muhasebe önemli noktalar

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve MATMAZEL87 tarafından 20 Mayıs 2009 başlatılmıştır.

  20 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : MATMAZEL87
 1. MATMAZEL87

  MATMAZEL87 kızını büyütmekte... Üye

  Katılım:
  8 Nisan 2009
  Mesajlar:
  2.895
  Beğenildi:
  27
  Ödül Puanları:
  148
  İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla para,
  Araç -gereç, malzeme, hammadde, personel gibi
  Faktörler i bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya
  getirerek ve faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet
  üreten iktisadi birime işletme denir.

  İşletmenin varlıkları, sermayesi ve borçları üzerinde
  değişme yaratan ve para ile ifade edilen işlemlere ait
  bilgileri ; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek,
  analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgililere
  raporlar şeklinde sunan bilgi sistemine muhasebe
  denir.

  Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde temel
  alınan, işletme faaliyetlerinin sürekli olmasına
  rağmen ara ara kesildiği varsayılarak ölçme, kontrol
  ve planlama işlevlerine imkan veren eşit uzunluktaki
  sürelere dönem denir.

  Bir işletmenin belirli bir döneme, genellikle bir mali
  Yıl a ait net sonucunu, brüt satış karı, faaliyet karı
  Büyüklüklerin e ve bunları oluşturan ana olaylara yer
  vererek gösteren mali tabloya gelir tablosu denir.

  Hesaplar:
  *Makinelerdeki azalışlar ilgili hesapta
  alacaklandırılır.
  *Gelirlerdeki artışlar ilgili hesapta alacaklandırılır.
  *Giderlerdeki artışlar ilgili hesapta borçlandırılır.
  *Sermayedeki azalışlar ilgili hesapta borçlandırılır.

  Tekdüzen hesap planının dayandığı hesap
  çerçevesine göre gelir tablosu hesapları6. hesap
  grubun da yer alır.

  Nakit hareketlerinin kaydedilmesine yardımcı işlevi
  bulunan ve alacaklı hesabı daima kasa hesabı olan
  belge tediye fişi (ödeme) denir.

  Yevmiye defteri için geçerli bilgiler:
  *Bir işlemin bir bütün olarak iki madde çizgi
  arasında kaydedilmesi
  *Yevmiye defterine yapılan kayıtların tümünün
  büyük deftere aktarılması
  *Sayfa numaraları, her bir sayfaya bir numara
  gelecek şekilde birbirini takip etmesi
  *Büyük defter bağlantı numarası sütunu bulunması

  Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle
  bilanço günündeki varlıkları borçları kesin bir
  şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine envanter
  çıkarmak(muhasebe dışı envanter) denir.
  Dönem sonu bilanços u kesin mizana dayanarak
  düzenlenir.

  Muhasebenin temel kavramlarına dayanan,
  muhasebe uygulamasını oluşturan muhasebe
  usulleri, işlemleri ve tekniklerine yön veren(dayanak
  oluşturan) kurallara genel kabul görmüş muhasebe
  ilkeleri denir.

  Muhasebenin temel kavramlarından birkaçı:
  *Önemlilik
  *Tutarlılık
  *Kişilik
  *Verilerin güvenilir olması

  Aralıklı envanter yönteminin özellikleri:
  *Mal mevcudunun ancak sayım ve değerleme
  yapıldıktan sonra belirlenmesi
  *Satın alınan malların maliyetini oluşturan bütün
  unsurların "153 ticari mallar hesabı"na
  kaydedilmesi
  *Satışların kar veya zararını belirlemek için fiili
  sayım ve değerleme yapmanın gerekmesi
  *Mal çeşidi çok ve küçük hacimli nispeten ucuz
  Fiyatlı birimlerden oluşan işletmeler için uygun bir
  yöntem olması

  100 Kasa Hesabı borçlu ve 640 İştiraklerden Temettü
  Gelirleri Hesabı alacaklı olan işlem hisse senetleri
  kar payı tahsilatına aittir.

