Ak ounlukla samalamaktr...

esrazey

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
5 Haziran 2009
410
3
Aşk çoVİRÜS!ğunVİRÜS!lukVİRÜS!la VİRÜS!saçVİRÜS!maVİRÜS!laVİRÜS!makVİRÜS!tır!

ÇaVİRÜS!lışVİRÜS!tıVİRÜS!ğı teVİRÜS!leVİRÜS!vizVİRÜS!yoVİRÜS!nun en güVİRÜS!zel suVİRÜS!nuVİRÜS!cuVİRÜS!laVİRÜS!rınVİRÜS!dan biVİRÜS!riyVİRÜS!di.
DokVİRÜS!san önVİRÜS!ceVİRÜS!si bir güVİRÜS!zelVİRÜS!lik yaVİRÜS!rışVİRÜS!maVİRÜS!sınVİRÜS!da üçünVİRÜS!cüVİRÜS!lüVİRÜS!ğü biVİRÜS!le varVİRÜS!dı.
DoVİRÜS!ğal olaVİRÜS!rak, çok saVİRÜS!yıVİRÜS!da arVİRÜS!kaVİRÜS!daşVİRÜS!lık ve evVİRÜS!liVİRÜS!lik tekVİRÜS!liVİRÜS!fi alVİRÜS!mışVİRÜS!tı.
Ama bu dünVİRÜS!yaVİRÜS!da her şey dört dörtVİRÜS!lük olVİRÜS!muVİRÜS!yorVİRÜS!du.
SuVİRÜS!nuVİRÜS!cuVİRÜS!nun güVİRÜS!zelVİRÜS!liVİRÜS!ği daVİRÜS!ha dilVİRÜS!leVİRÜS!re desVİRÜS!tanVİRÜS!dı ama, yirVİRÜS!miVİRÜS!li yaşVİRÜS!laVİRÜS!rınVİRÜS!da ALS hasVİRÜS!taVİRÜS!lıVİRÜS!ğıVİRÜS!na yaVİRÜS!kaVİRÜS!lanVİRÜS!mışVİRÜS!tı! AmVİRÜS!yotVİRÜS!ropVİRÜS!hic LaVİRÜS!teVİRÜS!ral ScleVİRÜS!roVİRÜS!sis, bir siVİRÜS!nir sisVİRÜS!teVİRÜS!mi raVİRÜS!hatVİRÜS!sızVİRÜS!lıVİRÜS!ğı idi ve belVİRÜS!den aşaVİRÜS!ğıVİRÜS!sıVİRÜS!nı felç bıVİRÜS!rakVİRÜS!mışVİRÜS!tı.
***
TeVİRÜS!kerVİRÜS!lekVİRÜS!li sanVİRÜS!dalVİRÜS!yeVİRÜS!de ve yaVİRÜS!takVİRÜS!ta geVİRÜS!çen uzun yılVİRÜS!lar içinVİRÜS!de önVİRÜS!ce anVİRÜS!neVİRÜS!siVİRÜS!ni, sonVİRÜS!ra baVİRÜS!baVİRÜS!sıVİRÜS!nı kayVİRÜS!betVİRÜS!ti. TaVİRÜS!maVİRÜS!men yalVİRÜS!nız kaVİRÜS!lınVİRÜS!ca orVİRÜS!ta yaşVİRÜS!lı bir baVİRÜS!kıVİRÜS!cı tutVİRÜS!tu.
***
KırkVİRÜS!lı yaşVİRÜS!laVİRÜS!rıVİRÜS!nı sürVİRÜS!düVİRÜS!ğü günVİRÜS!lerVİRÜS!den biVİRÜS!rinVİRÜS!de, zaVİRÜS!maVİRÜS!nınVİRÜS!da kenVİRÜS!diVİRÜS!siVİRÜS!ne deVİRÜS!li giVİRÜS!bi âşık olVİRÜS!muş, kenVİRÜS!diVİRÜS!siVİRÜS!nin de ilVİRÜS!gi duyVİRÜS!duVİRÜS!ğu ama etVİRÜS!raVİRÜS!fınVİRÜS!daVİRÜS!ki bol “alVİRÜS!terVİRÜS!naVİRÜS!tifVİRÜS!ten” doVİRÜS!laVİRÜS!yı seçVİRÜS!meVİRÜS!diVİRÜS!ği erVİRÜS!kekVİRÜS!lerVİRÜS!den biVİRÜS!riVİRÜS!ni araVİRÜS!dı. EviVİRÜS!ne daVİRÜS!vet etVİRÜS!ti.
