Katk oldum ana, p beni koy bana(Ekmek yardm)

Konusu 'Yardım Melekleri' forumundadır ve adamavi tarafından 22 Ekim 2009 başlatılmıştır.

  22 Ekim 2009
  Konu Sahibi : adamavi
 1. adamavi

  adamavi yüreğini mavi tut! Üye

  Katılım:
  23 Kasım 2008
  Mesajlar:
  395
  Beğenildi:
  2
  Ödül Puanları:
  106
  arkadaşlar siteyi incelerseniz (ekmekyardimi. com) çok güzel bir yardımlaşma sistemi kurulmuş,düşünenlerden Allah razı olsun..inşallah git gide yayılır bu iyilik çemberi...

  (ekmekyardimi. com )
   
 2. 22 Ekim 2009
  Konu Sahibi : adamavi
 3. nrsnkma39

  nrsnkma39 Popüler Üye Üye

  Katılım:
  4 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.736
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  148
  [​IMG]
   
 4. 22 Ekim 2009
  Konu Sahibi : adamavi
 5. nrsnkma39

  nrsnkma39 Popüler Üye Üye

  Katılım:
  4 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.736
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  148
  Ekmekyardimi.com | Ekmek yardımı platformu | Katık oldum aşına öp beni koy başına sistemi faaliyetlerine devam etmektedir.

  Yardýmsever baðýþçýlara, amaç sayfasýnda yaptýðýmýz açýklamalara ilave olarak þu hususlarý bilgi olarak sunmak istiyoruz. Þöyleki :

  Yadýmseverler tarafýndan yapýlan ödemeler, hukuki manada baðýþ olmayýp, üretici firmadan satýn alýnan ekmek bedelidir. Üretici firma tarafýndan, ödeme yapan yardýmseverler adýna mevzuata uygun olarak fiþ/fatura tanzim ederek arþivlenmektedir. Kesilen fiþ/faturalar istenilmesi halinde ilgilisinine teslim edilmektedir.

  Ekmekyardimi.com | Ekmek yardımı platformu | Katık oldum aşına öp beni koy başına sisteminin amacý ve iþlevi, yardýmseverlerin üretici firmadan satýn aldýklarý ekmekleri belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilesini saðlamaktadýr. Yapýlan ödemeler üretici firmaya ekmek bedeli olarak yapýlakta, satýn alýnan ekmekler EKMEK KART sistemi ile ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmektedir.

  Ýhtiyaç sahibi aileler, mahalle muhtarlarý, yardým dernekleri, öðretmenler, imamlar ve diðer gönüllü hayýrseverler tarafýndan belirlenerek Ekmekyardimi.com | Ekmek yardımı platformu | Katık oldum aşına öp beni koy başına sistemine kaydý yapýlmýþtýr. Ýhtiyaç sahibi aile kayýtlarý internet üzerindende yapýlabilmektedir. Doðal olarak ekmeðe dahi ihtiyacý olan bir ailenin internet kullanmasý veya bilgisayarýnýn olmasý beklenmemektedir. Buradaki amaç, ihtiyaç sahibi aileleri tanýyan hayýrseverlerin imkanlarýný kullanarak kendilerinin belirleyecekleri aileleri sisteme kaydetmelerini saðlayabilmektir. Ýnternet üzerinden yapýlacak kayýtlarda dikkat edilmesi gereken husus, ihtiyaç sahibi aile bilgilerinin eksiksiz ve doðru olarak doldurumasýdýr. Yanlýþ veya eksik bilgiler ile yapýlacak kayýtlar aktive edilmemektedir.

  Ýhtiyaç sahibi aileler isim, adres, kimlik v.b. bilgilerinin gösterilip, gösterilmeyeceðine bizzat kendileri karar vermekte ve sisteme kayýt sýrasýnda GÝZLE veya GÖSTER butonlarýndan hangisini iþaretler ise internet sitesinde o haliyle bilgiler gösterilmektedir. Bu hususta sistemimizin herhangi bir takdir hakký bulunmamakta olup, gerek ihtiyaç sahibi ailelerin ve gerekse yardýmseverlerin tercihleri olduðu gibi sistemde uygulanmaktadýr.

  Þimdilik sadece bir noktada ekmek teslimi yapýldýðýndan, teslim noktasýna yürüme mesafesindeki adreslerde oturan ihtiyaç sahibi aileler sistemde aktive edilmektedir.

  Bazýlarýnýn aklýna þu sorular gelebilir. Acaba ihtiyaç sahibi aileler araþtýrýlýyor mu? Acaba kayýtlý olanlar gerçekten ihtiyaç sahibi mi? Bu sorular gerçekten çok önemli. Ancak kuruluþ felsefemiz ihtiyacý olduðunu beyan eden herkesi siteme dahil etmektir. Eðer bir insan BEN EKMEK ALAMAYACAK KADAR FAKÝRÝM, GECE AÇ YATIYORUM VE EKMEK YARDIMINA ÝHTÝYACIM VAR diyerek sitemimize kayýt yaptýrmýþ ise bizim yapacaðýmýz tek þey bu yardým çaðrýsýný dikkate almaktýr. Bizim için, en temel ihtiyaç maddesi olan ekmek konusunda yapýlmýþ olan yardým beyanlarý geçerli ve yeterlidir. Kaldý ki bu durumun suistimal edilebilecek bir yanýda bulunmamaktadýr. Biz ihtiyaç sahiplerine para, eþya v.s. vermiyoruz. Sadece günlük ekmeðini veriyoruz. Ekmeðin yardým adý altýnda alýnýp, ekonomik çýkar amacýyla satýlasý mümkün olmadýðý gibi, biz ailelere sadece günlük ihtiyacý kadar ekmek vermekteyiz. Ekmek günlük tüketilmesi gereken bir ürün olmasý nedeniyle kanaatimizce suistimalinin yapýlmasýda pek mümkün deðildir.

