Onkoloji - Kanser ve Türevleri Gözyaşımı geri ver!

esrazey

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
5 Haziran 2009
411
3
Arkadaşlar burası uygun topik mi bilmiyorum ama size yaşanmış bir hikaye sunmak istiyorum.

Gözyaşımı geri ver!

EsVİRÜS!kiVİRÜS!den birVİRÜS!likVİRÜS!te çaVİRÜS!lışVİRÜS!tıVİRÜS!ğıVİRÜS!mız bir haVİRÜS!nım gaVİRÜS!zeVİRÜS!teVİRÜS!ciVİRÜS!den maVİRÜS!il alVİRÜS!dım.
...
“MerVİRÜS!haVİRÜS!ba arVİRÜS!kaVİRÜS!daVİRÜS!şım... Al saVİRÜS!na göVİRÜS!zü yaşVİRÜS!lı bir öyVİRÜS!kü...
NesVİRÜS!rin de seVİRÜS!nin beVİRÜS!nim giVİRÜS!bi bir gaVİRÜS!zeVİRÜS!teVİRÜS!ci... Kars’ta doğVİRÜS!muş, 1 yaVİRÜS!şınVİRÜS!dayVİRÜS!ken anVİRÜS!neVİRÜS!siVİRÜS!ni kayVİRÜS!betVİRÜS!miş. BaVİRÜS!baVİRÜS!sı yeVİRÜS!niVİRÜS!den evVİRÜS!leVİRÜS!nirVİRÜS!ken onu teyVİRÜS!zeVİRÜS!siVİRÜS!ne bıVİRÜS!rakVİRÜS!mış. TeyVİRÜS!ze de o zaVİRÜS!man genç bir kız... YeVİRÜS!ğeVİRÜS!niVİRÜS!nin soVİRÜS!rumVİRÜS!luVİRÜS!luVİRÜS!ğuVİRÜS!nu taVİRÜS!şıVİRÜS!dıVİRÜS!ğı için, kenVİRÜS!diVİRÜS!siyVİRÜS!le evVİRÜS!lenVİRÜS!mek isVİRÜS!teVİRÜS!yen birVİRÜS!kaç kiVİRÜS!şiVİRÜS!ye, ‘YeVİRÜS!ğeVİRÜS!nim var yaVİRÜS!nımVİRÜS!da, o da geVİRÜS!leVİRÜS!cek’ deVİRÜS!yinVİRÜS!ce, kimVİRÜS!se kaVİRÜS!bul etVİRÜS!meVİRÜS!miş. NesVİRÜS!rin için haVİRÜS!yatVİRÜS!tan vazVİRÜS!geçVİRÜS!miş kıVİRÜS!saVİRÜS!caVİRÜS!sı...
HaVİRÜS!yaVİRÜS!ta yeVİRÜS!nik başVİRÜS!laVİRÜS!yan NesVİRÜS!rin, inaVİRÜS!dıVİRÜS!na çaVİRÜS!lışVİRÜS!kan, neVİRÜS!şeVİRÜS!li, her şeVİRÜS!ye güVİRÜS!leVİRÜS!rek bakVİRÜS!maVİRÜS!sıVİRÜS!nı biVİRÜS!len bir kız. Ben bir gaVİRÜS!zeVİRÜS!teVİRÜS!de serVİRÜS!vis soVİRÜS!rumVİRÜS!luVİRÜS!su iken, staVİRÜS!ja geVİRÜS!len üç gaVİRÜS!zeVİRÜS!teVİRÜS!ci adaVİRÜS!yınVİRÜS!dan biVİRÜS!riyVİRÜS!di.
SoVİRÜS!ru sorVİRÜS!maVİRÜS!yı, haVİRÜS!ber yazVİRÜS!maVİRÜS!yı, haVİRÜS!ber koVİRÜS!nuVİRÜS!su bulVİRÜS!maVİRÜS!yı, her şeVİRÜS!yi en fazVİRÜS!la ona öğVİRÜS!retVİRÜS!mek isVİRÜS!teVİRÜS!dim.
