Hukuk Sözlüğü

Konusu 'Hukuk Köşesi' forumundadır ve aLLeGRia tarafından 1 Eylül 2007 başlatılmıştır.

  1 Eylül 2007
  Konu Sahibi : aLLeGRia
 1. aLLeGRia

  aLLeGRia Yeni Üye Üye

  Katılım:
  27 Mart 2007
  Mesajlar:
  9.764
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  A

  abideler ve asar-ı atika: anıt ve abideler

  abluka: bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek

  acele itiraz: verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz türüdür. itiraz üzerine kararı veren makam değil itiraz mercii bir karar verir. (CMUK. 304)

  acenta: ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimse (TTK 116 vd.)

  acir: kiraya veren kimse

  aciz: bir şahsın borçlarını ödeyemeyecek durumda bulunması

  aciz vesikası: alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143)

  açık artırma: bir malın, teklif veren kişiler arasında en yüksek bedeli öneren kimseye satılmasını sağlayan satış biçimi.

  ada: çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan, çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası.

  adâd: adetler; sayılar

  adalet: haklılık; hakka uygunluk

  adem-i ifâ: yapmamak; yerine getirmemek; borcu ödememek

  adem-i iştirak: katılmamak

  adem-i selahiyet: yetkisizlik

  adem-i vüsuk: gercek olmamak

  adi kira: kiraya verenin, belli bir ücret karşılığında bir şeyin kullanılmasını kiracıya bıraktığı sözleşme.

  adi şirket: iki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık.

  adlî kaza: cezai, hukuki, ticari, nizalı, nizasız yargı

  adlî müzaharet: adli yardım

  ağlep: kuvvetli; büyük

  ahar: başkası; üçüncü kişi; yabancı

  ahde vefa: söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık

  âhir: son; sondaki; en son; en sondaki

  ahit: söz verme

  ahkam: hükümler

  ahkâmı huzuriyye: hakim önünde yargılanmayla ilgili yöntem hükümleri

  ahkâmı mahsusa: özel hükümler

  ahkâmı müteferia: ayrıntılı hükümler

  ahkâmı mütehalife: aykırı değişik hükümler

  ahvâl: durumlar; haller; vaziyetler

  ahz: almak

  aile hukuku: Aile ilişkilerini düzeneleyen hukuk kurallarıdır.

  aile şirketi: bir ailenin bireylerinden oluşan ortaklık.

  aile yurdu: bir kimsenin, ailenin gereksiniminden büyük olmamak ve bizzat kendisinin veya ailesinin işletmesi ya da oturması koşuluyla, aile bireylerinin geçimi ve oturmasını sağlamak amacıyla ayırdığı taşınmaz ve ekleri.

  akar: taşınmaz mal; kiraya verilen ve gelir sağlayan şeyler

  akarâtı mevkufe: vakfedilmiş, gelir getiren mallar

  akdetmek: sözleşmek; kararlaştırmak; düzenlemek; bağlamak

  akd-i mebhusünanh: sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme

  akd-i mezbur: sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme

  akd-i muvazaa: karşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme

  akd-i sahih: geçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşme

  âkideyn:her akitte akdi yapan iki taraf

  âkidîn: sözleşenler; sözleşme yapanlar

  âkit: bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapan

  alâhilâf'ül-kanun: kanun hilafına; yasaya aykırı olarak

  alâkadar: ilgili; ilişkili

  alât: aletler; araçlar

  aledderecat: sırasıyla; derecesine göre

  alelhesap: hesaplaşmak üzere; hesaba sayarak; sayışılmak üzere; doğan kârdan bir bölümünün ileride tamamı üzerinde hesaplatılmak üzere önceden ödenmesi

  ale-l-ıtlak: genel olarak; rasgele; bir sınır ile bağlı olmayarak

  ale-l-umûm: genel olarak; umumi bir biçimde; bütün

  alelusul: usulüne uygun;

  aleniyet: açıklık

  alettakrib: takriben; yaklaşık olarak

  amade: bir işi yapmaya hazır; hazırlanmış

  amel: iş; edim; fiil

  amele: işçi; emekçi, ırgat

  amelî: işe dayanan; iş üstünde; tatbikî; pratik; uygulamalı

  amenajman:doğal kaynakların işletilmesi

  âmil: yapan; etken; etmen; sebep; faktör

  âmir: emreden; buyuran; bir memurun vazife bakımından büyüğü; bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan, buna gücü yeten

  âmm:genel; umumi; herkese ait

  amme:kamu

  âmme hükmî şahsiyeti: kamu tüzel kişiliği

  amme intizamı : kamu düzeni

  anagayrimenkul: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütünü.

  anayapı: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın esas yapı kısmı.

  angaje: sözle veya yazılı olarak bağlanan; bağımlı

  ani edim: Bir anda yapılan belli davranış ya da davranışlarla yerine getirilen edim

