ser. piyasa finansal kurumlar ara deneme testi (aöf)

zuzu88

Kuş konuşsa uçarmıydı?
Kayıtlı Üye
4 Temmuz 2008
1.602
1
33
1-Vadesi en çok bir yıla kadar olan fon arz ve talebinin karşı karşıya geldiği piyasalara ne ad verilir?

a) Sermaye piyasası

b) Para piyasası

c) Finansal piyasa

d) Birincil piyasa

e) Uluslararası piyasa

2-Aşağıdakilerden hangisi para piya*sası kurumlarından biridir?

a) Kalkınma bankaları

b) Yatırım bankaları

c) Menkul kıymet borsaları

d) Ticaret bankaları

e) Yatırım tirmaları

3-Türkiye'de finansal varlık (hisse senedi) çıkarma ve bu finansal varlıkları sermaye piyasalarına arz etme yetkisi aşağıdaki şirket türle*rinden hangisine verilmiştir?

a) Limited şirketler

b) Anonim şirketler

c) Kollektif şirketler

d) Komandit şirketler

e) xxx şirketler

4-Finansal varlıkların aracısız alınıp satıldığı piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

a) Birincil piyasa

b) İkincil piyasa

c) Üçüncül piyasa

d) Dördüncül Piyasa

e) Türev finansal varlık piyasası

5-Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların özelliklerinden biri de*ğildir?

a) Paraya çevrilebirlik

b) Bölünebirlik

c) Geri döndürülebirlik

d) Teminat

e) Likidite

6-Bir finansal varlığın alındıktan son*ra tekrar satılabilirle özelliği aşağı*dakilerden hangisi ile ilgilidir?

a) Paraya çevrilebilirlik

b) Böiünebilirlik

c) Likidite

d) Vade

e) Geri dönülebilirlik

7-Aşağıdakilerden hangisi para piya*sası kurumlarından biridir?

a) Kalkınma bankaları

b) Yatırım bankaları

c) Ticaret bankaları

d) Borsalar

e) Aracı kurumlar8-Tüketici kredisi, ev kredisi, kredi kartı gibi hizmetler bankacılığın hangi hizmetleri ile ilgilidir?

a) Global bankacılık

b) Yatırım bankacılığı

c) Kurumsal bankacılık

d) Bireysel bankacılık

e) Elektronik bankacılık

9-Büyük ve tanınmış işletmelerin, bankacılık sistemini atlayarak, kendi teminatsız borç senetlerini ihraç etmelerine ne ad verilir?

a) Finansman bonosu

b) Repo

c) Ters repo

d) Kabul kredisi

e) Spot kredi

10-Bankaların topladıkları tasarrufla*ra ödedikleri faiz ile. kredi olarak verdikleri paralardan elde edilen gelirler arasındaki farka ne ad ve*rilir?

a) Spread

b) Gelir

c) Komisyon

d) Avantaj

e) Faiz

11-Aşağıdakilerden hangisi bankala*rın gerçekleştirdikleri hizmetler*den biri değildir?

a) Havale b)Çek

c) Akreditif açmak

d) Tasarruf toplamak

e) Ticarî mal alım satımı yapmak12-Aşağıdakilerden hangisinin fi*nansman bonusu ihraç etme yet*kisi bulunmamaktadır?

a) Anonim şirketler

b) Limited şirketler

c) Mahallî idareler

d) Kamu iktisadî teşebbüsleri

e) Özel mevzuat uyarınca faaliyet gösteren kuruluşlar

13-Garanti kaydı taşımayan finans*man bonosu aşağıdakilerden han*gisidir?

a) A tipi

b) B tipi

c) C tipi

d) E tipi

e) F tipi

14-Ülkemizde tahvillerin vadesi en az kaç yıldır?

a)1 b)2 c)3 d) 4 e) 5

15-Yatırımcılara, hem faiz elde etme, hem de kâra katılma olanağı sağla*yan tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Güvenceli tahviller

b) Güvencesiz tahviller

c) İpotekli tahviller

d) Ödenim fonlu tahviller

e) Kâra iştirakli tahviller

16-TTK'ya göre, tahvil ve benzeri borçlanma araçlarının ihraç sının aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ödenmiş sermaye + YDF - Zararlar

b) Ödenmiş sermaye + YDF + Kâr Yedekleri - Zararlar

c) Ödenmiş sermaye + YDF + Zarar*lar - Kâr Yedekleri

d) Ödenmiş sermaye - YDF

e) Ödenmiş sermaye + YDF + Kârlar - Zararlar

17-Fiyat ve nominal tutan belirtile*rek, minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilen emir türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Limitsiz emir

