8 KASIM 2008 SMMM Staja Başlama Sınav Soruları

Konusu 'Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler (SMMM)' forumundadır ve nevbahar tarafından 18 Aralık 2008 başlatılmıştır.

  18 Aralık 2008
  Konu Sahibi : nevbahar
 1. nevbahar

  nevbahar Herkes Olmuş Sahtekar Pro Üye

  Katılım:
  25 Nisan 2007
  Mesajlar:
  3.936
  Beğenildi:
  9
  Ödül Puanları:
  148
  1 ) Bir ekonomik değerin, değerleme gününde, işletme bakımından sahip olduğu gerçek değere ne ad verilir?
  A) TASARRUF DEĞERİ

  2 ) İşletmenin gelecekte mevcut karlılık düzeyini engelleyecek yaşamını tehlikeye sokacak amaçlarına ulaşmasını engelleyecek olaylar ve kavramlara ne ad verilir?
  A) İŞLETME RİSKİ

  3 ) Nominal kurların ilgili dönem içindeki enflasyon oranına göre düzeltilmesi ile elde edilen kura ne ad verilir?
  A) REEL KUR

  4 ) Aşağıdakilerden hangisi işe başlamayı vergi dairesine bildirmek zorunda değildir?
  A) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI

  5 )
  Aşağıdakilerden hangisi çalışma kağıdının yararlarından bir değildir?
  A) Müşterinin seçimi ve işin kabul edilmesi

  6 ) Vergi borcunun hesaplanabilmesi için vergi konusunun indirgendiği teknik, fiziki ya da ekonomik miktara ne ad verilir?
  A) VERGİ MATRAHI

  7 ) 23/08/1997 tarihli staj yönetmeliğine göre yapılan denetlemelerde bir yıl içinde kaç kez mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde bulunmayanların stajları iptal edilir?
  A) Üç (3)

  8 ) Arama sonucunda el konulan defter ve belgeler en az kaç ay içinde incelenir?
  A) Üç (3)

  9 ) İhtiyaçlar ile kaynaklar arasındaki dengesizlik aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
  A) KITLIK KANUNU

  10 ) İşletmede kullanılan demirbaş eşya aşağıdaki değerleme ölçütlerinden hangisi ile değerlemeye tabi tutulur?
  A) MALİYET BEDELİ

  11 ) Kamu harcamalarının devletin organik yapısına göre tasnif edilmesine ne ad verilir?
  A) İDARİ TASNİF

  12 ) 23/08/1997 tarihli staj yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden değildir?
  A) STAJ SONUNDA ADAY MESLEK MENSUPLARINA STAJ KATILIM BELGESİ SÜZENLEYİP VERMEK

  13 ) Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurlarından bir değildir?
  A) BORCA AYKIRI DAVRANIŞ

  14 ) Talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) FİYAT ARTTIKÇA TALEP EDİLEN MİKTARIN AZALMASI

  15 ) Birden çok meslek mensubunun kendi ararlında meslek şirketi şeklinde çalışmalarını düzenleyen mecburi meslek kararına göre aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket türleri arasında gösterilmemiştir?
  A) KOLLEKTİF ŞİRKET

  16 ) TBMM bütçesi açısından nasıl bir kuruluştur?
  A) GENEL BÜTÇE

  17 )
  Temsilci yetki verenin adına ve hesabına davranıyorsa temsil türü hangisidir?
  A) DOĞRUDAN TEMSİL

  18 ) İrade ile beyan arasında iki tarafın isteğiyle yaratılan hangi hallerde uygunsuzluk vardır?
  A) MUVAZAA

  19 ) İfası mümkün olan mueccel borcun, borçlu tarafından zamanında yerine getirlimemesine ne ad verilir?
  A) BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

  20 ) Kullandırma sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) KARZ

  21 ) A.Ş’nin tedrici kuruluşunda izahnamenin tescil ve ilanından sonraki aşama nedir?
  A) İzahnamenin yayınlanması

  22 )
  Ticaret sicil tüzüğüne göre hangisi ticari işletmenin genel unsurlarından değildir?
  A) TİCARET SİCİLİNE TESCİL

  23 ) Ticari işletme rehni sözleşmesi aşağıdaki mercilerden hangisinde yapılır?
  A) NOTER

  24 ) Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
  A) %20

  25 ) Bir ticari mal üzerinde bulunan wool mark (TSE) hangi marka türü kapsamındadır?
  A) GARANTİ MARKASI

  26 ) Vergi dairesi tarafından vergi alacağının kanunda gösterilen matrahlar ve nispetler üzerinden hesaplanarak belirlenmesine ne ad verilir?
  A) VERGİNİN TARHI

  27 )
  Ülkenin genel yararı ya da işin niteliği sebebiyle yapılan fazla çalışmalara ne ad verilir?
  A) GENEL SEBEPLERLE FAZLA ÇALIŞMA

  28 ) Toplu işçi çıkarımına giden iş yerinde ne kadar süreyle geçici iş ilişkisi kurulamaz?
  A) 6 AY

  29 ) 5510 sayılı SSGSSK hangi yılda kabul edilmiştir?
  A) 2006

  30 ) İşçinin çalıştığı işyerindeki mesleki ve ticari sırları başkasına aktarması işçinin çalışmasından doğan borçlarından hangisidir?
  A) SADAKAT BORCU

  31 ) SGK�nın bütçesini karara bağlama yetkisi kime aittir?
  A) YÖNETİM KURULU

  32 ) İl özel idaresinin yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? VALİLİK
  A) VALİLİK

  33 ) Merkezi idare gelirlerinin idareler arasında paylaşılmasına ne ad verilir?
  A) MALİ TEVZİN

  34 ) Aşağıdakilerden hangisi likidite oranlarından biri değildir?
  A) Stok devir hızı

  35 ) Aşağıdakilerden hangisi oda genel kurulunun görevlerinden biri değildir?
  A) BÜTÇE HAZIRLAMAK

  36 ) Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedeği değildir?
  A) ÖZEL FONLAR

  37 ) Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin özelliklerinden bir değildir?
  A) NAMA YAZILMASI

  38 ) Aşağıdakilerden hangisi SSK müfettişlerince yapışan denetimdir?
  A) UYGUNLUK DENETİMİ

  39 ) Elde veya bankada nakit olarak bulundurulan para veya para gibi kullanılabilen varlıklara ne ad verilir?
  A) HAZIR DEĞER

  40 ) Gelir tahminine yer verilmeyerek olası gider ve zararlara karşılıkların ayrılması hangi muhasebe kavramının görevidir?
  A) İHTİYATLILIK

  41 ) Soydanlar A.Ş tarafından çıkarılan 150.000 YTL. Nominal değerli kar-zarar ortaklığı belgesi nakit karşılığı 155.000 YTL bedelle ihraç edilmiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)

  _______________________________/_____________________________________
  Kasa 155.000
  Çeşitli Diğ. Menkul Kıymetler 150.000
  Diğ. Sermaye Yedekleri 5.000
  _______________________________/_____________________________________

  42 ) İşletme 50.000 TL'YE TİCARİ MAL ALMIŞ VE KARŞILIĞINDA 50.000 TL LİK BONO VERİLMİŞTİR. Bu işleme ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) _______________________________/_____________________________________
  TİCARİ MAL
  İND. KDV.
  BORÇ SENETLERİ
  _______________________________/_____________________________________

  43 ) Keynesgil para talebi teorisine göre spekülasyon amaçlı para talebi aşağıadkileerden hangisiyle ters orantılıdır?
  A) FAİZ

  44 ) Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir?
  Satışlar: 40.000
  Sürekli Sermaye: 14.000
  Aktif Devir Hızı: 2
  Cari Oran : 2,5
  Bu bilgilere göre işletmenin dönen varlıkları kaç liradır?
  A) 15.000 YTL.

  45 ) Denetçinin geçmiş dönem tecrübelerinden yararlanarak örnek seçmesine ne ad verilir?
  A) İRADİ ÖRNEKLEME

  46 ) Kısa vadeli borçların ödenmesi için mevcut stokların kaç katı daha satış yapılması gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?
  A) STOK BAĞIMLILIK ORANI

  47 ) Aşağıdakilerden hangisi denetçinin özelliği değildir?
  A) İYİ BİR YÖNETİCİ OLMASI

  48 ) Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanı standardıdır?
  A) PLANLAMA VE GÖZETİM

  49 ) Vergi mahkemelerinin kurulması aşağıdakilerden hangisinin iznine bağlıdır?
  A) ADALET BAKANLIĞI

  50 ) Üç basamaklı ABC sayısı 6�ya tam olarak bölünebiliyor, bu sayının 5�e bölümünden kalan 3�tür. Bu koşulları sağlayan en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?
  A) 870

  51 )
  x + y = 4
  y – z = 2
  x,y,z > 0 ise x2 + xy + 2yz – 2z2 = ?
  A) 8

  52 ) Aşağıdakilerden hangisi daimi dosyada yer almaz?
  A) GENEL MİZAN VE GEÇİCİ MİZAN

  53 ) 500.000 YTL. bedelle satın alınan arsa üzerinde bulunan bina 30.000 YTL. ödenerek yıktırılmış ve enkazı 20.000 YTL�ye satılmıştır.Arazi ve arsalar muhasebe defterine hangi bedelle kaydedilir?
  A) 510.000 YTL.