  ânif'ül-beyan: az önce beyan olunan, bildirilen

  anmuhakemetin: muhakeme yaparak; yargılama yoluyla

  antrepo: gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer; ardiye; ambar

  âra: reyler; oylar

  arazi mahlule: mutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye

  arazi-i emiriyye: beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi

  arâzi-i haraciyye: haraca bağlı arazi;

  arâzi-i memlûke: mülk; timar toprağı; mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler

  arâzi-i metrûke: halkın gereksinimi ve kullanımı için terk edilen arazi

  arâzi-i mevât: hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi yerlerden uzak bulunan kıraç, taşlık, pırnallık gibi yerler

  arazi-i mevkufe: geliri belirli bir konuya tahsis olunan yer; vakıf olunmuş arazi

  arazi-i miriye: devlete ait arazi

  arâzi-i öşriye: ürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi

  âri: boş; çıplak; soyut; arınmış; yüksüz

  âriyet: ödünç; eğreti; ödünç sözleşmesi

  arîz ve amîk: genişlik ve derinliğine; enine boyuna;

  arz: sunma; gösterme; bildirme; önüne koyma; anlatma (bir büyüğe)

  arsa payı: Kat mülkiyetinde arsanın, kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet payı.

  arsa: Belediye sınırları içinde, belediye tarafından parsellenerek üzerine inşaat yapmak için ayrılan arazi parçası.

  arzuhal: dilekçe

  asgarî: en az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük

  ashab-ı intikal: verasetin geçişinde hak sahipleri

  asrî: zamana uygun; çağdaş; modern

  ateh: bunama; bunaklık

  atıf: yollama; yöneltme; yükleme; bağlama; eğme; meylettirme; ilişkili bulma

  âtî: gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal

  avans: alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme; öndelik

  avârız: kazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller

  avdet: dönüş; geri gelme; dönme

  ayn: para dışında, kazanılabilen bütün servet öğeleri

  aynî: mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen

  ayni haklar: Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar.

  âzâ: uzuvlar; üyeler; organlar

  âzâde: serbest; hür; özgür

  azamî: en çok; en büyük; en yüksek

  azimet: gidiş; yola çıkma

  azil: Verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılması
   
 2. 1 Eylül 2007
  Konu Sahibi : aLLeGRia
 3. aLLeGRia

  aLLeGRia Yeni Üye Üye

  Katılım:
  27 Mart 2007
  Mesajlar:
  9.764
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  B

  bâ tapu: tapulu; tapu ile tasarruf olunan

  bâ'de'l-isticar: kira sözleşmesinden sonra

  bâ'de'l-istirdad: geri aldıktan sonra

  ba'dehû: daha sonra

  bâb: kapı

  bâdî olmak: sebep olmak

  bağıt: akit

  bağımsız bölüm: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümleri.

  bâhir: belli; besbelli; açık; apaçık

  bahri: denize ait

  bâ-husus: hele; özellikle; üstelik

  baîd: uzak; ırak

  bâîs olmak: sebep olmak; göndermek; gerektirmek

  baki: sürekli; daimî; artan; kalan; kalımlı; kalıcı; ölümsüz; saklı duran

  bakiye: artan

  bâlâ: yukarı; yüksek; üst; yüce

  bâligân-mâbelâğ: ziyadesiyle; bol bol

  baliğ: eren; varan; bulan; yetişen; toplam; büluğa; ergin;

  bariz: açık; göze çarpan; belirgin

  basiret : doğru görüş; uzağı görüş; önceden görüş; seziş; uyanıklık; anlayış; kavrayış; dikkat; sağgörü

  batıl : doğru ve haklı olmayan; çürük; bozuk; sakat; boş; hukuken geçersiz; dayanaksız; temelsiz; beyhude; hüküm ifade etmeyen

  bayi : bazı maddeleri satma izni olan kimse; satıcı; satış yeri

  becâ : yerine; uygun; bedava; karşılıksız; parasız; emeksiz

  bedâyî : sermayeler; anamallar;

  bedialar: göze güzel görünen şeyler; estetik

  bedel-i misil : emsaline uygun peşin para

  bedihî : açık olan; besbelli; apaçık; akla; kendiliğinden gelen

  bediî: güzellik ölçülerine uyan; güzel; güzellik

  beher: her biri

  belagat:iyi konuşma; sözle inandırma yeteneği; söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı

  berât : rütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman

  beraat : aklanma

  berâyı tetkik: inceliyerek

  berhava : havaya gitmiş; kaybolmuş; uçurulmuş; yararsız; boş

  berî-üz-zimme : zimmetten kurtulmuş; aklanmış

  ber-mucib-i talep: talep mucibince; istem gibi

  ber-vech : olduğu gibi; olarak

  ber-vechi peşin: peşin olarak

  ber-vech-i bâlâ : yukarıda olduğu gibi

  beşerî : insanoğlu ile ilgili; insanî; insana mensup

  betekrar : tekraren; tekrarla

  bey ü şira : almak ve satmak

  bey'i bât: kesin satış

  bey'i bi-l vefâ: kararlaştırılan süre içinde satılanı geri almak koşulu ile yapılan satış sözleşmesi

  bey'i mukayaza: malı mal ile değiştirmek; trampa

  bey'i : satım; satma; satış; satılma;

  bey-i sarf: parayı paraya satmak; para bozmak

  beyn: ara

  beyn'en-nâs: halk arasında

  beytülmal : maliye hazinesi

  beyyine : bir olayın veya işlemin doğruluğunu ortaya koyabilmek için hakimi iknaya yönelik yöntem veya her türlü vasıta ; delil, şahit

