonra yetişkin nesneyi çocuğa göstererek bu nesnenin eşini bulup getirmesi istenebilir.
• Birbiri içine geçmiş şekiller büyük bir kart üzerine çizilir ve çocuklar her şekli elleri ile izleyerek üzerinden gitmeye çalışabilir.
• Çocuklardan karışık renkli fonlar arasına gizlenmiş çiçek, araba gibi resimleri bulmaları istenebilir.
MEKAN İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER
• Bazı nesnelerin isimleri söylenerek çocuklardan bunlara yaklaşmaları istenebilir. Örneğin , ‘sandalyeye yaklaş, kapıdan uzaklaş, masanın altına gir’ gibi.
• Halı üzerine, renkli kartlar kullanılarak hazırlanmış adımlama kartları yapılabilir ve çocukların aynı renkteki kartları takip ederek yolun sonuna ulaşmaları istenebilir.Bu kartlar ayak izi şeklinde de hazırlanabilir.
• Çocuğun hareketlerini kısıtlayacak düzenlemeler yapılabilir.
• Çocuktan belli bir yükseklikten , yere çizilmiş küçük bir daire içine atlaması istenebilir.
• Masa dolap gibi ikililer arasında dar aralıklar bırakılarak geçmesi istenebilir.
• Bir daireden diğerine atlaması istenebilir.
• Sandalyeleri yan yana koyarak hazırlanmış bir tünelden emekleyerek geçmesi istenebilir.
GÖRSEL BELLEK İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER
• Çocuklara masa üzerinde duran nesnelere bakmaları söylenir. Çocuklar gözlerini kapadıktan sonra nesnelerden biri saklanır ve onlardan bunu bulmaları istenir.
• Evde çocukların yapabileceği işler yaratılabilir. Bunlar onların günlük yaşamdaki düzenden haberdar olmalarını sağlar. Ayrıca bir olayın oluş sırasını gösteren resimli kartlar hazırlanarak bunları sıraya koymaları istenebilir.

Örneğin :
-Diş macununun kapağını açma
-Macunu sıkma
-Kapağı kapatma
-Dişleri fırçalama
-Ağzı çalkalama
-Ağzı kurulama
• Olay sıralama kartları bir çok değişik konuda hazırlanabilir. Örneğin alışveriş yapma, mektup atma, çamaşır yıkama vb.
• Günlük işler için sıralamalar yapılabilir. Örneğin, sabah kalkınca temizlik, kahvaltı, bahçede oyun, yemek, hikaye okuma vb. Çocuklarla birlikte de bir programlama yapılabilir.
• Küpler kullanılarak bir çok sıralama etkinliği gerçekleştirebilir. Önce iki temel renk kullanılarak, kırmızı-kırmızı- mavi, kırmızı-mavi-kırmızı, mavi-kırmızı-mavi gibi sıralama yapması istenebilir. Sonra küplerin sayısı arttırılır.
• Çocuklardan, üç renk kullanarak aynı sıralama şeklini takip eden sıralamalr yapmaları istenebilir.örneğin sarı- kırmızı-mavi, sarı kırmızı-mavi vb.
• Renkli boncuklar kullanılarak farklı renkli sıralamalarla değişik düzende kolyeler oluşturulabilir.
• Renkli çiviler, delikli çivi tahtası üzerine yatay, dikey ve çapraz olarak sıralanabilir
Tek renk ile
İki renk kullanılarak
Üç ve daha fazla renk kullanarak ta yapılabilir.

gülen yüz
28-05-11, 22:05
benim oğlum 9 yaşında 1sene önce dokdora giddik dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dedi ilaç kullandık ama pek bi işe yaramadığını görünce ve dokdordan da memnun kalmayınca başka bi dokdora giddik psikolog eşliğinde testler yapıldı ve yarı otistik dedi bi çocuk psikiyatırına götürün tekrar dedi rehabilitasyonda eğitim alması lazım dedi çok şaşırdım beklemediğim bişeydi:KK53: acaba yanılma payı varmıdır bide yarı otistik nasıl bişey anlamadım:KK50:

melodi1970
29-05-11, 12:05
gülen yüz
benim oğlum 9 yaşında 1sene önce dokdora giddik dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dedi ilaç kullandık ama pek bi işe yaramadığını görünce ve dokdordan da memnun kalmayınca başka bi dokdora giddik psikolog eşliğinde testler yapıldı ve yarı otistik dedi bi çocuk psikiyatırına götürün tekrar dedi rehabilitasyonda eğitim alması lazım dedi çok şaşırdım beklemediğim bişeydi:KK53: acaba yanılma payı varmıdır bide yarı otistik nasıl bişey anlamadım:KK50:
oğlunuzu dr götürme sebebinizide yazarsanız daha iyi anlardık yarı otistik diye bişey ben hiç duymadım belki hafif demek istemiştir ne testi yaptılar filan bunlarıda yazsaydınız keşke daha açık olurdu bizde daha iyi anlardık

Kizil Deniz
30-05-11, 14:05
selam kızlar gülenyüzcüm nasıl yanı 9 yasında ogluna şimdimi koydular yarı otizm ee oglusun konusmuyormu okula gıtmıyor bencede bıraz ayrıtılı yaz canım bize gelırsek biz MR cektıremedık kızlar olmuyor damarda verdık olmadı meyve suyuna kattık olmadı fazlasını yaptırmak ıstemıyorum solunumu bıle durabılır dıyo doktor napcaz bılmıyorum ya 1 yıl bekleyıp fakultede yaptırcaz yada profla konuscam 19 temmuzda randevumuz var paralı muayneler kalkmıs zatenkadın görmeden ıstemişti belkı oglumu grunce ıstemez offf ne zor Rabbim yaaa

melodi1970
31-05-11, 22:05
KızılDeniz
selam kızlar gülenyüzcüm nasıl yanı 9 yasında ogluna şimdimi koydular yarı otizm ee oglusun konusmuyormu okula gıtmıyor bencede bıraz ayrıtılı yaz canım bize gelırsek biz MR cektıremedık kızlar olmuyor damarda verdık olmadı meyve suyuna kattık olmadı fazlasını yaptırmak ıstemıyorum solunumu bıle durabılır dıyo doktor napcaz bılmıyorum ya 1 yıl bekleyıp fakultede yaptırcaz yada profla konuscam 19 temmuzda randevumuz var paralı muayneler kalkmıs zatenkadın görmeden ıstemişti belkı oglumu grunce ıstemez offf ne zor Rabbim yaaa
canım sen uyutuptamı götürüyorsun bir gece önceden sabaha kadar uyutmaman lazım ne kadar uykusuzmuş senin afacanında 19 temmuzda ne randevunuz var

melodi1970
31-05-11, 22:05
bugün bizimkinin dersi vardı ben gidemedim abisini gönderdim yanında 10 a kadar sayıyor demiştimya fazla takmış benimki kafaya heralde herşeyi sayıyor öğretmenide saydığı zaman durdurun demiş şimdi dil çıkartma çalışıyorlar saymaya başlayınca dil çıkarttırın demiş yarın bi arıycam bakalım neler oluyor takıntı olacaksa neden sayı öğretti değilmi anlamadım gitti birde çokmasumcum bize her ay imzalamamız için verdikleri sayfada başka bir öğretmeninde 4 saat grup dersi verdiği ayrıca kendi öğretmenimizinde 8saat bireysel verdiği yazıyor halbuki öyle birşey yok daha önce yazmıştım sende grubu bireysele çevirebilirsiniz demiştin bende öyle yaptım yani toplamda 10saat ders alıyoruz onun içinde arıycam yarın ve düzeltmezlerse imzalamıycam

Tiffany
31-05-11, 23:05
melodi1970
bugün bizimkinin dersi vardı ben gidemedim abisini gönderdim yanında 10 a kadar sayıyor demiştimya fazla takmış benimki kafaya heralde herşeyi sayıyor öğretmenide saydığı zaman durdurun demiş şimdi dil çıkartma çalışıyorlar saymaya başlayınca dil çıkarttırın demiş yarın bi arıycam bakalım neler oluyor takıntı olacaksa neden sayı öğretti değilmi anlamadım gitti birde çokmasumcum bize her ay imzalamamız için verdikleri sayfada başka bir öğretmeninde 4 saat grup dersi verdiği ayrıca kendi öğretmenimizinde 8saat bireysel verdiği yazıyor halbuki öyle birşey yok daha önce yazmıştım sende grubu bireysele çevirebilirsiniz demiştin bende öyle yaptım yani toplamda 10saat ders alıyoruz onun içinde arıycam yarın ve düzeltmezlerse imzalamıycam
cnm bişey sorcam otizim we benzeri hastalıkların sebebi nedir acaba?

