Popüler Konu Esmâ-i Hüsna nedir?Faziletleri, Allah'ın 99 ismi ve Anlamlari

MssPARE

🌹 SECDE,..Bizi Yükselten Tek İniştir.🌹
Pro Üye
27 Mart 2019
27.801
96.395
“Esmâ-i Hüsnâ” ne demektir?

İsmin çoğulu olan “esmâ” kelimesi ile “en güzel” anlamındaki “hüsnâ” kelimesinin oluşturduğu bir sıfat tamlaması olan “esmâ-i hüsnâ”, “en güzel isimler” anlamında Yüce Allah’ın isimleri için kullanılan bir terimdir. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.” (Tâhâ, 20/8); “...En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.” (el-Haşr, 59/24) meâlindeki âyetlerde ifade edildiği gibi en güzel isimler Allah’a mahsustur. Çünkü bütün kemâl ve yetkinliklerin sahibi O’dur. O’nun isimleri en yüce ve mutlak üstünlük ifade eden kutsal nitelemelerdir.
Allah Teâlâ’nın (c.c.) Kur’ân’da ve sahih hadislerde geçen pek çok ismi vardır. Kul bu isimleri öğrenerek Allah’ı tanır, O’nu sever ve gerçek kul olur. Kur’ân’da, “En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde O’na o güzel isimlerle dua edin...” (el-A‘râf, 7/180) buyrularak esmâ-i hüsnâ ile dua ve niyazda bulunulması istenmiştir. Esmâ-i hüsnânın birden fazla olması, işaret ettiği zâtın birden çok olmasını gerektirmez, bütün isimler o tek zâta delalet eder: “De ki: İster Allah deyin ister Rahmân deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O’na aittir.” (el-İsrâ, 17/110).

ESMAÜL HÜSNA / ALLAHIN 99 İSMİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

-Peygamber Efendimiz (asm) hiç olmazsa Allah’ın doksan dokuz isminin bilinmesini, bu isimlerin zikredilmesini, tefekkür ile her an hissedilmesini istemiş ve Allah’ın isimlerini anlayarak bilenleri Cennet’le müjdelemiştir.

-Arzumuza uygun bir ismi şefaatçi gibi Esmaül Hüsna zikirlerini çekmek önemlidir. Günahların affedilmesi için “Afuv, Ğafur” gibi isimleri; Hastalığın gitmesi için “Şafi, Muafi” gibi isimleri, dosdoğru yolu bulmak için “Fettah, Hadi” gibi Allahın 99 isimleri zikredilmelidir.

*Esmâ-i hüsnâ Allah için vâcip, câiz ve mümteni‘ olan sıfatları içermesi sebebiyle O’nun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkân verir.

*Esmâ-i hüsnâ Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder ve kullarda saygı hissi uyandırır. Zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap kazandırır.

*Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu için esmâ-i hüsnâ bilgisine sahip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır.
* Esmaül Hüsna'da duaların kabul olması için okunan en etkili zikirler bulunmakla beraber hastaların şifa bulması adına da yararlanılmaktadır.

* Allah'ın 99 ismi, ruhi sıkıntılara iyi gelmesinin yanı sıra nazardan korunmak isteyenlerin de derdine devadır. *Cehennem azabından muhafaza eden ahiret günü geldiğin de sırat köprüsünden kolaylıkla geçmek isteyen müminlerin dilinde düşmeyen isimleri barındırır

*
Allah zikrine devam eden kişinin derecesi hem Allah katında hem de insanlar katında artar. İnsanlar arasında; sevilen, sayılan, sözü geçen kıymetli bir kişi olur. Duaları kabul görür. Nefis şeytanının şerrinden kurtulur

* ruhi hastalıklardan, kalp katılığından, küfürden, maddi ve manevi bataklıktan, nefsin istek ve arzularından kurtulmak, düşmanlarını yenmek, merhamet sahibi olmak, Allah’ın istediği şekilde hayat sürmek, son nefeste imanlı ölmek, kalbin nurlanması, imanlı olması ve şifa bulmak, güç, kuvvet ve rızık kazanmak, gizli sırlara vakıf olmak, hem dünya, hemde ahiret saadetine ermek için zikredilir.


*Kalplere huzur ve sükûn verir, lutuf ve rahmet ümidi telkin eder.


ALLAH’IN 99 İSMİ VE ANLAMLARI

Allah’ın 99 ismi ve anlamları.

1. ALLAH

• Allah kimdir?


Allah; gördüğümüz görmediğimiz, bildiğimiz bilmediğimiz bütün âlemlerin sâhibi ve mâliki, kâinatın yegâne yaratıcısı, her türlü övgüye ve ibâdete lâyık olan yüceler yücesi Rabbimizin doksan dokuz isminin bütün hususiyetlerini kendinde toplayan en kapsamlı özel adıdır.[1] Allah Teâlâ; varlığı zorunlu olandır, bütün övgülere lâyık olandır; birdir, tektir, eşsizdir, doğmamıştır, doğurmamıştır. Varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Hiç bir şeye benzemez; hiç bir şey de O’na benzemez. Her türlü kemâl sıfatlarla muttasıftır, her türlü eksikliklerden yücedir.

Allah ism-i celâli, bütün Esmâ-i Hüsnâ’nın anlamlarını ve husûsiyetlerini kendisinde toplayan, sadece Allah’ın zâtına mahsus bir özel isimdir. Hiçbir varlığa isim olarak verilemez. Arapça da dahil hiç bir dilde herhangi bir kelime “Allah” isminin yerini tutamaz. Bu sebeple hiç bir dile çevrilmez.


2. ER-RAHMÂN

• Rahman ne demek?


Rahmet ve merhamet; acıma, bağışlama, kalp yufkalığı, şefkat ve ihsân anlamlarına gelir. “Rahmân” ve “Rahîm” isimleri, “çok şefkat ve merhamet eden” anlamındadır. Kur’ân’da “Rahmân” ismi elli yedi, “Rahîm” ismi yüz on beş defa Allah’a nisbet edilmektedir.
“Rahmân”, Allah’ın zâtî ismi, “Rahîm” ise fiilî isimlerindendir. “Rahmân”, zâtî ismi olduğundan Allah’tan başkasına isim olarak verilemez. Fiilî isimlerinden olan “Rahîm” ise başkasına isim olarak verilebilir. Allah’ın bu ismi bir kulda tecelli ederse, o kul merhamet kanatlarını bütün yaratıklara açar. Allah’ın rahmeti bütün yaratılmışları kapsar. Rahmetiyle, inanan inanmayan bütün insanlara rızıklarını ve nimetlerini bol bol vermektedir.

Hz. Peygamber Allah’ın rahmetini şöyle anlatır: “Şüphesiz Allah’ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan bir tanesini yaratıklarına vermiştir. Yaratıkların birbirlerine acımaları bu rahmet sebebiyledir. Allah’ın rahmetinin doksan dokuzu kıyâmet günü içindir.”

3. ER-RAHÎM

• Rahim ne demek?

Rahîm
; pek çok merhamet edici, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük nimetler vermek suretiyle mükâfâtlandırıcı anlamındadır.
Rahmân ve rahîm, rahmet kökünden türemiştir. İkisi de Allah’ın engin merhamet ve şefkatini bildirir. Ancak aralarında şöyle bir fark vardır: Rahmân ismi dünyada mü’min kâfir herkesi kuşatmışken, rahîm, sadece inananlara mahsustur. Bu bakımdan Allah, âhirette sadece mü’minlere rahmet ederek, onları cennetine koyacaktır. Rahmân ve rahîm isimleri iki türlü rahmet ifâde eder. Rahmân isminin ifâde ettiği rahmet, hiç bir şarta, kesbe ve irâdeye bağlı olmayarak bahşolunan rahmettir. Bu bütün yaratıkları kapsayan bir rahmettir. Bunda çalışan çalışmayan, itaatli suçlu, inançlı inançsız ayırımı yoktur. Rahîm isminin ifâde ettiği rahmet ise, Rahmân’ın lütfu olan rahmeti iyiye kullanarak çalışanlara bir mükâfât olmak üzere verilen rahmettir. Bu, en az bire ondur. Çalışanın samimiyetine göre yedi yüz katına ve hatta daha fazla katlara çıkabilir. Elbette çalışanla çalışmayan bir olmaz.[11]

4. EL-MELİK

• Melik ne demek?


Melik; görülen ve görülmeyen bütün âlemlerin, bütün kâinatın tek sahibi ve mutlak surette tek hükümdârı demektir. Kendisine ibâdet edilmeye yegâne lâyık olan O’dur. O’nun istediği olur, istemediği olmaz. O, bir şeyin olmasını isterse, sadece “ol” der, o da derhal olur. Olmasını istemediği hiçbir şey de asla varlık sahasına çıkamaz.
Bütün evren, yaratılmış olan her şey, mükemmel bir düzen içerisinde işlemektedir. Asla bir başı boşluk ve düzensizlik yoktur. Bütün idâre tek bir yerden geliyor. O Allah, dünya ve âhiret hayatındaki her şeye gerçek anlamda ve kayıtsız şartsız hâkim ve mâlik olan ve dilediği gibi tasarrufta bulunandır.[12]

5. EL-KUDDÛS

• Kuddüs ne demek?

Kuddûs
; hatadan, gafletten, âcizlikten, her türlü eksiklikten uzak, bütün kemâl sıfatları üzerinde toplamış, bütün övgülerin üstünde olan demektir. Her türlü ayıptan, kusurdan ve ihtiyaçtan uzak olan, her türlü hayır ve bereketin kaynağı olan mübarek zât demektir. Her türlü eksiklikten, lekeden, pastan, kirden son derece temiz demektir...Gördüğümüz görmediğimiz, bildiğimiz bilmediğimiz her şeyi yaratan Allah Teâlâ, kâinâtı akıllara durgunluk verecek bir düzen ile yaratmıştır.[13]

6. ES-SELÂM

• Selam ne demek?


Selâm; her türlü eksiklikten, ayıptan, kusurdan, yaratılmışlara özgü değişim ve yok oluştan münezzeh ve sâlim olan; kullarını her türlü kötülüklerden, tehlikelerden selâmete çıkaran; Cennetteki kullarına selam veren demektir. Allah, gerek dünyada, gerekse âhirette tehlikeye düşen kullarını tehlikelerden kurtarıp selamete çıkarandır geçmektedir.

Hz. Peygamber, her namazdan sonra; “Allah’ım! Sen’sin selâm ve Sen’dendir selâm!” buyurmuştur.[15] Selâm, Esmâ-i Hüsnâ’dan biri olduğu için Müslüman olmayanlara bu lafızla selam verilmez. Müslüman olmayanlar, dua ve esenlik dileği olan “selâm”ı hak etmemişlerdir.

7. EL-MÜ’MİN

• Mümin ne demek?