  beyyine külfeti:mahkemede bir beyan ve iddiayı kanıtlama yükümlülüğü MK 6. madde

  bidâyet : başlama; başlangıç

  bidâyet mahkemesi: ilk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii

  bi-eyyi-hâl: herhalde; mutlaka; elbette

  bigüna: herhangi bir

  bi-hakkın: hakkıyle; hakkı olarak, gerçekten; tamamiyle

  bi-haseb-il verase: veraset nedeniyle; verasetten doğma

  bi-hükm'ül-kanun: kanun hükmü gereğince; yasa kuralı ile

  bila: ….sız

  bilâ kayd ü şart: kayıtsız ve şartsız

  bil-ahire: sonra; sonradan

  bilâkis: tersine olarak; tam tersine; aksine; sonunda

  bilâ-müddet: süresiz

  bilâ-sebeb: sebepsiz

  bililtizam: bile bile

  beyanname: Bir makama veya kamuoyuna yapılan açıklama belgesi.

  bilanço: Bir kuruluşun, belli bir tarihte, alacaklı ve borçlu bulunduğu değerleri gösteren özet muhasebe cetveli; işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını gösteren tablo.

  bilâtefrik: tefrik etmeksizin; ayırmaksızın

  bilbeyyine: delil ile; tanık ile; ispat ile

  bil-cümle: bütün; hepsi; tamamı

  bil-farz: tutalım ki; diyelim ki; sayalım ki; söz gelişi

  bilfiil: gerçekten; fiilen; hakiki olarak; iş olarak; iş edinerek

  bilistirdad: geri alarak; geri alınarak

  bilmuvafakat : razı olarak

  bilmüzakere: müzakere ederek; üzerinde görüşüp tartışarak

  bilmüzayede: artırma ile; artırarak

  bi-l-müzayede: müzayede ile

  bi-l-rü'ye: görerek; görülerek

  bî-ma'nâ: manasız; anlamsız

  binâberin: bundan dolayı; bunun üzerine; bu nedenle

  binâen-alâ-zâlik: bundan dolayı; bunun üzerine

  binâen-aleyh: bunun üzerine; dolayısıyla; bundan dolayı

  bi-n-netîce: netice olarak; sonuç olarak

  binniyabe: naip eliyle; vekillik ile; vekaleten

  bîtâp: bitkin; güçsüz; takatsız; yorgun

  bî-taraf: tarafsız

  bitarıkıl'evlâ: evveliyetle; öncelikle

  bi-t-tabi: tabiatiyle; doğal olarak

  bono: Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet.

  borç ilişkisi: İki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesi,yapılması veya yapılmamasını öngören hukuki bağdır.

  bölünebilir edim: Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilebilen edim

  bölünemez edim: Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilemeyen edim

  butlan: geçersizlik


  bürûz: belirme; ortaya çıkma
   
 4. 1 Eylül 2007
  Konu Sahibi : aLLeGRia
 5. aLLeGRia

  aLLeGRia Yeni Üye Üye

  Katılım:
  27 Mart 2007
  Mesajlar:
  9.764
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  C

  câmi: cem eden;: içine alan; içinde bulunduran; taşıyan; toplayan

  câmia : topluluk; zümre

  cânî: cinayet işlemiş olan kimse

  canîb-i beytülmal : hazine tarafı

  canîb-i vakıf : vakıf tarafı

  canîp : yön; taraf; cihet; yan

  cari : uygulanan; yürürlükte olan

  cây-i teemmül : etraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur

  cebrî : zorla yapılan; zor kullanarak yaptırılan; zor altında; güç kullanarak

  cebri icra : kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları

  cebri satım: Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım

  celesat-ı âti: gelecekteki celseler, oturumlar

  celile: büyük; ulu

  celpname: yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı

  cemetmek: toplamak; bir araya getirmek

  cemi ezmân: bütün zamanlar; zamanların toplamı

  cereme: başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme; para cezası

  cerh ü iptal: çürütme ve yok sayma; geçersiz hale getirme

  cevâmi': camiler; mescitler; toplanılan yerler

  cevâz: izin; müsaade; caiz olma

  cevâz bahş: izin veren; müsaade eden

  cevher: maya; öz; değerli taş; elmas

  ceza: Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir,yani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü müeyyidedir.

  ceza şartı: ceza koşulu; alacaklının zararını karşılama şartı

  cezrî: asıl ile ilgili; kökle ilgili; kökten; temelden

  cibâyet: alma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili

  cihet: yön; taraf; amaç

  cins tashihi: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek kütüğe, başka bir nitelikte tescil edilmesi.

  ciro: Çifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri.