cokmasum
31-05-11, 23:05
melodi1970
bugün bizimkinin dersi vardı ben gidemedim abisini gönderdim yanında 10 a kadar sayıyor demiştimya fazla takmış benimki kafaya heralde herşeyi sayıyor öğretmenide saydığı zaman durdurun demiş şimdi dil çıkartma çalışıyorlar saymaya başlayınca dil çıkarttırın demiş yarın bi arıycam bakalım neler oluyor takıntı olacaksa neden sayı öğretti değilmi anlamadım gitti birde çokmasumcum bize her ay imzalamamız için verdikleri sayfada başka bir öğretmeninde 4 saat grup dersi verdiği ayrıca kendi öğretmenimizinde 8saat bireysel verdiği yazıyor halbuki öyle birşey yok daha önce yazmıştım sende grubu bireysele çevirebilirsiniz demiştin bende öyle yaptım yani toplamda 10saat ders alıyoruz onun içinde arıycam yarın ve düzeltmezlerse imzalamıycam
sayı takıntısı olacağını sanmıyorum ben şimdi yeni saymaya başladığı için hoşuna gidiyo saymak bide onlar sayınca yada birşey söyleyince bizim hoşumuza gidiyo alkış falan yapıyoruz ya mesala onlarda dikkat çekmek için yapıyorlar diye düşünüyorum...10 saat bireyseliniz varsa 12 saat yazamaz ki yazssa bile bunun karşılığını devletten alamaz zaten devlet 10 ders ücreti karşlıyor sadece mutlaka yanlışlık olmuştur yada geçen aydan gitmediğiniz 2 seans oldumu onumu eklediler acaba ama o telafi oluyo listede yer almaz..öğretmenlerin ismi değişik mi yazıyor yani aslında size ders vermeyen öğretmen ders veriyor gibi mi gösterilmiş bu çok yanlış ve yasak konuşun öğretmeniniz sertifikalı öğretmen mi yoksa sertifikalı demek istediğim de yani özel eğitim bölümünü okumamış ama bu konuda eğitim almış seminerlere falan gidip sertifika alıyorlar sonra rehabitilasyon merkezlerinde çalışıyorlar imza yetkileri olmuyor yerine imza yetkisi öğretmeninin adını yazıyorlar

cokmasum
31-05-11, 23:05
Tiffany
cnm bişey sorcam otizim we benzeri hastalıkların sebebi nedir acaba?
araştırmayı hiç düşünmedinmi otizimin sebebini biz çok araştırıyoruz ama bir türlü bulmamadık:KK59:

cokmasum
1-06-11, 00:06
melodi nerdesin bırak oyunu da gel hele kızıldenizde gelmiş benim oğlum anannesinde kaldı bu akşam eve gelmek istemedi bende yarın bol uyuycam inşallah

melodi1970
1-06-11, 00:06
cokmasum
melodi nerdesin bırak oyunu da gel hele kızıldenizde gelmiş benim oğlum anannesinde kaldı bu akşam eve gelmek istemedi bende yarın bol uyuycam inşallah
aaayy özür dilerim dalmışım yaaa:KK17:

cokmasum
1-06-11, 00:06
yok canımm uyudun sandım ben:KK9:

melodi1970
1-06-11, 00:06
cokmasum
sayı takıntısı olacağını sanmıyorum ben şimdi yeni saymaya başladığı için hoşuna gidiyo saymak bide onlar sayınca yada birşey söyleyince bizim hoşumuza gidiyo alkış falan yapıyoruz ya mesala onlarda dikkat çekmek için yapıyorlar diye düşünüyorum...10 saat bireyseliniz varsa 12 saat yazamaz ki yazssa bile bunun karşılığını devletten alamaz zaten devlet 10 ders ücreti karşlıyor sadece mutlaka yanlışlık olmuştur yada geçen aydan gitmediğiniz 2 seans oldumu onumu eklediler acaba ama o telafi oluyo listede yer almaz..öğretmenlerin ismi değişik mi yazıyor yani aslında size ders vermeyen öğretmen ders veriyor gibi mi gösterilmiş bu çok yanlış ve yasak konuşun öğretmeniniz sertifikalı öğretmen mi yoksa sertifikalı demek istediğim de yani özel eğitim bölümünü okumamış ama bu konuda eğitim almış seminerlere falan gidip sertifika alıyorlar sonra rehabitilasyon merkezlerinde çalışıyorlar imza yetkileri olmuyor yerine imza yetkisi öğretmeninin adını yazıyorlar
evet çok abartarak alkışlıyoruz hoşuna gidiyor aferin filan çığlık atarak kutluyoruz benim elimde ders programı kağıdımızda var imzalamam için verilen kağıttada gittiğimiz tarihler bölümü var ders programımızla bu kağıttaki aynı değil tarihler biz bu ay sadece salı günleri gittik 5salı vardı 10saat ama imzalanacak olanda tarihler farklı haftada 2kere bile gitmişiz eğitim şekli bölümünde 8saat bireysel aldığımız 4saatte grup aldığımız yazıyor eğitimi veren meslek elemanı bölümündede 8saat kendi öğretmenimiz bireysele girmiş öbür öğretmende 4saat grup vermiş olarak görünüyor çalışma izni branşı bölümündede bizim öğretmen için zihinsel engelliler sın.öğr yazıyor diğer öğretmen içinse çocuk gelişimi ve eğit. yazıyor eğitim verilen destek eğitim programı bçlümündede yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı (bireysel_grup)yazıyor eğitim verilen destek eğitim programı alt modülü bölümündede eşleme becerileri ifade edici dil becerileri motor beceriler filan yazıyor sırasısya imza atmam gereken yerin üzerindede alınan eğitimin şekli bireysel eğitim 8saat grup eğitimde 4saat olarak yazılmış biz grup almıyoruz telafimizde yoktu

cokmasum
1-06-11, 00:06
melodi1970
evet çok abartarak alkışlıyoruz hoşuna gidiyor aferin filan çığlık atarak kutluyoruz benim elimde ders programı kağıdımızda var imzalamam için verilen kağıttada gittiğimiz tarihler bölümü var ders programımızla bu kağıttaki aynı değil tarihler biz bu ay sadece salı günleri gittik 5salı vardı 10saat ama imzalanacak olanda tarihler farklı haftada 2kere bile gitmişiz eğitim şekli bölümünde 8saat bireysel aldığımız 4saatte grup aldığımız yazıyor eğitimi veren meslek elemanı bölümündede 8saat kendi öğretmenimiz bireysele girmiş öbür öğretmende 4saat grup vermiş olarak görünüyor çalışma izni branşı bölümündede bizim öğretmen için zihinsel engelliler sın.öğr yazıyor diğer öğretmen içinse çocuk gelişimi ve eğit. yazıyor eğitim verilen destek eğitim programı bçlümündede yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı (bireysel_grup)yazıyor eğitim verilen destek eğitim programı alt modülü bölümündede eşleme becerileri ifade edici dil becerileri motor beceriler filan yazıyor sırasısya imza atmam gereken yerin üzerindede alınan eğitimin şekli bireysel eğitim 8saat grup eğitimde 4saat olarak yazılmış biz grup almıyoruz telafimizde yoktu
anladım canım tamam zihinsel engelliler sınıf öğretmeni yazıyorsa sorun yok sizin öğretmen tarafından o zaman..diğer konu içinde okul müdürü ile konuş 10 saat ken niye 12 saat yazıyo diye...sizin raporunnzda grup yazdığı için onlar grup adı altında listeye eklerler sen bireysele çevirdin ama ram bunu kabul etmeyebilir listede grup yazar ama sen bireysele giriyorsun canım orda problem yok..yaşıtları olduysa grup için gruba dönün çok faydası var grubun bizim grup yok ama öğretmen gruba çağarıyo bu sayede çok şey öğrendi ana okulu gibi paylaşmayı sıra beklemeyi ve sırası ile cevap vermeyi konuşmayı öğreniyorlar