Adam heVİRÜS!yeVİRÜS!canVİRÜS!la koşVİRÜS!turVİRÜS!du. RaVİRÜS!hatVİRÜS!sızVİRÜS!lıVİRÜS!ğıVİRÜS!nı duyVİRÜS!muşVİRÜS!tu ama son duVİRÜS!ruVİRÜS!muVİRÜS!nu bilVİRÜS!miVİRÜS!yorVİRÜS!du esVİRÜS!ki sevVİRÜS!diVİRÜS!ğiVİRÜS!nin...
***
YarVİRÜS!dımVİRÜS!cı kaVİRÜS!dın kaVİRÜS!pıVİRÜS!yı açVİRÜS!tıVİRÜS!ğınVİRÜS!da yalVİRÜS!nız esVİRÜS!ki bir defVİRÜS!teVİRÜS!ri deVİRÜS!ğil, hüzVİRÜS!nün, keVİRÜS!deVİRÜS!rin, çaVİRÜS!reVİRÜS!sizVİRÜS!liVİRÜS!ğin ve baVİRÜS!kımVİRÜS!sızVİRÜS!lıVİRÜS!ğın da kaVİRÜS!pıVİRÜS!sıVİRÜS!nı araVİRÜS!laVİRÜS!mışVİRÜS!tı.
Bir zaVİRÜS!manVİRÜS!laVİRÜS!rın, geçVİRÜS!tiVİRÜS!ği yerVİRÜS!leVİRÜS!ri sarVİRÜS!san güVİRÜS!zeVİRÜS!li, duVİRÜS!rulVİRÜS!muş, süVİRÜS!zülVİRÜS!müş ve çeVİRÜS!kilVİRÜS!miş, bir keVİRÜS!mik yıVİRÜS!ğıVİRÜS!nı olaVİRÜS!rak boyVİRÜS!lu boVİRÜS!yuVİRÜS!ca yaVİRÜS!takVİRÜS!ta yaVİRÜS!tıVİRÜS!yorVİRÜS!du.
Ağır bir koVİRÜS!ku varVİRÜS!dı odaVİRÜS!da... KıVİRÜS!zın solVİRÜS!gun yüVİRÜS!zünVİRÜS!de, başVİRÜS!kaVİRÜS!sıVİRÜS!nın yapVİRÜS!tıVİRÜS!ğı açıkVİRÜS!ça belVİRÜS!li olan aceVİRÜS!mi ve eğVİRÜS!reVİRÜS!ti bir makVİRÜS!yaj duVİRÜS!ruVİRÜS!yorVİRÜS!du.
“GeçVİRÜS!miş olVİRÜS!sun” biVİRÜS!le diVİRÜS!yeVİRÜS!meVİRÜS!di adam, hiçVİRÜS!bir şey geçVİRÜS!meVİRÜS!mişVİRÜS!ti çünVİRÜS!kü...
Beş taVİRÜS!ne uzun keVİRÜS!mikVİRÜS!ten oluVİRÜS!şan eliVİRÜS!ni tuVİRÜS!tup:
- MerVİRÜS!haVİRÜS!ba, deVİRÜS!di.
Kız saVİRÜS!deVİRÜS!ce kaVİRÜS!faVİRÜS!sıVİRÜS!nı salVİRÜS!laVİRÜS!dı. GözVİRÜS!leVİRÜS!rinVİRÜS!den yaş akVİRÜS!maVİRÜS!ya başVİRÜS!laVİRÜS!dı.
- YapVİRÜS!ma, diVİRÜS!yeVİRÜS!rek esVİRÜS!ki sevVİRÜS!giVİRÜS!liVİRÜS!siVİRÜS!nin gözVİRÜS!yaşVİRÜS!laVİRÜS!rıVİRÜS!nı silVİRÜS!di adam...
Bu ağVİRÜS!laVİRÜS!ma kıVİRÜS!zı raVİRÜS!hatVİRÜS!latVİRÜS!mışVİRÜS!tı sanVİRÜS!ki; koVİRÜS!nuşVİRÜS!maVİRÜS!ya başVİRÜS!laVİRÜS!dı, hıçVİRÜS!kıVİRÜS!rıkVİRÜS!lar araVİRÜS!sınVİRÜS!da:
- Ben seVİRÜS!ni hep sevVİRÜS!dim MürVİRÜS!sel... Ama çaVİRÜS!lışVİRÜS!tıVİRÜS!ğıVİRÜS!mız yerVİRÜS!de bu aşVİRÜS!kı yaVİRÜS!şaVİRÜS!maVİRÜS!mıVİRÜS!za imVİRÜS!kân yokVİRÜS!tu. SonVİRÜS!raVİRÜS!sınVİRÜS!da ise işVİRÜS!te bu hasVİRÜS!taVİRÜS!lık yaVİRÜS!kaVİRÜS!ma yaVİRÜS!pışVİRÜS!tı. Bak, ayVİRÜS!naVİRÜS!nın keVİRÜS!naVİRÜS!rınVİRÜS!daVİRÜS!ki o reVİRÜS!sim hep oraVİRÜS!dayVİRÜS!dı.