  Tahvil üzerinde yer alan faiz kuponlarının vadesi
  geldiğinde tahsil edilene kadar borç kaydedildikleri
  hesap diğer hazır değerlerdir.

  Bir işletme hisse senedi satın alarak sermayesine
  veya yönetimine katıldığı başka işletmeden olan
  alacaklarını iştiraklerden alacaklar hesabının
  borcuna kaydeder.

  İşletme, ana faaliyet konusu olan maldan personeline
  kredili satış yapmıştır. Bu satıştan doğan alacağını
  personelden alacaklar hesabında izlenir.

  "Maddi olmayan duran varlıklar" grubunda yer
  alanlar:
  *Şerefiye
  *Haklar
  *Kuruluş ve örgütlenme giderleri
  *Özel maliyet
  *Araştırma ve geliştirme giderleri
  *Birikmiş amortismanlar
  *Verilen avanslar

  İşletme 5.000.000.000 liraya satın alındığı satın aldığı
  bir arsa üzerinde yer alan eski bir yapıyı300.000.000
  liraya yıktırmış ve enkazını125.000.000 liraya
  satmıştır. Bu bilgilere göre, Arazi ve Arsalar
  Hesabına arsanın değeri 5.175.000.000 lira olarak
  görülecektir.
  5.000.000.000+300.000.000=5.300.000.000
  5.300.000.000-125.000.000=5.175.000.000

  Maliyet muhasebesinin işlevleri: Mamullerin
  maliyetini saptamak, Maliyet kontrolünü sağlamak,
  Planlama yapma yapmak, Yönetimin alacağı
  kararlara yardımcı olmak.

  İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını
  sermayesini ve borçlarını çeşit ve tutar olarak
  gösteren mali tablo Bilanço'dur.

  Tekdüzen hesap planının dayandığı hesap
  çerçevesine göre gelir tablosu hesapları6.hesap
  grubunda yer alır.

  Yevmiye defterinin sağladığı yararlar:
  Mali nitelikteki olayların etkilerini hesap bazında
  sınıflandırması
  Bir gün içinde yapılan işlemlerin neler olduğunu
  toplu olarak göstermesi
  Büyük deftere yapılacak kayıtların sağlıklı olmasına
  yardım etmesi
  Bir işlemden etkilenen unsurları bir arada ele alarak
  bir bütün olarak göstermesi

  Yeni işe başlayan işletme ile öteden beri işine devam
  etmekte olan işletme arasında muhasebe süreci
  açısından farklı işlem : Dönem başı envanterine
  dayanarak dönem başı bilançosunun düzenlenmesi

  Muhasebenin temel kavramlarına dayanan ,
  muhasebe uygulamasını oluşturan muhasebe
  usulleri, işlemleri ve tekniklerine yön veren (dayanak
  oluşturan) kurallara Genel kabul görmüş muhasebe
  ilkeleri denir.

  100 kasa hesabı borçlu, 600 Yurtiçi satışlar hesabı
  alacaklı, 320 satıcılar hesabı borçlu, 153 ticari mallar
  hesabı alacaklı olduğu devamlı envanter yönteminde
  satış işleminin yapıldığı320 satıcılar hesabı yanlış
  kullanılmıştır.

  Tahviller: Borç para bulmak amacıyla çıkartılırlar,
  Anonim şirket ve kamu kuruluşları tahvil çıkarma
  yetkisine sahiptir, Elinde tahvil olan kişi kar payı
  almaz faiz alır, Alındıklarında alış bedelleri
  üzerinden borçlandırılarak kayda alınırlar,
  Satıldığında alış bedeli üzerinden alacaklandırılırlar .

  A işletmesi müşteri Naim Uygun'dan 120 milyon
  liralık alacağına karşılık 3 ay vadeli 150 milyon lira
  nominal değerli bir bono almıştır. İlgili yevmiye
  kaydı: 121 Alacak senetleri hesabı150milyon borçlu,
  120 alıcılar hesabıa120 milyon alacaklı, 642 Faiz
  gelirleri 30 milyon alacaklı olur. 150-120=30

  İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve ünvan gibi
  bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile
  kamu otoritelerinin, işletmeye belirli alanlarda
  tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler
  dolayısıyla yapılan harcamalar 260 Haklar
  Hesabında izlenir.