Mü’min; güven veren, va’dine güvenilen; inananları korku ve endişeden güvende kılan; mü’minlerin îmân ve samimiyetini tasdik eden; mûcizeler vermek suretiyle Peygamberlerinin doğruluğunu isbatlayan; kendisine sığınanları koruyan, emniyetle rahatlandıran demektir.
Allah’ın kullarına en büyük nimetlerinden biri, îmândır. Diğeri, emniyettir. İnsan; canı, malı, ırzı, namusu için her zaman bir endişe ve korku içinde kalsaydı, bu ne büyük bir azap olurdu. Bu isim bir kulda tecellî edince, o kulun kalbine imân iyice yerleşir. O, güvenilir biri olur. Allah Teâlâ, mü’min isminin bir tecellisi olarak inananları korkulardan güvende kılıyor.

8. EL-MÜHEYMİN

• Müheymin ne demek?

Müheymin
; kâinatın bütün işlerini gözetleyip yöneten; bütün yaratıklarını gözetip koruyan; korkulardan emin kılan demektir. Yine kullarına asla zulmetmeyen; her söylediği ve yaptığına güvenilen; bütün kullarını hükmü altına alan; olup biten her şeyden haberdâr olan ve Peygamberi’ne indirdiği vahyin doğruluğuna tanıklık eden; kullarını dâimâ gözetim altında bulunduran; mü’minlere güven, sevgi ve huzur veren demektir.

9. EL-AZÎZ

• Aziz ne demek?

Azîz
; yenilmesi mümkün olmayan gâlip; dengi ve benzeri bulunmayacak şekilde değerli ve şerefli; güçlü ve yenilmez demektir. Allah Teâlâ yegâne güç ve kuvvet sahibi olan mutlak gâliptir. O’nu âciz bırakacak hiç bir güç yoktur. Dilediğini izzetli, şerefli ve üstün kılar.

10. EL-CEBBÂR

• Cebbar ne demek?

Cebbâr
; dilediğini her durumda gerçekleştiren; istediğini zorla yaptırmaya muktedir olan; yaratılmışların halini iyileştiren; parçalanmış, dağılmış ve bozulmuş olanı düzeltip onaran; her şeyi tasarrufu altına alan demektir. Allah Teâlâ, kırılanları onarır, eksikleri tamamlar, her türlü perişanlıkları düzeltir, yoluna koyar. Düzeni bozulan her şeyi düzene koyar. Yaratıklarının ihtiyaçlarını giderir. Yaşama ve rızık sebeplerini sağlar.Kırılan ümitlerin canlanması, şaşırtıcı perişanlıkların iyi hale gelmesi ve yola konması için tek başvuru kaynağının Allah Teâlâ olduğunu bilmeli, yanlış yerlere başvurmamalıdır.

11. EL-MÜTEKEBBİR

• Mütekebbir ne demek?

Mütekebbir
; her zaman ve her yerde büyüklüğünü gösteren; zât ve sıfatlarının mâhiyeti bilinemeyecek kadar ulu, yaratılmışların sıfatlarından yüce olan; azgın ve zâlim insanları mutlak gücüne boyun eğmek zorunda bırakan demektir...Büyüklük ve yücelik, ancak Allah’a mahsustur. İnsan çalışıp çabalamalı büyük adam olmalı, ama asla büyüklenmemelidir. Yaratılmışlar içinde ilk defa kendini büyük gören İblis olmuş ve bu durum onun lanetlenmesine, cehenneme girmesine sebep olmuştur.

12. EL-HÂLİK

• Hâlık ne demek?

Hâlık
; her şeyi yaratan, yoktan var eden demektir. Allah Teâlâ, eşyayı, her hangi bir örneği ve benzeri olmadan yaratandır. Yarattığı her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilir.
Her şeyin varlığını, varlığı boyunca görüp geçireceği halleri bilir, olayları tayin ve tesbit eder, ona göre yaratır. Demek ki hâlık isminin iki anlamı vardır: birincisi; bir şeyin nasıl olacağını tayin ve tesbit etmek, ikincisi, o takdire uygun olarak o şeyi yaratmak, var etmek. Allah Teâlâ, her şeyi ezelde takdir etmiş, takdir ettiklerinin zamanı gelince bunları yaratmış, varlık sahasına çıkarmıştır. O’nun ilim, irâde, takdir ve yaratmasından hiç bir şey uzak kalamaz.

13. EL-BÂRİ

• Bari ne demek?


Bâri’; bir örneği ve maddesi olmaksızın yaratan; evrenin bütün parçalarını âhenkli ve düzenli olarak meydana getiren demektir.
Allah Teâlâ, zât ve sıfatları bakımından yaratılmışlara asla benzemez. Yarattığı her şeyi hiç bir modele bağlı kalmaksızın yarattığı gibi, tam bir uygunluk ve kusursuzluk halinde yaratmıştır. Bir kulda bu isim tecellî edince, o kul yaptığı her şeyi adâletle, hakkâniyetle ve sağlam yapar.

14. EL-MUSAVVİR

• Musavvir ne demek?

Musavvir
; varlıkları çeşitli şekillerde yaratan; yarattığı her varlığa ayrı bir şekil ve husûsiyet veren demektir. Hâlik, bâri’ ve musavvir isimlerinin üçü de yaratıcı anlamındadır. Bunlardan hâlik; bir örneği, eşi, benzeri olmaksızın ilk defa yaratan demektir. Bâri’; yarattığı şeyi düzgün yaratan, yarattığı canlıları, organları yerli yerinde, uyumlu yaratan demektir.

Musavvir de; yarattığı her şeye ayrı bir şekil, biçim ve husûsiyet veren demektir. Yeryüzünde bulunan milyarlarca insanın her bir organının bir diğerine benzemeyişi, Allah’ın yaratıcılığının mükemmelliğine delildir. Bu isimden nasip alan kullar, Allah’ın yarattığı her şeye hayranlıkla ve ibretle bakarlar.

15. EL-ĞAFFÂR

• Ğaffar ne demek?


Gaffâr; dâimâ affeden; kullarının günahlarını örten, ayıp ve kusurlarını bağışlayan; tekrarlanan günahları bağışlayan; mağfireti, bağışlaması sonsuz olan demektir. Mânevî kirlerden, günahlardan temizlenmek için Allah Teâlâ’ya istiğfar etmeli, mağfiret ve bağışlanma dilemeliyiz

16. EL-KAHHÂR

• Kahhar ne demek?

Kahhâr
; yenilmeyen, yegane gâlip demektir. Allah Teâlâ, her şeye, her istediğini yapacak şekilde gâlip ve hâkimdir. Kuvvet ve kudretiyle her şeyi içinden ve dışından kuşatmıştır. O’na karşı her şeyin boynu büküktür. Dilediğini istediği anda yok ve helak eder.

17. EL-VEHHÂB

• Vehhab ne demek?


Vehhâb; karşılık beklemeden bol bol veren; hibesi ve lütfu çok olan demektir. Allah Teâlâ, bağışı çok olandır, karşılıksız verendir, nimetlerinin ardı arkası kesilmeyendir. İnanan inanmayan ayırımı yapmaksızın bütün kullarına nimetlerini bol bol verendir. Rahmeti gereği lütfu bol olan ve hayırlı işlerde başarıya ulaştırandır.

18. ER-REZZÂK

• Rezzak ne demek?


Rezzâk; bedenlerin ve ruhların gıdasını, bütün yaratıklarının rızkını yaratıp veren demektir. Allah Teâlâ, yarattığı bütün yaratıklarının rızkına kefildir. Yerde, gökte, yer altında, denizde vb. nerede canlı varsa hepsinin rızkını yaratan Allah Teâlâ’dır.Hepsinin rızkını tam vaktinde ve unutmadan verir. Ancak insanlara, yarattığı rızıkları meşrû yoldan arayıp bulmalarını emretmiştir. Bu isimden nasip alan kul, rızkın değil, Rezzâk’ın peşinden koşar. Her nimette O’nu hatırlar. Allah’ın cömertliğine hayran kalır

19. EL-FETTÂH

• Fettah ne demek?

Fettâh
; iyilik kapılarını açan; hakemlik yapan; bütün anlaşmazlıklarda hakemlik yaparak mutlak adâleti gerçekleştiren; zulme uğrayanlara yardım eden; mü’min kullarını zafere ulaştıran; mü’minlere mânevî kapıları açıp kalplerden kederleri gideren; her derde çare bulan; her türlü engelleri kaldıran demektir.
Allah Teâlâ, yürekten, tasaları, kederleri giderendir. İnsanı sıkıntılardan kurtarıp göğsüne genişlik verendir. Anlaşılması zor ilimlerin üzerindeki zorluğu gidererek anlaşılmasını kolaylaştırandır. Allah, insana hidâyet yollarını açar.

20. EL-ALÎM

• Alim ne demek?


Alîm; hakkıyla bilen demektir. Allah Teâlâ, zaman ve yer kaydı olmaksızın büyük küçük, gizli açık her şeyi bilendir. Olmuşu, olanı, olacağı en mükemmel bir şekilde bilir. Hiç bir şey O’nun bilgisi dışına çıkamaz. O’nun bilemeyeceği bir şey düşünmek mümkün değildir.

21. EL-KÂBID

• Kabıd ne demek?


Kâbıd; rızkı daraltan; canlıların ruhlarını alıp hayatlarına son veren demektir. Allah Teâlâ, istediğini sıkar, daraltır; istediğini genişletir. İstediğinden verdiği zenginliği, çoluk çocuğu, hayat zevkini, gönül ferahlığını alıverir. ihsânettiği şeyleri daraltır, azaltır. Güneşin doğmasıyla karanlığı giderir. Kuşlara gökyüzünde uçma imkânı verir, onları düşmekten korur. Bu ismi “Bâsıt” ismiyle beraber değerlendirmelidir.

22. EL-BÂSIT

• Basıt ne demek?


Bâsıt; rızkı genişleten; ruhları bedenlerine dağıtan demektir. Allah Teâlâ, kulunu darlıktan çıkaran, sıkıntıdan kurtarandır. İlâhî imtihanın gerçekleşmesi için bazan sıkar, bazan genişletir. Bazan darlık, sıkıntı verir. Bazan bolluk, rahatlık, huzur verir. Bu ismi, “Kâbız” ismiyle beraber değerlendirmelidir.

23. EL-HÂFİD

• Hafid ne demek?


Hâfid; alçaltan; zillete düşüren; yukarıdan aşağıya indiren demektir. Allah Teâlâ, kâfirleri, zâlimleri, zorbaları alçaltır; mü’minleri, dostlarını yükseltir. İstediği kulunu yukarıdan aşağıya atıverir. En yüksek mertebelerden en aşağı mertebelere indiriverir. Allah’ın düşürdüğünü hiç kimse yükseltemez, yükselttiğini de hiç kimse alçaltamaz. Bu ismi “Râfi’” ismiyle beraber değerlendirmelidir.

24. ER-RÂFİ

• Rafi ne demek?


Râfi’; yücelten, yükselten, yukarı kaldıran, şeref veren demektir. Allah Teâlâ, dilediği kuluna şeref bahşederek yükseltir, diğer kullarından üstün kılar. Dilediğini zengin kılar, şerefli kılar, saygıdeğer kılar. Dilediğine îmân bahşeder, sâlih ameller işlemesine ve cennetine girmesine imkân verir. Bu ismi, “Hâfid” ismiyle beraber değerlendirmelidir. Râfi’; dostlarının tâat ve amellerini kabul edip kendisine yaklaştıran, dünyada şerefli kılan demektir. Hâfid de; kendisine itâat etmeyenleri kendisinden uzaklaştıran, mertebelerini düşüren demektir

25. EL-MUİZZ

• Muizz ne demek?


Muizz; üstün kılan, izzet ve şeref veren; mülkü dilediğine veren demektir. Allah Teâlâ, kendisine inananları yükseltir, şereflendirir, başkalarına üstün kılar. Îmân ehli, Allah’ın azîz ve değerli kıldığı kimselerdir. “Muizz” ismini “Müzill” ismi ile beraber değerlendirmelidir

26. EL-MÜZİLL

• Müzill ne demek?


Müzill; zillete düşüren, hor ve hakir kılan, rezil ve perişan eden, alçaltan demektir. Gönülleri dünya hırsı ile yanıp tutuşan kişiler, Allah’ın zelil kıldıklarıdır. Bunların şiarı dünya çıkarı için nefsini alçaltmaktır. Bunlar yarın Allah’ın huzuruna yüzleri kararmış olarak çıkacaklardır. “Müzill” ismini, “Muizz” ismi ile beraber değerlendirmelidir

27. ES-SEMÎ

• Semi ne demek?


Semî’; sonsuz işiten, her türlü kısıtlamadan yüce olarak gizli açık her şeyi işiten; işitilecek şeyler kendisine gizli kalmayan; dilek, dua ve yakarışları kabul eden demektir. Allah Teâlâ, ister açık, ister gizli bütün sesleri, fısıltıları işitir. Kendisine içinden hamd edenin hamdini işiterek onu mükâfâtlandırır. Dua edenlerin dualarını kabul eder. Allah’ın işitmesi kullarınki gibi kulak ve ses gibi bazı vasıtalarla değildir.

28. EL-BASÎR

• Basir ne demek?


Basîr; sonsuz görücü; her şeyi gören, bilen; kendisinden hiç bir şey saklanamayan demektir. Allah Teâlâ’nın görmesi de işitmesi ve diğer isim ve sıfatları gibi sonsuzdur. Her hangi bir organ ve vasıta ile değildir. Görme konusu olan her şeyi görür. Açıkta olanları gördüğü gibi gizli olanları da görür. Dışımızı gördüğü gibi içimizi de görür. O hâlde devamlı bir şekilde Rabbimiz tarafından görüldüğümüzü ve gözetlendiğimizi unutmamamız, buna göre söz ve davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekir.

29. EL-HAKEM

• Hakem ne demek?


Hakem; hükmeden, hakkı yerine getiren; hüküm yetkisi kendisine ait olan; son hükmü verecek olan demektir. Allah Teâlâ, hâkimdir. Her şeyin hükmünü O verir. Verdiği hükmü tamamiyle yerine getirir. O’nun hükmünü engelleyecek, bozacak, değiştirecek, geri bıraktıracak hiç kimse yoktur. Kıyâmet gününde Allah Teâlâ hükmünü verecek, adâlet tam olarak gerçekleşecek ve herkes hak ettiğinin karşılığını tam olarak alacaktır. Hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmayacaktır.

30. EL-ADL

• Adl ne demek?


Adl; mutlak adâlet sahibi, çok adâletli, asla zulmetmeyen; her şeyi yerli yerine koyan demektir. Allah Teâlâ, çok adâletlidir. Hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapmaz. Herkes neyi hak ettiyse, herkese hakkını tam olarak verir. Yaptığı her şey, akla, mantığa, hikmet ve maslahata uygundur. Bu isimden nasip alan kul, zulmün her çeşidinden kaçınır; kendi aleyhine bile olsa adâletten ayrılmaz.

31. EL-LATÎF

• Latif ne demek?


Latîf; yaratılmışların ihtiyaçlarını en ince ayrıntıya varıncaya kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan; kullarına yumuşaklıkla, lütuf ve ihsânıyla muâmele eden demektir. Allah Teâlâ, kullarına iyilik ve merhamet edendir. Fiillerini yumuşaklıkla gerçekleştirendir. Sonsuz lütuf ve kerem sahibidir. Kendisine gizli olan hiç bir şey yoktur

32. EL-HABÎR

• Habir ne demek?


Habîr; her şeyi bilen, her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdâr olan demektir. Allah Teâlâ, yerde ve gökte, bütün evrende olan gizli açık her şeyden haberdârdır. O’nun bilemeyeceği bir şey düşünmek mümkün değildir. Bu bakımdan yaptığımız her şeyi Allah’ın bildiğini düşünerek yapmalıyız.

33. EL-HALÎM

• Halim ne demek?


Halîm; suçluların cezasını vermeye gücü yettiği hâlde cezalandırmayıp onlar hakkında yumuşak davranan, cezalarını geriye bırakan; acele ve kızgınlıkla muâmele etmeyen demektir. Allah Teâlâ, günahları yüzünden kullarına olan lütuf ve ihsânını esirgemez. İyi olsun kötü olsun bütün kullarını rızıklandırır; belâ ve âfetlerden korur. Acelecilikle ve kızgınlıkla davranmaz. Çok yumuşak davranır. Ceza vermekte acele etmez. Süre tanır, ama ihmal etmez.

34. EL-AZÎM

• Azim ne demek?


Azîm; büyük, yüce, ulu demektir. Allah Teâlâ, zât ve sıfatları bakımından en büyüktür. Mutlak ve ekmel büyüklük Allah’a mahsustur. O, hiç bir şekilde âciz bırakılmayacak olan Kâdir-i mutlaktır. Akıl, O’nun büyüklüğünü idrâkten âcizdir.

35. EL-GAFÛR

• Gafur ne demek?


Gafûr; günahları bağışlayan; affeden demektir. Allah Teâlâ, bağışlaması bol olandır. Kulun günahı ne kadar çok olursa olsun Allah Teâlâ, bunları meydana çıkarıp kulunu rezil ve rüsvay etmez, bunları örter ve gizler. Kulun, işlediği gü nahları ve suçları bağışlar. Sonsuz mağfiret edici ve bağışlayıcıdır. Bu isimden nasip alan kul, daima istiğfâra yönelir. Şahsına yapılan haksızlıkları bağışlar. Kin tutmaz.


36. EŞ-ŞEKÛR

• Şekur ne demek?


Şekûr; az iyiliğe çok mükâfât veren; kendi rızası için yapılan iyilikleri fazlasıyla mükâfâtlandıran demektir. Allah Teâlâ, kulların işlediği ibâdet ve iyilikleri fazlasıyla karşılayandır. Kul, Allah’ın verdiği nimetlere şükürle karşılık vermelidir. Kul şükrederse, Allah onun şükrünü karşılıksız bırakmaz, fazlasıyla mükâfâtlandırır

37. EL-ALİYY

• Aliyy ne demek?


Aliyy; pek yüce, pek yüksek demektir. Allah Teâlâ, insan tasavvurunun tahayyül edeceği her şeyden daha büyük, daha yüce ve daha yüksektir. İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından O’ndan daha yüce bir varlık yoktur. O’nun yüksekliği cisimlerin sahip olduğu türden değildir. Yücelik ve üstünlük bakımındandır.

38. EL-KEBÎR

• Kebir ne demek?


Kebîr; büyük ve ulu demektir. Allah Teâlâ, her hususta insanların kavrayamayacağı kadar ulu ve büyüktür. Zâtının ve sıfatlarının mâhiyeti bilinemeyecek kadar uludur. Mutlak büyüktür. Kudret ve hükümranlığı sınırsızdır. Hiç bir şeye muhtaç değildir. Yaratılmışlara benzemez. O’nun büyüklüğü, mekâna bağlı bir büyüklük değildir. O, bundan münezzehtir.

39. EL-HAFÎZ

• Hafiz ne demek?


Hafîz; koruyup gözeten; kendisinden gizli hiç bir şey olmayan demektir. Allah Teâlâ, evrenin düzenini koruyup sürdürendir. Her şeyi eksiksiz kaydedip hesaba çekmek üzere koruyandır. İnsanların niyetlerini ve bütün sırlarını bilendir. İnsanların söz ve hareketlerini melekler aracılığıyla tesbit ve tescil ettirendir. Dostlarını kötülüklerden koruyandır.

40. EL-MUKÎT

• Mukit ne demek?


Mukît; yaratılmışların her türlü gıdalarını yaratıp veren; her şeye gücü yeten ve koruyan demektir. Allah Teâlâ, bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp verendir. Yarattığı bütün canlılara ne kadar ömür takdir etmişse ona göre rızıklarını da tayin ve takdir etmiştir. Herkesin rızkı bellidir. Herkes kendi rızkını yer, kimse kimsenin rızkını yemez.

41. EL-HASÎB

• Hasib ne demek?


Hasîb; kullarına yeten; onları hesaba çeken demektir. Allah Teâlâ, herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin bütün ayrıntılarıyla hesabını iyi bilendir. Bütün kullarını yaptıklarından dolayı veya yapmaları gerekenleri yapmadıklarından dolayı çok ayrıntılı bir şekilde hesaba çekecek ve herkesin hak ettiğini tam olarak verecektir

42. EL-CELÎL

• Celil ne demek?


Celîl; azamet ve ululuk sahibi demektir. Allah Teâlâ, bütün sınırlama ve benzerlikleri aşan bir yüceliğe sahiptir. Değer ve mertebece en yüce olandır. Mü’minleri yücelten, amellerini kabul edip mükâfâtlarını artırandır. O, zât, sıfat ve fiilleri itibariyle en büyüktür. O’nun büyüklüğü hacim itibariyle değildir; şân, şeref ve yücelik itibariyledir.

43. EL-KERÎM

• Kerim ne demek?


Kerîm; ihsânı, in’âmı, lütfu, keremi bol olan, sonsuz cömert demektir. Allah Teâlâ, her türlü faziletin sahibidir. Hiç bir karşılık beklemeden verendir. Yardımı ve ikrâmı sonsuz ve sınırsızdır. Muktedirken, affedendir. Va’dini yerine getirendir. Kendisine sığınanı yüz üstü bırakmayandır. Az da olsa işlenen iyi ameli kabul eden, karşılığını fazlasıyla verendir. Bu isimden nasip alan kul, cimriliğin her çeşidinden kurtulur. Allah’ın kendisine verdiği nimetleri diğer kullarıyla paylaşmasını bilir. Şahsiyetini zedeleyecek her türlü rezillikten kurtulur.