Adam avuVİRÜS!cunVİRÜS!daVİRÜS!ki eli haVİRÜS!fifVİRÜS!çe sıkVİRÜS!tı:
- TaVİRÜS!mam caVİRÜS!nım, şimVİRÜS!di bunVİRÜS!laVİRÜS!rı koVİRÜS!nuşVİRÜS!maVİRÜS!yaVİRÜS!lım.
Çok şaVİRÜS!şırVİRÜS!mışVİRÜS!tı. GerVİRÜS!çekVİRÜS!ten de esVİRÜS!ki sevVİRÜS!giVİRÜS!liVİRÜS!siVİRÜS!nin baVİRÜS!şıyVİRÜS!la gösVİRÜS!terVİRÜS!diVİRÜS!ği yerVİRÜS!de, tuVİRÜS!vaVİRÜS!let ayVİRÜS!naVİRÜS!sıVİRÜS!nın keVİRÜS!naVİRÜS!rınVİRÜS!da kıVİRÜS!zın resVİRÜS!miVİRÜS!nin yaVİRÜS!nınVİRÜS!da kenVİRÜS!di veVİRÜS!siVİRÜS!kaVİRÜS!lık foVİRÜS!toğVİRÜS!raVİRÜS!fı varVİRÜS!dı. Bu resVİRÜS!mi, on küVİRÜS!sur yıl önVİRÜS!ce yazVİRÜS!dıVİRÜS!ğı bir mekVİRÜS!tupVİRÜS!la birVİRÜS!likVİRÜS!te kenVİRÜS!diVİRÜS!si verVİRÜS!mişVİRÜS!ti. İçi burVİRÜS!kulVİRÜS!du.
BaşVİRÜS!ka bir koVİRÜS!nu araVİRÜS!dı ama buVİRÜS!laVİRÜS!maVİRÜS!dı.
SusVİRÜS!tuVİRÜS!lar.
***
Adam:
- TekVİRÜS!rar geVİRÜS!leVİRÜS!ceVİRÜS!ğim, diVİRÜS!yeVİRÜS!rek veVİRÜS!daVİRÜS!laVİRÜS!şıp çıkVİRÜS!tıkVİRÜS!tan sonVİRÜS!ra hasVİRÜS!ta kız, yarVİRÜS!dımVİRÜS!cıVİRÜS!sıVİRÜS!nı çaVİRÜS!ğırVİRÜS!dı.
OrVİRÜS!ta yaşVİRÜS!lı hizVİRÜS!metVİRÜS!çi kaVİRÜS!dın müVİRÜS!zik seVİRÜS!tiVİRÜS!ne uzanVİRÜS!dı, seVİRÜS!si kısVİRÜS!tı:
- BuVİRÜS!yur kıVİRÜS!zım?
- MürVİRÜS!sel’in foVİRÜS!toğVİRÜS!raVİRÜS!fıVİRÜS!nı kalVİRÜS!dır oraVİRÜS!dan, Asım’ın resVİRÜS!miVİRÜS!ni koy.
- Dün araVİRÜS!dım, Asım Bey İtalVİRÜS!ya’ya gitVİRÜS!miş kıVİRÜS!zım, TahVİRÜS!sin’i araVİRÜS!yaVİRÜS!yım mı?
 

esrazey

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
5 Haziran 2009
410
3
Aşk ço­ğun­luk­la ­saç­ma­la­mak­tır!

Ça­lış­tı­ğı te­le­viz­yo­nun en gü­zel su­nu­cu­la­rın­dan bi­riy­di.
Dok­san ön­ce­si bir gü­zel­lik ya­rış­ma­sın­da üçün­cü­lü­ğü bi­le var­dı.
Do­ğal ola­rak, çok sa­yı­da ar­ka­daş­lık ve ev­li­lik tek­li­fi al­mış­tı.
Ama bu dün­ya­da her şey dört dört­lük ol­mu­yor­du.
Su­nu­cu­nun gü­zel­li­ği da­ha dil­le­re des­tan­dı ama, yir­mi­li yaş­la­rın­da ALS has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­mış­tı! Am­yot­rop­hic La­te­ral Scle­ro­sis, bir si­nir sis­te­mi ra­hat­sız­lı­ğı idi ve bel­den aşa­ğı­sı­nı felç bı­rak­mış­tı.