  cismanî : cisimle, bedenle ilgili; bedensel

  cism-i câmid: cansız cisim

  cürmiyet : suç hali; suçluluk

  cürmü meşhut: suçüstü; göz önünde işlenen suç

  cürüm tasnii : bir kimse hakkında cürüm uydurmak

  cüz: bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük
   
 6. 1 Eylül 2007
  Konu Sahibi : aLLeGRia
 7. aLLeGRia

  aLLeGRia Yeni Üye Üye

  Katılım:
  27 Mart 2007
  Mesajlar:
  9.764
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  D

  dâfi: defi'de, savuda bulunan kimse

  Dahiliye Vekâleti: İçişleri Bakanlığı

  dâyin: borç veren; alacaklı

  deâvî: davalar

  def'aten: bir defada; birden

  def'i def: def'e karşı def'; savuya karşı savu

  defaât: kereler; kezler; yollar

  defâtir: defterler; birlikte dikilmiş kağıtlar

  defter-hâne: taşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt

  defter-i hakanî: eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği defter

  defter-i hakanî idaresi: eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği daire

  değer baha: bir malın iktisadi duruma göre kıymetini ifade eden fiyat

  delâlet: gösterme; yol gösterme; kılavuzluk; iz; işaret; aracılık

  delâlet-i bil'işare: işaret ederek, hatırlatarak gösterme

  delil: kanıt; tanıt; ipucu

  delil-i celî: aşikar delil; belli, apaçık kanıt

  demirbaş: Bir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan, kiralamanın sonunda aynı cins ve değerde iade edilen veya değer eksilmesi kiracı tarafından tazmin edilen eşya

  demokratik devlet: halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlettir.

  depozito: Bir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir taahhüt sırasında yatırılan güvence parası.

  der-akap: hemen; arkasından

  derc etmek: araya sokmak; arasına sıkıştırmak

  derceb etmek: cebe atmak; kendine alıkoymak

  derç: sokma; arasına sıkıştırma; gazeteye yazma; toplama; biriktirme

  der-dest-i rü'yet: dava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava

  der-kâr: malum; aşikar; bilinen; belli

  dermeyan etmek: ileri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak

  der-piş: en önde; göz önünde bulunan; öngörü

  der-pîş etmek: öngörme; göz önünde bulundurma

  der-uhte: üstüne alma; yüklenme; üstlenme; sağlama

  desise : hile; oyun; entrika

  devair :daireler

  Devlet Şurası: Danıştay

  Devletler Özel Hukuku: Kişilerle devlet arasındaki bağı (tabiyeti), bir ülkede yabancıların sahip olduğu hakları ve çeşitli ülkelerde geçerli olan kanunların çatışması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmeyi ve bunun için çeşitli bağlama kuralları getirmeyi konu alan hukuk dalı.

  devremülk hakkı: Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine, bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade etmek üzere, müşterek mülkiyet payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkı.

  deyn: borç

  disiplin cezaları : Belli bir statü içinde bulunan kimselere hizmet ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranışta bulundukları zaman uygulanan cezalardır.

  Dîvân-ı Muhasebat: Sayıştay

  donatan : gemisini gemi ticaretinde kullanan gemi sahibidir

  dûçâr: tutulmuş; uğramış; yakalanmış

  dûn: aşağı; aşağılık; altta; aşağıda

  dûr: uzak

  düstûr: kanun; kaide; yasa; devlet yasalarını içine alan kitap; genel kural; başyasa; yasalar dergisi

  düzenleme: Bir sözleşmeyi veya işlemi yapan kimsenin iradesini dinledikten sonra, iki tanık önünde ve yöntemine uygun olarak noter tarafından baştan sona kadar yazılarak, ilgililer ve hazır bulunanlar tarafından imzalanıp noter tarafından da onanan senet
   
 8. 1 Eylül 2007
  Konu Sahibi : aLLeGRia
 9. aLLeGRia

  aLLeGRia Yeni Üye Üye

  Katılım:
  27 Mart 2007
  Mesajlar:
  9.764
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  E

  ebniye: binalar; yapılar

  ecnebî: yabancı; bir devlete göre,kendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler

  ecr-i müsemmâ: taraflar arasında belirlenen ücret

  ecrimisil: bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri

  eda: edim; borçlanılan şey; borcun konusu

  eda davası: davalının bir iş yapmaya,bir ifada bulunmaya veya bir iş yapmamaya,bir ifada bulunmamaya mahkum edilmesinin istenildiği dava

  edeb: iyi terbiye; naziklik; usluluk

  edim: Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi

  ef'âl :eylemler; fiiller, işler; ameller

  efrâd: fertler; bireyler

  ehil: ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip

  ehl-i hibre: bilirkişi

  ehl-i vukûf: bilirkişi

  ekalliyet(akalliyet): azınlık

  ekser: daha ziyade; ençok; çoğu; çoğunca

  ekseriyet: çoğunluk

  ekseriyeti ara : oy çokluğu

  eklenti: Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı.

  elfaz: kelimeler; sözler

  elîm: elemli; kederli acılı

  el-yevm: bugün; şimdi; halen

  emlâk-i sirfe: yeri ve üzerinde binalar ve ağaçları mülk olan taşınmaz mallar

  emlak vergisi: Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazinin değeri esas alınarak kanunda belirtilen oranlara göre ödediği vergi.

