Asd: Atrial Septal Defekt: Kalpte Delik

E

eny

Ziyaretçi
Atrial septal defekt nedir?

Kalp bilindiği gibi 4 odacıktan oluşur. Bunlardan 2 tanesi üstte kulakçıklar adını almaktadır. Kalbin üst katındaki bu odacıklar bir zar duvar ile ayrılmıştır ve her iki odacık arasında kan birbirine normal koşullar altında karışmaz. İşte bu zarsı duvarın üzerinde çeşitli büyüklük ve yerlerde delikler bulunmasına Atrial Septal Defekt denir.

İki tip ASD vardır:

Secundum tip ASD: Sekundum septumda meydana gelen defektler.

Primum tip ASD: Endokardial yastıkçıkta meydana gelen defektler: Bunlarda mitral veya tricuspid kapaklarda yarıklar (cleft) ile birlikte olabilir.

Fossa Ovalis Tipi: Fossa ovale yetmezligine bağlı olabildiği gibi , fossa ovalede bir defectine de bağlı olabilir.

Sinus venosus defecti: Bu defect VCS veya VCI’un ağızlarına yakın ve bazan da VCS veya VCI içine alan defectlerdir.

Koroner sinus defecti (unroofed koroner sinus): çok nadir olan bu defectler Koroner sinus atrial kısmının çatısız (unroofed) olmasına bağlıdır.

Kulakçıklar arası delik (Atrial septal defekt) olduğunda ne olur?
Normal insan kalbinde sağ ve sol odacıklar arasında kan karışmadan bir düzen içerisinde dolaşır. Vücutta kirlenen kan sağ kulakçık yolu ile kalbe gelir ve oradan sağ karıncığa girerek akciğerlere gider ve oksijenlendikten sonra, okijenden zengin kan sol kulakçık ve oradan da sol karıncık yolu ile vücuda yeniden pompalanarak kullanıma sunulur.

Normalde kalbin sol tarafında kalp içi basınçlar sağa göre yüksektir. Bu nedenle de ASD varlığında kan hep soldan sağa doğru olur. Kalp her atımında sol kulakçıktan sağ kulakçığa kanın bir kısmı kaçar. Solda kan miktarı azalır ve sağda hep kan miktarı artar.

Klinik Tablo:
Sol-sağ şanta bağlı olarak sağ kulakçık ve sağ karıncık genişlemiştir. Sık üst solunum yolları infeksiyonu izlenir. Gelişme geriliği bunlara eşlik eder.

Fizik Muayene:

Dinlemekle (erken ve orta midsistolik) üfürüm saptanır.

Akciğer damar yatağında hastalık (Pulmoner vasküler hastalık) gelişirse çomak parmak, bayılma (senkop) ve kan tükürme (hemoptizi) izlenir.

Akciğer röntgenogramında geniş sağ kulakçık ve karıncık izlenir.

EKG'de uzamış PR mesafesi vardır.

Ekokardiyografi ile tanı konur.

Kateterizasyon ise daha çok tanının teyit edilmesi içindir. Kan örneklerinde oksijenizasyon, sol-sağ şant oranı hesaplanır.

Bu durumda ne olur?
Söylediğimiz gibi sağ karıncık daha fazla kan alır (her iki kulakçıktan da) . Vücuttan ana toplardamarlar yolu ile gelen oksijeni kullanılarak azalmış kirli kan ve kulakçıklar arasından delikten geçerek gelen temizlenmiş sol tarafa kanını bir kısmı. Böylece sağ tarafta yapılan iş artarken buradan akciğerlere giden kan miktarı da artar. Yani iyi şeylerin de fazlası iyi değildir. Akciğerlere normalden fazla kan gitmesi akciğerleri tıpkı bir sele maruz kalması gibi kanla dolması da akciğerlerin yapısını bozar ve akciğerler gerginleşir. Bunun sonucunda da nefes almak zorlaşır. Fazla kan bulunan akciğerlerde ayrıca akım yavaşlar ve bu da bir yandan akciğerlerin mikrobik infeksiyonlara hassasiyetini artırırken, diğer yandan da yavaşlayan akım ve sertleşen akciğerler neden ile sağ karncığın daha da zorlanmasını ve bir engele karşı çalışmasına neden olacaktır. 30lu ve ya 40 lı yaşlara kadar hiç saptanamayan ASDler bulunabilir.

