Biz 1 bebek için canımızı veririz ama hadi destek verin 3 çocuk yapalım...


Julietta
21-06-13, 10:06
Kazen
Hastane ismi vermeden ;

Hastane = X lira
İlaçlar = X lira

bu sayede tahmini en alt ve en üst yapılan ödemeleri öğreneyim. bu sebeple bu bilgiyi verirseniz çok sevinirim. Devlet katkısı konusunda sıkıntıları da paylaşırsanız çok sevinirim.
(2012)1.deneme 4000 tl (ilaçlar dahil)
(2013)laparoskopi 3750 tl
(2013)2.deneme 7000tl (ilaçlar dahil)ağustos ayında başlanacak.

emirin_annesi
21-06-13, 10:06
3 defa tüp bebek denedenim tüp bebek aşamasına kadar verdiğim ücretler...

Tahlil ve dr paraları kesin 3000 tl.

Tedavim e eskişehir kütahya arası gidip gelmeleri eklemiyorum...

1.tüp bebek ankara 7500 tl.kesin buldu
konaklama yol parası:minumum 500tl.


2.tüp bebek dondurulmuş emb transferi olamsına rağmen 5000 tl buldu.
Konaklama yol parası:minumum 500tl

EŞİME GENETİK TAHLİLLER YAPILDI 2500 TL

3.tüp bebek tüp bebek 5000 tl.
Konaklama yol parası:minumum 500tl

1.için arababamız gitti 10 bini buldu

2.için kalan paramıza kredi çektik 5 bin tl.

3.için kredi çektik 5.bin tl

allaha şükür3.bebekte kucağıma aldım bebeğimi....

nfy_9185
21-06-13, 10:06
canım hastane ve dr ismi vermeden dedi kazen bey yazını 1. 2. olarak değiştir istersen

ama yinede sen bilirsin..
bu arada gözün aydın umarım hayırlı evlat olur

egunal
21-06-13, 10:06
Tüp Bebek İşlemlerinde Devlet Katkısı

Tüp Bebek ve aşılama İşlemlerinde Devlet Katkısı yönetmelik ile belli kurallara bağlanmıştır. Çiftin hem aşılama hem de Tüp Bebek tedavisi amacıyla devlet yardımından faydalanabilmesi için Heyet Raporu alması gerekmektedir. Ancak bu raporu verme yetkisi olan kurumlar belirlidir. Aşılama veya yumurtlama tedavisi (ovülasyon indüksiyonu) için SGK anlaşması olan özel hastaneler de rapor verebilirken Tüp Bebek Tedavisinde devlet yardımı için sadece Üniversite Hastaneleri ve eğitim veren devlet hastaneleri rapor verebilmektedirler.
Tüp bebek Tedavisi için heyet raporu alan çiftler Hastanemize başvurabilir ve raporlarından yararlanabilirler, çünkü hastanemizin SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile tüm branşlarda anlaşaması vardır.
Bu konudaki en son yönetmelik şu kuralları getirmektedir:
1)-Tüp bebek tedavisi öncesi işlemlerin 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından gün almamış kadınlara uygulanması durumunda bedelleri Kurumca karşılanır.

Klasik ovulasyon indüksiyonu

(1)-Her siklus (tedavi denemesi) için kadın hastalıkları ve doğum uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Raporda, kaçıncı siklus olduğu belirtilecek ve gerekli ilaçlar kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi tarafından reçete edilecektir.

(2)-Raporda; tanı, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları belirtilecektir.

(3)-En fazla 2 (iki) siklus ve toplamda 3000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedelleri Kurumca karşılanır. İki uygulamadan (siklus) sonra yapılan klasik ovulasyon indüksiyonu tedavisi için uygulanan gonadotropin bedelleri ödenmez.

(4)-Ovulasyon tetiklemesi için kullanılan Hcg (Human korionik gonadotropin) dozu, maksimum dozun dışında olup, 10000 üniteyi geçemez. Üriner Hcg kullanılması halinde rapor aranmaksızın reçete edilebilir.

