AcıkogretimLiLer Hadi sinava hazirLanaLim

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve gLsh tarafından 9 Mart 2008 başlatılmıştır.

  9 Mart 2008
  Konu Sahibi : gLsh
 1. gLsh

  gLsh Guest

  Sorularla birbirimize destek oLabiliriz ben iLk muhasebeyLe basLiyorum.

  1.Unite:

  1. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet konuları itibarıyla işletmeler arasında yer almaz?
  a)üretim işletmesi
  b)ticaret işletmesi
  c)hizmet işletmesi
  d)tarım işletmesi
  e)özel işletmeler

  2.İnsanların ihtiyaclarını karşılayabilmek için mal ve hizmet üreten iktisadi birimlere ne ad verilir?
  a)İktisat
  b)işletme
  c)Pazar
  d)Fabrika
  e)piyasa

  3.Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin temel işlevleri arasında yer almaz?
  a)Üretim
  b)Pazarlama
  c)Muhasebe
  d)personel
  e)Finansman

  4.Ticaret işletmelerinde temel işlev aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Üretim
  b)personel
  c)yönetim
  d)pazarlama
  e)finansman

  5.İşletme işlevlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi aşağıdaki işlevlerden hangisine bağlıdır?
  a)Muhasebe
  b)kaydetme
  c)üretim
  d)pazarlama
  e)yönetim

  6. aşağıdakilerden hangisi işletme yönetimin işlevleri arasında yer almaz?
  a)planlama
  b)üretim
  c)yöneltme
  d)örgütlenme
  e)koordinasyon

  7. üretim işletmesinde temel işlev hangisidir?
  a)Üretim
  b)personel
  c)yönetim
  d)muhasebe
  e)finansman

  8. aşağıdakilerden hangisi mülkiyet bakımından büyük işletmeler içine girer??
  a)kartel
  b) berber
  c)anonim şirket
  d)kollektif şirket
  e)kuaför

  9.Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmesidir?
  a) ayakkabı mağazası
  b)pazarda sebze satış tezgahı
  c)bilgisayar sarf malzeme satış firması
  d)çay fabrikası
  e)avukatlık bürosu

  10.Aşağıdakilerden hangisi şletmeninamaçları arasında yer almaz?
  a)müşterinin üst düzey ilişkilerini düzenlemek
  b) kar elde etmek
  c)rakip firmanın güvenliğini sağlamak
  d)topluma hizmet
  e)çalışanların güvenliğini sağlamak

  yanıtlar :
  1.E 2.B 3.C 4.D 5.E 6.B 7.A 8.A 9.E 10.C
   
 2. 9 Mart 2008
  Konu Sahibi : gLsh
 3. gLsh

  gLsh Guest

  Ders 2:
  1. İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir?
  a)Sermaye
  b)Borç
  c)varlık
  d)kaynak
  e)aktif

  2.Varlıkların sermayenin ve borçların büyüklük ve çeşit bakımından yapısı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  a)İşletmenin faaliyet sonucunu
  b)işletmenin mali yapısını
  c)İşletmenin sahip olduğu değerleri
  d)işletmenin kaynak yapısını
  e)işletmenin muhasebesel yapısını

  3. Üçüncü şahısların varlıklar üzerindeki haklarına ne hak verilir
  a)Sermaye
  b)Borçlar
  c)Varlık
  d)Kaynak
  e)Pasif

  4.Aşağıdakilerden hangisi bir varlık unsuru değildir?
  a)Para
  b)Bina
  c)Mal
  d)borç
  e)demirbaş

  5.İşletmenin sahip olduğu bina,hisse senedi,demirbaş ,para gibi ekonomik değerlere ne ad verilir?
  a)pasif değerler
  b)gayrimenkuller
  c)varlıklar
  d)faaliyet raporu
  e)gelir tablosu

  6.Aşağıdakilerden hangisi işletme için borçların tanımıdır?
  a)İşletmenin sahip olduğu varlıklara sermaye eklenmesiyle elde dilen tutar
  b)Bilançonun pasifinde yer alan unsurların toplamı
  c)İşletmenin sahip olduğu tüm varlıklar
  d)işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki hakları
  e)Üçüncü şahısların varlık üzerindeki hakları

  7.Aşağıdakilerden hangisi varlıkların sağlandığı kaynaklardan biri değildir?
  a)Kasa
  b)Ticari borçlar
  c)sermeye
  d)borç senetleri
  e)Banka kredileri

  8 .Aşağıdaki kavramlardan hangisi, işletme varlıklarının sağlandığı yerler ile işletme sahipleri ve diğer üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder?
  A) Öz sermaye
  B) Varlıklar
  C) Borçlar
  D) Sermaye
  E) Kaynaklar

  9.Aşağıdakilerden hangisi varlık kapsamında yer almaz?
  A) Demirbaşlar
  B) Hisse senedi
  C) satıcılar
  D) kasa
  E) Banka Kredileri

  10. İşletmenin var olabilmesi için sahip olduğu ekonomik değerlere ne ad verilir?
  A) Sermaye
  B) Borç
  C) alacak
  D) Varlık
  E) Kaynak

  yanıtlar
  1.A 2.B 3.B 4.D 5.C 6.E 7. A 8.E 9.E 10.D
   
 4. 9 Mart 2008
  Konu Sahibi : gLsh
 5. gLsh

  gLsh Guest

  ders 3:
  1.Muhasebenin özetleme işlevi neyi ifade eder?
  a) belgelere göre kayıt yapma
  b) belli işlemleri sınıf ve gruba ayırma
  c)özetlenen bilginin ne anlama geldiği
  d)yevmiye defterine kayıt
  e)mali tablo düzenleme