44. ER-RAKÎB

• Rakib ne demek?


Rakîb; her şeyi gözetleyip denetleyen; kontrol eden demektir. Allah Teâlâ, yaratıklarından bir an bile gâfil değildir. Kim ne yaparsa onu görür ve bilir. Hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz. Bütün varlıklar üzerinde gözcüdür, gözetleyicidir. Bütün işler O’nun denetimi ve gözetimi altında meydana gelmektedir. O, bütün olan bitenlere şahittir. Herkese yaptığının karşılığını verir.

45. EL-MUCÎB

• Mucib ne demek?


Mucîb; kendine yalvaranların isteklerini veren; kullarının dileklerine ve dualarına karşılık veren demektir. Allah Teâlâ, kullarına, onlardan daha yakındır. Kendine yalvaranları işitir, bilir ve onların isteklerini verir. İnsanın duâya şiddetle ihtiyacı vardır. Duâ, bir bakıma ibâdettir. Duâdan mahrum kalmamak lazımdır.

46. EL-VÂSİ

• Vasi ne demek?


Vâsi’; ilmi ve merhameti her şeyi kuşatan demektir. Allah Teâlâ, kullarına bolca ihsân eden, rızıklarını genişletendir. Allah ilim, lütuf ve ihsânı ile her şeyi kuşatmıştır. Nimetlerinin bir kısmı fayda sağlayan türden, diğer bir kısmı da zararları gideren türdendir.

47. EL-HAKÎM

• Hakim ne demek?


Hakîm; hikmet sahibi demektir. Allah Teâlâ, yaptığı her şeyi yerli yerince, eksiksiz ve tam yapar. En üstün bir ilim sahibidir ve yaptığı her şey mutlaka bir hikmete mebnîdir; hikmetsiz asla iş yapmaz. Bütün emirleri insanların yararına olduğu gibi bütün yasakları da insanların zararınadır.

48. EL-VEDUD

• Vedud ne demek?


Vedûd; çok seven ve çok sevilen; sevilmeye lâyık olan demektir. Allah Teâlâ, sâlih kullarını sever, sâlih kulları da Allah’ı sever. Sâlih kullarından râzıdır. Allah yaratılmış bütün varlıkların hayrını ister. Bu nedenle onlara ihsân ve ikrâmlarda bulunur. Sevilmeye en çok lâyık olan da O’dur. Her mü’minin hedefi Allah dostluğunu kazanabilmek olmalıdır. Bunun için her türlü fedakârlığa katlanmalıdır. Bu isimden nasip alan kul, hem Allah adına herkesi, her şeyi sever; hem de herkes tarafından sevilir.

49. EL-MECÎD

• Mecid ne demek?


Mecîd; şânı büyük, yüksek; lütuf ve ikrâmı bol demektir. Allah Teâlâ, her türlü eksikliklerden yücedir. Şânı büyüktür. Lütuf ve keremi çoktur. Her türlü övgüye lâyıktır. Affı, ihsânı, rahmeti ve yardımı sonsuzdur. Nimetleri saymakla bitmez.

50. EL-BÂİS

• Bais ne demek?


Bâis; ölüleri dirilten, Peygamber gönderen demektir. Allah Teâlâ, öldükten sonra diriltendir. İnsanlar ölüp toprak olduktan sonra onları diriltecek, kabirlerinden çıkaracak, mahşerde toplayacak, çok ayrıntılı bir şekilde hesaba çekecektir. Allah Teâlâ, aynı zamanda insanlara doğru yolu göstermek üzere Peygamberler gönderendir. Peygamberlere uyanlar kurtulacak, uymayanlar azâbı hak edeceklerdir.

51. EŞ-ŞEHÎD

• Şehid ne demek?


Şehîd; her zaman, her yerde hazır olan; her şeye şâhit olan; kendisine hiçbir şey gizli olmayan demektir. Allah Teâlâ, her şeyi bilendir. İlminden hiç bir şey gizli olmayandır. Allah, açıkta olanları da bilir, gizli olanları da bilir. O, her şeye şâhittir. Âhirette herkese halini bildirecektir.

52. EL-HAKK

• Hakk ne demek?


Hak; varlığı gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran; varlığı ve ilâhlığı kesin olan, hükmünün gereğini yerine getiren demektir. Allah Teâlâ, varlığı ve ilâhlığı kesin olan, inkârı mümkün olmayandır. O’nun zâtı yokluğu kabul etmediği gibi bir değişikliği de kabul etmez. Hükmünün gereğini yerine getirendir. Ezelî ve ebedî olandır. Değişmeksizin varlığı devam edendir. Varlığı fiilen gerçek olandır yani sadece zihinde değil, zihnin dışında da var olandır.

53. EL-VEKÎL

• Vekil ne demek?


Vekîl; işlerini kendisine bırakanların işlerini en mükemmel bir şekilde yapan; kendisine güvenilip dayanılan demektir. Allah Teâlâ, her bakımdan insanın güvenip dayanacağı varlıktır. En güzel vekildir, en büyük vekildir. Yarattığı bütün varlıkların işlerini idare edendir. Allah Teâlâ, elinden geleni yaptıktan sonra işini Allah’a havale edeni, mükâfâtlandırır.

54. EL-KAVİYY

• Kaviyy ne demek?


Kaviyy; pek güçlü; gücü her şeye yeten demektir. Allah Teâlâ, tam bir kudret sahibidir. Gücü, kuvveti sonsuzdur; bitmez, tükenmez. Bir sınıra sığmaz, ölçüye gelmez. Nicelik ve nitelik bakımından üstün kudrete sahiptir. Gücünün yetmeyeceği bir şey düşünülemez. O, her şeyi etkiler, ama hiç bir şey O’nu etkileyemez

55. EL-METÎN

• Metin ne demek?


Metîn; sonsuz kudrete sahip; son derece güçlü, kuvvetli; dayanıklı, sağlam demektir. Allah Teâlâ, sonsuz bir güce sahiptir. Fiillerinden dolayı zatına her hangi bir zorluk ve yorgunluk ilişmez. Kuvveti azalıp gevşemez. Hiçbir şey O’nu âciz bırakamaz. Hiç kimsenin yardımına da muhtaç değildir. Allah’ın “Kaviyy” ismi, kudretinin kemâlini ifâde eder. Bütün nesne ve olayları etkileyendir. “Metîn” ismi, kuvvetinin şiddetini bildirir. Dıştan gelebilecek hiç bir etkiyi kabul etmeyendir.

56. EL-VELİYY

• Veliyy ne demek?


Veliyy; dost ve yardımcı demektir. Allah Teâlâ, sevdiği kullarının dostudur. Onlara yardım eder; sıkıntılarını, darlıklarını giderir; ferahlık verir. Dünya ve âhiret işlerinde başarıya ulaştırır. Mü’minlerin yardımcısı ve koruyucusudur. Allah’tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur.

57. EL-HAMÎD

• Hamid ne demek?


Hamîd; övülmeye lâyık olan demektir. Allah Teâlâ, bütün isimleri, sıfatları ve fiilleriyle övülmeye tek lâyık olan zâttır. Bütün varlığın diliyle övülen ve şükredilendir. Allah Teâlâ, bizâtihî övülmeye lâyık olandır. Aynı zamanda insanların işledikleri iyi fiiller sebebiyle onları över ve mükâfâtlandırır

58. EL-MUHSÎ

• Muhsi ne demek?


Muhsî; sonsuz ilmiyle her şeyin sayısını bilen, her yapılanı bir bir sayan demektir. Allah Teâlâ, sonsuz ilmi ile her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilendir. O’nun ilminden hiç bir şey hariç kalamaz. Bütün amellerin sayısını bilir, kıyâmet günü bunların hepsinin karşılığını verir. Hiç birini unutmaz ve atlamaz.

59. EL-MÜBDİ

• Mübdi ne demek?


Mübdi’; yaratıkları maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan demektir. Allah Teâlâ, kâinâtı yaratırken daha önce bir benzeri ve örneği olmaksızın yaratmıştır. İşte esas yaratma denilen, ilk maddesi, örneği olmaksızın yaratmadır. Bu, yoktan var etmedir ve Allah’a mahsustur.

60. EL-MUÎD

• Muid ne demek?


Muîd; yaratılmışları öldürdükten, yok ettikten sonra tekrar yaratan; öldükten sonra dirilten demektir. Allah Teâlâ, ilk defa yarattığı bütün insanları öldürecek, sonra tekrar diriltecek ve dünya hayatlarındaki inanç ve amellerinden hesaba çekecektir. Hayat, sadece dünya hayatından ibaret değildir. Tekrar bir hayat vardır ki gerçek ve devamlı hayat budur. İnsanlar buna göre hareket etmelidir

61. EL-MUHYÎ

• Muhyi ne demek?


Muhyî; can veren, yaşatan demektir. Allah Teâlâ, can bağışlayan, sağlık verendir. Ölüleri diriltendir. Ölü beldeleri gökten indirdiği su ile canlandıran, yeryüzünü bitkilerle donatandır. İlk olarak yaratan, can veren Allah, öldükten sonra tekrar hayat vermeye kâdirdir. Ölü kalpleri ilâhî hidâyet ve marifetle canlandırandır.

62. EL-MÜMÎT

• Mümit ne demek?


Mümît; öldüren, canlının hayatına son veren demektir. Allah Teâlâ, canlılara hayat verdiği gibi, ezelî ilmindeki takdire göre vakti gelince bu hayatlara son verendir. Fânî hayat, doğumla başlar, ölümle biter. Hayat dediğimiz ruhla cesedin birleşmesidir. Ölüm ise ruhun cesedden ayrılmasıdır. Ruh, ölmez. Başka bir hayatla devam eder. Kul için, ölüm sonrası başlayacak yeni ve devamlı hayata iyi hazırlık yapmak mühimdir.

63. EL-HAYY

• Hayy ne demek?


Hayy; diri, canlı olan; ölmek şânından olmayan demektir. Allah Teâlâ, bütün hayatların kaynağıdır. Hep diridir. Allah’ın hayy (diri) oluşu, yaratılmış varlıklarda olduğu gibi organik bir canlılık değildir. Hiç bir şeyden gâfil olmayan, hata yapmayan, kâinâtta kendisinden hiç bir şey gizli olmayan demektir.

64. EL-KAYYÛM

• Kayyum ne demek?


Kayyûm; her şeyin varlığı kendisine bağlı olan; kâinatı idare eden demektir. Allah Teâlâ, bizzât kâim ve mevcut olup kimseye muhtaç değildir. Ezelî ve ebedîdir. Her şeyin varlık kazanması ve varlığını devam ettirmesi ancak Allah’ın yaratması, maddî mânevî ihtiyaçlarını gidermesi ve korumasıyla mümkündür. Yeri, gökleri ayakta tutan O’dur.