Bunun anlamı Kulakçıklar Arası Delik (ASD) zararsızmıdır?
Tam böyle söylenemez. Bunun sonucunda sol karıncık kasında büyüme başlar. Bu hastalık doğuştan olan bir durum olduğu için ve yavaş yavaş ve sinsice ilerlediği için çocuklarda solunum sorunları ve sık sık kolayca üst solunum yolları infeksiyonlarına zemin hazırlar. Yıllar içerisinde sık sık olan infeksiyonlar nedeni ile çocuklarda gelişme geriliği yaparken kalp ve akciğerler de bozulur. Bir gün kalbin pompalama gücü çok bozulacağı için kalp yetmezliğine kadar gidebilir. Diğer bir ciddi zararlı etki de (komplikasyon) ritm bozukluklarıdır (aritmi). Sağ kulakçıktaki artmış kan miktarı bu odacığın büyümesine yol açar. Sağ kulakçıkta büyüme sonucunda buradan geçen kalbin elektrik ileti sistemi (iç sinir) zararlı etkilenir. Hiç olmaması gereken yerlerden anarşist iletiler çıkmaya bağlar ve kalbin bir ritm içerisinde kasılmasını bozar.

Kalp gereğinden fazla sayıda kasılır ama bu arada da kulakçıklarda sadece titreme tarzı bir hareket olur pompalama işlevi yürütemezler. Bu duruma tıp dilinde Atrial fibrilasyon deniyor. Bu durum daha çok büyük bir delik varlığında olur.
 
E

eny

Ziyaretçi
Kulakçıklar Arası Delik küçükse ne olur? Bunlar tehlikesizmidir?
Tabii ki geniş deliklerden daha aza tehlikelidirler. Fakat hem büyük hem de küçük tipte deliklerde oluşabilen diğer bir tehlikeli durum da “paradoks emboli (ters pıhtı atması)” denen durumdur. Ters pıhtı atması nedir? Toplardamar sisteminde kan akımı genelde yavaştır, ve burada küçük pıhtı kalıntıları oluşabilmektedir. Sağ kulakçık ve sağ karıncık esasında toplardamar sisteminin bir parçasıdır. Sol karıncık ve kulakçık ise atardamar sisteminin bir parçası. Atardamar ve toplardamar sistemleri direkt olarak birbiri ile ilişkili değildir arada akciğerler vardır. Normalde toplardamar sisteminde oluşan pıhtı atardamar sistemine geçemez akciğerlerde takılır ve oradaki damarları tıkar. Pıhtı oluşabilmesi için bir bölgede dolaşımın dinamik hareket yapısının bozulması gerekir, akımdaki yavaşlama da bu duruma yol açar. Toplardamar sisteminde oluşacak pıhtılar normal insanda akciğerlere giderek burada filtre edilirler. Halbuki bu hastalıkta kulakçıklar arasındaki delikten geçerek sol kuakçığa gelirler( atardamar sistemi) ve buradan da sol karıncığın pompalaması ile hayati organlara en önemlisi de beyne gidip oradaki atardamarları tıkayabilirler. Bu durumda beyin dolaşımı bozulunca beyinde bazı bölgeler zarar görebilir hatta ölebilir. Sonuçta da geçici ya da kalıcı olabilecek felçler olabileceği gibi hastanın bitkisel hayata girmesine ya da ölümüne dahi yol açabilirler.