NesVİRÜS!rin proVİRÜS!fesVİRÜS!yoVİRÜS!nel gaVİRÜS!zeVİRÜS!teVİRÜS!ci olup bir başVİRÜS!ka gaVİRÜS!zeVİRÜS!teVİRÜS!de işe başVİRÜS!laVİRÜS!dıkVİRÜS!tan birVİRÜS!kaç seVİRÜS!ne sonVİRÜS!ra kanVİRÜS!seVİRÜS!re yaVİRÜS!kaVİRÜS!lanVİRÜS!dı. Ama diVİRÜS!rençVİRÜS!li, ama yaVİRÜS!şaVİRÜS!ma isVİRÜS!teVİRÜS!ğiyVİRÜS!le dopVİRÜS!doVİRÜS!lu bir kız... TeVİRÜS!daVİRÜS!vi sıVİRÜS!raVİRÜS!sınVİRÜS!da saçVİRÜS!laVİRÜS!rı tek tek döVİRÜS!küVİRÜS!lürVİRÜS!ken biVİRÜS!le teVİRÜS!leVİRÜS!fonVİRÜS!da, “AbVİRÜS!lam beVİRÜS!nim, naVİRÜS!sılVİRÜS!sın” deVİRÜS!diVİRÜS!ği ses hep ayVİRÜS!nı coşVİRÜS!kuVİRÜS!dayVİRÜS!dı.
NeVİRÜS!reVİRÜS!deyVİRÜS!se kel kalVİRÜS!dıVİRÜS!ğınVİRÜS!da biVİRÜS!le o iğVİRÜS!renç peVİRÜS!rukVİRÜS!larVİRÜS!dan takVİRÜS!maVİRÜS!dı. BaVİRÜS!zen küVİRÜS!çük bir banVİRÜS!daVİRÜS!na ile ‘süs’ yapVİRÜS!tı kenVİRÜS!diVİRÜS!ne...
BaVİRÜS!sın-YaVİRÜS!yın’dan esVİRÜS!ki bir sıVİRÜS!nıf arVİRÜS!kaVİRÜS!daVİRÜS!şıVİRÜS!na âşık olVİRÜS!du. Ama hasVİRÜS!taVİRÜS!lıkVİRÜS!la boVİRÜS!ğuşVİRÜS!tuVİRÜS!ğu için bu ateVİRÜS!şi kenVİRÜS!di kenVİRÜS!diVİRÜS!ne külVİRÜS!leVİRÜS!di yüVİRÜS!reVİRÜS!ğinVİRÜS!de...
Bir gün bir arVİRÜS!kaVİRÜS!daVİRÜS!şıyVİRÜS!la orVİRÜS!tak halkVİRÜS!la ilişVİRÜS!kiVİRÜS!ler şirVİRÜS!keVİRÜS!ti kurVİRÜS!du. KüVİRÜS!çük, kenVİRÜS!diVİRÜS!leVİRÜS!riVİRÜS!ne yeVİRÜS!ten bir şirVİRÜS!ket.