İntra uterin inseminasyon ( Aşılama - IUI )

(1)-Tüp bebek tedavisi işlemleri için belirlenen kriterler, intrauterin inseminasyon (artifisiel inseminasyon - Aşılama ) için de geçerlidir.

(2)-Ovulasyon tetiklemesi için kullanılan Hcg (Human korionik gonadotropin) dozu, maksimum dozun dışında olup, 10000 üniteyi geçemez. Üriner Hcg kullanılması halinde rapor aranmaksızın reçete edilebilir.

Tüp bebek tedavisi işlemleri

Bir hastalığın tedavisi amacıyla uygulanan tüp bebek işlemleri


(1)-Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak Kemik İliği Transplantasyon Merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan tüp bebek tedavilerine ilişkin giderler Kurumca karşılanır.

(2)-Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

(3)-Tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden tüp bebek tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi kadın hastalıkları uzman hekimlerince yazılacaktır. Her bir tüp bebek denemesine ilişkin olarak toplamda 3000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedelleri Kurumca karşılanır.

Diğer tüp bebek tedavisi işlemleri

(1)-Evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması koşuluyla genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısının;

a) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması.

b) 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından gün almamış olması.

c) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

b) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması.

e) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavilerine ilişkin giderler Kurumca karşılanır.

(2)- Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.

(3)- Tüp bebek tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporu, bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak, üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim veren kadın-doğum hastaneleri dâhil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenecektir. Sağlık kurulu raporlarında, hasta yaşı, kimlik bilgilerinin yanında, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir.

(4)- Sağlık kurulu raporlarında, son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun belirtilmesi yeterli olup, ekinde veya raporda teşhise esas belge ve bilgiler ayrıca aranmayacaktır. Ancak bu belgelerin hasta dosyasında bulunması ve gerektiğinde ibraz edilmesi zorunludur. Ayrıca, evli çiftlerin çocuklarının olup olmadığı ile eşler için vukuatlı nüfus kayıt örneği, merkezde tutulan hasta dosyasında saklanacaktır.

(5)- SUT eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, sağlık kurulu raporuna istinaden tüp bebek tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi kadın hastalıkları uzman hekimlerince yazılacaktır.

(6)- En fazla 2 (iki) siklus ve toplamda 6000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedelleri Kurumca karşılanacaktır.

(7)- Tüp bebek tedavisine başlanan kadının deneme öncesi 39 yaşından gün almış olması durumunda, yardımcı üreme yöntemi tedavisine ait bedeller, tedaviye daha önce başlanmış olsa dahi Kurumca karşılanmaz.

Örnek; 08 Mart 1985 doğumlu kadının, tüp bebek tedavisi giderlerinin karşılanabilmesi için; 08 Mart 2008 tarihinden sonra, 08 Mart 2024 tarihinden önce tedavinin yapılmış olması gerekir.

Tüp bebek tedavisi işlem bedeli ve ödeme esasları

(1)- Tüp bebek tedavisi SUT eki EK-9 Listesinde belirtilen fiyat esas alınarak ödenir. Fiyata; tüp bebek tedavisi kapsamında yapılan ovulasyon indüksiyonu, oosit aspirasyonu, sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu, embriyo transferi, ICSI (mikro enjeksiyon), invaziv sperm elde etme yöntemleri, tüp bebek işlemi öncesi kadın ve erkeğe yapılan tetkik ve tahlil bedelleri ile kullanılan her türlü sarf malzemesi dahildir.

(2)- Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar katılım payından muaf değildir.

(3)- (10.2.1) numaralı maddede belirtilen tüp bebek tedavilerinde her bir denemede, (10.2.2) numaralı maddede belirtilen tüp bebek tedavilerinde ise sadece birinci denemede en fazla bir yıla kadar embriyo freezing bedeli ayrıca ödenir.

(4)- Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde, tüp bebek kapsamında yapılan her türlü tıbbi işlemin kaydının tutulması ve tutulan kayıtların denetim esnasında ibrazı zorunludur. Bu kayıtların doğru ve sağlıklı bir şekilde tutulması ve muhafazasında, merkez sorumlusu ve ruhsat (uygunluk belgesi) sahibi kişiler, müşterek ve müteselsilen yükümlüdür.

nnalan
21-06-13, 10:06
kazen
merhaba sayın başbakanım,
bizler 3 değil bir tane bebeği yıllarca uğraşmamıza rağmen bulamayan anneleriz. ınfertilite çağımıza damgasını vurmuş ve en azından çözüme sahip bir rahatsızlık. çözüme sahip dedim ama çözüm derken de bunun ciddi bir maddi ve manevi yük olduğunu ifade etmeliyim. Devletin bu konuda destekleri yadsınamaz amaşeklinde oldukça sınırlıdır. Bu keyfe keder yapılan bir uygulama olmayıp tamamen bizlerin anne olma yolunda bizi maddi olarak oldukça yoran bir uygulamadır.

Bu konuda nasıl bazı sektörlere kaynak ayrılıyor ise bizler içinde bir kaynak ayrılması bizleri oldukça sevindirecektir. Işin bu kısmı sizin sorumluluğunuzda biz sıkıntılarımızı tek tek sizlerle paylaşacağız.

Bizler kaynak konusunda fikirler ortaya koyarız ama bunun en doğrusunu gene işin uzmanları yapacaktır.

Bizim tek bildiğimiz konu anne olma isteğimizdir.

Bu konuda desteğinizi bekliyor, bizi önemsediğinizi düşünerek en kısa sürede cevap vereceğinizi umuyoruz.


Not : Yazıyı sizlerin dilinizden yazmaya çalıştım, tamamen şablon bir yazıdır ama ekleme düzenleme her türlü değişikliği yapıp son haline getirip gerekli yerlere ulaştırmak benim sorumluluğumdadır.


http://www.kadinlarkulubu.com/porta...-bebek-islemlerinde-devlet-katkisi-46302.html
öncelikle böyle bir konuyu açmış olman çok güzel evet meydanlarda 3 çocuk diye bağıran o başbakana seslenelim bizler teki bulabilmek için can atan çaba gösteren hastalarız. Ben 4. Kez tüp bebek yaptırdım ve hiç birini devlet karsılamadı bu konudan çok muzdaribiz. Kurumlar çok para talep ediyor güzümüz tükendi artık bizimde yardım diliyoruz yetkililerden.

RUYAbuse
21-06-13, 10:06
KazeN BEY güzel bir konu olmuş gerçekten de.....
ÇAğımızın en önemli sorunlarından biri artık iNFERTİLİTE....

Devlete bir şekilde duyurucaz sesimizi de ,,

PEKİ YA her defasında bu kez OLUCAK ,, POZİTİF SONUÇ alacaksınız deyip de ,,, insanı umutlandırıp ,, sonrasında ise hayal kırıklığına uğratan ,, doğru düzgün tedavi uygulamayan doktorlara nasıl ulaşıcaz...
...TÜp bebeğİN CAN YAKICI bir kısmı da bu nokta bence....

BenKayra
21-06-13, 10:06
1. Deneme raporlu (devlet-2009) 409 hastane 900 ilac

2. Deneme raporlu (ozel-2010) 2000 hastane 1000 ilac

3. Deneme raporsuz (devlet-2012) 1500 hastane 1700 ilac

4. Deneme raporsuz (universite-2013) 2650 hastane 4500 ilac

Kazen
21-06-13, 10:06
RUYAbuse
KazeN BEY güzel bir konu olmuş gerçekten de.....
ÇAğımızın en önemli sorunlarından biri artık iNFERTİLİTE....

Devlete bir şekilde duyurucaz sesimizi de ,,

PEKİ YA her defasında bu kez OLUCAK ,, POZİTİF SONUÇ alacaksınız deyip de ,,, insanı umutlandırıp ,, sonrasında ise hayal kırıklığına uğratan ,, doğru düzgün tedavi uygulamayan doktorlara nasıl ulaşıcaz...
...TÜp bebeğİN CAN YAKICI bir kısmı da bu nokta bence....
devlet nasıl ki by-pass vb katkılarda çok sıkı bir denetim mekanizması uyguluyorsa tüp bebek konusunda verilen destek içinde aynı sıkılıkta denetleme yaparsa sanıyorum ki herkes işini düzgün yapacaktır.

RUYAbuse
21-06-13, 10:06
DEvLET bazı şeyleri karşıladığı halde ,,, yine de MİLYONLARlar gidiyor bu tedaviye....

Bİr de şu var....İLK 2 yada 3 denemede sadece TEK emBRİYO transferi yapıyorlar....

VE maalesef tutma şansı iyice azalıyor....

kadesa
21-06-13, 10:06
Kazen
bence buraya yazın en son hepsini topalrarı ama lütfen herkes bir konu üzerine eğilisin ve toplanacak bilgileri toplasın örnek egunal fiyatları ben toparlayayım dedi, bir başkası sorunları tek liste halidne tuttsun
tamam o zaman yazayım hemen içimden geçenleri.uzun ya da kısa olursa birlikte düzenleriz.

anne olacağını duymak dünyanın en güzel hissidir elbette peki olamayacağını duymak nasıl bir histir? önce şu soru geçer aklından,neden ben,ben ne yaptım da bunu yaşıyorum? sonra ağlama krizleri,eş ile anlamsız kavgalar,tarifsiz bir his..sonra araştırmalar,ne yapabilirizler..doktor kontrolleri ve son aşama tüp bebek..ben o merkeze gittiğim günü hiç unutamıyorum..o kadar çok çift vardı ki bizim gibi,Allah'ım yalnız değiliz demiştim,yalnız değiliz tek biz değiliz..bu inanılmazdı....sonra merkezin bir köşesine çöküp hüngür hüngür ağlamıştm ama kendim için değil,bu kadar çok çocuğu olmayan tedavi olan insan olduğunu görüğüm için.. ve tedavi başlar..hep korku duyulur ya olmazsa diye,hamile haberi gelince hiç tanımadığın insanlara sarılıp gözyaşı dökebilirsiniz mutluluktan ve diller de hep aynı dua vardır; darısı başımıza...ben bu süreci olumlu atlatmış ve ikiz çocuklarıma tedavi sonucu kavuşmuş bir anneyim..bu öyle güzel bir mutluluk ki,tarifini et deseniz mümkün değil..sanki yıllarca onu beklemiş ve sonuda kavumuş gibi olursunuz..bebeklerimi ilk kucağma aldğımda tek dediğim şey; Allah'm bunlar benim mi? hoş geldiniz yavrularım,çok beklettiniz ama hoş geldiniz...

tüp bebek süreci sancılı bir süreçtir..horman haplarını yüklenirsiniz,günlük muayeneler,duyacağınız tek bir söz,bir surat ifadesi,doktorun bir off demesi bile etkiler sizi..bu manevi yönüdür..bir de maddi külfeti vardır hele de özel bir merkez ise ve farklı bir şehirden geldiyseniz.kalacak yer sorun,yeme-içme sorun,her şey maddiyat..maddi-manevi sancılı,zorlu bir süreç..anne olmak hr kadının hakkdır ama sırf maddi sebeplerle bu haktan mahrum kalan çok insan var..bu güzelliği herkesin yaşayabilmesini diliyorum..

emirin_annesi
21-06-13, 10:06
nfy_9185
canım hastane ve dr ismi vermeden dedi kazen bey yazını 1. 2. Olarak değiştir istersen

ama yinede sen bilirsin..
Bu arada gözün aydın umarım hayırlı evlat olur
sağol canım rabbim herkeze nasip etsin aslında yazmak daha iyi ama kazen daha iyi bilir:)