***
Te­ker­lek­li san­dal­ye­de ve ya­tak­ta ge­çen uzun yıl­lar için­de ön­ce an­ne­si­ni, son­ra ba­ba­sı­nı kay­bet­ti. Ta­ma­men yal­nız ka­lın­ca or­ta yaş­lı bir ba­kı­cı tut­tu.
***
Kırk­lı yaş­la­rı­nı sür­dü­ğü gün­ler­den bi­rin­de, za­ma­nın­da ken­di­si­ne de­li gi­bi âşık ol­muş, ken­di­si­nin de il­gi duy­du­ğu ama et­ra­fın­da­ki bol “al­ter­na­tif­ten” do­la­yı seç­me­di­ği er­kek­ler­den bi­ri­ni ara­dı. Evi­ne da­vet et­ti.
Adam he­ye­can­la koş­tur­du. Ra­hat­sız­lı­ğı­nı duy­muş­tu ama son du­ru­mu­nu bil­mi­yor­du es­ki sev­di­ği­nin...
***
Yar­dım­cı ka­dın ka­pı­yı aç­tı­ğın­da yal­nız es­ki bir def­te­ri de­ğil, hüz­nün, ke­de­rin, ça­re­siz­li­ğin ve ba­kım­sız­lı­ğın da ka­pı­sı­nı ara­la­mış­tı.
Bir za­man­la­rın, geç­ti­ği yer­le­ri sar­san gü­ze­li, du­rul­muş, sü­zül­müş ve çe­kil­miş, bir ke­mik yı­ğı­nı ola­rak boy­lu bo­yu­ca ya­tak­ta ya­tı­yor­du.
Ağır bir ko­ku var­dı oda­da... Kı­zın sol­gun yü­zün­de, baş­ka­sı­nın yap­tı­ğı açık­ça bel­li olan ace­mi ve eğ­re­ti bir mak­yaj du­ru­yor­du.
“Geç­miş ol­sun” bi­le di­ye­me­di adam, hiç­bir şey geç­me­miş­ti çün­kü...
Beş ta­ne uzun ke­mik­ten olu­şan eli­ni tu­tup:
- Mer­ha­ba, de­di.
Kız sa­de­ce ka­fa­sı­nı sal­la­dı. Göz­le­rin­den yaş ak­ma­ya baş­la­dı.
- Yap­ma, di­ye­rek es­ki sev­gi­li­si­nin göz­yaş­la­rı­nı sil­di adam...
Bu ağ­la­ma kı­zı ra­hat­lat­mış­tı san­ki; ko­nuş­ma­ya baş­la­dı, hıç­kı­rık­lar ara­sın­da:
- Ben se­ni hep sev­dim Mür­sel... Ama ça­lış­tı­ğı­mız yer­de bu aş­kı ya­şa­ma­mı­za im­kân yok­tu. Son­ra­sın­da ise iş­te bu has­ta­lık ya­ka­ma ya­pış­tı. Bak, ay­na­nın ke­na­rın­da­ki o re­sim hep ora­day­dı.
Adam avu­cun­da­ki eli ha­fif­çe sık­tı:
- Ta­mam ca­nım, şim­di bun­la­rı ko­nuş­ma­ya­lım.
Çok şa­şır­mış­tı. Ger­çek­ten de es­ki sev­gi­li­si­nin ba­şıy­la gös­ter­di­ği yer­de, tu­va­let ay­na­sı­nın ke­na­rın­da kı­zın res­mi­nin ya­nın­da ken­di ve­si­ka­lık fo­toğ­ra­fı var­dı. Bu res­mi, on kü­sur yıl ön­ce yaz­dı­ğı bir mek­tup­la bir­lik­te ken­di­si ver­miş­ti. ıçi bur­kul­du.
Baş­ka bir ko­nu ara­dı ama bu­la­ma­dı.
Sus­tu­lar.
***
Adam:
- Tek­rar ge­le­ce­ğim, di­ye­rek ve­da­la­şıp çık­tık­tan son­ra has­ta kız, yar­dım­cı­sı­nı ça­ğır­dı.
Or­ta yaş­lı hiz­met­çi ka­dın mü­zik se­ti­ne uzan­dı, se­si kıs­tı:
- Bu­yur kı­zım?
- Mür­sel’in fo­toğ­ra­fı­nı kal­dır ora­dan, Asım’ın res­mi­ni koy.
- Dün ara­dım, Asım Bey ıtal­ya’ya git­miş kı­zım, Tah­sin’i ara­ya­yım mı?