***
HalkVİRÜS!la ilişVİRÜS!kiVİRÜS!ler hizVİRÜS!meVİRÜS!ti verVİRÜS!dikVİRÜS!leVİRÜS!ri şirVİRÜS!ketVİRÜS!lerVİRÜS!den biVİRÜS!rinVİRÜS!de saVİRÜS!tış müVİRÜS!düVİRÜS!rü olan adaVİRÜS!mın ilVİRÜS!giVİRÜS!siVİRÜS!ni fark etVİRÜS!miş NesVİRÜS!rin. Ama işVİRÜS!te maVİRÜS!lum hasVİRÜS!taVİRÜS!lıVİRÜS!ğı seVİRÜS!beVİRÜS!biyVİRÜS!le hep fark etVİRÜS!mez göVİRÜS!rünVİRÜS!müş. Adam da anVİRÜS!cak bir seVİRÜS!ne sonVİRÜS!ra ve saVİRÜS!atVİRÜS!ler süVİRÜS!ren çaVİRÜS!bayVİRÜS!la açaVİRÜS!bilVİRÜS!miş kenVİRÜS!diVİRÜS!siVİRÜS!ni. NesVİRÜS!rin’i çok seVİRÜS!viVİRÜS!yor, heVİRÜS!men evVİRÜS!lenVİRÜS!mek isVİRÜS!tiVİRÜS!yorVİRÜS!muş. YaVİRÜS!şı otuz beşVİRÜS!miş, çoVİRÜS!cuk saVİRÜS!hiVİRÜS!bi olVİRÜS!mak laVİRÜS!zımVİRÜS!mış...
NesVİRÜS!rin bir mutVİRÜS!lu bir mutVİRÜS!lu... SeVİRÜS!si daVİRÜS!ha bir canVİRÜS!lı, daVİRÜS!ha bir gür çıVİRÜS!kıVİRÜS!yor teVİRÜS!leVİRÜS!fonVİRÜS!da baVİRÜS!na “AbVİRÜS!lam naVİRÜS!sılVİRÜS!sın” derVİRÜS!ken...
SaVİRÜS!nıVİRÜS!rım araVİRÜS!da yirVİRÜS!mi günVİRÜS!lük bir koVİRÜS!pukVİRÜS!luk olVİRÜS!du. Bir süVİRÜS!re beVİRÜS!ni araVİRÜS!maVİRÜS!dı. HerVİRÜS!halVİRÜS!de meşVİRÜS!gul diVİRÜS!ye düVİRÜS!şüVİRÜS!nüVİRÜS!yorVİRÜS!dum. SoVİRÜS!nunVİRÜS!da daVİRÜS!yaVİRÜS!naVİRÜS!maVİRÜS!dım, ben araVİRÜS!dım.
SeVİRÜS!siVİRÜS!ni hep cıVİRÜS!vıl cıVİRÜS!vıl duyVİRÜS!duVİRÜS!ğum NesVİRÜS!rin, teVİRÜS!leVİRÜS!foVİRÜS!nu açar açVİRÜS!maz ağVİRÜS!laVİRÜS!maVİRÜS!ya başVİRÜS!laVİRÜS!dı. Bir iki hafVİRÜS!ta önVİRÜS!ce capVİRÜS!canVİRÜS!lı olan bu kıVİRÜS!za ne olVİRÜS!muşVİRÜS!tu?
27 AğusVİRÜS!tosVİRÜS!ta sözVİRÜS!leşVİRÜS!mişVİRÜS!ler o adamVİRÜS!la... AdaVİRÜS!mın ona sevVİRÜS!giVİRÜS!siVİRÜS!ni anVİRÜS!latVİRÜS!tıVİRÜS!ğı bir ‘türVİRÜS!kü evinVİRÜS!de’ yeVİRÜS!mek yiVİRÜS!yeVİRÜS!cekVİRÜS!ler, geVİRÜS!leVİRÜS!ceVİRÜS!ği planVİRÜS!laVİRÜS!yaVİRÜS!cakVİRÜS!larVİRÜS!mış... AkVİRÜS!şaVİRÜS!ma doğVİRÜS!ru araVİRÜS!mış NesVİRÜS!rin’i... ‘GeVİRÜS!nel müVİRÜS!dür ani bir topVİRÜS!lanVİRÜS!tı haVİRÜS!beVİRÜS!ri verVİRÜS!di. BuVİRÜS!gün geVİRÜS!ce yaVİRÜS!rıVİRÜS!sıVİRÜS!na kaVİRÜS!dar buVİRÜS!raVİRÜS!daVİRÜS!yız. YaVİRÜS!rın araVİRÜS!rım seVİRÜS!ni’ deVİRÜS!miş... NesVİRÜS!rin üzVİRÜS!gün ama çaVİRÜS!reVİRÜS!siz ‘peVİRÜS!ki’ deVİRÜS!miş.