  54 ) Bir bankada 52 müşteri vardır.Kadın müşterilerin %25’i , erkeklerin %40’ı bankadan ayrılınca kadınların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı oluyorsa başlangıçtaki erkek sayısı kaçtır?
  A) 20

  55 ) İşletmenin elindeki nakdin denetiminde denetçinin uygulayacağı denetim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) FİZİKİ İNCELEME

  56 ) Aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarına uygulanacak cezalardan biri değildir?
  A) KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI

  57 ) Bilanço tarihi itibariyle varlıkların ve borçların var olup olmadıklarının belirlenmesi aşağıdaki denetim amaçlarının hangisinin kapsamına girmektedir?
  A) GERÇEKLİK

  58 ) Denetçi yeterli kanıt toplamış ama önemli olmayan hatalar tespit etmiştir. Denetçi ne tür görüş bildirir?
  A) OLUMLU GÖRÜŞ

  59 ) Eğilim analizi tekniğinde aşağıdakilerden hangisi 100 olarak kabul edilir?
  A) BAZ YIL

  60 ) Bir işletmenin ulaşmak istediği, sektördeki birkaç firmayla karşılaştırma yapmak amacıyla kullandığı oranlara ne ad verilir?
  A) HEDEF VE İDEAL ORANLAR

  61 ) Aşağıdakilerden hangisi kapsamına göre denetim türlerinden biridir?
  A) DİNAMİK ANALİZ

  62 ) Cari oran: 1,6, Aktif toplamı 6.500 YTL, (kısa vadeli yabancı kaynaklar 1.000 çıkıyor) ise Duran varlıklar kaçtır?
  A) 4.900 YTL

  63 )

  A) 4

  64 ) Kasa hesabının borç kalanı 30.000 YTL iken dönem sonu sayım sonucu 40.000 YTL olduğu görülmüştür. Bu durumda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)

  _________________________________/___________________________________
  KASA HS. 10.000
  SAYIM ve TESELLÜM FAZLALIĞI HS. 10.000
  _________________________________/___________________________________  65 ) Aşağıdakilerden hangisi verginin terkin sebebidir?
  A) Yükümlünün mallarının 1/3�ünü kaybetmiş olması

  66 ) Eni 12 m boyu 26 m olan bir dikdörtgenin içine eşit parçalar halinde kar döşeme yapılacaktır. En az kaç tane kare yerleştirilir?
  A) 78

  67 )
  Toplam sabit maliyetler: 600000 YTL
  Birim satış fiyatı : 35 YTL
  Birim değişken giderler : 20 YTL
  Yukarıdaki bilgilere göre birim değişken giderlerde %15 artış olduğunda başa başnoktası satış miktarında ne kadarlık artış meydana gelir?
  A) 10.000

  68 ) Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında imzalanan anlaşmalardan biri değildir?
  A) Brest-Litovsk

  69 ) Lozan anlaşmasından sonra aşağıdakilerden hangisi sorun olmamıştır?
  A) Bulgaristan Sınırı


   
 2. 18 Aralık 2008
  Konu Sahibi : nevbahar
 3. nevbahar

  nevbahar Herkes Olmuş Sahtekar Pro Üye

  Katılım:
  25 Nisan 2007
  Mesajlar:
  3.936
  Beğenildi:
  9
  Ödül Puanları:
  148
  70 ) Aşağıdakilerden hangisi nakit kaynağı yaratmaz?
  A) Tahvillerin itfası

  71 ) Gecikme faizi hangisine uygulanır?
  A) Hiç tarh edilmemiş veya eksik tarh edilmiş vergilere

  72 ) Aşağıdakilerden hangisi ihracatı özendirmek için alınan tedbirlerden değildir?
  A) İhracat kotası

  73 ) Mondros Ateşkes anlaşmasının hükümlerine karşı çıkılmıştır. Bunun için hangi girişimlerde bulunulmuştur?
  A) Direniş örgütleri kurulmuştur

