4. Aydan İtibaren Hangi EK BESİNLER Verilebilir?

ozpir

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
28 Şubat 2007
Mesajlar
147
Emoji Skoru
0
4 aylık bebeğe anne sütünden başka neler verilebilir?
 

inxsxirah

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
25 Eylül 2006
Mesajlar
279
Emoji Skoru
2
Yaş
40
canım 6. aydan sonra başlanıyor ek besinlere,neden böyle bir ihtiyaç duydun,bebişin doymuyor mu?
 

kuzum

Bu konida hassasum
Pro Üye
Katılım
12 Temmuz 2006
Mesajlar
8.575
Emoji Skoru
267
4. ayda ek besine başlama yazık olur. 5. ayın sonunda başlasan daha iyi olur kanaatindeyim. Zira doktorlar da öyle diyor zaten.Ben pürelerden başlamıştım. Sebze çorbası, meyve püreleri, çeşitli çorbalar vs vs..(unuttum kanımca epey vakit geçti deee:Roflol:)
 

ozpir

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
28 Şubat 2007
Mesajlar
147
Emoji Skoru
0
Sütüm azaldı bugünlerde... AÇ KALMASIN DİYE uğraşıp duruyorum valla :KK43:((
 

tulip

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
25 Nisan 2007
Mesajlar
23
Emoji Skoru
0
Sütüm azaldı bugünlerde... AÇ KALMASIN DİYE uğraşıp duruyorum valla :KK43:((
canım ek besinlere başlama ama hazır kaşık mamaları var 4.aydan itibaren yazar üstünde onlardan kullanabilirsin yada hazır biberon mamaları var onlardan kullan anne sütü gibi zaten.Tabi çoçuğunun takibini yapan bir doktorun varsa ona sor o sana daha sağlıklı bilgi verir.
 

inxsxirah

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
25 Eylül 2006
Mesajlar
279
Emoji Skoru
2
Yaş
40
Sütüm azaldı bugünlerde... AÇ KALMASIN DİYE uğraşıp duruyorum valla :KK43:((
canım ya,kıyamam.bencede çocuk doktoruna sorarsan daha iyi olur,ben 2 aylıktan itibaren yoğurt yedirmiştim,34 günlükken beyin kanaması geçirdi benim sıpam kafasını dik tutamıyordu çok dirençsizdi o yüzden ama.bir zararını görmedim çok şükür faydası oldu.ama sen yinede doktora danış bence.
 

Fahriye

Guru
Kayıtlı Üye
Katılım
15 Mart 2007
Mesajlar
288
Emoji Skoru
21
Eger sütün yetmiyorsa, ögle saatleri ilk baslarda 1-2 yemek kasigi miktarinda deneme olarak havuc, kabak püreleri ile baslayabilirsin. Sakin tuz veya seker ekleme pürelere sade bir sekilde ver. Ama tekrar ediyorum ilk etapta cok az ver. Bak bakalim bebegine alerji yapiyor mu, cünkü kimi bebeklerde yiyecek alerjileri oluyor. Benimde sütüm yetmemisti 4.aydan itibaren ek besinlere gecmistim. Havuc püresi favorimdi, sonra kabak-patates pürelerine gecmistim.
 

Fahriye

Guru
Kayıtlı Üye
Katılım
15 Mart 2007
Mesajlar
288
Emoji Skoru
21
Birde cocuklariniza 1 yasindan önce inek sütü vermeyin.
 

tutuklu

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
31 Ağustos 2006
Mesajlar
387
Emoji Skoru
8
stjr. dr olarak söylüyorum 4-6 aylıkan itibaren ek besinlere başlayabilirsin. yumurta,muhallebi ve yumurta sarısını yavaş yavaş 10-15 günde tamamını verecek şekilde azar azar vermelisin. ardından meyve ve sebze püreleri,çorbalar...
1 yaşına bizim yediğimiz her şeyi yiyebiliyor olmalı. yeni başladığın ek besin ile doymasını bekleme,önce tanısın,tadlara alışsın. 3-5 gün alışana kadar tattır. açken yedir yeni şeyleri... aşırı ısrarcı olma,oyunlarla yedirmeye çalış. taze sıkılmış meyve suyu ver,hazır verme,hazır mama ve meyve püresi de verme. meyve suyunun içine peynir karıştırarak peynir tadına alıştır. aklıma geldikçe yazarım inşallah.
 

tutuklu

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
31 Ağustos 2006
Mesajlar
387
Emoji Skoru
8
aşağıda sizlere yol gösterecek bilgiler var,umarım faydalanırsınız.