  2.Muhasebe bilgi sisteminde toplanan veri ve bilginin kaydedilmesi sınıflandırılması muhasebe bilgi akışında hangi aşamada yer alır?
  a)girdi
  b)süreçleme
  c)çıktı
  d)mali işlemler
  e)karar vericiler

  3. Girdi-süreçleme- çıktı şeklinde çalışan muhasebe sürecinde hangisi çıktıdır?
  a)belgelendirme
  b) deftere kayıt
  c) kullanıcılara raporlanması
  d) belli işleme göre sınıflandırma
  e)veri toplama

  4. mali tabloların hazırlanması aşağıdaki muhasebe işlevlerinin hangisi içinde yer almaz?
  a)Analiz
  b)sınıflandırma
  c)özetleme
  d)kaydetme
  e)yorum

  5.Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel işlevleri arasında yer almaz?
  a)Kaydetme
  b)Raporlama
  c)Eşgüdüm
  d)Sınıflandırma
  e)Analiz ve yorum

  6.Çok sayıdaki Mali işlemler ait ilgilerin belirli sınıf ve gruplara göre düzenlenmesi işlevine ne ad verilir?
  a)Sınıflandırma
  b)Kaydetme
  c)raporlama
  d)Yorumlama
  e)Özetleme

  7.mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek,sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması amacıyla yazılması işlevine ne ad verilir?
  a)Kaydetme
  b) sınıflandırma
  c)Raporlama
  d)Özetleme
  e)Analiz yorum

  8. Muhasebeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  a)İşletmenin beyni
  b)İşletmenin kulağı
  c)işletmenin gözü
  d)işletmenin ayağı
  e)İşletmenin dili

  9.Muhasebe bilgilerinin işletme yönetimine yararlı olacak şekilde kullanılabilir bilgiler haline getirilmesi işlevine ne ad verilir?
  a)Kaydetme
  b)sınıflandırma
  c)özetleme
  d)analiz ve yorum
  e)Raporlama

  10.bilgilerin berili sınıf veya gruplandırmaya göre düzenlenmesi işlemine ne ad verilir?
  A) Kaydetme
  B) Özetleme
  C) Yorum
  D) Sınıflandırma
  E) Analiz

  11.Muhasebenin sadece kaydetme, sınıflandırma, özetleme işlemlerini içeren işlevine ne ad verilir?
  A) Yorumlama
  B) Kayıt tutma
  C) Raporlama
  D) Denetim
  E) Analiz Etme

  12.Aşağıdaki Muhasebe işlevlerinden hangisi raporlar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğini ve olaylar ile sonuçlar arasındaki ilişkilerin araştırılmasını ifade eder?
  A) Analiz ve yorum
  B) raporlamacı
  C) Kayıt
  D) Sınıflandırma
  E) Özetleme

  13. Çok sayıda bilgilerin anlaşılır bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması işlemine ne ad verilir?
  A) Analiz etme
  B) Yorumlama
  C) Kaydetme
  D) Sınıflandırma
  E) Özetleme

  14.Bir işletmenin günlük faaliyetlerini sürdürülebilecek nakit gücü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
  A) Analiz etme
  B) Yorumlama
  C) Kaydetme
  D) Sınıflandırma
  E) likidite

  YanıtLar:
  1.E 2 B 3.C 4.C 5.C 6. A7.A 8. E 9.C10.D 11.B 12.A 13.E 14 E
  __________________
   
 6. 9 Mart 2008
  Konu Sahibi : gLsh
 7. gLsh

  gLsh Guest

  ders 4:

  1Aşağıdakilerden hangisi Yeminli Mali Müşavirlerin görev alanına girmez?
  A) Defter tutmak
  B) Vergi beyannamesini tasdik etmek
  C) Denetim yapmak
  D) Mali tabloları tasdik etmek
  E) Muhasebe sistemleri kurmak

  2. Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptayan, maliyet kontrolü sağlayan, başarıyı değerleyen ve elde edilen bilgilerle planlama yapan muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şirketler Muhasebesi
  B) Genel Muhasebe
  C) Banka Sigorta Muhasebesi
  D) Maliyet Muhasebesi
  E) Finansal Muhasebe

  3. İşletmelerin kârları üzerinden vergi alan muhasebe bilgi kullanıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devlet
  B) Yöneticiler
  C) Ortaklar
  D) Borç Verenler
  E) İşletmede Çalışanlar

  4.En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalıştıktan sonra yapılan sınavı kazananlar hangi ünvana hak kazanırlar?
  a)Serbest muhasebeci
  b)Mali müşavir
  c)Serbestmuhasebeci-mali müşavir
  d)Yeminli mali müşavir
  e)Noter

  5.Mali tabloların hazırlanabilmesi için ihtiyaç duyulan mali nitelikteki işlemlere ilişkin verileri toplayan ,bu verileri kaydeden,sınıflandıran sonuçta bilanço ve gelir tablosunu düzenleyerek ilgili kuruluşlara sunulmasını sağlayan muhasebeye ne ad verilir?
  a)Maliyet muhasebesi
  b)Genel muhasebe
  c)Muhasebe denetimi
  d)Devlet muhasebesi
  e)Yönetim muhasebesi

  6.Muhasebe bilgilerinin doğruluğunu araştıran muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Mali analiz
  b)İktisadi analiz
  c)Genel muhasebe
  d)Muhasebe denetimi
  e)Maliyet muhasebesi

  7. İktisat,işletme,muhasebe vb dallarda lisans ya da yüksek lisans yaptıktan sonra iki yıllık staj ve meslek sınavını geçenler hangi ünvana hak kazanırlar ?
  a)Yeminli mali müşavir
  b)noter
  c)Serbest muhasebeci
  d)Serbest muhasebeci mali müşavir
  e)Yeminli denetci