  74 ) Ortaklık haklarının veya hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan gelir ne tur gelirdir?
  A) Değer artış kazancı

  75 ) Aşağıdakilerden hangisinde yapılan ekle benzeme yapılmış cümledir?
  A) Çocuk � su gözler

  76 ) Aşağıdakilerden hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır?
  A) İzmirli

  77 ) Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? (bari sözcüğü gereksiz kullanılmıştır)
  A) Gereksiz sözcük kullanımı

  78 ) Şair ile ilgili yapılan paragraf sorusunda şair ile ilgili çıkarılamayacak özellik hangisidir?
  A) Şairin çok çeşitli konularda şiirler yazması

  79 ) T.C Merkez bankası para politikasını yönetmede kullandığı araçlardan hangisinde ekonomide kazanılan dövizlerin belli bir oranının kendisine satılmasını öngörmektedir
  A) Zorunlu devır oranı

  80 ) Dönem başı yarı mamul stokları 6.000 br, dönemde üretime alınan 24.000 br. ve tamamlanıp bir sonraki safhaya devredilen 22.000 br. ise Dönem sonu yarı mamul stokları kaç birimdir?
  A) 8.000 br

  81 ) Aşağıdakilerden hangisi Maddi Olmayan Duran Varlıklardan biri değildir?
  A) Yapılmakta olan yatırımlar

  82 ) Hangi denetim alanlarında hangi denetim tekniklerinin uygulanacağının yer aldığı yazılı belgedir?
  A) Temel plan

  83 ) Stok devir hızı satılan malın maliyetine göre hesaplandığında 12 net satışlara göre hesaplandığında 24 çıkıyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Brüt Satış Kârı vardır.

  84 ) Aşağıdakilerden hangisi işletme risklerinden biri değildir?
  A) Yapısal Risk

  85 ) Hakan merdivenlerin basamaklarını 3'er 3'er çıkıp, 4'er 4'er inince, 4 adım az atmış oluyor. Buna göre 2'er 2'er inince kaç adım atması gerekir?
  A) 24

  86 ) Hangisi birinci dünya savaşının nedenleri arasında değildir?
  A) Ekonomik durgunluk

  87 ) Aylık %6 bileşik faizle 15.000 ytl kredi alan bir kişi bunu 24 ay eşit taksitle ödemek isterse aylık taksit miktarı kaç ytl olur? ((1,06)-24=0,25)
  A) 1.200

  88 ) K İşletmesi 48.000 YTL lik kamyonu kredili olarak satın almıştır. Kamyonla ile ilgili olarak ödenen sigorta giderleri 2.000 YTL dir. Bu işlemlere ait %18 oranındaki KDV tutarı da peşin olarak ödenmiştir. Bu işleme ait yapılması gereken günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)

  ________________________/________________
  TAŞITLAR 50.000
  İND. KDV 9.000
  KASA 9.000
  DİĞ.TİC.BORÇLAR 50.000
  ________________________/________________

  89 )
  Direkt ilk madde ve Malzeme Giderleri :5.000
  Direkt İşçilik Giderleri :7.000
  Sabit GÜG :5.000
  Değişken GÜG :4.000
  Üretim kapasitesi 1.000 adet mamuldür.
  Üretilip satılan mamul adedi 800 adet olduğuna göre değişken maliyet sistemine göre hesaplanan birim üretim maliyeti kaç YTL’ dir?
  A) 20

  90 ) Bir işletmenin brüt satışları 345.000 TL, satıştan indirimleri 15.000TL, satışların maliyeti 105.000 TL ve faaliyet giderleri 60.000 TL ise faaliyet karına ilişkin dikey yüzde kaçtır?
  A) 0,5

  91 ) İşletme randıman analizi yapan bir denetçi verileri incelerken satılan her bir (1) kilo pasta için 800 gr şeker ve 500 gr çikolata kullandığı şeklinde veriler görmüştür. Bu bilgilere göre yapılacak analitik inceleme hangisidir?
  A) Mantıklılık analizi

  92 ) Aşağıdakilerden hangisi denetçinin mesleki eğitim ve yetkinlik standardına uygunluğunu gösterir?
  A) Mesleki yeterlilik sertifikasına sahip olmak

  93 ) Stoklar standardına göre; işin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının çıkartılmasıyla elde edilen tutar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Net gerçekleşebilir değer

