Michael Jackson

Konusu 'Biyografiler' forumundadır ve EU1 tarafından 8 Ocak 2008 başlatılmıştır.

  8 Ocak 2008
  Konu Sahibi : EU1
 1. EU1

  EU1 Guest

  [​IMG]
  [​IMG]
  Pop Müzik
  Doðum Yeri : Indiana/USA
  Doðum Tarihi : 29 Aðustos 1958

  Michael Jackson müziðinin ötesinde dünya eðlence sektörünün ve onu besleyen batýlý kitle kültürünün ortaya sürdüðü bir metadýr.

  Kariyeri : Babasý Joseph, Michael Jackson’ýn müzik ve dansa olan ilgisini fark edince, vaktini ve gücünü onun eðitimine ve geliþimine harcadý. Yoðun çalýþmalar sonucunda 8 kardeþ olan Jackson ailesinden Michael, Marlon, Tito, Jermaine, Jackie “Jackson 5” grubunu oluþturdular. 1964’de Jackson 5 profesyonel anlamda çalýþmaya baþladý. Bir yýl içinde Jackson kardeþler þarkýlarýný ve danslarýný Harlem, New York’a taþýdýlar. Harlem’in ünlü Apollo tiyatrosunda sahne alan Jackson 5 salonu doldurdu ve amatör þov yarýþmasýnda birincilik ödülünü aldý. 1969 yýlýna kadar Jackson 5 konserlere ve gece þovlarýna devam etti. Dönemin en baþarýlý r&b plak þirketi olan Motown’un kurucusu Berry Gordy’nin Jackson 5 grubunu dinlemesi ile grubun önü açýldý.Beatles’dan sonraki en hýzlý çýkýþý yakalayan Jackson 5 arka arkaya yaptýklarý baþarýlý albümler ile kitlelerin ilgisini kazandý. Listelerde 1 numaraya çýkan hitler I Want You Back, ABC, The Love You Save ve I’ll Be There hala çalýnan ve tanýnan klasikler haline geldiler.

  Artýk tek baþýna
  Motown kýsa zaman içerisinde Michael Jackson’un solo yeteneklerini keþfetti. 1971-76 yýllarý arasýnda Got To Be There, Rockin’ Robin, I Wanna Be There, Ben single’larý yapýldý. Ardýndan Music&Me, Forever Michael ve The Best Of Michael Jackson solo albümleri piyasaya çýktý. Bu albümler ile Michael Jackson’un kariyerinin ne denli güçleneceði belli oldu.

  Michael solo çalýþmalarý ile beraber Jackson 5 ile beraber çalýþmaya devam etti. Grubun ilk üç albümleri Diana Ross Presents Jackson 5, ABC, Third Album piyasaya çýktý. Üçü de satýþ listelerinde ilk beþe kadar yükseldi. Albüm için çalýþmadýklarý dönemlerde kapalý giþe dünya turnelerine çýktýlar. Alt grup olarak o sýralar tanýnmayan Commodores isimli bir grup ile Lionel Richie eþlik ediyordu. Motown için 11 albüm yapan Jackson 5, 1976’da ilerleyen yýllarda Sony Müzik olacak olan CBS þirketi ile anlaþtýlar. Ayný yýl içine Motown, Jackson 5 Anthology karýþýk albümünü piyasaya çýkarttý. Jackson 5, Motown’dan ayrýlana kadar 100 milyon albüm sattý.

  The Jacksons Grup, ismini The Jacksons olarak deðistirdi. Solo kariyerine baþlamak için Jermain Jackson Motown’da kaldý ve yerine küçük kardeþ Randy geçti. The Jacksons, daha önce olduðu gibi hit üretmeye devam etti. Ýlk albümleri The Jacksons’da yer alan Enjoy Yourself þarkýsý single olarak bir milyondan fazla sattý. CBS televizyon kanalýnda yaptýklarý bir gösteri ile kýz kardeþleri Rebbie, La Toya, Janet ekranlarla tanýþtýlar.
  Bu dönemde Michael Jackson kendini geliþtirme imkaný buldu. Kariyerlerinde ilk kez kendi baþýna albüm yapma þansý yakaladý. Destiny albümü ile Michael Jackson hit bestecisi olarak da ün salmaya baþladý. Albüm, iki milyondan fazla satýldý.

  Off The Wall
  1979’da Michael Jackson yetiþkin bir sanatçý olarak ilk solo albümünü çýkarttý. Bu albüm ile pop müzik ve þov dünyasýnýn öne çýkan bir tipi haline gelen Michael Jackson ilk Grammy ödülünü kazandý. Albümde yer alan single’lar Don’t Stop ‘till You Get Enough, She’s Out Of My Life ve Off The Wall, bütün listelerde 1 numaraya kadar yükseldiler ve milyonu aþan rakamlarda satýldýlar. Off The Wall albümü Amerika Birleþik Devletlerinde 5; dünya genelinde 8 milyon dan fazla sattý. Solo kariyeri ile beraber The Jacksons ile çalýþmaya devam eden Michael Jackson besteci ve yazar olarak gücünü platin albüm olan Triumph ile ýspatladý. Bu albümün dev turnesinde The Jacksons 34 þehirde konserler verdiler ve 5,5 milyon dolarlýk bir turne cirosu elde etti. Atlanta Çocuk Vakfý için 100,000 dolar getiren bir konser verdiler. 1982’de Michael Jackson, Diana Ross için The Muscles þarkýsýný yazdý. E.T. (Extra-Terrestrial) albümü ile en iyi çocuk albümü olarak bir Grammy daha kazandý.