b) Limitli emir

c) Küsuratlı emir

d) Kesin emir

e) Piyasa emri

18-Mevcut çıkarılacak hisse senetle*rinden öncelikle satın alma hakkını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

a) Oy kullanma hakkı

b) Rüçhan hakkı

c) Pay alma hakkı

d) Kârdan pay alma hakkı

e) Yönetime katılma hakkı

19-Aracı kurumların veya yatırım bankalarının, danışmanlık hizmeti dışında ihraç edilen menkul kıy*metlere satma garantisi vermeleri durumunda ortaya çıkan satış yöntemi aşağıdakilerden hangisi olmaktadır?

a) Undervvriting

b) Future

c) Swap

d) Dolaylı çıkarım

e) Dolaysız çıkarım

20-Halka sunulmayan ve işletme bünyesinde tutulan hisse senetle*rine ne ad verilir?

a) Hisse senedi

b) Nominal hisse senedi

c) Kasa hisse senedi

d) Aktif hisse senedi

e) Pasif hisse senedi21-Şirketlerin esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla ve yö*netim kurulunun da kararıyla, Türk Ticaret Kanunu'ndaki (TTK) ser*maye artırılmasına ilişkin hüküm*lere tâbi olmaksızın çıkarabilecek*leri azami sermaye tutarı aşağıda*kilerden hangisidir?

a) Esas sermaye

b) Ödenmiş sermaye

c) Ödenmemiş sermaye

d) Öz sermaye

e) Kayıtlı Sermaye

22-Aşağıdakilerden hangisi halka açılmada kullanılan satış yöntem*lerinden biri değildir?

a) Talep toplama yöntemi

b) Sabit fiyatla talep toplama yöntemi

c) Fiyat teklifi alma yoluyla talep top*lama yöntemi

d) Talep toplamaksızın satış yöntemi

e) Borsa dışında satış

23-Öz sermaye toplamının hisse se*nedi sayısına bölünmesiyle bulu*nan değer aşağıdakilerden hangi*sidir?

a) Nominal değer

b) Piyasa değeri

c) İşleyen teşebbüs değeri

d) Defter değeri

e) Gerçek değer

24-Belirli nitelikteki ve miktardaki bir malın veya finansal ürünün, bugünden belirlenen bir fiyattan, gelecekteki bir tarihte teslim edil*mesini veya teslim alınmasını hük*me bağlayan sözleşmelere ne ad verilir?

a) Forvvard sözleşmeler

b) Futures sözleşmeler

c) Swap

d) Opsiyon

e) Swot

25-İki tarafın belirli bir zaman dilimin*deki ödemelerinin karşılıklı olarak değişiminde anlaştıkları finansal işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Forvvard b) Futures c) Svvap d) Opsiyon e) Svvot

26-Aşağıdakilerden hangisi gelecek (futures) sözleşmelerinin özellikle*rinden biri değildir?

a) Sözleşmeler standarttır

b) Organize piyasalarda işlem görür*ler

c) ikincil piyasaları yoktur

d) Takas odası vardır

e) Teminat sistemi vardır

27-Aşağıdakilerden hangisi gelecek (futures) sözleşmelerinin türlerin*den biri değildir?

a) Döviz gelecek sözleşmeleri

b) Faiz gelecek sözleşmeleri

c) Endeks gelecek sözleşmeleri

d) Mal gelecek sözleşmeleri

e) Hisse senedi gelecek sözleşmeleri

28-Ülkemizde 1994 krizinden sonraki yıllarda, türev ürünlerin toplam bilanço dışı yükümlülükler içeri*sindeki payı % kaç olmuştur?

a) 15 b) 25 c) 35 d) 45 e) 5529-Sermaye Piyasası Kurulu kaç yı*lında kurulmuştur?

a) 1980 b) 1981 c) 1982

d) 1983 e) 198430-Aşağıdakilerden hangisi SPK'da görev alanlar arasında yer almaz?

a) Kurul Başkanı

b) Kurul Başkan Yardımcısı

c) Daire Başkanları

d) Daire Başkan Yardımcıları

e) Uzmanlar

1. B 2. D 3. B 4. D 5. D 6. E 7. C 8. D 9. A 10. A 11. E 12. B 13. A 14. B 15. E 16. A 17. B 18. B 19. A 20. C 21. E 22. E
23. D 24. B 25. C 26. C 27. E 28. C 29. C 30. E
 

Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 2643 gün geçti.