  8.İşletmenin karı ve vergi matrahı olduğu için işletme gelirlerinin doğru hesaplanması gerekir.Bu varsayımdan hareket ederek muhasebe bilgileri ile ilgilenen taraf aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Devlet
  b)ortaklar
  c)İşgörenler
  d)Kamu
  e)yöneticiler

  9 Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin konusunu oluşturmaz?
  a)Ücret ödenmesi
  b)bankaya para yatırılması
  c)faaliyet alanının seçilmesi
  d)peşin mal satışı
  e)para tahsilatı

  10.Aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci ünvanını taşıyan meslek erbabının görev kapsamı içine girmez?
  A) Vergi beyannamelerini tasdik yetkisi
  B) Mali tabloları düzenlemek
  C) Tüzel kişilere ait muhasebe defterlerini tutmak
  D) Vergi beyannamelerini düzenlemek
  E) Gerçek kişilere ait muhasebe defterlerini tutmak

  Yanıtlar:
  1. E 2.D3.A 4.D 5.B 6.D 7. D 8.A9.C10.A
   
 8. 9 Mart 2008
  Konu Sahibi : gLsh
 9. gLsh

  gLsh Guest

  1-) Belgelerin belirli kurallara göre defterlere yazılması hangi muhasebe işlevi kapsamında yer alır?
  A) Kaydetme
  B) Sınıflandırma
  C) Özetleme
  D) Düzenleme
  E) Analiz ve yorum

  2-) Mali nitelikteki işlemleri - girdi-süreçleme-çıktı ve karar vericiler şeklindeki sıralama aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  A) Mali tablolar
  B) Muhasebe bilgi akışı
  C) Bilanço
  D) Gelir tablosu
  E) İşletme

  3-) Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptayan, maliyet kontrolü sağlayan, başarıyı değerleyen ve elde edilen bilgilerle planlama yapan muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şirketler Muhasebesi
  B) Genel Muhasebe
  C) Banka Sigorta Muhasebesi
  D) Maliyet Muhasebesi
  E) Finansal Muhasebe

  4-) İşletmelerin kârları üzerinden vergi alan muhasebe bilgi kullanıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devlet
  B) Yöneticiler
  C) Ortaklar
  D) Borç Verenler
  E) İşletmede Çalışanlar

  5-) İşletme faaliyetlerinden dolayı varlıklarda meydana gelen azalışlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
  A) Hasılat
  B) Sermaye
  C) Kâr
  D) Kaynak
  E) Zarar

  6-) İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler hangisidir?
  A) Borçlanma
  B) Finansman
  C) Pazarlama
  D) Üretim
  E) Denetim

  7-) Aşağıdakilerden hangisi bir muhasebe mesleğidir?
  A) İşletmenin yöneticisi
  B) İşletmenin ortakları
  C) Serbest muhasebeci
  D) Serbest pazarlamacı
  E) Yemin eden avukatlar

  :cool: Çok sayıdaki işlemin belirli sınıf ve gruplara göre düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisini verir?
  A) Sınıflandırma
  B) Kaydetme
  C) Özetleme
  D) Kayıt tutma
  E) Analiz ve yorum

  9-) Aşağıdakilerden hangisi Yeminli Mali Müşavirlerin görev alanına girmez?
  A) Defter tutmak
  B) Vergi beyannamesini tasdik etmek
  C) Denetim yapmak
  D) Mali tabloları tasdik etmek
  E) Muhasebe sistemleri kurmak

  10-) Muhasebeye toplumun tamamını ilgilendirdiği için verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İşletmenin Beyni
  B) İşletmenin Dili
  C) İşletmenin Yönetimi
  D) İşletmenin Kontrolü
  E) İşletmenin Pazarlaması


  11. Kişilerin ve kurumların amaçlarına uygun şekilde değişimini sağlamak üzere, malların ve hizmetlerin ortaya çıkarılması, fiyatlandırılması, tüketicilere ulaştırılması ve tutundurulması işletmenin hangi işleviyle ilgilidir?
  A) Üretim
  B) Personel
  C) Finansman
  D) Örgütleme
  E) Pazarlama

  12.Muhasebe Bilgi Akışı’nda toplanan bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada yapılmaktadır?
  A) Denetim
  B) Girdi
  C) Süreçleme
  D) Çıktı
  E) Analiz ve Yorum

  13. İşlemlerin belgelere dayanarak defterlere yazılması Muhasebe Bilgi Akışı Sisteminde aşağıdaki aşamalardan hangisinde yapılır?
  A) Girdi
  B) Çıktı
  C) İşletme Faaliyetleri Mali İşlemleri
  D) Süreçleme
  E) Karar Vericiler

  14.Üretim ve hizmet işletmelerinde üretim maliyetini oluşturan giderlerin izlenmesini sağlayan muhasebe türü aşağıdakilerden hangisidir?
  a)genel muhasebe
  b)finansal muhasebe
  c)yönetim muhasebesi
  d)şirketler muhasebesi
  e)maliyet muhasebesi

  15.Türkiye’de muhasebe organizasyonu muhasebe kayıtlarının tutulması ve mali tabloların düzenlenmesi işlemlerini yapmaya yetkili meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir?
  a)vergi denetmen
  b)finansal yatırım uzmanı
  c)yeminli mali müşavir
  d)hesap uzmanı
  e)serbest muhasebeci mali müşavir

  16.. işletmelerin mali işlemlerine ait veri ve bilgileri muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde toplayan kaydeden sınıflandırılan ilgili taraflara ileten muhasebe sistemine ne ad verilir?
  a)yönetim muhasebe
  b)finansal analiz
  c)şirketler muhasebeci
  d)maliyet muhasebesi
  e)genel muhasebe