  Thriller
  1982’de yayýnlanan Thriller albümünün ilk single þarkýsý The Girls Is Mine (Paul McCartney ile düet), milyonu aþan satýþlarý ile albümün yolunu açtý. Thriller, noel baþýnda müzik maðazalarýna girdi. Ayný günlerde radyo ve televizyonlara çýkan ikinci single Billy Jean ile albüm satýþlarý birkaç hafta içinde bir milyonu aþtý. Üçüncü single Beat It ile Michael Jackson ismi pop dünyasýnýn dýþýna da taþýndý. Rock müziðin efsane gitaristi Eddie Van Halen’in da çaldýðý Beat It kýsa zamanda rock radyolarýnda da boy gösterdi. The Jacksons, Motown’un 25 yýldönümü için hazýrlanan özel televizyon þovu için tekrar bir araya geldi. Bu televizyon programýnda Michael Jackson tek baþýna Billy Jean þarkýsýný ve tarihe geçen Moonwalk dansýný yaptý. Sadece Amerika içinde 50 milyon seyirciyi ekran baþýna toplayan þov, dünyada da milyonlarca televizyonda yayýnlandý. 1983’de Thriller’ýn satýþlarý 10 milyonu geçti ve tarihte en çok satan albüm olarak rekorlar kitabýna geçti. Bir baþka rekor, Thriller klibi ile kýrýldý. 14 dakikalýk bu klip 900,000 adet satýlarak en yakýn takipçisini geride býraktý. Albüm bir çok ödüle hak kazandý; 8 Grammy, 7 Amerikan Müzik Ödülü, 4 Siyah Altýn Ödülü, 4 Amerikan Video Ödülü, 3 MTV Ödülü ve People’s Choice Award.

  We Are The World
  1984’de Michael Jackson ve kardeþleri Victory albümünü çýkarttýlar. Thriller’ýn sürmekte olan etkisi ile “Victory” çift platin oldu ve Jacksons’ýn en çok satan albümü haline geldi. Uluslararasý basýnýn büyük ilgisi sayesinde Jacksons’ýn Victory turnesi büyük ilgi gördü. Michael Jackson, bütün turne gelirinin baðýþlanacaðýný ilan etti. Bunun üzerine Hollywood Ticaret Odasý, yýldýzlar geçidine Michael Jackson’un özel yýldýzýný ekledi. Kariyerinin bir baþka baþyapýtý olan We Are The World’u 1985’de Lionel Richie ile beraber besteledi. 40’dan fazla sanatçýnýn katýldýðý We Are The World, en çok satan single olma özelliðini hala koruyor. Single satýþlarýndan elde edilen gelirin bir kýsmý, Afrika’da hüküm süren açlýk ile mücadele için harcandý. Michael ve Lionel, bu performanslarýyla Yýlýn Þarkýsý Grammy Ödülü’nü kazandýlar.

  Bad
  1987’de I Just Can’t Stop Loving You ile Michael Jackson tekrar dünya müziðinin gündemini belirledi. 31 Aðustos’da müzik maðazalarýna giren albüm, müzik piyasasýnýn gördüðü en büyük sipariþ olarak tarihe geçti. Bir baþka ilk: Albümde yer alan Man In The Mirror, The Way You Make Me Feel, Bad, I Just Cant Stop Loving You single’larýnýn hepsi, listelerde 1 numarada kalmayý baþardý. Michael, 127 konserlik dünya turnesine çýktý. Turne, 1989’un Ocak ayýnda 125 milyon dolarlýk ciro ile Bad için üçüncü bir dünya rekoru kýrmýþ oldu. Daha önce Thriller ile elinde tuttuðu En Çok Satan Klip rekorunu 94 dakikalýk Moonwalker ile kýran Michael (1 milyon satý&thorn:KK66:, 1989’da çýkan Michal Jackson…The Legend Continues ile (500,000 satý&thorn:KK66: eski rekorunu bir kere daha geçti. Bad ile Michael Jackson sayýsýz ödül ve ünvan kazandý. Dehasýnýn bütün bu ödüllerden daha belirgin kanýtý, dünya çapýnda elde ettiði satýþ rakamlarýdýr. Toplam 110 milyon albümü satýlan Michael Jackson, Jackson 5, The Jacksons ve arada çýkarttýðý solo albümleri de eklendiðinde, 210 milyonluk satýþ rakamlarýna ulaþýyor.

  Dangerous
  1991’de MTV Video Vanguard ödülünün adý, sanatçýnýn onuruna Michael Jackson Video Vanguard olarak deðiþtirildi. Bir ay sonra Black Or White yayýnlandý ve 7 hafta boyunca 1 numarada kaldý. Albümünde yer alan single yine bütün listelerde en üst sýralara kadar yükseldi. In The Closet 6 numaraya, Jam 3 numaraya yükseldi. Albüm dünya genelinde 17 milyon adet sattý. Dangerous dünya turnesinde Michael Jackson, her gittiði ülkede bir numaralý gündem oldu. Sadece Japonya’da, 500,000 seyirci Michael Jackson’u izledi. 1993 yýlýnda bütün dünya basýný Michael Jackson’ýn müziðini ve kliplerini yayýnlýyordu. 27. Superbowl maçýnýn devre arasýnda sahne alan Michael Jackson, 100 milyon Amerika’lýyý ekran baþýna toplayarak bir baþka rekora imza attý.
  Kitle kültürünün rantiyecileri 24 Þubat 1993’de 35. Grammy ödüllerinde Michael Jackson’un Yaþayan Efsane ödülünü verdi. 9 Mart’ta Soul Train Müzik ödüllerinde bir baþka balon ödül olan Yýlýn Hümanisti ödülünü aldý.


   
 2. 15 Ocak 2008
  Konu Sahibi : EU1
 3. EU1

  EU1 Guest

  begendikleriniz icin rep ve tesekkur butonunu kullaniniz aksi takdirde mesajlariniz silinicektir