Halkla İlişkiler Dersi 2009Bütünlemeye Hazırlık

evrim2008

Sabırlıyım,bekliyorum:)
Kayıtlı Üye
18 Mart 2009
572
0
1. Kuruluşla ilgili haberlerin, haber olma değerine bağlı olarak medyada ücretsiz olarak yayınlanmasına ne ad verilir?
Özel olaylar
Danışmanlık
Kamu yararına faaliyetler
d.Duyurum
Konu yönetimi

2. Aşağıdakilerden hangisi asimetrik dünya görüşünün temellerinden biri değildir?
Dahili oryantasyon
Etkililik
Seçkinlik
d.Eşitlik
Otoritenin merkezileştirilmesi

3. Türkiye'de halkla ilişkiler alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyan ve TÜHıD (Türkiye Halkla ılişkiler Derneği) tarafından verilen ödülün adı nedir?
Altın Aslan
Altın Portakal
Altın Kuğu
Altın Örümcek
e.Altın Pusula

4. Toplum üyelerinin bilgi düzeylerini, yetenek ve becerilerini arttırmasına yardımcı olması, kitle iletişiminin hangi işlevini açıklar?
Eğlenme
Toplumsallaşma
Tartışma ortamı hazırlama
d.Eğitim
Güdüleme

5. Birincil kaynakları oluşturan tüm birimlere ne ad verilir?
a.Anakütle
Tam sayım
Tesadüfi örnekleme
Odak grup
Tesadüfi olmayan örnekleme

6. ORSA modelinde yer alan uygulama planlamasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Uygulama checklist'i
Operasyon şeması
c.Uygulama yeri
Uygulama takvimi
Raporlama planı

7. Aşağıdakilerden hangisi, bir haberin medyada yer alma şansını arttırmak için dikkate alınması gereken faktörlerden biri değildir?
a.Çağrışım
Farklılık
Cinsellik
Günlük yaşam
Zaman

8. Kurumun yarattığı iletişim araçlarına ne ad verilir?
]Ulusal medya
Kontrol edilemeyen medya
c.Kontrol edilebilen medya
Yerel medya
Paylaşımcı medya

9. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan basılı araçlardan biridir?
a.Raporlar
Sergiler
Sosyal etkinlikler
Festivaller
Fuarlar

10. Extranet nedir?
Intranet sistemine Sanalnet üzerinden ulaşım
Intranet sistemine Yerelnet üzerinden ulaşım
Intranet sistemine içeriden ulaşım
d.Intranet sistemine internet üzerinden ulaşım
Intranet sistemine Fibernet üzerinden ulaşım

11. Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürü sembollerinden değildir?
Semboller ve dil
Hikâyeler ve mitler
c.Haber bültenleri
Kahramanlar ve süperstarlar
Seremoniler

12. Aşağıdakilerden hangisi, kurumların çalışanları ile ilişkilerinde iletişim açısından özen göstermesi gereken evrelerden biri değildir?
a.Kimlik
Ayrılık
Başlangıç
Çalışma
Ödüllendirme

13. Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun nasıl işlediğini açıklamaya yardım eden AERIC modelinin unsurlarından biri değildir?
Bütünleşik iletişim
ılişki
Maruz kalma
d.Kurumsal iletişim
Bağlantı

14. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkiler etkinliklerinin avantajları ve sınırlılıklarından biri değildir?
ınanılırlık
Kontrol
Masraflar
d.Pazarlama
Görünürlük ve erişim

15. Şiddetli bir depremle petrol kuyusunun patlaması, bir işletmenin karşılaşabileceği riskler arasında hangi grup içinde değerlendirilebilir?
Ürün hatası tasarım
b.Doğal afet
Ürüne sabotaj
Endüstri ilişkileri
Çevre sorunları

16. Aşağıdakilerden hangisi kriz planında uyulması gereken aşamalardan biri değildir?
ıletişim kurulması gereken kişilerin listelerinin hazırlanması

Görünürlük analizi
Mesaj geliştirme
Senaryo geliştirme
e.Reklam kampanyası

17. Bir ürün, hizmet veya fikri satmak için reklam, duyurum, doğrudan pazarlama, promosyon, ticari şovlar ve özel olayları kapsayan tüm etkinliklere ne ad verilir?
Duyurum
b.Pazarlama iletişimi
Medya ile ilişkiler
Konu yönetimi
Endüstri ile ilişkiler

18. Durumsal yönetim yaklaşımını kabul eden örgüt kuramcılarının önerdikleri örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Matriks
b.Proje Tipi
Hat
Kurmay
Fonksiyonel

19. Hem öznel hem de yetersiz yargı olarak doğruluğu ya da yanlışlığı açık olmayan değerlendirmeye ne ad verilir?
Kamu
Gündem
c.Kanaat
Oy
Seçim

20. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinde yer alan unsurlardan biri değildir?
a.Programın müşteriye raporlanması
Halkla ilişkiler programının planlanması
Eylem ve çeşitli iletişim faaliyetleri ile halkla ilişkiler programının uygulanması
Programın değerlendirilmesi
Halkla ilişkiler probleminin tanımlanması

21. Aşağıdakilerden hangisi, halkla ilişkiler sürecinde mevcut duruma ilişkin sağlıklı bilgilerin elde edilmesinde kullanılan SWOT analizinin unsurlarından biri değildir?
a.Dengeler
Tehditler
Fırsatlar
Zayıf yönler
Güçlü yanlar

22. Kurumun yarattığı iletişim araçlarına ne ad verilir?
Yerel medya
Kontrol edilemeyen medya
Ulusal medya
Paylaşımcı medya
e.Kontrol edilebilen medya

23. Medyanın, aşağıdaki konulardan hangisine ilgi göstermesi beklenemez?
Ticaret anlaşmaları
Sendika ilişkileri
Bayi toplantıları
Yeni ürünler
e.Kurum içi düzenlenen yarışmalar

24. Aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkilerde yararlanılan araçlardan biridir?
Fibernet
Sergiler
c.Toplantılar
Fuarlar
ış gezileri

25. Kurum içi küçük internet ağına ne ad verilir?
Sanalnet
Fibernet
Yerelnet
Extranet
e.Intranet

26. Kurum içinde bireylerin nasıl davranması, birbirlerini nasıl etkilemeleri gerektiğini biçimlendiren, işlerin nasıl yapıldığını gösteren ortak paylaşılan inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentiler modeline ne ad verilir?
Kriz yönetimi
Kurum kimliği
c.Kurum kültürü
Kurum itibarı
Kurum imajı

27. Aşağıdakilerden hangisi, pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin hedef kitlelerinden biri değildir?
a.Sporcular
Rakipler
Medya
Eski, yeni ve potansiyel müşteriler
Eski, yeni ve potansiyel tüketiciler

28. Aşağıdakilerden hangisi finansal halkla ilişkiler çalışanlarının sorumlu olduğu iletişim etkinliklerinden biri değildir?
Yıllık rapor
Yıllık toplantı
Üç aylık rapor
d.Üç aylık toplantı
Görüşme çağrıları

29. Özellikle hedef kitle ve medya için düzenlenen, ilginç açıklamalar, gösteriler ve faaliyetlerden oluştuğu için haber değeri taşıyan organize olaylara ne ad verilir?
ıtibar yönetimi
Kriz yönetimi
c.Etkinlik yönetimi
Danışmanlık
Duyurum

30. Aşağıdakilerden hangisi, bir kurumun itibarının belirleyicisi olan özelliklerden biri değildir?
Yenilikçilik
b.Dikbaşlı yönetim anlayışı
Finansal mükemmeliyet
Ürünlerin ya da hizmetlerin kalitesi
ıçinde yaşanılan yere ve çevreye karşı sorumluluk

31. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler eylemlerinde RACE'i oluşturan anahtar kavramlardan biri değildir?
Araştırma
Eylem
c.ımaj
ıletişim
Değerleme

32. Halkla ilişkiler deyimi ilk kez hangi ülkede kullanılmıştır?
Fransa
b.Amerika
ıngiltere
Hollanda
Almanya

33. Günümüzde Türkiye'de kaç üniversite halkla ilişkiler eğitimi vermektedir?
10
15
c.27
20
33

34. Aşağıdakilerden hangisi Rogers’a ait yeni bir fikri benimseme süreçlerinden biri değildir?
Farkındalık
ılginin uyandırılması
c.Yer değiştirme
Değerlendirme
Benimseme

35. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sürecindeki aşamalardan biri değildir?
Durum analizi ve problem tanımı
Bulguların yorumlanması
c.Verilerin gruplandırılması
Araştırma hedeflerinin belirlenmesi
Biçimsel olmayan araştırma

36. "Neyi, neden yapmalı ve ne söylemeli?" sorusunun yanıtı, halkla ilişkiler kampanya sürecinde hangi aşamada verilir?
Sorunu saptama
b.Planlama
Kontrol
Değerlendirme
Uygulama

37. Aşağıdakilerden hangisi medya ilişkilerinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Kupür derleme
Basın toplantıları
c.Yıllık oluşturma
Basın gezileri
Basın bültenleri

38. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan organizasyon faaliyetlerinden biri değildir?
Festivaller
Sergiler
c.Yıllıklar
Toplantılar
Fuarlar

39. Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerde sözlü araçlardan biridir?
Afişler
b.ışletme toplantıları
ışletme gazetesi
Çalışan el kitabı
Sergiler

40. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin gelişimini sağlayan dinamiklerden biri değildir?
Toplumdaki değişim, çatışma ve yüzleşmenin artması
b.Reklamların artan maliyeti
21. yüzyılda kamuoyunun gücünün artması
Büyük şirketlerin gelişmesi
ıletişimde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucu insanların farkındalıkları ve düşüncelerinin artması

41. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler proje tipi örgütlenmedir?
Kıdemli proje örgütler
b.Matriks örgütler
Kelebek proje örgütler
Üst proje örgütler
Hat proje örgütler

42. Aşağıdakilerden hangisi yönetim programlarının ve kurum içi iletişimin etkisini belirleyen içsel faktörlerden biridir?
Kalite ve standartlar
b.Kurum kültürü
Tüketicilerin beklentilerindeki değişimler
Rakiplerin faaliyetleri
Yeni teknoloji

43. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin karşılaşabileceği potansiyel risklerden biri değildir?
Ürüne sabotaj
b.Hızlı büyüme
Bilgi sızması
Çevre sorunları
Doğal afetBu soruları e-ögrenme portalını tarayarak hazırladım.Sadece doğru cevabın olduğu şıkkı yazdım.Yanlışlıklar varsa bana bildirirseniz düzeltmeye çalışırım.Bu dersten sınava girecek arkadaşlarıma (5eylülde) başarılar diliyorum.Kolay gelsin...:kahve:
 
Son düzenleme:

Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 3188 gün geçti.

crawford

Cansu'm Canım Kızım.
Kayıtlı Üye
9 Mayıs 2008
1.158
0
canım teşekkürler soruların için.ben . sınıfımda başka soru varsa paylaşırsan sevinirim