  17.Aşağıdakilerden hangisi varlık kapsamında yer almaz?
  A) Demirbaşlar
  B) Hisse senedi
  C) satıcılar
  D) kasa
  E) borç senetleri

  18.İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını değer olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Varlıklar
  B) Borçlar
  C) Sermaye
  D) Aktif
  E) Pasif

  19.Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin, belgelendirilerek toplanması daha sonra bilgi kullanıcılarına sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillere ve kurallara göre yazılması işlemine ne ad verilir?
  A) Analiz etme
  B) Sınıflandırma
  C) Özetleme
  D) Kaydetme
  E) Yorumlama

  20. işlemlerin durumuna göre gruplandırılarak yazılması aşağıdaki muhasebe işlevlerinden hangisini kapsar?
  A) Kaydetmek
  B) Özetlemek
  C)Sınıflandırmak
  D) Raporlamak
  E) Analiz etmek

  21.İşletmenin sahip olduğu iktisadi değerler bütününe ne ad verilir?
  A) İşletme
  B) Nakit
  C)Sermaye
  D) Varlıklar
  E) Kaynaklar

  22.Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin işlevlerinden biri değildir?
  A) Kaydetme
  B) Sınıflandırma
  C) Planlama
  D) Analiz ve yorum
  E) Raporlama

  23.İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, işletme sahipleri tarafından konulan veya sonradan edinilen para, mal, makine gibi değerlere ne ad verilir?
  A) Mal
  B) Sermaye
  C) Öz sermaye
  D) Kaynaklar
  E) Varlıklar

  24.Aşağıdaki muhasebe işlevlerinden hangisi raporlar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğini ve olaylar ile sonuçlar arasındaki ilişkilerin araştırılmasını ifade eder?
  A) Analiz ve Yorum
  B) Raporlama
  C) Kayıt etme
  D) Sınıflandırma
  E) Özetleme

  25.Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin mali yapısı, borç ödeme gücü, karlılığı ve yatırım politikaları ile ilgili bilgilere daha çok gereksinim duyar?
  A) Ortaklar
  B) İş görenler
  C) Devlet
  D) Kredi verenler
  E) Müşteriler

  26.Mali tabloların düzenlenmesi aşağıdaki muhasebe işlevlerinden hangisini kapsar?
  A) Kaydetmek
  B) Sınıflandırmak
  C) Özetlemek
  D) Gruplandırmak
  E) Analiz Etmek

  27.Varlıkların sermayenin ve borçların büyüklük ve çeşit bakımında yapısını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?
  A) İşletmenin kaynakları
  B) Ortakların haklarını
  C) İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerlerini
  D) İşletmenin net varlıklarının
  E) İşletmenin finansal (mali)durumu

  28.Muhasebenin sadece kaydetme, sınıflandırma, özetleme işlemlerini içeren işlevine ne ad verilir?
  A) Yorumlama
  B) Kayıt tutma
  C) Raporlama
  D) Denetim
  E) Analiz Etme

  29.Aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci ünvanını taşıyan meslek erbabının görev kapsamı içine girmez?
  A) Vergi beyannamelerini tasdik yetkisi
  B) Mali tabloları düzenlemek
  C) Tüzel kişilere ait muhasebe defterlerini tutmak
  D) Vergi beyannamelerini düzenlemek
  E) Gerçek kişilere ait muhasebe defterlerini tutmak

  30.Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin görevlerinden biri değildir?
  A) Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptamak
  B) Elde edilen bilgilerle planlamaya ve kararlar almaya yardımcı olmak
  C) İşletme içi kontrolü sağlamak
  D) Üretilen mal ve hizmetin satış fiyatını saptamak
  E) İşletmenin varlıklarını sermayesini ve borçlarını belirlemek

  31.İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gerek, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten iktisadi varlık veya birimlere ne ad verilir?
  A) Yönetim
  B) Kamu
  C) Devlet
  D) İşletme
  E) Muhasebe

  32.Aşağıdaki Muhasebe işlevlerinden hangisi raporlar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğini ve olaylar ile sonuçlar arasındaki ilişkilerin araştırılmasını ifade eder?
  A) Analiz ve yorum
  B) raporlamacı
  C) Kayıt
  D) Sınıflandırma
  E) Özetleme

  cevap anahtarı
  1.A 2.B 3.D 4.A 5.E6.B7.C 8.A 9.A 10.B 11.E 12.C13.D14.E15.E 16.E 17.E 18.C 19.D 20.C 21.D 22.C 23.E 24.A25.D 26.C 27.E 28.B 29A 30.E 31.D 32A
   
 10. 9 Mart 2008
  Konu Sahibi : gLsh
 11. gLsh

  gLsh Guest

  1.Gelir elde etmek amacıyla yapılan aktif tüketimine ne ad verilir?
  A) Gelir
  B) Gider
  C) Aktif
  D) Pasif
  E) kar

  2.Bir işletmenin
  Satışları : 180,000
  Genel giderleri: 15,000
  Satılan malların maliyeti: 130,000
  Olağanüstü gelir; 4,000
  Olağanüstü gider: 3,000 ise faaliyet kar kaç TL’dir?
  A) 36,000
  B) 35,000
  C) 50,000
  D) 34,000
  E) 85,000

  3.Bir işletmenin normal faaliyet dönemi ya da bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyet sonucunu ayrıntılı gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
  a)bilanço
  b)gelir tablosu
  c) mali tablo
  d)nakit akım tablosu
  e)fon akım tablosu

  4.hangisi temel mali tablodur?
  a)nakit akım tablosu
  b) fon akım tablosu
  c) kar zarar dağıtım tablosu
  d) öz sermaye tablosu
  e)bilanço