  emr-i makzî: hükme bağlanmış iş

  emtea: ticaret konusu her türlü mal

  emval: mallar; mülkler

  emvâli menkule: taşınır mallar;taşınabilir mallar

  enfüsi: öznel; subjektif

  enkaz: bina yıkıntıları; yıkıntı; moloz; eski hayvanların bakiyeleri

  envai mesalih: işlerin çeşitliği

  erbaa: dört

  erbâb: ehil; becerikli; muktedir; yetenekler; sahipler; malikler

  erbâb-ı vukuf: bilirkişiler

  esbab-ı mucibe: gerekçe; gerektirici sebepler

  eshâb: sahipler; bir şeyin malikleri

  esham: pay senedi; hisse senedi

  eslem : en selâmetli; en emin; en doğru; en sağlam

  eşcar : ağaçlar

  esnaf : ister gezici, ister bir dükkan veya bir sokağın belli bir yerinde sabit olsun, iktisadi faaliyeti nakdi sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleridir.

  eşhas : şahıslar; kişiler; kimseler

  eşkâl : biçimler; suretler; tarzlar

  evkaf : vakıflar

  evleviyet: tercihli; haydihaydi; öncelikle

  evrâk : yapraklar; kağıtlar; arşiv

  evrâkı müsbite: ispat edici belgeler; tesbit edici yazılar; tapu kütüğünü tamamlayan belgeler

  evsaf: nitelikler

  evsafı mümeyyize: belirgin nitelikler

  evvelâ :birinci olarak; herşeyden önce; ilk önce

  evvelemirde: herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak

  ezcümle : özellikle; özet olarak; sözün kısası; toplucası

  ezmân : zamanlar, vakitler; anlar; çağlar
   
 10. 1 Eylül 2007
  Konu Sahibi : aLLeGRia
 11. aLLeGRia

  aLLeGRia Yeni Üye Üye

  Katılım:
  27 Mart 2007
  Mesajlar:
  9.764
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  F

  fâhiş: aşırı; ağır; çok fazla

  fariğ: bir şeyi veya hakkı başkasına devreden; ferağda bulunan; feragat eden; taşınmaz maldaki tasarruf hakkını başkasına bırakan kişi

  farz: zorunlu; baş koşul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma

  fâsıl: ayıran; bölen

  fâsıla: aralık; ara

  fasl etme: halletme; neticelendirme

  fehime: anlayış

  fek: kaldırma; bir hukuki sınırlamanın kaldırılması; sona erdirme; bitirme

  fer' î: bağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan

  ferâgat: vazgeçme; el çekme; dinlenme

  ferağ: devir; devretme; bir hakkı birine geçirme; mirî veya vakıf arazinin yararlanma hakkının satışı

  ferd: tek; yalnız olan şey; eşi olmayan; tek olan sayı

  fesâd: karıştırıcı; arabozucu; karışıklık; bozukluk; dolan

  fesh: bozma; bozulma; dağılma; dağıtma; kapatma; kaldırma

  fesih: Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanı.

  fevkinde: üstünde; aşan

  fıktan: yokluk

  fırka: insan kalabalığı grubu; parti

  fıtrî: tabii; yaradılışındaki; doğasındaki

  fi-i cârî: geçer değer

  fiil ehliyet: Bir kimsenin, kendi eylemleriyle haklar ve yükümlülükler yaratması yeteneği.

  fi-l-vâki

  filhakika: hakikatte; gerçekte; doğrusu

  fuhûş: haddini aşma; kötülük; namusa aykırı hareket

  fuzûlî: boşuna; yersiz; lüzumsuz; haksız; boşboğaz; erkek adı

  fuzûlî işgal: bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek

  fürûht: satma; satım; satış
   
 12. 1 Eylül 2007
  Konu Sahibi : aLLeGRia
 13. aLLeGRia

  aLLeGRia Yeni Üye Üye

  Katılım:
  27 Mart 2007
  Mesajlar:
  9.764
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  G

  gabin : 1) bir sözleşmede tarafların karşılıklı edimleri arasında açık bir orantısızlık bulunmasıdır. karşı tarafın özel durumundan aşırı faydalanma olarak da nitelenebilir*.
  2) karşı tarafın tecrübesizliğinden,zor durumundan veya dikkatsizliğinden faydalanarak aşırı yarar elde etme durumu
  gabin durumunda zarar gören taraf bir yıl içinde sözleşmeyi bozduğunu bildirerek verdiği şeyi geri alabilir.bir yıl geçtikten sonra sözleşme geçerli hale gelir
  3)haksız faydalanmak, sömürü...

  gaî (gaiye): gaye, maksat ve netice ile ilgili; amaca ilişkin

  gaip: görünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişi

  galle: gelir; hasılat; yarar

  garaz: (garez)gizli düşmanlık; asıl maksat; erek; amaç; hınç

  gars: ağaç dikme

  gasıb: başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla haksız yere alan kimse

  gasp :başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla ve haksız alınması

  gaybubet: kaybolma; yokluk; göz önünde olmayış; yitiklik

  gayr (gayir): ayrı; başka; özge; artık; diğer; yabancı

  gayrimenkul: Bir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal.

  gayr-i melhûz: beklenmedik; imkansız; olanaksız

  gayr-i mümkün: olanaksız; imkansız

  gayrimenkul mükellefiyet: Bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu mülkü nedeniyle ve özellikle o taşınmaz (gayrimenkul) teminat olmak üzere, diğer bir kimse lehine bir şey yapmaya veya vermeye zorunlu tutulması.