65. EL-VÂCİD

• Vacid ne demek?


Vâcid; istediğini istediği zaman bulan; hiç bir şeye muhtaç olmayan demektir. Allah Teâlâ, dilediği şeye sahip olur. Bu hususta bir engelle karşılaşmaz. Bir şeyi ele geçirmek istediğinde zaman kollamaya, tedbir almaya, tuzak kurmaya ihtiyacı yoktur. İstediği, istediği zaman O’nun huzurundadır. Bütün yaratıklar O’nun emri ve tasarrufu altındadır.

66. EL-MÂCİD

• Macid ne demek?


Mâcid; şânı ve kadri büyük; kerem ve cömertliği bol demektir. Allah Teâlâ, yardımı, ihsânı bol olandır. O’nun kullarına olan kerem ve cömertliği ifâdeye sığmaz, ölçüye gelmez. Bir taraftan kullarını iyi işler yapmaya muvaffak kılar; öbür taraftan onları güzel sıfatlara sahip olduklarından över.

67. EL-VÂHİD

• Vahid ne demek?


Vâhid; bir olan, tek olan; zâtında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde asla ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan demektir. Allah Teâlâ, tektir, bölünüp parçalara ayrılmaz. Benzeri yoktur. Allah’ın bir olması sayı bakımından değildir, büyüklük ve yücelik açısındandır. O, bölünmesi ve artması mümkün olmayan tek bir varlıktır.

68. ES-SAMED

• Samed ne demek?


Samed; her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin hiç bir şeye muhtaç olmadığı; ihtiyaçların giderilmesi ve ızdırapların dindirilmesi için başvurulacak tek merci demektir. Allah Teâlâ, yaratıkların her türlü ihtiyaçlarını gidermek için başvurdukları tek başvuru kaynağıdır. Her türlü yaratığın her türlü ihtiyacını en mükemmel bir şekilde karşılar ve giderir. Kendisi ise hiç bir şeye muhtaç değildir.
69. EL-KÂDİR

• Kadir ne demek?


Kâdir; her şeye gücü yeten; kudret sahibi demektir. Allah Teâlâ, istediğini, istediği gibi yapmaya gücü yetendir. Her şeyi takdir eden, planlı ve ölçülü yapandır. Hiçbir şey O’nu âciz bırakamaz. Âlem, mutlak irâde ve kudrete sahip olan Allah tarafından yaratılmıştır.

70. EL-MUKTEDİR

• Muktedir ne demek?


Muktedir; tam bir kudret sahibi; her şeye gücü yeten demektir. Allah Teâlâ, kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf edendir. O’nun “Kâdir” oluşu, istediğini, istediği anda ve istediği şekilde yaratma gücüne sahip olması demektir. “Muktedir” olması ise, bilfiil gücünü yarattıklarında göstermesidir.

71. EL-MUKADDİM

• Mukaddim ne demek?


Mukaddim; istediğini öne alan, ileri geçiren demektir. Allah Teâlâ, dilediği şeyi veya kimseyi öne alan, önde bulundurandır. Allah’ın daveti geneldir. Fakat hidâyet ettikleri davete uyar, ileri gider. Hidâyet etmedikleri geri kalır. Allah’ın emir ve yasakları bütün kullar içindir. Fakat Allah’ın muvaffak ettikleri bunlara uyar, yükselir; muvaffak etmedikleri geride kalır. O hâlde hem akıl ve irâdemizi Allah’a îmân ve itâat yönünde kullanmalı, hem de Allah’tan hidâyet istemelidir. “Mukaddim” ismi, “Muahhir” ismiyle beraber değerlendirilmelidir.

72. EL-MUAHHİR

• Muahhir ne demek?


Muahhir; istediğini geri koyan, arkaya bırakan demektir. Allah Teâlâ, hikmeti gereği geri bırakılması gerekenleri geri bırakır. “Mukaddim” ismi ile ilgili açıklamalarımız “Muahhir” ismi ile de ilgilidir. Esasen bu iki isim beraber değerlendirilmelidir. Bazan Allah Teâlâ, kulların istediklerini bir hikmeti gereği geri bırakır. İmtihan dünyasında olduğumuzu unutmamamız gerekir

73. EL-EVVEL

• Evvel ne demek?


Evvel; ilk; varlığının başlangıcı olmayan demektir. Allah Teâlâ, bütün varlıklardan öncedir. Varlığının bir evveli, başlangıcı yoktur. O, kadîmdir, ezelîdir. Varlığı kendi zâtıyladır. Bütün varlıklar varlığını O’ndan almaktadır. Yaratmayı başlatan O’dur. “Evvel” ismini “Âhir” ismiyle beraber değerlendirmelidir.

74. EL-ÂHİR

• Ahir ne demek?


Âhir; varlığının sonu olmayan demektir. Allah Teâlâ, varlığı devamlı olandır. Varlığının başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. Allah, eşyanın evveli olması bakımından “Evvel”dir. Eşyanın sonu Allah’tan olması bakımından da “Âhir”dir. “Âhir” ismini, “Evvel” ismiyle beraber değerlendirmelidir

75. EZ-ZÂHİR

• Zahir ne demek?


Zâhir; varlığı apaçık demektir. Allah Teâlâ, varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delil bulunması açısından aşikârdır. Her şeyin üstünde olan, her şeyden yüce olandır. Allah’ın varlığı o kadar açıktır ki insanın gördüğü her şey, ibret nazarıyla baktığı takdirde onu, Allah’a götürür. “Zâhir” ismi, “Bâtın” ismiyle beraber değerlendirilmelidir

76. EL-BÂTIN

• Batın ne demek?


Bâtın; zâtının görülmesi ve mâhiyetinin bilinmesi açısından gizli demektir. Allah Teâlâ, gizlidir. Çünkü O, gözle görülemez, künhüyle bilinemez. İnsan, her şeyiyle sınırlıdır. Allah ise, sınırsızdır. Sınırlı olan sınırsız olanı idrâk ve ihâta edemez. “Bâtın” ismi, “Zâhir” ismiyle beraber değerlendirilmelidir.

77. EL-VÂLÎ

• Vali ne demek?


Vâlî; kâinatın tek hâkimi, yöneticisi demektir. Allah Teâlâ, bu büyük evreni ve her an meydana gelen bütün olayları tek başına yönetendir. Yaratıkların işlerini yerine koyandır. Bütün varlıkların tek hükümdârı olup onlar üzerinde istediği şekilde tasarrufta bulunandır. Dirilten ve öldüren O’dur. Hiç bir şey O’nun tasarrufunun dışında kalmaz.

78. EL-MÜTEÂLÎ

• Müteali ne demek?


Müteâlî; izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce demektir. Allah Teâlâ, yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan yücedir. Zât, sıfat ve fiilleri açısından yaratılmışlara benzemekten, denk ve ortağı bulunmaktan yücedir.

79. EL-BERR

• Berr ne demek?


Berr; iyilik ve bahşişi çok olan; va’dini yerine getiren demektir. Allah Teâlâ, kulları hakkında kolaylık isteyendir. Yaratıklarına karşı rahmet ve mağfireti; lütuf ve ihsânı bol olandır. Kullarının hep iyiliğini ister, kötülüklerini ve zorluk çekmelerini istemez. Yapılan kötülüklerin çoğunu bağışlar, örtbas eder.

80. ET-TEVVÂB

• Tevvab ne demek?


Tevvâb; tövbe eden kullarının tövbelerini kabul eden ve tövbede muvaffak kılan demektir. Allah Teâlâ, kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul edendir. Kendisine yönelen kullarının günahlarını affedendir. Tövbeleri kabul edip günahları bağışlayandır. Kul, işlediği günahlardan pişman olur, tövbeye yönelirse Allah onu tövbesinde başarılı kılar ve tövbesini kabul eder.

81. EL-MÜNTAKIM

• Müntakım ne demek?


Müntekim; suçlulara, adâleti ile hak ettikleri cezayı veren demektir. Allah Teâlâ, suçluları hemen cezalandırmaz. Onları çeşitli yollarla uyarır. Yanlış davranışından dönmesi için kendisine fırsat ve yeterli zaman verir. Tövbe etmeyenleri cezalandırır. Fakat bu cezalandırma kendisi için değildir; zulüm ve gadre uğrayanlar içindir. Allah, dostlarından değil, düşmanlarından intikam alır.

82. EL-AFÜVV

• Afüvn ne demek?


Afüv; hiç bir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden demektir. Allah Teâlâ, günahları kökünden kazıyıp tamamen yok eder. Kirâmen kâtibin meleklerinin kayıtlarını siler. Hatırlayıp mahçup olmasınlar diye kullarına işledikleri günahları da unutturur. Bu isimden nasip alan kul, bir taraftan devamlı Allah’tan af diler, diğer taraftan ümitsizliğe kapılmaz. Kullara karşı da çok affedici olur.

83. ER-RAÛF

• Rauf ne demek?


Raûf; çok şefkatli ve merhametli demektir. Allah Teâlâ, kullarına karşı ileri derecede merhamet ve şefkat sahibidir. Kullarının sıkıntılarını ortadan kaldırır. Allah kullarına akıl ve iyiyi kötüyü ayırt etme yeteneği vermiştir. Kullarını, işledikleri suçlardan dolayı hemen cezalandırmaz. Onlara hatalarından dönmesi için fırsat tanır. İnanan kullarının kusurlarını bağışlar, iyi amellerine fazlasıyla mükâfât verir.

84. EL-MÂLİKÜ’L-MÜLK

• Mâlikü’l-mülk ne demek?


Mâlikü’l-mülk; mülkün gerçek sâhibi; bütün varlık âleminin tek hâkimi demektir. Allah Teâlâ, bütün kâinatın tek sâhibi ve mâlikidir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Dilediğine mülk verir, dilediğine vermez. Dilediğine az verir, dilediğine çok verir. Mutlak hükümranlık O’na aittir. Bu isimden nasip alan kulda mal ve mülkün emânet olduğu şuuru yerleşir. Mal ve mülkü nasıl kullanacağını bilir; israf ve cimrilikten uzak durur. Nimet verene şükrünü tam yapar

85. ZÜ’L-CELÂLİ VE’L-İKRÂM

• Zü’l-celâli ve’l-ikrâm ne demek?


Zü’l-celâli ve’l-ikrâm; ululuk ve ikrâm sahibi demektir. Allah Teâlâ, yaratıkları tarafından yüceltilmeye ve övülmeye lâyık olandır. Kullarından dilediklerine, kendisine samimiyetle kulluk vazifelerini yapmayı sağlayan, mânevî derecelerini yükselten, dünyada ve âhirette onlara bol lütuflarda bulunandır. Ne kadar büyüklük, ululuk, yücelik varsa, hepsi Allah’a mahsustur

86. EL-MUKSİT

• Muksit ne demek?