  5 Aşağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir?
  a)işletmenin bankadan kredi kullanmak üzere sözleşme imzalaması
  b)işletmenin kredili mal satması
  c)işletmenin personelinden olan alacağının personelin ücretinden kesilmesi
  d)işletmenin sermayesinin ortaklardan nakit para alarak artırması
  e)işletmenin bankadaki mevduat hesabına faiz tahakkuk etmesi

  6.İşletmeye ait değerler aşağıdaki gibidir
  kasa 10.000
  Ticari mal 18.000
  banka 4000
  banka kredisi 25000
  borç senetler 3000
  Sermaye ?
  a) 25000
  b) 33000
  c) 4 000
  d) 25500
  e) 27000

  7. Aşağıda bilançoyla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a)bilanço işletmenin dönem içinde elde ettiği karı,zararı,bunun nedeni gösterir
  b)bilançonun sol tarafına aktif denir
  c)bilançonun sağ tarafına pasif denir
  d) aktif tarafa varlıklar yazılır
  e) pasif tarafa kaynaklar yazılır

  8.işletmenin mal satışlarından elde ettiği hasılat ile satılan malların maliyeti arasındaki farka ne ad verilir?
  a)Faaliyet karı
  b)brüt satış karı
  c)olağan kar
  d)dönemkarı
  e)net kar

  9.gelir tablosunun brüt satış karı bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  a)satışların maliyeti
  b)satış indirimleri
  c)brüt satışlar
  d)net kar/zarar
  e)net satışlar

  10.işletmenin belirli bir tarihteki varlıkların ve kaynakların dağılımını ve büyüklüğünü gösteren mali tabloya ne ad verilir?
  a)öz kaynaklar değişken tablosu
  b)gelirtablosu
  c)kaynak ve kullanım tablosu
  d)bilanço
  e)kar dağıtım tablosu

  11.Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucunda varlıklarda ve kaynaklarda eşit büyüklükte bir azalış olur?
  A) Kredili mal alışı
  B) Zararlı peşin mal satışı
  C) Peşin mal alışı
  D) Borç ödenmesi
  E) Maliyetine peşin mal satışı

  12.Varlık veya hizmet satışlarından, faiz, kira gibi işlemlerden sağlanan nakit para veya diğer varlıkların brüt tutarına ne ad verilir?
  A) Kaynak
  B) Kar
  C) Aktif
  D) Gelir
  E) Öz kaynak

  13.(A) işletmesine ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki gibidir;
  Dönem başı varlıkları : 750,000,000 lira,
  Dönem sonu varlıkları : 1,125,000,000 lira
  Dönem başı borçları : 525,000,000 lira
  Dönem SoNu borçları :600,000,000lira ise
  İşletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği kar veya zararı kaç TL’dir?
  A) 750 milyor kar
  B) 300 milyon kar
  C) 150 milyon kar
  D) 300 milyon zarar
  E) 750 milyon zarar

  14.Sermayede azalış yaratan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tahsilat
  B) Gider
  C) Kar
  D) Ödeme
  E) Gelir

  15. Bir işletmenin normal faaliyet dönemi ya da bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyet sonucunu ayrıntılı gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
  a)bilanço
  b)gelir tablosu
  c) mali tablo
  d)nakit akım tablosu
  e)fon akım tablosu

  16..hangisi temel mali tablodur?
  a)nakit akım tablosu
  b) fon akım tablosu
  c) kar zarar dağıtım tablosu
  d) öz sermaye tablosu
  e)gelir tablosu

  17. Aşağıdakilerden hangisi varlık kapsamında yer almaz?
  A) Demirbaşlar
  B) Hisse senedi
  C) satıcılar
  D) kasa
  E) Banka Kredileri

  18.Gelir elde etmek amacıyla yapılan aktif tüketimine ne ad verilir?
  A) Gelir
  B) Gider
  C) Aktif
  D) Pasif
  E) kar

  19.Bir işletmenin
  Satışları : 180,000
  Genel giderleri: 15,000
  Satılan malların maliyeti: 130,000
  Olağanüstü gelir; 4,000
  Olağanüstü gider: 3,000 ise net kar kaç TL’dir?
  A) 36,000
  B) 35,000
  C) 50,000
  D) 34,000
  E) 85,000

  20.Aşağıdakilerden hangisi, brüt satışlardan indirilecek olan ana faaliyetle ilgili giderlerden biridir?
  A) Genel yönetim giderleri
  B) Finansman giderleri
  C) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
  D) Satış iskontosu
  E) Komisyon giderleri

  21.Aşağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini ifade eder?
  A) Varlıklar = Sermaye – Borçlar
  B) Varlıklar = Borçlar + Sermaye
  C) Varlıklar + Borçlar = Sermaye
  D) Varlıklar – Giderler = Sermaye
  E) Varlıklar + Gelirler = Sermaye + Giderler

  22.Aşağıdaki işlemlerden hangisi varlık toplamında bir değişme yaratmaz?
  A) Karlı peşin mal satışı
  B) Kredili mal alışı
  C) Borç Ödeme
  D) Alacaklı bir kişinin işletmeye ortak olması
  E) Peşin Mal Alışı

  23.Aşağıdakilerden hangisi faaliyet giderleri içinde yer alır?
  A) pazarlama satış ve dağıtım giderleri
  B) Satılan malın maliyeti
  C) Menkul kıymet satış zararı
  D) Önceki dönem gider ve zararları
  E) Karşılık giderleri

  24.Net satışlar ile satılan malların maliyeti arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
  A) Gelir
  B) Hasılat
  C) Brüt satış karı
  D) Faaliyet karı
  E) Net kar

  25..Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda varlık toplamında değişme olmaz?
  A) Peşin mal alışı
  B) Zararlı peşin mal satışında
  C) Kredili mal alışında
  D) Borç ödemede
  E) Karlı peşin mal satışında