melodi1970
1-06-11, 00:06
cokmasum
anladım canım tamam zihinsel engelliler sınıf öğretmeni yazıyorsa sorun yok sizin öğretmen tarafından o zaman..diğer konu içinde okul müdürü ile konuş 10 saat ken niye 12 saat yazıyo diye...sizin raporunnzda grup yazdığı için onlar grup adı altında listeye eklerler sen bireysele çevirdin ama ram bunu kabul etmeyebilir listede grup yazar ama sen bireysele giriyorsun canım orda problem yok..yaşıtları olduysa grup için gruba dönün çok faydası var grubun bizim grup yok ama öğretmen gruba çağarıyo bu sayede çok şey öğrendi ana okulu gibi paylaşmayı sıra beklemeyi ve sırası ile cevap vermeyi konuşmayı öğreniyorlar
aaaahh bide müdür müdür olsa adamla konuşuyorum konuşuyorum ama derdimi anlatamıyorum bir daha deniyim şansımı belki hafızası açılmıştır nasıl müdür yapmışlarsa :KK1:

cokmasum
1-06-11, 00:06
melodi1970
aaaahh bide müdür müdür olsa adamla konuşuyorum konuşuyorum ama derdimi anlatamıyorum bir daha deniyim şansımı belki hafızası açılmıştır nasıl müdür yapmışlarsa :KK1:
müdür mü yapıyor aylık programı yada başka bir idreci varsa onunla görüş

melodi1970
1-06-11, 00:06
cokmasum
müdür mü yapıyor aylık programı yada başka bir idreci varsa onunla görüş
o yapıyormuş kızlara veriyormuş bilgisayardan kızlar çıkarıyormuş birde kurucusu ve eşi var iyiki seni tanıdım burada tşk.ederim desteğin ve verdiğin bilgiler için

cokmasum
1-06-11, 00:06
melodi1970
o yapıyormuş kızlara veriyormuş bilgisayardan kızlar çıkarıyormuş birde kurucusu ve eşi var iyiki seni tanıdım burada tşk.ederim desteğin ve verdiğin bilgiler için
canım benim ne demek hepimiz birbirimizden destek alıyoruz moral çok ama çok önemli nerden bilcektik ki başımıza böyle şeyler geleceğini neyse buna şükür rabbim bu günlerimizzi aratmasın iyi geceler:KK71:

melodi1970
1-06-11, 00:06
cokmasum
canım benim ne demek hepimiz birbirimizden destek alıyoruz moral çok ama çok önemli nerden bilcektik ki başımıza böyle şeyler geleceğini neyse buna şükür rabbim bu günlerimizzi aratmasın iyi geceler:KK71:
amin beterin beteri var hmm bide sölemeyi unuttum bikaç gündür bi oyun varya bu tutmuş bu kesmiş bu pişirmiş hani bana demiş gıdıklıyoruz onu sölüyor yarım yamalak kendini gıdıklıyor biz onu gıdıklıyoruzya ama bugün benide gıgıkladı birde yatırırken iyi geceler diyoruz sadece yatırırken diyoruzki anlamlı olsun diye oda bize iyiiiii diyor tşklr canım sanada iyi geceler

cokmasum
1-06-11, 14:06
aferin küçük adama gece yatarken kitap ta okuyabilirseniz okuyun ona hayal dünyası gelişir senin birde küçük bi bebek var ilgiyi alakayı hep bölmen gerekiyor değilmi buda zor...bugün oğlumu devletin ana okul sınıfına kayıt ettirdim eylülde okullarla beraber açılıcak kısmetse özel anaokuluna para yetişmiyo ne yazıkki melodi yaş sınırını sormadım bugün keşke sorsaydım benim oğlum 2007 doğumlu 2008 leride alıyorlardır belki araştır istersen hangi semtte oturuyorsun yada özelden yaz bana her semtte devlete bağlı ana okullları varmış ama ilköğretim okullarının içindekiler değil ayrı bir okul kocaman sadece ana okulu bügün gördüm minicik minicik çocuklar vardı benim oğlandan küçük

melodi1970
1-06-11, 22:06
cokmasum
aferin küçük adama gece yatarken kitap ta okuyabilirseniz okuyun ona hayal dünyası gelişir senin birde küçük bi bebek var ilgiyi alakayı hep bölmen gerekiyor değilmi buda zor...bugün oğlumu devletin ana okul sınıfına kayıt ettirdim eylülde okullarla beraber açılıcak kısmetse özel anaokuluna para yetişmiyo ne yazıkki melodi yaş sınırını sormadım bugün keşke sorsaydım benim oğlum 2007 doğumlu 2008 leride alıyorlardır belki araştır istersen hangi semtte oturuyorsun yada özelden yaz bana her semtte devlete bağlı ana okullları varmış ama ilköğretim okullarının içindekiler değil ayrı bir okul kocaman sadece ana okulu bügün gördüm minicik minicik çocuklar vardı benim oğlandan küçük
kitap normaldede okuyorum yanlarında yüksek sesle kitapları seviyorlar zaten ikiside ama evet çok zor oluyor tam oturtuyorum büyüğü bişeyler yapalım diye küçük gelip bozuyor almaya çalışıyor oda sinirleniyor itiyor onu kendi canı isterse sarılıyor bu seferde küçüğü onu istemiyor ağlıyor tabi aradada ben :18:yarın ilk iş bunu araştırıcam tekrar tşklr sizin içinde hayırlı olsun