  Borçlunun imzasından başka bir teminata
  dayanmayan kredi türü Açık Kredi'dir.
  31:03.2003 tarihinde; 191 indirilecek KDV hs. 1
  milyar 200 milyon borç,
  391 hesaplanan KDV hs. 1 milyar 450 milyon alacak
  Kalanı vermektedir.Bu bilgilere göre yapılacak kayıt:
  Hesaplan KDV Hs. 1 milyar 450 milyon borçlu,
  İndirilecek KDV Hs. 1 milyar 200 milyon alacaklı,
  Ödenecek vergi ve fonlar hs. 250 milyon alacaklı
  olur.
  Sermaye ortaklar tarafından taahhüt edildiğinde
  yapılacak kayıt: Ödenmemiş sermaye hesabı borçlu,
  Sermaye hesabı alacaklıdır.

  Satışlar maliyetinin belirlenmesinde 620 Satılan
  mamullerin maliyeti, 621 satılan ticari malların
  maliyeti, 622 satılan hizmet maliyeti, 623 diğer
  satışların maliyeti hesapları kullanılır, Komisyon
  giderleri hesabı kullanılmaz.

  Büyük defter hesaplarında envanter kayıtlarına yer
  verildikten sonra kesin mizan çıkarılır.
  Piyasa değeri alış bedelinin altına inen hisse
  senetlerinin piyasa fiyatıyla değerlenmesi ve değer
  azalışı için karşılık ayrılması ihtiyatlılık kavramı
  muhasebe ilkesi ile açıklanabilir.

  Borç senetleri hesabının alacak kalanı1 milyon 500
  bin ve hesaplanan tasarruf değeri 1 milyon 450 bin
  ise şu kayıt yapılır: Borç Sn. Reeskontu Hs. 50 bin
  borçlu, Reeskont Faiz Gelirleri Hs. 50 bin alacaklı
  olur.
  Gelecek aylara ait gelirler hesabı: Bir bilanço
  hesabıdır. Pasif karakterli bir hesaptır. Kısa vadeli
  yabancı kaynaklar grubunda yer alır. Hesap alacak
  kalanı verir.
  Öz sermaye hesabı gelir tablosunda yer almaz. Brüt
  satışlar, Satışların maliyeti, Diğer faaliyetlerden
  olağan gelir ve karlar, dönem net karı veya zararı
  gelir tablosunda yer alır.

  MUHASEBE, işletmenin varlıkları ve kaynakları
  ( sermayesi ve borçları) üzerinde değişme yaratan ve
  para ile ifade edilen mali nitelikli işlemlere ait
  bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek,
  analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve
  kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi
  sistemidir.

  Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin,
  belgelendirilerek toplanması daha sonra bilgi
  kullanıcılarına sunulması ve yorumlamaya
  hazırlanması için belirli şekillere ve kurallara göre
  yazılması işlemine KAYDETME denir.

  Sermayede GİDER, azalış yaratan işlemdir.
  Asli hesapları etkileyen ve asli hesapların temsil ettiği
  aktif ve pasif değerlerin gerçek değerleri ile
  gösterilmesini sağlamak için kullanılan hesaplar
  DÜZENLEYİCİ HESAPLAR ' dır.