AkVİRÜS!şam saVİRÜS!at 21.00 ciVİRÜS!vaVİRÜS!rı. BelVİRÜS!ki teVİRÜS!leVİRÜS!foVİRÜS!nu açıkVİRÜS!tır diVİRÜS!ye araVİRÜS!mış NesVİRÜS!rin... Evet açıkVİRÜS!mış. O da ya boş buVİRÜS!lunVİRÜS!du ya da başVİRÜS!ka bir şey... AçVİRÜS!mış teVİRÜS!leVİRÜS!foVİRÜS!nu... ‘Apar toVİRÜS!par dıVİRÜS!şaVİRÜS!rı çıkVİRÜS!tı ama yiVİRÜS!ne de duyVİRÜS!dum abVİRÜS!la’ diVİRÜS!yorVİRÜS!du. AdaVİRÜS!mın teVİRÜS!leVİRÜS!foVİRÜS!nunVİRÜS!dan geVİRÜS!len, daVİRÜS!ha önVİRÜS!ce gitVİRÜS!tikVİRÜS!leVİRÜS!ri türVİRÜS!kü evinVİRÜS!deVİRÜS!ki o türVİRÜS!kü söyVİRÜS!leVİRÜS!yen seVİRÜS!si taVİRÜS!nıVİRÜS!mış NesVİRÜS!rin... O anVİRÜS!da tahVİRÜS!min ediVİRÜS!yoVİRÜS!rum ki, haVİRÜS!yaVİRÜS!tıVİRÜS!nın büVİRÜS!tün acıVİRÜS!laVİRÜS!rı biVİRÜS!rikVİRÜS!miş, üzeVİRÜS!riVİRÜS!ne yıVİRÜS!ğılVİRÜS!mış halVİRÜS!de hisVİRÜS!setVİRÜS!mişVİRÜS!tir. O yükVİRÜS!le, aniVİRÜS!den yeVİRÜS!rinVİRÜS!den fırVİRÜS!laVİRÜS!yıp gitVİRÜS!miş türVİRÜS!kü eviVİRÜS!ne... GerVİRÜS!çekVİRÜS!ten adam bir başVİRÜS!ka kaVİRÜS!dınVİRÜS!la, ayVİRÜS!nı maVİRÜS!saVİRÜS!da yeVİRÜS!mekVİRÜS!te...
Hiç göVİRÜS!rünVİRÜS!meVİRÜS!miş. DöVİRÜS!nüp arVİRÜS!kaVİRÜS!sıVİRÜS!nı yüVİRÜS!rüVİRÜS!müş saVİRÜS!deVİRÜS!ce. Bir banVİRÜS!ka çökVİRÜS!müş. HıçVİRÜS!kıVİRÜS!rıkVİRÜS!larVİRÜS!la ağVİRÜS!larVİRÜS!ken elVİRÜS!leVİRÜS!riVİRÜS!ni saçVİRÜS!laVİRÜS!rıVİRÜS!na göVİRÜS!türVİRÜS!müş. OnVİRÜS!larVİRÜS!ca saç teVİRÜS!li elinVİRÜS!de... YeVİRÜS!niVİRÜS!den çıVİRÜS!kaVİRÜS!rak hasVİRÜS!taVİRÜS!lıVİRÜS!ğıVİRÜS!nı atVİRÜS!latVİRÜS!tıVİRÜS!ğıVİRÜS!nın isVİRÜS!paVİRÜS!tı olan saçVİRÜS!laVİRÜS!rı elVİRÜS!leVİRÜS!rinVİRÜS!de, yaVİRÜS!şaVİRÜS!dıVİRÜS!ğı acıVİRÜS!nın foVİRÜS!toğVİRÜS!raVİRÜS!fı giVİRÜS!bi duVİRÜS!ruVİRÜS!yorVİRÜS!muş.
