Son Moda Msn Nickleri (=

Konusu 'Chat & Messenger' forumundadır ve anaRChia tarafından 11 Mayıs 2009 başlatılmıştır.

  11 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : anaRChia
 1. anaRChia

  anaRChia Guest


  Üç qüиℓüк Düиуada İкi qüиℓüкℓeЯi Çєкємєм.....!

  [​IMG]  ßir KartoPuйUй céHéййéMĐé йé KaĐaR Şaйsı oLaßiLir ki

  [​IMG]

  ĐiLim ßiLé kirLéйĐi uLAЙйЙ... savuLuй bİraSsSs...

  [​IMG]

  Béй чaŞaĐım séйi üStü kaLsıй..!

  [​IMG]


  ßir oйĐaй éksik kALĐım.ßir Đe katatoйik oLmAktaй..

  [​IMG]

  Susar ĐuĐakLarım susmasıйa Đa ParmakLarım чaqmurLara eLbet Đokuйur...

  [​IMG]

  qeceйiй eй matemLi чeriйe susuşLarımı koйuşturur

  [​IMG]

  Bu qécé kraLiçésiчim haчatımıй, başımĐa acıLarĐaй bir taç...
  S0йsuza kaĐar sürmez bu çirkiй zafer !

  [​IMG]

  Bu "kıчamet seйfoйisi" bir qüй biter.. kaйaĐı kırık mLkLerĐe qüй qeLr qüLümser... Đöйer kırLaйqıçLar sürqüй ĐiчarLarĐaй Ve meLekLer Đe qüй qeLir eLbet qüLer..

  [​IMG]

  FarkLı oLĐuğumuй farKıйĐaчım.. aRkamĐaй koйuŞurkeй bir bakmışSıй karŞıйĐaчım!

  [​IMG]

  EsMeЧe HaKkI oLmAчAй Bir BaHar MeLtEmİчĐi bİzİm aŞkImızz

  [​IMG]

  İйsaй icat oLĐu. EkoLoji bozuLĐu.

  [​IMG]
  ALı$tık Đost Kazığıйa Herчer Kaйkч MabeĐi.

  [​IMG]

  ArTık Đü$Ler SiLikoй...

  [​IMG]

  kaĐıй qitti
  aĐam öLĐü
  qökteй üç йokta Đüştü
  чakışmaĐı hiçbir aşkıй soйuйa ( ... )

  [​IMG]

  Bu чüZчıLıй taRzı bu. Đoğamaчaй émßriчoLar..
  İйsaй ĐéqiL,hücré чıqıйı ve bir mézarı biLé oLmaчaй, kaйLı, fétus öйcési ''safhaLar''.

  [​IMG]

  ii koйu$uй kotu koйu$uй чetrkı heß bzĐeй koйu$uuй sız koйu$tukca bZ büüOrs..

  [​IMG]


  ßeй Tek keйĐimiй katiLii..
  aFFet ßeйi ßeĐeйimiй haKimi..
  Ceййete чaLйız qireMiчorm..


  [​IMG]

  sakLaйmakTaчım^m b0$LukLaRĐa
  i$Đé buRası s0й чéR

  [​IMG]

  Gérck ĐiiL..biLĐiqim hic 1şeч Đüйчa'Đa..taйıĐıqm hérqs c0k tATSız 1rüчaĐa ..!

  [​IMG]

  MaviЙ sЙi bİrqüЙ TerqeTtiqЙĐe Oйa SiчaHıĐa seFĐiqiЙi söLe..!

  [​IMG]

  ...ŞekLim Uчmaz BoşLuğuйa...

  [​IMG]

  Ke$кe вiŋ taИe 'ke$кe' вiя тaИe '$imĐi' чaρaBiLseЧĐi...

  [​IMG]


  aяAмIzĐαqi м€saFeЧε aLĐaИmα...eLiиi kaLвiИε kσЧ вεИ σRĐaч*m

  [​IMG]


  Saйki bir qözüm qüLüчor Điğeri sağaйak чağışta..

  [​IMG]

  Ba$kaLarıйıй cümLeLeriйĐe чasamak..'?

  [​IMG]

  Чavaş чavaş soğukLuk katarak toz oLma sevĐası beйimkisi..

  [​IMG]

  HaramĐı Đemek ĐuĐakLarıйıй busesi !
  ĐiLim haчkırmasa biLe seй ' QöйüL Hecesi' ...

  [​IMG]


  [​IMG]
  'yabancıyım senin cennetine..