Kazen
21-06-13, 10:06
Bu arada bu konuyu devletin kampanyası sanıp "sana ne yapacağım çocuk sayısından" diye gelen olur çek devlet elini bedenimden diyen olursa konuyu anlamadığı için o eli kırarım : ) aba altından sopa değil direk sopa .... Bizim derdimiz siyaset yapmak değil gidin nerede yapacaksanız yapın siyaseti... 1 olsun bizim olsun kampanya içeriği...

siyaseti gidin başka yerd eyapın... Facebook sayfasında 2-3 dengesiz yorum yapan olmuş cevap vermek istemiyorum...


buna ek olarak bir isimde düşünün lütfen ?


"yeni bir nefes" "süt kokusunu duymak benimde hakkım" ne bileyim uydurun güzel birşey işte : )

nnalan
21-06-13, 10:06
akasya1978
en uygun fiyatlı yerde bile yaptırsanız 5 bin tl nin altında yaptırmanız mümkün değil.. ki bu fiyat sadece tüp bebek fiyatı birde ekstra işlemler olursa genetik testi hiteroskobi laporoskobi vb. fiyat inanılmaz yükseliyo.. kişisel masrafları saymıyorum bile.. ve ne yazıkki ilk denemede bebek sahibi olan çok az..
EVET FİYAT ÇOK KATLIYOR BEN YAŞADIM. HASTANE 5 BİN İLAÇLAR 2 BİN. PGD (Preimplantasyon Genetik TANI) LABORATUVARA GÖNDERMEK 2000 DOLAR EMRİYO BAŞINA İNCELEME 100 TL İDİ GEÇEN SENE 7 EMRİYO 700 TL ARTIK SİZ HESAP EDEN HER SEFERİNDE ÖDENEN PARAYI.. 3 TÜP BEBEK DENEMESİM 1 DONDURULMUŞ TARANSFER :KK43::KK25:

cy_76
21-06-13, 10:06
konu için teşekkürler...
1.aşılama: ilaçlar dahil 2000 tl
rapor için 2 aşılama şartını bilmediğimden 2. deneme tüp olsun dedim..
1.tüp: 4000 tl ilaçlar+tahliller-2000 tl- toplam 6000.tl
1.dondurulmuş: 1900 tl.
2.dondurulmuş: 1250 tl.

şimdi yeni merkezde 2. tüp denemesi ilaçlar hariç:2100 euro (tl değil euro-euro'da bu günlerde aldı başına gidiyor)

şimdi bana dediler ki rapor için 2. aşılamayı yaptırın, ben tüp denemelerimde sonuç alamamışım, ne diye tekrardan aşılama yaptırayım.
ben özel sektörde çalışıyorum, tüm bu tedavilerde kendi stresim yetmezmiş gibi bir de nasıl izin alacağım stresi yaşıyorum, çünkü durumumu paylaşırsam işten atarlar bu çocuk yapacakmış diye:KK43:
- küçük şehirlerde 3 güne rapor çıkaranlar duydum, büyük şehirlerde neden 1 ayı buluyor?
- kimse keyfinden tüp bebek yaptırmıyor, bence rapor olayı kalkmalı. nasıl özel hastanede sgk'dan faydalanabiliyorsa kişi tüp bebekte bir rahatsızlık-sağlık problemi olarak kabul edilmeli-keyfi sorun değil bu. ben kanuni sultan süleyman hastanesini arıyorum dışarıya rapor vermiyoruz burda tedavi oluyorsunuz ancak diyorlar. zeynep kamile git diyorlar, 3-4 sefer gideceğim belki, bana aşılama raporu verecekler, sperm var diyecekler, yumurta var diyecekler...benim özelde yaptırdığım denemelere kim bakar?
-müdüre ne diyeceğim? işten ayrılsam tedavi masrafını nasıl karşılayacağım? o nedenle raporu kaldırsınlar, ya da rapor çıkarmak bu kadar zor olmasın ve özelde yapılan denemelerde sayılsın...
çok dertliyim çokkkk...manevi olarak sonuna kadar deneyecek gücüm var ama maddi olarak bitirdi bizleri bu fiyatlar:KK43:

nfy_9185
21-06-13, 10:06
RUYAbuse
DEvLET bazı şeyleri karşıladığı halde ,,, yine de MİLYONLARlar gidiyor bu tedaviye....

Bİr de şu var....İLK 2 yada 3 denemede sadece TEK emBRİYO transferi yapıyorlar....

VE maalesef tutma şansı iyice azalıyor....
embriyolar hakkında aynı şeyi yazacaktımki benden önce davranmışsın canım saol:KK34:

emirin_annesi
21-06-13, 11:06
Devlet bebeği olanın tedavisini karşılamıyor suan böyle bu devam ederse oğlum kardeş duygusu tadamıcak çünkü tüp bebek için harcanan paralar emekler stresler beni tekrar o aşamalara getiremicek zaten gücüm de yok kalmadı...

kadesa
21-06-13, 11:06
Kazen
Bu arada bu konuyu devletin kampanyası sanıp "sana ne yapacağım çocuk sayısından" diye gelen olur çek devlet elini bedenimden diyen olursa konuyu anlamadığı için o eli kırarım : ) aba altından sopa değil direk sopa .... Bizim derdimiz siyaset yapmak değil gidin nerede yapacaksanız yapın siyaseti... 1 olsun bizim olsun kampanya içeriği...

siyaseti gidin başka yerd eyapın... Facebook sayfasında 2-3 dengesiz yorum yapan olmuş cevap vermek istemiyorum...


buna ek olarak bir isimde düşünün lütfen ?


"yeni bir nefes" "süt kokusunu duymak benimde hakkım" ne bileyim uydurun güzel birşey işte : )
yazdım ama uzun mu oldu kısamı oldu,saçma mı oldu bilmiyorum..şu anda ne hissediyorsam onu yazdım,bağlantısız bile olmuş olabilir kusuruma bakmayın lütfen.

boylesine
21-06-13, 11:06
Kazen
Bu arada bu konuyu devletin kampanyası sanıp "sana ne yapacağım çocuk sayısından" diye gelen olur çek devlet elini bedenimden diyen olursa konuyu anlamadığı için o eli kırarım : ) aba altından sopa değil direk sopa .... Bizim derdimiz siyaset yapmak değil gidin nerede yapacaksanız yapın siyaseti... 1 olsun bizim olsun kampanya içeriği...

siyaseti gidin başka yerd eyapın... Facebook sayfasında 2-3 dengesiz yorum yapan olmuş cevap vermek istemiyorum...


buna ek olarak bir isimde düşünün lütfen ?


"yeni bir nefes" "süt kokusunu duymak benimde hakkım" ne bileyim uydurun güzel birşey işte : )
kazen bence bu yazını ilk sayfaya konuyu açtığın mesaja eklemelisin..
çünkü 4. sayfaya gelmeden böle önyargılarda bulunan kişiler çıkabilir :KK34:

egunal
21-06-13, 11:06
Arkadaşlar tüp bebek ücretlerini belirtirken hangi yılda tüp bebek yapıldığınıda yazarsanız verdiğiniz fiyatların hangi tarihler arasında olduğunuda belirtmiş oluruz çooookkkk önceden yapılmış bir tüp bebek bugün aşılama fiyatı gibi geliyor okuyunca...

BenKayra
21-06-13, 11:06
Kazen
Bu arada bu konuyu devletin kampanyası sanıp "sana ne yapacağım çocuk sayısından" diye gelen olur çek devlet elini bedenimden diyen olursa konuyu anlamadığı için o eli kırarım : ) aba altından sopa değil direk sopa .... Bizim derdimiz siyaset yapmak değil gidin nerede yapacaksanız yapın siyaseti... 1 olsun bizim olsun kampanya içeriği...

siyaseti gidin başka yerd eyapın... Facebook sayfasında 2-3 dengesiz yorum yapan olmuş cevap vermek istemiyorum...


buna ek olarak bir isimde düşünün lütfen ?