Muksit; adâlet sahibi; bütün işlerini denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan demektir. Allah Teâlâ, adâletle hükmedendir. En üstün adâlet ve merhamet sahibidir. Mazlumların haklarını zâlimlerden alandır. Dünyada dost düşman ayırımı yapmadan bütün kullarına rızık verir. Âhirette, dostları, yaptıklarının karşılığını fazlasıyla alacak, düşmanları ise sadece yaptıklarının karşılığı bir cezaya çarptırılacaklardır.

87. EL-CÂMİ

• Câmi ne demek?


Câmi’; istediğini istediği zaman istediği yerde toplayan demektir. Allah Teâlâ, birbirine benzeyen şeyleri ve benzemeyen zıt şeyleri bir araya getirip toplayandır. Kıyâmet günü hesaba çekmek için yaratıkları toplayandır. Bütün iyilikleri, güzellikleri ve övgüleri zâtında toplayandır. Tabiatları zıt birçok unsuru bir araya getirendir. İnsanları birbirlerine sevdirip kalpleri ısındırandır.

88. EL-ĞANİYY

• Ğaniyy ne demek?


Ğaniyy; çok zengin olan; hiç bir şeye muhtaç olmayan demektir. Allah Teâlâ, her şey kendisine muhtaç olan; kendisi hiç bir şeye muhtaç olmayandır. Zât ve sıfatlarında her türlü ihtiyaçtan uzak olandır. Çok zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama bütün varlıklar her konuda O’na muhtaçtır.


89. EL-MUĞNÎ

• Muğnî ne demek?


Muğnî; istediğini zengin eden demektir. Allah Teâlâ, dilediği kulun her türlü ihtiyacını karşılayandır. Fakir kullarını lütuf ve ihsânıyla zenginleştirir. Kanâat duygusu lütfedip gönül zenginliğine eriştirir. Kulun hal ve davranışlarını rızası yönüne yönlendirerek mânevî bakımdan zenginleştirir.

90. EL-MÂNİ

• Mâni ne demek?


Mâni’; dilemediği şeylerin gerçekleşmesine izin vermeyen; kötü şeylere engel olan demektir. Allah Teâlâ, bazı isteklerin gerçekleşmesine müsaade etmez. Bütün isteklerimiz, Allah’ın dilemesi ve takdiriyle gerçekleşir. O’nun dilemediği bir şey olmaz. Dilediği şey de olur. Allah Teâlâ, sevdiği kullarının bazı kötü isteklerine engel olmak suretiyle onları zarardan korur.

91. EL-DÂRR

• Dârr ne demek?


Dârr; zarar veren; elem ve zarar verici şeyleri yaratan demektir. Allah Teâlâ, bir kuluna her hangi bir zarar vermeyi dilerse, hiç kimse ona fayda veremez. Fayda vermek istediği kimseye de kimse zarar veremez. “Dârr” ismi, “Nâfi’” ismiyle beraber değerlendirilmelidir.

92. EL-NÂFİ

• Nâfi ne demek?


Nâfi’; fayda veren; dilediği kuluna hayırlı ve faydalı olanı veren demektir. Allah Teâlâ, zararlı gibi görünen her şeyi sezilmez yollarla faydalı hale getirendir. Çaresizlerin imdadına yetişendir. Kulunu hayra ve iyiliğe yöneltendir. “Nâfi” ismi, “Dârr” ismiyle beraber değerlendirilmelidir.

93. EN-NÛR

• Nûr ne demek?


Nûr; nurlandıran, ışık veren, nur kaynağı; âlemleri nurlandıran; istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran demektir. Allah Teâlâ, varlığı apaçık olandır. Nuru yaratan, onunla gökleri ve yeri aydınlatandır. Kulunun kalbini, gönlünü îmân nuruyla aydınlatarak hidâyete ermesini ve doğruyu bulmasını sağlayandır.


94. EL-HÂDÎ

• Hâdî ne demek?


Hâdî; hidâyeti yaratan; istediği kulunu muradına erdiren, hayırlı yollara muvaffak kılan demektir. Allah Teâlâ, inanacak kalplerde hidâyeti yaratandır. Ebedî mutluluğu sağlayacak doğru yolu gösteren ve doğru yola ulaştırandır. Yolunu şaşırmışlara rehberlik edendir.


95. EL-BEDÎ

• Bedî ne demek?


Bedî’; varlıkları, eşi, benzeri ve örneği olmaksızın, sanatkârane bir şekilde yaratan demektir. Allah Teâlâ, her şeyi, bir numûnesi, benzeri olmaksızın yaratandır. Bu yaratma da eşsiz ve benzersiz bir yaratmadır. Yani akıllara durgunluk verecek derecede kusursuz ve mükemmel yaratmadır. Allah, zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde benzeri görülmeyendir.

96. EL-BÂKÎ

• Bâkî ne demek?


Bâkî; ebedî olan; varlığının sonu olmayan demektir. Allah Teâlâ, varlığı devamlı olandır. Varlığının bir başlangıcı olmadığı gibi bir sonu da yoktur. Zâtı da, sıfatları da, fiilleri de bâkîdir, ebedîdir, devamlıdır. Mü’min de her hangi bir işi Allah rızası için yapmışsa, o fiil de ebedîlik kazanır. Yani kul, öbür âlemde mükâfâtını alır.

97. EL-VÂRİS

• Vâris ne demek?


Vâris; varlığının sonu olmayan demektir. Allah Teâlâ, yaratılmış bütün varlıkları yok ettikten sonra bâkî kalan, mülkün gerçek sahibidir. Mülkü dilediğinden alır, dilediğine verir. Dünyada bulunan herkes ve evrende bulunan her şey fânîdir, geçicidir. İnsanlar ölümlü oldukları için sahip oldukları mal, mülk, servet de geçicidir

98. ER-REŞÎD

• Reşîd ne demek?


Reşîd; irşad eden; doğru yolu gösteren demektir. Allah Teâlâ, bütün işleri isabetli olan ve hedefine ulaşandır. Her şeyi ezelî takdirine göre yürüten, bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştırandır. Lüzumsuz, faydasız, boş iş yapmayandır. Fiilleri dâimâ yerinde olandır. Devamlı olarak hakka isabet edendir. Hiç kimsenin yol göstermesine muhtaç olmayandır.


99. ES-SABÛR

• Sabûr ne demek?


Sabûr; çok sabırlı demektir. Allah Teâlâ, günahkârları cezalandırma konusunda acele etmeyip lütfuyla bağışlayan ve erteleyendir. Günahkârlara mühlet tanır. Tövbe kapısını ölünceye kadar açık tutar. Kullarının af ve bağışlama dilemeleri için onlara fırsatlar tanır. Bu isimden nasip alan kul, ibâdetleri yapmada, haramlardan kaçınmada ve her türlü felâket karşısında sabırlı olur.
 
İSMİ AZAM DUASI

Allah (c.c)'un en yüce ismi manasına gelen ''İsmi Azam'' duası, günümüzde pek çok alim hoca tarafından okunması tavsiye edilen en etkili dualardan birisidir. Hadis-i şeriflerde Allah (c.c)'un ism-i âzamı olarak birden fazla ismi geçmektedir. Bunlar (Allah); sonra "Rahmân, Rahîm, Mennân, Ehad, Samed, Hayy, Kayyûm, Bedî'u's-semâvâti ve'l-ard, Zû'l-celâli ve'l-ikram, lâ ilâhe illallah, lâ ilâhe illâ ente" isim ve zikirleridir. Sanıldığının aksine özel bir dua şekli olmasa da Peygamber Efendimiz (SAV)'in ism-i Azam'ı anarak ettiği duaların Allah (c.c) katında makbul yapılan duaların Allah katında makbul olacağını buyurmaktadır.


Rivayetlere göre, “Peygamber Efendimiz (SAV), bir gün camiye girdi. Bir sahabi namaz kılıyordu. Bu sahabi namazdan sonra şöyle dua etti: ''Allahumme la ilahe ila entel mennanu bediussemavati vel erdi zel celali vel ikrami ya hayyü ya gadimü eselüke. (Allah’ım! Her türlü övgü sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. (Sen), Mennânsın (Çok nimet veren), gökleri ve yeri yokken vâr edensin, celâl ve ikram sahibisin. Ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan, zatı ile kâim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah’ım! cümleleri ile sana dua ediyor, senden talepte bulunuyorum). Bu duayı işiten Efendimiz (SAV), ‘Bu kimse, Allah’ın İsm-i Âzam’ı ile dua etti ki İsm-i Âzâm ile dua edildiğinde, Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince verir’ buyurdu.” (Tirmizî, Deavât).

Dini kaynaklarda alimlerin belirttikleri bazı bilgilere göre, gün içerisinde 111 defa okunması halinde duanın gerçekleşmesi için Allah (c.c)'dan niyaz edilmesi istenebilir. Dileklerin kabul olması için güçlü ve etkili dua tavsiyeleri arasında geçen İsmi Azam duası hangi amaçla okunuyorsa ona yönelik niyet edilmesi önerilebilir. İçten ve samimi şekilde dua ettikten sonra okuyabileceğiniz ismi azam duası için hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır:

Rivayetlere göre, Efendimiz (SAV) "Ya bedi'assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram" diye dua edenin duası kabul olur. (Tirmizi)


İsmi Azam, Allah’ın isimlerini kullanarak dua etmektir. Esma-ül Hüsna olarak bildiğiniz Allah’ın 99 isminden hacetinize ve dileğinize uygun olarak kullandığınız duadır. İsmi Azam duası tek bir isim veya cümleden oluşmuyor. Hadis kitaplarından derlenerek ortaya çıkartılmış bir duadır.

Alimlerin çalışmaları ve araştırmaları sonucunda Bakara, Al-i İmran ve Taha surelerinde geçen “Allāhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm” ayetindeki “hay ve kayyum” isimlerini öne çıkarıyorlar.

Dilekleriniz ve ihtiyaçlarınız için okuyacağınız en etkili duadır. Allah’tan hangi konuda dilekte bulunuyorsanız, Allah’ın o isimlerini kullanarak dua edebilirsiniz. Hangi amaç için okuyacaksanız, sahih olarak niyetinizi oluşturmanız ve sadece Allah’tan dilemeniz önemlidir

Duanın öne çıkan faziletlerini şöyle sayabiliriz;

1 - Her vakit namazından sonra bu duayı 111 kere okumaya devam ederseniz, Allah size sır kapılarını açacaktır. Tüm mülk, mahlukat ve meleklere vakıf olursunuz.

2 - Savaş esnasında ve düşmanınızın yanında okuduğunuzda, galip gelirsiniz. Düşmanınız imana gelir ve ondan hayır görürsünüz.

3 - işyerinde okursanız, idarecilerle ilişkileriniz olumlu ilerler. Herhangi bir cezai işlem ve yaptırıma uğramazsınız.