cokmasum
1-06-11, 22:06
teşekkürler canım sizinde olur inşallah umarım vardır ve yaş sınırı sorun olmazssa süper olur yavruların çok tatlılar maşşalah allah uzun ömür versin eviniz sen şakrak ne güzeldir:nazar:benim haylaz bu gecede annanede kaldı onsuz ev bomboş hiç ses yok herşey eksik:KK43:

melodi1970
1-06-11, 22:06
cokmasum
teşekkürler canım sizinde olur inşallah umarım vardır ve yaş sınırı sorun olmazssa süper olur yavruların çok tatlılar maşşalah allah uzun ömür versin eviniz sen şakrak ne güzeldir:nazar:benim haylaz bu gecede annanede kaldı onsuz ev bomboş hiç ses yok herşey eksik:KK43:
hiç sorma valla o kadar şenki kafamız şişiyor artıkinş sorun olmazda başlar benimkide çok iyi olur keyfi yerinde o zaman annane iyi bakıyor desene aman allah başka türlü ayrılıklar göstermesin bende hiç uzak kalamam hiçbirinden

cokmasum
1-06-11, 22:06
melodi1970
hiç sorma valla o kadar şenki kafamız şişiyor artıkinş sorun olmazda başlar benimkide çok iyi olur keyfi yerinde o zaman annane iyi bakıyor desene aman allah başka türlü ayrılıklar göstermesin bende hiç uzak kalamam hiçbirinden
tahmin edebiliyorum kafanızın şiştiğini ama okadar çabuk büyüyorlar ki bu günlerin tadını çıkarmak gerek..annanesini çok seviyo benim oğlum hatta benden çok desem yalan olmaz yani annaene varken gözü beni görmez tatlım balım diye hitap ediyo ona ama bidaha bırakmıycam oğlumu kıskanıyorum artık

Kizil Deniz
2-06-11, 06:06
selam kzılar melodicim Allah sana sabır versin iki küçük bebeyle ugrasmak ne kadar zor oluyordur Allahtan kocaman abileri var cok sempatik görünüyo sana yardım edıyordur umarım :KK69:masumcum bende yiğit bi büyüsün hemen devlet kreşine verıcem bız ikimizde calısıyoruz ama ev borcuna gırdık kreş hesapta yokru şimdi okadar kasıyokı eşim ek iş yapıyor oda cok yoruluyo aylık 350 bizimki devletten bı farkı olacagını sanmıyorum benım amacım cocuklu ortamdı zaten birde çişini söylemesı gerekıyo heralde devetten okula gıtmek için öyle bişiy duymustum

melodi1970
2-06-11, 10:06
KızılDeniz
selam kzılar melodicim Allah sana sabır versin iki küçük bebeyle ugrasmak ne kadar zor oluyordur Allahtan kocaman abileri var cok sempatik görünüyo sana yardım edıyordur umarım :KK69:masumcum bende yiğit bi büyüsün hemen devlet kreşine verıcem bız ikimizde calısıyoruz ama ev borcuna gırdık kreş hesapta yokru şimdi okadar kasıyokı eşim ek iş yapıyor oda cok yoruluyo aylık 350 bizimki devletten bı farkı olacagını sanmıyorum benım amacım cocuklu ortamdı zaten birde çişini söylemesı gerekıyo heralde devetten okula gıtmek için öyle bişiy duymustum
slm canım evet bazen çok zorlanıyorum ama olsun elbet büyüyecekler canları saolsun napalım evet benim kocaman yakışıklı oğlum çok yardım ediyor bazen bana bırak çık gez diyor bende uyutup ikisinide kaçıyorum 2veya 3 saat napim benimde dinlenmeye ihtiyacım var allah kolaylıık versin geçim zor hayırlı olsun :nazar:

cokmasum
3-06-11, 19:06
selam kızlar kızıldeniz devlet fiyatları çok uygun bana göre tam gün 170 yarım gün 85 milyon özele 400 verdim 2 yıldır ama son bir aydır bıraktık devlet okulu için tuvalet eğitimi şart evet