"yeni bir nefes" "süt kokusunu duymak benimde hakkım" ne bileyim uydurun güzel birşey işte : )


"Evlerimiz Bebek Koksun"

nfy_9185
21-06-13, 11:06
kadesa
tamam o zaman yazayım hemen içimden geçenleri.uzun ya da kısa olursa birlikte düzenleriz.

anne olacağını duymak dünyanın en güzel hissidir elbette peki olamayacağını duymak nasıl bir histir? önce şu soru geçer aklından,neden ben,ben ne yaptım da bunu yaşıyorum? sonra ağlama krizleri,eş ile anlamsız kavgalar,tarifsiz bir his..sonra araştırmalar,ne yapabilirizler..doktor kontrolleri ve son aşama tüp bebek..ben o merkeze gittiğim günü hiç unutamıyorum..o kadar çok çift vardı ki bizim gibi,Allah'ım yalnız değiliz demiştim,yalnız değiliz tek biz değiliz..bu inanılmazdı....sonra merkezin bir köşesine çöküp hüngür hüngür ağlamıştm ama kendim için değil,bu kadar çok çocuğu olmayan tedavi olan insan olduğunu görüğüm için.. ve tedavi başlar..hep korku duyulur ya olmazsa diye,hamile haberi gelince hiç tanımadığın insanlara sarılıp gözyaşı dökebilirsiniz mutluluktan ve diller de hep aynı dua vardır; darısı başımıza...ben bu süreci olumlu atlatmış ve ikiz çocuklarıma tedavi sonucu kavuşmuş bir anneyim..bu öyle güzel bir mutluluk ki,tarifini et deseniz mümkün değil..sanki yıllarca onu beklemiş ve sonuda kavumuş gibi olursunuz..bebeklerimi ilk kucağma aldğımda tek dediğim şey; Allah'm bunlar benim mi? hoş geldiniz yavrularım,çok beklettiniz ama hoş geldiniz...

tüp bebek süreci sancılı bir süreçtir..horman haplarını yüklenirsiniz,günlük muayeneler,duyacağınız tek bir söz,bir surat ifadesi,doktorun bir off demesi bile etkiler sizi..bu manevi yönüdür..bir de maddi külfeti vardır hele de özel bir merkez ise ve farklı bir şehirden geldiyseniz.kalacak yer sorun,yeme-içme sorun,her şey maddiyat..maddi-manevi sancılı,zorlu bir süreç..anne olmak hr kadının hakkdır ama sırf maddi sebeplerle bu haktan mahrum kalan çok insan var..bu güzelliği herkesin yaşayabilmesini diliyorum..
Allah ım bu yola giren herkesin düşüncelerimi aynı olur yarabbimmm aynı ama aynı şeyleri bende yaşadım merkezde ağladım dua ettim..
bide üstüne üstelik merkeze cok gitmediğimizden evlilik yıl dönümümüzde merkeze gidicez diye eşimin testini o zaman yaptırmıştık ve biz bu acı gerçekle evlilik yıl dönümümüzde karşılaştık:KK14::KK14::KK14:

serender001
sağol canım rabbim herkeze nasip etsin aslında yazmak daha iyi ama kazen daha iyi bilir:)
boş ver canım patron o, o ne derse öyle olur:KK34:

RUYAbuse
21-06-13, 11:06
Kazen
devlet nasıl ki by-pass vb katkılarda çok sıkı bir denetim mekanizması uyguluyorsa tüp bebek konusunda verilen destek içinde aynı sıkılıkta denetleme yaparsa sanıyorum ki herkes işini düzgün yapacaktır.
Haklısınız .....

TÜpbebekte genetik tanı diye birşey var....

VE maalesef doktorlar bu genetik tanıyı 3 kez başarısız denemeye sahip olan çiftlerde yapıyorlar....!