  gayrimenkul tellallığı: Taraflar arasında (hiçbirine sürekli olarak bağlı olmaksızın), taşınmaza ilişkin sözleşmelerin (kira, satım vb.) yapılması hususunda ücret karşılığında aracılık etme mesleği; emlakçılık.

  gayrı vazıh: kapalı

  geçici tescil: Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıyla tapu kütüğüne yapılan tescil.

  geçit hakkı:Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak.

  genel idare: Bütün ülkeyi kapsayan idare olup "merkez teşkilatı" ve "taşra teşkilatı"ndan oluşur.

  genel vekaletname: Bir kimsenin, kendi adına her türlü işi yapması için başka bir kişiye vermiş olduğu vekillik belgesi.

  gerçek kişi: İnsanlar.

  gerçi: gerçekten; vakıa

  gıyâb: hazır ve mevcut olmama; göz önünde bulunmama; uzaklaşma; kaybolma; arka

  girift : dolaşık; karışık; bir birinin içine girgin; tutma; yakalama

  grev: işçilerin aralarında anlaşarak veya bir kurululun kararına uyarak topluca iş bırakmalarıdır.

  gûna (gûne): türlü; gidiş; tarz; yol; sıfat

  güzeran: geçici; geçen
   
 14. 1 Eylül 2007
  Konu Sahibi : aLLeGRia
 15. aLLeGRia

  aLLeGRia Yeni Üye Üye

  Katılım:
  27 Mart 2007
  Mesajlar:
  9.764
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  H

  hacet: gerek; gereklilik

  hâcir: hicret eden; bir yerden başka bir yere göçen; sayıklayan (hasta)

  haciz: Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracılığıyla (icra dairesi tarafından) el konulması.

  hâdis: meydana gelen; çıkan; yeni çıkan

  hafiyyen : gizli olarak; saklı olarak; gizlice

  hafriyat : kazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma

  hail : duvar, çit, parmaklık, tahta perde gibi taşınmazları birbirinden ayıran işaret ve engeller

  haiz : sahip; elde bulunduran; taşıyan

  hak: Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkilerdir

  hakikiye: hakikate mensup; gerçek; sahici; doğru; gerçekten

  hakk: doğruluk ve insaf; bir insana ait olan şey; dava ve iddiada hakikate uygunluk; harcanmış emek; pay; hisse

  hakkaniyet: hak ve adalete uygunluk; doğruluk

  hak ehliyeti: Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yararlanma yeteneği.

  hakk-ı mesil: su yolu hakkı

  hakk-ı mürûr: geçit hakkı

  hakk-ı şuf'a: önalım hakkı

  hakk-ı şürb: içme hakkı; sudan yararlanmada sıra hakkı

  haksız fiil: hukuk düzeninin izin vermediği, zarar verici eylemlerdir

  haksız iktisap: Bir kimsenin malvarlığında, haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir kimsenin malvarlığı aleyhine meydana gelen artma ya da azalmama durumu

  halel: bozma; bozukluk; eksiklik; zarar

  haleldar olmak: bozulmak; çiğnenmek

  hali sabıka irca: eski hale getirme

  halita: karışım

  harâc-ı mukaseme: arâzî-i hâriciyye mahsullerinden onda birden yarısına kadar alınan vergi

  harâc-ı muvazzaf: arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi

  Hariciye Vekâleti: Dışişleri Bakanlığı

  hârîm: başkasının giremeyeceği,girilmesine izin verilmeyen ev bölümü; harem

  harnup: keçi boynuzu

  hartama: pedavra; köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta;

  has: sıkıştırmadan bir yerin içine alma; hareketten menetme; etrafını çevirme; vakfetme

  hasârât: zararlar; ziyanlar; hasarlar

  hasb-el-kanun: kanun gereği

  hasb-el-memuriyye: memuriyet gereği

  hasebiyle: yüzünden; dolayısıyla; bu nedenle

  hasılat Kirası: Kiraya verenin, bir bedel karşılığında, hasılat veren bir malın veya hakkın kullanımını kiracıya bıraktığı sözleşme; ürün kirası.

  hasîm: iki düşmandan herbiri

  hâsim: hasmeden; kat'eden, kesip atan

  hasren: muhasara ederek; etrafını çevirerek

  hâss: özgü

  hatîa: günah; kabahat; suç; yanlış; yanlışlık

  havale: Yollama ödeyicisinin, para, değerli kağıtlar veya benzeri nesneleri, yollayıcı hesabına yollama alıcısına ödemek ve yollama alıcısının da bunları kendi adına teslim almak üzere yetkili kılındığı sözleşme.

  hâvi: kapsar; kapsayan; içeren; içerir

  havza-i fahmiyye: kömür havzası; kömür bulunan bölge

  haylûlet: engel olma; araya girme; yolu kapama

  hayr (hayır): iyilik; iyi; faydalı iş; yarar

  hayrât: sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler; sevap için kurulan müessese

  hazine: Devletten ayrı bir kişilik oluşturmamakla beraber, bir taraftan bütçenin uygulanmasına ilişkin işlemleri, diğer taraftan da kamu gelir ve giderlerinin zaman olarak uygunluğunu sağlayan merkezi örgüt; Maliye Bakanlığı ve maliye dairelerinden oluşan örgüt; devlet kasası.

