Kazazede haklar...

Konusu 'Bunları biliyor muydunuz ?' forumundadır ve talin tarafından 4 Nisan 2009 başlatılmıştır.

  4 Nisan 2009
  Konu Sahibi : talin
 1. talin

  talin Popüler Üye Pro Üye

  Katılım:
  20 Haziran 2007
  Mesajlar:
  4.253
  Beğenildi:
  19
  Ödül Puanları:
  148
  kkat! Trafik kazası sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan kazazedelerin, 2918 sayılı kanuna göre ücret odememe hakkı var.


  Tüketiciler Birliğinin ''Trafik Kazazedelerinin Hakları''na ilişkin hazırladığı rapora göre:


  - ıster yaya, ister yolcu, ister sürücü olun.
  - ıster sosyal güvenceniz olsun ister olmasın.
  - Tedaviniz ister kamu ister özel hastanelerde yapılsın.

  Her hangi bir trafik kazasında yaralanmışsanız Zorunlu Tedavi giderleriniz sigorta fonundan karşılanacaktır.

  Hastahane, tahsilatı sizin adınıza Sağlık Bakanlığı'ndan yapabilir. Bu durumda hastaneye bir dilekçe vermelisiniz.

  Siz hastaneye ödeme yapmış iseniz Sağlık Bakanlığı'na dilekçe ile müracaat ederecek ödediğiniz bedeli geri alabilirsiniz.

  Zaman aşım süresi 10 yıldır

  2918 no'lu Karayolları Trafik Kanununun amacı, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.

  ışte bu kanunun konuyla ilgili bölümleri:


  Tedavi giderlerinin ödenmesi


  MADDE 98- Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı, başvurma tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde ve zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları kapsamında öder.

  Birden çok aracın karıştığı bir trafik kazasında zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından herhangi birine veya 108 inci maddede belirtilen durumlarda Garanti Fonu’na başvurarak zararın giderilmesini isteyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya Garanti Fonu, ödediği miktarın sorumluluk oranlarına göre paylaşılmasını talep edebilir.

  Zarara sebep olan aracın bilinmemesi veya geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmaması veya sigortacının iflas etmesi veya çalınan aracın işleteninin sorumlu tutulamaması hallerinde, birinci fıkrada belirtilen giderler, 108 inci maddede öngörülen Garanti Fonu tarafından ödenir.
  Garanti Fonu

  MADDE 108- (Değişik: 17.10.1996-4199/36 md.) Bu Kanuna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep olacakları zararların, aşağıdaki durumlarda işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca geçerli teminat tutarları dahilinde karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde bir Garanti Fonu oluşturulur.

  Garanti fonuna aşağıdaki durumlarda başvurulur;

  a) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,

  b) Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel zararlar için,

  c) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigortacının iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar için,
  d) 8 inci maddenin b bendi ile 107 nci maddenin son fıkrasında öngörülen durumlar için,

  Kazaya sebep olan aracın işleteninin sonradan bulunması halinde garanti fonu, işletene ve sigortacısına rücu edebilir, diğer durumlarda da garanti fonunun sorumlulara başvurma ve sigortacının iflas masasına katılma hakları saklıdır.

  Fonun gelirleri; Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası için tahsil edilen toplam pirimlerin yüzde biri oranında sigorta şirketlerince ödenecek katılma payları ile sigorta yaptıranlardan safi primlerin yüzde ikisi oranında tahsil edilecek katılma paylarından oluşur. Bakanlar Kurulu bu oranları binde beşe kadar indirmeye veya tekrar kanuni sınırlarına kadar yükseltmeye yetkilidir.

  Sigorta aracıları, sigorta yaptıranlardan yukarıdaki fıkra hükmü gereğince tahsil ettikleri katılma paylarını tahsilatı takip eden ayın onbeşine kadar ilgili sigorta şirketlerine intikal ettirirler.

  Sigorta şirketleri kendileri tarafından ödenmesi gereken bir takvim yılına ilişkin katılma paylarını takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar, sigorta yaptıranlardan tahsil edilen katılma paylarını ise ertesi ayın sonuna kadar fon hesabına yatırırlar.

  Fon hesabına zamanında ve tam olarak yatırılmayan katılma payları ve gecikme zamları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Ayrıca, söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketler 526.700.000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

  Fonun gelir ve giderleri ile işlemleri, Hazine Müsteşarlığı’nca her yıl denetlenir.

  Garanti Fonunun kuruluşuna, işleyişine, fon varlıklarının nemalandırılmasına, fondan yapılacak ödemelere ve diğer hususlara ilişkin esaslar, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin görüşü alınarak, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

  Şunu da bilmekte yarar var:

  Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'nin 24. maddesi: "Acil servis, hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun nevine ve hastanın diğer özelliklerine bakmaksızın, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbi hizmetleri sunar.”

  37. maddesi: “Acil sağlık hizmeti kapsamında hastane öncesi ve hastaneler arası hasta nakil hizmetleri sırasında sunulan hizmetlerin bedeli, bağlı olduğu döner sermaye saymanlığı tarafından hastaların bağlı oldukları resmi veya özel sosyal güvenlik kuruluşlarına tahakkuk ettirilir ve tahsil edilir. Sosyal güvencesi ve ödeme gücü olmayanlardan ücret talep edilmez.”


  Not: Bu bilgiyi bize ulaştıran Tülün ve Mustafa Ulusoy'a teşekkür ederiz.
   
  Son düzenleme: 4 Nisan 2009