  Varlıklarda, borçlarda ve sermayede artış veya azalış
  yaratmayan, ancak işletme yönetimi ve diğer ilgililer
  tarafından bilinmesi ve izlenmesi gereken işlemlere
  ait hesaplar NAZIM HESAPLAR hesap grubu
  altında yer alır.
  Varlıklar=Sermaye+Borçlar, bilanço eşitliğini ifade
  eder.
  Bilançonun her bir kaleminde, dönem içindeki
  işlemler nedeniyle meydana gelen artış ve azalışların
  izlendiği çizelgeye HESAP denir.
  KREDİLİMAL ALIŞI işleminde varlıklarda ve
  kaynaklarda EŞİT büyüklükte bir ARTIŞ olur.
  İşletmenin KARLI PEŞİN MAL SATMASI
  durumunda hem aktif hem de pasif toplamlarında
  ARTIŞ olur.
  Yevmiye defterine maddeler şeklinde kaydedilen
  işlemleri, buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili
  hesaplara dağıtan ve sınıflandırılmış olarak bu
  hesaplara toplayan defter BÜYÜK DEFTER ' dir.

  Bir işletmede "Alıcılar defteri" yardımcı defter
  kapsamı altında yer alır.

  Kesin mizan, dönem sonu muhasebe işlemlerinin
  yapılmasından sonra düzenlenir.

  Genel geçici mizan düzenlendikten sonra sırasıyla
  muhasebe dışı envanter yapılır, muhasebe içi
  envanter yapılır, kesin mizan düzenlenir, mali
  tablolar düzenlenir(Bilanço).

  İşletmenin sınırsız kabul edilen ömrünün belli
  dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet
  sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak
  saptanması dolayısıyla gelir ve giderlerin tahakkuk
  esasına göre muhasebeleştirilmesi DÖNEMSELLİK
  kavramının gereğidir.

  İşletmenin kasasında bulunan paranın bir bankada
  açtırılan ticari mevduat hesabına yatırılması
  durumunda, bir aktif hesap (102) borçlandırılırken,
  bir aktif hesap(100) alacaklandırılır.
  İşletme, bankadaki mevduat hesabından para
  çekmiştir. Bu durumda Bankalar Hesabı
  alacaklandırılır. Kasa hesabı borçlandırılır.

  Devamlı envanter yönteminde satılan mal iade
  edilirse, iade tutarı, 610 Satıştan İadeler (satış
  iadeleri) hesabının borcuna kaydedilir.

  Bir işletmenin dönem sonu 153 Ticari Mallar Hesabı
  borç kalanı350 milyon TL dir. Mal Mevcudu 260
  milyon TL, Yurtiçi Satışlar Hesabı alacak kalanı265
  milyon TL. dir. Bu durumda işletmenin mal alım
  satım işlemlerinden elde ettiği kar 175 milyondur.

  Mevcut malın maliyeti 350, satılan maliyetin
  maliyeti=350-260=90, Yurtiçi satışların alacak kalanı
  satış gelirini verir. 265-90=175 milyon kar.
  İşletmenin daha çok yönetim faaliyetleri sırasında
  kullandığı büro eşyaları DEMİRBAŞLAR hesabında
  muhasebeleştirilir.
  A İşletmesi satın almış olduğu mal karşılığında
  satıcıya bir müşteri çeki vermiştir. Bu durumda
  yapılacak muhasebe kaydında "Verilen çekler ve
  ödeme emirleri" hesabı alacaklandırılır.
  A işletmesi müşterisi Naim Uygun'dan 15 milyar
  TL'lik alacağına karşılık aynı tutarda 2 ay vadeli bir
  bono almıştır. Bu durumda Alacak Senetleri Hesabı
  borçlandırılır. Alıcılar Hesabı alacaklandırılır.

  Kasa Hesabının borç kalanı kasada mevcut parayı
  gösterir. Bir işletmenin dönem sonu sayımındaki
  para mevcudu 60 milyon TL. ve Kasa Hesabının borç
  kalanı60 milyon TL ise muhasebe kayıtlarında
  yapılacak bir işlem yoktur.
  İşletmenin 1996 yılında 120 milyon TL'ye satın aldığı
  demirbaşa %20 üzerinden ayırdığı amortisman
  tutarı24 milyon TL dir. 1997 yılı sonunda %70
  oranıyla yapılan yeniden değerleme sonucu
  hesaplanacak yeniden değerleme artışı67 200 000 TL
  dir. 120*0.7=84, 24*0.7=16,8 , 84-16,8=67,2 değer
  artışıdır.
  Bir işletme, hisse senedi satın alarak sermayesine
  veya yönetimine katıldığı başka bir işletmeden olan
  alacaklarını İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
  HESABININ BORCUNDA izler.