Kalpteki diğer deliklerle birlikte Kulakçıklar Arası Delik de olabilir.
Bazı tip ASD’ler kalpde bazı diğer daha önemli anomalilerle birlikte bulunabilirler. Mesela akciğerlerden kanı kalbe getiren damarlar (pulmoner venler) normalde sol kulakcığa dökülürler ki, temiz oksijenle doymuş kanı kalbe getirip vücuda dağıtılmasına katkıda bulunurlar. Bu hastalıkla beraber akciğerden gelen toplardamarlar solyerine sağ kulakcığa bağlanabilirler (anormal olarak). Bu duruma kısaca anormal akciğer toplardamarı dökülmesi (anormal pulmoner venöz dönüş) denir. Vaya diğer bir hastalık da kulakçıklararası delikle birlikte, sol kulakçıkla sol karıncık arasındaki kapakta delik bulunmasıdır. Bu durum da nadir bulunan doğuştan bir anormallik olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ya da kulakçıklararası delikle birlikte bir de karıncıklararasında bir deliğin bulnması durumudur ki, bu durum daha tehlikeli bir durumdur. Bunlara ilave olarak dah da nadir gözlenmekte olan doğumsal kalp arızalarında kulakçıklararası delik eşlik edebilmektedir. Bu tip durumlarda bu delik kalpte yaşamla bağdaşmayan bazı durumların tabiat tarafından düzeltilerek yaşamın idame ettirilmesine yardımcı olmaktadır.

Tedavi:
Cerrahi tamir komplikasyonların daha geç görülmesi nedeniyle ilkokul çağına dek uzatılabilir. Defekt primer veya bir yama ile kapatılır. Kateterizasyon ile semsiye biçiminde yama ile kapatılması da mümkündür

Kulakçıklararası Delik kapatılmalımıdır? (Ameliyat gereklimidir?)
Çoğu doktor buna evet der. Son yıllarda bazı kardiyologlar bu deliğin kapatılmasının gerğini tartışmaya açmaktadırlar fakat genel kabul gören bir düşünce değildir. Deliğin tipi-büyüklüğü-ilave kalp anormalliklerinin bulunup bulunmayışı operasyonun gerekliğinin ya da zamanlamasının belirlenmesinde karar verdirecek unsurlardır. Söyleyebileceğim son söz eğer bende bir kulakçıklararası delik olsaydı ameliyat olmayı seçerdim.

Kulakçıklararası delik ne zaman kapatılmalıdır?
Birçok ASD’li çocukta hiçbir şikayet ve bulgu olmadığı için genellikle okul çağında genel tarama testleri ve doktor muayenesi ile teşhis edilirler. Bazıları ise daha geç teşhis edilirler. Ameliyat için bir aciliyet yoktur aslında ama yine de en uygun zamanda küçük de olsa var olan ters kan pıhtısı atması olayından uzak durmak için ameliyatla deliğin kapatılması uygundur. Eğer ilave kalp anormallikleri ile birlikte bu delik varsa o zaman tedavi protokolu daha acil ve daha öncelikli hale gelmektedir. (Örneğin; akciğer toplardamarlarında döüş anormalliği,karıncıklararası deliğin olaya iştirak etmesi, kapak anormalliği ya da bazı ilave seyrek kalp anormallikleri.

Kulakçıklararası delik nasıl tamir edilir?
ASD’nin kapatılması tedavisi günümüzde hala tartışmalıdır. Çoğu doktorlar tarafından kapatılmaktadır. Geleneksel olarak açık kalp cerrahisi adı verilen ameliyat şekli ile kapatılır. Kalp akciğer makinesi denilen cihaz kullanılarak delik direkt olarak dikilerek ya da deliğin tipine göre uygun bir yama kullanılarak onarılır. Kullanılan yama hastanın kendi kalp dışı zarı (direkt olarak veya Gluteraldehit denilen bir kimyasal madde ile muamele edildikten sonra) olabildiği gibi sentetik maddelerden üretilmiş yamalarla (ePTFE-extended Poli Tetra Flor Etilen, veya Dakron) olabilmektedir. İlave kalp anormallikleri varsa bunlar da usulüne uygun olarak tüm dünyaca kabul edilmiş cerrahi yöntemlerle düzeltilirler.

Bu ameliyat hastanın göğsünün ortasındaki kaburgaları birleştiren iman tahtası kemiği (sternum) kesilerek yapılmaktadır.