Bü*yü*me ye*ter*li ol*sa bi*le 6. ay*da ka*şık*la ek gı*da*lar ve*ril*me*ye baş*lan*ma*lı*dır.

4-6. ay*lar*da süt ço*cu*ğun*da yut*ma ref*lek*si ge*li*şir, yal*nız he*nüz diş*le*ri ol*ma*dı*ğı için ka*tı gı*da*la*rı çiğ*ne*ye*mez, ağ*zın*dan ge*ri çı*ka*rır. Sin*di*rim sis*te*mi*nin yağ ve kar*bon*hid*rat*la*rı em*me fonk*si*yo*nu ve ya*ban*cı pro*te*in*le*re kar*şı ko*ru*yu*cu me*ka*niz*ma*sı da bu dö*nem*de ge*li*şir. Bu dö*nem*de baş*la*na*cak gı*da*lar yu*mu*şak ve dü*şük al*er*jik özel*lik*te ol*ma*lı*dır.

Unlu, sütlü mamalar ve yo*ğurt an*ne sü*tü*nün ya*nı* sı*ra bu dö*nem için uy*gun bes*le*yi*ci*ler*dir. Al*er*jen ol*ma*dı*ğı için pi*rinç unu ter*cih edi*lir. Mey*ve su*la*rı ve seb*ze pü*re*le*ri*ne de azar azar baş*la*na*bi*lir. Kalori, mineral ve vitamin yönünden bebeği destekler. Seb*ze pü*re*le*ri pa*ta*tes, ha*vuç, ka*bak ve pi*rinç ile ha*zır*la*na*bi*lir. Mev*si*me gö*re el*ma, şef*ta*li su*yu ter*cih edi*lir. Por*ta*kal ve man*da*li*na gaz ve ka*rın ağ*rı*sı yap*ma*dı*ğı için 6. ay*da baş*la*na*bi*lir. An*ne sü*tü gi*de*rek azal*dı*ğı için 6. ay*dan iti*ba*ren de*mir*den zen*gin seb*ze*ler*den ya*pıl*mış pü*re ve çor*ba*lar gün*lük di*ye*te ek*len*me*li*dir. Be*zel*ye, mer*ci*mek ve fa*sul*ye bu amaç*la se*çil*me*li*dir. Bu seb*ze*ler iyi pi*şi*ril*me*li, tel süz*geç*ten ge*çi*ril*me*li, ka*buk*la*rın*dan arın*dı*rıl*ma*lı, haş*la*ma su*yu ile bir*lik*te ve*ril*me*li*dir.

Çor*ba*la*ra bir mik*tar yağ ve kıy*ma ila*ve*si be*be*ğin yağ ve pro*te*in ih*ti*ya*cı*nı ta*mam*la*ma*da yar*dım*cı olur. Ya*şa*mın 6. ayın*dan baş*la*na*rak yu*mur*ta sa*rı*sı be*be*ğin yi*ye*cek*le*ri*ne ek*le*nir. Yu*mur*ta pro*te*i*ni*nin bi*yo*lo*jik de*ğe*ri yük*sek*tir. Yu*mur*ta*nın sa*rı*sı*na azar azar baş*la*na*rak 8-10 gün için*de tam yu*mur*ta sa*rı*sı*na ula*şıl*ma*lı*dır. Tar*ha*na çor*ba*sı, et*li seb*ze*li ge*le*nek*sel ye*mek*le*ri*miz, kıy*ma ve pi*rinç ya da bul*gur*la ha*zır*la*nan, yo*ğurt ila*ve edi*le*rek ye*ni*len de*ği*şik dol*ma*lar iç*le*rin*de bü*tün bes*le*yi*ci*le*ri içe*ren ye*mek*ler*dir. 6-7. ay*lar*dan iti*ba*ren süt ço*cu*ğu*na ve*ri*le*bi*lir.

7- 8. ay*dan iti*ba*ren ço*cu*ğa uy*gun ola*rak ha*zır*lan*mış sof*ra ye*mek*le*ri ve*ri*le*bi*lir. Bun*lar et*li dol*ma*lar, et*li seb*ze ye*mek*le*ri, tar*ha*na, şeh*ri*ye ve ben*ze*ri çor*ba*lar, ezil*miş ma*kar*na ve pi*lav ola*bi*lir. Ba*ha*rat*sız ız*ga*ra köf*te ve ta*vu*ğun be*yaz eti kü*çük par*ça*lar ha*lin*de seb*ze pü*re*le*ri*ne ek*le*ne*bi*lir

8. ay*dan baş*la*ya*rak haş*lan*mış be*yaz et*li ba*lık*lar, haf*ta*da bir- iki de*fa bir- iki çor*ba ka*şı*ğı ka*ra*ci*ğer ez*me*si ve*ri*le*bi*lir. Be*yin ez*me*si ver*me*nin her*han*gi *bir fay*da*sı yok*tur. 8-9. ay*lar*da tam yu*mur*ta ve*ri*le*bi*lir. Yu*mur*ta*nın ko*les*te*rol muh*te*va*sı yük*sek ol*du*ğun*dan haf*ta*da 2-3 kez ve*ril*me*si ye*ter*li*dir.

9-12. ay*lar*da ço*cuk köf*te*yi ve di*ğer bir*çok yi*ye*ce*ği ısı*ra*rak yi*ye*bi*lir, bir ya*şı*na gel*di*ğin*de de ai*le sof*ra*sı*na otu*ra*bi*lir ve ev*de ha*zır*la*nan eriş*kin be*sin*le*ri*nin ta*ma*mı*nı yi*ye*bi*lir.

İnek sü*tün*de de*mir mik*ta*rı az, emi*lmesi za*yıf*tır, için*de be*be*ğin bağır*sak*la*rın*da ka*na*ma*ya ne*den olan pro*te*in*ler bu*lu*nur. İlk yıl için*de inek sü*tü*ne ağır*lık ve*ri*le*rek bes*le*nen ço*cuk*lar*da de*mir ek*sik*li*ği ane*mi*si gö*rü*lür. An*ne sü*tü ala*ma*yan be*bek*le*re müm*kün*se inek sü*tü ye*ri*ne en*düst*ri*yel ma*ma*lar ve*ril*me*li*dir.An*ne sü*tü*nü ver*me sü*re*si:

İlk yıl*dan son*ra* da ek gı*da*la*rın ve*ril*me*si şar*tı ile an*ne sü*tü ve*ril*me*ye de*vam edi*le*bi*lir. 18. ay*da bi*le an*ne*le*rin 400-500 ml süt sal*gı*la*ya*bil*dik*le*ri bi*lin*mek*te*dir.Ek gı*da*la*rın ve*ril*me*si es*na*sın*da dik*kat edi*le*cek hu*sus*lar :

· Ek gı*da*lar sağ*lık şart*la*rı*na uy*gun ha*zır*lan*ma*lı*dır. Te*miz su kul*la*nıl*ma*lı*dır. Bu kaynatılmış su olabilir. Hazırlanan besinler taze tüketilmeli, uygun saklama koşulları yoksa beslenme sonrası artan miktarlar atılmalıdır. Hazırlayan kişi ellerini iyice yıkamalıdır. Ak*si hal*de is*hal ge*li*şir.

· Ek gı*da*lar ko*lay te*miz*le*ne*bi*len kap*lar*da ha*zır*lan*ma*lı, ka*şık*la ve*ril*me*li*dir. Bi*be*ron ile ve*ri*lir*se ço*cuk bi*be*ro*na alı*şır ve an*ne sü*tü*nü al*mak is*te*me*ye*bi*lir.

· Her ye*ni gı*da*ya tek tek ve az mik*tar*lar*la baş*lan*ma*lı, gi*de*rek mik*tar*lar ar*tı*rıl*ma*lı, ye*ni bir gı*da*ya baş*la*yın*ca*ya ka*dar 3-4 gün ye*di*ril*me*li*dir.

· So*lid ek gı*da*la*ra ilk baş*la*nıl*dı*ğı sı*ra*da, dil ha*re*ket*le*ri ile gı*da*la*rın ço*cu*ğun ağ*zın*dan dı*şa*rı*ya atıl*ma*sı nor*mal*dir. Bir sü*re son*ra ço*cuk ve*ri*len ek gı*da*la*rı ağ*zın*da tut*ma*sı*nı öğ*re*nir.

· Ek gı*da*la*rın baş*lan*ma*sıy*la ço*cuk ye*ni tat ve içe*rik*te gı*da*la*ra ve ye*ni ye*me bi*çi*mi*ne alış*mak*ta*dır. Bu ne*den*le ço*cu*ğun ye*di*ği mik*tar üze*rin*de ilk za*man*lar du*rul*ma*ma*lı*dır. Ye*ni ek gı*da*lar ço*cuk aç iken de*nen*me*li, ço*cuk ye*mek is*te*mez*se ıs*rar edil*me*me*li, en az iki haf*ta son*ra ye*ni*den de*nen*me*li*dir. Yi*ne red*de*der*se sev*di*ği gı*da*la*rın için*de azar azar ar*tı*rı*la*rak ve*ril*me*li*dir.

· Bes*len*me sa*at*le*rin*de an*ne ra*hat ol*ma*lı, ace*le et*me*me*li, ço*cu*ğu ile ko*nu*şa*rak, ara ara ok*şa*ya*rak o*nu bes*le*me*li*dir. Çok hız*lı ve çok faz*la bes*le*nir*se ço*cuk ku*sa*bi*lir. Ha*len aç ol*du*ğu iz*le*ni*mi alı*nı*yor*sa bes*len*me*ye de*vam edil*me*li*dir. Ço*cuk yi*ye*cek mad*de*le*ri ile oy*na*ma*ğa baş*la*mış*sa doy*muş de*mek*tir.

· Bes*len*me sı*ra*sın*da ço*cu*ğun dik*ka*ti*ni çe*ke*bi*le*cek et*raf*ta*ki ko*nuş*ma ve gü*rül*tü*ler*den ka*çı*nıl*ma*lı*dır. Ço*cuk*la ko*nu*şu*la*rak dik*ka*ti*nin baş*ka yön*le*re kay*ma*sı ön*len*me*li*dir.

· 9. ay*dan baş*la*ya*rak ço*cuk, ka*şığı ken*di*si kul*lan*ma*yı, el*de ye*ni*le*bi*le*cek gı*da*la*rı ken*di*si tu*tup ye*me*yi is*te*ye*bi*lir. Ha*zır*la*nan yi*ye*ce*ğin bü*yük bir kıs*mı ye*di*ril*dik*ten son*ra ge*ri*ye ka*lan kıs*mı*nı ço*cu*ğun ken*di*si*nin ye*me*si sağ*lan*ma*lı*dır. Bu sı*ra*da ço*cu*ğun el ve yü*zü*nün yi*ye*cek mad*de*le*ri ile bu*laş*ma*sı*na yi*ye*cek mad*de*le*ri*nin et*ra*fa sa*çıl*ma*sı*na göz yu*mul*ma*lı*dır. Bu yaş*ta*ki ço*cuk*lar, ka*şık*lar*la, kap*lar*la ve el*de ye*ni*len yi*ye*cek*ler*le oy*na*ma*yı, bun*la*rı ye*re at*ma*yı çok se*ver*ler.

· Ço*cu*ğun sev*me*di*ği gı*da*la*rı ve*rir*ken öv*gü*ler ya*pıl*ma*lı, sev*me*di*ği gı*da*la*rı ye*di*ği za*man oyun*cak*lar*la oy*na*ma*sı*na izin ve*ri*le*bi*lir.

· Ço*cu*ğun önü*ne ya*şı*na uy*gun ve tü*ke*te*ce*ği dü*şü*nü*len mik*tar*da yi*ye*cek mad*de*si ko*nul*ma*lı ve ye*me*si için ye*ter*li sü*re ta*nın*ma*lı*dır.

· Ço*cuk*la*rın ye*mek yer*ken bü*yük*le*ri*ni tak*lit et*tik*le*ri unu*tul*ma*ma*lı*dır.Bes*len*me anında şu problemlerle karşılaşılabilir:

* Ço*cu*ğun ye*mek ma*sa*sı*nı sık sık terk et*me*si,

* Yi*ye*ce*ği*ni ye*me ye*ri*ne et*raf*la il*gi*len*me*si,

* TV sey*ret*me*si,

* Yi*ye*ce*ği*ni red*det*me*si,

* Çok ya*vaş ye*me*si,

* Ye*mek bo*yun*ca ağ*la*ma*sı.
 

Yukarı Alt