BuVİRÜS!gün yiVİRÜS!ne dokVİRÜS!toVİRÜS!ruVİRÜS!na giVİRÜS!diVİRÜS!yor. UmaVİRÜS!rım hasVİRÜS!taVİRÜS!lık deVİRÜS!ğil, mevVİRÜS!sim dökVİRÜS!müşVİRÜS!tür saçVİRÜS!laVİRÜS!rıVİRÜS!nı.”

Bütün arkadaşlara Allah'tan şifa diliyorum.
 

esrazey

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
5 Haziran 2009
411
3
Gözyaşımı geri ver!

Es­ki­den bir­lik­te ça­lış­tı­ğı­mız bir ha­nım ga­ze­te­ci­den ma­il al­dım.
...
“Mer­ha­ba ar­ka­da­şım... Al sa­na gö­zü yaş­lı bir öy­kü...
Nes­rin de se­nin be­nim gi­bi bir ga­ze­te­ci... Kars’ta doğ­muş, 1 ya­şın­day­ken an­ne­si­ni kay­bet­miş. Ba­ba­sı ye­ni­den ev­le­nir­ken onu tey­ze­si­ne bı­rak­mış. Tey­ze de o za­man genç bir kız... Ye­ğe­ni­nin so­rum­lu­lu­ğu­nu ta­şı­dı­ğı için, ken­di­siy­le ev­len­mek is­te­yen bir­kaç ki­şi­ye, ‘Ye­ğe­nim var ya­nım­da, o da ge­le­cek’ de­yin­ce, kim­se ka­bul et­me­miş. Nes­rin için ha­yat­tan vaz­geç­miş kı­sa­ca­sı...
Ha­ya­ta ye­nik baş­la­yan Nes­rin, ina­dı­na ça­lış­kan, ne­şe­li, her şe­ye gü­le­rek bak­ma­sı­nı bi­len bir kız. Ben bir ga­ze­te­de ser­vis so­rum­lu­su iken, sta­ja ge­len üç ga­ze­te­ci ada­yın­dan bi­riy­di.
So­ru sor­ma­yı, ha­ber yaz­ma­yı, ha­ber ko­nu­su bul­ma­yı, her şe­yi en faz­la ona öğ­ret­mek is­te­dim.
Nes­rin pro­fes­yo­nel ga­ze­te­ci olup bir baş­ka ga­ze­te­de işe baş­la­dık­tan bir­kaç se­ne son­ra kan­se­re ya­ka­lan­dı. Ama di­renç­li, ama ya­şa­ma is­te­ğiy­le dop­do­lu bir kız... Te­da­vi sı­ra­sın­da saç­la­rı tek tek dö­kü­lür­ken bi­le te­le­fon­da, “Ab­lam be­nim, na­sıl­sın” de­di­ği ses hep ay­nı coş­ku­day­dı.
Ne­re­dey­se kel kal­dı­ğın­da bi­le o iğ­renç pe­ruk­lar­dan tak­ma­dı. Ba­zen kü­çük bir ban­da­na ile ‘süs’ yap­tı ken­di­ne...
Ba­sın-Ya­yın’dan es­ki bir sı­nıf ar­ka­da­şı­na âşık ol­du. Ama has­ta­lık­la bo­ğuş­tu­ğu için bu ate­şi ken­di ken­di­ne kül­le­di yü­re­ğin­de...
Bir gün bir ar­ka­da­şıy­la or­tak halk­la iliş­ki­ler şir­ke­ti kur­du. Kü­çük, ken­di­le­ri­ne ye­ten bir şir­ket.