Yeni cerrahi yöntemler nelerdir?
Son yıllarda cerrahi metodlarda gelişmeler olduğu gibi bazı ameliyat dışı yöntemler de geliştirilmiştir. Hasta uyutulmadan ve kesilmeden ameliyatsız özel kateter denen araçlarkla delik kapatılabildiği gibi ameliyat teknikleri de ilerlemiştir. (Bkz. Minimal invaziv cerrahi)

Cerrahi sonrası görülen sorunlar nelerdir?
Kalp ameliyatlarının içerisinde en güvenlisi olarak bilinmektedir. Fakat yine de her ameliyat sonrası olabilecek sorunlarla karşılaşılabilmektedir (Yara infeksiyonu gibi). Bu ameliyatta ölüm riski tüm dünyada %1 den daha azdır.

Gelecekte neler olacak?
Bu ameliyat tüm kalp ameliyatları içerisinde tedavi sonrası kalbi normale en çok yaklaştıran ameliyattır. Hastalar yaşamlarının geri kalanını hiç sorunsuz mükemmel sürdürebilmektedirler. Ameliyat sonrası hiç ilaç kullanmaya gerek yoktur. Hastaların fizik kapasiteleri tamamen normale döner.
 

serbay

Guru
Kayıtlı Üye
Katılım
9 Aralık 2007
Mesajlar
53
Emoji Skoru
0
Yaş
34
merhabalar.benim oğlumunda kalbinde 2 delik vardı.dr biri kapanmış fakat ikincisi içn 2 yaşını beklemek gerek dedi.şimdi oğlum 20 aylık.inşallah kapanır.dr kapanmayabilir dedi.çok üzülüyorum kızlar.
 

gxuxnexsx 1

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
6 Ağustos 2008
Mesajlar
6
Emoji Skoru
0
merhaba bende antalyada yaşıyorum benim kızımda da 2 delik saptandı biri kapanabilirmiş ama diğeri 4-5 yaşında cerrahi müdahale gerekebilirmiş bende çok üzülüyorum doktorunuz kim yavrularımıza acil şifa inşallah
 

gsy

Guru
Kayıtlı Üye
Katılım
21 Kasım 2007
Mesajlar
82
Emoji Skoru
9
benim de 1 aylık bebeğimin kalbinde 2 delik saptandı. asd 4,4 mm. Bebeğimin kilo alımı iyi şimdilik. Sizin bebeklerinizdeki deliğin büyüklüğü nedir? Biz Kocaeli ünv. nde yard.doç.dr a kontrole gidiyoruz. Bu konuda en iyi doktor yada merkez hakkında bilginiz var mı? Allah yarularımıza ameliyatsız,sorunsuz şifa versin.
 

gxuxnexsx 1

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
6 Ağustos 2008
Mesajlar
6
Emoji Skoru
0
yaaaaaaa nolur birileri birşey söylesin iyi yada kötü kızımın kalbindeki delik kapanırmı özellikle ASD si iyi bir doktor ismi arıyorum bilen yokmu ne yapmalıyım çok üzülüyorum bebeğim 7.5 aylık nolur paylaşmak istiyorum
 

TATOSH

Huzurumm eşim,yavrum♥️
Kayıtlı Üye
Katılım
12 Haziran 2007
Mesajlar
3.895
Emoji Skoru
172
benimde şuan küvezde olan bebeğimde asd saplanmış..ama henüz daha fazla bir şey öğrenemedik..haftaya öğreneceğim ..
bende tedirğinlikle bekliyorum..inşallah rabbim en kısa zamanda bebeklerimize şifa verir ve hiç ameliyata gerek kalmadan kendiliğinden kapanır...
 

TATOSH

Huzurumm eşim,yavrum♥️
Kayıtlı Üye
Katılım
12 Haziran 2007
Mesajlar
3.895
Emoji Skoru
172
ATRİAL SEPTAL DEFEKTASD Nedir?

ASD’yi anlayabilmek için kalbin anatomisinin bazı noktalarını da bilmek gerekir.