4 - Salih amel besleyerek ve iyi niyetle bir içeceğe bu duayı okuyup, istediğiniz kişiye içirebilirsiniz. İçen kişi size karşı muhabbet besleyecektir.

5 - duayı bir kağıda yazıp, evinize veya işyerinize asabilirsiniz. Evinize ya da işyerinize gelen kişiler size muhabbet besleyecek, iyi niyetle yaklaşacaktır. İstediğiniz bir kişiyle aranızın iyi olmasını istiyorsanız, duanın altına o kişinin adını yazabilirsiniz.

6 - Duanızda Allah’ın isimlerini söylediğinizden imanınız artacak ve sevap kazanacaksınız.


İsmi Azam Duası Türkçe Okunuşu

Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.,

”Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard,Yâ zel celali vel ikram.”Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin..Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.

Elif Lâm Mim,Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim.Yâ zel celâli vel ikram.Yâ Erhame’r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe,illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim.Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem.Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir.Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.”

İsmi Azam Duası Anlamı

“Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur.

O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”
 
❤❤Dua arkadaşlarım Esma-ül-hüsna ve Ismi Azamın olduğu Dualarımızı hazırladım inşallah birlikte okuyalım bu konudan devam edeceğiz ❤❤

Arkadaslar konu başlığı Esma-ül-hüsna ve Ismi Azam la ilgilide uzunca açıklama var Dualarımız söyle olucak benim dua grubunda olan arkadaşlar bilirler illa ki her grubunda bir kaç Esma okuması yaparız ve kendi seçtiğimiz Esma olur yine aynısı olucak ...

Dualarımız şöyle olucak

1-EL-VEHHÂB olucak bunu ben seçtim çünkü kış mevsimi geçiyor ve ne kar ne yağmur var Rabbimden yine onun adından rahmetini isteyeceğiz...

2- Herkes kendi sadece 1 Esma-ül-hüsna seçecek

3- sadece bir kere Ismi Azam okunucak (duayla ilgili açıklamayı yukarda paylaştım bakabilirsiniz)

😇🌺Dualara da varım diyen arkadaşlar özele niyetinizi yazınız ve SIZDEN RICAM özele başlık yazarken ESMA-I HÜSNA grubu diye yazın ki Üç AYLAR grubuyla karışmasın 🌺😇

⛔⛔Duaları okumayıp 3 gün gecikme yapanlar etiketlere ve bildirimlere dönmeyenler listeden silinecektir...Düzgün okuyup bildirim ve etiketlere dönecekseniz gruba katilin ... grub düzenine uymayacaksanız katılım yapip sonra Hakka vebale girmeyin lütfen ⛔⛔Efnanl Efnanl

ezgiisel ezgiisel

A Ada-Anne

YagmurSendeanlarsn YagmurSendeanlarsn

HejaR12 HejaR12

Peeves Peeves

kunfeyekun__ kunfeyekun__

MoonfacedMom MoonfacedMom

MoonfacedMom MoonfacedMom 2 niyet

Iron Butterfly Iron Butterfly

zeyno genc zeyno genc

Freddy Freddy

C Cittaslow

S selin18

MMorsalkimm MMorsalkimm

Nevreste Nevreste

penyez83 penyez83

MssPARE MssPARE

Bonus Bonus

Nur61_ Nur61_

mucizemm27 mucizemm27

Life light Life light

nursevdi nursevdi

B blueandblue

umays umays

G Gunduzguzell1

Aktif Lora Aktif Lora

PiXiEE PiXiEE

mesirmacunu mesirmacunu

Hayalkuran Hayalkuran

N Neselikalpler

dreamy07 dreamy07
 
Katiliyorum yalniz senden birsey rica edebilir miyim ismi azam duasinin arapcasini koyma sansin var mi ? Cunku ben harfleri uzatmalari tam olarak okumak istiyorum yoksa kendimde bulmaya calisirim MssPARE MssPARE
 
❤❤Dua arkadaşlarım Esma-ül-hüsna ve Ismi Azamın olduğu Dualarımızı hazırladım inşallah birlikte okuyalım bu konudan devam edeceğiz ❤❤

Arkadaslar konu başlığı Esma-ül-hüsna ve Ismi Azam la ilgilide uzunca açıklama var Dualarımız söyle olucak benim dua grubunda olan arkadaşlar bilirler illa ki her grubunda bir kaç Esma okuması yaparız ve kendi seçtiğimiz Esma olur yine aynısı olucak ...

Dualarımız şöyle olucak

1-EL-VEHHÂB olucak bunu ben seçtim çünkü kış mevsimi geçiyor ve ne kar ne yağmur var Rabbimden yine onun adından rahmetini isteyeceğiz...

2- Herkes kendi sadece 1 Esma-ül-hüsna seçecek


3- sadece bir kere Ismi Azam okunucak (duayla ilgili açıklamayı yukarda paylaştım bakabilirsiniz)

😇🌺Dualara da varım diyen arkadaşlar özele niyetinizi yazınız ve SIZDEN RICAM özele başlık yazarken ESMA-I HÜSNA grubu diye yazın ki Üç AYLAR grubuyla karışmasın 🌺😇

⛔⛔Duaları okumayıp 3 gün gecikme yapanlar etiketlere ve bildirimlere dönmeyenler listeden silinecektir...Düzgün okuyup bildirim ve etiketlere dönecekseniz gruba katilin ... grub düzenine uymayacaksanız katılım yapip sonra Hakka vebale girmeyin lütfen ⛔⛔Efnanl Efnanl

ezgiisel ezgiisel

A Ada-Anne

YagmurSendeanlarsn YagmurSendeanlarsn

HejaR12 HejaR12

Peeves Peeves

kunfeyekun__ kunfeyekun__

MoonfacedMom MoonfacedMom

MoonfacedMom MoonfacedMom 2 niyet

Iron Butterfly Iron Butterfly

zeyno genc zeyno genc

Freddy Freddy

C Cittaslow

S selin18

MMorsalkimm MMorsalkimm

Nevreste Nevreste

penyez83 penyez83

MssPARE MssPARE

Bonus Bonus

Nur61_ Nur61_

mucizemm27 mucizemm27

Life light Life light

nursevdi nursevdi

B blueandblue

umays umays

G Gunduzguzell1

Aktif Lora Aktif Lora

PiXiEE PiXiEE

mesirmacunu mesirmacunu

Hayalkuran Hayalkuran

N Neselikalpler

dreamy07 dreamy07

🌹 katılmak isterseniz diye etiket ettim hanımlar 🌹

Aktif Lora Aktif Lora
agustos72 agustos72
A Asya89
A Ada-Anne
aysen- aysen-
A acitatlisos
Bonus Bonus
burcusami burcusami
B Buluts34
Breave Heart Breave Heart
Blue_Black Blue_Black
B bilgiperi
bir civciv annesi bir civciv annesi
bir mucizee bir mucizee
Butimar- Butimar-
Cuel Cuel
Catlak-kurabiye Catlak-kurabiye
C Cittaslow
deynepnaz deynepnaz
Efser Efser
ezgiisel ezgiisel
Elif Elif
Eslinna Eslinna
edibehatun edibehatun
Ecmel-vera Ecmel-vera
E Esragull
E Engelsiz anne
esoss88 esoss88
Feminas Feminas
Freddy Freddy
goah goah
Gelincik78 Gelincik78
G gulectosba
gulrecelim gulrecelim
geceyagmuru geceyagmuru
G Gunduzguzell1
Efnanl Efnanl
golgefeslegeni golgefeslegeni
HejaR12 HejaR12
HALLEYS HALLEYS
Hemsirecik Hemsirecik
H M H M
HepmigencizHepmiguzel HepmigencizHepmiguzel
Hali Hali
iyilik_guzellik iyilik_guzellik
K Kitapkontesi
istbl istbl
Kukrim Kukrim
kaplumbik kaplumbik
-kuzeyildizi- -kuzeyildizi-
K karamelli001
K Kardelen1981
Lna16 Lna16
Laale Laale
Life light Life light
Levaiz Levaiz
Leyl-i-fer Leyl-i-fer
Lidlaylim Lidlaylim
Limonsuzzcay Limonsuzzcay
H Himal_
MssPARE MssPARE
Minnosprenses Minnosprenses
Mehfam Mehfam
Meybuz Meybuz
madamseker madamseker
Madammor Madammor
M Meva59
Morm Morm
marmeladova marmeladova
M MupiNNN
mavibirmasal mavibirmasal
mesirmacunu mesirmacunu
Meryeemmm_ Meryeemmm_
M Morlale8
MoonfacedMom MoonfacedMom
Limonimi Limonimi
mutlulukbenihicbirakma mutlulukbenihicbirakma
MMorsalkimm MMorsalkimm
Nego Nego
Nevreste Nevreste
nursevdi nursevdi
Nefes0858 Nefes0858
Nur61_ Nur61_
nimesayyyy nimesayyyy
N Nickonemli
ordinary ordinary
penyez83 penyez83
PiXiEE PiXiEE
Pinhan Pinhan
Papatyamveben-Mavi Papatyamveben-Mavi
paeneperfectus paeneperfectus
Peeves Peeves
Papatyali_anne Papatyali_anne
RedGirl RedGirl
R rana20
reynax reynax
Ssevincli Ssevincli
safi.naz safi.naz
Safransari Safransari
selda1989 selda1989
Dutt Dutt
Tiniminimavihanim Tiniminimavihanim
Tubismavis Tubismavis
Teach_Mavi Teach_Mavi
The The
zeyno genc zeyno genc
ZehreNur ZehreNur
 
Hanımlar yeni DUA hazırladım inşallah katılım yaparsanız beraber okuruz Rabbim kabul etsin

Dualarla ilgili açıklama yukarda katılmak isteyen arkadaşlar lütfen konu başlığına Esma grubu yazarsanız sevinirim

-kuzeyildizi- -kuzeyildizi-
RedGirl RedGirl
Hali Hali
safi.naz safi.naz
zeyno genc zeyno genc
ezgiisel ezgiisel
Eslinna Eslinna
edibehatun edibehatun
E Engelsiz anne
Ecmel-vera Ecmel-vera

marmeladova marmeladova
Peeves Peeves
Papatyamveben-Mavi Papatyamveben-Mavi
C Cittaslow
Breave Heart Breave Heart
ilimtalepedenanne ilimtalepedenanne
KurkmantoluS KurkmantoluS
kunfeyekun__ kunfeyekun__
HALLEYS HALLEYS
sweetgirlcandy sweetgirlcandy
madamseker madamseker
S sadecedua
Chocolita Chocolita
Elif Elif
Rprnn Rprnn
gecenin_resmi gecenin_resmi
G Gunduzguzell1
HejaR12 HejaR12

