Merhaba, sitemize ÜCRETSİZ üye olarak yorumlar ile katkıda bulunabilir veya aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ücretsiz üye olmak için tıklayın...

Nedim

Konusu 'Şiir' forumundadır ve roxett tarafından 14 Ekim 2006 başlatılmıştır.

  14 Ekim 2006
  Konu Sahibi : roxett
 1. roxett

  roxett Popüler Üye Üye

  Katılım:
  12 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  2.286
  Beğeni:
  49
  Ödül Puanları:
  108
  Nedim (1680 - .... )


  Nedim 1680 yılında İstanbul'da doğdu. Fatih Sultan Mehmed döneminde yaşayan eski bir aileden geldiği söylenir. Babası Mehmed Efendidir. Dedesi Musluhiddin Efendi, Sultan İbrahim devri kazaskerlerindendir. Nasıl bir öğrenim gördüğü kesinlikle bilinmiyor. Fakat bazı kaynakların bildirdiğine göre Şeyhülislam Ebezade Abdullah Efendi'nin başkanlık ettiği kurul önünde sınavdan geçerek, hariç müderrisliği payesini aldı. Bir süre sonra Mahmudpaşa mahkemesinde naiplikle görevlendirildi.


  Sadrazam Ali Paşa ve Nevşehirli İbrahim Paşa tarafından korundu. Nevşehirli İbrahim Paşa, şiirlerini çok sevdiği Nedim'i muhasipliğe seçti. Daha sonra ise kütüphanesinde hafızı kütüb görevine getirdi. Bütün zevk ve eğlence meclislerinde sadrazamın ve bazı devlet büyüklerinin nedimi oldu. Ramazan aylarında, sadrazam İbrahim Paşa huzurunda verilen tefsir derslerine katıldı. Sadrazam İbrahim Paşa aracılığı ile Sultan Üçüncü Ahmed'in bulunduğu toplantılara katılmaya başladı.


  Şiirleri Sultan Üçüncü Ahmed tarafından beğenildi. Bu arada Mollakırımı medresesi (1727), Sadiefendi medresesi (1728) ve aynı yıl Nişancipaşayıatik medresesi müderrisliklerine tayin edildi. Son görevi Sekbanalibey medresesi müderrisliğiydi (1730). İbrahim Paşa'nın giriştiği, doğu dillerinden tercümeler, çalışmasına katıldı. Müneccimbaşı Derviş Ahmed Dede'nin Sahaifü'l Ahbar (Haberlerin Sayfaları), Bedrüddin Avni'nin İkdü'l Cuman (İnci Dizisi) adlı eserlerini Türkçe'ye çeviren kurulda çalıştı.


  İçki düşkünlüğü yüzünden irtiaş (titreme) hastalığı ve illeri vahime (korku) hastalığı çeken Nedim'in, Patrona Halil isyanı sırasında bir buhran geçirerek öldüğü ileri sürülür. Müstakimzade'nin, isyanda kaçarken Beşiktaş'daki evinin damından düşerek öldüğünü belirten ifadesi ispatlanmış değildir.
   
 2. 14 Ekim 2006
  Konu Sahibi : roxett
 3. roxett

  roxett Popüler Üye Üye

  Katılım:
  12 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  2.286
  Beğeni:
  49
  Ödül Puanları:
  108
  Bercesteler  Sen bî-haber hayâlin ile gûşelerde biz
  Tâ subh olunca her gece ayş u dem eyleriz
  * * *
  Esdikçe bâd-ı subh perîşânsın ey gönül
  Benzer esîr-i turra-i cânânsın ey gönül
  * * *
  Güllü dîbâ giydin ammâ korkarım âzâr eder
  Nâzenînim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni
  * * *
  Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yâre mu’tâdım
  Seni ey gül sever cânım ki cânâne hitâbımsın
  Nedîm