  Bir işletme devalınırken katlanılan maliyet ile söz
  konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net
  varlıklarının değeri arasındaki olumlu farklar
  Şerefiye Hesabında izlenir.

  Bir kişi veya kuruma açık kredi açılabilmesi için
  aranan koşullar: İşlerinde deneyimli olması, Faaliyet
  konusunun güvenli olması, Uzun bir ticari geçmişe
  sahip olması, Ticari ahlakının iyi olması, O banka
  şubesinde yeterli ticari mevduatı olması ve
  komisyonlu işler getirmesi.

  İşletme vadesi gelen senedini ilgili bankaya ödemiş ve
  senedini geri almışsa yapılacak muhasebe kaydında
  321 Borç Senetleri Hesabı borçlandırılır.

  Öz kaynakları arttıran unsurlar: Dönem net karı,
  Sermaye artışı, Olağandışı yedekler, Yeniden
  değerleme artışları.

  İşletmenin temettü gelirinin doğması durumunda
  İştiraklerden Alacaklar Hesabı borçlandırılır,
  İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı
  alacaklandırılır.

  Genel geçici mizandan yararlanmak suretiyle dönem
  sonu bilançosunun hazırlanamama nedenleri:
  Bazı alacakların tahsili şüpheli duruma düşmüş, bazı
  alacakların tahsil olanağı tamamen ortadan kalkmış
  yani değersiz duruma düşmüş olması.
  Bazı mali nitelikteki işlemlerin kayıtlarının
  unutulmuş olması.
  Portföydeki hisse senetlerinde alış bedellerine göre
  değer düşmelerinin meydana gelmiş olması.
  Mal hareketleri, aralıklı envanter yöntemine göre
  muhasebeleştirildiğinde eldeki malların değerini ilgili
  hesap kalanından saptama olanağının olmaması.
  İstenilmesine rağmen borçlusu tarafından
  ödenmeyen senetli veya senetsiz alacaklar , Alacak
  Senetleri Hesabında izlenir.
  Duran varlıkların maliyetinin dönem sonuçlarına
  amortisman payı olarak yüklenecek tutarının
  belirlenmesinde Duran varlığın bedeli, Duran varlığın
  hurda değeri, Seçilen Amortisman yöntemi, Duran
  varlığın ömrü göz önünde bulundurulur.
  İşletmenin çıkarmış olduğu tahvillerin satılmış
  Olması ve bedelinin işletmenin ticari mevduat
  hesabına kaydedilmesi durumunda 102 Bankalar
  Hesabı borçlandırılır, 405 Çıkarılmış Tahviller
  Hesabı alacaklandırılır.
  Borçlu cari hesap üzerinden tahakkuk eden faizler,
  642 Faiz Gelirleri Hesabının alacağına kaydedilir.
  610 Satıştan iadeler, 621< Satılan ticari mallar
  maliyeti, 600 Yurtiçi satışlar, 654 Karşılık giderleri
  Dönem Karı veya zararı hesabına devredilir.
  Dönen varlıklar, Duran varlıklar, Öz kaynaklar,

  Yabancı kaynaklar bilançoda yer alır.
   
 2. 21 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : MATMAZEL87
 3. MATMAZEL87

  MATMAZEL87 kızını büyütmekte... Üye

  Katılım:
  8 Nisan 2009
  Mesajlar:
  2.895
  Beğenildi:
  27
  Ödül Puanları:
  148
  Genel Muhasebe Soru Cevap

  Muhasebe işlemlerinden hangisi raporlar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğini ve dolayısı ile sonuçlar arasındaki ilişkilerin araştırılmasını ifade eder?

  Cevap Cevap-Analiz yorum  Yurtiçi satışlar - (Satış ıade + Satış ıskonto) neyi verir?