ZAten millet 1 tedaviyi zor zahmet yaptırıyor ,, maddi manevi yıpranıyor...

İNsanla dalga geçermişcesine ancak 4. denemenizde genetik tanı yapabiliriz diyorlar ki zaten 2. denemeden sonrasını devlet karşılamıyor bile....

YANi çiftin , parası varsa 3. , 4. yada daha fazla deneyebiliyorlar ama parası olmayan evlat hasretiyle yanmaya devam ediyor....

syavuzz
21-06-13, 11:06
merhaba arkadaşlar öncelikle böyle bir grup açıldığı için teşekkür ederim.gerçekten sesimizi duyuramadığımızı düşünüyorum.heleki benim gibi tüpbebekten başka hamile kalma ihtimali olmayan arkadaşlar bir rapor çıkartmak için kaç kapı kaç hastane kaç doktor gezmeliyim bilmiyorum.bu zamana kadar bir heyet raporu şartlarına baktığımda bana daha sıkıntı vereceğini düşündüğüm için hep özel yerlerde 3 tüpbebek denemesi 3 ameliyat yaptırdım.ve sonuç hüsran negatiffff :KK43:(( ve her denemede para para para gerçekten maddi yönden sarsılıyor insan zengin olsak sıkıntı olmaz ama çoğumuz eminimki normal şartlarda yaşayan ve tüpbebek giderleri için muhtemelen kredi çekerek deneyen insanlarızdır.kendi adıma söyleyeyim ben öyleyim.kredim bitmeden bir deneme daha yapamıyorum.inanın psikolojik olarak sarsılıyor insan yine denemek istiyorum fakat hüsrana uğramak istemiyorum.kime güvenmeliyim benim için ne yapılabilir onuda bilmiyorum.çok umutsuz bir haldeyim.başbakanımız diyorya 3 çocuk yapın.tamam yapalım ama benim maddi gücüm yok nasıl yapayım.devlet yardım etse destek çıksa en azından özel klinik ve merkezlerde dahil olmak üzere yaptıralım.devlet hastaneleride tüpbebek için sıraya koyuyor o bu şu derken yaş geçecek bu sefer yaştan dolayı yapamıycaz.umarım benim sesimi duyan birileri olur ben ve benim gibi arkadaşlarıma yardım eli uzatırlar bizde sağlıklı ve hayırlı evlatlar kucağımıza alırız.
sevgilerrrr

cy_76
21-06-13, 11:06
egunal
Arkadaşlar tüp bebek ücretlerini belirtirken hangi yılda tüp bebek yapıldığınıda yazarsanız verdiğiniz fiyatların hangi tarihler arasında olduğunuda belirtmiş oluruz çooookkkk önceden yapılmış bir tüp bebek bugün aşılama fiyatı gibi geliyor okuyunca...
benim verdiğim fiyatlar 2012 yılının fiyatıyken, euro olarak yazdığım 2013 fiyatı.

Ozlem_ahmet
21-06-13, 11:06
öncelikle meraba kazen bey çok önemli bi konuya deyinmişsiniz inşallah sonucu pozitif olurda bi nebze acımıza su serpilir..evet ücretler cok pahalı benm de yasım 21 olduğu için eşiminde degerleri az da olsa olduğu için rapor cıkaramıyoruz ve bu tedavi bize özelde:5500+800=6300 e mal olacakmış.Allah hepimizin yardımcısı olsun doktorumuzun normal yolla hamile kalma şansımın %1 olduğunu söylediğinde çok yıkıldım işe bile dönemedim günlerce ağladım ama sonuç değişmedi...eşim ve benm için yapılan tedaviler şu ana kadar minumum 2000 lirayı buldu bile bu halime şükür en azından calısıoruz eşimle ikimiz Allah durumu daha kötü olanlara yardım etsin....Bu arada kadesa iş yerinde beni ağlattın cnm :KK43: Allah sana ve çok değerli yavrularına uzun sağlıklı hayırlı ömürler nasip eylesin