***
Halk­la iliş­ki­ler hiz­me­ti ver­dik­le­ri şir­ket­ler­den bi­rin­de sa­tış mü­dü­rü olan ada­mın il­gi­si­ni fark et­miş Nes­rin. Ama iş­te ma­lum has­ta­lı­ğı se­be­biy­le hep fark et­mez gö­rün­müş. Adam da an­cak bir se­ne son­ra ve sa­at­ler sü­ren ça­bay­la aça­bil­miş ken­di­si­ni. Nes­rin’i çok se­vi­yor, he­men ev­len­mek is­ti­yor­muş. Ya­şı otuz beş­miş, ço­cuk sa­hi­bi ol­mak la­zım­mış...
Nes­rin bir mut­lu bir mut­lu... Se­si da­ha bir can­lı, da­ha bir gür çı­kı­yor te­le­fon­da ba­na “Ab­lam na­sıl­sın” der­ken...
Sa­nı­rım ara­da yir­mi gün­lük bir ko­puk­luk ol­du. Bir sü­re be­ni ara­ma­dı. Her­hal­de meş­gul di­ye dü­şü­nü­yor­dum. So­nun­da da­ya­na­ma­dım, ben ara­dım.
Se­si­ni hep cı­vıl cı­vıl duy­du­ğum Nes­rin, te­le­fo­nu açar aç­maz ağ­la­ma­ya baş­la­dı. Bir iki haf­ta ön­ce cap­can­lı olan bu kı­za ne ol­muş­tu?
27 Ağus­tos­ta söz­leş­miş­ler o adam­la... Ada­mın ona sev­gi­si­ni an­lat­tı­ğı bir ‘tür­kü evin­de’ ye­mek yi­ye­cek­ler, ge­le­ce­ği plan­la­ya­cak­lar­mış... Ak­şa­ma doğ­ru ara­mış Nes­rin’i... ‘Ge­nel mü­dür ani bir top­lan­tı ha­be­ri ver­di. Bu­gün ge­ce ya­rı­sı­na ka­dar bu­ra­da­yız. Ya­rın ara­rım se­ni’ de­miş... Nes­rin üz­gün ama ça­re­siz ‘pe­ki’ de­miş.
Ak­şam sa­at 21.00 ci­va­rı. Bel­ki te­le­fo­nu açık­tır di­ye ara­mış Nes­rin... Evet açık­mış. O da ya boş bu­lun­du ya da baş­ka bir şey... Aç­mış te­le­fo­nu... ‘Apar to­par dı­şa­rı çık­tı ama yi­ne de duy­dum ab­la’ di­yor­du. Ada­mın te­le­fo­nun­dan ge­len, da­ha ön­ce git­tik­le­ri tür­kü evin­de­ki o tür­kü söy­le­yen se­si ta­nı­mış Nes­rin... O an­da tah­min edi­yo­rum ki, ha­ya­tı­nın bü­tün acı­la­rı bi­rik­miş, üze­ri­ne yı­ğıl­mış hal­de his­set­miş­tir. O yük­le, ani­den ye­rin­den fır­la­yıp git­miş tür­kü evi­ne... Ger­çek­ten adam bir baş­ka ka­dın­la, ay­nı ma­sa­da ye­mek­te...
Hiç gö­rün­me­miş. Dö­nüp ar­ka­sı­nı yü­rü­müş sa­de­ce. Bir ban­ka çök­müş. Hıç­kı­rık­lar­la ağ­lar­ken el­le­ri­ni saç­la­rı­na gö­tür­müş. On­lar­ca saç te­li elin­de... Ye­ni­den çı­ka­rak has­ta­lı­ğı­nı at­lat­tı­ğı­nın is­pa­tı olan saç­la­rı el­le­rin­de, ya­şa­dı­ğı acı­nın fo­toğ­ra­fı gi­bi du­ru­yor­muş.
Bu­gün yi­ne dok­to­ru­na gi­di­yor. Uma­rım has­ta­lık de­ğil, mev­sim dök­müş­tür saç­la­rı­nı.”