Iron Butterfly Iron Butterfly
ipek ipek
iyilik_guzellik iyilik_guzellik
Leris Leris
JustDerya JustDerya
K Kitapkontesi
mesirmacunu mesirmacunu
Nillatte Nillatte
ohbb ohbb
ordinary ordinary
Nur61_ Nur61_
safi.naz safi.naz
Tiniminimavihanim Tiniminimavihanim
Teach_Mavi Teach_Mavi
glutensiz hemsire glutensiz hemsire
MMorsalkimm MMorsalkimm
Tubismavis Tubismavis
@gloryde
Capanin Gururu Teyom Capanin Gururu Teyom
The The
ZehreNur ZehreNur
Istenmeyentuyy Istenmeyentuyy
NaMIDiGeRBuzDoLaBI NaMIDiGeRBuzDoLaBI

Tablodakideli Tablodakideli
kayra1209 kayra1209
M Morlale8
Blue_Black Blue_Black
Jenna16 Jenna16
penyez83 penyez83
Nego Nego
Nevreste Nevreste
Bonus Bonus
Freddy Freddy
Nefes0858 Nefes0858
geceyagmuru geceyagmuru
agustos72 agustos72
Life light Life light
nursevdi nursevdi
goah goah
begonvil1985 begonvil1985
madamseker madamseker
Levaiz Levaiz
Ssevincli Ssevincli
Sadelikherseydir Sadelikherseydir
ezgiisel ezgiisel
PiXiEE PiXiEE
Dutt Dutt
Madammor Madammor
BlueBerry4268 BlueBerry4268
Jawlensky Jawlensky
Saliha40 Saliha40
Y yagmurdansonra
Aktif Lora Aktif Lora
kavs-i kuzah kavs-i kuzah
R rana20
C Cikolataparcacigi
Y yagmurdansonra
Feminas Feminas
B Buluts34
mutlulukbenihicbirakma mutlulukbenihicbirakma
sweetgirlcandy sweetgirlcandy
Kukrim Kukrim
MoonfacedMom MoonfacedMom
Cookiie Cookiie
Minnosprenses Minnosprenses
Catlak-kurabiye Catlak-kurabiye
coconatt coconatt
bir mucizee bir mucizee
Madammor Madammor
karamel Latte karamel Latte
Nane Limon Kabugu Nane Limon Kabugu
Hayalkuran Hayalkuran
Nur61_ Nur61_
aysen- aysen-
Novaa Novaa
reynax reynax
A ayesay
F fztbsr
Jane Eyre Jane Eyre
Lidlaylim Lidlaylim
leSourire leSourire
evlaefe evlaefe
dreamy07 dreamy07
H Himal_
paeneperfectus paeneperfectus
Butimar- Butimar-
B bilgiperi
Berrfeelinda Berrfeelinda
N Nickonemli
N Neselikalpler

.................


agustos72 agustos72
A Asya89
A ayparcasi86
Asi gelincik Asi gelincik
burcusami burcusami
B Buluts34
B bilgiperi
bir civciv annesi bir civciv annesi
Berrfeelinda Berrfeelinda
C Cerez87
dreamy07 dreamy07
D dra21
edibehatun edibehatun
E Engelsiz anne
Ecmel-vera Ecmel-vera

goah goah
Gelincik78 Gelincik78
G gulectosba
gecenin_resmi gecenin_resmi
geceyagmuru geceyagmuru
HALLEYS HALLEYS
H M H M
HepmigencizHepmiguzel HepmigencizHepmiguzel
Hali Hali
iyilik_guzellik iyilik_guzellik
kaplumbik kaplumbik
KurkmantoluS KurkmantoluS
kayra1209 kayra1209
K Kardelen1981
K karamelli001
K Khvekokusu20

-loyalty -loyalty
labellevie labellevie
Leyl-i-fer Leyl-i-fer
H Himal_
Meybuz Meybuz
madamseker madamseker
Madammor Madammor
M Meva59
Morm Morm
M MupiNNN
mavibirmasal mavibirmasal
Meryeemmm_ Meryeemmm_
M Morlale8
MoonfacedMom MoonfacedMom
Limonimi Limonimi
Nillatte Nillatte

Nilu12 Nilu12
nimesayyyy nimesayyyy
N Nickonemli
ohbb ohbb
Papatyamveben-Mavi Papatyamveben-Mavi
paeneperfectus paeneperfectus
Papatyali_anne Papatyali_anne
sunpineapple sunpineapple
Sehrazat6 Sehrazat6
Sevgicik Sevgicik
sepulik sepulik
slnn12345 slnn12345
S smelllikeheaven
Saajan Saajan
Safransari Safransari
S sempatikmaria
Teach_Mavi Teach_Mavi
yosunlukek yosunlukek
 
Katiliyorum yalniz senden birsey rica edebilir miyim ismi azam duasinin arapcasini koyma sansin var mi ? Cunku ben harfleri uzatmalari tam olarak okumak istiyorum yoksa kendimde bulmaya calisirim MssPARE MssPARE
Canım ben baktım eksik veriyor aradım da ya çok minnak ya harfler karışık eğer gerçekten açıkça yazılı bulabilirsen buraya ekleyim büyük yardımcı olursun bana 😊😊🤗🤗
 
❤❤Dua arkadaşlarım Esma-ül-hüsna ve Ismi Azamın olduğu Dualarımızı hazırladım inşallah birlikte okuyalım bu konudan devam edeceğiz ❤❤

Arkadaslar konu başlığı Esma-ül-hüsna ve Ismi Azam la ilgilide uzunca açıklama var Dualarımız söyle olucak benim dua grubunda olan arkadaşlar bilirler illa ki her grubunda bir kaç Esma okuması yaparız ve kendi seçtiğimiz Esma olur yine aynısı olucak ...

Dualarımız şöyle olucak

1-EL-VEHHÂB olucak bunu ben seçtim çünkü kış mevsimi geçiyor ve ne kar ne yağmur var Rabbimden yine onun adından rahmetini isteyeceğiz...

2- Herkes kendi sadece 1 Esma-ül-hüsna seçecek


3- sadece bir kere Ismi Azam okunucak (duayla ilgili açıklamayı yukarda paylaştım bakabilirsiniz)

😇🌺Dualara da varım diyen arkadaşlar özele niyetinizi yazınız ve SIZDEN RICAM özele başlık yazarken ESMA-I HÜSNA grubu diye yazın ki Üç AYLAR grubuyla karışmasın 🌺😇

⛔⛔Duaları okumayıp 3 gün gecikme yapanlar etiketlere ve bildirimlere dönmeyenler listeden silinecektir...Düzgün okuyup bildirim ve etiketlere dönecekseniz gruba katilin ... grub düzenine uymayacaksanız katılım yapip sonra Hakka vebale girmeyin lütfen ⛔⛔Efnanl Efnanl

ezgiisel ezgiisel

A Ada-Anne

YagmurSendeanlarsn YagmurSendeanlarsn

HejaR12 HejaR12

Peeves Peeves

kunfeyekun__ kunfeyekun__

MoonfacedMom MoonfacedMom

MoonfacedMom MoonfacedMom 2 niyet

Iron Butterfly Iron Butterfly

zeyno genc zeyno genc

Freddy Freddy

C Cittaslow

S selin18

MMorsalkimm MMorsalkimm

Nevreste Nevreste

penyez83 penyez83

MssPARE MssPARE

Bonus Bonus

Nur61_ Nur61_

mucizemm27 mucizemm27

Life light Life light

nursevdi nursevdi

B blueandblue

umays umays

G Gunduzguzell1

Aktif Lora Aktif Lora

PiXiEE PiXiEE

mesirmacunu mesirmacunu

Hayalkuran Hayalkuran

N Neselikalpler

dreamy07 dreamy07
Katılamayacağım sınavlarımdan dolayı teşekkür ederim 🩷🌸💐 MssPARE MssPARE
 
❤❤Dua arkadaşlarım Esma-ül-hüsna ve Ismi Azamın olduğu Dualarımızı hazırladım inşallah birlikte okuyalım bu konudan devam edeceğiz ❤❤

Arkadaslar konu başlığı Esma-ül-hüsna ve Ismi Azam la ilgilide uzunca açıklama var Dualarımız söyle olucak benim dua grubunda olan arkadaşlar bilirler illa ki her grubunda bir kaç Esma okuması yaparız ve kendi seçtiğimiz Esma olur yine aynısı olucak ...

Dualarımız şöyle olucak

1-EL-VEHHÂB olucak bunu ben seçtim çünkü kış mevsimi geçiyor ve ne kar ne yağmur var Rabbimden yine onun adından rahmetini isteyeceğiz...

2- Herkes kendi sadece 1 Esma-ül-hüsna seçecek


3- sadece bir kere Ismi Azam okunucak (duayla ilgili açıklamayı yukarda paylaştım bakabilirsiniz)

😇🌺Dualara da varım diyen arkadaşlar özele niyetinizi yazınız ve SIZDEN RICAM özele başlık yazarken ESMA-I HÜSNA grubu diye yazın ki Üç AYLAR grubuyla karışmasın 🌺😇

⛔⛔Duaları okumayıp 3 gün gecikme yapanlar etiketlere ve bildirimlere dönmeyenler listeden silinecektir...Düzgün okuyup bildirim ve etiketlere dönecekseniz gruba katilin ... grub düzenine uymayacaksanız katılım yapip sonra Hakka vebale girmeyin lütfen ⛔⛔Efnanl Efnanl

ezgiisel ezgiisel

A Ada-Anne

YagmurSendeanlarsn YagmurSendeanlarsn

HejaR12 HejaR12

Peeves Peeves

kunfeyekun__ kunfeyekun__

MoonfacedMom MoonfacedMom

MoonfacedMom MoonfacedMom 2 niyet

Iron Butterfly Iron Butterfly

zeyno genc zeyno genc

Freddy Freddy

C Cittaslow

S selin18

MMorsalkimm MMorsalkimm

Nevreste Nevreste

penyez83 penyez83

MssPARE MssPARE

Bonus Bonus

Nur61_ Nur61_

mucizemm27 mucizemm27

Life light Life light

nursevdi nursevdi

B blueandblue

umays umays

G Gunduzguzell1

Aktif Lora Aktif Lora

PiXiEE PiXiEE

mesirmacunu mesirmacunu

Hayalkuran Hayalkuran

N Neselikalpler

dreamy07 dreamy07
Katiliyorum canim
Niyetim ayni
Esmam ya fettah
 
Allah kabul etsin, yine ne güzel bir grup olmuş. Şimdilik katılamasam da inşallah ilerleyen zamanlarda yeniden aranızda olurum.🍀❤️
 
Ben bunu anlamadım sanırım buna katılmasam olmaz mı?
Tabiki olur 2 grup var hangisini katılırsan yada istersen diyeyim 🤗

Allah kabul etsin, yine ne güzel bir grup olmuş. Şimdilik katılamasam da inşallah ilerleyen zamanlarda yeniden aranızda olurum.🍀❤️
Canım benim senin bebiş biraz büyüsün öyle ❤❤
 
X