  94 ) Bilânço tarihindeki geçerli kura ne ad verilir?
  A) Kapanış kuru

  95 ) Türkiye muhasebe standartlarına göre; karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Net gerçekleştirilebilir değer

  96 ) Aşağıdaki oligopol teorilerinden hangisi, oligopol piyasalarında artan fiyatlar için fiyat katılığını açıklar?
  A) Dirsekli talep eğrisi

  97 ) Aşağıdakilerden hangisi, bir ekonomide belirli bir sürede yaratılan mal ve hizmetlerin net değerlerinin toplamını ifade eder?
  A) Safi milli hâsıla

  98 ) Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabında yer alan görünmeyen kalemlerin kapsamında yer almaz?
  A) Tek yanlı transferler

  99 ) Aşağıdakilerden hangisi ihracatı artırmak için gerçekleştirilecek uygulamalardan biri değildir?
  A) Gönüllü ihracat kotası koymak

  100 ) Maliyet bedel i A lira olan demirbaşın amortisman bedel i % 10 dur. 5. yılın sonunda 23600 ise maliyeti ne kadardır?
  A) 40.000

  101 ) İşletme açtığı İhale için teminat olarak nakit almıştır. Yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)

  ___________________________/___________________________
  Kasa
  Alınan Depozito ve teminatlar
  ___________________________/___________________________

  102 ) Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?
  ______________________________/__________________________
  Ticari Mallar 100
  İndirilecek Kdv 18
  Kasa 18
  Verilen Sip. Avansları 30
  Alınan Çekler 70
  ______________________________/__________________________
  A) Avans mahsup edildikten sonra KDV'si peşin geriye kalanı çek ciro edilerek mal satın alınması

  103 ) İşletme 1 Ağustos 200x tarihinde satışa çıkarılmış, nominal değeri 2000 TL olan 200 adet tahvili 410.000 TL ye Z bankasında verdiği virman emri 1 Eylül 200x tarihinde satın almıştır. Faiz oranı yıllık %30 dur. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)
  _________________________/_______________________
  Özel Kes.Tahvil Sen ve Bonoları 400.000
  Diğ. Çeşitli Alacaklar 10.000
  Verilen Çekler ve Öd. Emirleri 410.000
  _________________________/_______________________

  104 ) İşletmenin iştiraki olan X İşletmesi ndeki sermaye payında 30.000 TL lik değer düşüşü meydana geldiği saptanmıştır. İşletmenin yapacağı günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)
  ________________________/_______________________
  Karşılık Giderleri 30.000
  İştirakler Serm. Pay.Değ.Düş.Karşılığı 30.000
  _________________________/_______________________

  105 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk Devrimi ni diğer devrimlerden ayıran özelliklerden biri değildir?
  A) Türk devriminin temelinde başlangıcından itibaren hiçbir şekilde zorlayıcılık öğesinin bulunmaması

  106 ) Üçüncü kişilerden tahsili ya da hesaba kesin borç kaydı, hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin içinde bulunulan döneme ait olan kısmı aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?
  A) Gelir Tahakkukları

  107 ) Herhangi bir malı veya hizmeti kullanıldığı veya satıldığı yerde ya da durumda elde edebilmek için doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yapılan harcamalara ne ad verilir?
  A) Maliyet

  108 ) Genel muhasebe ile maliyet muhasebesini birbirinden ayrı olarak yürüten işletmelerde, maliyet dönemleri sonunda maliyet muhasebesi tarafından genel muhasebeye bildirilen giderler genel muhasebe bölümü tarafından ilgili hesapların borcuna kaydedilirken hangi hesabın alacağına kaydedilir?
  A) Maliyet muhasebesi bağlantı hesapları

  109 ) DD Üretim İşletmesi nin %100 kapasite kullanım oranındaki satış miktarı, üretim miktarına eşittir. İşletmenin bazı verileri aşağıdaki gibidir:
  Toplam satış miktarı : 10.000 br
  Birim satış fiyatı : 70 TL
  Birim katkı payı : 40 TL
  Kar : : 300.000 TL
  Bu verilere göre, işletmenin başa baş noktasındaki kapasite kullanım oranı nedir?
  A) 0,25

  110 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi standart (planlı) dağıtım yöntemi için yanlış bir ifadedir?
  A) Fazla yükleme olması durumunda aradaki farklar yardımcı üretim gider yerleri maliyetinden düşülür