  heder olma: ziyan olma

  hedm: yıkma; harap etme

  hidematı amme: kamu hizmeti

  hıfz: saklama; koruma

  hibe: bağışlama

  hilafı: tersi; aksi; zıddı

  hilkat: yaratılma; yaratılış; tabiat

  himaye: koruma; korunma; birine arka çıkma

  hini dava: dava sırasında

  hini hacet: gerektiğinde

  hisse-i şayia: yaygın hisse; ortak pay

  hitâm: son; bitim; tükenme; nihayet

  hizmet sözleşmesi: İşçinin, belirli veya belirsiz bir zaman süresi içinde iş görmeyi ve işverenin de ona bir ücret vermeyi üstlendiği sözleşme.

  hod-be-hod: kendi başına;kimseye danışmadan;kendiliğinden

  huda: aktarma

  hudûs : sonradan peyda olma

  hukuki işlem: Bir veya birden çok kişinin, hukuksal bir sonuca yönelttiği irade açıklaması.

  hukuki tağyir: Bir kimsenin, kendisine ait olmayan menkul eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın niteliğini değiştirmesi

  hukukun şeklî kaynakları : Hukuk Kurallarının hangi şekillere bürünmüş olarak bize verildiğini ve nerelerde bulunduklarını göstere kaynaktır.

  hulâsa :özet

  hulûl : gelip çatma; girme; borcun vadesinin gelmesi
  hüsnü ceryan: iyi icra etmek

  husule gelmek: doğmak; ortaya çıkmak; meydana gelmek; oluşmak

  husûmet: hasım olma durumu; hasımlık; düşmanlık; (davada) karşı taraf olma

  husûsat: bakımlar; işler; şekiller; yollar; konular; meseleler; maddeler

  hususî: özel; kişiye ait

  hüccet :senet; delil; belge

  hükkâm: hakimler; yargıçlar

  hükmî şahsiyet: tüzel kişilik

  hükümsüzlük: bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılamaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasıdır.

  hüsnüniyet : iyiniyet
   
 16. 1 Eylül 2007
  Konu Sahibi : aLLeGRia
 17. aLLeGRia

  aLLeGRia Yeni Üye Üye

  Katılım:
  27 Mart 2007
  Mesajlar:
  9.764
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  I

  ıskat: düşürme; hükümden düşürme; yok etme; iptal

  ıslah: düzeltme; davada tarafça düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale getirme

  ıslahât: düzeltme veya iyileştirme işleri

  ıstılâh: terim

  ıtlâk: salıverme; koyuverme; boşamak; demek; denilmek; tabir

  ıttılâ: öğrenme; bilgilenme; haberdar olma; tanıma

  ızrar: zarar verme; zarara sokma

  ıztırâr: zorunluluk; çaresizlik
   
 18. 1 Eylül 2007
  Konu Sahibi : aLLeGRia
 19. aLLeGRia

  aLLeGRia Yeni Üye Üye

  Katılım:
  27 Mart 2007
  Mesajlar:
  9.764
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  K

  kaanî : kanaat eden; yeter bulup fazlasını istemeyen; inanmış; kanmış

  kaasır : zorla işleten; kısa

  kabil : kabul eden; kabul edici; olan; olabilir

  kabl-el-işgal: işgalden önce

  kabz : alma; elde tutma; edinme

  kabzeylemek: almak; elde tutmak; edinmek

  kadastro :arazilerin,arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işi;

  Kadastro: Arazilerin ve arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işi.

  kadîm : çok eski zaman; eski

  kâffe : hep; bütün; cümle

  kâfi : yeter; yeterli

  kagir: Taş veya tuğladan imal edilmiş yapı; kargir.

  kaide: kural; usul; ilke; prensip; esas; temel;yol; taban; ayaklık

  kaim : başka bir şeyin ya da kişinin yerine geçen

  kaime: kağıt para

  Kal' : koparma; sökme; çıkarma; çıkarılma; temelinden çekip alma

  kalbetme: değiştirme; çevirme

  kambiyo taahhüdü: Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç.

  kambiyo senetleri: poliçe, çek ve bonodan ibarettir.

  kamu düzeni: Bir ülkedeki kurum ve kuralların, devletin güvenliğini, kamu hizmetlerinin iyi işlemesini ve bireyler arasındaki ilişkilerde huzuru, hukuk ve ahlak kurallarına uygunluğu sağlamasıyla oluşan düzen.

  kamu haczi: Devletin, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve bunlara bağlı ceza, faiz ve zamlar ile kamu hizmetleri uygulamasından doğan ve ödenmeyen alacakları nedeniyle, borçlu durumundaki kişilerin mal ve haklarına el koyması.

  kamu hakları: şahıslar ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarından, yani kamu hukukundan doğan haklardır.

  kamu hizmeti: Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetimi ve denetimi altındaki diğer kişilerce, kamunun genel ve ortak gereksinimlerini sağlamaya yönelik olarak sürdürülen faaliyetler.

  kamu hukuku: Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.

  kamu malları: Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar.

  kamu tüzel kişileri: Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiyle kurulan kamu idare ve kurumları.

  kamu Yararı: Kamunun, ulusal birliğin ve devletin gereksinimleriyle ilgili ve bunlara uygun olan durum.

  kamulaştırma: Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini) peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunda gösterilen usullere göre mülk edinmesi.

  kanaatbahş: inandırıcı

  kanun: anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunangenel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır.