  Cevap Cevap-Net satışlar  Muhasebe bilgi akışında toplam veri veya bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada gerçekleşir?

  Cevap Cevap-Süreçleme  Muhasebe uygulamalarında benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile ilgili değerleme ölçütlerinin değişmezliği ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzen hangi temel kavrama dayanır?

  Cevap Cevap-Tutarlılık kavramı  Bir hisse senedi maliyetinden daha düşük bir fiyatla satıldığında aradaki fark hangi hesabın neresine kayıt edilir?

  Cevap Cevap-Menkul Kıymet Satış Zararının borcuna  Arsa bedeli 45.000.000 TLdir. Tapu, Noter Harcı vb maliyetler 4.400.000, KDV 3.600.000 olduğuna göre Arazi ve Arsalar hesabı ne kadar borçlandırılır.

  Cevap Cevap-49.400.000  Ödenmemiş sermaye bilançoda nasıl yer alır?

  Cevap Cevap-Pasifte özkaynaktan indirim olarak  Ticari mal hesabının borç kalanı 15 milyar, satışlar hesabının alacak kalanı 8 milyar, dönem sonu mal mevcudu 6 milyar ise, k&#226;r ve zararı bulunuz?

  Cevap Cevap-1 milyar zarar  Banka kredilerine tahakkuk eden faizler için, hangi hesap alacaklandırılır?

  Cevap Cevap-Banka Kredileri Hesabı  ışletmenin dönem içinde tahakkuk etmiş fakat henüz ödenmemiş 800 milyon tutarındaki haberleşme giderinin dönem sonundaki kaydında hangi hesap alacaklandırılmıştır?

  Cevap Cevap-Gider tahakkukları  Muhasebe süreci dikkate alındığında, faaliyetine yeni başlayan işletmenin yapacağı ilk işlem, aşağıdakilerden hangisidir?

  Cevap Cevap-Açılış envanterinin yapılması  Alış iadeleri hangi hesaba, nasıl kaydedilir?

  Cevap Cevap-Ticari mal hesabının alacağına  Ticari malın borç kalanı 1.300.000, satışlar 1.000.000, dönem sonu mal mevcudu 600.000 ise satılan malın maliyetini bulunuz?

  Cevap Cevap-700.000  Bankadaki mevduat hesabına tahakkuk eden faizler için yapılacak kayıt hangisidir?

  Cevap Cevap-Bankalar Hesabına borç, Faiz Gelirleri Hesabına alacak  Dönem sonunda yapılan incelemede diğer Olağan Gelir ve K&#226;rlar Hesabında görülen kira gelirinin bir kısmının gelecek döneme ait olduğu anlaşılmıştır. Yapılacak envanter kaydında hangi hesap alacak kaydı verir?

  Cevap Cevap-Gelecek Aylara Ait Gelirler  Para mevcudu alacaklar ve maliyetlerin belirlenmesi mümkün olmayan diğer kalemler hariç işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde bunların elde edildiği tutarların esas alınması, muhasebenin hangi temel kavramının gerekir?

  Cevap Cevap-Maliyet esası

  Tahviller üzerindeki tahsil zamanı gelmiş faiz kuponları hangi hesapta izlenir?

  Cevap Cevap- Diğer hazır değerler  ıktisadi değerin elde edilmesi veya mevcut varlığın değerinin artırılması için elden çıkarılması gereken iktisadi değerin toplamına ne ad verilir?

  Cevap Cevap- Maliyet bedeli  Maddi olmayan duran varlıklar için, süre belirtilmemişse genellikle uygulanan itfa oranı yüzde kaçtır?

  Cevap Cevap- 20  Kredi borçlarına tahakkuk eden faizin kaydında ne yapılır?

  Cevap Cevap- Banka kredileri alacak  ışletmenin Aralık ayı telefon faturasının 10.000.000TL olduğu öğrenilmiş fakat ödeme yapılmamıştır. Yapılacak kayıtta hangi hesap borç kaydı verir?

  Cevap Cevap- Genel Yönetim Giderleri