Kalbimiz sağ ve sol atrium(kulakçık) ile sağ ve sol ventrikül (karıncık) olmak üzere 4 bölümden oluşur.Sağ atrium ve sağ ventrikül sağ kalbi oluşturur ve sağ kalpte kirli kan bulunur.Sol atrium ve sol ventrikül sol kalbi oluşturur ve sol kalpte temiz kan bulunur.Sağ ve sol kalp birbirinden bir septum aracılığı ile ayrılmıştır.Sağ kalbe kirli kan gelir ve sağ kalpten akciğerlere temizlenmesi için pulmoner arterler(akciğer atar damarı)yolu ile yine kirli kan gönderilirSol kalp ise akciğerlerden gelen temiz kanı toplar ve bu temiz kanı pompalar.Normalde bir septum ile ayrılmış olan atriumlar arasında bir defekt(açıklık)olmasına atrial septal defekt denir.Atrial septal defekt en sık görülen konjenital (doğumsal ) defektlerden biridir ve erişkenlerde en sık görülen konjenital anomalidir.ASD kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha sık görülür.ASD Kaça Ayrılır?

Defektler yerleşim bölgelerine göre adlandırılırlar ve 3‘e ayrılırlar.

· Sinüs Venozis Defekt

· Sekundum Defekt

· Primum DefektSinüs Venozis Defekti: Tüm ASD’lerin %10’nunu oluşturur. Sıklıkla vena cava superiorun sağ atriuma açıldığı bölgede oluşur.

Sekundum Defekti: ASD’nin en sık görülen tipidir. Tüm ASD’lerin %50-70’ini oluşturur.

Primum Defekti: İzole ASD’lerin %15’ini, tüm ASD’lerin %30’unu oluşturur.ASD Nelere Yol Açar?

Sağ atrium basıncı (3mmHg) sol atrium basıncından(8mmHg) düşük olması nedeniyle kan basıncın büyük olduğu sol atriumdan sağ atriuma geçer.Geçen kan miktarı defektin büyüklüğüne ve ventriküllerin(karıncık) uyumuna bağlıdır.Defekt büyükse geçen kan miktarının fazlalığına bağlı olarak sağ atrium ve sağ ventrikül genişler.Pulmoner arter(akciğer atar damarı) kan akımı artar.Nadiren şiddetli pulmoner hipertansiyon gelişir.(%5).Temiz kan sağ kalbe geçtiği için oksijen satürasyonu(hemoglobinin oksijene doygunluğu)normalden daha yüksektir.ASD’nin Klinik Belirtileri Nelerdir?

ASD’li hastaların çoğu erişkin yaşa kadar asemptomatiktir.(belirti göstermezler).Hastalardaki klinik belirtiler şunlardır:

*Çabuk Yorulma

*Egzersiz Dispnesi(Egzersiz sonrası zor ve derin nefes alıp verme)

*Atrial Aritmiler (Atrial Fibrilasyon &#8230:KK66:

*Paradoksal Emboliler

*Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonları

*Nadiren Konjestif Kalp YetmezliğiASD Tanısı Nasıl Konur?

Genellikle uzun yıllar hiç bir belirti vermez. Bu tip hastalarda, ancak tesadüfen başka bir nedenle doktora gidildiğinde, dikkatli bir muayene sırasında kalpte üfürümün ve bazı ek seslerin duyulması ile kuşkulanılır.

Telekardiyografi:

*Çoğunlukla kalp gölgesi büyümüştür.

*Pulmoner Arter (akciğer atar damarı) genişlemiş görülür.

*Sağ atrium ve sol atrium genişlemiştir.

EKG:

EKO: (ASD’nin yeri,büyüklüğü ve şant oranı ile ventriküllerin durumu)

Kateterizasyon:Sağ atriumdan alınan kanın oksijen satürasyonunda superior ve inferior vena cava’ya (alt üst ana toplardamar) oranla artma olması ASD’den şüphelendirir.ASD Tedavisi Nasıldır?

*Defekt çapı <3mm: %100 18aya kadar kapanır.

*Defekt çapı 3-5mm:%80 12 ayda kapanır.

*Defekt çapı 5-8mm:%80 15 ayda kapanır.

Defekt çapı 8mm:Genellikle kapanmaz.