  26.Aşağıdakilerden hangisi Brüt satışlardan indirilecek olan ana faaliyetlerle ilgili giderlerdendir?
  A) Finansman Giderleri
  B) Genel yönetim giderleri
  C) Satılan malın maliyeti
  D) Komisyon giderleri
  E) Pazarlama giderleri

  27.Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucunda varlıklarda ve kaynaklarda eşit büyüklükte bir artış olur?
  A) Kredili mal alışı
  B) Zararlı peşin mal satışı
  C) Peşin mal alışı
  D) Borç ödenmesi
  E) Maliyetine peşin mal satışı

  28.Varlık veya hizmet satışlarından, faiz, kira gibi işlemlerden sağlanan nakit para veya diğer varlıkların brüt tutarına ne ad verilir?
  A) Kaynak
  B) Kar
  C) Aktif
  D) Gelir
  E) Öz kaynak

  29.Sermayede azalış yaratan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tahsilat
  B) Gider
  C) Kar
  D) Ödeme
  E) Gelir

  30.Aşağıdaki işlemlerden hangisi mali nitelikli işlem değildir?
  a)işletmeden bankadan kredi kullanmak üzere sözleşme yapması
  b)işletmenin kredili mal satması
  c)işletme personelinden olan alacağını personelin ücretinden kesmesi
  d)işletmenin sermayesini ,ortaklardan nakit para alarak artırması
  e)işletmenin bankalardaki mevduat hesabına mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi

  31.2 şubat 2001 tarihinde işe başlayan bir işletmenin kuruluş bilançosu hangi tarihi taşımalıdır?
  a)31/12/2000
  b)01/01/2001
  c)01/02/2001
  d)02/02/2001
  e)01/03/2001

  32.bir işletme aşağıdaki değerlerle işe başlamıştır
  nakit para 10.000
  demirbaş 20.800
  banka mevduat 19.700
  banka kredileri 25.500

  a)25000
  b)29700
  c)30800
  d)50500
  e)76000

  33.gelir tablosunun brüt satış karı bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  a)satışların maliyeti
  b)satış indirimleri
  c)brüt satışlar
  d)net kar/zarar
  e)net satışlar

  cevap anahtarı
  1.B2B.3.B4.E 5.A 6.C7.A 8.B 9.D10.D11.D12.D13.B14.B15.B 16.E17.E 18.B19.A20.D21.B22.E23.A24.C25.A 26.C 27.A 28. D 29.B30.A 31.D 32.A 33.D
   
 12. 9 Mart 2008
  Konu Sahibi : gLsh
 13. gLsh

  gLsh Guest

  1.İşletmenin belli bir dönemine ait faaliyet sonucunu ve sonucun oluşumunu gösteren tabloya ne ad verilir?
  a) sonuç tablosu
  b)Bilanço
  c)gelir tablosu
  d) mizan
  e)zarar tablosu

  2.Satış gelirleriyle satılan malın maliyeti arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini verir?
  a) aktif değerleri
  b)pasif değerleri
  c)brüt satış kar/zararı
  d)faaliyet kar/zararı
  e)Net kar/zararı

  3.Bir işletmenin satışları 10.000ytl,satılan malınmaliyeti 3 000 ytl,genel giderleri 1000 ytl,olaganüstü gelirler 500 ytl ise
  Brüt satış karı veya zararı kaç ytl dir?
  a)7000
  b)13000
  c)6000
  d)6500
  e)14500

  4.Varlık veya hizmet satışlarından ve faiz,kira gibi işlemlerden sağlanan hasılata ne ad verilir?
  a)gider
  b)zarar
  c)kar
  d)sermaye
  e)gelir

  5.İşletmenin faaliyet sonucuna etki eden ,ancak ana faaliyet konusu ile ilgili olmayan olağandışı gelir ve giderler gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır?
  a)brüt kar
  b)net kar
  c)faaliyet karı
  d)dönem karı
  e)bilanço karı

  6.İşletmenin faaliyetlerini yerine getirmesi için yapılan araştırma ve geliştirme gideri ,genel yönetim gideri ve pazarlama giderleri gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır?
  a)Faaliyet karı
  b)Net kar
  c)Brüt kar
  d)Safi kar
  e)Kök kar

  7.satışlar-satılan malın maliyeti şeklindeki fark aşağıdakilerden hangisini verir?
  a)Brüt satış karı
  b)Faaliyet karı
  c)net kar
  d)ticari kar
  e)vergi öncesi kar

  8.brüt satış karı-genel giderler şeklindeki fark aşağıdakilerden hangisini verir?
  a)brüt satış karı
  b)faaliyet karı
  c)net kar
  d)dönem karı
  e) vergi öncesi kar

  9.gelir tablosundaki kalemler sırasıyla nasıl dizilir?
  a)Faaliyet,net,brüt
  b)Net,faaliyet,brüt
  c)Brüt ,net,faaliyet
  d)net,brüt faaliyet
  e)brüt faaliyet,net

  10.İşletmenin satışları 16.000 olağanüstü gelirleri1.500,genel giderleri 2.000,satılan malın maliyeti 12.000 ise net kar ne kadardır?
  a)4000
  b)6000
  c)2000
  d)3500
  e)500

  11.İşletmenin iş hacmi,iş hacminin getirdiği satış gelirleri ve satılan malların maliyeti ile ilgili bilgiler gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır
  a)net kar
  b)dönem karı
  c)faaliyet karı
  d)işleyiş zararı
  e)brüt satış karı

  12.Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda yer almaz?
  a)satışlar
  b)bankalar
  c)genel giderler
  d)olağanüstü giderler
  e)satılan malın maliyeti