Kizil Deniz
4-06-11, 05:06
masumcum bizim orda devlet yarım 70tl tam 140 tl oluyor bizim ordakı daha ıyımıs bı kötü yanı burda uyku saatınde uyumasa bıle kaldırmıyorlarmıs cocucu uyumasada yatacak yanı arkadas o yüzden yarım gün vermişti ama belkı sadece bilecıkte olan bişeydir bu

cokmasum
4-06-11, 13:06
KızılDeniz
masumcum bizim orda devlet yarım 70tl tam 140 tl oluyor bizim ordakı daha ıyımıs bı kötü yanı burda uyku saatınde uyumasa bıle kaldırmıyorlarmıs cocucu uyumasada yatacak yanı arkadas o yüzden yarım gün vermişti ama belkı sadece bilecıkte olan bişeydir bu
canım bunu özelde bile yapıyorlar benim oğlum zaten bağlasan yatmaz gündüz uyur arada ama öyle uyumuyoken yatmaz ben bi gün uğramıştım okula benimki geziyo fır fır oyun odasında bi kaç çocukla diğerleri uyumuyodu ama yatıyorlardı öyle çok üzülmüştüm öğretmene dediim hatta dinleniyorlar dedi

Arzu:)
5-06-11, 21:06
iyi akşamlar..benim size bi sorum olucak kızlar..benim kızım 3 yaşına giricek otistik değil kızım teşhis hafif düzeyde zihinsel yetersizlik bunun için özel eğitime başladık..haftada 2 gün 45 dk.konuşması çok geride tek kelimesi çok ama konuşmak yerine bebek dilini kullanıyor işaret ve mimiklerle anlatmak istediğini bu şekilde ifade ediyor..benim merak ettiğim kızım 1 aydır eğitim alıyor bu verilen eğitim yeterli oluyomu etkisi ne kadar sürede belli olur tabi her çocuğun algısı farklı ama bana yeterli gibi gelmiyor..sizce ek ders aldırsam daha hızlı ilerler mi?çok değişik bi ruh hali bizimki olmaz diye bişeyi kabullenemiyorum..olucak olmalı diyerek kendimide kızımıda yıpratıyorum..yeni yeni alışmaya çalışıyorum bu duruma.Allah hepimize sabır versin. inşah bu günleri hayırlısıyla aşarız.

cokmasum
5-06-11, 22:06
merhaba eğitime daha yeni başlamışsınız hemen değişiklik beklemeyin sabırlı olun her çocuk bir olmaz bazıları yıllar geçsede sonuç alınamaz bazılarıda hemen öğrenir ümütsizliğe kapılmayın haftada 1,5 saat yeterli değil tabikide maddi imkanınız varsa ek ders alın yada evinize özel eğitimci getirtin ve kızınızı tam zamanlı güvenilir bir kreşe yazdırabilirsiniz daha çabuk yol almasını sağlayabilirsiniz bu sayede

Kizil Deniz
6-06-11, 09:06
selam kızlar nasılsınız oglumda baya degişimler oluyo artık masaallahh ben bir deyince iti üş diyo komutlarıda daha cok algılamaya basladı bıde bıdır bıdır devamlı baska odaykem yiğit diyorum ee diyor geldıyorum gelıyo napıyosuın oglum dıyorum baslyıo bıdır bıdır alkış dıyorum alkıs yapıyo öpcem dıyorum yanagını geıtıroy elsallıyo öpücüklü dıyorum elını agzına götürüyor cok mutu oluyorum kızlar Allahım cabalarımızı boşuna cıkartmasın sizde neler var neler yok :KK69:

melodi1970
6-06-11, 11:06
çok sevindim kızıldeniz cim bak biraz fazla ilgilenince neler oluyormuş değilmi maşallah :nazar:bizim sayı saymamız yasaklandı herşeyi sayıyor çünkü bay bay yapıyor alkış deyince yapıyor kendini öptürmeye bayılıyor bu salgınlarda iyi geceler diyoruz oda bize diyor yarın dersimiz var bakalım neler öğrenecek daha