  111 )
  D başı Mamul Stoğu:45.000
  D sonu Mamul Stoğu:20.000
  D başı Yarı Mamul Stoğu:25.000
  Üretilen Mamul Maliyeti:200.000
  Bu bilgilere göre satılan mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 225000

  112 ) Denetçi, işletmenin bankadan aldığı kredilere ilişkin hesapladığı faiz giderleri büyüklüğüne ilişkin yapılan kayıtların doğrulanmasında hangi teknikleri kullanır?
  A) Yeniden hesaplama

  113 ) Geliştirme faaliyetlerinin sonucunda oluşturulan teknik bilgiyi (know-how) işletme bir sır olarak tutar ve bundan oluşacak yararı kontrol edebilirse bu teknik bilgi (know-how) ne olarak tanımlanır?
  A) VARLIK

  114 ) Finansal bilgi kullanıcılarının geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki olayları değerlendirmelerine yardımcı olmak yada geçmişteki olayları algılamalarını teyit etmek veya düzeltmek suretiyle etkilemesi aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
  A) İhtiyaca uygunluk

  115 ) İleride tekrar yurtdışına çıkarılmak üzere ülkeye giren mallara uygulanan rejim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Geçici ithalat

  116 ) Borçlunun almış olduğu borcu zamanında ödememesi halinde alacaklıya karşı gecikmiş olduğu borcundan dolayı ödemesi gereken faiz oranına ne ad verilir?
  A) Temerrüt Faizi
   
 4. 19 Aralık 2008
  Konu Sahibi : nevbahar
 5. EU1

  EU1 Guest

  ...................
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 17 Ocak 2009
 6. 19 Aralık 2008
  Konu Sahibi : nevbahar
 7. kimimben

  kimimben Aktif Üye Üye

  Katılım:
  19 Eylül 2008
  Mesajlar:
  55
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  76
  tebrik ederim seven bende 50 almışım umudum mart
   
 8. 20 Aralık 2008
  Konu Sahibi : nevbahar
 9. EU1

  EU1 Guest

  .........................
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 17 Ocak 2009
 10. 21 Aralık 2008
  Konu Sahibi : nevbahar
 11. Ati

  Ati Aktif Üye Üye

  Katılım:
  3 Nisan 2008
  Mesajlar:
  201
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  86
  sınava nasıl hazırlandınız.ne şekilde çalıştınız hangi kitabı tavsiye edersiniz?bende girmek istiyorum ama ilk sınava evde hazırlanmak istiyorum.
   
 12. 21 Aralık 2008
  Konu Sahibi : nevbahar
 13. nevbahar

  nevbahar Herkes Olmuş Sahtekar Pro Üye

  Katılım:
  25 Nisan 2007
  Mesajlar:
  3.936
  Beğenildi:
  9
  Ödül Puanları:
  148
  Kitaptan ziyade geçmiş yıl çıkan sorulara bakın arkadaşlar, 21 haziran sınavında 32 tane geçmiş yıl sorusu çıktı bunları kaçırmayın çok büyük bir rakam bu
   
 14. 21 Aralık 2008
  Konu Sahibi : nevbahar
 15. Castefella

  Castefella Popüler Üye Üye

  Katılım:
  20 Haziran 2008
  Mesajlar:
  1.860
  Beğenildi:
  91
  Ödül Puanları:
  153
  Selam Arkadaşlar önümde 4 sınav hakkı kaldı 1 tanesine de girmemiştim 14 yıldır Asından Zsine bu işin içindeyim ama evden çocuktan fırsat bulup başına oturamıyorum kitapların, bu da ben de umutsuzluğa yol açıyor, önümüzdeki sınava da girmesem mi diyorumsenağlama yani Marttaki sınav için geciktiğimi düşünüyorum Siz ne dersiniz?
   
 16. 21 Aralık 2008
  Konu Sahibi : nevbahar
 17. nevbahar

  nevbahar Herkes Olmuş Sahtekar Pro Üye

  Katılım:
  25 Nisan 2007
  Mesajlar:
  3.936
  Beğenildi:
  9
  Ödül Puanları:
  148
  Sakın yılma, benim arkadaşım son hakkında verdi bu sınavı, ayrıca geçmiş yıl sorularına çalış ve konu çalışma bol bol test çöz. Çünkü değiştirecek soruları kalmadı hep benzerler çıkıyor.
   
 18. 21 Aralık 2008
  Konu Sahibi : nevbahar
 19. EU1

  EU1 Guest

  .............................
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 17 Ocak 2009