Spontan kapanma olasılığı olduğundan 3-4 yaşına kadar beklenmelidir.İlaç Tedavisi:KK70:iüretikler,Asetilkolin esteraz(ACE) enzimi inhibitörleri ve aldakton kullanılır.İlaçla tedavinin defekt çapının küçülmesine herhangi bir etkisi yoktur.Şemsiye ile Tedavi:Son yıllarda cerrahi onarıma alternatif olarak perkütan yoldan(cilt üzerinden) girilerek açıklığı kapatan cihazlar çıkmıştır.Perkutan yoldan tedavi sekundum ASD defektlerinde mümkündür.

Şemsiye kullanımının avantajları:

· Açıklığı kapatmada başarı oranı cerrahi gibidir.

· Komplikasyon (istenmeyen olay) oranı cerrahiye göre (%5) daha düşüktür (%2).

· Hasta kısa zamanda hastaneden çıkar ve 2 gün içinde normal günlük yaşantısına döner. 3-4 hafta içinde de ağır eforları yapabilir.

Şemsiye kullanımının dezavantajları:

· Komplikasyon(ameliyat sonrası beklenmeyen başka bir hastalık) oranı %2'dir: Ölüm, felç, kanama, aritmi, cihazın yer değiştirmesi, açıklığın tam kapanmaması, infeksiyon.

Şemsiye yöntemi ile tedavi tüm ASD hastalarında uygulanamamaktadır.

· Eğer ASD cihazla kapatılamayacak kadar büyükse,

· Hastadaki kalbin anatomik yapısı uygun değilse,

· Hastanın damar yapısı cihazı taşıyan kateter sistemini taşıyamayacak kadar ince ise,

· Vücudunun herhangi bir yerinde aktif infeksiyon varsa (infeksiyon tedavi edildikten sonra cihaz takılabilir.)

· Kalp içi pıhtı varsa,

· Ameliyat gerektiren başka kalp hastalığı varsa,

· Aspirin almasına engel durumu veya kanama bozukluğu varsaCerrahi Tedavi: Cerrahi tedavi için en uygun dönem okul öncesi dönemdir. Qp/Qs >1,5 (pulmoner şantın sistemik şanta oranı 1,5&#8217;dan büyük ise cerrahi tedavi uygulanmalıdır.24 yaşın altında uygulanan cerrahi tedavide başarı oranı çok yüksektir.40yaş üstü uygulanan cerrahi tedavi de semptomlar düzelir ancak bazı komplikasyonlar (ameliyat sonrası beklenmeyen hastalıklar)oluşabilir.

Cerrahi avantajları:

· Şemsiyenin kapatamayacağı veya başarılı olamayacağı ASD'leri başarı ile kapatır.

Cerrahi dezavantajları:

· %5 oranında komplikasyon görülür: Ölüm, felç, tekrar ameliyat, kanama, aritmi, sinir hasarı, kalp yetmezliği, infeksiyon

· Ameliyat için hasta 5-7 gün hastanede kalır. Tam iyileşme 45 günde olur.İleriye dönük yapılması gerekenler?

Şemsiye konulan hastalar 3-6 ay civarında aspirin ve plavix gibi kan sulandırıcı ilaç alırlar. 6 ay boyunca diş müdahalelerinden kaçınmak gerekir. 12 ay boyunca ise diş müdahalesi gerekirse antibiyotik verilmelidir.

Hastaların beklenmedik komplikasyonlardan korunabilmeleri için yaklaşık 1 yıllık aralıklarla doktor kontrolünde olmaları gerekir. Bu ameliyat olmuş hastalar için de 3-4 yıl süreyle geçerlidir
 
E

ecrinim1

Ziyaretçi
güneş okuduğuma göre senin bebeğindede asd var.
benim kızım 3 aylık ve 1 secundum tip - 2. korener sinüs tipi ? düşünülen 2 deliği var.merak ettiğim senin bebeğinde küçülme oldumu?
birde boyutları nekadardı? sana verilen rapordan bakıp yazabilirsin.

(arkadaşlar sizlerde asd ler ne oldu.kapandımı?)
 
Yukarı Alt