  Kanun hükmünde kararnameler: TBMM' nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır.

  kanun tasarısı : Nakanlar kurulunun hazırlayarak TBMM ' ne sunduğu kanun projeleridir.

  kanuni intifa hakkı: Kanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak sahibine, başkasına ait bir mal (hak) üzerinde kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkisi veren bir irtifak hakkı.

  kanuni ipotek hakkı: Kanunun öngördüğü bazı durumlarda, bazı kişilerin (kanun gereği) sahip olduğu ipotek kurma hakkı.

  kanuni müşavir: Vesayet altına alınmasına gerek olmayan ancak fiil ehliyetinden kısmen mahrum edilmesi kendi yararına olan reşit kimseye, bazı işler için görüşü alınmak üzere mahkemece atanan danışman.

  kanuni şuf'a hakkı: Kanundan (müşterek mülkiyet hakkından) doğan ve hissedarlık (paydaşlık) devam ettiği müddetçe varlığını koruyan, hak konusu şeyin bir üçüncü kişiye satılması halinde hak sahibine o şeyi öncelikle satın alma yetkisi veren hak.

  karabet: yakınlık

  karâr-gîr : kararlanmış; kararı verilmiş; karara bağlanmış

  kârine : ipucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması

  karineyi hal: duruma göre

  karye : köy

  karz: ödünç

  kast: Kanunun suç saydığı bir eylemi ve onu meydana getirecek hareketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek işlemek iradesi

  kat' : kesme; kesilme; karar verme; sona erdirme

  katibi adil: noter

  kat irtifakı: Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın yapımı borcunu ve bina tamamlandığında da kat mülkiyeti kurulması yükümünü doğuran bir irtifak hakkı.

  kat maliki: Bağımsız bölümler üzerinde kurulan kat mülkiyeti hakkına sahip olan kişi.

  kat malikleri kurulu: Kat mülkiyetine konu taşınmazdaki bütün kat maliklerinin oluşturduğu kurul.

  kat mülkiyeti: Bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde kurulan, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet hakkı.

  kâtib-i adil: noter

  katiyet kesbetmek: hale gelmek

  kavâid :kaideler; usuller; kurallar; yasalar

  kavi: kuvvetli

  kaynak hakkı: Hak sahibine, bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak ve kendi arazisine akıtmak (kullanmak) yetkisi veren bir irtifak hakkı.

  kazaî içtihatler: Mahkemelerde vermiş oldukları kararlarda bir sorunun çözümlenmesiyle ilgili olarak kabul edilmiş olan ilkelerdir

  kazaî karar:yargısal karar

  kaza-î merci: yargı organı; mahkeme

  kazai rüşt: 15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının muvafakatiyle mahkemece reşit kılınması

  kazaî tefsir : yargısal yorum

  kaziyye-i muhkeme: kesin hüküm

  ke-en-lem-yekün : sanki yokmuş; hiç yokmuş; hiç olmamış gibi

  kefalet : kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü altına girmek.

  keff-i yed : elçekme; vazgeçme; karışmama

  kemâl : olgunluk; tamlık; eksiksizlik

  kerhen: iğrenerek; istemiyerek; hoşlanmıyarak; zorla; zoraki

  kesb : çalışıp kazanma; edinme

  kesbetmek: kazanmak; edinmek; sağlamak

  ketmetmek : gizlemek; saklamak; sır tutmak

  keyfiyet : iş; durum; mesele

  kezailik: aynı şekilde

  kıstâs : ölçü; ölçüt

  kışlak :kışın hayvanların yayılıp otlamasına uygun yer. Bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, kış mevsiminde hayvanlarını barındırmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanıla gelen arazi.

  kıyâs : karşılaştırma; oranlama; örnekseme

  kifâyet: kâfi olma; yetme; yetişme; yeterli olma; yeterlilik
  kişisel haklar: kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan hak ve hürriyetlerdir

  kitab'ül-icare : icar kitabı; Mecelle'de kira bölümü (faslı)

  kollektif şirket : ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sınırlanmamış olan ticari şirkettir.

  konkordato: Dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre kabul edilen borcun belli yüzdesini, tamamını ya da daha fazlasını, kabul edilen vadede ödeyerek borcundan kurtulması.

  kontrat :mukavele; sözleşme

  kuru mülkiyet: Bir mal üzerinde, (malikin sahip olduğu ayrıcalık ve yetkilere zarar gelmemek üzere) bir başkasına tanınan intifa veya sükna gibi fiili kullanma hakkının varlığı durumunda malikin sahip olduğu mülkiyet hakkı.

  kuyûd :kayıtlar; bağlar; deftere geçirmeler

  kuvvei müsellaha: güvenlik kuvvetleri

  külfet :sıkıntı; zorluk; yük; zahmet; eziyet

  küsur :artık

  küşad :açma; işletmeye açmak

  kütüb :kitaplar