  Yardýmsever baðýþçýlarýn internet üzerinden yaptýðý ödemelerin kotrollerinin yapýlmasý ve ilgili ihtiyaç sahibi ailenin akýllý kart sistemine yüklenmesi ancak mesai günleri içerisinde ve en erken 3 iþ günü içerisinde yapýlabilmektedir. Bu itibarla yardýmseverlerin satýn almýþ olduklarý ekmeklerin iletiþim bilgileri bulunan ailerden sorularak takip edilmesinde ve internet sitesinde gösteriminin kontrolünde bu sürelerin dikkate alýnmasýný rica ediyoruz.

  Tarafýnýzdan tespit edilecek aksaklýklarý bildirmek veya bilgi almak istediðinizde destek@ekmekyardimi.com adresine email atmanýzý sistemin kontrolü ve doðru iþlemesi için bilhassa istiyoruz.

  Ekmekyardimi.com | Ekmek yardımı platformu | Katık oldum aşına öp beni koy başına sistemi olarak bize yardýmcý olan Radyo Romantik Türk çalýþanlarý, mahalle muhtarlarý, dernek yöneticileri, öðretmen, imam ve tüm hayýrseverlere ayrý ayrý teþekkür ediyoruz.

  Ekmekyardimi.com | Ekmek yardımı platformu | Katık oldum aşına öp beni koy başına


  --------------------------------------------------------------------------------

  Tüm haklarý TEKTANE MAT.REK.ÝLT. UN VE UNLU MAM. GIDA SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ.'ne aittir.
  Copyright © 2008
  Faks : (+90.232) 461 68 25 | E-mail : destek@ekmekyardimi.com
  Adres : 384 Sok. No:48 Bayramyeri / Ýzmir
   
 6. 7 Kasım 2009
  Konu Sahibi : adamavi
 7. nrsnkma39

  nrsnkma39 Popüler Üye Üye

  Katılım:
  4 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.736
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  148
  Þimdiye kadar 301 baðýþta toplam 30150 adet ekmek yardýmý yapýlmýþtýr.
  [​IMG]
   
 8. 7 Kasım 2009
  Konu Sahibi : adamavi
 9. nrsnkma39

  nrsnkma39 Popüler Üye Üye

  Katılım:
  4 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.736
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  148
  6 ekimde 401610051 baðýþ numarasý ile 60 ekmek baðýþýnda bulundum. baðýþýmýn yapýldýðýný göremiyorum. baðýþýmýn durumu ile ilgili bilgi almak istiyorum.çok sorunlu bir sistem ve site.
  CEVAP: EKMEK YARDIMI sistemi gönüllülük esasýna dayalý kurulmuþ bir sosyal yardým projesidir. Bu sistemde görev alanlar maddi hiçbir bedel almadýklarý gibi zamanlarýný ve paralarýný bu proje için harcamýþlardýr. Tabiki sistem mükemmel deðil. Ama hiçbir partiye, derneðe, gruba v.s. baðlý ve baðýmlý olmadan kendi imkanlarýmýzla bu projeyi hayata geçirdik ve yapýlan 30.000 adet ekmek yardýmýnýn yaklaþýk 25.000 adedini bizzat biz yaptýk. Ýstedikki ihtiyaç sahiplerinin derdine azýcýkta derman olalým. Ýstedikki ihtiyaç sahiplerinin en azýndan aç yatmamalarý için bir lokma ekmeklerini karþýlayabilelim. Ancak sistemimize destek veren Romantiktürk radyo istasyonuna ekmekyardýmý reklamlarýný yayýnladýðý için RTÜK tarafýndan ceza verilmesi ve toplum tarafýndan sosyal yardým projelerinin çýkar amaçlý yapýldýðý düþüncesinin aþikar bir þekilde dillendirilmesi ile projeye gönülü destek verenlerin sanki bu iþleri bir ücret mukabili yaptýklarý düþüncesi ile zaman zaman haksýz yere eleþtirilmeleri karþýsýnda sistemin faaliyetelrine ara vermeyi kararlaþtýrdýk. Bu süreç içerisinde yardýmda bulunana bazý hayýrseverlerin yardýmlarý geç onaylanmýþtýr. Bu nedenle kendilerininden özür diliyoruz. Yapýlan yardýmlar ihtiyaç sahibi ailelerin ekmekkart larýna yüklenmiþtir. Tüm yardým edenlere tekrar teþekkür ediyoruz.
   
 10. 8 Aralık 2009
  Konu Sahibi : adamavi
 11. nrsnkma39

  nrsnkma39 Popüler Üye Üye

  Katılım:
  4 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.736
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  148
  Ekmekteki Küf Yenir Mi?
  Küflenmiş ekmeğin temizlenip, geri kalanının yenmesi tavsiye edilmez.
   
 12. 8 Aralık 2009
  Konu Sahibi : adamavi
 13. nrsnkma39

  nrsnkma39 Popüler Üye Üye

  Katılım:
  4 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.736
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  148