  Nedim

   
 4. 14 Ekim 2006
  Konu Sahibi : roxett
 5. roxett

  roxett Popüler Üye Üye

  Katılım:
  12 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  2.286
  Beğeni:
  49
  Ödül Puanları:
  108
  Berceste-2  Bakıp o şûh ile nâz û niyâza meşk ederiz
  Gülün tebessümüne bülbülün terânesine
  ........
  Bir şeker hândeyle bezm-i şevkâ câm ettin beni
  Nîm sun peymâneyi sâkî tamam ettin beni
  ........
  Ayağın sakınarak basma aman sultânım
  Dökülen mey kırılan şişe-î rîndân olsun
  ........
  Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım
  Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım
  ........
  Pek istedi efendimi iydin üçüncü gün
  Lütfeyle gel Nedimi'ne kurbânın olduğum
  ........
  Ben dedikçe böyle kim kıldı Nedîm'i nâ-tüvân
  Gösterir engüşt ile meclisdeki minâ seni
  ........
  Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
  Lâlin öpdürtmek bu haletle mûhal olmuş sana
  ........
  Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedim
  Bir perî-sûret görünmüş bir hayal olmuş sana
  ........
  Düşmen ne denlü sahd ise de şâd ol ey Nedim
  Seng üzre gösterir zer-î kâmil ayarını
  ........
  Ey Nedim ey bülbül-ü şeydâ niçin böyle hâmûşsun
  Sende evvel çok nevâlar güft ü gûlar var idi   
 6. 14 Ekim 2006
  Konu Sahibi : roxett
 7. roxett

  roxett Popüler Üye Üye

  Katılım:
  12 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  2.286
  Beğeni:
  49
  Ödül Puanları:
  108
  Gazel


  Thammül mülkünü yıktın Hulagu Han mısın kafir
  Aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir

  Kız oğlan nazı nazın şehlevend avazı avazın
  Belasın ben de bilmem kız mısın oğlan mısın kafir

  Ne ma'na gösterir duşundaki ol ateşin atlas
  Ki ya'ni şule-i cansuz-ı hüsn ü an mısın kafir

  Nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar
  Aceb bir şuha sende aşık-ı nalan mısın kafir

  Sana kimisi canım kimi cananım deyü söyler
  Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir

  Şarab-ı ateşinin keyfi rüyun şul'elendirmiş
  Bu haletle çerağ-ı meclis-i mestan mısın kafir

  Niçin sık sık bakarsın öyle mirat-ı mücellaya
  Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kafir

  Nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmiştim
  Sen ol cellad-ı din ol düşmeni iman mısın kafir   
 8. 14 Ekim 2006
  Konu Sahibi : roxett
 9. roxett

  roxett Popüler Üye Üye

  Katılım:
  12 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  2.286
  Beğeni:
  49
  Ödül Puanları:
  108
  Gazel-2  Hele îd oldu ol gül-gonce handân olduğun gördük
  Demâg-ı telh-kâmın şekkeristan olduğun gördük

  O sîm endâmı aldık halka-î ağûuşa bir kerre
  O elmâsın hele zîb-i nigin-dân olduğun gördük

  Meh ü mihrin senin olsun felek biz îd-gehlerde
  Hilâl ebrûların hurşîd-i tâbân olduğun gördük

  O kâfir-beççe bir peymâne sahbâ sundu kim alıp
  Derûn-i lâleden âteş fürûzân olduğun gördük

  Niyâz ü nâz ü nûş ü bahş ü ibrâm-ı kenâr ü bûs...
  Bugün meclisde zevkin böyle tûfân olduğun gördük

  Yalan olmaz o şûhun görmedik mey içtiğin ammâ
  Bir iki kerrecik hem-bezm-i mestân olduğun gördük

  Gülistân görmedik gül kokmadık ammâ ruhün meyden
  Gül-ender-gül gülistân-der-gülistân olduğun gördük

  Bi-hamdillâh yine kilk-i Nedîmâ-yı sühân-sâzın
  Gazel-perdâz-ı bezm-i sadr-ı zî-şân olduğun gördük
   
 10. 14 Ekim 2006
  Konu Sahibi : roxett
 11. roxett

  roxett Popüler Üye Üye

  Katılım:
  12 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  2.286
  Beğeni:
  49
  Ödül Puanları:
  108
  Heddeden Geçmiş Nezaket  Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana
  Mey süzülmüş şîşeden ruhsar-ı âl olmuş sana

  Bûy-i gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu
  Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana

  Sihr ü efsûn ile dolmuşdur derûnun ey kalem
  Zülfü Hârut’un demek mümkin ki nâl olmuş sana

  Şöyle gird olmuş Firengistân birikmiş bir yere
  Sonra gelmiş gûşe-i ebrûda hâl olmuş sana

  Ol büt-i tersâ sana mey nûş eder misin demiş
  El-amân ey dil ne müşkil-ter suâl olmuş sana

  Sen ne câmın mestisin âyâ kimin hayrânısın
  Kendin aldırdın gönül n’oldun ne hal olmuş sana

  Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
  Lâ’lin öptürmek bu hâletle muhâl olmuş sana

  Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedîm
  Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana

  Nedim


   
 12. 14 Ekim 2006
  Konu Sahibi : roxett
 13. roxett

  roxett Popüler Üye Üye

  Katılım:
  12 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  2.286
  Beğeni:
  49
  Ödül Puanları:
  108
  KASİDE(İSTANBUL)  (18. Yüzyıl -
  Kaside der vasf-ı İstanbul ve sitayiş-i Sadrazam İbrahim Paşa)

  Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır
  Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır

  Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında
  Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır

  Bir kân-ı niamdır ki anın gevheri ikbâl
  Bir bağ-ı iremdir ki gülü izz ü alâdır

  Altında mı üstünde midir cennet-i a’lâ
  El-hak bu ne halet bu ne hoş âb u hevâdır

  Her bağçesi bir çemenistân-ı letâfet
  Her kûşesi bir meclis-i pür-feyz ü safâdır

  İnsaf değildir ânı dünyaya değişmek
  Gülzarların cennete teşbih hatadır

  Herkes irişür anda muradına ânınçün
  Dergahları melce-i erbab-ı recâdır

  Kala-yı meârif satılır sûklarında
  Bazâr-ı hüner ma’den-i ilm ü ulemâdır

  Camilerinin her biri bir kûh-i tecellî
  Ebrû-yi melek andaki mihrâb-ı duâdır

  Mescidlerinin her biri bir lücce-i envâr
  Kandilleri meh gibi lebrîz-i ziyâdır

  Ser-çeşmeleri olmada insana revân-bahş
  Germ-âbeleri câna safâ cisme şifâdır

  Hep halkının etvarı pesendîde-i makbul
  Derler ki biraz dilleri bî-mihr ü vefâdır

  Şimdi yapılan âlem-i nev-resm ü safânın
  Evsafı hele başka kitâb olsa sezâdır

  Nâmı gibi olmuşdur o hem sa’d hem âbâd
  İstanbul’a sermâye-i fahr olsa revâdır

  Kûh-sarları bağları kasrları hep
  Güya ki bütün şevk ü tarab zevk u safâdır

  İstanbul’un evsafını mümkün mi beyân hiç
  Maksûd heman sadr-ı kerem-kâra senâdır
  ..........

  Nedim


   
 14. 14 Ekim 2006
  Konu Sahibi : roxett
 15. roxett

  roxett Popüler Üye Üye

  Katılım:
  12 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  2.286
  Beğeni:
  49
  Ödül Puanları:
  108
  Müstezat  Ey şûh-ı kerem-pişe dîl-i zâr senindir
  Yok minnetin asla
  Ey kân-ı güher anda ne kim var senindir
  Pinhân u Hüveydâ
  Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz
  Baş üzre yerin var
  Gül goncasısın gûşe-i destâr senindir
  Gel ey gül-i rana
  Neylersen edip bir-iki gün bâr-ı cefâya
  Sabreyle de sonra
  Peymâne senin hâne senin yâr senindir
  Ey dil tek ü tenhâ
  Bir bûse-i cân bahşına ver nakd-i hayatı
  Ger kail olursa
  Senden yanadır söz yine bazar senindir
  Ey âşık-ı şeydâ
  Çeşmân-ı siyeh mest-i sitem kakülü pür-hâm
  Ebrûları pür-çîn
  Benzer ki bu dîldâr-ı cefâkâr senindir
  Biçâre Nedîmâ

  Nedim   
 16. 14 Ekim 2006
  Konu Sahibi : roxett
 17. roxett

  roxett Popüler Üye Üye

  Katılım:
  12 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  2.286
  Beğeni:
  49
  Ödül Puanları:
  108
  Rubaîler


  Sâkî nigehin tamam kâr etdi bana
  Hayretle cihan yüzünü târ etdi bana
  Cahbâya bahane bulma vallah billâh
  Nitdiyse o çeşm-i pür-humâr etdi bana

  Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır
  Aşıkların günâhı boynunda mıdır
  Doymam şeb-i vaslına şeb-i ruze gibi
  Ey sim-beden sabah koynunda mıdır
   
 18. 14 Ekim 2006
  Konu Sahibi : roxett
 19. roxett

  roxett Popüler Üye Üye

  Katılım:
  12 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  2.286
  Beğeni:
  49
  Ödül Puanları:
  108
  Şarkı


  Bir safa bahşedelim gel şu dil-i na-şada
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada
  İşte üç çifte kayık iskelede amade
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada

  Gülelim oynayalım kam alalım dünyadan
  Ma-i Tesnim içelüm çeşme-i nev-peydadan
  Görelim ab-ı hayat akdığın ejderhadan
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada

  Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pakize-eda
  İznin olursa eger bir de Nedim-i şeyda
  Gayrı yaranı bugünlük edip ey şuh feda
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada