1. Merhaba, sitemize ÜCRETSİZ üye olarak yorumlar ile katkıda bulunabilir veya aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ücretsiz üye olmak için tıklayın...
 2. Merhabalar Ziyaretçi, Pınar ürün inceleme ankete katılım için tıklayınız.
  Notu Gizle
 3. Notu Gizle

Beethoven

Konusu 'Biyografiler' forumundadır ve EU1 tarafından 8 Ocak 2008 başlatılmıştır.

  8 Ocak 2008
  Konu Sahibi : EU1
 1. EU1

  EU1 Ziyaretçi

  [​IMG]
  Ludwig van Beethoven

  (Bonn, 1770 - Viyana, 1827)

  Üzerinde çalýþtýðý her müzik formunda reform yapan tek besteci olan Beethoven, müzik tarihindeki en büyük isimlerden biridir.

  Beethoven ailesinin kökleri Belçika’da bulunan Brabant’a dayanýr. Dedesi Köln elektörünün hizmetine þarkýcý olarak girince Bonn’a yerleþmiþ, daha sonra ise hiç beste yapmamasýna raðmen müzik direktörü olmuþtur.

  Alkole karþý olan zaafýyla bilinen Beethoven’in babasý Johann da saray müzisyeniydi. Ayný Mozart’ýn babasýnýn yaptýðý gibi oðlunun yeteneklerini sömürmek istemiþti; ancak Beethoven’in güçlü kiþiliði buna hiçbir zaman izin vermedi. Daha sonraki donemde Beethoven’ýn ihtilalci kimliðinin oluþmasýnda çocukluðunda gördüðü baskýnýn rolü büyüktür. Beethoven kendisini saray veya aristokrasinin deðil bütün herkesin sanatçýsý olarak görüyordu. Bu nedenle ömrünün çok kýsa bir bölümünde sarayýn hizmetinde çalýþmýþ, baðýmsýz güç olarak kendi ayaklarýnýn üzerinde kalmýþtýr.

  Ýlk müzik eðitimini babasýndan aldýktan sonra, 1779’da Christian Gottlob Neefe’yle çalýþmaya baþladý. 1783’te ilk bestesi olan Dressler’in Marþý Üzerine Çeþitlemeler Neefe’nin yardýmýyla yayýmlandý. 1786’da Viyana’ya yaptýðý ziyaretin ardýndan, annesinin olumu üzerine Bonn’a geri döndü ve Kont Walstein’ýn hizmetine girdi. 4 yýl boyunca kontun orkestrasýnda viyola çaldý.

  1792 Bonn gezisinde Beethoven’in bestelerini gören Haydn, Ludwig’i beraber çalýþmak için Viyana’ya davet etti. Bu davet üzerine Viyana’ya yerleþen Beethoven ölene deðin bu þehirde yaþamýþtýr. Müziðin iki büyük isminin anlaþmasý kolay deðildi. Bu nedenle Beethoven, Haydn ile uzun süre çalýþma imkâný bulamadý. Besteci olarak tekniðini geliþtirmek için Schenk’ten, kontrpuan ustasý Stephansdom’dan ve Albrectsberger’den müzik tekniði; Salieri’den vokal kompozisyon dersleri aldý.

  1798 yýlýnda Beethoven iþitme problemleri yaþamaya baþladý. Bu tarihten itibaren 21 yýl boyunca hiç kimseyle iletiþim kurmadý. Ancak 1819 yýlýna gelindiðinde yazarak insanlarla diyalog kurmaya baþladý. 21 yýl boyunca çekilen yalnýzlýk çok derin acýlar yaþamasýna neden oldu. Beethoven bütün senfonilerini iþitme problemi yaþamaya baþladýktan sonra bestelemesi de dikkate deðer bir olaydýr.

  Beethoven ömrü boyunca birkaç kadýný sevmesine raðmen hiç evlenmemiþtir. Bunlar içinde evlenmeye en çok yaklaþtýðý ve en çok sevdiði Ölümsüz Aþýk’týr. Kim olduðu kesin olarak bilinmemekle birlikte bu kadýnýn, Frankfurtlu bir tüccarýn karýsý olan Antonie Brentano olduðu sanýlmaktadýr. Sevdiði kiþiye kendini bütünüyle veren Beethoven, Diabelli Varyasyonlarý’ný Ölümsüz Aþký’na adamýþtýr.

  Beethoven her sabah gün aðarýrken uyanýr, öðlen üçe kadar çalýþýrdý, Yemeðin ardýndan yaz, kýþ demeden kar da yaðsa, çok da sýcak olsa mutlaka 2-3 saat süren öðleden sonra yürüyüþlerine çýkardý. Bu yürüyüþler sadece dinlenme ve rahatlama amaçlý deðil; ayni zamanda müziði için ilham bulmak içindi. Bunun ardýndan evine dönen Beethoven, geceleri çok nadiren eserleri üzerinde çalýþýr, genellikle kitap okurdu. Saat onu geçmeden ise mutlaka uyumuþ olurdu.

  Beethoven hayat boyunca zatürre, tifo, erythema gibi birçok hastalýkla mücadele etmek zorunda kaldý. 1826’da kardeþi Karl ile Gneixendorf’ta yaptýðý tatilin ardýndan Viyana’ya dönüþünde, siroz hastalýðý iyice ilerlemiþ, yataktan kalkamaz olmuþtu. 26 Mart 1827’de hava iyice bozmuþ, durmadan yaðmur yaðýyordu. O sýrada akan büyük bir þimþekle Beethoven’in odasý aydýnlandý. Ayný anda, yumruðunu havaya kaldýran Beethoven’in gözleri birkaç saniyeliðine hayata meydan okurcasýna açýldý, ve ardýndan bir daha açýlmamak üzere kapandý. Doktorlar bunun Beethoven’in anlamlý bir hareketi deðil, sadece ýþýða karþý bir tür refleks olduðunu söylemektedirler. Beethoven yaklaþýk 30.000 kiþinin katýldýðý bir cenaze töreninin ardýndan Wahring mezarlýðýna defnedildi. 1888’de ise naaþý Viyana Merkez Mezarlýðý’na Schubert’in mezarýnýn yanýna aktarýldý.

  Beethoven’in 9 senfonisi, 5 piyano konçertosu, bir keman konçertosu , bir piyano keman ve çello için üçlü konçerto, 32 piyano sonatý ve birçok oda müziði eseri bulunmaktadýr. Sadece 1 opera bestelemiþtir. Orijinal ismi Elonore olan Fidelio operasý en güzel operalardan biridir. Beethoven’in baþarýyý yakaladýðý en önemli yapýtlarý ise senfonileridir. Ýlk senfonisini 1800 yýlýnda tamamlamýþtýr. Eroica isimli 3. senfonisini Napolyon’a adamýþtýr. Bu dönemde Napolyon birçok ülkeyi, o ülkelere baðýmsýzlýk getireceðini vaat ederek iþgal ediyordu. Napolyon kendi yazýlarýnda bunun sadece savaþa girdiði ülkenin direncini kýrmak için bir taktik olduðunu söyler. Napolyon’un kendini imparator ilan etmesinin ardýndan Beethoven ithafýný geri çekti. 9. senfoni ise gelmiþ geçmiþ en iyi senfoni olarak deðerlendirilebilir.

  Beethoven yavaþ çalýþan bir müzisyendi. Üzerinde çalýþtýðý eseri oya gibi iþlerdi. Taslaklarý incelendiðinde baþlangýçta önemsiz gibi görülen çalýþmalar, sonunda eþsiz bir esere dönüþür, minuet mükemmel bir scherzo olurdu. Müziði, ifade gücü ve teknik olarak çok üst seviyedir. Daha enerjik ve dinamik eserler üretebilmek için Mozart’ýn müziðindeki eleganslýktan uzak durmuþtur. Ayrýca Mozart’ýn müziðinde pek görülmeyen bilinçaltý dünyasý Beethoven’in yapýtlarýnda önemli bir yer tutar. Eserleri klasik formda olmakla birlikte, özellikle Op. 109 piyano sonatýyla beraber Romantik Döneme geçiþi hýzlandýrmýþtýr.

  Hakkýnda yazýlanlar

  1.Eroika Ludwig Van Beethoven'in Fýrtýnalý Yaþamý
  Fan S.Noli
  Belge Yayýnlarý / Yaþam ve Anýlar Dizisi

  "Beethoven Fransýz Devriminin çocuðudur" Romain Roland- Kitabý büyük ilgiyle okudum. Beethoven'le ilgili her þeyi iyi bildiðimi sanýrdým. Bu kitapta benim için yeni olan pek çok þey var." Jean Sibelius- Kitabý gerçekten büyük heyecanla okudum... Bu Beethoven literatürüne gerçek bir katkýdýr." Thomas Mann- Kitap bir din adamýnýn vaazý ya da bir aziz öyküsü deðil, birinci sýnýf bir eleþtirmenin ve biyografi yazarýnýn yapýtýdýr. Baþýndan sonuna büyük bir zevkle okudum." G. Bernard Shaw-
   
 2. 15 Ocak 2008
  Konu Sahibi : EU1
 3. EU1

  EU1 Ziyaretçi

  begendikleriniz icin rep ve tesekkur butonlarini kullaniniz aksi takdirde mesajlariniz silinecektir