  13.Bir işletmenin satışları 90.000
  Genel giderleri 14.000 satılan malın maliyeti 60.000 olağanüstü gelirler 2.000 olağanüstü giderler 3.000 ise faaliyet karı kaç liradır?
  a)15.000
  b)21.000
  c)16.000
  d)43.000
  e)30.000

  14.Satışlar 260.000 genelgiderler 25.000 olağandışı gelir ve kar 7.000 satılan mal maliyeti 120.000 ise faaliyet kar/zararı kaç liradır?
  a)115.000 kar
  b)115.000 zarar
  c)140.000 kar
  d)140.000 zarar
  e)90.000 kar

  15.Bir işletmenin normal faaliyet dönemi ya da bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin sonucu ; gelirler- giderler = kar /zarar şeklinde aşağıdaki tablolardan hangisinde görünür?
  a)gelir tablosunda
  b)satışlar maliyet tablosunda
  c)bilanço
  d)nakit akım tablosu
  e)kesin mizanda

  16.gelir tablosunun brüt satış karı bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  a)satışların maliyeti
  b)satış indirimleri
  c)brüt satışlar
  d)net kar/zarar
  e)net satışlar

  17.Gelir elde etmek amacıyla yapılan aktif tüketimine ne ad verilir?
  A) Gelir
  B) Gider
  C) Aktif
  D) Pasif
  E) kar  1.C 2.C 3.A 4.E 5.D 6.A7.A 8.B 9.E10.D11.E12.B13.C14.A15.A16.D17.B
   
 14. 9 Mart 2008
  Konu Sahibi : gLsh
 15. gLsh

  gLsh Guest

  1.Aşağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini ifade eder?
  A) Varlıklar = Sermaye – Borçlar
  B) Varlıklar = Borçlar + Sermaye
  C) Varlıklar + Borçlar = Sermaye
  D) Varlıklar – Giderler = Sermaye
  E) Varlıklar + Gelirler = Sermaye + Giderler

  2 İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarının, borçlarının ve sermayesinin yapısını ve büyüklüğünü gösteren tabloya ne ad verilir?
  A) Bilanço
  B) Gelir tablosu
  C) Finansal tablo
  D) kar ve zarar cetveli
  E) Maliyet tablosu

  3. İşletmenin belirli bir andaki varlıklarından borçların çıkarılmasıyla aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
  A) Kar
  B) Kar veya zarar
  C) Alacaklar
  D) Zarar
  E) sermaye

  4.Aşağıdakilerden hangisi bilançonun içeriğini tam olarak göstermektedir?
  A) Bilanço Varlıklar Sermaye Borçlar
  B) Bilanço Varlıklar Borçlar Gelirler Giderler
  C) Bilanço Varlıklar Borçlar Kar Sermaye
  D) Bilanço Varlıklar Borçlar Sermaye
  E) Bilanço Sermaye Varlıklar Borçlar

  5. 2 şubat 2001 tarihinde işe başlayan bir işletmenin kuruluş bilançosu hangi tarihi taşımalıdır?
  a)31/12/2000
  b)01/01/2001
  c)01/02/2001
  d)02/02/2001
  e)01/03/2001

  6. bir işletme aşağıdaki değerlerle işe başlamıştır
  nakit para 10.000
  demirbaş 20.800
  banka mevduat 19.700
  banka kredileri 25.500
  işletmenin sermayesi ne kadardır?
  a)25000
  b)29700
  c)30800
  d)50500
  e)76000

  7. işletmenin aktif toplamından pasif toplamının çıkarılmasıyla aşağıdakilerden hangisi bulunur
  a)sıfır
  b)net borçlar
  c)öz sermaye
  d)net alacaklar
  e)kar veya zarar

  8. bir işletme aşağıdaki değerlerle işe başlamıştır
  nakit 10.000
  banka mevduatı 99.900
  demirbaş 20.100
  banka kredisi 75.000
  işletmenin öz sermayesi nedir?
  a)30.100
  b)50.500
  c)55.000
  d)130.000
  e)205.000

  Yanıtlar:
  1.B 2.A3.E4.D5.D6.A7.A8.C
   
 16. 9 Mart 2008
  Konu Sahibi : gLsh
 17. gLsh

  gLsh Guest

  1.İşletmenin belli bir dönemine ait faaliyet sonucunu ve sonucun oluşumunu gösteren tabloya ne ad verilir?
  a) sonuç tablosu
  b)Bilanço
  c)gelir tablosu
  d) mizan
  e)zarar tablosu

  2.Satış gelirleriyle satılan malın maliyeti arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini verir?
  a) aktif değerleri
  b)pasif değerleri
  c)brüt satış kar/zararı
  d)faaliyet kar/zararı
  e)Net kar/zararı

  3.Bir işletmenin satışları 10.000ytl,satılan malınmaliyeti 3 000 ytl,genel giderleri 1000 ytl,olaganüstü gelirler 500 ytl ise
  Brüt satış karı veya zararı kaç ytl dir?
  a)7000
  b)13000
  c)6000
  d)6500
  e)14500

  4.Varlık veya hizmet satışlarından ve faiz,kira gibi işlemlerden sağlanan hasılata ne ad verilir?
  a)gider
  b)zarar
  c)kar
  d)sermaye
  e)gelir

  5.İşletmenin faaliyet sonucuna etki eden ,ancak ana faaliyet konusu ile ilgili olmayan olağandışı gelir ve giderler gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır?
  a)brüt kar
  b)net kar
  c)faaliyet karı
  d)dönem karı
  e)bilanço karı

  6.İşletmenin faaliyetlerini yerine getirmesi için yapılan araştırma ve geliştirme gideri ,genel yönetim gideri ve pazarlama giderleri gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır?
  a)Faaliyet karı
  b)Net kar
  c)Brüt kar
  d)Safi kar
  e)Kök kar

  7.satışlar-satılan malın maliyeti şeklindeki fark aşağıdakilerden hangisini verir?
  a)Brüt satış karı
  b)Faaliyet karı
  c)net kar
  d)ticari kar
  e)vergi öncesi kar

  8.brüt satış karı-genel giderler şeklindeki fark aşağıdakilerden hangisini verir?
  a)brüt satış karı
  b)faaliyet karı
  c)net kar
  d)dönem karı
  e) vergi öncesi kar

  9.gelir tablosundaki kalemler sırasıyla nasıl dizilir?
  a)Faaliyet,net,brüt
  b)Net,faaliyet,brüt
  c)Brüt ,net,faaliyet
  d)net,brüt faaliyet
  e)brüt faaliyet,net

  10.İşletmenin satışları 16.000 olağanüstü gelirleri1.500,genel giderleri 2.000,satılan malın maliyeti 12.000 ise net kar ne kadardır?
  a)4000
  b)6000
  c)2000
  d)3500
  e)500

  11.İşletmenin iş hacmi,iş hacminin getirdiği satış gelirleri ve satılan malların maliyeti ile ilgili bilgiler gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır
  a)net kar
  b)dönem karı
  c)faaliyet karı
  d)işleyiş zararı
  e)brüt satış karı

  12.Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda yer almaz?
  a)satışlar
  b)bankalar
  c)genel giderler
  d)olağanüstü giderler
  e)satılan malın maliyeti

  13.Bir işletmenin satışları 90.000
  Genel giderleri 14.000 satılan malın maliyeti 60.000 olağanüstü gelirler 2.000 olağanüstü giderler 3.000 ise faaliyet karı kaç liradır?
  a)15.000
  b)21.000
  c)16.000
  d)43.000
  e)30.000

  14.Satışlar 260.000 genelgiderler 25.000 olağandışı gelir ve kar 7.000 satılan mal maliyeti 120.000 ise faaliyet kar/zararı kaç liradır?
  a)115.000 kar
  b)115.000 zarar
  c)140.000 kar
  d)140.000 zarar
  e)90.000 kar

  15.Bir işletmenin normal faaliyet dönemi ya da bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin sonucu ; gelirler- giderler = kar /zarar şeklinde aşağıdaki tablolardan hangisinde görünür?
  a)gelir tablosunda
  b)satışlar maliyet tablosunda
  c)bilanço
  d)nakit akım tablosu
  e)kesin mizanda

  16.gelir tablosunun brüt satış karı bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  a)satışların maliyeti
  b)satış indirimleri
  c)brüt satışlar
  d)net kar/zarar
  e)net satışlar

  17.Gelir elde etmek amacıyla yapılan aktif tüketimine ne ad verilir?
  A) Gelir
  B) Gider
  C) Aktif
  D) Pasif
  E) kar


  yanıtlar:
  1.C 2.C 3.A 4.E 5.D 6.A7.A 8.B 9.E10.D11.E12.B13.C14.A15.A16.D17.B
   
 18. 9 Mart 2008
  Konu Sahibi : gLsh
 19. gLsh

  gLsh Guest

  1.Kuruluş sermayesini ve işletme sahibine verilmeyip işletmede bırakılan karları ve değer yükselmelerinin neden olduğu artışları da kapsayan ve işletme sahibinin haklarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  a)gelir
  b)hasılat
  c)öz sermaye
  d)zarar
  e)sermaye

  2.Aşağıdakilerden hangisi bilançonun hem aktifinde hem de pasifinde artışa neden olur?
  a) maliyetine peşin mal satışı
  b)peşin mal alışı
  c) personele ücret ödenmesi
  d)zararına kredili mal satışı
  e)kredili mal alışı

  3.Aşağıdaki durumların hangisinde sadece aktif kalemler arasında bir değişme meydana gelir?
  a)borç ödeme
  b)peşin mal alışı
  c)kredili mal alışı
  d) karlı peşin satış
  e)zararlı peşin alış

  4. peşin mal alışı sonucunda aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?
  a)Alacaklarda artış olur
  b)aktif ve pasif toplamları değişmez
  c)toplam varlıklarda artış olur
  d)toplam varlıklarda azalış olur
  e)sermaye artar

  5.Varlıkları,sermayeyi ve borçlarda değişme yaratan işlemlere ne ad verilir?
  a) aktif işlem
  b) faaliyet işlemleri
  c) mali nitelikli işlem
  d)pasif işlem
  e) sonuç işlemleri

  6.İşletmenin dönem başı varlıkları 10 ytl,dönem başı borçları 3 ytl ,dönem sonu varlıkları 12 ytl ,dönem sonu borçları 3 ytl ise öz sermayesindeki artış ya da azalış kaç ytl dir?
  a) 2 ytl artış
  b)2 ytl azalış
  c)9 ytl artış
  d)7 ytl atış
  e)7 ytl azalış

  7.Bir işletme ,maliyetine peşin mal sattığında hangi değişiklik meydana gelir?
  a)sermayede azalış
  b)sermayede artış
  c)varlıklarda artış
  d)varlıkların toplam büyüklüğü değişmez
  e)varlıklarda azalış

  8.A işletmesinin dönembaşı varlıklar toplamı 250.00
  Dönemsonu varlıklar 375.000
  Dönembaşı borçlar 175.000
  dönemsonu borçlar 200.000 ise işletmenin faaliyetleri sonucu elde
  ettiği kar veya zarar kaç liradır?
  a)200.000 kar
  b)100.000 kar
  c)75.000 kar
  d)150.000 zarar
  e)175.000 zarar

  Yanıtlar:
  1.C 2.E 3.B 4.B5.C6.A7.D8.B